REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2004 nr 145 poz. 1537

USTAWA

z dnia 28 maja 2004 r.

o zmianie ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz niektórych innych ustaw1)

Tekst pierwotny
Art. 1. [Ustawa o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości]
W ustawie z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 oraz z 2002 r. Nr 25. poz. 253, Nr 66, poz. 596 i Nr 216, poz. 1824) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 4 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Agencja uczestniczy w realizacji programów operacyjnych, o których mowa w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. Nr 116, poz. 1206):

1) jako instytucja wdrażająca, udzielająca pomocy finansowej beneficjentom określonym w art. 6b ust. 1, lub

2) jako beneficjent.”;

2) po art. 4 dodaje się art. 4a w brzmieniu:

„Art. 4a. 1. W zakresie wspierania eksportu minister właściwy do spraw gospodarki może bezpośrednio udzielać pomocy finansowej stanowiącej pomoc publiczną, dotyczącej w szczególności: udziału przedsiębiorców w imprezach targowo-wystawienniczych i misjach gospodarczych, realizacji branżowych projektów promocyjnych, realizacji projektów Domów Polskich, uzyskania certyfikatów wyrobu, szkoleń o tematyce handlu zagranicznego, organizacji konferencji, seminariów, warsztatów oraz przedsięwzięć wydawniczych.

2. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzeń, przeznaczenie pomocy, o której mowa w ust. 1, warunki jej dopuszczalności, tryb udzielania oraz sposób jej monitorowania, uwzględniając konieczność efektywnego i skutecznego wykorzystania tej pomocy oraz zapewnienia przejrzystości jej udzielania.”;

3) art. 6 otrzymuje brzmienie:

„Art. 6. 1. Agencja realizuje zadania w szczególności przez:

1) świadczenie usług doradczych dla przedsiębiorców, bezrobotnych i podmiotów działających na rzecz rozwoju gospodarczego, zatrudnienia lub rozwoju zasobów ludzkich, które nie działają dla zysku lub zysk przeznaczają na cele statutowe,

2) organizowanie szkoleń i seminariów,

3) organizowanie przedsięwzięć informacyjnych, promocyjnych, targowych i wystawienniczych w kraju,

4) organizowanie, w porozumieniu z właściwymi instytucjami, przedsięwzięć informacyjnych i promocyjnych za granicą,

5) gromadzenie i udostępnianie informacji istotnych dla przedsiębiorców i bezrobotnych,

6) opracowywanie, wydawanie i rozpowszechnianie publikacji,

7) świadczenie usług eksperckich, w tym organom administracji rządowej i organom jednostek samorządu terytorialnego,

8) prowadzenie, pod nazwą „Krajowy System Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw”, rejestru podmiotów, które:

a) zapewniają należyte świadczenie usług doradczych, szkoleniowych, informacyjnych lub finansowych małym i średnim przedsiębiorcom oraz osobom podejmującym działalność gospodarczą oraz

b) nie działają dla zysku lub przeznaczają zysk na cele związane z zadaniami realizowanymi przez Agencję,

9) promowanie podmiotów, o których mowa w pkt 8, organizowanie współpracy między nimi oraz świadczenie na ich rzecz usług doradczych, szkoleniowych i informacyjnych,

10) udzielanie pomocy finansowej przeznaczonej na:

a) wspomaganie działań określonych w pkt 1–6, prowadzonych przez inne podmioty,

b) wspomaganie inwestycji małych i średnich przedsiębiorców, w szczególności sprzyjających wzrostowi ich konkurencyjności,

c) działania określone w art. 6b ust. 5,

d) wzmacnianie potencjału podmiotów działających na rzecz rozwoju gospodarczego, zatrudnienia lub rozwoju zasobów ludzkich.

2. Przez podmiot działający na rzecz zatrudnienia lub rozwoju zasobów ludzkich rozumie się w szczególności:

1) organ prowadzący szkołę lub inną placówkę działającą w systemie oświaty,

2) szkołę wyższą,

3) jednostkę naukową w rozumieniu art. 3 pkt 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o Komitecie Badań Naukowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 33, poz. 389 oraz z 2003 r. Nr 39, poz. 335),

4) inną osobę prawną, która zgodnie ze statutem prowadzi działalność szkoleniową,

5) przedsiębiorcę wykonującego działalność gospodarczą w zakresie szkoleń.

3. Za czynności określone w ust. 1 pkt 1–7 Agencja może pobierać opłaty w wysokości nieprzekraczającej ponoszonych kosztów.”;

4) po art. 6 dodaje się art. 6a–6e w brzmieniu:

„Art. 6a. 1. O rejestrację w Krajowym Systemie Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw mogą się ubiegać podmioty, które:

1) posiadają potencjał techniczny i ekonomiczny niezbędny do należytego świadczenia usług określonych w art. 6 ust. 1 pkt 8 lit. a),

2) zapewniają realizację usług określonych w art. 6 ust. 1 pkt 8 lit. a) przez osoby posiadające niezbędne kwalifikacje,

3) posiadają system zapewnienia jakości usług określonych w art. 6 ust. 1 pkt 8 lit. a),

4) przestrzegają, w prowadzonej działalności, zasad etyki zawodowej.

2. Minister właściwy do spraw gospodarki określa, w drodze rozporządzenia, szczegółowe wymagania w zakresie określonym w ust. 1 i tryb ich weryfikacji przez Agencję, a także standardy świadczenia usług doradczych, szkoleniowych, informacyjnych i finansowych małym i średnim przedsiębiorcom oraz podmiotom podejmującym działalność gospodarczą przez podmioty zarejestrowane w Krajowym Systemie Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw, kierując się potrzebą zapewnienia należytej jakości tych usług.

Art. 6b. 1. W zakresie realizacji zadań Agencja może udzielać pomocy finansowej:

1) przedsiębiorcom,

2) podmiotom działającym na rzecz rozwoju gospodarczego,

3) podmiotom działającym na rzecz zatrudnienia lub rozwoju zasobów ludzkich,

4) jednostkom samorządu terytorialnego.

2. Pomoc finansowa, o której mowa w ust. 1, może mieć formę:

1) bezzwrotnego wsparcia finansowego, zwanego dalej „wsparciem”,

2) pożyczek,

3) finansowania kosztów usług świadczonych przez usługodawców bezpłatnie lub za odpłatnością niższą od ceny rynkowej.

3. Agencja nie może udzielić wsparcia ani pożyczki:

1) przedsiębiorcy będącemu osobą fizyczną, jeżeli został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo składania fałszywych zeznań, przekupstwa, przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, obrotowi gospodarczemu, systemowi bankowemu, karnoskarbowe albo inne związane z wykonywaniem działalności gospodarczej lub popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych,

2) podmiotowi określonemu w ust. 1 pkt 1–3 niebędącemu osobą fizyczną, w którym osoba będąca członkiem jego organów zarządzających bądź wspólnikiem została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w pkt 1,

3) podmiotowi określonemu w ust. 1 pkt 1–3, który:

a) posiada zaległości z tytułu należności publicznoprawnych lub

b) pozostaje pod zarządem komisarycznym bądź znajduje się w toku likwidacji, postępowania upadłościowego, postępowania naprawczego, lub

c) w okresie 3 lat przed złożeniem wniosku o udzielenie wsparcia lub pożyczki naruszył w sposób istotny umowę zawartą z Agencją.

4. Agencja może odmówić udzielenia wsparcia lub pożyczki podmiotowi, o którym mowa w ust. 1 pkt 1–3, jeśli poweźmie uzasadnioną wątpliwość co do prawidłowego ich wykorzystania.

5. Wsparcie udzielone podmiotowi, o którym mowa w ust. 1 pkt 1–3, przez Agencję, przeznaczone na powiększenie wyodrębnionego księgowo funduszu, z którego ten podmiot:

1) udziela pożyczek, zwanego dalej „funduszem pożyczkowym”, lub

2) udziela poręczeń lub gwarancji spłaty kredytów lub pożyczek, zwanego dalej „funduszem poręczeniowym”, lub

3) obejmuje akcje lub udziały w małych lub średnich przedsiębiorcach znajdujących się we wczesnej fazie rozwoju, zwanego dalej „funduszem kapitału zalążkowego”

– uznaje się za wykorzystane w kwocie faktycznie wykorzystanej przez podmiot zgodnie z umową o udzieleniu wsparcia odpowiednio na udzielenie pożyczek, udzielenie poręczeń lub gwarancji bądź objęcie akcji lub udziałów.

6. Wykorzystanie wsparcia, o którym mowa w ust. 5, powinno nastąpić w ciągu okresu ustalonego w umowie o udzieleniu wsparcia, nie dłuższego niż 5 lat od dnia przekazania kwoty wsparcia podmiotowi, o którym mowa w ust. 1 pkt 1–3. Po upływie tego okresu podmiot zwraca Agencji niewykorzystaną kwotę wsparcia wraz z odsetkami wynikającymi z przechowywania tej kwoty na rachunku bankowym.

7. Podmiot, o którym mowa w ust. 1 pkt 1–3, który po zakończeniu obowiązywania umowy o udzieleniu wsparcia, o którym mowa w ust. 5, bez zgody Agencji zlikwidował fundusz pożyczkowy, fundusz poręczeniowy albo fundusz kapitału zalążkowego bądź zmienił zasady gospodarowania tym funduszem, jest obowiązany wpłacić Agencji kwotę równą kwocie wykorzystanego wsparcia powiększoną o odsetki ustawowe naliczone od dnia likwidacji funduszu albo zmiany zasad gospodarowania funduszem.

8. Agencja udziela pomocy finansowej w drodze umowy, do której stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.

9. Umowa, o której mowa w ust. 8, określa w szczególności:

1) szczegółowe przeznaczenie pomocy finansowej,

2) wielkość pomocy finansowej,

3) szczegółowe zasady wykorzystywania pomocy finansowej,

4) sposób wypłaty pomocy finansowej,

5) sposób nadzorowania przez Agencję wykorzystania pomocy finansowej,

6) warunki rozwiązania umowy,

7) warunki zwrotu pomocy finansowej,

8) w przypadku pomocy finansowej przeznaczonej na powiększenie funduszu, o którym mowa w ust. 5 – szczegółowe zasady gospodarowania funduszem.

10. Ministrowie będący instytucjami zarządzającymi programami operacyjnymi, o których mowa w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju, określają, w drodze rozporządzeń, szczegółowe przeznaczenie, warunki i tryb udzielania przez Agencję pomocy finansowej w ramach tych programów, uwzględniając konieczność realizacji celów w nich określonych, efektywnego i skutecznego wykorzystania tej pomocy oraz zapewnienia przejrzystości jej udzielania.

11. Minister właściwy do spraw gospodarki określa, w drodze rozporządzenia, szczegółowe przeznaczenie, warunki i tryb udzielania przez Agencję pomocy finansowej niezwiązanej z programami operacyjnymi, uwzględniając konieczność realizacji celów określonych w programach, o których mowa w art. 4 ust. 1, efektywnego i skutecznego wykorzystania tej pomocy oraz zapewnienia przejrzystości jej udzielania.

12. Minister właściwy do spraw gospodarki może określić, w drodze rozporządzeń, szczegółowe warunki:

1) udzielania pożyczek,

2) udzielania poręczeń lub gwarancji spłaty kredytów lub pożyczek,

3) obejmowania akcji lub udziałów

– ze środków wsparcia, o którym mowa w ust. 5, uwzględniając konieczność efektywnego i skutecznego wykorzystania wsparcia oraz zapewnienia przejrzystości jego udzielania.

Art. 6c. 1. Podmiot, który otrzymał od Agencji wsparcie przeznaczone na finansowanie części kosztów usług doradczych i nie jest zobowiązany do wyboru wykonawcy tych usług z zastosowaniem przepisów o zamówieniach publicznych, dokonuje wyboru najkorzystniejszej oferty realizacji tych usług spośród ofert złożonych przez wykonawców posiadających akredytację Agencji.

2. Agencja udziela akredytacji, w drodze umowy, wykonawcy, który:

1) zapewnia bezpośrednią realizację usług przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie w realizacji usług danego rodzaju,

2) przestrzega w prowadzonej działalności zasad etyki zawodowej,

3) nie znajduje się w żadnej z sytuacji określonych w art. 6b ust. 3.

3. Agencja udziela akredytacji na wniosek wykonawcy. Do wniosku dołącza się dokumenty potwierdzające spełnianie przez wykonawcę:

1) warunku, o którym mowa w ust. 2 pkt 1,

2) warunku, o którym mowa w ust. 2 pkt 3 – w zakresie określonym w art. 6b ust. 3 pkt 1 i 2 oraz pkt 3 lit. a) i b).

4. Umowa, o której mowa w ust. 2, określa w szczególności:

1) rodzaj usług doradczych, których dotyczy akredytacja,

2) imiona i nazwiska osób, które będą bezpośrednio realizowały usługi,

3) sposób nadzorowania przez Agencję działań wykonawcy w zakresie objętym akredytacją,

4) warunki rozwiązania umowy.

5. Wykonawca, który otrzymał akredytację Agencji, informuje niezwłocznie Agencję o zmianach jego sytuacji w zakresie określonym w ust. 2.

6. Agencja niezwłocznie uchyla akredytację udzieloną wykonawcy, który przestał spełniać warunki określone w ust. 2. Wykonawca, któremu Agencja uchyliła akredytację, może ponownie ubiegać się o jej udzielenie po upływie 3 lat od dnia uchylenia akredytacji.

7. Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki i tryb udzielania i uchylania akredytacji wykonawcom usług doradczych oraz tryb wyboru najkorzystniejszej oferty, uwzględniając potrzebę zapewnienia należytej jakości usług doradczych finansowanych z udziałem wsparcia.

Art. 6d. 1. Agencja może zlecić regionalnej instytucji finansującej realizację w danym województwie niektórych zadań związanych z udzielaniem pomocy finansowej, a w szczególności: promocję, udzielanie informacji, przyjmowanie wniosków oraz nadzorowanie sposobu wykorzystania pomocy. Koszty realizacji przez regionalną instytucję finansującą zleconych zadań pokrywane są ze wsparcia udzielanego przez Agencję.

2. Regionalną instytucją finansującą może być osoba prawna, która:

1) zgodnie ze statutem nie działa w celu osiągnięcia zysku lub przeznacza zysk na cele związane z zadaniami realizowanymi przez Agencję,

2) zatrudnia pracowników posiadających kwalifikacje niezbędne do realizacji zadań z zakresu, o którym mowa w art. 4 ust. 1 lub 1a,

3) posiada niezbędny potencjał ekonomiczny i techniczny oraz doświadczenie w realizacji zadań z zakresu, o którym mowa w art. 4 ust. 1 lub 1a.

3. Wybór najkorzystniejszej oferty na pełnienie roli regionalnej instytucji finansującej jest dokonywany w drodze konkursu przeprowadzanego przez Agencję w porozumieniu z właściwym zarządem województwa.

4. Spełnianie przez regionalną instytucję finansującą warunków określonych w ust. 2 powinno być potwierdzone audytem zleconym przez Agencję, przeprowadzanym co najmniej raz na 3 lata.

5. W razie negatywnego wyniku audytu, o którym mowa w ust. 4, Agencja może, po zasięgnięciu opinii właściwego zarządu województwa, zlecić realizację w danym województwie zadań określonych w ust. 1 regionalnej instytucji finansującej działającej w innym województwie, do czasu:

1) uzyskania przez właściwą regionalną instytucję finansującą pozytywnego wyniku audytu lub

2) rozstrzygnięcia ponownego konkursu na wybór właściwej regionalnej instytucji finansującej, lub

3) zakończenia realizacji danego programu.

6. Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe wymagania, które musi spełnić regionalna instytucja finansująca, oraz szczegółowy tryb przeprowadzenia konkursu wyłaniającego regionalną instytucję finansującą, biorąc pod uwagę potrzebę zapewnienia profesjonalnego wykonywania zleconych zadań oraz zapewnienia udziału przedstawicieli samorządu województwa w pracach komisji konkursowej.

Art. 6e. 1. Agencja może, w drodze umowy zawartej z właściwym zarządem województwa, powierzyć wojewódzkiemu urzędowi pracy wykonywanie niektórych czynności związanych z realizacją przez Agencję programów z zakresu, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 5, a w szczególności monitorowanie realizacji przedsięwzięć realizowanych z udziałem pomocy finansowej Agencji.

2. Do powierzenia wojewódzkiemu urzędowi pracy czynności, o których mowa w ust. 1, nie stosuje się przepisów o zamówieniach publicznych.”;

5) w art. 11 ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie:

„3. Minister właściwy do spraw gospodarki może także, na wniosek Rady i po zasięgnięciu opinii ministra właściwego do spraw pracy, lub z własnej inicjatywy, po zasięgnięciu opinii Rady i ministra właściwego do spraw pracy, odwołać Prezesa w trakcie kadencji:

1) w przypadkach określonych w art. 52 § 1 pkt 2 i art. 53 § 1 pkt 1 Kodeksu pracy,

2) w razie naruszenia przez Prezesa przepisów ustawy,

3) w razie rażąco nieprawidłowego wykonywania przez Prezesa zadań Agencji.

4. W przypadku odwołania Prezesa w trakcie kadencji minister właściwy do spraw gospodarki powierza zastępcy Prezesa lub innej osobie pełnienie obowiązków Prezesa, do czasu powołania nowego Prezesa, jednak na okres nie dłuższy niż 3 miesiące.”;

6) w art. 12 w ust. 1 pkt 5a otrzymuje brzmienie:

„5a) zatwierdzanie wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Agencji, dokonywanego przez Agencję w trybie określonym w przepisach o zamówieniach publicznych,”;

7) w art. 14:

a) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Plan finansowy Agencji określa:

1) stan środków finansowych na początek roku obrotowego,

2) przewidywane wpływy środków finansowych w roku obrotowym, z wyodrębnieniem:

a) dotacji celowych,

b) dotacji podmiotowych,

c) środków pochodzących z funduszy przedakcesyjnych Unii Europejskiej, których obsługę księgową, na podstawie umów, prowadzi Agencja,

d) kwot pochodzących ze spłat pożyczek udzielonych przez Agencję,

e) środków, o których mowa w art. 35 ust. 3a ustawy z dnia 8 maja 1997 r. o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne (Dz. U. z 2003 r. Nr 174, poz. 1689 oraz z 2004 r. Nr 123, poz. 1291),

f) wpływów z tytułu pożyczek i kredytów zaciąganych przez Agencję, z wyjątkiem pożyczek i kredytów określonych w art. 15 ust. 7,

g) wpływów z innych tytułów,

3) limity kwot wydatków w roku obrotowym przeznaczonych na:

a) wypłaty wsparcia,

b) wypłaty pożyczek,

c) zakup usług stanowiący realizację zadań Agencji,

d) pokrycie bieżących kosztów zarządzania zadaniami realizowanymi przez Agencję, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,

e) inwestycje Agencji,

f) spłatę pożyczek i kredytów zaciągniętych przez Agencję, z wyjątkiem pożyczek i kredytów określonych w art. 15 ust. 7,

g) inne wydatki,

4) przewidywane saldo różnic kursowych,

5) przewidywany stan środków finansowych na koniec roku obrotowego.”,

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Prezes, w terminie do dnia 1 grudnia każdego roku, przekazuje ministrowi właściwemu do spraw gospodarki, ministrowi właściwemu do spraw pracy oraz ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych projekt planu działania Agencji w następnym roku obrotowym wraz z opinią Rady.”,

c) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Prezes, w terminie do dnia 30 kwietnia każdego roku, przedstawia do zatwierdzenia ministrowi właściwemu do spraw gospodarki następujące dokumenty dotyczące poprzedniego roku obrotowego:

1) sprawozdanie finansowe, sporządzone zgodnie z przepisami o rachunkowości, wraz z opinią biegłego rewidenta,

2) sprawozdanie z realizacji planu finansowego, sporządzone w układzie określonym w ust. 1a,

3) sprawozdanie z działalności,

4) opinię Rady dotyczącą dokumentów określonych w pkt 1–3.”,

d) w ust. 6a zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

„Minister właściwy do spraw gospodarki przed dokonaniem czynności, o których mowa w ust. 5, 5a i 6, zasięga opinii ministra właściwego do spraw pracy i ministra właściwego do spraw finansów publicznych.”;

8) art. 15 i 16 otrzymują brzmienie:

„Art. 15. 1. Agencja prowadzi samodzielną gospodarkę finansową w celu wykonania rocznych planów działania.

2. Przychodami Agencji są:

1) dotacje celowe z budżetu państwa przeznaczone na:

a) realizację zadań Agencji, w tym na współfinansowanie programów realizowanych ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej,

b) finansowanie lub dofinansowanie inwestycji Agencji,

2) środki pochodzące z funduszy przedakcesyjnych Unii Europejskiej, przeznaczone na realizację zadań Agencji, których obsługę księgową, na podstawie umów, prowadzi Agencja,

3) dotacje podmiotowe z budżetu państwa przeznaczone na pokrycie bieżących kosztów zarządzania realizowanymi przez Agencję zadaniami, o których mowa w art. 4 ust. 1 i 1a, w tym kosztów ponoszonych przez regionalne instytucje finansujące,

4) odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Agencji, chyba że przepisy odrębne lub umowa, na podstawie której Agencja otrzymała środki, stanowi inaczej,

5) przychody z tytułu odpłatności za usługi świadczone przez Agencję lub wydawane przez nią publikacje,

6) przychody z tytułu przekazania środków, o których mowa w art. 35 ust. 3a ustawy z dnia 8 maja 1997 r. o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne,

7) przychody z innych tytułów.

3. Koszty działalności Agencji, w tym wynagrodzenia pracowników, pokrywane są z jej przychodów.

4. Zasady wynagradzania pracowników Agencji określa regulamin wynagradzania, ustalany przez Prezesa za zgodą ministra właściwego do spraw gospodarki, po zasięgnięciu opinii Rady.

5. Agencja przeznacza środki, o których mowa w ust. 2 pkt 6, na udzielanie wsparcia przeznaczonego na powiększenie funduszy pożyczkowych.

6. Agencja może zaciągać kredyty i pożyczki, w szczególności w międzynarodowych instytucjach finansowych, a także udzielać poręczeń kredytów i pożyczek zaciąganych przez regionalne instytucje finansujące, za zgodą ministra właściwego do spraw gospodarki i ministra właściwego do spraw finansów publicznych, z zastrzeżeniem ust. 7.

7. Zaciągnięcie kredytów lub pożyczek przez Agencję lub poręczenie przez nią kredytów lub pożyczek, których całkowita spłata przypada w roku obrotowym, w którym zostały zaciągnięte, do wysokości 20 % sumy funduszy określonych w art. 16 ust. 1 pkt 1 i 2 nie wymaga zgody, o której mowa w ust. 6.

8. Zasady prowadzenia przez Agencję rachunkowości określają przepisy ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, z późn. zm.2)) oraz odrębne przepisy dotyczące podmiotów sektora finansów publicznych.

Art. 16. 1. Agencja tworzy:

1) fundusz statutowy,

2) fundusz rezerwowy,

3) inne fundusze, jeśli obowiązek ich utworzenia wynika z przepisów prawa.

2. Fundusz statutowy Agencji składa się z równowartości netto środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz innych składników majątku, stanowiących wyposażenie Agencji na dzień rozpoczęcia przez nią działalności.

3. Zysk netto Agencji za rok obrotowy przeznacza się na fundusz rezerwowy.

4. Stratę netto Agencji za rok obrotowy pokrywa się z funduszu rezerwowego. Jeżeli strata netto jest wyższa niż fundusz rezerwowy, część straty niepokrytą z funduszu rezerwowego pokrywa się z funduszu statutowego.

5. Czynności, o których mowa w ust. 3 i 4, dokonuje się uchwałą Rady.”.

Art. 2. [Ustawa o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne]
W ustawie z dnia 8 maja 1997 r. o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne (Dz. U. z 2003 r. Nr 174, poz. 1689 oraz z 2004 r. Nr 123, poz. 1291) w art. 35 ust. 3a otrzymuje brzmienie:

„3a. Środki finansowe w wysokości 50 % przychodów ze sprzedaży przekazanych akcji lub udziałów, o których mowa w ust. 3, Bank Gospodarstwa Krajowego przekazuje Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, z przeznaczeniem na udzielanie wsparcia, o którym mowa w art. 15 ust. 5 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.3)).”.

Art. 3. [Prawo zamówień publicznych]
W ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177, Nr 96, poz. 959 i Nr 116, poz. 1207) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 45 w ust. 6 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.4)).”;

2) w art. 148 w ust. 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.”.

Art. 4. [Dotacje na powiększenie funduszu pożyczkowego lub poręczeniowego]
W terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, umowy, na podstawie których uprawnione podmioty otrzymały od Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości dotacje przeznaczone na powiększenie funduszu pożyczkowego lub poręczeniowego, zawarte przed dniem wejścia w życie ustawy, zostaną dostosowane do przepisów niniejszej ustawy.
Art. 5. [Regionalne instytucje finansujące]
Z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy regionalne instytucje finansujące, wyłonione na podstawie przepisów dotychczasowych, stają się regionalnymi instytucjami finansującymi, o których mowa w ustawie wymienionej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą. Instytucje te mogą działać, bez przeprowadzania konkursu wyłaniającego regionalne instytucje finansujące, do czasu zakończenia realizacji programów ustanowionych nie później niż w dniu 31 grudnia 2004 r.
Art. 6. [Udzielanie dotacji podmiotowych]
Do dnia 31 grudnia 2004 r. dotacje podmiotowe mogą być udzielane Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości również z przeznaczeniem na realizację jej zadań.
Art. 7. [Fundusz rezerwowy i fundusz statutowy]
W dniu 31 grudnia 2004 r., z mocy prawa:

1) fundusz rezerwowy utworzony przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości na podstawie przepisów dotychczasowych zostaje przeniesiony na fundusz statutowy;

2) fundusz statutowy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości pomniejsza się o niepokrytą stratę netto z lat ubiegłych.

Art. 8. [Ograniczenie stosowania przepisów ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości]
Przepisów art. 6c ustawy wymienionej w art. 1 nie stosuje się w odniesieniu do wsparcia udzielanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości ze środków pomocy przedakcesyjnej Unii Europejskiej.
Art. 9. [Wejście w życie]
Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 1 pkt 8 w zakresie dotyczącym art. 16, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2005 r.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Kwaśniewski

 

1) Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 8 maja 1997 r o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne i ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. 2 2003 r. Nr 60, poz. 535, Nr 124, poz. 1152, Nr 139, poz. 1324 i Nr 229, poz. 2276 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 145, poz. 1535.

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 66, poz. 596 i Nr 216, poz. 1824 oraz z 2004 r. Nr 145, poz. 1537.

4) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 66, poz. 596 i Nr 216, poz. 1824 oraz z 2004 r. Nr 145, poz. 1537.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA