REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2005 nr 266 poz. 2245

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 22 grudnia 2005 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń socjalnych i bytowych przysługujących funkcjonariuszowi Straży Granicznej i członkom jego rodziny

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 77 ust. 7 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2005 r. Nr 234, poz. 1997) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 czerwca 2002 r. w sprawie świadczeń socjalnych i bytowych przysługujących funkcjonariuszowi Straży Granicznej i członkom jego rodziny (Dz. U. Nr 99, poz. 903) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Funkcjonariuszowi, który w związku z pełnieniem służby nabył w danym roku kalendarzowym prawo do urlopu wypoczynkowego, oraz członkom jego rodziny przysługuje dopłata do wypoczynku, zwana dalej „świadczeniem”.

2. Osobom, o których mowa w ust. 1, przysługuje świadczenie w wysokości 38,7 % najniższej stawki uposażenia zasadniczego, obowiązującej w dniu 1 stycznia roku kalendarzowego, w którym funkcjonariusz nabył prawo do urlopu wypoczynkowego.

3. Wysokość świadczenia, po jego wyliczeniu, zaokrągla się do 10 groszy w górę.

4. Liczbę członków rodziny funkcjonariusza, na których przysługuje świadczenie, ustala się według stanu rodzinnego funkcjonariusza, istniejącego w dniu złożenia wniosku o wypłatę świadczenia.

5. W przypadku zwiększenia się liczby członków rodziny funkcjonariusza po dniu złożenia wniosku o wypłatę świadczenia, przy ustalaniu prawa do świadczenia w danym roku uwzględnia się faktyczny stan jego rodziny, nie później jednak niż w ostatnim dniu służby pełnionej w tym roku.”;

2) w § 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. W przypadku gdy wniosek obejmuje dziecko, które ukończyło 18 lat, funkcjonariusz dołącza do wniosku kopię dokumentu potwierdzającego uczęszczanie dziecka do szkoły lub odbywanie studiów w szkole wyższej w roku, za który przysługuje świadczenie.”.

§ 2.
1. Do wniosków o wypłatę dopłaty do wypoczynku złożonych przed dniem 24 sierpnia 2005 r. stosuje się przepisy dotychczasowe.

2. W okresie od dnia 24 sierpnia 2005 r. do dnia 31 grudnia 2005 r. dopłata do wypoczynku przysługuje w wysokości 410,30 zł.

§ 3.
Przepisy rozporządzenia mają zastosowanie do ustalania wysokości dopłaty do wypoczynku przysługującej funkcjonariuszom Straży Granicznej oraz członkom ich rodzin od dnia 24 sierpnia 2005 r., z zastrzeżeniem § 2.
§ 4.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2006 r.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: L. Dorn

 

 

1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 października 2005 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 220, poz. 1897).

Metryka

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA