| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 7 stycznia 2004 r.

w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2004

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. Określa się wzory formularzy sprawozdawczych do badań statystycznych, ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2004, prowadzonych przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego:

1) B-01 – sprawozdanie o sprzedaży produkcji budowlano-montażowej przedsiębiorstw budowlanych;

2) B-02 – sprawozdanie o produkcji budowlano-montażowej przedsiębiorstw niebudowlanych;

3) B-05 – sprawozdanie o wydanych pozwoleniach na budowę obiektów budowlanych;

4) B-06 – meldunek o budownictwie mieszkaniowym;

5) B-07 – sprawozdanie o budynkach mieszkalnych i mieszkaniach w budynkach niemieszkalnych przekazanych do użytku;

6) B-08 – sprawozdanie o budynkach niemieszkalnych, zbiorowego zamieszkania, domkach letnich oraz urządzeniach zaopatrzenia wsi w wodę – przekazanych do użytku;

7) B-09 – sprawozdanie o nakładach na budowę nowych budynków mieszkalnych przekazanych do użytkua);

8) C-01 – sprawozdanie o cenach producentów wyrobów i usług;

9) C-01b – sprawozdanie o cenach producentów robót budowlano-montażowych;

10) C-02-10 – notowania cen detalicznych artykułów żywnościowych (z wyłączeniem grupy „owoce” i „warzywa”), napojów bezalkoholowych i alkoholowych oraz wyrobów tytoniowych;

11) C-02-11 – notowania cen detalicznych owoców i warzyw;

12) C-02-13 – notowania cen detalicznych artykułów żywnościowych, napojów bezalkoholowych i alkoholowych oraz wyrobów tytoniowych w zakładach gastronomicznych;

13) C-02-30 – notowania cen detalicznych towarów nieżywnościowych konsumpcyjnych;

14) C-02-40 – notowania cen detalicznych usług konsumpcyjnych;

15) C-02-50 – notowania cen detalicznych towarów i usług niekonsumpcyjnych;

16) C-02-91 – notowania cen detalicznych jednolitych w kraju;

17) C-03 – sprawozdanie o cenach producentów wyrobów spożywczych;

18) C-04 – sprawozdanie o cenach robót budowlano-montażowych realizowanych na drogach, ulicach i mostach;

19) DG-1 – meldunek o działalności gospodarczej (załącznik do meldunku DG-1 dla przedsiębiorstw budowlanycha));

20) DG-1t – meldunek o działalności transportu, gospodarki magazynowej i łączności;

21) DN-1 – karta statystyczna zawarcia małżeństwa;

22) D-R1 – karta statystyczna dotycząca prawomocnego orzeczenia rozwodu;

23) D-S1 – karta statystyczna dotycząca prawomocnegoa):

1. orzeczenia separacji,

2. zniesienia separacji;

24) DS-01 – sprawozdanie z przyjętych zamówień na sprzęt specjalny i zrealizowanych dostaw;

25) DS-01a – załącznik do sprawozdania DS-01;

26) DS-01b – zestawienie z zawartych umów i zrealizowanych transakcji w handlu zagranicznym sprzętem specjalnym;

27) D-W1 – zestawienie zbiorcze danych:

– o ludności zameldowanej na pobyt czasowy ponad 2 miesiące,

– o ludności (stałych mieszkańcach gminy) czasowo nieobecnej w związku z wyjazdem za granicę;

28) D-W2 – dane o ludności zameldowanej na pobyt czasowy ponad 2 miesiące;

29) D-W3 – dane o ludności (stałych mieszkańcach gminy) czasowo nieobecnej w związku z wyjazdem za granicę;

30) F-01/I-01 – sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na środki trwałe;

31) F-01/k – sprawozdanie o wyniku finansowym działalności spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych;

32) F-01/NFI – sprawozdanie o wyniku finansowym narodowego funduszu inwestycyjnego;

33) F-01/TFI – sprawozdanie o wyniku finansowym towarzystwa funduszy inwestycyjnych;

34) F-01/s – sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym szkół wyższych;

35) F-02 – statystyczne sprawozdanie finansowe;

36) F-03 – sprawozdanie o stanie i ruchu środków trwałych;

37) załącznik do sprawozdań F-03, SP, SG-01 część 4a)dotyczący wydatków inwestycyjnych służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej oraz uzyskanych efektów rzeczowych;

38) G-01 – sprawozdanie o zużyciu i zapasach wybranych materiałów;

39) G-02a – sprawozdanie bilansowe nośników energii;

40) G-02b – sprawozdanie bilansowe nośników energii i infrastruktury ciepłowniczej;

41) G-02g – sprawozdanie o infrastrukturze sieci, odbiorcach i sprzedaży gazu ziemnego;

42) G-03 – sprawozdanie o zużyciu paliw i energii;

43) G-04 – sprawozdanie o obrocie środkami ochrony roślin;

44) G-06 – sprawozdanie o obrocie surowcami wtórnymi;

45) H-01a – ankieta o działalności sklepów detalicznych i stacji paliw;

46) H-01g – ankieta o sieci placówek gastronomicznych;

47) H-01/k – kwartalne badanie przychodów w przedsiębiorstwach handlowych;

48) H-01s – sprawozdanie o sprzedaży detalicznej, hurtowej i sieci handlowej;

49) H-02n – sprawozdanie o dostawach nawozów dla rolnictwa przez jednostki produkcyjne oraz importerów;

50) H-02p – sprawozdanie o dostawach pasz dla zwierząt przez jednostki produkcyjne oraz importerów;

51) I-01 – sprawozdanie o nakładach na środki trwałe (z załącznikiem);

52) K-01 – sprawozdanie z działalności artystycznej i rozrywkowej;

53) K-02 – sprawozdanie z działalności muzeum i instytucji paramuzealnej;

54) K-03 – sprawozdanie biblioteki publicznej/zakładowej biblioteki beletrystycznej;

55) K-04 – sprawozdanie biblioteki: naukowej, fachowej, fachowo-beletrystycznej, pedagogicznej, towarzystwa naukowego, ośrodka informacji naukowej, technicznej i ekonomicznej;

56) K-05 – sprawozdanie z działalności wystawienniczej;

57) K-06 – sprawozdanie z produkcji i usług filmowych;

58) K-07 – sprawozdanie z działalności domu kultury, ośrodka kultury, klubu, świetlicy;

59) K-08 – sprawozdanie kina;

60) KT-1 – sprawozdanie o wykorzystaniu turystycznego obiektu noclegowego zbiorowego zakwaterowania;

61) KT-1a – sprawozdanie o wykorzystaniu turystycznego obiektu noclegowego zbiorowego zakwaterowania;

62) KZ – sprawozdanie dla spółek z udziałem kapitału zagranicznego;

63) L-01 – sprawozdanie o lasach Skarbu Państwa (z załącznikiem);

64) L-01/a – sprawozdanie o lasach wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa (z załącznikiem);

65) L-02 – sprawozdanie o zadrzewieniach;

66) L-03 – sprawozdanie o lasach stanowiących własność osób fizycznych i prawnych (bez Skarbu Państwa)a) (z załącznikiem);

67) M-01 – sprawozdanie o zasobach mieszkaniowych;

68) M-02 – sprawozdanie o ubytkach zasobów mieszkaniowych;

69) M-03 – sprawozdanie o kosztach utrzymania zasobów lokalowych, przychodach środków finansowych na ich pokrycie i stawkach opłat w budynkach z lokalami mieszkalnymi;

70) M-03 sm – sprawozdanie o kosztach utrzymania zasobów lokalowych, przychodach środków finansowych na ich pokrycie i stawkach opłat za lokale w spółdzielniach mieszkaniowych;

71) M-04 s – transakcje kupna/sprzedaży nieruchomości;

72) M-06 – sprawozdanie o wodociągach i kanalizacji;

73) M-09 – sprawozdanie o wywozie i unieszkodliwianiu odpadów;

74) OB-01 – sprawozdanie z gromadzenia państwowych rezerw mobilizacyjnych;

75) OS-1 – sprawozdanie o emisji zanieczyszczeń powietrza oraz o stanie urządzeń oczyszczających;

76) OS-3 – sprawozdanie o gospodarowaniu wodą, ściekach i ładunkach zanieczyszczeń;

77) OS-4 – sprawozdanie o poborze wody do nawodnień w rolnictwie i leśnictwie oraz o napełnianiu stawów rybnych;

78) OS-5 – sprawozdanie z oczyszczalni ścieków miejskich i wiejskich;

79) OS-6 – sprawozdanie o odpadach (z wyłączeniem odpadów komunalnych);

80) OS-7 – sprawozdanie o ochronie przyrody i krajobrazu (z załącznikami);

81) P-01 – sprawozdanie o produkcji;

82) P-01 mutacja – sprawozdanie o produkcji;

83) P-02 – meldunek o produkcji wyrobów i zapasach;

84) PNT-01 – sprawozdanie o działalności badawczej i rozwojowej (B+R);

85) PNT-01/s – sprawozdanie o działalności badawczej i rozwojowej (B+R) w szkołach wyższych;

86) PNT-02 – sprawozdanie o innowacjach w przemyśle;

87) PNT-02/u – sprawozdanie o innowacjach w sektorze usług;

88) PNT-03 – karta statystyczna wykorzystania licencji zagranicznych;

89) PNT-04 – sprawozdanie o wskaźnikach techniczno-ekonomicznych;

90) PS-01 – sprawozdanie placówki opiekuńczo-wychowawczej;

91) PS-02 – sprawozdanie rodzin zastępczych;

92) PS-03 – sprawozdanie zakładu stacjonarnego pomocy społecznej;

93) R-01 – sprawozdanie o użytkowaniu gruntów oraz wykaz dzierżaw i deputatów;

94) R-02 – sprawozdanie o użytkowaniu gruntów w gminie (mieście);

95) R-03 – sprawozdanie o zużyciu i zapasach nawozów mineralnych i wapniowych za rok gospodarczy;

96) R-04 – sprawozdanie o stanie upraw rolnych według oceny wiosennej;

97) R-05-sprawozdanie o użytkowaniu gruntów, powierzchni zasiewów i zbiorach;

98) R-06 – sprawozdanie o powierzchni i zbiorach roślin pastewnych i pozostałych według użytkowania;

99) R-07 – sprawozdanie o powierzchni i zbiorach z łąk trwałych;

100) R-08 – sprawozdanie o wynikach produkcji ogrodniczej (z załącznikami);

101) R-09A – sprawozdanie o stanie pogłowia bydła, owiec, kóz, koni i drobiu (w czerwcu, grudniu)a) oraz produkcji zwierzęcej w okresie sprawozdawczymb);

102) R-09B – sprawozdanie o stanie pogłowia trzody chlewnej (w kwietniu, sierpniu, grudniu)a) oraz produkcji żywca wieprzowego w okresie sprawozdawczymb);

103) R-09U – sprawozdanie o wielkości ubojów zwierząt gospodarskich;

104) R-09W – sprawozdanie o wylęgach drobiu;

105) R-10 – meldunek o skupie ważniejszych produktów rolnych;

106) R-10 – sprawozdanie o skupie produktów rolnych i leśnych;

107) SG-01 – statystyka gminy: samorząd/transport;

108) SG-01 – statystyka gminy: leśnictwo i ochrona środowiska;

109) SG-01 – statystyka gminy: gospodarka mieszkaniowa i komunalna (z załącznikiem);

110) SG-01 – statystyka gminy: środki trwałe;

111) SP – roczna ankieta przedsiębiorstwa;

112) SP-3 – sprawozdanie o działalności gospodarczej przedsiębiorstw;

113) ST-P – statystyka powiatu – samorząd/transport;

114) ST-W – statystyka województwa – samorząd/transport;

115) T-02 – sprawozdanie o usługach w transporcie i łączności;

116) T-03 – sprawozdanie o zarejestrowanych w kwartale nowych pojazdach samochodowych;

117) T-03r – sprawozdanie o zarejestrowanych pojazdach samochodowych, ciągnikach rolniczych, przyczepach i naczepach;

118) T-04 – sprawozdanie o stanie i pracy taboru samochodowego ciężarowego w transporcie samochodowym zarobkowym;

119) T-05 – sprawozdanie o taborze i przewozach ładunków w transporcie samochodowym gospodarczym;

120) T-06 – sprawozdanie o pasażerskim transporcie drogowym;

121) T-08 – sprawozdanie o przewozach żeglugą morską i przybrzeżną;

122) T-09 – sprawozdanie o morskiej i przybrzeżnej flocie transportowej;

123) T-10 – sprawozdanie o obrotach ładunkowych oraz długości nabrzeży w morskich portach handlowych;

124) T-11 – sprawozdanie o taborze i przewozach w żegludze śródlądowej;

125) T-11/u – sprawozdanie o taborze żeglugi śródlądowej;

126) T-13 – sprawozdanie o ruchu statków i pasażerów w portach morskich;

127) TD-E – kwestionariusz tygodniowy o przewozach ładunków pojazdem samochodowym;

128) U-02 – formy i zakres ubezpieczania się przedsiębiorstwa;

129) Z-03 – sprawozdanie o zatrudnieniu i wynagrodzeniach;

130) Z-06 – sprawozdanie o pracujących, wynagrodzeniach i czasie pracy (z załącznikiem);

131) Z-10 – sprawozdanie o warunkach pracy;

132) Z-13 – sprawozdanie – stan wypłat wynagrodzeń;

133) ZD-1 – sprawozdanie szpitala ogólnego;

134) ZD-1a – sprawozdanie zakładu stacjonarnego opieki zdrowotnej typu opiekuńczo-leczniczego;

135) ZD-2 – sprawozdanie z lecznictwa uzdrowiskowego oraz zakładu leczenia gruźlicy i chorób płuc;

136) ZD-3 – sprawozdanie z ambulatoryjnej opieki zdrowotnej;

137) ZD-4 – sprawozdanie z pomocy doraźnej i ratownictwa medycznego;

138) ZD-5 – sprawozdanie apteki i punktu aptecznego;

139) ZD-6 – sprawozdanie żłobka;

140) Z-KS – karta statystyczna strajku.

2. Określa się wzory kwestionariuszy i ankiet statystycznych do badań statystycznych, ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2004, prowadzonych przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na zasadzie dobrowolności udzielenia odpowiedzi:

1) AK-B/m – ankieta koniunktury gospodarczej – budownictwo;

2) AK-H/k – ankieta koniunktury gospodarczej – handel;

3) AK-H/m – ankieta koniunktury gospodarczej – handel;

4) AK-l/p – ankieta koniunktury gospodarczej – inwestycje;

5) AK-P/k – ankieta koniunktury gospodarczej – przemysł;

6) AK-P/m – ankieta koniunktury gospodarczej – przemysł;

7) AK-U/m – ankieta koniunktury gospodarczej – usługi;

8) AW-01 – statystyczna ankieta wyznaniowa;

9) BR-01 – książeczka budżetu gospodarstwa domowego;

10) BR-01a – badanie budżetów gospodarstw domowych. Karta statystyczna gospodarstwa domowego;

11) BR-01b – badanie budżetów gospodarstw domowych. Informacja o udziale w badaniu;

12) BR-04 – badanie budżetów gospodarstw domowych. Informacje uzupełniające o gospodarstwie domowym;

13) CBSG/01 – ankieta – reprezentacyjne badanie podmiotów małych i średnich;

14) CBSG/03 – badanie pośrednictwa w sprzedaży produkcji rolniczej;

15) KGD-1 – kondycja gospodarstw domowych (postawy konsumentów) – kwestionariusz respondenta;

16) KGD-1a – kondycja gospodarstw domowych (postawy konsumentów) – wykaz osób zamieszkałych w mieszkaniu;

17) ankieta PL 1 – panelowe badanie przedsiębiorstw;

18) ankieta PL 2 – panelowe badanie przedsiębiorstw;

19) R-CT – notowania cen targowiskowych ważniejszych produktów rolnych;

20) R-CzSR – użytkowanie gruntów, powierzchnia zasiewów i pogłowie zwierząt gospodarskich;

21) R-KSRA – badanie pogłowia bydła, owiec i drobiu w (czerwcu, grudniu) 200... r. oraz produkcji zwierzęcej;

22) R-KSRB – badanie pogłowia trzody chlewnej w (kwietniu, sierpniu, grudniu) 200... r. oraz produkcji żywca wieprzowego;

23) R-r-oz – badanie plonów zbóż ozimych;

24) R-r-pw – badanie plonów niektórych ziemiopłodów rolnych;

25) R-r-s – powierzchnia uprawy, liczba drzew i krzewów owocowych oraz zbiory owoców;

26) R-r-w – powierzchnia uprawy i zbiory warzyw gruntowych;

27) R-r-z – badanie plonów ziemniaków;

28) R-r-zb – badanie plonów zbóż;

29) SN-01 – statystyczna ankieta stowarzyszeń narodowościowych;

30) ankieta ZD – badanie aktywności ekonomicznej ludności w 2004 r.;

31) ZG – kartoteka gospodarstwa domowego, badanie aktywności ekonomicznej ludności;

32) X-S1 – sprawozdanie rolne nr 1–12;

33) X-S2 – sprawozdanie o cenach nr 1–12;

34) X-S3 – sprawozdanie ogrodnicze nr 1–8.

3. Wzory formularzy sprawozdawczych, o których mowa w ust. 1, są określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

4. Wzory kwestionariuszy i ankiet statystycznych, o których mowa w ust. 2, są określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

§ 2.
1. Określa się wzory formularzy sprawozdawczych do badań statystycznych, ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2004, prowadzonych przez Ministra Edukacji Narodowej i Sportu:

1) EN-1 – sprawozdanie o liczbie kandydatów i przyjętych na studia: dzienne, zaoczne, wieczorowe i eksternistyczne;

2) EN-2 – sprawozdanie z działalności wydawniczej za rok 2003;

3) EN-3 – sprawozdanie o stanie zatrudnienia;

4) EN-5 – sprawozdanie poradni psychologiczno-pedagogicznej;

5) EN-6 – sprawozdanie z wypadków uczniów w roku szkolnym;

6) EN-7 – uczniowie korzystający z wypoczynku w roku szkolnym w okresie feriia);

7) EN-8 – meldunek o liczbie uczniów w szkołacha);

8) KFT-2 – sprawozdanie z działalności polskiego związku sportowego;

9) KFT-4 – aktywność sportowa osób niepełnosprawnych w Polsce.

2. Określa się wzór formularza sprawozdawczego do badania statystycznego, ustalonego w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2004, prowadzonego przez Ministra Finansów: SC-1 – sprawozdanie Służby Celnej z dozoru i kontroli celnej sprawowanej przez organy celne.

3. Określa się wzory formularzy sprawozdawczych do badań statystycznych, ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2004, prowadzonych przez Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej:

1) GAZ-1 – sprawozdanie o obrocie gazem koksowniczym;

2) GAZ-2 – sprawozdanie o obrocie gazem ziemnym z odmetanowania kopalń;

3) GAZ-3 – sprawozdanie o działalności przedsiębiorstw gazowniczych;

4) G-09.1 – sprawozdanie o obrocie węglem kamiennym;

5) G-09.2 – sprawozdanie o mechanicznej przeróbce węgla;

6) G-09.3 – sprawozdanie o wydobyciu i obrocie węglem brunatnym;

7) G-10.m – miesięczne dane o energii elektrycznej;

8) G-10.1k – sprawozdanie o działalności podstawowej elektrowni cieplnej zawodowej;

9) G-10.1(w)k – sprawozdanie o działalności podstawowej elektrowni wodnej;

10) G-10.2 – sprawozdanie o działalności podstawowej elektrowni cieplnej zawodowej;

11) G-10.3 – sprawozdanie o mocy i energii elektrycznej elektrowni przemysłowej;

12) G-10.4k – sprawozdanie o działalności przedsiębiorstwa energetycznego zajmującego się przesyłem i obrotem energią elektryczną;

13) G-10.4(Ob) – sprawozdanie przedsiębiorstwa prowadzącego obrót energią elektryczną;

14) G-10.4(P)k – sprawozdanie o działalności przesyłowej i obrocie energią elektryczną;

15) G-10.5 – sprawozdanie o stanie urządzeń elektrycznych;

16) G-10.6 – sprawozdanie o mocy i produkcji elektrowni wodnych i źródeł odnawialnych;

17) G-10.7 – sprawozdanie o przepływie energii elektrycznej (według napięć) w sieci przedsiębiorstw dystrybucyjnych;

18) G-10.7(P) – sprawozdanie o przepływie energii elektrycznej (według napięć) w sieci najwyższych napięć (z załącznikami);

19) G-10.8 – sprawozdanie o sprzedaży i zużyciu energii elektrycznej według jednostek podziału administracyjnego;

20) G-10.9 – sprawozdanie o działalności wytwórców, dystrybutorów i przedsiębiorstw obrotu ciepłem;

21) G-11e – sprawozdanie o cenach energii elektrycznej dla standardowych grup odbiorców przemysłowych;

22) G-11g – sprawozdanie o cenach gazu dla standardowych grup odbiorców przemysłowych;

23) G-11n – sprawozdanie o cenach produktów naftowych;

24) ITBG – zestawienie danych o obiektach noclegowych indywidualnego zakwaterowania;

25) ITPT – ankieta dla kwater agroturystycznych i pokoi gościnnych;

26) ITTKR – krajowe i zagraniczne wyjazdy turystyczne Polaków w ciągu 3 miesięcy poprzedzających badanie;

27) ITTKR-1 – uczestnictwo Polaków w wyjazdach turystycznych w 2004 roku;

28) ITTZ-1 – wydatki na turystykę poniesione w Polsce (oraz przed podróżą w kraju pochodzenia) przez turystów zagranicznych;

29) ITTZ-2 – cele, motywy i organizacja przyjazdów turystów zagranicznych do Polski;

30) ITTZ-4 – wydatki na turystykę poniesione przez odwiedzających jednodniowych na terenie Polski;

31) ITTZ-5 – wydatki poniesione przez odwiedzających jednodniowych za granicą;

32) MG-01 – produkcja wyrobów hutniczych;

33) MG-02 r – roczna produkcja wyrobów hutniczych;

34) MG-03 – nowe zamówienia na dostawy surówki żelaza i wyrobów stalowych;

35) MG-04 – nakłady inwestycyjne w sektorze hutniczym;

36) MG-05 – inwestycje w sektorze hutniczym;

37) MG-06 – bilans złomu stalowego i żeliwnego w sektorze hutniczym;

38) MG-07 – obroty złomów w jednostkach handlowych;

39) MG-08 – zużycie surowców do produkcji wyrobów hutniczych;

40) MG-09 – zużycie paliw i energii w sektorze hutniczym;

41) MG-10 – zatrudnienie i czas pracy w sektorze hutniczym;

42) MG-11 – zatrudnienie według wieku w sektorze hutniczym;

43) MG-12 – monitorowanie procesu restrukturyzacji sektora hutniczego;

44) MG-13 – produkcja odlewów. Sprawozdanie z odlewni stopów żelaza;

45) MG-13A – produkcja odlewów. Sprawozdanie z odlewni stopów metali nieżelaznych;

46) MG-14 – produkcja odlewów. Sprawozdanie z wszystkich odlewni, tj. stopów żelaza i metali nieżelaznych;

47) MG-14-f – sytuacja finansowa przemysłu odlewniczego;

48) MG-14-n – nakłady inwestycyjne w branży odlewniczej;

49) MG-15 – produkcja w koksownictwie;

50) MG-16 – zużycie węgla koksowego;

51) MG-17 – bilans koksu;

52) MG-18 – zatrudnienie według wieku w koksownictwie;

53) MG-19 – zatrudnienie i czas pracy w koksownictwie;

54) MG-20 – nakłady inwestycyjne;

55) MG-c – sprawozdanie o cenach wyrobów hutniczych;

56) MG-f – sytuacja finansowa jednostek przemysłu stalowego;

57) MG-OECD I/NZ – sprawozdanie o nowych zamówieniach;

58) MG-OECD I/NZ/D – sprawozdanie o nowych zamówieniach;

59) MG-OECD I/PZ – sprawozdanie o portfelu zamówień;

60) MG-OECD I/PZ/D – sprawozdanie o portfelu zamówień;

61) MG-OECD I/SZ – sprawozdanie z budowy statków;

62) MPiPS-01 – sprawozdanie o rynku pracy (z załącznikami);

63) MPiPS-02 – sprawozdanie o dochodach i wydatkach Funduszu Pracy;

64) MPiPS-03 – sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej – pieniężnych, w naturze i usługach;

65) MPiPS-04 – sprawozdanie o przyrzeczeniach i zezwoleniach na pracę wydawanych cudzoziemcom w Polsce;

66) MPiPS-05 – sprawozdanie o kontroli legalności zatrudnienia;

67) MPiPS-06 – sprawozdanie o instytucjonalnej obsłudze rynku pracy;

68) MPiPS-07 – sprawozdanie o osobach niepełnosprawnych bezrobotnych i poszukujących pracy niepozostających w zatrudnieniu;

69) RAF-1 – sprawozdanie z rozliczenia procesu przemiany w przedsiębiorstwach wytwarzających i przerabiających produkty rafinacji ropy naftowej;

70) RAF-2 – sprawozdanie o produkcji i obrotach produktami naftowymi;

71) RAF-3 – sprawozdanie o zapasach obowiązkowych ropy naftowej i niektórych produktów naftowych.

4. Określa się wzory formularzy sprawozdawczych do badań statystycznych, ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2004, prowadzonych przez Ministra Infrastruktury:

1) GUNB-1 – obiekty budowlane przekazane do użytkowania;

2) GUNB-2 – nakazy rozbiórki obiektów budowlanych.

5. Określa się wzory formularzy sprawozdawczych do badań statystycznych, ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2004, prowadzonych przez Ministra Kultury:

1) KK-1 – roczne sprawozdanie o filmach długometrażowych wprowadzonych do rozpowszechniania w kinach;

2) KN-1 – sprawozdanie z wykonania prac archiwalnych.

6. Określa się wzór formularza sprawozdawczego do badania statystycznego, ustalonego w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2004, prowadzonego przez Ministra Obrony Narodowej: PM-1 – roczne sprawozdanie o pojazdach i maszynach.

7. Określa się wzory formularzy sprawozdawczych do badań statystycznych, ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2004, prowadzonych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi:

1) RRW-1 – sprawozdanie z wykonania zadań ochrony roślin;

2) RRW-2 – sprawozdanie z realizacji inwestycji w zakresie wodociągów i sanitacji wsi;

3) RRW-3 – sprawozdanie z realizacji państwowego nadzoru weterynaryjnego, organizacji Inspekcji Weterynaryjnej oraz stanu kadr;

4) RRW-4 – sprawozdanie z prac zakładów higieny weterynaryjnej;

5) RRW-5 – sprawozdanie z działalności i stanu sanitarnego obiektów w zakresie higieny artykułów żywnościowych pochodzenia zwierzęcego;

6) RRW-6 – sprawozdanie z wyników urzędowego badania zwierząt rzeźnych, mięsa, drobiu, dziczyzny i królików;

7) RRW-7 – sprawozdanie o zakaźnych chorobach zwierzęcych;

8) RRW-8 – sprawozdanie z wykonania prac geodezyjno-urządzeniowych na potrzeby rolnictwa;

9) RRW-9 – sprawozdanie z wykonania prac scaleniowych;

10) RRW-10 – sprawozdanie ze stanu ilościowego i utrzymania urządzeń melioracyjnych;

11) RRW-11 – sprawozdanie z przebiegu realizacji przepisów o ochronie gruntów rolnych i leśnych w zakresie: wyłączania gruntów z produkcji rolniczej, rekultywacji i zagospodarowania gruntów oraz zasobów i eksploatacji złóż torfów;

12) RRW-12 – sprawozdanie z przebiegu realizacji przepisów o ochronie gruntów rolnych i leśnych w zakresie gromadzenia i wykorzystywania środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych;

13) RRW-13 – sprawozdanie z wykonania obiektów małej retencji wodnej;

14) RRW-14 – sprawozdanie z realizacji inwestycji w zakresie dróg gminnych na obszarach wiejskich;

15) RRW-15 – sprawozdanie z realizacji inwestycji w zakresie dróg powiatowych;

16) RRW-16 – sprawozdanie z produkcji i sprzedaży suszu paszowego;

17) RRW-17 – sprawozdanie z inseminacji krów i jałowic;

18) RRW-18 – sprawozdanie z inseminacji loch;

19) RRW-24 – sprawozdanie ze stanu knurów w punktach kopulacyjnych;

20) RRW-25 – sprawozdanie ze stanu buhajów w punktach kopulacyjnych;

21) RRW-26 – sprawozdanie miesięczne z zakupu mleka i śmietanki oraz produkcji przetworów mlecznych.

8. Określa się wzór formularza sprawozdawczego do badania statystycznego, ustalonego w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2004, prowadzonego przez Ministra Skarbu Państwa: MSP-01 – informacja dotycząca przekształceń własnościowych mienia komunalnego.

9. Określa się wzory formularzy sprawozdawczych do badań statystycznych, ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2004, prowadzonych przez Ministra Sprawiedliwości:

1) MS-P2 – sprawozdanie z czynności dochodzeniowych prowadzonych przez innych niż prokurator oskarżycieli;

2) MS-RODK-25 – sprawozdanie z działalności Rodzinnego Ośrodka Diagnostyczno-Konsultacyjnego;

3) MS-S8 – sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych w postępowaniu odwoławczym;

4) MS-S15 – sprawozdanie w sprawach odwoławczych z zakresu ubezpieczeń społecznych;

5) MS-S22 – sprawozdanie w sprawach gospodarczych w postępowaniu odwoławczym;

6) MS ZK-5 – roczne sprawozdanie o tymczasowo aresztowanych i skazanych według odbywania kary zasadniczej, zastępczej, rodzajów przestępstw, powrotności do przestępstw i wieku;

7) MS ZK-7 – sprawozdanie z działania więziennej służby zdrowia;

8) MS ZK-8 – sprawozdanie o zatrudnieniu funkcjonariuszy i pracowników w jednostkach budżetowych więziennictwa.

10. Określa się wzory formularzy sprawozdawczych do badań statystycznych, ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2004, prowadzonych przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji:

1) MSW-29 – sprawozdanie o zatrudnieniu personelu w służbie zdrowia MSWiA;

2) MSW-30 – sprawozdanie o zatrudnieniu wybranego personelu służby zdrowia;

3) MSW-32 – sprawozdanie z działalności ambulatoryjnej opieki zdrowotnej ZOZ MSWiA;

4) MSW-33 – sprawozdanie z działalności diagnostycznej;

5) MSW-34 – sprawozdanie o zarejestrowanych w poradni kardiologicznej;

6) MSW-35 – sprawozdanie o leczonych w poradni skórno-wenerologicznej;

7) MSW-36 – sprawozdanie z działalności poradni zdrowia psychicznego;

8) MSW-37 – sprawozdanie – dodatkowe dane z działalności pracowni ortodontycznej i protetyki stomatologicznej;

9) MSW-38 – sprawozdanie z działalności działów usprawniania leczniczego;

10) MSW-40 – sprawozdanie z małoobrazkowych badań radiotelegraficznych;

11) MSW-41 – sprawozdanie z działalności profilaktycznej;

12) MSW-42 – sprawozdanie z działalności ambulatoriów i izb chorych;

13) MSW-43 – sprawozdanie z działalności szpitala, szpitala specjalistycznego;

14) MSW-44 – sprawozdanie z pobrań krwi w punkcie, poza punktem oraz zużycia preparatów krwiopochodnych;

15) MSW-45 – sprawozdanie z działalności leczniczej sanatorium uzdrowiskowego;

16) MSW-47a – sprawozdanie o działalności sanitarno-epidemiologicznej.

11. Określa się wzory formularzy sprawozdawczych do badań statystycznych, ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2004, prowadzonych przez Ministra Środowiska:

1) OŚ-2a – sprawozdanie z działalności Inspekcji Ochrony Środowiska w zakresie ochrony powietrza, wód i gleb oraz gospodarki odpadami;

2) OŚ-2b – półroczne sprawozdanie z działalności kontrolnej wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska;

3) OŚ-2b – roczne sprawozdanie z działalności kontrolnej wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska;

4) OŚ-3 – sprawozdanie z działalności Inspekcji Ochrony Środowiska w zakresie ochrony przed hałasem;

5) OŚ-4g – sprawozdanie z gospodarowania gminnym funduszem ochrony środowiska i gospodarki wodnej;

6) OŚ-4k – kwartalne sprawozdanie z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska oraz z redystrybucji tych wpływów;

7) OŚ-4p – sprawozdanie z gospodarowania powiatowym funduszem ochrony środowiska i gospodarki wodnej;

8) OŚ-4w/n – sprawozdanie z gospodarowania wojewódzkim funduszem ochrony środowiska i gospodarki wodnej*/Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej*;

9) OŚ-21 – zestawienie zasobów i danych o złożu;

10) OŚ-22 – zestawienie zmian zasobów złoża;

11) OŚ-23 – roczne uproszczone zestawienie zmian zasobów złoża;

12) OŚ-24 – zestawienie zasobów i danych udokumentowanych złóż ropy naftowej i gazu ziemnego*;

13) OŚ-25 – zestawienie zmian zasobów udokumentowanych złóż ropy naftowej i gazu ziemnego*;

14) OŚ-26 – zestawienie udokumentowanych zasobów wód podziemnych i wyników prac hydrogeologicznych;

15) OŚ-27 – sprawozdanie z przebiegu realizacji przepisów o ochronie gruntów rolnych i leśnych;

16) OŚ-28 – zestawienie zmian zasobów udokumentowanych złóż wód leczniczych i wód termalnych.

12. Określa się wzory formularzy sprawozdawczych do badań statystycznych, ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2004, prowadzonych przez Ministra Zdrowia:

1) MZ-03 – półroczne/roczne sprawozdanie o finansach samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej;

2) MZ-06 – roczne sprawozdanie o opiece zdrowotnej w placówkach oświatowo-wychowawczych;

3) MZ-10A – roczne sprawozdanie o uprawnionych do wykonywania zawodu lekarza, lekarza stomatologa, aptekarza, pielęgniarki i położnej;

4) MZ-11 – roczne sprawozdanie o działalności i zatrudnieniu w podstawowej, ambulatoryjnej opiece zdrowotnej;

5) MZ-12 – roczne sprawozdanie o działalności i zatrudnieniu w ambulatoryjnej specjalistycznej opiece zdrowotnej;

6) MZ-13 – roczne sprawozdanie o leczonych w poradni gruźlicy i chorób płuc;

7) MZ-14 – roczne sprawozdanie o leczonych w poradni skórno-wenerologicznej;

8) MZ-15 – roczne sprawozdanie o leczonych w poradni (przychodni) zdrowia psychicznego;

9) MZ-16 – roczne sprawozdanie o leczonych w zakładzie lecznictwa odwykowego (poradnia, przychodnia);

10) MZ-17 – roczne sprawozdanie o leczonych w poradni profilaktyki, leczenia i rehabilitacji osób uzależnionych;

11) MZ-19 – roczne sprawozdanie o leczonych w zespołach (oddziałach) leczenia środowiskowego;

12) MZ-24 – roczne sprawozdanie o ambulatoryjnym dokonywaniu przerywania ciąży;

13) MZ-26 – roczne sprawozdanie stacji (zespołu) radiofotograficznej;

14) MZ-29 – sprawozdanie o działalności zakładu stacjonarnej niepsychiatrycznej opieki zdrowotnej;

15) MZ-30 – roczne sprawozdanie zakładu psychiatrycznej opieki stacjonarnej;

16) MZ-35 – roczne sprawozdanie z działalności wojewódzkiego ośrodka medycyny pracy;

17) MZ-35A – roczne sprawozdanie lekarza przeprowadzającego badania profilaktyczne pracujących;

18) MZ-42 – roczne sprawozdanie z działalności Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa;

19) MZ-45 – sprawozdanie o działalności kontrolno-represyjnej oraz w zakresie zapobiegawczego nadzoru sanitarnego;

20) MZ-45A – sprawozdanie z zatrudnienia;

21) MZ-46 – sprawozdanie z działalności w zakresie higieny komunalnej*;

22) MZ-48 – sprawozdanie z działalności w zakresie higieny żywności, żywienia i przedmiotów użytku;

23) MZ-49 – sprawozdanie z działalności oświatowo-zdrowotnej;

24) MZ-50 – sprawozdanie z działalności w zakresie higieny pracy;

25) MZ-52 – sprawozdanie z zakresu ochrony radiologicznej i przed polami elektromagnetycznymi wysokiej częstotliwości;

26) MZ-53 – roczne sprawozdanie z działalności w zakresie higieny dzieci i młodzieży;

27) MZ-54 – roczne sprawozdanie ze szczepień ochronnych;

28) MZ-55 – dwutygodniowy/1, tygodniowy, dzienny meldunek o zachorowaniach na grypę lub podejrzeniach;

29) MZ-56 – dwutygodniowe, kwartalne, roczne sprawozdanie o zachorowaniach na choroby zakaźne i zatruciach;

30) MZ-57 – sprawozdanie o zachorowaniach na wybrane choroby zakaźne według płci, wieku, miejsca zamieszkania oraz ich sezonowości;

31) MZ-58 – sprawozdanie o zachorowaniach na różyczkę i odrę;

32) MZ-88 – roczne sprawozdanie o zatrudnieniu wybranego personelu służby zdrowia;

33) MZ-89 – roczne sprawozdanie o zatrudnieniu specjalistów: lekarzy, lekarzy stomatologów, farmaceutów i innych;

34) MZ-101 – karta ewidencyjna (aktualizacyjna) urządzenia medycznego;

35) MZ/N-1a* – karta zgłoszenia nowotworu złośliwego;

36) MZ/Szp-11 – karta statystyczna szpitalna ogólna;

37) MZ/Szp-11B – karta statystyczna psychiatryczna;

38) PARPA-G1 – roczne sprawozdanie z działalności samorządów gminnych w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

13. Określa się wzory formularzy sprawozdawczych do badań statystycznych, ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2004, prowadzonych przez Komisję Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych:

1) KNUiFE/AI-02 – sprawozdanie statystyczne o działalności ubezpieczeniowej zakładów ubezpieczeń;

2) KNUiFE/AI-03 – sprawozdanie statystyczne powszechnych towarzystw emerytalnych.

14. Określa się wzory formularzy sprawozdawczych do badań statystycznych, ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2004, prowadzonych przez Komitet Badań Naukowych:

1) MN-01 – sprawozdanie o działalności badawczej i rozwojowej z zakresu biotechnologii;

2) MN-02 – sprawozdanie o innowacjach w obszarze biotechnologii.

15. Wzory formularzy sprawozdawczych, kwestionariuszy i ankiet statystycznych, o których mowa w ust. 1–14, są określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia.

§ 3.
1. Ustala się wzory zestawień tabelarycznych przekazywanych Prezesowi Głównego Urzędu Statystycznego przez podmioty o ogólnokrajowym zasięgu działania:

1) LOT-1 – zestawienie tabelaryczne z danymi o transporcie lotniczym;

2) ŁP-1 – zestawienie tabelaryczne z danymi o środkach technicznych w zakresie poczty i o usługach pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym;

3) ŁP-2 – zestawienie tabelaryczne z danymi o usługach pocztowych i o liczbie urzędów pocztowych;

4) ŁP-3 – zestawienie tabelaryczne z danymi o liczbie abonentów radia i telewizji;

5) ŁT-1 – zestawienie tabelaryczne z danymi o usługach telekomunikacyjnych i o liczbie jednostek telekomunikacyjnych;

6) ŁT-1mk – zestawienie tabelaryczne z danymi o abonentach telefonii komórkowej;

7) ŁT-1mp – zestawienie tabelaryczne z danymi o telefonii przewodowej – łączach głównych;

8) ŁT-2 – zestawienie tabelaryczne z danymi o liczbie łączy głównych i abonentów telewizji kablowej;

9) ŁT-3 – zestawienie tabelaryczne z danymi o liczbie publicznych aparatów telefonicznych samoinkasujących;

10) ŁT-4 – zestawienie tabelaryczne z danymi o środkach technicznych w zakresie telekomunikacji;

11) ŁT-5 – zestawienie tabelaryczne z danymi o środkach technicznych w zakresie radiodyfuzji;

12) ŁT-6 – zestawienie tabelaryczne z danymi o środkach technicznych i łączach głównych w zakresie operatorów telekomunikacyjnych poza TP S.A.;

13) ŁT-7 – zestawienie tabelaryczne z danymi o środkach technicznych w zakresie radiokomunikacji oraz o abonentach telewizji kablowej operatorów telekomunikacyjnych poza TP S.A.;

14) ŁT-10 – zestawienie tabelaryczne z danymi o telefonii komórkowej;

15) MT-1 – zestawienie tabelaryczne z danymi o działalności metra;

16) PKP-1 – zestawienie tabelaryczne z danymi o działalności eksploatacyjnej transportu kolejowego;

17) PKP-2 – zestawienie tabelaryczne z danymi o przewozach ładunków transportem kolejowym;

18) PKP-2a – zestawienie tabelaryczne z danymi o przewozach ładunków w komunikacji międzynarodowej transportem kolejowym;

19) PKP-3 – zestawienie tabelaryczne z danymi o przewozach pasażerów transportem kolejowym;

20) PKP-3a – zestawienie tabelaryczne z danymi o przewozach pasażerów w komunikacji międzynarodowej transportem kolejowym;

21) PKP-4 – zestawienie tabelaryczne z danymi o pracy i wskaźnikach techniczno-ekonomicznych taboru kolejowego;

22) PKP-5 – zestawienie tabelaryczne z danymi o sieci kolejowej;

23) PKP-6 – zestawienie tabelaryczne z danymi o taborze kolejowym;

24) PERN-1 – zestawienie tabelaryczne z danymi o długości rurociągów i przetłaczaniu ropy i produktów naftowych;

25) PL-1 – zestawienie tabelaryczne z danymi o ruchu samolotów, pasażerów i ładunków w portach lotniczych PP „Porty Lotnicze"

26) PL-2 – zestawienie tabelaryczne z danymi o ruchu samolotów, pasażerów i ładunków w porcie lotniczym;

27) TL-1 – zestawienie tabelaryczne z danymi o liczbie zarejestrowanej floty lotniczej w ULC;

28) TWS-1 – zestawienie tabelaryczne z danymi o długości dróg wodnych śródlądowych;

29) Wykaz armatorów, którzy posiadają tabor żeglugi śródlądowej;

30) Wykaz inwestorów (innych niż indywidualni – realizujący budynki mieszkalne na własne potrzeby – oraz kościoły i związki wyznaniowe), którzy przekazali do użytku nowe budynki mieszkalnea);

31) Zestawienie tabelaryczne. Imienne dane o statkach wraz z danymi w postaci numerycznej;

32) Zestawienie tabelaryczne z danymi o obrotach ładunkowych w portach morskich.

2. Wzory zestawień tabelarycznych, o których mowa w ust. 1, są określone w załączniku nr 4 do rozporządzenia.

§ 4.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: L. Miller

 

1)Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1996 r. Nr 156, poz. 775, z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 121, poz. 769, z 1998 r Nr 99, poz. 632 i Nr 106, poz. 668, z 2001 r. Nr 100, poz. 1080 oraz z 2003 r. Nr 217, poz. 2125.

(Załączniki do rozporządzenia stanowią oddzielny załącznik do niniejszego numeru)

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Sklepy KOMFORT S.A.

Sklepy KOMFORT S.A. to największa w Polsce sieć specjalizująca się w sprzedaży pokryć podłogowych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »