| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 20 września 2004 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2004

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2004 r. w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2004 (Dz. U. Nr 6, poz. 44 i Nr 95, poz. 957) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

a) w ust. 1 po pkt 106 dodaje się pkt 106a–106n w brzmieniu:

„106a) S-01 – sprawozdanie przedszkola i oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej;

106b) S-02 – sprawozdanie szkoły podstawowej i gimnazjum;

106c) S-05 – sprawozdanie liceum ogólnokształcącego dla młodzieży;

106d) S-06 – sprawozdanie liceum ogólnokształcącego dla dorosłych;

106e) S-07 – sprawozdanie liceum profilowanego i szkoły zawodowej;

106f) S-08 – sprawozdanie internatu (bursy);

106g) S-09 – sprawozdanie dotyczące stypendiów, zasiłków losowych, zajęć pozalekcyjnych i nadobowiązkowych, świetlic szkolnych oraz nauczania języków obcych w szkołach podstawowych, ponadpodstawowych, gimnazjach i w szkołach ponadgimnazjalnych;

106h) S-10 – sprawozdanie o studiach dziennych, wieczorowych, zaocznych, eksternistycznych;

106i) S-11 – sprawozdanie o pomocy materialnej i socjalnej dla studentów;

106j) S-12 – sprawozdanie o stypendiach naukowych, studiach podyplomowych i doktoranckich oraz zatrudnieniu w szkołach wyższych;

106k) S-14 – sprawozdanie specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego, specjalnego ośrodka wychowawczego, ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, młodzieżowego ośrodka wychowawczego oraz młodzieżowego ośrodka socjoterapii;

106l) S-15 – sprawozdanie o nauczaniu języka ojczystego w przedszkolach i w szkołach dla dzieci i młodzieży mniejszości narodowych i grup etnicznych oraz organizacji nauczania uczniów pochodzenia romskiego;

106m) S-16 – sprawozdanie placówki wychowania pozaszkolnego;

106n) S-17 – sprawozdanie domu wczasów dziecięcych;",

b) w ust. 2 po pkt 14c dodaje się pkt 14d i 14e w brzmieniu:

„14d) DS-57G – Kwestionariusz dla gospodarstwa domowego. Ścieżki edukacyjne Polaków;

14e) DS-57I – Kwestionariusz indywidualny. Ścieżki edukacyjne Polaków;"

2) w § 2:

a) w ust. 3:

– wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: „Określa się wzory formularzy sprawozdawczych do badań statystycznych, ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2004, prowadzonych przez Ministra Gospodarki i Pracy:",

– po pkt 54 dodaje się pkt 54a i 54b w brzmieniu:

„54a) MG-21 – import węgla kamiennego do produkcji koksu;

54b) MG-22 – produkcja, sprzedaż i zapasy koksu oraz zużycie i zapasy węgla kamiennego;",

– uchyla się pkt 64,

b) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

„3a. Określa się wzór formularza sprawozdawczego do badania statystycznego, ustalonego w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2004, prowadzonego przez Ministra Polityki Społecznej: MPiPS-03 – sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej – pieniężnych, w naturze i usługach.",

c) w ust. 10 uchyla się pkt 10;

3) w załączniku nr 1 do rozporządzenia po wzorze formularza R-10 – sprawozdanie o skupie produktów rolnych i leśnych dodaje się:

a) wzór formularza S-01 – sprawozdanie przedszkola i oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia,

b) wzór formularza S-02 – sprawozdanie szkoły podstawowej i gimnazjum w brzmieniu określonym w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia,

c) wzór formularza S-05 – sprawozdanie liceum ogólnokształcącego dla młodzieży w brzmieniu określonym w załączniku nr 3 do niniejszego rozporządzenia,

d) wzór formularza S-06 – sprawozdanie liceum ogólnokształcącego dla dorosłych w brzmieniu określonym w załączniku nr 4 do niniejszego rozporządzenia,

e) wzór formularza S-07 – sprawozdanie liceum profilowanego i szkoły zawodowej w brzmieniu określonym w załączniku nr 5 do niniejszego rozporządzenia,

f) wzór formularza S-08 – sprawozdanie internatu (bursy) w brzmieniu określonym w załączniku nr 6 do niniejszego rozporządzenia,

g) wzór formularza S-09 – sprawozdanie dotyczące stypendiów, zasiłków losowych, zajęć pozalekcyjnych i nadobowiązkowych, świetlic szkolnych oraz nauczania języków obcych w szkołach podstawowych, ponadpodstawowych, gimnazjach i w szkołach ponadgimnazjalnych w brzmieniu określonym w załączniku nr 7 do niniejszego rozporządzenia,

h) wzór formularza S-10 – sprawozdanie o studiach dziennych, wieczorowych, zaocznych, eksternistycznych w brzmieniu określonym w załączniku nr 8 do niniejszego rozporządzenia,

i) wzór formularza S-11 – sprawozdanie o pomocy materialnej i socjalnej dla studentów w brzmieniu określonym w załączniku nr 9 do niniejszego rozporządzenia,

j) wzór formularza S-12 – sprawozdanie o stypendiach naukowych, studiach podyplomowych i doktoranckich oraz zatrudnieniu w szkołach wyższych w brzmieniu określonym w załączniku nr 10 do niniejszego rozporządzenia,

k) wzór formularza S-14 – sprawozdanie specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego, specjalnego ośrodka wychowawczego, ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, młodzieżowego ośrodka wychowawczego oraz młodzieżowego ośrodka socjoterapii w brzmieniu określonym w załączniku nr 11 do niniejszego rozporządzenia,

l) wzór formularza S-15 – sprawozdanie o nauczaniu języka ojczystego w przedszkolach i w szkołach dla dzieci i młodzieży mniejszości narodowych i grup etnicznych oraz organizacji nauczania uczniów pochodzenia romskiego w brzmieniu określonym w załączniku nr 12 do niniejszego rozporządzenia,

m) wzór formularza S-16 – sprawozdanie placówki wychowania pozaszkolnego w brzmieniu określonym w załączniku nr 13 do niniejszego rozporządzenia,

n) wzór formularza S-17 – sprawozdanie domu wczasów dziecięcych w brzmieniu określonym w załączniku nr 14 do niniejszego rozporządzenia;

4) w załączniku nr 2 do rozporządzenia po wzorze formularza DS-59I – Kwestionariusz indywidualny. Wykorzystanie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w gospodarstwach domowych dodaje się:

a) wzór formularza DS-57G – Kwestionariusz dla gospodarstwa domowego. Ścieżki edukacyjne Polaków w brzmieniu określonym w załączniku nr 15 do niniejszego rozporządzenia,

b) wzór formularza DS-57I – Kwestionariusz indywidualny. Ścieżki edukacyjne Polaków w brzmieniu określonym w załączniku nr 16 do niniejszego rozporządzenia;

5) w załączniku nr 3 do rozporządzenia:

a) wzór formularza EN-8 – meldunek o liczbie uczniów w szkołacha) otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 17 do niniejszego rozporządzenia,

b) wzór formularza KFT-2 – sprawozdanie z działalności polskiego związku sportowego otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 18 do niniejszego rozporządzenia,

c) wzór formularza G-10.1k sprawozdanie o działalności podstawowej elektrowni cieplnej zawodowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 19 do niniejszego rozporządzenia,

d) po wzorze formularza MG-20 – nakłady inwestycyjne dodaje się:

– wzór formularza MG-21 – import węgla kamiennego do produkcji koksu w brzmieniu określonym w załączniku nr 20 do niniejszego rozporządzenia,

– wzór formularza MG-22 – produkcja, sprzedaż i zapasy koksu oraz zużycie i zapasy węgla kamiennego w brzmieniu określonym w załączniku nr 21 do niniejszego rozporządzenia,

e) skreśla się wzór formularza MPiPS-03 – sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej – pieniężnych, w naturze i usługach,

f) wzór formularza RAF-2 – sprawozdanie o produkcji i obrotach produktami naftowymi otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 22 do niniejszego rozporządzenia,

g) po wzorze formularza RAF-3 – sprawozdanie o zapasach obowiązkowych ropy naftowej i niektórych produktów naftowych dodaje się wzór formularza MPiPS-03 – sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej – pieniężnych, w naturze i usługach w brzmieniu określonym w załączniku nr 23 do niniejszego rozporządzenia,

h) wzór formularza RRW-17 – sprawozdanie z inseminacji krów i jałowic otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 24 do niniejszego rozporządzenia,

i) wzór formularza RRW-18 – sprawozdanie z inseminacji loch otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 25 do niniejszego rozporządzenia,

j) skreśla się wzór formularza MSW-40 – sprawozdanie z małoobrazkowych badań radiofotograficznych,

k) we wzorach formularzy niezmienionych zgodnie z lit. a–d oraz f–i użyte w różnych przypadkach wyrazy „Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej" zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami „Ministerstwo Gospodarki i Pracy".

§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: M. Belka

 

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1996 r. Nr 156, poz. 775, z 1997 r Nr 88, poz. 554 i Nr 121, poz. 769, z 1998 r. Nr 99, poz. 632 i Nr 106, poz. 668, z 2001 r. Nr 100, poz. 1080 oraz z 2003 r. Nr 217, poz. 2125.

Załącznik 1.

Załączniki do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 20 września 2004 r. (poz. 2208)

Załącznik nr 1

Wyświetl załącznik

Załącznik 2.

Załącznik nr 2

Wyświetl załącznik

Załącznik 3.

Załącznik nr 3

Wyświetl załącznik

Załącznik 4.

Załącznik nr 4

Wyświetl załącznik

Załącznik 5.

Załącznik nr 5

Wyświetl załącznik

Załącznik 6.

Załącznik nr 6

Wyświetl załącznik

Załącznik 7.

Załącznik nr 7

Wyświetl załącznik

Załącznik 8.

Załącznik nr 8

Wyświetl załącznik

Załącznik 9.

Załącznik nr 9

Wyświetl załącznik

Załącznik 10.

Załącznik nr 10

Wyświetl załącznik

Załącznik 11.

Załącznik nr 11

Wyświetl załącznik

Załącznik 12.

Załącznik nr 12

Wyświetl załącznik

Załącznik 13.

Załącznik nr 13

Wyświetl załącznik

Załącznik 14.

Załącznik nr 14

Wyświetl załącznik

Załącznik 15.

Załącznik nr 15

Wyświetl załącznik

Załącznik 16.

Załącznik nr 16

Wyświetl załącznik

Załącznik 17.

Załącznik nr 17

Wyświetl załącznik

Załącznik 18.

Załącznik nr 18

Wyświetl załącznik

Załącznik 19.

Załącznik nr 19

Wyświetl załącznik

Załącznik 20.

Załącznik nr 20

Wyświetl załącznik

Załącznik 21.

Załącznik nr 21

Wyświetl załącznik

Załącznik 22.

Załącznik nr 22

Wyświetl załącznik

Załącznik 23.

Załącznik nr 23

Wyświetl załącznik

Załącznik 24.

Załącznik nr 24

Wyświetl załącznik

Załącznik 25.

Załącznik nr 25

Wyświetl załącznik

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

KANCELARIA PRAWNA radca prawny Adam Sobota

Ekspert z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »