| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1)

z dnia 28 października 2009 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu korzystania przez posłów i senatorów z bezpłatnych przejazdów i przelotów na terenie kraju

Na podstawie art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (Dz. U. z 2003 r. Nr 221, poz. 2199, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie trybu korzystania przez posłów i senatorów z bezpłatnych przejazdów i przelotów na terenie kraju (Dz. U. z 2002 r. Nr 1, poz. 13) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 w ust. 1 dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

„3) zaświadczenie wydane przez Kancelarię Sejmu albo Kancelarię Senatu, zastępujące utraconą lub zniszczoną legitymację poselską albo legitymację senatorską do czasu wydania duplikatu legitymacji.”;

2) w § 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) przejazdu w pociągu oznaczonym jako pociąg objęty rezerwowaniem miejsc – odpowiednio bilet dodatkowy na miejsce do siedzenia lub bilet dopłaty za przejazd w pociągu objętym dopłatą,”;

3) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. 1. W pociągach oznaczonych jako pociągi objęte rezerwowaniem miejsc przewoźnik kolejowy wyznacza w wagonie klasy 1 cztery miejsca dla posłów i dwa dla senatorów.

2. Posłowie i senatorowie mogą zaopatrywać się w bilet, o którym mowa w § 3 pkt 1, w kasach biletowych przewoźnika wyznaczającego te miejsca lub w innych uprawnionych kasach biletowych:

1) najwcześniej na 60 dni przed terminem wyjazdu,

2) najpóźniej na 2 godziny przed odjazdem pociągu ze stacji początkowej.

3. Po terminie określonym w ust. 2 pkt 2 posłowie i senatorowie mogą zaopatrywać się bezpłatnie w bilet, o którym mowa w § 3 pkt 1, w kasach biletowych lub w pociągu tylko w miarę wolnych miejsc”;

4) § 11 otrzymuje brzmienie:

„§ 11. 1. Sposób rozliczania należności ponoszonych przez Kancelarię Sejmu i Kancelarię Senatu za korzystanie przez posłów i senatorów z uprawnień do bezpłatnych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego na terenie kraju oraz przelotów w krajowym przewozie lotniczym określają umowy zawarte pomiędzy Kancelarią Sejmu i Kancelarią Senatu a przewoźnikami kolejowymi, Polską Izbą Gospodarczą Transportu Samochodowego i Spedycji oraz PLL LOT S.A.

2. Korzystanie przez posłów i senatorów z usług przewozowych świadczonych przez przewoźników innych niż wymienieni w rozporządzeniu określają stosowne umowy zawierane pomiędzy Kancelarią Sejmu i Kancelarią Senatu a tymi przewoźnikami, z zastrzeżeniem ust. 3.

3. W przypadku doraźnego korzystania przez posłów i senatorów z usług przewozowych świadczonych przez przewoźników, z którymi Kancelaria Sejmu i Kancelaria Senatu nie zawarły umowy, należność za przejazd ustaloną według taryfy normalnej zwraca się posłom i senatorom na podstawie oryginału faktury, rachunku albo biletu wystawionego przez przewoźnika.”.

§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Infrastruktury: C. Grabarczyk

 

1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej – transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 216, poz. 1594).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 116, poz. 1202 i Nr 210, poz. 2135, z 2005 r. Nr 48, poz. 446 i Nr 169, poz. 1414, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 oraz z 2009 r. Nr 144, poz. 1177 i Nr 178, poz. 1375.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Russell Bedford Poland Sp. z o.o.

Grupa doradcza Russell Bedford jest członkiem międzynarodowej sieci niezależnych firm doradczych Russell Bedford International, zrzeszających prawników, audytorów, doradców podatkowych, księgowych, finansistów oraz doradców biznesowych. Russell Bedford doradza klientom w ponad 90 krajach na całym świecie. Grupa posiada ponad 290 biur i zatrudnia ok. 7.000 profesjonalnych doradców.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »