| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH l ADMINISTRACJI

z dnia 25 czerwca 2002 r.

w sprawie legitymacji służbowych oraz znaków identyfikacyjnych funkcjonariuszy Straży Granicznej.

Na podstawie art. 66 ust. 3 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. Nr 78, poz. 462, z 1991 r. Nr 94, poz. 422, z 1992 r. Nr 54, poz. 254, z 1993 r. Nr 12, poz. 52, z 1994 r. Nr 53, poz. 214, z 1995 r. Nr 4, poz. 17, Nr 34, poz. 163 i Nr 104, poz. 515, z 1996 r. Nr 106, poz. 496 i Nr 124, poz. 583, z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 88, poz. 554 i Nr 121, poz. 770, z 1999 r. Nr 110, poz. 1255, z 2001 r. Nr 45, poz. 498, Nr 106, poz. 1149 i Nr 110, poz. 1189 oraz z 2002 r. Nr 74. poz. 676 i Nr 89, poz. 804) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa rodzaj i wzór legitymacji służbowych oraz znaków identyfikacyjnych funkcjonariuszy Straży Granicznej, szczegółowy sposób posługiwania się nimi i dokonywania w nim zmian, a także podmioty właściwe do ich wydawania.
§ 2.
1. Funkcjonariusz Straży Granicznej, zwany dalej „funkcjonariuszem”, bezpośrednio po mianowaniu otrzymuje legitymację służbową funkcjonariusza Straży Granicznej, zwaną dalej „legitymacją”.

2. Funkcjonariusz po mianowaniu może otrzymać znak identyfikacyjny funkcjonariusza Straży Granicznej, zwany dalej „znakiem”.

3. Legitymacja i znak są dokumentami służbowymi potwierdzającymi tożsamość funkcjonariusza i jego uprawnienia wynikające z przepisów ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej, zwanej dalej „ustawą”.

§ 3.
1. W legitymacji umieszcza się fotografię funkcjonariusza w mundurze wyjściowym, bez nakrycia głowy, wpisuje się imię i nazwisko, stopień, jednostkę organizacyjną Straży Granicznej, stanowisko, organ wydający legitymację oraz numer ewidencyjny funkcjonariusza, a także określa się datę ważności legitymacji.

2. Legitymacje podpisują Dyrektor Biura Kadr i Szkolenia Komendy Głównej Straży Granicznej, komendanci oddziałów Straży Granicznej, Komendant Centrum Szkolenia Straży Granicznej albo Komendant Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej lub upoważnione przez nich osoby.

3. Wzór legitymacji określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

§ 4.
Funkcjonariusz w czasie wykonywania czynności służbowych posługuje się legitymacją w sposób określony w ustawie.
§ 5.
1. Dokumentów, o których mowa w § 2 ust. 1 i 2, nie wolno używać w sprawach niezwiązanych ze służbą.

2. Funkcjonariusz w czasie służby jest obowiązany nosić legitymację i znak przy sobie.

3. Funkcjonariusz umundurowany nosi znak przypięty po prawej stronie na wysokości piersi.

§ 6.
1. Funkcjonariusz jest obowiązany zwrócić legitymację komórce właściwej do spraw osobowych jednostki organizacyjnej, której kierownik wydał legitymację, w razie:

1) otrzymania urlopu bezpłatnego lub wychowawczego,

2) zawieszenia w czynnościach służbowych,

3) zwolnienia ze służby.

2. W razie zgonu funkcjonariusza zwrotu legitymacji dokonuje członek jego rodziny lub bezpośredni przełożony.

§ 7.
1. Legitymacji nie wolno:

1) odstępować innej osobie,

2) wywozić za granicę, chyba że funkcjonariusz uzyska na to zgodę właściwego przełożonego określonego w art. 36 ust. 1 ustawy,

3) przesyłać pocztą, z wyjątkiem poczty specjalnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych.

2. Funkcjonariusz, który nie uzyskał zgody na wywóz legitymacji za granicę, jest obowiązany na czas wyjazdu pozostawić ją w jednostce (komórce) organizacyjnej, w której pełni służbę.

§ 8.
Legitymacja podlega wymianie w razie:

1) zmiany nazwiska lub imienia funkcjonariusza,

2) uszkodzenia lub zniszczenia,

3) przeniesienia służbowego funkcjonariusza,

4) upływu okresu ważności,

5) zmiany stopnia lub stanowiska.

§ 9.
1. W razie utraty legitymacji funkcjonariusz jest obowiązany zawiadomić o tym niezwłocznie drogą służbową przełożonego, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 2.

2. Kierownik jednostki organizacyjnej Straży Granicznej, w której funkcjonariusz pełni służbę, przeprowadzą czynności wyjaśniające w sprawie utraty legitymacji.

3. W razie odzyskania utraconej legitymacji funkcjonariusz jest obowiązany zwrócić ją osobie, która ją wydała, oraz podać datę i okoliczności odzyskania legitymacji.

§ 10.
1. Legitymację wydają:

1) Dyrektor Biura Kadr i Szkolenia Komendy Głównej Straży Granicznej dla:

a) funkcjonariuszy pełniących służbę w Komendzie Głównej Straży Granicznej i Granicznej Placówce Kontrolnej Straży Granicznej Warszawa-Okęcie,

b) funkcjonariuszy oddelegowanych do wykonywania pracy poza Strażą Graniczną,

c) komendantów oddziałów Straży Granicznej, Komendanta Centrum Szkolenia Straży Granicznej, Komendanta Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej i Komendanta Ośrodka Tresury Psów Służbowych Straży Granicznej;

2) komendanci oddziałów Straży Granicznej, Komendant Centrum Szkolenia Straży Granicznej oraz Komendant Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej – dla funkcjonariuszy pełniących służbę w podległych im jednostkach organizacyjnych Straży Granicznej;

3) Komendant Łużyckiego Oddziału Straży Granicznej, poza uprawnieniami określonymi w pkt 2 – dla funkcjonariuszy pełniących służbę w Ośrodku Tresury Psów Służbowych Straży Granicznej, z zastrzeżeniem pkt 1 lit. c).

2. Dyrektor Biura Kadr i Szkolenia Komendy Głównej Straży Granicznej, komendanci oddziałów Straży Granicznej, Komendant Centrum Szkolenia Straży Granicznej oraz Komendant Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej lub upoważnione przez nich osoby są właściwi do wymiany legitymacji.

3. Dyrektor Biura Kadr i Szkolenia Komendy Głównej Straży Granicznej może wydać legitymację dla każdego funkcjonariusza, bez względu na jego przydział służbowy.

§ 11.
1. Do znaku stosuje się odpowiednio przepisy § 4, § 6, § 7, § 8 pkt 2 i 3, § 9 i § 10.

2. Wzór znaku określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 12.
Dotychczasowy wzór legitymacji może być wykorzystany do dnia 31 grudnia 2004 r.
§ 13.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: K. Janik

Załącznik 1. [WZÓR LEGITYMACJI SŁUŻBOWEJ FUNKCJONARIUSZA STRAŻY GRANICZNEJ]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji z dnia 25 czerwca 2002 r. (poz. 1019)

Załącznik nr 1

WZÓR LEGITYMACJI SŁUŻBOWEJ FUNKCJONARIUSZA STRAŻY GRANICZNEJ

infoRgrafika

Załącznik 2. [WZÓR ZNAKU IDENTYFIKACYJNEGO FUNKCJONARIUSZA STRAŻY GRANICZNEJ]

Załącznik nr 2

WZÓR ZNAKU IDENTYFIKACYJNEGO FUNKCJONARIUSZA STRAŻY GRANICZNEJ

infoRgrafika

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Ecovis System Rewident Sp. z o.o.

Ecovis System Rewident Sp. z o.o. to niezawodny partner dostarczający kompleksowe rozwiązania z zakresu audytu, księgowości, doradztwa podatkowego oraz kadr i płac. Firma istnieje na polskim rynku od 1995 r.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »