REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2009 nr 33 poz. 260

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 19 lutego 2009 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu informacji wykazywanych w sprawozdaniach finansowych i skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych, wymaganych w prospekcie emisyjnym dla emitentów z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dla których właściwe są polskie zasady rachunkowości

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 55 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 18 października 2005 r. w sprawie zakresu informacji wykazywanych w sprawozdaniach finansowych i skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych, wymaganych w prospekcie emisyjnym dla emitentów z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dla których właściwe są polskie zasady rachunkowości (Dz. U. Nr 209, poz. 1743) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2:

a) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) rozporządzeniu w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych – rozumie się przez to rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz. U. Nr 249, poz. 1859),”,

b) pkt 4–6 otrzymują brzmienie:

„4) osobie zarządzającej – rozumie się przez to:

a) osoby mające istotny wpływ na zarządzanie emitentem, a w szczególności: członka zarządu, osobę pełniącą obowiązki członka zarządu, osobę wchodzącą w skład organu administrującego emitenta, kuratora, członka zarządu komisarycznego, syndyka oraz zarządcę ustanowionego w postępowaniu upadłościowym lub likwidatora – w przypadku gdy emitentem jest przedsiębiorca,

b) członka zarządu, osobę pełniącą obowiązki członka zarządu, skarbnika lub sekretarza jednostki, kuratora, członka zarządu komisarycznego, likwidatora lub osobę pełniącą funkcję odpowiadającą funkcji członka zarządu, skarbnika lub sekretarza tej jednostki – w przypadku gdy emitentem jest jednostka samorządu terytorialnego;

5) osobie nadzorującej – rozumie się przez to:

a) członka rady nadzorczej, członka komisji rewizyjnej, osobę wchodzącą w skład organu administrującego emitenta lub członka innego, określonego przepisami prawa, organu tego podmiotu, uprawnionego do nadzorowania prawidłowości jego działania – w przypadku gdy emitentem jest przedsiębiorca,

b) przewodniczącego rady jednostki – w przypadku gdy emitentem jest jednostka samorządu terytorialnego;

6) podmiocie powiązanym – rozumie się przez to:

a) podmiot dominujący w stosunku do emitenta lub osobę, która w chwili przekazania informacji jest jego małżonkiem lub osobą faktycznie pozostającą z nim we wspólnym pożyciu, krewnym lub powinowatym do drugiego stopnia, przysposobionym lub przysposabiającym, osobą związaną z tytułu opieki lub kurateli, a także podmiot, w którym jedna z tych osób jest podmiotem dominującym, osobą zarządzającą lub nadzorującą,

b) jednostkę podporządkowaną wobec emitenta lub podmiotu dominującego emitenta, znaczącego inwestora, jednostki znajdujące się wraz z emitentem pod wspólną kontrolą, a także wspólnika jednostki współzależnej,

c) innego akcjonariusza (wspólnika) posiadającego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, w chwili przekazania informacji co najmniej 20 % głosów na walnym zgromadzeniu emitenta lub zgromadzeniu wspólników, a także jednostkę od niego zależną lub podmiot, w którym jest osobą zarządzającą,

d) osobę, która w chwili przekazania informacji jest osobą zarządzającą lub nadzorującą emitenta lub jednostki z nim powiązanej,

e) osobę, która w chwili przekazania informacji jest małżonkiem lub osobą faktycznie pozostającą we wspólnym pożyciu, krewnym lub powinowatym do drugiego stopnia, przysposobionym lub przysposabiającym, osobą związaną z tytułu opieki lub kurateli w stosunku do którejkolwiek z osób zarządzających lub nadzorujących emitenta lub jednostki z nim powiązanej,

f) jednostkę kontrolowaną, współkontrolowaną lub inną jednostkę, w której osobą zarządzającą lub nadzorującą jest lub na którą wywiera znaczący wpływ, lub posiada w niej znaczącą ilość głosów, bezpośrednio albo pośrednio, osoba, o której mowa w lit. d i e,

g) jednostkę powiązaną z towarzystwem funduszy inwestycyjnych zarządzającym emitentem – w przypadku emitenta będącego funduszem,

h) jednostkę realizującą program świadczeń pracowniczych po okresie zatrudnienia skierowany do pracowników emitenta lub innej jednostki będącej jednostką powiązaną w stosunku do emitenta;”,

c) pkt 9 otrzymuje brzmienie:

„9) danych porównywalnych – rozumie się przez to dane porównawcze sporządzone, odpowiednio, z uwzględnieniem przepisów rozporządzenia 809/2004, w sposób zapewniający ich porównywalność przez zastosowanie jednolitych zasad (polityki) rachunkowości we wszystkich prezentowanych okresach, zgodnych z zasadami (polityką) rachunkowości, stosowanymi przez emitenta przy sporządzaniu sprawozdania finansowego, skróconego sprawozdania finansowego lub skonsolidowanego sprawozdania finansowego, za ostatni okres, oraz przez ujęcie korekt błędów w okresach, których one dotyczą, bez względu na okres, w którym zostały ujęte w księgach rachunkowych; kwotę korekty z tytułu zmian zasad (polityki) rachunkowości i korekty błędu odnosi się na kapitał własny i wykazuje jako niepodzielony zysk lub niepokrytą stratę z lat ubiegłych; dane porównywalne sporządza się z uwzględnieniem zasad zapewnienia porównywalności określonych w MSR;”,

d) po pkt 11 dodaje się pkt 11a w brzmieniu:

„11a) wspólnika jednostki współzależnej – rozumie się przez to wspólnika jednostki współzależnej w rozumieniu ustawy o rachunkowości;”;

2) w § 6:

a) w ust. 1:

– pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) wskazanie, czy emitent jest jednostką dominującą, wspólnikiem jednostki współzależnej lub znaczącym inwestorem oraz czy sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe;”,

– pkt 9 otrzymuje brzmienie:

„9) stwierdzenie, że sprawozdania finansowe podlegały przekształceniu w celu zapewnienia porównywalności danych, a zestawienie i objaśnienie różnic, będących wynikiem korekt z tytułu zmian zasad (polityki) rachunkowości lub korekt błędów, zostało zamieszczone w dodatkowej nocie objaśniającej;”,

– pkt 11 otrzymuje brzmienie:

„11) opis przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), ustalenia przychodów, kosztów i wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego i danych porównywalnych;”,

b) w ust. 2:

– pkt 9–11 otrzymują brzmienie:

„9) wykaz:

a) jednostek wchodzących w skład grupy kapitałowej objętych konsolidacją, wyceną metodą praw własności lub wyceną metodą proporcjonalną, ze wskazaniem:

– ich nazw (firm) i siedzib,

– przedmiotów działalności,

– właściwych sądów lub innych organów prowadzących dla nich rejestry,

– udziału posiadanego przez emitenta w kapitale tych jednostek oraz udziału w całkowitej liczbie głosów,

b) jednostek nieobjętych konsolidacją, wyceną metodą praw własności lub wyceną metodą proporcjonalną, z uzasadnieniem odstąpienia od odpowiednio konsolidacji lub wyceny oraz podaniem:

– kwoty ich przychodów netto ze sprzedaży produktów i towarów oraz z operacji finansowych,

– wyniku finansowego i sumy bilansowej za ostatni rok obrotowy,

c) udziału jednostek wchodzących w skład grupy kapitałowej w kapitałach innych podmiotów wchodzących w skład grupy kapitałowej.

W przypadku jednostek objętych konsolidacją dla każdej jednostki osobno należy ponadto podać ogólne proporcje udziałów stron trzecich, jeżeli sprawozdania finansowe są konsolidowane metodą pełną, oraz proporcje konsolidacji obliczone na podstawie udziałów, jeżeli konsolidacja jest przeprowadzana metodą proporcjonalną;

10) informację o zmianie składu jednostek podlegających konsolidacji, wycenie metodą praw własności lub wycenie metodą proporcjonalną, w okresie objętym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym i danymi porównywalnymi, w tym:

a) podstawowe wielkości sprawozdań finansowych.

b) nazwy i siedziby jednostek, które zaprzestano obejmować skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym,

c) nazwy i siedziby jednostek nieobjętych skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym w poprzednich okresach

– ze wskazaniem, że jest to skonsolidowane sprawozdanie finansowe, sporządzone po tych zmianach;

11) wskazanie, że skonsolidowane sprawozdania finansowe podlegały przekształceniu w celu zapewnienia porównywalności danych, a zestawienie i objaśnienie różnic, będących wynikiem korekt z tytułu zmian zasad (polityki) rachunkowości lub korekt błędów, zostało zamieszczone w dodatkowej nocie objaśniającej;”,

– w pkt 13 lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), ustalenia przychodów, kosztów i wyniku finansowego;”;

3) w § 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. We wprowadzeniu do sprawozdania finansowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego zamieszcza się wskazanie i objaśnienie różnic w wartości ujawnionych danych, dotyczących co najmniej kapitału własnego (aktywów netto) i wyniku finansowego netto, oraz istotnych różnic dotyczących przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, pomiędzy sprawozdaniami finansowymi, skonsolidowanymi sprawozdaniami finansowymi i danymi porównywalnymi, sporządzonymi zgodnie z polskimi zasadami rachunkowości, a odpowiednio sprawozdaniami finansowymi, skonsolidowanymi sprawozdaniami finansowymi i danymi porównywalnymi, które zostałyby sporządzone zgodnie z MSR.”;

4) w załączniku nr 1 do rozporządzenia:

a) w formularzu „BILANS/SKONSOLIDOWANY BILANS” w poz. I. 5 aktywów podpozycja 5.3 otrzymuje brzmienie:

„5.3. Długoterminowe aktywa finansowe

a) w jednostkach powiązanych, w tym:

– udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności1)/udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą proporcjonalną lub metodą praw własności*)

udziały lub akcje w jednostkach zależnych nieobjętych konsolidacją*)

b) w pozostałych jednostkach”,

b) formularz „Zestawienie zmian w kapitale własnym/zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym” otrzymuje brzmienie:

„ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM/ ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM

I. Kapitał własny na początek okresu (BO)

a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

b) korekty błędów

l.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych

1. Kapitał zakładowy na początek okresu

1. 1. Zmiany kapitału zakładowego

a) zwiększenia (z tytułu)

– emisji akcji (wydania udziałów)

...

b) zmniejszenia (z tytułu)

– umorzenia akcji (udziałów)

...

1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu

2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu

2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy

a) zwiększenia (z tytułu)

...

b) zmniejszenia (z tytułu)

...

2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu

3. Akcje (udziały) własne na początek okresu

3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych

a) zwiększenia (z tytułu)

...

b) zmniejszenia (z tytułu)

...

3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu

4. Kapitał zapasowy na początek okresu

4.1. Zmiany kapitału zapasowego

a) zwiększenia (z tytułu)

– emisji akcji powyżej wartości nominalnej

– podziału zysku (ustawowo)

– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)

...

b) zmniejszenia (z tytułu)

– pokrycia straty

...

4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu

5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu

– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny

a) zwiększenia (z tytułu)

...

b) zmniejszenia (z tytułu)

– zbycia środków trwałych

...

5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu

6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu

6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych

a) zwiększenia (z tytułu)

...

b) zmniejszenia (z tytułu)

...

6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu

7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych*)

8. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu

8.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu

a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

b) korekty błędów

8.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych

a) zwiększenia (z tytułu)

– podziału zysku z lat ubiegłych

...

b) zmniejszenia (z tytułu)

...

8.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu

8.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu

a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

b) korekty błędów

8.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych

a) zwiększenia (z tytułu)

– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia

...

b) zmniejszenia (z tytułu)

...

8.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu

8.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu

9. Wynik netto

a) zysk netto

b) strata netto

c) odpisy z zysku

II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)

III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)

 

*) Pozycja wykazywana wyłącznie w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym.”,

c) w części „Dodatkowe informacje i objaśnienia”:

– w dziale „A. Noty objaśniające”:

– – w nocie 2 – do poz. I.2. aktywów:

– – – nota 2.1 otrzymuje brzmienie:

„2.1. Wartość firmy jednostek podporządkowanych

a) wartość firmy – jednostki zależne

b) wartość firmy – jednostki współzależne

Wartość firmy jednostek podporządkowanych, razem”,

– – – uchyla się notę 2.4,

– – w nocie 4 – do poz. I. 4. aktywów, w nocie 4.1 lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) od jednostek powiązanych, w tym od:

– jednostek zależnych (z tytułu)

...

– jednostek współzależnych (z tytułu)

...

– jednostek stowarzyszonych (z tytułu)

...

– znaczącego inwestora (z tytułu)

...

– wspólnika jednostki współzależnej (z tytułu)

...

– jednostki dominującej (z tytułu)

...”,

– – w nocie 5 – do poz. I. 5. aktywów:

– – – w nocie 5.3 po lit. d dodaje się lit. da w brzmieniu:

„da) we wspólniku jednostki współzależnej

– udziały lub akcje

– dłużne papiery wartościowe

– inne papiery wartościowe (wg rodzaju)

...

– udzielone pożyczki

– inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)

...”,

– – – w nocie 5.11 lit. a i b otrzymują brzmienie:

„a) w jednostkach zależnych nieobjętych konsolidacją

udziały lub akcje

dłużne papiery wartościowe

inne papiery wartościowe (wg rodzaju)

...

udzielone pożyczki

inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)

...

b) w jednostkach zależnych, współzależnych i stowarzyszonych wycenianych metodą proporcjonalną lub metodą praw własności

udziały lub akcje

dłużne papiery wartościowe

inne papiery wartościowe (wg rodzaju)

...

udzielone pożyczki

inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)

...”,

– – w nocie 8 – do poz. II. 2. aktywów nota 8.1 otrzymuje brzmienie:

„8.1. Należności krótkoterminowe

a) od jednostek powiązanych

– z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:

– do 12 miesięcy

– powyżej 12 miesięcy

– dochodzone na drodze sądowej

– inne

b) należności od pozostałych jednostek

– z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:

– do 12 miesięcy

– powyżej 12 miesięcy

– z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń

– dochodzone na drodze sądowej

– inne

Należności krótkoterminowe netto, razem

c) odpisy aktualizujące wartość należności

Należności krótkoterminowe brutto, razem

8.1.1. Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych

a) z tytułu dostaw i usług, w tym od:

– jednostek zależnych

– jednostek współzależnych

– jednostek stowarzyszonych

– znaczącego inwestora

– wspólnika jednostki współzależnej

– jednostki dominującej

b) inne, w tym od:

– jednostek zależnych

– jednostek współzależnych

– jednostek stowarzyszonych

– znaczącego inwestora

– wspólnika jednostki współzależnej

– jednostki dominującej

c) dochodzone na drodze sądowej, w tym od:

– jednostek zależnych

– jednostek współzależnych

– jednostek stowarzyszonych

– znaczącego inwestora

– wspólnika jednostki współzależnej

– jednostki dominującej

Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych netto, razem

d) odpisy aktualizujące wartość należności od jednostek powiązanych

Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych brutto, razem”,

– – w nocie 10 – do poz. II. 3. aktywów, w nocie 10.1 po lit. d dodaje się lit. da w brzmieniu:

„da) we wspólniku jednostki współzależnej

– udziały lub akcje

– należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach

– dłużne papiery wartościowe

– inne papiery wartościowe (wg rodzaju)

...

– udzielone pożyczki

– inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)

...”,

– – w nocie 20 – do poz. III pasywów:

– – – nota 20.1 otrzymuje brzmienie:

„20.1. Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych

a) ujemna wartość firmy – jednostki zależne

b) ujemna wartość firmy – jednostki współzależne

Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych, razem”,

– – – uchyla się notę 20.4,

– – w nocie 22 – do poz. IV. 2. pasywów nota 22.1 otrzymuje brzmienie:

„22.1. Zobowiązania długoterminowe:

a) wobec jednostek zależnych

– kredyty i pożyczki

– z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

– inne zobowiązania finansowe, w tym:

...

– umowy leasingu finansowego

– inne (wg rodzaju)

...

b) wobec jednostek współzależnych

– kredyty i pożyczki

– z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

– inne zobowiązania finansowe, w tym:

...

– umowy leasingu finansowego

– inne (wg rodzaju)

...

c) wobec jednostek stowarzyszonych

– kredyty i pożyczki

– z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

– inne zobowiązania finansowe, w tym:

...

– umowy leasingu finansowego

– inne (wg rodzaju)

...

d) wobec znaczącego inwestora

– kredyty i pożyczki

– z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

– inne zobowiązania finansowe, w tym:

...

– umowy leasingu finansowego

– inne (wg rodzaju)

...

e) wobec wspólnika jednostki współzależnej

– kredyty i pożyczki

– z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

– inne zobowiązania finansowe, w tym:

...

– umowy leasingu finansowego

– inne (wg rodzaju)

...

f) wobec jednostki dominującej

– kredyty i pożyczki

– z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

– inne zobowiązania finansowe, w tym:

...

– umowy leasingu finansowego

– inne (wg rodzaju)

...

g) wobec pozostałych jednostek

– kredyty i pożyczki

– z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

– inne zobowiązania finansowe, w tym:

...

– umowy leasingu finansowego

– inne (wg rodzaju)

...

Zobowiązania długoterminowe, razem”,

– – w nocie 23 – do poz. IV. 3. pasywów nota 23.1 otrzymuje brzmienie:

„23.1. Zobowiązania krótkoterminowe

a) wobec jednostek zależnych

– kredyty i pożyczki, w tym:

– długoterminowe w okresie spłaty

– z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

– z tytułu dywidend

– inne zobowiązania finansowe, w tym:

...

– z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:

...

– do 12 miesięcy

– powyżej 12 miesięcy

– zaliczki otrzymane na dostawy

– zobowiązania wekslowe

– inne (wg rodzaju)

...

b) wobec jednostek współzależnych

– kredyty i pożyczki, w tym:

– długoterminowe w okresie spłaty

– z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

– z tytułu dywidend

– inne zobowiązania finansowe, w tym:

...

– z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:

– do 12 miesięcy

– powyżej 12 miesięcy

– zaliczki otrzymane na dostawy

– zobowiązania wekslowe

– inne (wg rodzaju)

...

c) wobec jednostek stowarzyszonych

– kredyty i pożyczki, w tym:

– długoterminowe w okresie spłaty

– z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

– z tytułu dywidend

– inne zobowiązania finansowe, w tym:

...

– z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:

– do 12 miesięcy

– powyżej 12 miesięcy

– zaliczki otrzymane na dostawy

– zobowiązania wekslowe

– inne (wg rodzaju)

...

d) wobec znaczącego inwestora

– kredyty i pożyczki, w tym:

– długoterminowe w okresie spłaty

– z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

– z tytułu dywidend

– inne zobowiązania finansowe, w tym:

...

– z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:

– do 12 miesięcy

– powyżej 12 miesięcy

– zaliczki otrzymane na dostawy

– zobowiązania wekslowe

– inne (wg rodzaju)

...

e) wobec wspólnika jednostki współzależnej

– kredyty i pożyczki, w tym:

– długoterminowe w okresie spłaty

– z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

– z tytułu dywidend

– inne zobowiązania finansowe, w tym:

...

– z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:

– do 12 miesięcy

– powyżej 12 miesięcy

– zaliczki otrzymane na dostawy

– zobowiązania wekslowe

– inne (wg rodzaju)

...

f) wobec jednostki dominującej

– kredyty i pożyczki, w tym:

– długoterminowe w okresie spłaty

– z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

– z tytułu dywidend

– inne zobowiązania finansowe, w tym:

...

– z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:

– do 12 miesięcy

– powyżej 12 miesięcy

– zaliczki otrzymane na dostawy

– zobowiązania wekslowe

– inne

...

g) wobec pozostałych jednostek

– kredyty i pożyczki, w tym:

– długoterminowe w okresie spłaty

– z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

– z tytułu dywidend

– inne zobowiązania finansowe, w tym:

...

– z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:

– do 12 miesięcy

– powyżej 12 miesięcy

– zaliczki otrzymane na dostawy

– zobowiązania wekslowe

– z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń

– z tytułu wynagrodzeń

– inne (wg tytułów)

...

h) fundusze specjalne (wg tytułów)

...

Zobowiązania krótkoterminowe, razem”,

– – nota 26 otrzymuje brzmienie:

„Nota 26

26.1. Należności warunkowe od jednostek powiązanych (z tytułu)

a) otrzymanych gwarancji i poręczeń, w tym:

– od jednostek zależnych

– od jednostek współzależnych

– od jednostek stowarzyszonych

– od znaczącego inwestora

– od wspólnika jednostki współzależnej

– od jednostki dominującej

b) pozostałe (z tytułu)

...

– w tym: od jednostek zależnych

– w tym: od jednostek współzależnych

– w tym: od jednostek stowarzyszonych

– w tym: od znaczącego inwestora

– w tym: od wspólnika jednostki współzależnej

– w tym: od jednostki dominującej

...

Należności warunkowe od jednostek powiązanych, razem

26.2. Zobowiązania warunkowe na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)

a) udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:

– na rzecz jednostek zależnych

– na rzecz jednostek współzależnych

– na rzecz jednostek stowarzyszonych

– na rzecz znaczącego inwestora

– na rzecz wspólnika jednostki współzależnej

– na rzecz jednostki dominującej

b) pozostałe (z tytułu)

...

– w tym: na rzecz jednostek zależnych

– w tym: na rzecz jednostek współzależnych

– w tym: na rzecz jednostek stowarzyszonych

– w tym: na rzecz znaczącego inwestora

– w tym: na rzecz wspólnika jednostki współzależnej

– w tym: na rzecz jednostki dominującej

...

Zobowiązania warunkowe na rzecz jednostek powiązanych, razem”,

– – w nocie 32 – do poz. X noty 32.1 i 32.2 otrzymują brzmienie:

„32.1. Przychody finansowe z tytułu dywidend i udziałów w zyskach

a) od jednostek powiązanych, w tym:

– od jednostek zależnych

– od jednostek współzależnych

– od jednostek stowarzyszonych

– od znaczącego inwestora

– od wspólnika jednostki współzależnej

– od jednostki dominującej

b) od pozostałych jednostek

Przychody finansowe z tytułu dywidend i udziałów w zyskach, razem

32.2. Przychody finansowe z tytułu odsetek

a) z tytułu udzielonych pożyczek

– od jednostek powiązanych, w tym:

– od jednostek zależnych

– od jednostek współzależnych

– od jednostek stowarzyszonych

– od znaczącego inwestora

– od wspólnika jednostki współzależnej

– od jednostki dominującej

– od pozostałych jednostek

b) pozostałe odsetki

– od jednostek powiązanych, w tym:

– od jednostek zależnych

– od jednostek współzależnych

– od jednostek stowarzyszonych

– od znaczącego inwestora

– od wspólnika jednostki współzależnej

– od jednostki dominującej

– od pozostałych jednostek

Przychody finansowe z tytułu odsetek, razem”,

– – w nocie 33 – do poz. XI nota 33.1 otrzymuje brzmienie:

„33.1. Koszty finansowe z tytułu odsetek

a) od kredytów i pożyczek

– dla jednostek powiązanych, w tym:

– dla jednostek zależnych

– dla jednostek współzależnych

– dla jednostek stowarzyszonych

– dla znaczącego inwestora

– dla wspólnika jednostki współzależnej

– dla jednostki dominującej

– dla innych jednostek

b) pozostałe odsetki:

– dla jednostek powiązanych, w tym:

– dla jednostek zależnych

– dla jednostek współzależnych

– dla jednostek stowarzyszonych

– dla znaczącego inwestora

– dla wspólnika jednostki współzależnej

– dla jednostki dominującej

– dla innych jednostek

Koszty finansowe z tytułu odsetek, razem”,

– – pozycja „Sprawozdawczość według segmentów branżowych i geograficznych” otrzymuje brzmienie:

„Sprawozdawczość według segmentów

Należy podać informacje o segmentach zgodnie z wymogami MSR”,

– w dziale „B. Dodatkowe noty objaśniające”:

– – nota 7.1 otrzymuje brzmienie:

„7. 1. Informacje o istotnych transakcjach zawartych przez emitenta/jednostkę powiązaną z podmiotami powiązanymi na warunkach innych niż rynkowe, wraz z ich kwotami oraz informacjami określającymi charakter tych transakcji”,

– – po nocie 7 dodaje się notę 7a w brzmieniu:

„7a. Informacje o charakterze i celu gospodarczym zawartych przez emitenta umów nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy”,

– – nota 10 otrzymuje brzmienie:

„10. W rocznym sprawozdaniu finansowym oraz rocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym – informacje o łącznej wartości wynagrodzeń, nagród lub korzyści, w tym wynikających z programów motywacyjnych lub premiowych opartych na kapitale emitenta, w tym programów opartych na obligacjach z prawem pierwszeństwa, zamiennych, warrantach subskrypcyjnych (w pieniądzu, naturze lub jakiejkolwiek innej formie), wypłaconych, należnych lub potencjalnie należnych, odrębnie dla każdej z osób zarządzających i nadzorujących emitenta w przedsiębiorstwie emitenta, bez względu na to, czy były one odpowiednio zaliczane w koszty, czy też wynikały z podziału zysku; w przypadku gdy emitentem jest jednostka dominująca, wspólnik jednostki współzależnej lub znaczący inwestor – oddzielnie informacje o wartości wynagrodzeń i nagród otrzymanych z tytułu pełnienia funkcji we władzach jednostek zależnych, współzależnych i stowarzyszonych. W skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym dodatkowo należy podać informacje o wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniami z zysku, wypłaconych lub należnych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno)”,

– – po nocie 11 dodaje się notę 11a w brzmieniu:

„11a. Informacje o:

a) dacie zawarcia przez emitenta umowy, z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych, o dokonanie badania lub przeglądu sprawozdania finansowego/skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz okresie, na jaki została zawarta ta umowa

b) wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wypłaconym lub należnym za rok obrotowy odrębnie za:

– badanie sprawozdania finansowego/skonsolidowanego sprawozdania finansowego

– inne usługi poświadczające, w tym przegląd sprawozdania finansowego/skonsolidowanego sprawozdania finansowego

– usługi doradztwa podatkowego

– pozostałe usługi

c) informacje określone w lit. b należy podać także dla poprzedniego roku obrotowego”,

– – nota 18 otrzymuje brzmienie:

„18. Dokonane korekty błędów, ich przyczyny, tytuły oraz wpływ wywołanych tym skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową, płynność oraz wynik finansowy i rentowność”;

5) w załączniku nr 3 do rozporządzenia:

a) formularz „Zestawienie zmian w kapitale własnym/zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym” otrzymuje brzmienie:

„ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM/ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM

I. Kapitał własny na początek okresu (BO)

a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

b) korekty błędów

l.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych

1. Kapitał zakładowy na początek okresu

1.1. Zmiany kapitału zakładowego

a) zwiększenia (z tytułu)

– emisji akcji

...

b) zmniejszenia (z tytułu)

– umorzenia akcji

...

1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu

2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu

2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy

a) zwiększenia (z tytułu)

...

b) zmniejszenia (z tytułu)

...

2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu

3. Akcje własne na początek okresu

3.1. Zmiany akcji własnych

a) zwiększenia (z tytułu)

...

b) zmniejszenia (z tytułu)

...

3.2. Akcje własne na koniec okresu

4. Kapitał zapasowy na początek okresu

4.1. Zmiany kapitału zapasowego

a) zwiększenia (z tytułu)

– emisji akcji powyżej wartości nominalnej

– podziału zysku (ustawowo)

– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)

...

b) zmniejszenia (z tytułu)

– pokrycia straty

...

4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu

5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu

– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny

a) zwiększenia (z tytułu)

...

b) zmniejszenia (z tytułu)

– zbycia środków trwałych

...

5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu

6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu

6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych

a) zwiększenia (z tytułu)

...

b) zmniejszenia (z tytułu)

...

6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu

7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych*)

8. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu

8.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu

a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

b) korekty błędów

8.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych

a) zwiększenia (z tytułu)

– podziału zysku z lat ubiegłych

...

b) zmniejszenia (z tytułu)

...

8.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu

8.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu

a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

b) korekty błędów

8.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych

a) zwiększenia (z tytułu)

– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia

...

b) zmniejszenia (z tytułu)

...

8.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu

8.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu

9. Wynik netto

a) zysk netto

b) strata netto

c) odpisy z zysku

II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)

III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)

 

*) Pozycja wykazywana wyłącznie w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym.”,

b) w części „Dodatkowe informacje i objaśnienia:

– w dziale „A. Noty objaśniające”:

– – w nocie 2 do poz. II aktywów:

– – – nota 2.1 otrzymuje brzmienie:

„2.1. Wartość firmy jednostek podporządkowanych

a) wartość firmy – jednostki zależne

b) wartość firmy – jednostki współzależne

Wartość firmy jednostek podporządkowanych, razem”,

– – – uchyla się notę 2.4,

– – w nocie 6 – do poz. III. 4. aktywów, w nocie 6.1 lit. a i b otrzymują brzmienie:

„a) należności depozytowe w walucie polskiej, w tym od:

– jednostek zależnych będących cedentami

– jednostek współzależnych będących cedentami

– jednostek stowarzyszonych będących cedentami

– znaczącego inwestora będącego cedentem

– wspólnika jednostki współzależnej będącego cedentem

– jednostki dominującej będącej cedentem

– pozostałych

b) należności depozytowe w walutach obcych, w tym od:

– jednostek zależnych będących cedentami

– jednostek współzależnych będących cedentami

– jednostek stowarzyszonych będących cedentami

– znaczącego inwestora będącego cedentem

– wspólnika jednostki współzależnej będącego cedentem

– jednostki dominującej będącej cedentem

– pozostałych”,

– – w nocie 7 – do poz. V. 1. aktywów nota 7.3 otrzymuje brzmienie:

„7.3. Należności z tytułu ubezpieczeń bezpośrednich netto

a) od jednostek zależnych

b) od jednostek współzależnych

c) od jednostek stowarzyszonych

d) od znaczącego inwestora

e) od wspólnika jednostki współzależnej

f) od jednostki dominującej

g) pozostałe

Należności z tytułu ubezpieczeń bezpośrednich, razem”,

– – w nocie 8 – do poz. V. 2. aktywów noty 8.2 i 8.3 otrzymują brzmienie:

„8.2. Należności z tytułu reasekuracji

a) od jednostek zależnych

b) od jednostek współzależnych

c) od jednostek stowarzyszonych

d) od znaczącego inwestora

e) od wspólnika jednostki współzależnej

f) od jednostki dominującej

g) pozostałe

Należności z tytułu reasekuracji, razem

8.3. Należności z tytułu reasekuracji

a) należności bieżące w reasekuracji czynnej, w tym:

– od cedentów będących jednostkami zależnymi

– od cedentów będących jednostkami współzależnymi

– od cedentów będących jednostkami stowarzyszonymi

– od cedenta będącego znaczącym inwestorem

– od cedenta będącego wspólnikiem jednostki współzależnej

– od cedenta będącego jednostką dominującą

b) należności bieżące w reasekuracji biernej, w tym:

– od reasekuratorów będących jednostkami zależnymi

– od cedentów będących jednostkami współzależnymi

– od reasekuratorów będących jednostkami stowarzyszonymi

– od reasekuratora będącego znaczącym inwestorem

– od reasekuratora będącego wspólnikiem jednostki współzależnej

– od reasekuratora będącego jednostką dominującą

c) należności bieżące od retrocesjonariuszy, w tym:

– od będących jednostkami zależnymi

– od cedentów będących jednostkami współzależnymi

– od będących jednostkami stowarzyszonymi

– od będącego znaczącym inwestorem

– od będącego wspólnikiem jednostki współzależnej

– od będącego jednostką dominującą

d) pozostałe

Należności z tytułu reasekuracji, razem”,

– – w nocie 9 – do poz. V. 3. aktywów nota 9.2 otrzymuje brzmienie:

„9.2. Inne należności

a) od jednostek zależnych

b) od jednostek współzależnych

c) od jednostek stowarzyszonych

d) od znaczącego inwestora

e) od wspólnika jednostki współzależnej

f) od jednostki dominującej

g) pozostałe

Inne należności, razem”,

– – w nocie 22 – do poz. II pasywów:

– – – nota 22.1 otrzymuje brzmienie:

„22.1. Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych

a) ujemna wartość firmy – jednostki zależne

b) ujemna wartość firmy – jednostki współzależne

Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych, razem”,

– – – uchyla się notę 22.4,

– – w nocie 29 – do poz. IX pasywów nota 29.2 otrzymuje brzmienie:

„29.2. Zobowiązania z tytułu depozytów reasekuratorów (struktura walutowa)

a) w walucie polskiej:

– wobec jednostek powiązanych zależnych będących reasekuratorami

– wobec jednostek powiązanych współzależnych będących reasekuratorami

– wobec jednostek stowarzyszonych będących reasekuratorami

– wobec znaczącego inwestora będącego reasekuratorem

– wobec wspólnika jednostki współzależnej będącego reasekuratorem

– wobec jednostki dominującej będącej reasekuratorem

– pozostałe

b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł):

– wobec jednostek powiązanych zależnych będących reasekuratorami

– wobec jednostek powiązanych współzależnych będących reasekuratorami

– wobec jednostek stowarzyszonych będących reasekuratorami

– wobec znaczącego inwestora będącego reasekuratorem

– wobec wspólnika jednostki współzależnej będącego reasekuratorem

– wobec jednostki dominującej będącej reasekuratorem

– pozostałe

Zobowiązania z tytułu depozytów reasekuratorów, razem”,

– – w nocie 30 – do poz. X. 1 pasywów nota 30.3 otrzymuje brzmienie:

„30.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń bezpośrednich wobec:

a) jednostek zależnych

b) jednostek współzależnych

c) jednostek stowarzyszonych

d) znaczącego inwestora

e) wspólnika jednostki współzależnej

f) jednostki dominującej

g) pozostałych

Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń bezpośrednich, razem”,

– – w nocie 31 – do poz. X. 2 pasywów nota 31.2 otrzymuje brzmienie:

„31.2. Zobowiązania z tytułu reasekuracji

a) zobowiązania bieżące w reasekuracji czynnej, w tym wobec:

– cedentów będących jednostkami zależnymi

– cedentów będących jednostkami współzależnymi

– cedentów będących jednostkami stowarzyszonymi

– cedenta będącego znaczącym inwestorem

– cedenta będącego wspólnikiem jednostki współzależnej

– cedenta będącego jednostką dominującą

b) zobowiązania bieżące w reasekuracji biernej, w tym wobec:

– reasekuratorów będących jednostkami zależnymi

– reasekuratorów będących jednostkami współzależnymi

– reasekuratorów będących jednostkami stowarzyszonymi

– reasekuratora będącego znaczącym inwestorem

– reasekuratora będącego wspólnikiem jednostki współzależnej

– reasekuratora będącego jednostką dominującą

c) zobowiązania bieżące wobec retrocesjonariuszy, w tym wobec:

– retrocesjonariuszy będących jednostkami zależnymi

– retrocesjonariuszy będących jednostkami współzależnymi

– retrocesjonariuszy będących jednostkami stowarzyszonymi

– retrocesjonariusza będącego znaczącym inwestorem

– retrocesjonariusza będącego wspólnikiem jednostki współzależnej

– retrocesjonariusza będącego jednostką dominującą

d) pozostałe

Zobowiązania z tytułu reasekuracji, razem”,

– – w nocie 34 – do poz. X. 5. pasywów nota 34.4 otrzymuje brzmienie:

„34.4. Inne zobowiązania wobec

a) jednostek zależnych

b) jednostek współzależnych

c) jednostek stowarzyszonych

d) znaczącego inwestora

e) wspólnika jednostki współzależnej

f) jednostki dominującej

g) pozostałych

Inne zobowiązania, razem

Ponadto należy przedstawić wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku emitenta i jednostek powiązanych (ze wskazaniem rodzaju zabezpieczeń)”,

– – w nocie 40 noty 40.1–40.3 otrzymują brzmienie:

„40.1. Należności warunkowe, z tytułu:

a) otrzymanych gwarancji i poręczeń, w tym:

– od jednostek zależnych

– od jednostek współzależnych

– od jednostek stowarzyszonych

– od znaczącego inwestora

– od wspólnika jednostki współzależnej

– od jednostki dominującej

b) pozostałe (wg rodzaju)

...

– w tym: od jednostek zależnych

– w tym: od jednostek współzależnych

– w tym: od jednostek stowarzyszonych

– w tym: od znaczącego inwestora

– w tym: od wspólnika jednostki współzależnej

– w tym: od jednostki dominującej

...

Należności warunkowe, razem

40.2. Zobowiązania warunkowe, z tytułu:

a) udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:

– wobec jednostek zależnych

– wobec jednostek współzależnych

– wobec jednostek stowarzyszonych

– wobec znaczącego inwestora

– wobec wspólnika jednostki współzależnej

– wobec jednostki dominującej

b) weksli akceptowanych i indosowanych, w tym:

– wobec jednostek zależnych

– wobec jednostek współzależnych

– wobec jednostek stowarzyszonych

– wobec znaczącego inwestora

– wobec wspólnika jednostki współzależnej

– wobec jednostki dominującej

c) aktywów z zobowiązaniem odsprzedaży (wg rodzaju)

...

– w tym: wobec jednostek zależnych

– w tym: wobec jednostek współzależnych

– w tym: wobec jednostek stowarzyszonych

– w tym: wobec znaczącego inwestora

– w tym: wobec wspólnika jednostki współzależnej

– w tym: wobec jednostki dominującej

...

d) inne zobowiązania zabezpieczone na aktywach lub na przychodach (wg rodzaju)

...

– w tym: wobec jednostek zależnych

– w tym: wobec jednostek współzależnych

– w tym: wobec jednostek stowarzyszonych

– w tym: wobec znaczącego inwestora

– w tym: wobec wspólnika jednostki współzależnej

– w tym: wobec jednostki dominującej

...

e) pozostałe (wg rodzaju)

...

– w tym: wobec jednostek zależnych

– w tym: wobec jednostek współzależnych

– w tym: wobec jednostek stowarzyszonych

– w tym: wobec znaczącego inwestora

– w tym: wobec wspólnika jednostki współzależnej

– w tym: wobec jednostki dominującej

...

Zobowiązania warunkowe, razem

40.3. Inne pozycje pozabilansowe (wg rodzaju)

...

– w tym: wobec jednostek zależnych

– w tym: wobec jednostek współzależnych

– w tym: wobec jednostek stowarzyszonych

– w tym: wobec znaczącego inwestora

– w tym: wobec wspólnika jednostki współzależnej

– w tym: wobec jednostki dominującej

...

Inne pozycje pozabilansowe, razem”,

– – pozycja „Sprawozdawczość według segmentów branżowych i geograficznych” otrzymuje brzmienie:

„Sprawozdawczość według segmentów

Należy podać informacje o segmentach zgodnie z wymogami MSR”,

– w dziale „B. Dodatkowe noty objaśniające”:

– – nota 8.1 otrzymuje brzmienie:

„8.1. Informacje o istotnych transakcjach zawartych przez emitenta/jednostkę powiązaną z podmiotami powiązanymi na warunkach innych niż rynkowe, wraz z ich kwotami oraz informacjami określającymi charakter tych transakcji”,

– – po nocie 8 dodaje się notę 8a w brzmieniu:

„8a. Informacje o charakterze i celu gospodarczym zawartych przez emitenta umów nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy”,

– – nota 11 otrzymuje brzmienie:

„11. W rocznym sprawozdaniu finansowym oraz rocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym – informacje o łącznej wartości wynagrodzeń, nagród lub korzyści, w tym wynikających z programów motywacyjnych lub premiowych opartych na kapitale emitenta, w tym programów opartych na obligacjach z prawem pierwszeństwa, zamiennych, warrantach subskrypcyjnych (w pieniądzu, naturze lub jakiejkolwiek innej formie), wypłaconych, należnych lub potencjalnie należnych, odrębnie dla każdej z osób zarządzających i nadzorujących emitenta w przedsiębiorstwie emitenta, bez względu na to, czy były one odpowiednio zaliczane w koszty, czy też wynikały z podziału zysku; w przypadku gdy emitentem jest jednostka dominująca, wspólnik jednostki współzależnej lub znaczący inwestor – oddzielnie informacje o wartości wynagrodzeń i nagród otrzymanych z tytułu pełnienia funkcji we władzach jednostek zależnych, współzależnych i stowarzyszonych. W skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym dodatkowo należy podać informacje o wartości wynagrodzeń, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłaconych lub należnych członkom zarządu i organów nadzorczych spółek kapitałowych (dla każdej grupy osobno)”,

– – po nocie 12 dodaje się notę 12a w brzmieniu:

„12a. Informacje o:

a) dacie zawarcia przez emitenta umowy, z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych, o dokonanie badania lub przeglądu sprawozdania finansowego/skonsolidowanego sprawozdania finansowego orazokresie, na jaki została zawarta ta umowa

b) wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wypłaconym lub należnym za rok obrotowy odrębnie za:

– badanie sprawozdania finansowego/skonsolidowanego sprawozdania finansowego

– inne usługi poświadczające, w tym przegląd sprawozdania finansowego/skonsolidowanego sprawozdania finansowego,

– usługi doradztwa podatkowego

– pozostałe usługi

c) informacje określone w lit. b należy podać także dla poprzedniego roku obrotowego,

– – nota 19 otrzymuje brzmienie:

„19. Dokonane korekty błędów, ich przyczyny, tytuły oraz wpływ wywołanych tym skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową, płynność oraz wynik finansowy i rentowność”;

6) w załączniku nr 4 do rozporządzenia:

a) formularz „Zestawienie zmian w kapitale własnym/zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym” otrzymuje brzmienie:

„ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM/ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM

I. Kapitał własny na początek okresu (BO)

a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

b) korekty błędów

l.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych

1. Kapitał zakładowy na początek okresu

1.1. Zmiany kapitału zakładowego

a) zwiększenia (z tytułu)

– emisji akcji

...

b) zmniejszenia (z tytułu)

– umorzenia akcji

...

1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu

2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu

2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy

a) zwiększenia (z tytułu)

...

b) zmniejszenia (z tytułu)

...

2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu

3. Akcje własne na początek okresu

3.1. Zmiany akcji własnych

a) zwiększenia (z tytułu)

...

b) zmniejszenia (z tytułu)

...

3.2. Akcje własne na koniec okresu

4. Kapitał zapasowy na początek okresu

4.1. Zmiany kapitału zapasowego

a) zwiększenia (z tytułu)

– emisji akcji powyżej wartości nominalnej

– podziału zysku (ustawowo)

– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)

...

b) zmniejszenia (z tytułu)

– pokrycia straty

...

4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu

5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu

– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny

a) zwiększenia (z tytułu)

...

b) zmniejszenia (z tytułu)

– zbycia środków trwałych

...

5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu

6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu

6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych

a) zwiększenia (z tytułu)

...

b) zmniejszenia (z tytułu)

...

6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu

7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych*)

8. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu

8.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu

a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

b) korekty błędów

8.1.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych

8.1.2. Zrealizowany zysk z lat ubiegłych na początek okresu

a) zwiększenia (z tytułu)

– podziału zysku z lat ubiegłych

...

b) zmniejszenia (z tytułu)

...

8.1.3. Zrealizowany zysk z lat ubiegłych na koniec okresu

8.1.4. Niezrealizowany zysk z lat ubiegłych na początek okresu

a) zwiększenia (z tytułu)

...

b) zmniejszenia (z tytułu)

...

8.1.5. Niezrealizowany zysk z lat ubiegłych na koniec okresu

8.1.6. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu

8.2. Strata z lat ubiegłych na początek okresu

a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

b) korekty błędów

8.2.1. Strata z lat ubiegłych na początek okresu po uzgodnieniu do danych porównywalnych

8.2.2. Zrealizowana strata z lat ubiegłych na początek okresu

a) zwiększenia (z tytułu)

– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia

...

b) zmniejszenia (z tytułu)

...

8.2.3. Zrealizowana strata z lat ubiegłych na koniec okresu

8.2.4. Niezrealizowana strata z lat ubiegłych na początek okresu

a) zwiększenia (z tytułu)

...

b) zmniejszenia (z tytułu)

...

8.2.5. Niezrealizowana strata z lat ubiegłych na koniec okresu

8.2.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu

8.3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu

9. Wynik netto

a) zysk netto

– zrealizowany

– niezrealizowany

b) strata netto

– zrealizowana

– niezrealizowana

c) odpisy z zysku

II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)

III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)

 

*) Pozycja wykazywana wyłącznie w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym.”,

b) w części „Dodatkowe informacje i objaśnienia”:

– w dziale „A. Noty objaśniające”:

– – w nocie 4 do poz. D.2. aktywów nota 4.1 otrzymuje brzmienie:

„4.1. Wartość firmy jednostek podporządkowanych

a) wartość firmy – jednostki zależne

b) wartość firmy – jednostki współzależne

Wartość firmy jednostek podporządkowanych, razem”,

– – uchyla się notę 4.4,

– – w nocie 13 – do poz. F.V.:

– – – nota 13.1 otrzymuje brzmienie:

„13.1. Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych

a) ujemna wartość firmy – jednostki zależne

b) ujemna wartość firmy – jednostki współzależne

Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych, razem”,

– – – uchyla się notę 13.4,

– – nota 23 otrzymuje brzmienie:

„23.1. Należności warunkowe od jednostek powiązanych (z tytułu)

a) otrzymanych gwarancji i poręczeń, w tym:

– od jednostek zależnych

– od jednostek współzależnych

– od jednostek stowarzyszonych

– od znaczącego inwestora

– od wspólnika jednostki współzależnej

– od jednostki dominującej

b) pozostałe (z tytułu)

...

– w tym: od jednostek zależnych

– w tym: od jednostek współzależnych

– w tym: od jednostek stowarzyszonych

– w tym: od znaczącego inwestora

– w tym: od wspólnika jednostki współzależnej

– w tym: od jednostki dominującej

...

Należności warunkowe od jednostek powiązanych, razem

23.2. Zobowiązania warunkowe na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)

a) udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:

– wobec jednostek zależnych

– wobec jednostek współzależnych

– wobec jednostek stowarzyszonych

– wobec znaczącego inwestora

– wobec wspólnika jednostki współzależnej

– wobec jednostki dominującej

b) pozostałe (z tytułu)

...

– w tym: wobec jednostek zależnych

– w tym: wobec jednostek współzależnych

– w tym: wobec jednostek stowarzyszonych

– w tym: wobec znaczącego inwestora

– w tym: wobec jednostki dominującej

...

Zobowiązania warunkowe na rzecz jednostek powiązanych, razem”,

– – pozycja „Sprawozdawczość według segmentów branżowych i geograficznych” otrzymuje brzmienie:

„Sprawozdawczość według segmentów

Należy podać informacje o segmentach zgodnie z wymogami MSR”,

– w dziale „B. Dodatkowe noty objaśniające”:

– – nota 7.1 otrzymuje brzmienie:

„7.1. Informacje o istotnych transakcjach zawartych przez emitenta/jednostkę powiązaną z podmiotami powiązanymi na warunkach innych niż rynkowe, wraz z ich kwotami oraz informacjami określającymi charakter tych transakcji”,

– – po nocie 7 dodaje się notę 7a w brzmieniu:

„7a. Informacje o charakterze i celu gospodarczym zawartych przez emitenta umów nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy”,

– – po nocie 11 dodaje się notę 11a w brzmieniu:

„11a. Informacje o:

a) dacie zawarcia przez emitenta umowy, z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych, o dokonanie badania lub przeglądu sprawozdania finansowego/skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz okresie, na jaki została zawarta ta umowa,

b) wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wypłaconym lub należnym za rok obrotowy odrębnie za:

– badanie sprawozdania finansowego/skonsolidowanego sprawozdania finansowego

– inne usługi poświadczające, w tym przegląd sprawozdania finansowego/skonsolidowanego sprawozdania finansowego

– usługi doradztwa podatkowego

– pozostałe usługi

c) informacje określone w lit. b należy podać także dla poprzedniego roku obrotowego”,

– – nota 16 otrzymuje brzmienie:

„16. Dokonane korekty błędów, ich przyczyny, tytuły oraz wpływ wywołanych tym skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową, płynność oraz wynik finansowy i rentowność”;

7) w załączniku nr 5 do rozporządzenia:

a) formularz „Zestawienie zmian w kapitale własnym/skonsolidowanym kapitale własnym” otrzymuje brzmienie:

„ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM/ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM

I. Kapitał własny na początek okresu (BO)

a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

b) korekty błędów

I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych

1. Kapitał zakładowy na początek okresu

1.1. Zmiany kapitału zakładowego

a) zwiększenia (z tytułu)

– emisji akcji

...

b) zmniejszenia (z tytułu)

– umorzenia akcji

...

1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu

2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu

2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy

a) zwiększenia (z tytułu)

...

b) zmniejszenia (z tytułu)

...

2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu

3. Akcje własne na początek okresu

3.1. Zmiany akcji własnych

a) zwiększenia (z tytułu)

...

b) zmniejszenia (z tytułu)

...

3.2. Akcje własne na koniec okresu

4. Kapitał zapasowy na początek okresu

4.1. Zmiany kapitału zapasowego

a) zwiększenia (z tytułu)

– emisji akcji powyżej wartości nominalnej

– podziału zysku (ustawowo)

– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)

...

b) zmniejszenia (z tytułu)

– pokrycia straty

...

4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu

5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu

– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny

a) zwiększenia (z tytułu)

...

b) zmniejszenia (z tytułu)

– zbycia środków trwałych

...

5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu

6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu

6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych

a) zwiększenia (z tytułu)

...

b) zmniejszenia (z tytułu)

...

6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu

7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych*)

8. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu

8.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu

a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

b) korekty błędów

8.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych

a) zwiększenia (z tytułu)

– podziału zysku z lat ubiegłych

...

b) zmniejszenia (z tytułu)

...

8.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu

8.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu

a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

b) korekty błędów

8.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych

a) zwiększenia (z tytułu)

– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia

...

b) zmniejszenia (z tytułu)

...

8.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu

8.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu

9. Wynik netto

a) zysk netto

b) strata netto

c) odpisy z zysku

II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)

III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)

 

*) Pozycja wykazywana wyłącznie w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym.”,

b) w części „Rachunek przepływów pieniężnych/Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych” dział „B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej” otrzymuje brzmienie:

„B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

I. Wpływy

1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych

2. Zbycie składników rzeczowych aktywów trwałych

3. Z instrumentów finansowych utrzymywanych do upływu terminu zapadalności i dostępnych do sprzedaży

a) w jednostkach powiązanych7):

– jednostce dominującej

– znaczącym inwestorze

– wspólniku jednostki współzależnej

– jednostkach podporządkowanych

a) w jednostkach podporządkowanych wycenianych metodą praw własności*)

b) w pozostałych jednostkach

– zbycie instrumentów finansowych

– dywidendy i udziały w zyskach

– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych

– odsetki

– inne wpływy z instrumentów finansowych

4. Pozostałe wpływy

II. Wydatki

1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych

2. Nabycie składników rzeczowych aktywów trwałych

3. Na instrumenty finansowe utrzymywane do upływu terminu zapadalności i dostępne do sprzedaży

a) w jednostkach powiązanych8):

– jednostce dominującej

– znaczącym inwestorze

– wspólniku jednostki współzależnej

– jednostkach podporządkowanych

a) w jednostkach podporządkowanych wycenianych metodą praw własności*)

b) w pozostałych jednostkach

– nabycie instrumentów finansowych

– udzielone pożyczki długoterminowe

4. Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości*)

5. Pozostałe wydatki”,

c) w części „Dodatkowe informacje i objaśnienia”:

– w dziale „A. Noty objaśniające”:

– – w nocie 2 – do poz. II i VII aktywów:

– – – w nocie 2.1 lit. b otrzymuje brzmienie:

„b) od jednostek powiązanych

– od jednostek zależnych

– od jednostek współzależnych

– od jednostek stowarzyszonych

– od jednostki dominującej

– od wspólnika jednostki współzależnej

– od znaczącego inwestora”,

– – – dotychczasową lit. ł oznacza się jako lit. m,

– – w nocie 3 – do poz. III aktywów nota 3.1 otrzymuje brzmienie:

„3.1. Instrumenty finansowe przeznaczone do obrotu

a) akcje

b) dłużne papiery wartościowe

c) certyfikaty inwestycyjne

d) warranty

e) pozostałe papiery wartościowe

f) instrumenty pochodne

g) towary giełdowe

h) pozostałe

Instrumenty finansowe przeznaczone do obrotu, razem”,

– – w nocie 5 – do poz. V aktywów noty 5.1–5.4 otrzymują brzmienie:

„5.1. Instrumenty finansowe utrzymywane do upływu terminu zapadalności9)

a) dłużne papiery wartościowe

b) pozostałe papiery wartościowe

c) towary giełdowe

d) pozostałe

Instrumenty finansowe utrzymywane do upływu terminu zapadalności, razem

5.2. Instrumenty finansowe utrzymywane do upływu terminu zapadalności jednostek zależnych i niebędących spółkami handlowymi jednostek współzależnych niekonsolidowanych*)

a) dłużne papiery wartościowe

b) pozostałe

– pozostałe papiery wartościowe

– towary giełdowe

– pozostałe

Instrumenty finansowe utrzymywane do upływu terminu zapadalności jednostek zależnych i niebędących spółkami handlowymi jednostek współzależnych niekonsolidowanych, razem

5.3. Instrumenty finansowe utrzymywane do upływu terminu zapadalności jednostek zależnych, współzależnych i stowarzyszonych wycenianych metodą praw własności*)

a) dłużne papiery wartościowe

b) pozostałe

– pozostałe papiery wartościowe

– towary giełdowe

– pozostałe

Instrumenty finansowe utrzymywane do upływu terminu zapadalności jednostek zależnych, współzależnych i stowarzyszonych wycenianych metodą praw własności, razem

5.4. Instrumenty finansowe utrzymywane do upływu terminu zapadalności pozostałych jednostek*)

a) dłużne papiery wartościowe

b) pozostałe

– pozostałe papiery wartościowe

– towary giełdowe

– pozostałe

Instrumenty finansowe utrzymywane do upływu terminu zapadalności pozostałych jednostek, razem”,

– – w nocie 6 – do poz. VI aktywów:

– – – noty 6.1–6.4 otrzymują brzmienie:

„6.1. Instrumenty finansowe dostępne do sprzedaży10)

a) akcje i udziały

b) dłużne papiery wartościowe

c) jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych

d) certyfikaty inwestycyjne

e) pozostałe papiery wartościowe

f) towary giełdowe

g) pozostałe

Instrumenty finansowe dostępne do sprzedaży, razem

6.2. Instrumenty finansowe dostępne do sprzedaży jednostek zależnych i niebędących spółkami handlowymi jednostek współzależnych niekonsolidowanych*)

a) akcje i udziały

b) dłużne papiery wartościowe

c) jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych

d) certyfikaty inwestycyjne

e) pozostałe

pozostałe papiery wartościowe

towary giełdowe

pozostałe

Instrumenty finansowe dostępne do sprzedaży jednostek zależnych i niebędących spółkami handlowymi jednostek współzależnych niekonsolidowanych, razem

6.3. Instrumenty finansowe dostępne do sprzedaży jednostek zależnych, współzależnych i stowarzyszonych wycenianych metodą praw własności*)

a) akcje i udziały

b) dłużne papiery wartościowe

c) jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych

d) certyfikaty inwestycyjne

e) pozostałe

pozostałe papiery wartościowe

towary giełdowe

pozostałe

Instrumenty finansowe dostępne do sprzedaży jednostek zależnych, współzależnych i stowarzyszonych wycenianych metodą praw własności, razem

6.4. Instrumenty finansowe dostępne do sprzedaży pozostałych jednostek*)

a) udziały i akcje

b) dłużne papiery wartościowe

c) jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych

d) certyfikaty inwestycyjne

e) pozostałe

pozostałe papiery wartościowe

towary giełdowe

pozostałe

Instrumenty finansowe dostępne do sprzedaży pozostałych jednostek, razem”,

– – – nota 6.6 otrzymuje brzmienie:

„6.6. Udziały lub akcje

a) w jednostce dominującej

b) w znaczącym inwestorze

c) we wspólniku jednostki współzależnej

d) w jednostkach podporządkowanych

– zależnych

– współzależnych

– stowarzyszonych

d) w pozostałych jednostkach

Udziały lub akcje, razem”,

– – w nocie 7 – do poz. VII aktywów nota 7.1 otrzymuje brzmienie:

„7.1. Należności długoterminowe

a) od jednostki dominującej (z tytułu)

...

b) od znaczącego inwestora (z tytułu)

...

c) od wspólnika jednostki współzależnej

...

d) od jednostek podporządkowanych (z tytułu)

...

e) od pozostałych jednostek (z tytułu)

...

Należności długoterminowe netto

f) odpisy aktualizujące wartość należności

Należności długoterminowe brutto”,

– – w nocie 8 – do poz. VIII aktywów nota 8.1 otrzymuje brzmienie:

„8.1. Udzielone pożyczki długoterminowe19)

a) jednostce dominującej

b) znaczącemu inwestorowi

c) wspólnikowi jednostki współzależnej

d) jednostkom zależnym

e) jednostkom współzależnym

f) jednostkom stowarzyszonym

g) pozostałe

Udzielone pożyczki długoterminowe, razem”,

– – w nocie 10 do poz. X aktywów:

– – – nota 10.1 otrzymuje brzmienie:

10.1. Wartość firmy jednostek podporządkowanych

a) wartość firmy – jednostki zależne

b) wartość firmy – jednostki współzależne

Wartość firmy jednostek podporządkowanych, razem”,

– – – uchyla się notę 10.4,

– – w nocie 14 – do poz. I pasywów nota 14.1 otrzymuje brzmienie:

„14.1. Zobowiązania krótkoterminowe

1. Wobec klientów

2. Wobec jednostek powiązanych:

a) wobec jednostek zależnych

b) wobec jednostek współzależnych

c) wobec jednostek stowarzyszonych

d) wobec jednostki dominującej

e) wobec wspólnika jednostki współzależnej

f) wobec znaczącego inwestora

3. Wobec biur maklerskich, innych domów maklerskich i towarowych domów maklerskich

a) z tytułu zawartych transakcji

b) pozostałe

4. Wobec podmiotów prowadzących rynki regulowane i giełdy towarowe

5. Wobec Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych i giełdowych izb rozrachunkowych

a) z tytułu dopłat do funduszu rozliczeniowego

b) pozostałe

6. Wobec izby gospodarczej

7. Wobec emitentów papierów wartościowych lub wprowadzających

8. Kredyty i pożyczki

a) od jednostek powiązanych

– od jednostek zależnych

– od jednostek współzależnych

– od jednostek stowarzyszonych

– od jednostki dominującej

– od wspólnika jednostki współzależnej

– od znaczącego inwestora

b) pozostałe

9. Dłużne papiery wartościowe

10. Wekslowe

11. Z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych

12. Z tytułu wynagrodzeń

13. Wobec towarzystw funduszy inwestycyjnych i emerytalnych oraz funduszy inwestycyjnych i emerytalnych

14. Wynikające z zawartych ramowych umów pożyczki i sprzedaży krótkiej z tytułu pożyczonych papierów wartościowych

15. Fundusze specjalne

16. Pozostałe

Zobowiązania krótkoterminowe, razem”,

– – w nocie 15 – do poz. II pasywów nota 15.1 otrzymuje brzmienie:

„15.1. Zobowiązania długoterminowe

1. Kredyty

a) od jednostek powiązanych

– od jednostek zależnych

– od jednostek współzależnych

– od jednostek stowarzyszonych

– od jednostki dominującej

– od wspólnika jednostki współzależnej

– od znaczącego inwestora

b) pozostałe

2. Pożyczki

a) od jednostek powiązanych

– od jednostek zależnych

– od jednostek współzależnych

– od jednostek stowarzyszonych

– od jednostki dominującej

– od wspólnika jednostki współzależnej

– od znaczącego inwestora

b) pozostałe

3. Dłużne papiery wartościowe

4. Z tytułu innych instrumentów finansowych

5. Z tytułu umów leasingu finansowego

a) wobec jednostek powiązanych

– wobec jednostek zależnych

– wobec jednostek współzależnych

– wobec jednostek stowarzyszonych

– wobec jednostki dominującej

– wobec wspólnika jednostki dominującej

– wobec znaczącego inwestora

b) pozostałe

6. Pozostałe

Zobowiązania długoterminowe, razem”,

– – w nocie 26 – do poz. VIII pasywów:

– – – nota 26.1 otrzymuje brzmienie:

„26.1. Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych

a) ujemna wartość firmy jednostki zależne

b) ujemna wartość firmy jednostki współzależne

Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych, razem”,

– – – uchyla się notę 26.4,

– – nota 28 – do zobowiązań warunkowych otrzymuje brzmienie:

„28.1. Zobowiązania warunkowe na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)

a) udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:

– jednostkom zależnym

– jednostkom współzależnym

– jednostkom stowarzyszonym

– jednostce dominującej

– wspólnikowi jednostki współzależnej

– znaczącemu inwestorowi

b) pozostałe (z tytułu), w tym:

– wobec jednostek zależnych

– wobec jednostek współzależnych

– wobec jednostek stowarzyszonych

– wobec jednostki dominującej

– wobec wspólnika jednostki współzależnej

– wobec znaczącego inwestora

Zobowiązania warunkowe na rzecz jednostek powiązanych, razem

28.2. Zobowiązania warunkowe od jednostek powiązanych (z tytułu)

a) otrzymanych gwarancji i poręczeń, w tym:

– od jednostek zależnych

– od jednostek współzależnych

– od jednostek stowarzyszonych

– od jednostki dominującej

– od wspólnika jednostki współzależnej

– od znaczącego inwestora

b) pozostałe (z tytułu), w tym:

– od jednostek zależnych

– od jednostek współzależnych

– od jednostek stowarzyszonych

– od jednostki dominującej

– od wspólnika jednostki współzależnej

– od znaczącego inwestora

Zobowiązania warunkowe od jednostek powiązanych, razem”,

– – w nocie 42 – do poz. XVII nota 42.1 otrzymuje brzmienie:

„42.1. Przychody finansowe

1. Odsetki od udzielonych pożyczek

a) od jednostek powiązanych

– od jednostek zależnych

– od jednostek współzależnych

– od jednostek stowarzyszonych

– od jednostki dominującej

– od wspólnika jednostki współzależnej

– od znaczącego inwestora

b) pozostałe

2. Odsetki od lokat i depozytów

a) od jednostek powiązanych

– od jednostek zależnych

– od jednostek współzależnych

– od jednostek stowarzyszonych

– od jednostki dominującej

– od wspólnika jednostki współzależnej

– od znaczącego inwestora

b) pozostałe

3. Pozostałe odsetki

4. Dodatnie różnice kursowe

a) zrealizowane

b) niezrealizowane

5. Pozostałe, w tym:

...

Przychody finansowe, razem”,

– – nota 43 – do poz. XVIII otrzymuje brzmienie:

„Koszty finansowe

1. Odsetki od kredytów i pożyczek, w tym:

a) dla jednostek powiązanych

– dla jednostek zależnych

– dla jednostek współzależnych

– dla jednostek stowarzyszonych

– dla jednostki dominującej

– dla wspólnika jednostki współzależnej

– dla znaczącego inwestora

b) pozostałe

2. Pozostałe odsetki

3. Ujemne różnice kursowe

a) zrealizowane

b) niezrealizowane

4. Pozostałe, w tym:

...

Koszty finansowe, razem”,

– – nota 49 – do poz. XVIII otrzymuje brzmienie:

„Zysk (strata) netto*)

a) zysk (strata) netto jednostki dominującej

b) zysk (strata) netto wspólnika jednostki współzależnej

c) zyski (straty) netto jednostek zależnych

d) zyski (straty) netto jednostek współzależnych

e) zyski (straty) netto jednostek stowarzyszonych

f) korekty konsolidacyjne

Zysk (strata) netto”,

– – pozycja „Sprawozdawczość według segmentów branżowych i geograficznych” otrzymuje brzmienie:

„Sprawozdawczość według segmentów

Należy podać informacje o segmentach zgodnie z wymogami MSR”,

– w dziale „B. Dodatkowe noty objaśniające”:

– – nota 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Dane o instrumentach finansowych klientów zapisanych na rachunkach papierów wartościowych, w podziale na:

a) zdematerializowane instrumenty finansowe

– w tym dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym

b) inne niż zdematerializowane instrumenty finansowe”,

– – nota 9.1 otrzymuje brzmienie:

„9.1. Informacje o istotnych transakcjach zawartych przez emitenta/jednostkę powiązaną z podmiotami powiązanymi na warunkach innych niż rynkowe, wraz z ich kwotami oraz informacjami określającymi charakter tych transakcji”,

– – po nocie 9.2 dodaje się notę 9a w brzmieniu:

„9a. Informacje o charakterze i celu gospodarczym zawartych przez emitenta umów nieuwzględnionych w bilansie, w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy”,

– – po nocie 13 dodaje się notę 13a w brzmieniu:

„13a. Informacje o:

a) dacie zawarcia przez emitenta umowy, z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych, o dokonanie badania lub przeglądu sprawozdania finansowego/skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz okresie, na jaki została zawarta ta umowa

b) wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wypłaconym lub należnym za rok obrotowy odrębnie za:

– badanie sprawozdania finansowego/skonsolidowanego sprawozdania finansowego

– inne usługi poświadczające, w tym przegląd sprawozdania finansowego/skonsolidowanego sprawozdania finansowego

– usługi doradztwa podatkowego

– pozostałe usługi

c) informacje określone w lit. b należy podać także dla poprzedniego roku obrotowego”,

– – nota 20 otrzymuje brzmienie:

„20. Dokonane korekty błędów, ich przyczyny, tytuły oraz wpływ wywołanych tym skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową, płynność oraz wynik finansowy i rentowność”;

8) w załączniku nr 6 do rozporządzenia w części „Dodatkowe informacje i objaśnienia” w dziale „B. Dodatkowe noty objaśniające”:

a) nota 7 otrzymuje brzmienie:

„7. Informacje o istotnych transakcjach zawartych przez emitenta z podmiotami powiązanymi na warunkach innych niż rynkowe, wraz z ich kwotami oraz informacjami określającymi charakter tych transakcji”,

b) po nocie 7 dodaje się notę 7a w brzmieniu:

„7a. Informacje o charakterze i celu gospodarczym zawartych przez emitenta umów nieuwzględnionych w bilansie, w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy”,

c) po nocie 11 dodaje się notę 1 la w brzmieniu:

„11a. Informacje o:

a) dacie zawarcia przez emitenta umowy, z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych, o dokonanie badania lub przeglądu sprawozdania finansowego oraz okresie, na jaki została zawarta ta umowa,

b) wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wypłaconym lub należnym za rok obrotowy odrębnie za:

– badanie sprawozdania finansowego

– inne usługi poświadczające, w tym przegląd sprawozdania finansowego

– usługi doradztwa podatkowego

– pozostałe usługi

c) informacje określone w lit. b należy podać także dla poprzedniego roku obrotowego”;

9) załącznik nr 2 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

§ 2.
1. Przepisy niniejszego rozporządzenia mają zastosowanie do sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych sporządzanych po raz pierwszy za okresy sprawozdawcze rozpoczynające się w 2009 r., z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Sprawozdania finansowe i skonsolidowane sprawozdania finansowe za okresy sprawozdawcze roku obrotowego rozpoczynającego się w 2008 r. mogą być sporządzane zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym rozporządzeniu.

§ 3.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Finansów: J. Vincent-Rostowski

 

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 216, poz. 1592).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 157, poz. 1119, z 2007 r. Nr 235, poz. 1734 oraz z 2008 r. Nr 171, poz. 1056 i Nr 231, poz. 1547.

Załącznik 1. [ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIACH FINANSOWYCH ORAZ DANYCH PORÓWNYWALNYCH DLA EMITENTÓW PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH BĘDĄCYCH BANKAMI]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 19 lutego 2009 r. (poz. 260)

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIACH FINANSOWYCH ORAZ DANYCH PORÓWNYWALNYCH DLA EMITENTÓW PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH BĘDĄCYCH BANKAMI

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

BILANS

Aktywa

I. Kasa, operacje z Bankiem Centralnym

II. Dłużne papiery wartościowe uprawnione do redyskontowania w Banku Centralnym

III. Należności od sektora finansowego

1. W rachunku bieżącym

2. Terminowe

IV. Należności od sektora niefinansowego

1. W rachunku bieżącym

2. Terminowe

V. Należności od sektora budżetowego

1. W rachunku bieżącym

2. Terminowe

VI. Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu

VII. Dłużne papiery wartościowe

VIII. Udziały lub akcje w jednostkach zależnych

IX. Udziały lub akcje w jednostkach współzależnych

X. Udziały lub akcje w jednostkach stowarzyszonych

XI. Udziały lub akcje w innych jednostkach

XII. Pozostałe papiery wartościowe i inne aktywa finansowe

XIII. Wartości niematerialne i prawne, w tym: – wartość firmy

XIV. Rzeczowe aktywa trwałe

XV. Inne aktywa

1. Przejęte aktywa – do zbycia

2. Pozostałe

XVI. Rozliczenia międzyokresowe

1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe

Aktywa razem

Pasywa

I. Zobowiązania wobec Banku Centralnego

II. Zobowiązania wobec sektora finansowego

1. W rachunku bieżącym

2. Terminowe

III. Zobowiązania wobec sektora niefinansowego

1. Rachunki oszczędnościowe, w tym:

a) bieżące

b) terminowe

2. Pozostałe, w tym:

a) bieżące

b) terminowe

IV. Zobowiązania wobec sektora budżetowego

1. Bieżące

2. Terminowe

V. Zobowiązania z tytułu sprzedanych papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu

VI. Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

1. Krótkoterminowe

2. Długoterminowe

VII. Inne zobowiązania z tytułu instrumentów finansowych

VIII. Fundusze specjalne i inne zobowiązania

IX. Koszty i przychody rozliczane w czasie oraz zastrzeżone

1. Rozliczenia międzyokresowe kosztów

2. Ujemna wartość firmy

3. Pozostałe przychody przyszłych okresów oraz zastrzeżone

X. Rezerwy

1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

2. Pozostałe rezerwy

a) krótkoterminowe

b) długoterminowe

XI. Zobowiązania podporządkowane

XII. Kapitał zakładowy

XIII. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)

XIV. Akcje własne (wielkość ujemna)

XV. Kapitał zapasowy

XVI. Kapitał z aktualizacji wyceny

XVII. Pozostałe kapitały rezerwowe

XVIII. Zysk (strata) z lat ubiegłych

XIX. Zysk (strata) netto

Pasywa razem

Współczynnik wypłacalności

Wartość księgowa

Liczba akcji

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)

Rozwodniona liczba akcji

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)1)

Pozycje pozabilansowe

I. Zobowiązania warunkowe udzielone i otrzymane

1. Zobowiązania udzielone:

a) finansowe

b) gwarancyjne

2. Zobowiązania otrzymane:

a) finansowe

b) gwarancyjne

II. Zobowiązania związane z realizacją operacji kupna/sprzedaży

III. Pozostałe (z tytułu)

...

Pozycje pozabilansowe, razem

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

I. Przychody z tytułu odsetek

II. Koszty odsetek

III. Wynik z tytułu odsetek (I-II)

IV. Przychody z tytułu prowizji

V. Koszty prowizji

VI. Wynik z tytułu prowizji (IV–V)

VII. Przychody z udziałów lub akcji, pozostałych papierów wartościowych i innych instrumentów finansowych, o zmiennej kwocie dochodu

1. Od jednostek zależnych

2. Od jednostek współzależnych

3. Od jednostek stowarzyszonych

4. Od innych jednostek

VIII. Wynik operacji finansowych

IX. Wynik z pozycji wymiany

X. Wynik działalności bankowej

XI. Pozostałe przychody operacyjne

XII. Pozostałe koszty operacyjne

XIII. Koszty działania banku

XIV. Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

XV. Odpisy na rezerwy i aktualizacja wartości

1. Odpisy na rezerwy celowe i na ogólne ryzyko bankowe

2. Aktualizacja wartości aktywów finansowych

XVI. Rozwiązanie rezerw i aktualizacja wartości

1. Rozwiązanie rezerw celowych i rezerw na ogólne ryzyko bankowe

2. Aktualizacja wartości aktywów finansowych

XVII. Różnica wartości rezerw i aktualizacji (XV–XVI)

XVIII. Wynik działalności operacyjnej

XIX. Wynik operacji nadzwyczajnych

1. Zyski nadzwyczajne

2. Straty nadzwyczajne

XX. Zysk (strata) brutto

XXI. Podatek dochodowy

1. Część bieżąca

2. Część odroczona

XXII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)

XXIII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności2)

XXIV. Zysk (strata) netto

Zysk (strata) netto (zanualizowany)

Średnia ważona liczba akcji zwykłych

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)3)

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)4)

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

I. Kapitał własny na początek okresu (BO)

1. Zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

2. Korekty błędów

la. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych

1. Kapitał zakładowy na początek okresu

1.1. Zmiany kapitału zakładowego

a) zwiększenia (z tytułu)

– emisji akcji

...

b) zmniejszenia (z tytułu)

– umorzenia akcji

...

1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu

2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu

2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy

a) zwiększenia (z tytułu)

...

b) zmniejszenia (z tytułu)

...

2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu

3. Akcje własne na początek okresu

3.1. Zmiany akcji własnych

a) zwiększenia (z tytułu)

...

b) zmniejszenia (z tytułu)

...

3.2. Akcje własne na koniec okresu

4. Kapitał zapasowy na początek okresu

4.1. Zmiany kapitału zapasowego

a) zwiększenia (z tytułu)

– emisji akcji powyżej wartości nominalnej

– podziału zysku (ustawowo)

– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)

...

b) zmniejszenia (z tytułu)

– pokrycia straty

...

4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu

5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu

5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny

a) zwiększenia (z tytułu)

...

b) zmniejszenia (z tytułu)

– zbycia środków trwałych

...

5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu

6. Fundusz ogólnego ryzyka bankowego na początek okresu

6.1. Zmiany funduszu ogólnego ryzyka bankowego

a) zwiększenie (z tytułu)

...

b) zmniejszenie (z tytułu)

...

6.2. Fundusz ogólnego ryzyka bankowego na koniec okresu

7. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu

7.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych

a) zwiększenia (z tytułu)

...

b) zmniejszenia (z tytułu)

...

7.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu

8. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu

8.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu

a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

b) korekty błędów

8.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych

a) zwiększenia (z tytułu)

– podziału zysku z lat ubiegłych

...

b) zmniejszenia (z tytułu)

...

8.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu

8.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu

a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

b) korekty – błędów

8.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych

a) zwiększenia (z tytułu)

– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia

b) zmniejszenia (z tytułu)

...

8.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu

8.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu

9. Wynik netto

a) zysk netto

b) strata netto

II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)

III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

Rachunek przepływów pieniężnych może być sporządzony metodą bezpośrednią lub pośrednią, zależnie od wyboru dokonanego przez bank

(metoda bezpośrednia)

A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

I. Wpływy

1. Odsetki

2. Prowizje

3. Inne wpływy operacyjne

II. Wydatki

1. Odsetki

2. Prowizje

3. Wynagrodzenia

4. Ubezpieczenia i inne świadczenia

5. Inne koszty działania banku

6. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym

7. Inne wydatki operacyjne

III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II)

B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

I. Wpływy

1. Zbycie udziałów lub akcji w jednostkach zależnych

2. Zbycie udziałów lub akcji w jednostkach współzależnych

3. Zbycie udziałów lub akcji w jednostkach stowarzyszonych

4. Zbycie udziałów lub akcji w innych jednostkach, pozostałych papierów wartościowych i innych aktywów finansowych

5. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

6. Inne wpływy inwestycyjne

II. Wydatki

1. Nabycie udziałów lub akcji w jednostkach zależnych

2. Nabycie udziałów lub akcji w jednostkach współzależnych

3. Nabycie udziałów lub akcji w jednostkach stowarzyszonych

4. Nabycie udziałów lub akcji w innych jednostkach, pozostałych papierów wartościowych i innych aktywów finansowych

5. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

6. Inne wydatki inwestycyjne

III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)

C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

I. Wpływy

1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów od innych banków

2. Zaciągnięcie długoterminowych pożyczek od innych niż banki instytucji finansowych

3. Emisja dłużnych papierów wartościowych dla innych instytucji finansowych

4. Zwiększenie stanu zobowiązań podporządkowanych

5. Wpływy netto z emisji akcji i dopłat do kapitału

6. Inne wpływy finansowe

II. Wydatki

1. Spłaty długoterminowych kredytów na rzecz innych banków

2. Spłaty długoterminowych pożyczek na rzecz innych niż banki instytucji finansowych

3. Wykup dłużnych papierów wartościowych od innych instytucji finansowych

4. Z tytułu innych zobowiązań finansowych

5. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego

6. Zmniejszenie stanu zobowiązań podporządkowanych

7. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli

8. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku

9. Nabycie akcji własnych

10. Inne wydatki finansowe

III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)

D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)

E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:

– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych

F. Środki pieniężne na początek okresu

G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:

– o ograniczonej możliwości dysponowania

(metoda pośrednia)

A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

I. Zysk (strata) netto

II. Korekty razem:

1. Amortyzacja, w tym:

2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych

3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)

4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej

5. Zmiany stanu rezerw

6. Zmiana stanu dłużnych papierów wartościowych

7. Zmiana stanu należności od sektora finansowego

8. Zmiana stanu należności od sektora niefinansowego i sektora budżetowego

9. Zmiana stanu należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu

10. Zmiana stanu udziałów lub akcji, pozostałych papierów wartościowych i innych aktywów finansowych

11. Zmiana stanu zobowiązań wobec sektora finansowego

12. Zmiana stanu zobowiązań wobec sektora niefinansowego i sektora budżetowego

13. Zmiana stanu zobowiązań z tytułu sprzedanych papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu

14. Zmiana stanu zobowiązań z tytułu papierów wartościowych

15. Zmiana stanu innych zobowiązań

16. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych

17. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów i zastrzeżonych

18. Inne korekty

III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)

B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

I. Wpływy

1. Zbycie udziałów lub akcji w jednostkach zależnych

2. Zbycie udziałów lub akcji w jednostkach współzależnych

3. Zbycie udziałów lub akcji w jednostkach stowarzyszonych

4. Zbycie udziałów lub akcji w innych jednostkach, pozostałych papierów wartościowych i innych aktywów finansowych

5. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

6. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

7. Inne wpływy inwestycyjne

II. Wydatki

1. Nabycie udziałów lub akcji w jednostkach zależnych

2. Nabycie udziałów lub akcji w jednostkach współzależnych

3. Nabycie udziałów lub akcji w jednostkach stowarzyszonych

4. Nabycie udziałów lub akcji w innych jednostkach, pozostałych papierów wartościowych i innych aktywów finansowych

5. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

7. Inne wydatki inwestycyjne

III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)

C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

I. Wpływy

1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów od innych banków

2. Zaciągnięcie długoterminowych pożyczek od innych niż banki podmiotów sektora finansowego

3. Emisja dłużnych papierów wartościowych

4. Zwiększenie stanu zobowiązań podporządkowanych

5. Wpływy netto z emisji akcji i dopłat do kapitału

6. Inne wpływy finansowe

II. Wydatki

1. Spłaty długoterminowych kredytów na rzecz innych banków

2. Spłaty długoterminowych pożyczek na rzecz innych niż banki podmiotów sektora finansowego

3. Wykup dłużnych papierów wartościowych

4. Z tytułu innych zobowiązań finansowych

5. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego

6. Zmniejszenie stanu zobowiązań podporządkowanych

7. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli

8. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku

9. Nabycie akcji własnych

10. Inne wydatki finansowe

III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)

D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)

E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:

– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych

F. Środki pieniężne na początek okresu

G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:

– o ograniczonej możliwości dysponowania

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

Dodatkowe informacje i objaśnienia powinny zawierać istotne dane i objaśnienia niezbędne do tego, aby sprawozdanie finansowe i skonsolidowane sprawozdanie finansowe oraz odpowiednio dane porównywalne odpowiadały warunkom określonym w art. 4 ust. 1 ustawy o rachunkowości, we wskazanym poniżej zakresie

A. NOTY OBJAŚNIAJĄCE

Noty objaśniające do bilansu

Przy odpowiednich pozycjach aktywów należy przedstawić informację o obciążeniach aktywów o charakterze prawnorzeczowym i obligacyjnym oraz o wysokości odpisów aktualizujących, z wyjaśnieniem przyczyn

Nota 1 do poz. I aktywów

1.1. Kasa, operacje z Bankiem Centralnym

a) w rachunku bieżącym

b) rezerwa obowiązkowa

c) środki Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

d) inne środki

Kasa, operacje z Bankiem Centralnym, razem

1.2. Środki pieniężne (struktura walutowa)

a) w walucie polskiej

b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)

...

Środki pieniężne, razem

Nota 2 – do poz. III aktywów

2.1. Należności od sektora finansowego (wg struktury rodzajowej)

a) rachunki bieżące

b) kredyty, lokaty i pożyczki, w tym:

– lokaty w innych bankach i w innych podmiotach finansowych

c) skupione wierzytelności

d) zrealizowane gwarancje i poręczenia

e) inne należności (z tytułu)

...

f) odsetki:

– niezapadłe

– zapadłe

Należności (brutto) od sektora finansowego, razem

g) rezerwa utworzona na należności od sektora finansowego (wielkość ujemna)

Należności (netto) od sektora finansowego, razem

Należy zamieścić informację o kredytach i pożyczkach, od których nie nalicza się odsetek

2.2. Należności (brutto) od sektora finansowego (wg terminów zapadalności)

a) w rachunku bieżącym

b) należności terminowe, o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty:

– do 1 miesiąca

– powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy

– powyżej 3 miesięcy do 1 roku

– powyżej 1 roku do 5 lat

– powyżej 5 lat

– dla których termin zapadalności upłynął

c) odsetki

– niezapadłe

– zapadłe

Należności (brutto) od sektora finansowego, razem

2.3. Należności (brutto) od sektora finansowego (wg pierwotnych terminów zapadalności)

a) w rachunku bieżącym

b) należności terminowe o okresie spłaty:

– do 1 miesiąca

– powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy

– powyżej 3 miesięcy do 1 roku

– powyżej 1 roku do 5 lat

– powyżej 5 lat

c) odsetki

– niezapadłe

– zapadłe

Należności (brutto) od sektora finansowego, razem

2.4. Należności (brutto) od sektora finansowego (wg struktury walutowej)

a) w walucie polskiej

b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)

...

Należności (brutto) od sektora finansowego, razem

2.5. Należności (brutto) od sektora finansowego

1. Należności normalne

2. Należności pod obserwacją

3. Należności zagrożone, w tym:

a) poniżej standardu

b) wątpliwe

c) stracone

4. Odsetki

a) niezapadłe

b) zapadłe

– od należności normalnych i pod obserwacją

– od należności zagrożonych

Należności (brutto) od sektora finansowego, razem

2.6. Wartość zabezpieczeń prawnych pomniejszających podstawę naliczania rezerw celowych na należności od sektora finansowego dotyczące należności:

a) pod obserwacją

b) zagrożonych

– poniżej standardu

– wątpliwych

– straconych

Wartość zabezpieczeń prawnych pomniejszających podstawę naliczania rezerw na należności od sektora finansowego, razem

2.7. Stan rezerw na należności od sektora finansowego

a) pod obserwacją

b) zagrożone

– poniżej standardu

– wątpliwe

– stracone

Rezerwy na należności od sektora finansowego, razem

2.8. Zmiana stanu rezerw na należności od sektora finansowego

1. Stan rezerw na należności od sektora finansowego na początek okresu

a) zwiększenia (z tytułu)

...

b) wykorzystanie (z tytułu)

...

c) rozwiązanie (z tytułu)

...

2. Stan rezerw na należności od sektora finansowego na koniec okresu

3. Wymagany poziom rezerw na należności od sektora finansowego na koniec okresu, zgodnie z obowiązującymi przepisami

Jeżeli stan rezerw wykazany w pkt 2 nie osiągnął poziomu rezerw określonego w pkt 3, należy przedstawić szczegółowe wyjaśnienia w tym zakresie

Jeżeli kwoty należności zagrożonych stanowią powyżej 10 % sumy bilansowej, należy szczegółowo przedstawić występujące w księgach rachunkowych banku – należności z tytułu niedoborów i szkód, należności sporne i inne, które na podstawie dokonanej inwentaryzacji (weryfikacji) i oceny będą trudne do odzyskania – spłaty, podając w szczególności:

– wysokość należności w poszczególnych grupach rodzajowych,

– wysokość utworzonych rezerw w poszczególnych grupach rodzajowych,

– informacje z zakresu ustalonego w banku trybu postępowania w przedmiocie rozliczenia tych należności.

Nota 3 – do poz. IV aktywów

3.1. Należności od sektora niefinansowego (wg struktury rodzajowej)

a) kredyty i pożyczki

b) skupione wierzytelności

c) zrealizowane gwarancje i poręczenia

d) inne należności (z tytułu)

...

e) odsetki

– niezapadłe

– zapadłe

Należności (brutto) od sektora niefinansowego, razem

f) rezerwa utworzona na należności od sektora niefinansowego (wielkość ujemna)

Należności (netto) od sektora niefinansowego, razem

Z wyżej wymienionych pozycji:

– kredyty z tytułu leasingu finansowego

Należy zamieścić informację o kredytach i pożyczkach, od których nie nalicza się odsetek

3.2. Należności (brutto) od sektora niefinansowego (wg terminów zapadalności)

a) na rachunku bieżącym

b) należności terminowe o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty:

– do 1 miesiąca

– powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy

– powyżej 3 miesięcy do 1 roku

– powyżej 1 roku do 5 lat

– powyżej 5 lat

– dla których termin zapadalności upłynął

c) odsetki

– niezapadłe

– zapadłe

Należności (brutto) od sektora niefinansowego, razem

3.3. Należności (brutto) od sektora niefinansowego (wg pierwotnych terminów zapadalności)

a) w rachunku bieżącym

b) należności terminowe o okresie spłaty:

– do 1 miesiąca

– powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy

– powyżej 3 miesięcy do 1 roku

– powyżej 1 roku do 5 lat

– powyżej 5 lat

c) odsetki

– niezapadłe

– zapadłe

Należności (brutto) od sektora niefinansowego, razem

3.4. Należności (brutto) od sektora niefinansowego (wg struktury walutowej)

a) w walucie polskiej

b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)

...

Należności (brutto) od sektora niefinansowego, razem

3.5. Należności (brutto) od sektora niefinansowego

1. Należności normalne

2. Należności pod obserwacją

3. Należności zagrożone, w tym:

a) poniżej standardu

b) wątpliwe

c) stracone

4. Odsetki

a) niezapadłe

b) zapadłe

– od należności normalnych i pod obserwacją

– od należności zagrożonych

Należności (brutto) od sektora nieftnansowego, razem

3.6. Wartość zabezpieczeń prawnych pomniejszających podstawę naliczania rezerw celowych na należności od sektora niefinansowego dotyczące należności:

a) normalnych

b) pod obserwacją

c) zagrożonych

– poniżej standardu

– wątpliwych

– straconych

Wartość zabezpieczeń prawnych pomniejszających podstawę naliczania rezerw na należności od sektora niefinansowego, razem

3.7. Stan rezerw na należności od sektora niefinansowego

a) normalne

b) pod obserwacją

c) zagrożone

– poniżej standardu

– wątpliwe

– stracone

Rezerwy na należności od sektora niefinansowego, razem

3.8. Zmiana stanu rezerw na należności od sektora niefinansowego

1. Stan rezerw na należności od sektora niefinansowego na początek okresu

a) zwiększenia (z tytułu)

...

b) wykorzystanie (z tytułu)

...

c) rozwiązanie (z tytułu)

...

2. Stan rezerw na należności od sektora niefinansowego na koniec okresu

3. Wymagany poziom rezerw na należności od sektora niefinansowego na koniec okresu, zgodnie z obowiązującymi przepisami

Jeżeli stan rezerw wykazany w pkt 2 nie osiągnął poziomu rezerw określonego w pkt 3, należy przedstawić szczegółowe wyjaśnienia w tym zakresie

Nota 4 – do poz. V aktywów

4.1. Należności od sektora budżetowego (wg struktury rodzajowej)

a) kredyty i pożyczki

b) skupione wierzytelności

c) zrealizowane gwarancje i poręczenia

d) inne należności (z tytułu)

...

c) odsetki

– niezapadłe

– zapadłe

Należności (brutto) od sektora budżetowego, razem

f) rezerwa utworzona na należności od sektora budżetowego (wielkość ujemna)

Należności (netto) od sektora budżetowego, razem

Z wyżej wymienionych pozycji:

– kredyty z tytułu leasingu finansowego

Należy zamieścić informację o kredytach i pożyczkach, od których nie nalicza się odsetek

4.2. Należności (brutto) od sektora budżetowego (wg terminów zapadalności)

a) w rachunku bieżącym

b) należności terminowe o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty:

– do 1 miesiąca

– powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy

– powyżej 3 miesięcy do 1 roku

– powyżej 1 roku do 5 lat

– powyżej 5 lat

– dla których termin zapadalności upłynął

c) odsetki

– niezapadłe

– zapadłe

Należności (brutto) od sektora budżetowego, razem

4.3. Należności (brutto) od sektora budżetowego (wg pierwotnych terminów zapadalności)

a) w rachunku bieżącym

b) należności terminowe o okresie spłaty:

– do 1 miesiąca

– powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy

– powyżej 3 miesięcy do 1 roku

– powyżej 1 roku do 5 lat

– powyżej 5 lat

c) odsetki

– niezapadłe

– zapadłe

Należności (brutto) od sektora budżetowego, razem

4.4. Należności (brutto) od sektora budżetowego (wg struktury walutowej)

a) w walucie polskiej

b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)

...

Należności (brutto) od sektora budżetowego, razem

4.5. Należności (brutto) od sektora budżetowego

a) należności normalne

b) należności pod obserwacją

c) należności zagrożone, w tym:

– poniżej standardu

– wątpliwe

– stracone

d) odsetki

– niezapadłe

– zapadłe

– – od należności normalnych i pod obserwacją

– – od należności zagrożonych

Należności (brutto) od sektora budżetowego, razem

4.6. Wartość zabezpieczeń prawnych pomniejszających podstawę naliczania rezerw celowych na należności od sektora budżetowego dotyczące należności:

a) normalnych

b) pod obserwacją

c) zagrożonych

– poniżej standardu

– wątpliwych

– straconych

Wartość zabezpieczeń prawnych pomniejszających podstawę naliczania rezerw na należności od sektora budżetowego, razem

4.7. Stan rezerw na należności od sektora budżetowego

a) normalne

b) pod obserwacją

c) zagrożone

– poniżej standardu

– wątpliwe

– stracone

Rezerwy na należności od sektora budżetowego, razem

4.8. Zmiana stanu rezerw na należności sektora budżetowego

1. Stan rezerw na należności od sektora budżetowego na początek okresu

a) zwiększenia (z tytułu)

...

b) wykorzystanie (z tytułu)

...

c) rozwiązanie (z tytułu)

...

2. Stan rezerw na należności od sektora budżetowego na koniec okresu

3. Wymagany poziom rezerw na należności od sektora budżetowego na koniec okresu, zgodnie z obowiązującymi przepisami

Jeżeli stan rezerw wykazany w pkt 2 nie osiągnął poziomu rezerw określonego w pkt 3, należy przedstawić szczegółowe wyjaśnienia w tym zakresie

Nota 5 – do poz. VI aktywów

Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu

a) od sektora finansowego

b) od sektora niefinansowego

c) od sektora budżetowego

d) odsetki

Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu, razem

Nota 6 – do poz. VII aktywów

6.1. Dłużne papiery wartościowe

a) emitowane przez banki centralne, w tym:

– obligacje wyrażone w walutach obcych

b) emitowane przez pozostałe banki, w tym:

– wyrażone w walutach obcych

c) emitowane przez inne podmioty finansowe, w tym:

– wyrażone w walutach obcych

d) emitowane przez podmioty niefinansowe w tym:

– wyrażone w walutach obcych

e) emitowane przez Budżet Państwa, w tym:

– wyrażone w walutach obcych

f) emitowane przez budżety terenowe, w tym:

– wyrażone w walutach obcych

g) odkupione własne dłużne papiery wartościowe

Dłużne papiery wartościowe, razem

6.2. Dłużne papiery wartościowe (wg rodzaju)

1. Emitowane przez Budżet Państwa, w tym:

a) obligacje

b) bony skarbowe

c) inne (wg rodzaju):

...

2. Emitowane przez jednostkę dominującą, w tym:

a) obligacje

b) inne (wg rodzaju):

...

3. Emitowane przez wspólnika jednostki współzależnej, w tym

a) obligacje

b) inne (wg rodzaju):

...

4. Emitowane przez znaczącego inwestora, w tym:

a) obligacje

b) inne (wg rodzaju):

...

5. Emitowane przez jednostki zależne, w tym:

a) obligacje

b) inne (wg rodzaju):

...

6. Emitowane przez jednostki współzależne, w tym:

a) obligacje

b) inne (wg rodzaju):

...

7. Emitowane przez jednostki stowarzyszone, w tym:

a) obligacje

b) inne (wg rodzaju):

...

8. Emitowane przez inne jednostki, w tym:

a) obligacje

b) inne (wg rodzaju):

...

Dłużne papiery wartościowe, razem

6.3. Zmiana stanu dłużnych papierów wartościowych

Stan na początek okresu

a) zwiększenia (z tytułu)

...

b) zmniejszenia (z tytułu)

...

Stan dłużnych papierów wartościowych na koniec okresu

Nota 7 – do poz. VIII aktywów

7.1. Udziały lub akcie w jednostkach zależnych

a) w bankach

b) w innych podmiotach sektora finansowego

c) w podmiotach sektora niefinansowego

Udziały lub akcje w jednostkach zależnych, razem

7.2. Zmiana stanu udziałów lub akcji w jednostkach zależnych

Stan na początek okresu

a) zwiększenia (z tytułu)

...

b) zmniejszenia (z tytułu)

...

Stan udziałów lub akcji w jednostkach zależnych na koniec okresu

Nota 8 – do poz. IX aktywów

8.1. Udziały lub akcje w jednostkach współzależnych

a) w bankach

b) w innych podmiotach sektora finansowego

c) w podmiotach sektora niefinansowego

Udziały lub akcje w jednostkach współzależnych, razem

8.2. Zmiana stanu udziałów lub akcji w jednostkach współzależnych

Stan na początek okresu

a) zwiększenia (z tytułu)

...

b) zmniejszenia (z tytułu)

...

Stan udziałów lub akcji w jednostkach współzależnych na koniec okresu

Nota 9 – do poz. X aktywów

9.1. Udziały lub akcje w jednostkach stowarzyszonych

a) w bankach

b) w innych podmiotach sektora finansowego

c) w podmiotach sektora niefinansowego

Udziały lub akcje w jednostkach stowarzyszonych, razem

9.2. Zmiana stanu udziałów lub akcji w jednostkach stowarzyszonych

Stan na początek okresu

a) zwiększenia (z tytułu)

...

b) zmniejszenia (z tytułu)

...

Stan udziałów lub akcji w jednostkach stowarzyszonych na koniec okresu

9.3. Udziały lub akcje w jednostkach stowarzyszonych, w tym:5)

– wartość firmy – jednostki stowarzyszone

– ujemna wartość firmy – jednostki stowarzyszone

9.4. Zmiana stanu wartości firmy – jednostki stowarzyszone6)

a) wartość firmy brutto na początek okresu

b) zwiększenia (z tytułu)

...

c) zmniejszenia (z tytułu)

d) wartość firmy brutto na koniec okresu

e) odpis wartości firmy na początek okresu

f) odpis wartości firmy za okres (z tytułu)

...

g) odpis wartości firmy na koniec okresu

h) wartość firmy netto na koniec okresu

9.5. Zmiana stanu ujemnej wartości firmy – jednostki stowarzyszone7)

a) ujemna wartość firmy brutto na początek okresu

b) zwiększenia (z tytułu)

...

c) zmniejszenia (z tytułu)

...

d) ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu

e) odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu

f) odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu)

...

g) odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu

h) ujemna wartość firmy netto na koniec okresu

Należy podać wartość firmy i ujemną wartość firmy dla każdej jednostki stowarzyszonej osobno, ze wskazaniem sposobu jej ustalenia oraz wysokości dotychczas dokonanych odpisów

Nota 10 – do poz. VIII, IX i X aktywów

Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych

a) nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej

b) siedziba

c) przedmiot przedsiębiorstwa

d) charakter powiązania (jednostka zależna, jednostka współzależna, jednostka stowarzyszona, z wyszczególnieniem powiązań bezpośrednich i pośrednich)

f) data objęcia kontroli/współkontroli/uzyskania znaczącego wpływu

g) wartość udziałów/akcji według ceny nabycia

h) korekty aktualizujące wartość (razem)

i) wartość bilansowa udziałów/akcji

j) procent posiadanego kapitału zakładowego

k) udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu

l) wskazanie, innej niż określona pod lit. j lub k, podstawy kontroli/współkontroli/znaczącego wpływu

m) kapitał własny jednostki, w tym:

– kapitał zakładowy

– należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)

– kapitał zapasowy

– pozostały kapitał własny, w tym:

– – zysk (strata) z lat ubiegłych

– – zysk (strata) netto

n) zobowiązania jednostki

– długoterminowe

– krótkoterminowe

o) należności jednostki

– długoterminowe

– krótkoterminowe

p) aktywa jednostki, razem

r) przychody ze sprzedaży

s) nieopłacona przez emitenta wartość udziałów/akcji w jednostce

t) otrzymane lub należne dywidendy od jednostki za ostatni rok obrotowy

Nota 11 do poz. XI aktywów

11.1. Udziały lub akcje w innych jednostkach

a) w podmiotach sektora finansowego

b) w podmiotach sektora niefinansowego

Udziały lub akcje w innych jednostkach, razem

11.2. Zmiana stanu udziałów lub akcji w innych jednostkach

Stan na początek okresu

a) zwiększenia (z tytułu)

...

b) zmniejszenia (z tytułu)

...

Stan udziałów lub akcji w innych jednostkach na koniec okresu

11.3. Udziały lub akcje w innych jednostkach8)

a) nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej

b) siedziba

c) przedmiot przedsiębiorstwa

d) wartość bilansowa udziałów/akcji

e) procent posiadanego kapitału zakładowego

f) udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu

g) kapitał własny jednostki, w tym:

– kapitał zakładowy

h) nieopłacona przez emitenta wartość udziałów/akcji w jednostce

i) otrzymane lub należne dywidendy od jednostki za ostatni rok obrotowy

Nota 12 do poz. XII aktywów

12.1. Pozostałe papiery wartościowe i inne aktywa finansowe (wg rodzaju)

a) prawa poboru

b) prawa pochodne

c) inne (wg rodzaju)

...

Pozostałe papiery wartościowe i inne aktywa finansowe, razem

12.2. Zmiana stanu pozostałych papierów wartościowych i innych aktywów finansowych Stan na początek okresu

a) zwiększenia (z tytułu)

...

b) zmniejszenia (z tytułu)

...

Stan pozostałych papierów wartościowych i innych aktywów finansowych na koniec okresu

12.3. Pozostałe papiery wartościowe i inne aktywa finansowe (wg struktury walutowej)

a) w walucie polskiej

b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)

...

Pozostałe papiery wartościowe i inne aktywa finansowe, razem

Nota 13 – do aktywów finansowych

13.1. Aktywa finansowe

a) aktywa finansowe przeznaczone do obrotu

b) kredyty i pożyczki udzielone przez bank i wierzytelności własne, nieprzeznaczone do obrotu

c) aktywa finansowe utrzymywane do terminu zapadalności

d) aktywa finansowe dostępne do sprzedaży

Aktywa finansowe, razem

13.2. Aktywa finansowe (wg struktury walutowej)

a) w walucie polskiej

b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)

...

Aktywa finansowe, razem

13.3. Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu (wg zbywalności)

A. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa)

a) akcje (wartość bilansowa):

– wartość godziwa

– wartość rynkowa

– wartość według cen nabycia

b) obligacje (wartość bilansowa):

– wartość godziwa

– wartość rynkowa

– wartość według cen nabycia

c) inne – wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):

– wartość godziwa

– wartość rynkowa

– wartość według cen nabycia

...

B. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa)

a) akcje (wartość bilansowa):

– wartość godziwa

– wartość rynkowa

– wartość według cen nabycia

b) obligacje (wartość bilansowa):

– wartość godziwa

– wartość rynkowa

– wartość według cen nabycia

c) inne – wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):

– wartość godziwa

– wartość rynkowa

– wartość według cen nabycia

...

C. Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynkach regulowanych (wartość bilansowa)

a) akcje (wartość bilansowa):

– wartość godziwa

– wartość rynkowa

– wartość według cen nabycia

b) obligacje (wartość bilansowa):

– wartość godziwa

– wartość rynkowa

– wartość według cen nabycia

c) inne – wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):

– wartość godziwa

– wartość rynkowa

– wartość według cen nabycia

...

D. Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa)

a) udziały i akcje (wartość bilansowa):

– wartość godziwa

– wartość rynkowa

– wartość według cen nabycia

b) obligacje (wartość bilansowa):

– wartość godziwa

– wartość rynkowa

– wartość według cen nabycia

c) inne – wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):

– wartość godziwa

– wartość rynkowa

– wartość według cen nabycia

...

Wartość według cen nabycia, razem

Wartość na początek okresu, razem

Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem

Wartość bilansowa, razem

13.4. Aktywa finansowe utrzymywane do upływu terminu zapadalności (wg zbywalności)

A. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa)

a) obligacje (wartość bilansowa):

– korekty aktualizujące wartość (za okres)

– wartość na początek okresu

– wartość według cen nabycia

b) inne – wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):

– korekty aktualizujące wartość (za okres)

– wartość na początek okresu

– wartość według cen nabycia

...

B. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa)

a) obligacje (wartość bilansowa):

– korekty aktualizujące wartość (za okres)

– wartość na początek okresu

– wartość według cen nabycia

b) inne – wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):

– korekty aktualizujące wartość (za okres)

– wartość na początek okresu

– wartość według cen nabycia

...

C. Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynkach regulowanych (wartość bilansowa)

a) obligacje (wartość bilansowa):

– korekty aktualizujące wartość (za okres)

– wartość na początek okresu

– wartość według cen nabycia

b) inne – wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):

– korekty aktualizujące wartość (za okres)

– wartość na początek okresu

– wartość według cen nabycia

...

D. Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa)

a) obligacje (wartość bilansowa):

– korekty aktualizujące wartość (za okres)

– wartość na początek okresu

– wartość według cen nabycia

b) inne – wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):

– korekty aktualizujące wartość (za okres)

– wartość na początek okresu

– wartość według cen nabycia

...

Wartość według cen nabycia, razem

Wartość na początek okresu, razem

Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem

Wartość bilansowa, razem

13.5. Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży (wg zbywalności)

A. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa)

a) akcje (wartość bilansowa):

– wartość godziwa

– wartość rynkowa

– wartość według cen nabycia

b) obligacje (wartość bilansowa):

– wartość godziwa

– wartość rynkowa

– wartość według cen nabycia

c) inne – wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):

– wartość godziwa

– wartość rynkowa

– wartość według cen nabycia

...

B. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa)

a) akcje (wartość bilansowa):

– wartość godziwa

– wartość rynkowa

– wartość według cen nabycia

b) obligacje (wartość bilansowa):

– wartość godziwa

– wartość rynkowa

– wartość według cen nabycia

c) inne – wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):

– wartość godziwa

– wartość rynkowa

– wartość według cen nabycia

...

C. Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynkach regulowanych (wartość bilansowa)

a) akcje (wartość bilansowa):

– wartość godziwa

– wartość rynkowa

– wartość według cen nabycia

b) obligacje (wartość bilansowa):

– wartość godziwa

– wartość rynkowa

– wartość według cen nabycia

c) inne – wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):

– wartość godziwa

– wartość rynkowa

– wartość według cen nabycia

...

D. Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa)

a) udziały i akcje (wartość bilansowa):

– wartość godziwa

– wartość rynkowa

– wartość według cen nabycia

b) obligacje (wartość bilansowa):

– wartość godziwa

– wartość rynkowa

– wartość według cen nabycia

c) inne – wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):

– wartość godziwa

– wartość rynkowa

– wartość według cen nabycia

...

Wartość według cen nabycia, razem

Wartość na początek okresu, razem

Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem

Wartość bilansowa, razem

Nota 14 – do poz. XIII aktywów

14.1. Wartości niematerialne i prawne

a) koszty zakończonych prac rozwojowych

b) wartość firmy

c) nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym:

– oprogramowanie komputerowe

d) inne wartości niematerialne i prawne

e) zaliczki na wartości niematerialne i prawne

Wartości niematerialne i prawne, razem

14.2. Zmiana stanu wartości niematerialnych i prawnych (wg grup rodzajowych)

a) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na początek okresu

b) zwiększenia (z tytułu)

...

c) zmniejszenia (z tytułu)

...

d) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu

e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu

f) amortyzacja za okres (z tytułu)

...

g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu

h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu

– zwiększenia

– zmniejszenia

i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu

j) wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu

14.3. Wartości niematerialne i prawne (struktura własnościowa)

a) własne

b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:

...

Wartości niematerialne i prawne, razem

Nota 15 – do poz. XIV aktywów

15.1. Rzeczowe aktywa trwałe

a) środki trwałe, w tym:

– grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)

– budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej

– urządzenia techniczne i maszyny

– środki transportu

– inne środki trwałe

b) środki trwałe w budowie

c) zaliczki na środki trwałe w budowie

Rzeczowe aktywa trwałe, razem

15.2. Zmiana stanu środków trwałych (wg grup rodzajowych)

a) wartość brutto środków trwałych na początek okresu

b) zwiększenia (z tytułu)

...

c) zmniejszenia (z tytułu)

...

d) wartość brutto środków trwałych na koniec okresu

e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu

f) amortyzacja za okres (z tytułu)

g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu

h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu

– zwiększenia

– zmniejszenia

i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu

j) wartość netto środków trwałych na koniec okresu

15.3. Środki trwałe bilansowe (struktura własnościowa)

a) własne

b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:

...

Środki trwałe bilansowe, razem

15.4. Środki trwałe (wykazywane pozabilansowo)

– używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:

...

Środki trwałe wykazywane pozabilansowo, razem

Nota 16 do poz. XV aktywów

16.1. Inne aktywa

a) przejęte aktywa do – zbycia

b) pozostałe, w tym:

...

Inne aktywa, razem

16.2. Przejęte aktywa – do zbycia

a) środki trwale w budowie

b) nieruchomości

c) inne

Przejęte aktywa – do zbycia, razem

16.3. Zmiana stanu przejętych aktywów – do zbycia (wg tytułów)

Stan na początek okresu (wg tytułów)

...

a) zwiększenia (z tytułu)

...

b) zmniejszenia (z tytułu)

...

Stan przejętych aktywów – do zbycia na koniec okresu (wg tytułów)

...

Nota 17 – do poz. XVI aktywów

17.1. Rozliczenia międzyokresowe

a) długoterminowe

– aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

– pozostałe rozliczenia międzyokresowe

b) krótkoterminowe, w tym:

...

Rozliczenia międzyokresowe, razem

17.2. Zmiana stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego

1. Stan aktywów na początek okresu, w tym:

a) odniesionych na wynik finansowy

...

b) odniesionych na kapitał własny

...

c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy

...

2. Zwiększenia

a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)

...

b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu)

...

c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)

...

d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu)

...

e) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)

...

3. Zmniejszenia

a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)

...

b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu)

...

c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)

...

d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu)

...

e) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)

...

4. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w tym:

a) odniesionych na wynik finansowy

...

b) odniesionych na kapitał własny

...

c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy

...

Zmniejszenia i zwiększenia stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego należy przedstawić odpowiednio co najmniej według poniższych tytułów, ze wskazaniem podstawowych grup aktywów i zobowiązań, których dotyczą:

Zwiększenia z tytułu:

– powstania różnic przejściowych

– zmiany stawek podatkowych

– nieujętej różnicy przejściowej poprzedniego okresu

– powstania straty podatkowej

– nieujętej w poprzednich okresach straty podatkowej

Zmniejszenia z tytułu:

– odwrócenia się różnic przejściowych

– zmiany stawek podatkowych

– odpisania aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego

– wykorzystania straty podatkowej

Odnośnie do ujemnych różnic przejściowych dodatkowo należy ujawnić, oddzielnie dla podstawowych grup aktywów i zobowiązań:

– kwotę ujemnych różnic przejściowych na początek i koniec okresu

– datę wygaśnięcia ujemnych różnic przejściowych

17.3. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe

a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:

...

b) inne rozliczenia międzyokresowe, w tym:

...

Pozostałe rozliczenia międzyokresowe, razem

Nota 18

Ponadto do pozycji aktywów banku należy podać informację o pożyczkach podporządkowanych, zawierającą następujące dane:

a) nazwa jednostki

b) wartość pożyczki (wg walut i po przeliczeniu na zł)

c) warunki oprocentowania

d) termin wymagalności

Nota 19 – do aktywów

Jeżeli łączna kwota odpisów aktualizujących z tytułu trwałej utraty wartości ujętych/odwróconych jest istotna, należy ujawnić:

a) główne składniki lub grupy składników aktywów, do których odnosiły się odpisy lub ich odwrócenie

b) główne zdarzenia i okoliczności, które doprowadziły do dokonania lub odwrócenia odpisów

c) dla każdej z wyodrębnionych grup składników aktywów: kwotę dokonanych odpisów aktualizujących, w tym odniesioną bezpośrednio na kapitał własny, lub kwotę odwrócenia odpisów aktualizujących, w tym odniesioną bezpośrednio na kapitał własny

Nota 20 do poz. II pasywów

20.1. Zobowiązania wobec sektora finansowego (wg struktury rodzajowej)

a) środki na rachunkach i depozyty, w tym:

– depozyty banków i innych podmiotów finansowych

b) kredyty i pożyczki otrzymane

c) weksle własne

d) własna emisja papierów wartościowych

e) inne zobowiązania (z tytułu)

...

f) odsetki

Zobowiązania wobec sektora finansowego, razem

20.2. Zobowiązania wobec sektora finansowego (wg terminów wymagalności)

a) zobowiązania bieżące

b) zobowiązania terminowe, o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty:

– do 1 miesiąca

– powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy

– powyżej 3 miesięcy do 1 roku

– powyżej 1 roku do 5 lat

– powyżej 5 lat do 10 lat

– powyżej 10 lat do 20 lat

– powyżej 20 lat

– dla których termin wymagalności upłynął

c) odsetki

Zobowiązania wobec sektora finansowego, razem

20.3. Zobowiązania wobec sektora finansowego (wg pierwotnych terminów wymagalności)

a) zobowiązania bieżące

b) zobowiązania terminowe, o okresie spłaty:

– do 1 miesiąca

– powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy

– powyżej 3 miesięcy do 1 roku

– powyżej 1 roku do 5 lat

– powyżej 5 lat do 10 lat

– powyżej 10 lat do 20 lat

– powyżej 20 lat

– dla których termin wymagalności upłynął

c) odsetki

Zobowiązania wobec sektora finansowego, razem

20.4. Zobowiązania wobec sektora finansowego (wg struktury walutowej)

a) w walucie polskiej

b) w walucie obcej (wg walut i po przeliczeniu na zł)

...

Zobowiązania wobec sektora finansowego, razem

Nota 21 – do poz. III pasywów

21.1. Zobowiązania wobec sektora niefinansowego (wg struktury rodzajowej)

a) środki na rachunkach i depozyty

b) kredyty i pożyczki otrzymane

c) weksle własne

d) własna emisja papierów wartościowych

e) inne zobowiązania (z tytułu)

...

f) odsetki

Zobowiązania wobec sektora niefinansowego, razem

21.2. Zobowiązania wobec sektora niefinansowego – lokaty oszczędnościowe (wg terminów wymagalności)

a) zobowiązania bieżące

b) zobowiązania terminowe, o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty:

– do 1 miesiąca

– powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy

– powyżej 3 miesięcy do 1 roku

– powyżej 1 roku do 5 lat

– powyżej 5 lat do 10 lat

– powyżej 10 lat do 20 lat

– powyżej 20 lat

– dla których termin wymagalności upłynął

c) odsetki

Zobowiązania wobec sektora niefinansowego – lokaty oszczędnościowe, razem

21.3. Zobowiązania wobec sektora niefinansowego – lokaty oszczędnościowe (wg pierwotnych terminów wymagalności)

a) zobowiązania bieżące

b) zobowiązania terminowe, o okresie spłaty:

– do 1 miesiąca

– powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy

– powyżej 3 miesięcy do 1 roku

– powyżej 1 roku do 5 lat

– powyżej 5 lat do 10 lat

– powyżej 10 lat do 20 lat

– powyżej 20 lat

– dla których termin wymagalności upłynął

c) odsetki

Zobowiązania wobec sektora niefinansowego – lokaty oszczędnościowe, razem

21.4. Zobowiązania wobec sektora niefinansowego – pozostałe (wg terminów wymagalności)

a) zobowiązania bieżące

b) zobowiązania terminowe, o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty:

– do 1 miesiąca

– powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy

– powyżej 3 miesięcy do 1 roku

– powyżej 1 roku do 5 lat

– powyżej 5 lat do 10 lat

– powyżej 10 lat do 20 lat

– powyżej 20 lat

– dla których termin wymagalności upłynął

c) odsetki

Zobowiązania wobec sektora niefinansowego – pozostałe, razem

21.5. Zobowiązania wobec sektora niefinansowego – pozostałe (wg pierwotnych terminów wymagalności)

a) zobowiązania bieżące

b) zobowiązania terminowe, o okresie spłaty:

– do 1 miesiąca

– powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy

– powyżej 3 miesięcy do 1 roku

– powyżej 1 roku do 5 lat

– powyżej 5 lat do 10 lat

– powyżej 10 lat do 20 lat

– powyżej 20 lat

– dla których termin wymagalności upłynął

c) odsetki

Zobowiązania wobec sektora niefinansowego – pozostałe, razem

21 .6. Zobowiązania wobec sektora niefinansowego (wg struktury walutowej)

a) w walucie polskiej

b) w walucie obcej (wg walut i po przeliczeniu na zł)

...

Zobowiązania wobec sektora niefinansowego, razem

Nota 22 do poz. IV pasywów

22.1. Zobowiązania wobec sektora budżetowego (wg struktury rodzajowej)

a) środki na rachunkach i depozyty

b) kredyty i pożyczki otrzymane

c) weksle własne

d) własna emisja papierów wartościowych

e) inne zobowiązania (z tytułu)

...

f) odsetki

Zobowiązania wobec sektora budżetowego, razem

22.2. Zobowiązania wobec sektora budżetowego – lokaty oszczędnościowe (wg terminów wymagalności)

a) zobowiązania bieżące

b) zobowiązania terminowe, o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty:

– do 1 miesiąca

– powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy

– powyżej 3 miesięcy do 1 roku

– powyżej 1 roku do 5 lat

– powyżej 5 lat do 10 lat

– powyżej 10 lat do 20 lat

– powyżej 20 lat

– dla których termin wymagalności upłynął

c) odsetki

Zobowiązania wobec sektora budżetowego – lokaty oszczędnościowe, razem

22.3. Zobowiązania wobec sektora budżetowego – lokaty oszczędnościowe (wg pierwotnych terminów wymagalności)

a) zobowiązania bieżące

b) zobowiązania terminowe, o okresie spłaty:

– do 1 miesiąca

– powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy

– powyżej 3 miesięcy do 1 roku

– powyżej 1 roku do 5 lat

– powyżej 5 lat do 10 lat

– powyżej 10 lat do 20 lat

– powyżej 20 lat

– dla których termin wymagalności upłynął

c) odsetki

Zobowiązania wobec sektora budżetowego – lokaty oszczędnościowe, razem

22.4. Zobowiązania wobec sektora budżetowego – pozostałe (wg terminów wymagalności)

a) zobowiązania bieżące

b) zobowiązania terminowe, o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty:

– do 1 miesiąca

– powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy

– powyżej 3 miesięcy do 1 roku

– powyżej 1 roku do 5 lat

– powyżej 5 lat do 10 lat

– powyżej 10 lat do 20 lat

– powyżej 20 lat

– dla których termin wymagalności upłynął

c) odsetki

Zobowiązania wobec sektora budżetowego – pozostałe, razem

22.5. Zobowiązania wobec sektora budżetowego – pozostałe (wg pierwotnych terminów wymagalności)

a) zobowiązania bieżące

b) zobowiązania terminowe, o okresie spłaty:

– do 1 miesiąca

– powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy

– powyżej 3 miesięcy do 1 roku

– powyżej 1 roku do 5 lat

– powyżej 5 lat do 10 lat – powyżej 10 lat do 20 lat

– powyżej 20 lat

– dla których termin wymagalności upłynął

c) odsetki

Zobowiązania wobec sektora budżetowego – pozostałe, razem

22.6. Zobowiązania wobec sektora budżetowego (wg struktury walutowej)

a) w walucie polskiej

b) w walucie obcej (wg walut i po przeliczeniu na zł)

...

Zobowiązania wobec sektora budżetowego, razem

Nota 23 – do poz. V pasywów

Zobowiązania z tytułu sprzedanych papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu

a) wobec sektora finansowego

b) wobec sektora niefinansowego i sektora budżetowego

c) odsetki

Zobowiązania z tytułu sprzedanych papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu, razem

Nota 24 – do poz. VI pasywów

24.1. Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

a) obligacji

b) certyfikatów

c) pozostałych (wg rodzaju)

...

d) odsetki

Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, razem

24.2. Zmiana stanu zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

Stan na początek okresu

a) zwiększenia (z tytułu)

b) zmniejszenia (z tytułu)

...

b) zmniejszenia (z tytułu)

...

Stan zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych na koniec okresu

24. 3 Zobowiązania długoterminowe z tytułu wyemitowanych dłużnych instrumentów finansowych

a) dłużne instrumenty finansowe wg rodzaju

b) wartość nominalna

c) warunki oprocentowania

d) termin wykupu

e) gwarancje/zabezpieczenia

f) dodatkowe prawa

g) rynek notowań

h) inne

Ponadto należy przedstawić wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku emitenta (ze wskazaniem rodzaju zabezpieczeń)

Nota 25 – do poz. VIII pasywów

Fundusze specjalne i inne zobowiązania

a) fundusze specjalne (z tytułu)

...

b) inne zobowiązania (z tytułu)

...

Fundusze specjalne i inne zobowiązania, razem

Nota 26 do poz. IX pasywów

26. 1. Rozliczenia międzyokresowe kosztów

a) krótkoterminowe, w tym:

...

b) długoterminowe, w tym:

...

Rozliczenia międzyokresowe kosztów, razem

26. 2. Zmiana stanu ujemnej wartości firmy

Stan na początek okresu

a) zwiększenia (z tytułu)

...

b) zmniejszenia (z tytułu)

...

Stan ujemnej wartości firmy na koniec okresu

26. 3. Pozostałe przychody przyszłych okresów oraz zastrzeżone

a) krótkoterminowe, w tym:

...

b) długoterminowe, w tym:

...

Pozostałe przychody przyszłych okresów oraz zastrzeżone, razem

Nota 27 do poz. X pasywów

27. 1. Zmiana stanu rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego

1. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym:

a) odniesionej na wynik finansowy

...

b) odniesionej na kapitał własny

...

c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy

...

2. Zwiększenia

a) odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich różnic przejściowych (z tytułu)

...

b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)

...

c) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)

...

3. Zmniejszenia

a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)

...

b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)

...

c) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)

...

4. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w tym:

a) odniesionych na wynik finansowy

...

b) odniesionych na kapitał własny

...

c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy

...

Zmniejszenia i zwiększenia stanu rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego należy przedstawić odpowiednio co najmniej według poniższych tytułów, ze wskazaniem podstawowych grup aktywów i zobowiązań, których dotyczą:

Zwiększenia z tytułu:

– powstania różnic przejściowych

– zmiany stawek podatkowych

– nieujętej różnicy przejściowej poprzedniego okresu

Zmniejszenia z tytułu:

– odwrócenia się różnic przejściowych (wykorzystania rezerwy na odroczony podatek dochodowy)

– zmiany stawek podatkowych

– rozwiązania rezerwy wskutek braku możliwości jej wykorzystania

Odnośnie do dodatnich różnic przejściowych dodatkowo należy ujawnić, oddzielnie dla podstawowych grup aktywów i zobowiązań:

– kwotę dodatnich różnic przejściowych na początek i koniec okresu

– datę wygaśnięcia dodatnich różnic przejściowych

– łączną kwotę różnic przejściowych związanych z inwestycjami w jednostkach podporządkowanych i oddziałach oraz we wspólnych przedsięwzięciach, na które nie utworzono rezerwy na podatek odroczony

27. 2. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (struktura walutowa)

a) w walucie polskiej

b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)

...

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego, razem

27. 3. Pozostałe rezerwy (wg tytułów), w tym:

– na pozabilansowe zobowiązania warunkowe

...

Pozostałe rezerwy, razem

27. 4. Pozostałe rezerwy

a) krótkoterminowe (wg tytułów):

...

b) długoterminowe (wg tytułów):

...

Pozostałe rezerwy, razem

27. 5. Pozostałe rezerwy (struktura walutowa)

a) w walucie polskiej

b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)

...

Pozostałe rezerwy, razem

27. 6. Zmiana stanu pozostałych rezerw krótkoterminowych

Stan na początek okresu (wg tytułów)

a) zwiększenia (z tytułu)

...

b) wykorzystanie (z tytułu)

...

c) rozwiązanie (z tytułu)

...

Stan innych rezerw na koniec okresu (wg tytułów)

...

Stan pozostałych rezerw krótkoterminowych na koniec okresu, razem

27. 7. Zmiana stanu pozostałych rezerw długoterminowych

Stan na początek okresu (wg tytułów)

...

a) zwiększenia (z tytułu)

...

b) wykorzystanie (z tytułu)

...

c) rozwiązanie (z tytułu)

...

Stan innych rezerw na koniec okresu (wg tytułów)

...

Stan pozostałych rezerw długoterminowych na koniec okresu, razem

Nota 28 do poz. XI pasywów

28. 1. Zobowiązania podporządkowane

a) nazwa jednostki

b) wartość pożyczki (wg walut i po przeliczeniu na zł)

c) warunki oprocentowania

d) termin wymagalności

e) stan zobowiązań podporządkowanych

f) odsetki

28. 2. Zmiana stanu zobowiązań podporządkowanych

Stan na początek okresu

a) zwiększenia (z tytułu)

...

b) zmniejszenia (z tytułu)

...

Stan zobowiązań podporządkowanych na koniec okresu

Nota 29 – do poz. XII pasywów

Kapitał zakładowy (struktura)

a) wartość nominalna jednej akcji

b) seria/emisja

c) rodzaj akcji

d) rodzaj uprzywilejowania akcji

e) rodzaj ograniczenia praw do akcji

f) liczba akcji

g) wartość serii/emisji wg wartości nominalnej

h) sposób pokrycia kapitału

i) data rejestracji

j) prawo do dywidendy (od daty)

k) liczba akcji, razem

Kapitał zakładowy, razem

Należy przedstawić informacje o wszelkich zmianach w kapitale zakładowym, w szczególności o:

– liczbie, rodzaju, wartości nominalnej, cenie emisyjnej oferowanych akcji

– zmianach wartości nominalnej akcji

– zmianach praw z akcji

oraz informacje o przewidywanych zmianach kapitału zakładowego w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego lub warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego

Ponadto należy podać informację o strukturze własności kapitału podstawowego emitenta, z wyodrębnieniem liczby i wartości akcji, w tym uprzywilejowanych, będących w posiadaniu emitenta lub w posiadaniu innych jednostek powiązanych, oraz należy wskazać akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez jednostki zależne co najmniej 5 % kapitału zakładowego emitenta lub co najmniej 5 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, z wyodrębnieniem liczby i wartości akcji, w tym uprzywilejowanych, oraz informacje o ich udziale w kapitale zakładowym i udziale w zarządzaniu

Nota 30 – do poz. XIV pasywów

30. 1. Akcje własne

a) liczba akcji

b) wartość wg ceny nabycia

c) wartość bilansowa

d) cel nabycia

e) przeznaczenie

30. 2. Akcje emitenta będące własnością jednostek podporządkowanych

a) nazwa (firma) jednostki, siedziba

b) liczba akcji

c) wartość wg ceny nabycia

d) wartość bilansowa

Nota 31 – do poz. XV pasywów

Kapitał zapasowy

a) ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej

b) utworzony ustawowo

c) utworzony zgodnie ze statutem ponad wymaganą ustawowo (minimalną) wartość

d) z dopłat akcjonariuszy

e) inny (wg rodzaju)

...

Kapitał zapasowy, razem

Nota 32 do poz. XVI pasywów

Kapitał z aktualizacji wyceny

a) z tytułu aktualizacji wyceny środków trwałych

b) z tytułu odroczonego podatku dochodowego

c) różnice kursowe z przeliczenia oddziałów zagranicznych

d) inny (wg rodzaju)

...

Kapitał z aktualizacji wyceny, razem

Nota 33 – do poz. XVII pasywów

Pozostałe kapitały rezerwowe (wg celu przeznaczenia), w tym;

– fundusz ogólnego ryzyka bankowego

...

Pozostałe kapitały rezerwowe, razem

Nota 34 – do współczynnika wypłacalności

Należy przedstawić dane liczbowe do obliczenia współczynnika wypłacalności, ze wskazaniem tych funduszy, które zostały zaliczone do funduszy własnych, w układzie umożliwiającym ustalenie wartości poszczególnych kategorii funduszy

Nota 35 – do wartości księgowej na jedną akcję

Należy przedstawić dodatkowe dane objaśniające sposób obliczenia wartości księgowej na jedną akcję oraz rozwodnionej wartości księgowej na jedną akcję

Nota 36 – do pozabilansowych zobowiązań warunkowych

36. 1. Zobowiązania warunkowe na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)

a) udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:

– jednostkom zależnym

– jednostkom współzależnym

– jednostkom stowarzyszonym

– jednostce dominującej

– wspólnikowi jednostki współzależnej

– znaczącemu inwestorowi

b) pozostałe (z tytułu)

..., w tym na rzecz:

– jednostek zależnych

– jednostek współzależnych

– jednostek stowarzyszonych

– jednostki dominującej

– wspólnika jednostki współzależnej

– znaczącego inwestora

...

Zobowiązania warunkowe na rzecz jednostek powiązanych, razem

36. 2. Zobowiązania warunkowe od jednostek powiązanych (z tytułu)

a) otrzymanych gwarancji i poręczeń, w tym od:

– jednostek zależnych

– jednostek współzależnych

– jednostek stowarzyszonych – jednostki dominującej

– wspólnika jednostki współzależnej

– znaczącego inwestora

b) pozostałe (z tytułu)

..., w tym od:

– jednostek zależnych

– jednostek współzależnych

– jednostek stowarzyszonych

– jednostki dominującej

– wspólników jednostki współzależnej

– znaczącego inwestora

...

Zobowiązania warunkowe od jednostek powiązanych, razem

Noty objaśniające do rachunku zysków i strat

Nota 37 – do poz. I

Przychody z tytułu odsetek

a) od sektora finansowego

b) od sektora niefinansowego

c) od sektora budżetowego

d) z papierów wartościowych o stałej kwocie dochodu

e) pozostałe

Przychody z tytułu odsetek, razem

Nota 38 – do poz. II

Koszty odsetek

a) od sektora finansowego

b) od sektora niefinansowego

c) od sektora budżetowego

d) pozostałe

Koszty odsetek, razem

Nota 39 do poz. IV

Przychody z tytułu prowizji

a) prowizje z tytułu działalności bankowej

b) prowizje z tytułu działalności maklerskiej

Przychody z tytułu prowizji, razem

Nota 40 do poz. VII

Przychody z udziałów lub akcji, pozostałych papierów wartościowych i innych instrumentów finansowych, o zmiennej kwocie dochodu

a) od jednostek zależnych

b) od jednostek współzależnych

c) od jednostek stowarzyszonych

d) od pozostałych jednostek

Przychody z udziałów lub akcji, pozostałych papierów wartościowych i innych instrumentów finansowych, o zmiennej kwocie dochodu, razem

Nota 41 – do poz. VIII

Wynik operacji finansowych

a) papierami wartościowymi i innymi instrumentami finansowymi

– przychody z operacji papierami wartościowymi i innymi instrumentami finansowymi

– koszty operacji papierami wartościowymi i innymi instrumentami finansowymi

b) pozostałych

Wynik operacji finansowych, razem

Nota 42 do poz. XI

Pozostałe przychody operacyjne

a) z tytułu działalności zarządzania majątkiem osób trzecich

b) z tytułu sprzedaży lub likwidacji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz aktywów do zbycia

c) z tytułu odzyskanych należności przedawnionych, umorzonych i nieściągalnych

d) otrzymane odszkodowania, kary i grzywny

e) otrzymane darowizny

f) inne (z tytułu)

...

Pozostałe przychody operacyjne, razem

Nota 43 do poz. XII

Pozostałe koszty operacyjne

a) z tytułu działalności zarządzania majątkiem osób trzecich

b) z tytułu sprzedaży lub likwidacji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz aktywów do zbycia

c) z tytułu odpisanych należności

d) zapłacone odszkodowania, kary i grzywny

e) przekazane darowizny

f) inne (z tytułu)

...

Pozostałe koszty operacyjne, razem

Nota 44 – do poz. XIII

Koszty działania banku

a) wynagrodzenia

b) ubezpieczenia i inne świadczenia

c) koszty rzeczowe

d) podatki i opłaty

e) składka i wpłaty na Bankowy Fundusz Gwarancyjny

f) pozostałe (z tytułu)

...

Koszty działania banku, razem

Nota 45 – do poz. XV

Odpisy na rezerwy i aktualizacja wartości

a) odpisy na rezerwy na:

– należności normalne

– należności pod obserwacją

– należności zagrożone

– ogólne ryzyko bankowe

...

– inne

b) aktualizacja wartości:

– aktywów finansowych

...

– inne

Odpisy na rezerwy i aktualizacja wartości, razem

Nota 46 – do poz. XVI

Rozwiązanie rezerw i aktualizacja wartości

a) rozwiązanie rezerw na:

– należności normalne

– należności pod obserwacją

– należności zagrożone

– ogólne ryzyko bankowe

...

– inne

b) aktualizacja wartości:

– aktywów finansowych

...

– inne

Rozwiązanie rezerw i aktualizacja wartości, razem

Nota 47–do poz. XIX.1

Zyski nadzwyczajne

a) losowe

b) pozostałe (z tytułu)

...

Zyski nadzwyczajne, razem

Nota 48 – do poz. XIX.2

Straty nadzwyczajne

a) losowe

b) pozostałe (z tytułu)

...

Straty nadzwyczajne, razem

Nota 49 do poz. XXI

49. 1. Podatek dochodowy bieżący

1. Zysk (strata) brutto

2. Różnice pomiędzy zyskiem (stratą) brutto a podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym, wg tytułów

3. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym

4. Podatek dochodowy według stawki.... %

5. Zwiększenia, zaniechania, zwolnienia, odliczenia i obniżki podatku

6. Podatek dochodowy' bieżący ujęty (wykazany) w deklaracji podatkowej okresu, w tym:

– wykazany w rachunku zysków i strat

– dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły kapitał własny

– dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły wartość firmy lub ujemną wartość firmy

49. 2. Podatek dochodowy odroczony, wykazany w rachunku zysków i strat:

– zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu powstania i odwrócenia się różnic przejściowych

– zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu zmiany stawek podatkowych

– zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu z poprzednio nieujętej straty podatkowej, ulgi podatkowej lub różnicy przejściowej poprzedniego okresu

– zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu odpisania aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego lub braku możliwości wykorzystania rezerwy na odroczony podatek dochodowy

– inne składniki podatku odroczonego (wg tytułów)

...

Podatek dochodowy odroczony, razem

Dodatkowo należy ujawnić łączną kwotę podatku odroczonego:

– ujętego w kapitale własnym

– ujętego w wartości firmy lub ujemnej wartości firmy9)

Odnośnie do podatku dochodowego, wykazanego w rachunku zysków i strat, należy ujawnić podatek dochodowy dotyczący:

– działalności zaniechanej

– wyniku na operacjach nadzwyczajnych

Nota 50 – do poz. XXII

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty), z tytułu:

...

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty), razem

Nota 51 do poz. XXIII

Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności, w tym:10)

– odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych

– odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych

– odpis różnicy w wycenie aktywów netto

Nota 52 do poz. XXIV

Należy przedstawić sposób podziału zysku lub pokrycia straty za prezentowane lata obrotowe, a w przypadku niezakończonego roku obrotowego – propozycję podziału zysku lub pokrycia straty, ujawniając odpowiednie, dla ustalenia wielkości zysku lub straty, dane liczbowe

Nota 53

Należy przedstawić dodatkowe dane objaśniające sposób obliczenia zysku (straty) na jedną akcję zwykłą oraz rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą, z uwzględnieniem podziału na wszystkie rodzaje akcji zwykłych, które różnią się między sobą prawem udziału w zysku netto danego okresu

Noty objaśniające do rachunku przepływów pieniężnych

Należy zdefiniować środki pieniężne przyjęte do rachunku przepływów pieniężnych, przedstawiając ich strukturę na początek i koniec okresu

W przypadku wystąpienia niezgodności pomiędzy bilansowymi zmianami stanu niektórych pozycji oraz zmianami stanu tych pozycji wykazanymi w rachunku przepływów pieniężnych, należy wskazać ich przyczyny

W odniesieniu do pozycji rachunku przepływów pieniężnych „Pozostałe korekty”, „Pozostałe wpływy” i „Pozostałe wydatki”, należy przedstawić wykaz tych korekt, wpływów i wydatków, których kwoty przekraczają 5 % ogólnej sumy odpowiednio korekt, wpływów lub wydatków z danej działalności, a zostały ujęte w tych pozycjach

W przypadku gdy rachunek przepływów pieniężnych sporządzony jest metodą bezpośrednią, dodatkowo należy przedstawić notę objaśniającą zawierającą uzgodnienie przepływów pieniężnych netto z działalności operacyjnej metodą pośrednią do wartości wyliczonych metodą bezpośrednią

B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE

W dodatkowych notach objaśniających do sprawozdania finansowego i danych porównywalnych należy przedstawić:

1. Informacje z zakresu struktury koncentracji zaangażowania banku w poszczególne jednostki, grupy kapitałowe, segmenty rynku branżowe i geograficzne, wraz z oceną ryzyka związanego z tym zaangażowaniem

2. Dane o źródłach pozyskania depozytów, z uwzględnieniem podziału na branżowe i geograficzne segmenty rynku

3. Informacje o zmianach wartości dotacji dla oddziałów zagranicznych, z uwzględnieniem stanu na początek okresu, zwiększeń i zmniejszeń z podziałem na poszczególne podmioty oraz stanu na koniec okresu

4. Informacje o instrumentach finansowych, z uwzględnieniem specyfiki emitenta

4.1. W odniesieniu do wszystkich aktywów i zobowiązań finansowych należy przedstawić instrumenty finansowe z podziałem co najmniej na:

a) aktywa finansowe przeznaczone do obrotu

b) zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu

c) kredyty i pożyczki udzielone i należności własne

d) aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności

e) aktywa finansowe dostępne do sprzedaży

– przedstawiając stan na początek okresu, zwiększenia i zmniejszenia ze wskazaniem tytułów oraz stan na koniec okresu, z uwzględnieniem podziału na poszczególne grupy aktywów i zobowiązań, według podziału przyjętego w bilansie

4. 2. Ponadto odnośnie do wszystkich aktywów i zobowiązań finansowych, w podziale odpowiednio według kategorii instrumentów finansowych, określonych w nocie 4.1., oraz z uwzględnieniem podziału na grupy (klasy) aktywów i zobowiązań finansowych:

4.2.1. Należy zamieścić:

a) podstawową charakterystykę, ilość i wartość instrumentów finansowych, w tym opis istotnych warunków i terminów, które mogą wpłynąć na wielkość, rozkład w czasie oraz pewność przyszłych przepływów pieniężnych, a w odniesieniu do instrumentów pochodnych, w szczególności:

– zakres i charakter instrumentu

– cel nabywania lub wystawiania instrumentu – np. zabezpieczenie

– kwotę (wielkość) będącą podstawą obliczenia przyszłych płatności

– sumę i termin przyszłych przychodów lub płatności kasowych

– termin ustalania cen, zapadalności, wygaśnięcia lub wykonania instrumentu

– możliwości wcześniejszego rozliczenia – okres lub dzień – jeśli istnieją

– cenę lub przedział cen realizacji instrumentu

– możliwości wymiany lub zamiany na inny składnik aktywów lub pasywów

– ustaloną stopę lub kwotę odsetek, dywidendy lub innych przychodów oraz terminu ich płatności

– dodatkowe zabezpieczenia związane z tym instrumentem, przyjęte lub złożone

– ww. informacje również dla instrumentu, na który dany instrument może być zamieniony

– inne warunki towarzyszące danemu instrumentowi

– rodzaj ryzyka związanego z instrumentem

– sumę istniejących zobowiązań z tytułu zajętych pozycji w instrumentach

b) opis metod i istotnych założeń przyjętych do ustalania wartości godziwej aktywów i zobowiązań finansowych wycenianych w takiej wartości

c) wartość wykazanych w bilansie instrumentów finansowych wycenianych w wartości godziwej, jak również odpowiednio skutki przeszacowania odniesione na kapitał z aktualizacji wyceny w okresie sprawozdawczym lub zaliczone do przychodów lub kosztów finansowych okresu sprawozdawczego

d) tabelę zmian w kapitale z aktualizacji wyceny w zakresie instrumentów finansowych, obejmującą stan kapitału na początek i na koniec okresu sprawozdawczego oraz jego zwiększenia i zmniejszenia, w szczególności z tytułu:

– skutków przeszacowania aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży, w tym:

– zyski lub straty z okresowej wyceny

– kwoty przeszacowania odpisane w razie trwałej utraty wartości

– zyski lub straty z wyceny ustalone na dzień przekwalifikowania aktywów do kategorii dostępnych do sprzedaży

– kwoty rozliczone w przypadku zabezpieczania wartości godziwej oprocentowanego instrumentu finansowego

– kwoty rozliczone w przypadku przekwalifikowania aktywów do kategorii utrzymywanych do terminu wymagalności

– kwoty odpisane na dzień wyłączenia z ksiąg rachunkowych

– okresowej wyceny pozycji zabezpieczanych oraz instrumentów zabezpieczających w związku z zabezpieczaniem:

– zmian w przepływach pieniężnych

– udziałów w aktywach netto jednostek zagranicznych

– ustalenia, przeszacowania i odpisania na wynik finansowy rezerwy oraz aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego

e) objaśnienie przyjętych zasad wprowadzania do ksiąg rachunkowych instrumentów finansowych nabytych na rynku regulowanym

f) informacje na temat obciążenia ryzykiem stopy procentowej, w tym umowne daty zmiany oprocentowania lub terminy płatności (dla wszystkich klas aktywów finansowych i zobowiązań finansowych, zarówno bilansowych, jak i pozabilansowych)

g) informacje na temat obciążenia ryzykiem kredytowym, w tym wartość, która najlepiej odzwierciedla maksymalne obciążenie ryzykiem kredytowym na dzień bilansowy (nie uwzględniając wartości zabezpieczeń na majątku) w przypadku, gdyby kontrahent nie wypełnił warunków umowy dotyczącej instrumentów finansowych (dla wszystkich klas aktywów finansowych i zobowiązań finansowych, zarówno bilansowych, jak i pozabilansowych)

4.2.2. Odnośnie do aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży lub przeznaczonych do obrotu wycenianych w wysokości zamortyzowanego kosztu, jeśli brak jest możliwości wiarygodnej wyceny wartości godziwej tych aktywów, należy wskazać wartość bilansową, przyczyny, dla których nic można wiarygodnie ustalić wartości godziwej tych aktywów, ze wskazaniem oszacowanej, przybliżonej ich wartości godziwej

4.2.3. Odnośnie do aktywów i zobowiązań finansowych, których nic wycenia się w wartości godziwej, należy zamieścić:

a) dane o ich wartości godziwej; jeżeli z uzasadnionych przyczyn nie została ustalona wartość godziwa takich aktywów lub zobowiązań, to należy ten fakt ujawnić i podać podstawową charakterystykę instrumentów finansowych, które w innym przypadku byłyby wyceniane po cenie ustalonej na aktywnym regulowanym rynku, na którym następuje obrót instrumentami finansowymi, zaś informacje o tej cenie są ogólnie dostępne

b) w przypadku gdy wartość godziwa aktywów i zobowiązań finansowych jest niższa od ich wartości bilansowej – wartość bilansową i wartość godziwą danego składnika lub grupy składników, przyczyny zaniechania odpisów aktualizujących ich wartość bilansową oraz uzasadnienie przekonania o możliwości odzyskania wykazanej wartości w pełnej kwocie

4.2.4. W przypadku gdy emitent był stroną umowy, w wyniku której aktywa finansowe przekształca się w papiery wartościowe lub umowy odkupu, to odrębnie dla każdej transakcji należy przedstawić:

a) charakter i wielkość zawartych transakcji, w tym opis przyjętych lub udzielonych gwarancji i zabezpieczeń, dane przyjęte do wyliczenia wartości godziwej przychodów odsetkowych związanych z umowami zawartymi w danym okresie oraz transakcjami zawartymi w okresach poprzednich, zarówno zakończonymi, jak i niezakończonymi w danym okresie

b) informację o aktywach finansowych wyłączonych z ksiąg rachunkowych

4.2.5. Dane o skutkach wyceny aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży do poziomu wartości godziwej.

4.2.6. Informacje o przychodach i kosztach na aktywach finansowych dostępnych do sprzedaży, które zostały usunięte z bilansu (sprzedane, zlikwidowane)

4.2.7. Informacje o przychodach i kosztach z tytułu sprzedanych aktywów finansowych, których wartość godziwa nie mogła być wcześniej wiarygodnie wyceniona, ze wskazaniem wartości bilansowej aktywów ustalonej na dzień sprzedaży

4.2.8. W przypadku przekwalifikowania aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej do aktywów wycenianych w skorygowanej cenie nabycia, należy podać powody zmiany zasad wyceny

4.2.9. W przypadku gdy dokonano odpisów aktualizujących z tytułu trwałej utraty wartości aktywów finansowych, albo w związku z ustaniem przyczyny, dla której dokonano takich odpisów, zwiększono wartość składnika aktywów, należy podać kwoty odpisów obniżających i zwiększających wartość aktywów finansowych

4.2.10. Odnośnie do dłużnych instrumentów finansowych, pożyczek udzielonych lub należności własnych należy podać przychody z odsetek wyliczone za pomocą stóp procentowych wynikających z zawartych kontraktów, z podziałem na kategorie aktywów, których odsetki te dotyczą, przy czym osobno należy wykazać odsetki naliczone i zrealizowane w danym okresie oraz odsetki naliczone, lecz niezrealizowane. Odsetki niezrealizowane należy wykazać z podziałem według terminów zapłaty:

– do 3 miesięcy

– powyżej 3 do 12 miesięcy

– powyżej 12 miesięcy

4.2.11. Odnośnie do dokonanych odpisów aktualizujących wartość pożyczek udzielonych lub należności własnych z tytułu trwałej utraty ich wartości należy podać naliczone od tych wierzytelności odsetki, które nie zostały zrealizowane

4.2.12. Odnośnie do wykazywanych zobowiązań finansowych należy podać koszty z tytułu odsetek od tych zobowiązań, wyliczonych za pomocą stóp procentowych wynikających z zawartych kontraktów, z podziałem na koszty odsetek związane ze zobowiązaniami zaliczonymi do przeznaczonych do obrotu, pozostałymi krótkoterminowymi zobowiązaniami finansowymi oraz długoterminowymi zobowiązaniami finansowymi; koszty odsetek naliczone i zrealizowane w danym okresie należy wykazać odrębnie od kosztów odsetek naliczonych, lecz niezrealizowanych. Odsetki niezrealizowane należy wykazać z podziałem według terminów zapłaty:

a) do 3 miesięcy

b) powyżej 3 do 12 miesięcy

c) powyżej 12 miesięcy

4.2.13. Należy podać informacje o wartości nominalnej instrumentów bazowych będących przedmiotem kontraktów na instrumenty pochodne z uwzględnieniem:

a) rodzajów zawartych kontraktów (opcje, instrumenty zamiany, terminowe instrumenty finansowe)

b) rodzajów instrumentów bazowych

c) podziału według instrumentów bazowych do otrzymania i wydania (sprzedane i nabyte)

4.2.14. Należy podać informacje o celach i zasadach zarządzania ryzykiem, z wyszczególnieniem podziału na następujące kategorie ryzyka:

a) ryzyko rynkowe, w tym:

– ryzyko walutowe

– ryzyko stopy procentowej

– ryzyko cenowe

b) ryzyko kredytowe

c) ryzyko płynności

d) ryzyko operacyjne

4.2.15. Należy podać informacje o stosowanych zasadach rachunkowości zabezpieczeń z uwzględnieniem podziału na zabezpieczanie wartości godziwej, zabezpieczanie przepływów pieniężnych oraz zabezpieczanie inwestycji w podmiocie zagranicznym obejmujące co najmniej:

a) opis zabezpieczeń

b) opis instrumentów finansowych wyznaczonych jako instrumenty zabezpieczające oraz ich wartość godziwą

c) rodzaje ryzyka, podlegające zabezpieczeniu

d) termin, w którym oczekuje się przeprowadzenia prognozowanych transakcji objętych zabezpieczeniem, oraz przewidywany okres, w którym transakcje te wpłyną na wynik finansowy

e) opis prognozowanych transakcji, w odniesieniu do których uprzednio stosowano zasady rachunkowości zabezpieczeń, lecz obecnie nie spodziewa się ponownego przeprowadzenia takich transakcji

4.2.16. W przypadku zabezpieczenia planowanej transakcji lub uprawdopodobnionego przyszłego zobowiązania należy podać informacje dotyczące celów i zasad zarządzania ryzykiem finansowym, z uwzględnieniem podziału na zabezpieczanie podstawowych rodzajów planowanych transakcji lub uprawdopodobnionych przyszłych zobowiązań, a ponadto informacje obejmujące co najmniej:

a) opis zabezpieczanej pozycji, w tym przewidywany okres do zajścia planowanej transakcji lub powstania przyszłego zobowiązania

b) opis zastosowanych instrumentów zabezpieczających

c) kwoty wszelkich odroczonych lub nienaliczonych zysków lub strat i przewidywany termin uznania ich za przychody lub koszty finansowe

4.2.17. Jeżeli zyski lub straty z wyceny instrumentów zabezpieczających, zarówno będących pochodnymi instrumentami finansowymi, jak i aktywami lub zobowiązaniami o innym charakterze, w przypadku zabezpieczania przepływów pieniężnych zostały odniesione na kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, należy podać:

a) kwoty odpisów zwiększających i zmniejszających kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny

b) kwoty odpisane z kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny i zaliczone do przychodów lub kosztów finansowych

c) kwoty odpisane z kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny i dodane do ceny nabycia lub inaczej ustalonej wartości początkowej na dzień wprowadzenia do ksiąg rachunkowych składnika aktywów lub zobowiązań, który do tego dnia był objęty planowaną transakcją lub stanowił uprawdopodobnione przyszłe zobowiązanie poddane zabezpieczeniu

5. Dane o zawartych kontraktach opcji subskrypcji lub sprzedaży akcji zwykłych

6. Szczegółowe dane o aktywach, które stanowią zabezpieczenie zobowiązań własnych oraz zobowiązań strony trzeciej, a także o wartości zobowiązań podlegających zabezpieczeniu tymi aktywami

7. Informacje na temat nieujętych w bilansie transakcji z przyrzeczeniem odkupu

8. Informacje o udzielonych zobowiązaniach finansowych, w tym o udzielonych zobowiązaniach nieodwołalnych

9. Dane o pozycjach pozabilansowych, w szczególności o zobowiązaniach warunkowych, w tym wykaz udzielonych gwarancji i poręczeń (w tym wekslowych oraz innych udzielonych zobowiązań o charakterze gwarancyjnym), z wyodrębnieniem udzielonych na rzecz jednostek powiązanych

Należy zamieścić zestawienie gwarancji i poręczeń emisji udzielonych emitentom, z uwzględnieniem:

a) nazwy emitentów papierów wartościowych z gwarancją przejęcia emisji

b) rodzaju gwarantowanych papierów wartościowych

c) warunków zawartej umowy gwarancyjnej i wskazanie kwoty, do jakiej bank zobowiązał się zaangażować w przypadku realizacji umowy gwarancyjnej

d) informacji o powiązaniach finansowych, organizacyjnych, personalnych pomiędzy bankiem a podmiotem, któremu udzielono gwarancji

e) informacji, czy papiery wartościowe objęte gwarancją są zbywalne, czy znajdują się lub będą skierowane do obrotu na rynku regulowanym

10. Informacje o zaproponowanej wypłacie dywidendy, jeśli nie została ona formalnie zatwierdzona, a także o jakichkolwiek nieujętych skumulowanych dywidendach z akcji uprzywilejowanych

11. Informacje o zobowiązaniach z tytułu zatwierdzonej do wypłaty dywidendy

12. Dane dotyczące zobowiązań wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli

13. Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w danym okresie lub przewidzianej do zaniechania w następnym okresie wraz z wyjaśnieniem przyczyn

14. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych na własne potrzeby

15. Poniesione nakłady inwestycyjne oraz planowane w okresie najbliższych 12 miesięcy od dnia bilansowego nakłady inwestycyjne, w tym na nie finansowe aktywa trwałe

16.1. Informacje o transakcjach emitenta z podmiotami powiązanymi, w tym również z podmiotami powiązanymi kapitałowo lub organizacyjnie w rozumieniu ustawy – Prawo bankowe, dotyczących przeniesienia praw i zobowiązań, z uwzględnieniem zasad polityki kredytowej banku względem podmiotów powiązanych oraz procentowego udziału przypadającego na transakcje z tymi podmiotami

16. 2. Dane liczbowe dotyczące jednostek powiązanych, o:

a) należnościach i zobowiązaniach

b) kosztach i przychodach, w tym odsetkach i prowizjach, kosztach rezerw na kredyty i pożyczki

c) udzielonych zobowiązaniach finansowych, w tym nieodwołalnych

d) inne dane, niezbędne do sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego

17. Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji, w tym:

a) nazwie, zakresie działalności wspólnego przedsięwzięcia

b) procentowym udziale

c) części wspólnie kontrolowanych rzeczowych składników aktywów trwałych, wartości niematerialnych i prawnych

d) zobowiązaniach zaciągniętych na potrzeby przedsięwzięcia lub zakupu używanych rzeczowych składników aktywów trwałych

e) części zobowiązań wspólnie zaciągniętych

f) dochodach otrzymanych ze wspólnego przedsięwzięcia i kosztach z nimi związanych

g) zobowiązaniach warunkowych i inwestycyjnych dotyczących wspólnego przedsięwzięcia

18. Informacje o charakterze i celu gospodarczym zawartych przez emitenta umów nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy

19. Informacje o przychodach i kosztach prowadzenia przez bank działalności maklerskiej

20. Informacje o odpisach należności nieściągalnych dokonanych w koszty, z podziałem na tytuły odpisów i sposób dokonania odpisu – w ciężar utworzonych rezerw, w ciężar kosztów na operacjach finansowych oraz w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych, z wyszczególnieniem strat poniesionych z tytułu kredytów i pożyczek

21. Informacje o kosztach związanych z utworzeniem rezerw na przyszłe zobowiązania wobec pracowników, z wyszczególnieniem tytułów

22. Informacje o kosztach poniesionych na finansowanie pracowniczych programów emerytalnych

23. Informacje o prowadzonej działalności powierniczej

24. Informacje o sekurytyzacji aktywów, z wyszczególnieniem:

– wartości i rodzaju wierzytelności objętych sekurytyzacją

– wartości i rodzaju otrzymanych papierów wartościowych

25. Informacje o przeciętnym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe. W przypadku skonsolidowanego sprawozdania finansowego – informacje o przeciętnym zatrudnieniu w grupie kapitałowej emitenta, z podziałem na grupy zawodowe

26. Informacje o łącznej wartości wynagrodzeń, nagród lub korzyści, w tym wynikających z programów motywacyjnych lub premiowych opartych na kapitale emitenta, w tym programów opartych na obligacjach z prawem pierwszeństwa, zamiennych, warrantach subskrypcyjnych (w pieniądzu, naturze lub jakiejkolwiek innej formie), wypłaconych, należnych lub potencjalnie należnych, odrębnie dla każdej z osób zarządzających i nadzorujących emitenta w przedsiębiorstwie emitenta, bez względu na to, czy były one odpowiednio zaliczane w koszty, czy też wynikały z podziału zysku; w przypadku gdy emitentem jest jednostka dominująca, wspólnik jednostki współzależnej lub znaczący inwestor – oddzielnie informacje o wartości wynagrodzeń i nagród otrzymanych z tytułu pełnienia funkcji we władzach jednostek zależnych, współzależnych i stowarzyszonych

27. Informacje o wartości niespłaconych zaliczek, kredytów, pożyczek, gwarancji, poręczeń lub innych umów zobowiązujących do świadczeń na rzecz emitenta, jednostek od niego zależnych, współzależnych i z nim stowarzyszonych, z podaniem warunków oprocentowania i spłaty tych kwot, udzielonych przez emitenta w przedsiębiorstwie emitenta oraz oddzielnie w przedsiębiorstwach jednostek od niego zależnych, współzależnych i z nim stowarzyszonych (dla każdej grupy osobno) osobom zarządzającym i nadzorującym oraz pracownikom emitenta, odrębnie dla osób zarządzających, nadzorujących i pracowników oraz oddzielnie współmałżonkom, krewnym i powinowatym do drugiego stopnia, przysposobionym lub przysposabiającym oraz innym osobom, z którymi są powiązane osobiście osoby zarządzające i nadzorujące, z podaniem warunków oprocentowania i spłaty tych kwot

28. Informacje o:

a) dacie zawarcia przez emitenta umowy, z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych, o dokonanie badania lub przeglądu sprawozdania finansowego oraz okresie, na jaki została zawarta ta umowa

b) wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wypłaconym lub należnym za rok obrotowy odrębnie za:

– badanie sprawozdania finansowego

– inne usługi poświadczające, w tym przegląd sprawozdania finansowego

– usługi doradztwa podatkowego

– pozostałe usługi

c) informacje określone w lit. b należy podać także dla poprzedniego roku obrotowego

29. Informacje o znaczących zdarzeniach, dotyczących lat ubiegłych, ujętych w sprawozdaniu finansowym za bieżący okres

30. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym

31. Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących roku obrotowego mających wpływ na istotną zmianę struktury pozycji bilansowych oraz wyniku finansowego

32. Informacje o relacjach między prawnym poprzednikiem a emitentem oraz o sposobie i zakresie przejęcia aktywów i pasywów

33. Sprawozdanie finansowe i dane porównywalne, przynajmniej w odniesieniu do podstawowych pozycji bilansu oraz rachunku zysków i strat, skorygowane odpowiednim wskaźnikiem inflacji, z podaniem źródła wskaźnika oraz metody jego wykorzystania, z przyjęciem okresu ostatniego sprawozdania finansowego jako okresu bazowego – jeżeli skumulowana średnioroczna stopa inflacji z okresu ostatnich trzech lat działalności emitenta osiągnęła lub przekroczyła wartość 100 %

34. Zestawienie oraz objaśnienie różnic pomiędzy danymi ujawnionymi w sprawozdaniu finansowym i danych porównywalnych a uprzednio sporządzonymi i opublikowanymi sprawozdaniami finansowymi

35. Zmiany stosowanych zasad (polityki) rachunkowości i sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, dokonanych w stosunku do poprzedniego roku obrotowego (lat obrotowych), ich przyczyny, tytuły oraz wpływ wywołanych tym skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową, płynność oraz wynik finansowy i rentowność

36. Dokonane korekty błędów, ich przyczyny, tytuły oraz wpływ wywołanych tym skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową, płynność oraz wynik finansowy i rentowność

37. W przypadku występowania niepewności co do możliwości kontynuowania działalności, opis tych niepewności oraz stwierdzenie, że taka niepewność występuje, oraz wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zawiera korekty z tym związane. Informacja powinna zawierać również opis podejmowanych bądź planowanych przez jednostkę emitenta działań mających na celu eliminację niepewności

38. W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie, wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek, oraz wskazanie dnia połączenia i zastosowanej metody rozliczenia połączenia (nabycia, łączenia udziałów):

– w przypadku rozliczenia metodą nabycia – nazwę (firmę) i opis przedmiotu działalności spółki przejętej, liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia, cenę przejęcia, wartość aktywów netto według wartości godziwej spółki przejętej na dzień połączenia, wartość firmy lub ujemną wartość firmy i opis zasad jej amortyzacji, lub

– w przypadku rozliczenia metodą łączenia udziałów – nazwę (firmę) i opis przedmiotu działalności spółek, które w wyniku połączenia zostały wykreślone z rejestru, liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia, przychody i koszty, zyski i straty oraz zmiany w kapitałach własnych połączonych spółek za okres od początku roku obrotowego, w ciągu którego nastąpiło połączenie, do dnia połączenia

39. Jeżeli emitent nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego, w dodatkowej nocie objaśniającej do sprawozdania finansowego należy przedstawić podstawę prawną niesporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego, wraz z danymi uzasadniającymi odstąpienie od konsolidacji lub wyceny metodą praw własności, nazwę i siedzibę jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na wyższym szczeblu grupy kapitałowej oraz miejsce jego publikacji, podstawowe wskaźniki ekonomiczno-finansowe, charakteryzujące działalność jednostek powiązanych w danym i ubiegłym roku obrotowym, takie jak: wartość przychodów ze sprzedaży oraz przychodów finansowych, wynik finansowy netto oraz wartość kapitału własnego, z podziałem na grupy, wartość aktywów trwałych, przeciętne roczne zatrudnienie oraz inne informacje, jeżeli są wymagane na podstawie odrębnych przepisów

Ponadto w przypadku innych dodatkowych informacji niż wskazane powyżej, wymaganych na podstawie obowiązujących przepisów o rachunkowości lub innych informacji, mogących w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian – należy ujawnić te informacje w odpowiedniej części sprawozdania finansowego

 

 

1) Wskaźnik obliczony z uwzględnieniem liczby potencjalnych akcji zwykłych zastosowanych przy wyliczeniu rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą.

2) Pozycja wykazywana w sprawozdaniu finansowym w przypadku zastosowania metody praw własności do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych.

3), 4) Wskaźniki wyliczone zgodnie z MSR.

5) 6) 7) Pozycja wykazywana w sprawozdaniu finansowym w przypadku zastosowania metody praw własności do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych.

8) Udziały lub akcje zapewniające mniej niż 5 % kapitału i ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu jednostki można wykazać łącznie w pozycji „inne”, o ile nie są one istotne ze względu na wartość (godziwą) lub politykę inwestycyjną emitenta.

9) Dotyczy jednostkowych sprawozdań finansowych w przypadku połączenia

10) Pozycja wykazywana w sprawozdaniu finansowym w przypadku zastosowania metody praw własności do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA