| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ l SPORTU

z dnia 21 czerwca 2002 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie zakładów kształcenia nauczycieli.

Na podstawie art. 77 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 i Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 28, poz. 153 i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 117, poz. 759 i Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 19, poz. 239, Nr 48, poz. 550, Nr 104, poz. 1104, Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1320, z 2001 r. Nr 111, poz. 1194 i Nr 144, poz. 1615 oraz z 2002 r. Nr 41, poz. 362) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 1997 r. w sprawie zakładów kształcenia nauczycieli (Dz. U. Nr 104, poz. 664 i z 1999 r. Nr 67, poz. 755) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 w ust. 2 w pkt 1 skreśla się wyrazy „opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych,”;

2) w § 4 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

„5. Zezwolenie na utworzenie kolegium wygasa, jeżeli kolegium nie rozpocznie działalności w okresie dwóch lat od jego wydania.”;

3) w § 6:

a) w ust. 2 w pkt 5 na końcu dodaje się wyrazy „a w przypadku kolegium niepublicznego także kwalifikacji dyrektora,”

b) skreśla się ust. 4;

4) w § 7 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania może również odmówić udzielenia zezwolenia w przypadku braku zapotrzebowania na nauczycieli specjalności, w której zamierza kształcić kolegium.”;

5) skreśla się § 10;

6) w § 14 skreśla się ust. 2;

7) skreśla się § 16;

8) w § 17:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. O terminie i zakresie wizytacji, o której mowa w § 14 ust. 1, zawiadamia się dyrektora, organ prowadzący kolegium, uczelnię sprawującą opiekę naukowo-dydaktyczną oraz właściwego kuratora oświaty co najmniej na miesiąc przed terminem wizytacji.”,

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. W przypadku wizytacji, o której mowa w § 14 ust. 3, o jej terminie i zakresie zawiadamia się dyrektora, organ prowadzący kolegium, uczelnię sprawującą opiekę naukowo-dydaktyczną oraz właściwego kuratora oświaty co najmniej na 14 dni przed terminem wizytacji.”,

c) w ust. 3 wyrazy „radę programową, organ prowadzący i kuratora oświaty” zastępuje się wyrazami „radę programową i organ prowadzący”,

d) w ust. 4 wyrazy „radzie programowej, organowi prowadzącemu oraz kuratorowi oświaty” zastępuje się wyrazami „radzie programowej i organowi prowadzącemu”,

e) w ust. 5 po wyrazach „– do wiadomości –„ dodaje się wyraz „właściwemu”;

9) w § 23 po wyrazach „systemu kształcenia” dodaje się wyrazy „albo wygaśnięciu zezwolenia na utworzenie kolegium”;

10) w § 24 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Stanowisko dyrektora kolegium może zajmować nauczyciel, który spełnia wymogi określone w odrębnych przepisach.”;

11) § 26 otrzymuje brzmienie:

„§ 26. Przepisy ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, zwanej dalej „ustawą”, dotyczące zadań dyrektora szkoły stosuje się odpowiednio do dyrektora kolegium.”;

12) w § 31 w ust. 2 po pkt 7 dodaje się pkt 7a w brzmieniu:

„7a) przedstawiciel organu prowadzącego,”;

13) w § 36 w ust. 2 po wyrazie „wychowania” skreśla się przecinek i wyrazy „po zasięgnięciu opinii Rady do Spraw Kształcenia Nauczycieli,”;

14) w § 8, § 14 ust. 3, § 18 ust. 4 i § 40 ust. 3 wyrazy „Ministerstwa Edukacji Narodowej” zastępuje się wyrazami „urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania”;

15) załączniki nr 2, 4 i 6 do rozporządzenia otrzymują brzmienie określone w załącznikach nr 1–3 do niniejszego rozporządzenia.

§ 2.
1. Zezwolenia na utworzenie kolegiów, wydane przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, wygasają z dniem 31 grudnia 2003 r., jeżeli do tego dnia kolegia nie rozpoczną działalności.

2. Legitymacje słuchacza kolegium wydane słuchaczom na drukach według dotychczasowych wzorów zachowują ważność do czasu wyczerpania możliwości dalszego przedłużania ich ważności. Słuchaczom nowo przyjmowanym wydaje się legitymacje według wzoru określonego w załączniku nr 3 do niniejszego rozporządzenia.

§ 3.
Kolegia dostosują zasady działania do wymogów określonych w niniejszym rozporządzeniu w terminie do dnia 30 września 2002 r.
§ 4.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Edukacji Narodowej i Sportu: K. Łybacka

Załącznik 1.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
i Sportu z dnia 21 czerwca 2002 r. (poz. 910)


Załącznik nr 1

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 2.

Załącznik nr 2

infoRgrafika

infoRgrafika


Załącznik 3.

Załącznik nr 3

infoRgrafika


 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Łukasz Pikus

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »