reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY1)

z dnia 28 grudnia 2004 r.

w sprawie produktów objętych obowiązkiem zaopatrzenia w informacje istotne z punktu widzenia ochrony środowiska2)

Na podstawie art. 167 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627, z późn. zm.3)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa:

1) produkty objęte obowiązkiem zaopatrzenia w informacje, o których mowa w art. 167 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska, zwane dalej „informacjami”;

2) oznaczenie numeryczne produktów pozwalające na identyfikację produktów oraz ich nazwy;

3) formę i treść informacji;

4) sposób prezentowania informacji w miejscach sprzedaży produktów;

5) wymagania w zakresie ustalania wielkości zużycia paliw i wielkości emisji związanej z użytkowaniem produktu, w celu zamieszczenia ich w informacji.

§ 2.
Obowiązkiem zaopatrzenia w informacje, o których mowa w § 1, objęte są produkty będące nowymi pojazdami samochodowymi kategorii M1 w rozumieniu przepisów o homologacji pojazdów samochodowych i przyczep, zwane dalej „pojazdami”, oznaczone numerycznie ośmiocyfrowymi kodami nomenklatury scalonej CN, które są określone w załączniku do rozporządzenia.
§ 3.
Informacje umieszcza się:

1) na etykiecie dołączanej do pojazdu;

2) w wykazie oferowanych do sprzedaży pojazdów;

3) w materiałach drukowanych używanych przy obrocie, reklamie i promocji pojazdów określonego typu, wersji lub wariantu, zwanych dalej „materiałami promocyjnymi”.

§ 4.
1. Na etykiecie, o której mowa w § 3 pkt 1, umieszcza się:

1) dane o marce, typie, wariancie i wersji pojazdu;

2) dane o rodzaju paliwa;

3) napis w brzmieniu: „Zużycie paliwa” z podaniem wielkości zużycia paliwa wyrażonej w litrach na 100 km (l/100 km), z dokładnością do jednego miejsca po przecinku;

4) napis w brzmieniu: „Emisja CO2” z podaniem wielkości emisji CO2 wyrażonej w gramach na kilometr (g/km), z dokładnością do najbliższej liczby całkowitej;

5) napis w brzmieniu:

„Zestawienie zużycia paliwa i emisji CO2 zawierające dane wszystkich nowych samochodów osobowych jest dostępne nieodpłatnie w każdym punkcie sprzedaży pojazdów”;

6) napis w brzmieniu:

„Poza wielkością zużycia paliwa przez samochód, również zachowanie kierowcy, jak i inne czynniki natury nietechnicznej mają wpływ na poziomy zużycia paliwa i emisji CO2 przez samochód. CO2 jest głównym gazem cieplarnianym odpowiedzialnym za globalne ocieplenie”.

2. Etykietę o wymiarach 297 x 210 mm umieszcza się również w miejscu sprzedaży pojazdów w widocznym miejscu obok każdego oferowanego do sprzedaży pojazdu, w sposób pozwalający na zapoznanie się z jej treścią.

§ 5.
1. W wykazie, o którym mowa w § 3 pkt 2, umieszcza się:

1) dane o markach, typach, wariantach i wersjach pojazdów pogrupowanych według typu paliwa, uszeregowanych według wielkości zużycia paliwa, w porządku rosnącej emisji CO2;

2) informacje, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 3–6.

2. Wykaz jest wspólny dla wszystkich oferowanych do sprzedaży pojazdów i umieszczany jest w punkcie sprzedaży pojazdów w widocznym miejscu w formie plakatu lub obrazu z rzutnika o wymiarach co najmniej 70 x 50 cm.

3. Wykaz może być eksponowany na ekranie elektronicznym o wymiarach co najmniej 32 x 25 cm, a informacje mogą być prezentowane techniką przewijania, pod warunkiem że informacje, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 5 i 6, będą stale widoczne na ekranie.

4. Wykaz eksponowany na ekranie elektronicznym uaktualnia się co najmniej raz na trzy miesiące.

5. Wykaz w formie plakatu lub obrazu z rzutnika uaktualnia się co najmniej raz na sześć miesięcy.

§ 6.
1. W materiałach promocyjnych, o których mowa w § 3 pkt 3, umieszcza się informacje, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 3 i 4.

2. Materiały promocyjne zawierają również informacje dotyczące:

1) konstrukcji pojazdów, przedmiotów wyposażenia i ich części w zakresie przydatności do odzysku i recyklingu;

2) zgodnego z wymaganiami ochrony środowiska postępowania z pojazdami stanowiącymi odpad w rozumieniu przepisów o odpadach, w szczególności usuwania wszystkich płynów i innych czynności związanych z demontażem pojazdu;

3) rozwoju sposobów ponownego użycia, odzysku i recyklingu części pojazdów stanowiących odpad w rozumieniu przepisów o odpadach;

4) postępu dokonanego w dziedzinie możliwości osiągania przez pojazd zgodnego z wymaganiami ochrony środowiska poziomu odzysku i recyklingu.

3. Informacje, o których mowa w ust. 1, eksponuje się w sposób widoczny i czytelny.

§ 7.
1. Wielkości, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 3 i 4, ustala się na podstawie zestawień, o których mowa w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach (Dz. U. Nr 98, poz. 999).

2. Dla pojazdu nieobjętego zestawieniem, o którym mowa w ust. 1, wielkości, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 3 i 4, podaje się na podstawie danych zawartych w wyciągu ze świadectwa homologacji.

§ 8.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2005 r.

Minister Gospodarki i Pracy: J. Hausner

 

1) Minister Gospodarki i Pracy kieruje działem administracji rządowej – gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki i Pracy (Dz. U. Nr 134, poz. 1428).

2) Niniejsze rozporządzenie wdraża postanowienia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:

– dyrektywy 1999/94/WE z dnia 13 grudnia 1999 r. w sprawie dostępności dla konsumentów informacji o zużyciu paliwa i emisjach CO2 w odniesieniu do obrotu nowymi samochodami osobowymi (Dz. Urz. WE L 12 z 18.01.2000 r.),

– dyrektywy 2000/53/WE z dnia 18 września 2000 r. w sprawie pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. Urz. WE L 269 z 21.10.2000 r.),

– dyrektywy 2003/73/WE z dnia 24 lipca 2003 r. zmieniającej załącznik III do dyrektywy 1999/94/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz. Urz. WE L 186 z 25.07.2003 r.).

Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej ogłoszonych przed dniem 1 maja 2004 r., zamieszczone w niniejszym rozporządzeniu, dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne.

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 115, poz. 1229, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 233, poz. 1957, z 2003 r. Nr 46, poz. 392, Nr 80, poz. 717 i 721, Nr 162, poz. 1568, Nr 175, poz. 1693, Nr 190, poz. 1865 i Nr 217, poz. 2124 oraz z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 49, poz. 464, Nr 70, poz. 631, Nr 91, poz. 875, Nr 92, poz. 880, Nr 96, poz. 959, Nr 121, poz. 1263, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2784.

Załącznik 1. [OZNACZENIE NUMERYCZNE OŚMIOCYFROWYMI KODAMI NOMENKLATURY SCALONEJ CN PRODUKTÓW OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM ZAOPATRZENIA W INFORMACJE]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy
z dnia 28 grudnia 2004 r. (poz. 40)

OZNACZENIE NUMERYCZNE OŚMIOCYFROWYMI KODAMI NOMENKLATURY SCALONEJ CN PRODUKTÓW OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM ZAOPATRZENIA W INFORMACJE

infoRgrafika

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Simpkins & Co Solicitors

Jedna z najlepszych firm prawniczych w południowej Anglii

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama