reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 21 grudnia 2005 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Na podstawie art. 7 ust. 7 ustawy z dnia 29 grudnia 1993 r. o utworzeniu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 264, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 9 maja 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. Nr 85, poz. 783) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Agencja prowadzi gospodarkę finansową na podstawie rocznych planów finansowych, ustalanych i uzgadnianych stosownie do przepisów art. 7 ust. 3 ustawy.”;

2) w § 4:

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) wielkości liczbowe dla wpływów z poszczególnych tytułów przychodów, określonych w art. 7 ust. 2 ustawy, oraz wydatków, związanych z zadaniami ustawowymi Agencji;”,

b) pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) wielkość środków na realizację udzielonych gwarancji i poręczeń spłaty kredytów bankowych;”;

3) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Do planu, o którym mowa w § 4, załącza się szczegółowe zestawienie obejmujące:

1) zestawienie planowanych wpływów z poszczególnych tytułów;

2) zestawienie, w układzie kwartalnym, tytułów:

a) wydatków, odrębnie dla działalności ustawowej i działalności zleconej Agencji,

b) zobowiązań planowanych do podjęcia, które mają być sfinansowane w roku następnym,

c) wydatków na pokrycie kosztów utrzymania Centrali Agencji, zwanej dalej „Centralą”, oddziałów oraz biur powiatowych,

d) wydatków na pokrycie kosztów środków trwałych w budowie w Centrali, oddziałach regionalnych i biurach powiatowych wraz ze wskazaniem przewidywanych terminów i wielkości kwot płatności dla poszczególnych tytułów,

e) wpływów i wydatków dotyczących środków finansowych pochodzących z bezzwrotnej pomocy zagranicznej na realizację określonych programów w ramach pomocy z programu PHARE i wielkość przewidywanego współfinansowania krajowego wraz z harmonogramem wydatków;

3) szczegółowe pisemne uzasadnienie poszczególnych wielkości wpływów i wydatków, o których mowa w pkt 1 i 2.”;

4) § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Zestawienia, o których mowa w § 5 pkt 2 lit. c i d, w podziale na Centralę i poszczególne oddziały regionalne wraz z biurami powiatowymi, powinny zawierać w szczególności:

1) przewidywane do realizacji w poszczególnych kwartałach roku wydatki na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe;

2) wydatki na pochodne od wynagrodzeń;

3) pozostałe wydatki bieżące z wyszczególnieniem przewidywanych tytułów wydatków;

4) wydatki majątkowe.”;

5) § 9 otrzymuje brzmienie:

„§ 9. Zwiększenie wydatków i zobowiązań w poszczególnych tytułach lub przyspieszenie wydatkowania środków w stosunku do zatwierdzonego w rocznym planie finansowym harmonogramu wydatków oraz zwiększenie zobowiązań przewidzianych do realizacji w kolejnym roku może nastąpić wyłącznie po zatwierdzeniu zmiany rocznego planu finansowego, w trybie, o którym mowa w art. 7 ust. 3 ustawy.”;

6) § 13 otrzymuje brzmienie:

„§ 13. Księgi rachunkowe, o których mowa w art. 7 ust. 6a ustawy, oraz księgi rachunkowe dla środków przeznaczonych na realizację zadań, o których mowa w art. 3b ustawy, są prowadzone wyłącznie w siedzibie Centrali.”;

7) § 15 otrzymuje brzmienie:

„§ 15. 1. Wyboru podmiotu uprawnionego do badania rocznego sprawozdania finansowego Agencji dokonuje Prezes Agencji, w trybie przepisów o zamówieniach publicznych.

2. Koszty postępowania o zamówienie publiczne oraz koszty badania rocznego sprawozdania finansowego Agencji ponosi Agencja.

3. Roczne sprawozdanie finansowe Agencji Prezes Agencji przedkłada, wraz z opinią i raportem z przeprowadzonego badania tego sprawozdania, do zaopiniowania ministrowi właściwemu do spraw rozwoju wsi.

4. Roczne sprawozdanie finansowe Agencji wraz z opinią i raportem z przeprowadzonego badania tego sprawozdania oraz opinią ministra właściwego do spraw rozwoju wsi, o której mowa w ust. 3, Prezes Agencji przedkłada do zatwierdzenia ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych.”.

§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2006 r.

Minister Finansów: w z. E. Suchocka-Roguska

 

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 października 2005 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 220, poz. 1887).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 132, poz. 1110, Nr 150, poz. 1259, Nr 163, poz. 1362 i Nr 184, poz. 1539.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kamil Kopka

Wiceprezes ds. finansowania rolnictwa i budownictwa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama