reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1)

z dnia 23 grudnia 2011 r.

w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Określa się klasyfikację zawodów szkolnictwa zawodowego, stanowiącą załącznik do rozporządzenia.
§ 2.
Na rok szkolny 2012/2013 nie prowadzi się rekrutacji kandydatów do klasy pierwszej (na semestr pierwszy) szkół prowadzących kształcenie w zawodach: korektor i stroiciel instrumentów muzycznych, technik geofizyk, technik hydrolog, technik instrumentów muzycznych, technik meteorolog, technik poligraf, technik urządzeń audiowizualnych, asystent operatora dźwięku, technik organizacji produkcji filmowej i telewizyjnej, technik dźwięku, technik żywienia i gospodarstwa domowego, technik elektroniki medycznej, technik organizacji usług gastronomicznych, technik sztukatorstwa i kamieniarstwa artystycznego, technik informacji naukowej, kucharz małej gastronomii, murarz, renowator zabytków architektury, monter instalacji i urządzeń sanitarnych, monter sieci komunalnych, posadzkarz, technolog robót wykończeniowych w budownictwie, monter instalacji gazowych, malarz-tapeciarz, monter-instalator urządzeń technicznych w budownictwie wiejskim, monter instrumentów muzycznych, rzeźnik-wędliniarz, wiertacz odwiertów eksploatacyjnych i geofizycznych, z zastrzeżeniem § 6. Kształcenie w tych zawodach prowadzi się do zakończenia cyklu kształcenia.
§ 3.
Na rok szkolny 2013/2014 nie prowadzi się rekrutacji kandydatów do klasy pierwszej (na semestr pierwszy) szkół prowadzących kształcenie w zawodach ratownik medyczny i dietetyk. Kształcenie w tych zawodach prowadzi się do zakończenia cyklu kształcenia.
§ 4.
W okresie 3 lat od dnia wejścia w życie rozporządzenia w zawodzie opiekunka dziecięca mogą być prowadzone kwalifikacyjne kursy zawodowe dla absolwentów liceum profilowanego o profilu socjalnym.
§ 5.
Do uczniów (słuchaczy), którzy przed dniem wejścia w życie rozporządzenia rozpoczęli naukę w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe, stosuje się przepisy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 czerwca 2007 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz. U. Nr 124, poz. 860, z 2008 r. Nr 144, poz. 903 oraz z 2010 r. Nr 60, poz. 374) do zakończenia cyklu kształcenia.
§ 6.
Do słuchaczy, którzy w roku szkolnym 2012/2013 rozpoczęli naukę w semestrze pierwszym technikum uzupełniającego dla dorosłych, stosuje się przepisy rozporządzenia, o którym mowa w § 5, do zakończenia cyklu kształcenia.
§ 7.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2012 r.3)

Minister Edukacji Narodowej: K. Szumilas

 

1) Minister Edukacji Narodowej kieruje działem administracji rządowej - oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej (Dz. U. Nr 248, poz. 1480).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887 i Nr 205, poz. 1206.

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 czerwca 2007 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz. U. Nr 124, poz. 860, z 2008 r. Nr 144, poz. 903 oraz z 2010 r. Nr 60, poz. 374), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 205, poz. 1206).

Załącznik 1. [KLASYFIKACJA ZAWODÓW SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 23 grudnia 2011 r. (poz. 7)

KLASYFIKACJA ZAWODÓW SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO

Klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego to usystematyzowany układ tabelaryczny obejmujący:

1) nazwy zawodów nauczanych w systemie oświaty, uporządkowanych według grup wielkich, dużych i średnich zgodnych z nazwami grup ustalonymi w klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy, określonej w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz. U. Nr 82, poz. 537);

2) wnioskodawców – ministrów, na wniosek których wprowadzono zawody do klasyfikacji (ministrów właściwych w zakresie danego zawodu – wyznaczonych ze względu na odpowiedni dział administracji rządowej, wskazany w ustawie z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 65, poz. 437, z późn. zm.1));

3) obszary kształcenia, do których są przypisane poszczególne zawody wpisane do klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego;

4) typy szkół ponadgimnazjalnych, w których może odbywać się kształcenie w danym zawodzie, tj. trzyletnią zasadniczą szkołę zawodową, czteroletnie technikum oraz szkołę policealną o okresie nauczania nie dłuższym niż 2,5 roku;

5) nazwy kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie lub brak wyodrębnienia kwalifikacji w zawodzie (zawody szkolnictwa artystycznego);

6) możliwość prowadzenia kształcenia na kwalifikacyjnych kursach zawodowych w zakresie kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie;

7) szczególne uwarunkowania lub ograniczenia związane z kształceniem w danym zawodzie, zawarte we wnioskach ministrów właściwych w zakresie zawodów.

Klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego określa kwalifikacje wyodrębnione i nazwane dla wskazanych zawodów na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej, technikum i szkoły policealnej. Kwalifikacje w zawodzie wyodrębnione w ramach poszczególnych zawodów są opisane w podstawie programowej kształcenia w zawodach jako zestaw oczekiwanych efektów kształcenia: wiedzy, umiejętności zawodowych oraz kompetencji personalnych i społecznych, pozwalający na samodzielne wykonywanie zadań zawodowych. Kształcenie w zakresie kwalifikacji będzie prowadzone na realizowanych zgodnie z podstawą programową kształcenia w zawodach kwalifikacyjnych kursach zawodowych, których ukończenie umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji. Klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego wskazuje kwalifikacje wyodrębnione w ramach zawodów, dla których przewidziano możliwość prowadzenia kształcenia na kwalifikacyjnych kursach zawodowych, oraz kwalifikacje, dla których nie przewidziano takiej możliwości. Wyłączenie możliwości prowadzenia kształcenia na kwalifikacyjnych kursach zawodowych dotyczy zarówno zawodów, w których wyodrębniono kwalifikacje, jak i zawodów, w których nie wyodrębnia się kwalifikacji. Zawody, w których nie wyodrębnia się kwalifikacji, to zawody szkolnictwa artystycznego, dla których ministrem właściwym jest minister do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, określający w drodze odrębnego rozporządzenia podstawy programowe kształcenia w zawodach szkolnictwa artystycznego w publicznych szkołach artystycznych.

Zawody wpisane do klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego to zawody jednokwalifikacyjne, dwukwalifikacyjne i trójkwalifikacyjne, gdzie kwalifikacje oznaczono odpowiednio porządkowymi symbolami K1, K2 i K3. Zawody jednokwalifikacyjne to przede wszystkim zawody ujęte w grupach wielkich 6, 7 i 8, nauczane w zasadniczej szkole zawodowej. Ponadto, wśród zawodów jednokwalifikacyjnych znajdują się zawody nauczane na poziomie technikum i szkoły policealnej, dla których ministrem właściwym jest: minister do spraw zdrowia, minister do spraw zabezpieczenia społecznego, minister do spraw transportu, minister do spraw gospodarki morskiej. Wśród zawodów, w których kształcenie jest prowadzone w technikum, dominują zawody dwukwalifikacyjne i trójkwalifikacyjne. W zawodach nauczanych w technikum pierwszą kwalifikacją (K1) jest na ogół kwalifikacja ustalona dla zawodu nauczanego w zasadniczej szkole zawodowej, a stanowiąca merytoryczną i programową podbudowę do nabywania kolejnych – wyższych – kwalifikacji w zawodzie w ramach tego samego obszaru kształcenia. W zawodach tzw. szerokoprofilowych, w których do kształcenia na poziomie wygaszanego technikum uzupełniającego podbudowę programową stanowiło wiele zawodów nauczanych w zasadniczej szkole zawodowej, przewidziano możliwość alternatywnego wyboru kwalifikacji stanowiących pierwszą kwalifikację w zawodzie (K1), np. w zawodzie technik budownictwa jako kwalifikację K1 przewidziano alternatywnie kwalifikacje wyodrębnione dla jednego z trzech zawodów: monter konstrukcji budowlanych albo betoniarz-zbrojarz, albo murarz-tynkarz.

Dla celów kształcenia w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego wskazano obszary kształcenia, do których są przypisane poszczególne zawody. Obszary kształcenia obejmują zatem zestawy zawodów pogrupowanych pod względem wspólnych lub zbliżonych kwalifikacji wymaganych do realizacji zadań zawodowych w obrębie danego zawodu. W ramach danego obszaru kształcenia możliwa będzie konsolidacja zasobów edukacyjnych i kadrowych w centrach kształcenia zawodowego i ustawicznego, umożliwiająca racjonalne wykorzystanie potencjału szkół i placówek oświatowych. Uwzględniając Polską Klasyfikację Działalności (PKD), wyodrębniono następujące obszary kształcenia:

1) administracyjno-usługowy (A);

2) budowlany (B);

3) elektryczno-elektroniczny (E);

4) mechaniczny i górniczo-hutniczy (M);

5) rolniczo-leśny z ochroną środowiska (R);

6) turystyczno-gastronomiczny (T);

7) medyczno-społeczny (Z);

8) artystyczny (S).

Zawody wpisane do klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego ujęto w grupy wielkie, duże i średnie, zgodnie z podziałem zawodów ustalonym w klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy. Dla przejrzystości klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego zrezygnowano w niej z podziału na grupy elementarne. W klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego zostały ujęte zawody w grupach wielkich od 3 do 9. Symbol cyfrowy zawodu przyjęty w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego jest zgodny z symbolem cyfrowym zawodu przyjętym w klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy. Zawodom nowo wprowadzonym do klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, a nieujętym w klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy, zostały nadane nowe symbole cyfrowe, kolejne odpowiednio w danej grupie wielkiej, dużej, średniej i elementarnej klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy.

Dla uproszczenia w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego przyjęto tradycyjne nazwy zawodów rodzaju męskiego, nazwy zaś rodzaju żeńskiego zastosowano tylko w niektórych zawodach, wyraźnie zdominowanych przez kobiety. Nie powinno to mieć wpływu na klasyfikowanie osób do określonych zawodów.

Objaśnienia symboli

ZSZ

trzyletnia zasadnicza szkoła zawodowa

T

czteroletnie technikum

SP

szkoła policealna o okresie nauczania nie dłuższym niż 2,5 roku

*

**

zastrzeżenia dotyczące szczególnych uwarunkowań lub ograniczeń związanych z kształceniem w danym zawodzie

K

porządkowe oznaczenie kwalifikacji wyodrębnionych w zawodach

 

Dla oznaczenia typu szkoły ponadgimnazjalnej, w którym może odbywać się kształcenie, przyjęto znak „X” w przypadku zasadniczej szkoły zawodowej i technikum. W przypadku szkoły policealnej wskazano długość okresu kształcenia w latach. Znakiem „X” oznaczono także możliwość prowadzenia kształcenia na kwalifikacyjnych kursach zawodowych w zakresie kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie.

Obszary kształcenia, do których są przypisane poszczególne zawody wskazane w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, w odpowiedniej kolumnie tabeli klasyfikacji właściwej oznaczono w poniższy sposób:

1) A – administracyjno-usługowy;

2) B – budowlany;

3) E – elektryczno-elektroniczny;

4) M – mechaniczny i górniczo-hutniczy;

5) R – rolniczo-leśny z ochroną środowiska;

6) T – turystyczno-gastronomiczny;

7) Z – medyczno-społeczny;

8) S – artystyczny.

Struktura klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego

 

Symbol cyfrowy i nazwa grupy wielkiej

Symbole cyfrowe i nazwy grup wyodrębnionych w ramach grupy wielkiej

Liczba zawodów ujętych w grupie średniej

 

 

 

grupy duże

grupy średnie

 

 

 

1

2

3

4

 

 

 

3. Technicy i inny średni personel

31.

Średni personel nauk fizycznych, chemicznych i technicznych

311.

Technicy nauk fizycznych i technicznych

49

 

 

 

314.

Technicy nauk biologicznych, rolniczych i technologii żywności

9

 

 

 

315.

Pracownicy transportu morskiego, żeglugi śródlądowej i lotnictwa

6

 

 

 

32.

Średni personel do spraw zdrowia

321.

Technicy medyczni i farmaceutyczni

6

 

 

 

322.

Dietetycy i żywieniowcy

1

 

 

 

324.

Technicy weterynarii

1

 

 

 

325.

Inny średni personel do spraw zdrowia

10

 

 

 

33.

Średni personel do spraw biznesu i administracji

331.

Średni personel do spraw finansowych

2

 

 

 

333.

Pośrednicy usług biznesowych

4

 

 

 

334.

Pracownicy administracyjni i sekretarze wyspecjalizowani

1

 

 

 

34.

Średni personel z dziedziny prawa, spraw społecznych, kultury i pokrewny

341.

Średni personel z dziedziny prawa, spraw społecznych i religii

4

 

 

 

343.

Średni personel w zakresie działalności artystycznej, kulturalnej i kulinarnej

12

 

 

 

35.

Technicy informatycy

351.

Technicy do spraw technologii teleinformatycznych i pomocy użytkownikom urządzeń teleinformatycznych

3

 

 

 

352.

Technicy telekomunikacji i urządzeń transmisyjnych

3

 

 

 

4. Pracownicy biurowi

41.

Sekretarki, operatorzy urządzeń biurowych i pokrewni

411.

Pracownicy obsługi biurowej

1

 

 

 

42.

Pracownicy obsługi klienta

421.

Pracownicy obrotu pieniężnego

1

 

 

 

422.

Pracownicy do spraw informowania klientów

2

 

 

 

43.

Pracownicy do spraw finansowo-statystycznych i ewidencji materiałowej

431.

Pracownicy do spraw finansowo-statystycznych

1

 

 

 

44.

Pozostali pracownicy obsługi biura

441.

Pozostali pracownicy obsługi biura

1

 

 

 

5. Pracownicy usług i sprzedawcy

51.

Pracownicy usług osobistych

512.

Kucharze

1

 

 

 

513.

Kelnerzy i barmani

1

 

 

 

514.

Fryzjerzy, kosmetyczki i pokrewni

3

 

 

 

515.

Gospodarze obiektów

1

 

 

 

52.

Sprzedawcy i pokrewni

522.

Pracownicy sprzedaży w sklepach

3

 

 

 

53.

Pracownicy opieki osobistej i pokrewni

532.

Pracownicy opieki osobistej w ochronie zdrowia i pokrewni

1

 

 

 

54.

Pracownicy usług ochrony

541.

Pracownicy usług ochrony

1

 

 

 

6. Rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy

61.

Rolnicy produkcji towarowej

611.

Rolnicy produkcji roślinnej

1

 

 

 

 

612.

Hodowcy zwierząt

1

 

 

 

 

613.

Rolnicy produkcji roślinnej i zwierzęcej

1

 

 

 

 

62.

Leśnicy i rybacy

622.

Rybacy

1

 

 

 

 

7. Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy

71.

Robotnicy budowlani i pokrewni (z wyłączeniem elektryków)

711.

Robotnicy budowlani robót stanu surowego i pokrewni

8

 

 

 

 

712.

Robotnicy budowlani robót wykończeniowych i pokrewni

6

 

 

 

 

713.

Malarze, pracownicy czyszczący konstrukcje budowlane i pokrewni

2

 

 

 

 

72.

Robotnicy obróbki metali, mechanicy maszyn i urządzeń i pokrewni

721.

Formierze odlewniczy, spawacze, blacharze, monterzy konstrukcji metalowych i pokrewni

5

 

 

 

 

722.

Kowale, ślusarze i pokrewni

3

 

 

 

 

723.

Mechanicy maszyn i urządzeń

2

 

 

 

 

73.

Rzemieślnicy i robotnicy poligraficzni

731.

Rzemieślnicy

7

 

 

 

 

732.

Robotnicy poligraficzni

2

 

 

 

 

74.

Elektrycy i elektronicy

741.

Elektrycy budowlani, elektromechanicy i elektromonterzy

3

 

 

 

 

742.

Monterzy elektronicy i monterzy instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych

3

 

 

 

 

75.

Robotnicy w przetwórstwie spożywczym, obróbce drewna, produkcji wyrobów tekstylnych i pokrewni

751.

Robotnicy w przetwórstwie spożywczym i pokrewni

3

 

 

 

 

752.

Robotnicy obróbki drewna, stolarze meblowi i pokrewni

1

 

 

 

 

753.

Robotnicy produkcji odzieży i pokrewni

6

 

 

 

 

8. Operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń

81.

Operatorzy maszyn i urządzeń wydobywczych i przetwórczych

811.

Operatorzy maszyn i urządzeń górniczych i pokrewni

4

 

 

 

 

812.

Operatorzy maszyn i urządzeń do produkcji, przetwórstwa i obróbki wykończeniowej metalu

3

 

 

 

 

813.

Operatorzy urządzeń do produkcji wyrobów chemicznych i fotograficznych

1

 

 

 

 

814.

Operatorzy maszyn do produkcji wyrobów gumowych, z tworzyw sztucznych i papierniczych

1

 

 

 

 

815.

Operatorzy maszyn do produkcji wyrobów włókienniczych, futrzarskich i skórzanych

1

 

 

 

 

816.

Operatorzy maszyn i urządzeń do produkcji wyrobów spożywczych i pokrewni

1

 

 

 

 

818.

Operatorzy innych maszyn i urządzeń przetwórczych

2

 

 

 

 

83.

Kierowcy i operatorzy pojazdów

834.

Operatorzy pojazdów wolnobieżnych i pokrewni

3

 

 

 

 

9. Pracownicy przy pracach prostych

91.

Pomoce domowe i sprzątaczki

911.

Pomoce i sprzątaczki domowe, biurowe, hotelowe

1

 

 

 

 

Razem

 200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Klasyfikacja właściwa

Symbol cyfrowy

Nazwa grupy zawodów

/Nazwa zawodu

Wnioskodawca – minister właściwy do spraw:

Obszar kształcenia

Typy szkół ponadgimnazjalnych

Nazwy kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie lub brak wyodrębnienia kwalifikacji w zawodzie

Możliwość prowadzenia kształcenia na kwalifikacyjnych kursach zawodowych w zakresie kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie

Szczególne uwarunkowania lub ograniczenia związane z kształceniem w danym zawodzie

ZSZ

T

SP

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

3

Technicy i inny średni personel

 

 

 

 

 

 

 

 

31

Średni personel nauk fizycznych, chemicznych i technicznych

 

 

 

 

 

 

 

 

311

Technicy nauk fizycznych i technicznych

 

 

 

 

 

 

 

 

311103

Technik analityk

gospodarki

A

 

X

 

K1 Przygotowywanie sprzętu, odczynników chemicznych i próbek do badań analitycznych

X

 

 

 

 

 

 

 

 

K2 Wykonywanie badań analitycznych

X

 

311104

Technik geodeta

administracji publicznej

B

 

X

2

K1 Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywanie wyników pomiarów

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K2 Obsługa geodezyjna inwestycji budowlanych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K3 Wykonywanie prac geodezyjnych związanych z katastrem i gospodarką nieruchomościami

 

 

311106

Technik geolog

środowiska

R

 

X

2

K1 Wykonywanie prac geologicznych

 

 

 

 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

311204

Technik budownictwa

budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej

B

 

X

 

K1 Montaż konstrukcji budowlanych

albo

Wykonywanie robót zbrojarskich i betoniarskich,

albo

Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich

X

 

 

 

 

 

 

 

 

K2 Organizacja i kontrolowanie robót budowlanych

X

 

 

 

 

 

 

 

 

K3 Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowej

X

 

311205

Technik budownictwa wodnego

gospodarki wodnej

B

 

X

 

K1 Wykonywanie robót regulacyjnych i hydrotechnicznych

X

 

 

 

 

 

 

 

 

K2 Organizacja robót związanych z regulacją cieków naturalnych oraz budową urządzeń wodnych

X

 

311206

Technik drogownictwa

transportu

B

 

X

2

K1 Wykonywanie robót drogowych

X

 

 

 

 

 

 

 

 

K2 Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem dróg i obiektów mostowych

X

 

 

 

 

 

 

 

 

K3 Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowej

X

 

311207

Technik dróg i mostów kolejowych

transportu

B

 

X

 

K1 Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem dróg kolejowych

X

 

 

 

 

 

 

 

 

K2 Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem obiektów mostowych

X

 

 

 

 

 

 

 

 

K3 Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowej

X

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

311208

Technik inżynierii środowiska i melioracji

rozwoju wsi

R

 

X

 

K1 Organizacja i prowadzenie robót związanych z budową obiektów inżynierii środowiska

X

 

 

 

 

 

 

 

 

K2 Organizacja i prowadzenie robót melioracyjnych

X

 

311209

Technik urządzeń sanitarnych

budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej

B

 

X

 

K1 Wykonywanie robót związanych z budową i remontem sieci komunalnych

X

 

 

 

 

 

 

 

K2 Wykonywanie robót związanych z montażem i remontem instalacji sanitarnych

X

 

 

 

 

 

 

 

 

K3 Organizacja robót związanych z budową i eksploatacją sieci komunalnych oraz instalacji sanitarnych

X

 

311210

Technik renowacji elementów architektury

kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

B

 

X

 

K1 Wykonywanie i renowacja detali architektonicznych

X

 

 

 

 

 

 

 

K2 Prowadzenie prac renowatorskich elementów architektury

X

 

311302

Technik elektroenergetyk transportu szynowego

transportu

E

 

X

 

K1 Montaż i eksploatacja sieci zasilających oraz trakcji elektrycznej

X

 

 

 

 

 

 

 

 

K2 Montaż i eksploatacja środków transportu szynowego

X

 

311303

Technik elektryk

gospodarki

E

 

X

 

K1 Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych

X

 

 

 

 

 

 

 

 

K2 Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych

X

 

 

 

 

 

 

 

 

K3 Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych

X

 

 

 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

311307

Technik energetyk

gospodarki

E

 

X

 

K1 Eksploatacja instalacji i urządzeń do wytwarzania i przesyłania energii cieplnej

X

 

 

 

 

 

 

 

 

K2 Eksploatacja instalacji i urządzeń do wytwarzania i przesyłania energii elektrycznej

X

 

311407

Technik automatyk sterowania ruchem kolejowym

transportu

E

 

X

 

K1 Montaż i eksploatacja urządzeń i systemów sterowania ruchem kolejowym

X

 

311408

Technik elektronik

gospodarki

E

 

X

 

K1 Wykonywanie instalacji urządzeń elektronicznych

X

 

 

 

 

 

 

 

 

K2 Eksploatacja urządzeń elektronicznych

X

 

311410

Technik mechatronik

gospodarki

E

 

X

 

K1 Montaż urządzeń i systemów mechatronicznych

X

 

 

 

 

 

 

 

 

K2 Eksploatacja urządzeń i systemów mechatronicznych

X

 

 

 

 

 

 

 

 

K3 Projektowanie i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych

X

 

311411

Technik elektroniki i informatyki medycznej

zdrowia

E

 

 

2*

K1 Montaż i eksploatacja urządzeń elektronicznych i systemów informatyki medycznej

 

* Kształcenie w szkole dla młodzieży oraz w szkole dla dorosłych prowadzone wyłącznie w formie stacjonarnej

 

 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

311504

Technik mechanik

gospodarki

M

 

X

 

K1 Montaż i obsługa maszyn i urządzeń

albo

Użytkowanie obrabiarek skrawających,

albo

Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi

X

 

 

 

 

 

 

 

 

K2 Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń

X

 

311512

Technik mechanizacji rolnictwa

rolnictwa, rozwoju wsi

M

 

X

 

K1 Użytkowanie pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie

X

 

 

 

 

 

 

 

 

K2 Obsługa techniczna oraz naprawa pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w rolnictwie

X

 

 

 

 

 

 

 

 

K3 Organizacja prac związanych z eksploatacją środków technicznych stosowanych w rolnictwie

X

 

311513

Technik pojazdów samochodowych

transportu

M

 

X

2

K1 Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

X

 

 

 

 

 

 

 

 

K2 Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych

X

 

 

 

 

 

 

 

 

K3 Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych

X

 

311601

Technik papiernictwa

gospodarki

A

 

X

 

K1 Produkcja mas włóknistych i wytworów papierniczych

X

 

 

 

 

 

 

 

 

K2 Przetwórstwo wytworów papierniczych

X

 

 

 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

311603

Technik technologii chemicznej

gospodarki

A

 

X

 

K1 Obsługa maszyn i urządzeń przemysłu chemicznego

X

 

 

 

 

 

 

 

 

K2 Organizacja i kontrolowanie procesów technologicznych w przemyśle chemicznym

X

 

311701

Technik górnictwa odkrywkowego

gospodarki

M

 

X

 

K1 Eksploatacja złóż metodą odkrywkową

X

 

 

 

 

 

 

 

 

K2 Organizacja i prowadzenie eksploatacji złóż metodą odkrywkową

X

 

311702

Technik górnictwa otworowego

gospodarki

M

 

X

 

K1 Eksploatacja otworowa złóż

X

 

 

 

 

 

 

 

 

K2 Organizacja i prowadzenie eksploatacji otworowej złóż

X

 

311703

Technik górnictwa podziemnego

gospodarki

M

 

X

 

K1 Eksploatacja złóż podziemnych

X

 

 

 

 

 

 

 

 

K2 Organizacja i prowadzenie eksploatacji złóż podziemnych

X

 

311704

Technik hutnik

gospodarki

M

 

X

 

K1 Użytkowanie maszyn i urządzeń stosowanych w procesach metalurgicznych

X

 

 

 

 

 

 

 

 

K2 Użytkowanie maszyn i urządzeń do obróbki plastycznej metali

X

 

 

 

 

 

 

 

 

K3 Organizacja i prowadzenie procesów metalurgicznych oraz obróbki plastycznej metali

X

 

311705

Technik odlewnik

gospodarki

M

 

X

 

K1 Użytkowanie maszyn i urządzeń do wykonywania odlewów

X

 

 

 

 

 

 

 

 

K2 Użytkowanie maszyn i urządzeń do topienia metali

X

 

 

 

 

 

 

 

 

K3 Organizacja i nadzorowanie procesu odlewniczego

X

 

311706

Technik przeróbki kopalin stałych

gospodarki

M

 

X

 

K1 Prowadzenie procesu przeróbki kopalin stałych

X

 

 

 

 

 

 

 

 

K2 Organizacja procesu przeróbki kopalin stałych

X

 

 

 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

311707

Technik wiertnik

środowiska

M

 

X

2

K1 Wykonywanie prac wiertniczych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K2 Organizacja i prowadzenie prac wiertniczych

 

 

311910

Technik budownictwa okrętowego

gospodarki

M

 

X

 

K1 Wykonywanie elementów kadłuba okrętu

X

 

 

 

 

 

 

 

 

K2 Montaż i remont kadłuba okrętu

X

 

 

 

 

 

 

 

 

K3 Organizacja budowy i remontu okrętu oraz montażu maszyn i instalacji okrętowych

X

 

311911

Technik cyfrowych procesów graficznych

kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

A

 

X

 

K1 Przygotowywanie materiałów graficznych do procesu drukowania

X

 

 

 

 

 

 

 

K2 Wykonywanie i realizacja projektów multimedialnych

X

 

 

 

 

 

 

 

 

K3 Drukowanie cyfrowe

X

 

311912

Technik garbarz

gospodarki

A

 

X

 

K1 Wyprawianie skór

X

 

 

 

 

 

 

 

 

K2 Organizacja i prowadzenie procesu wyprawy skór

X

 

311913

Technik gazownictwa

gospodarki

B

 

X

 

K1 Organizacja robót związanych z budową i eksploatacją sieci gazowych

X

 

 

 

 

 

 

 

 

K2 Organizacja robót związanych z montażem i eksploatacją instalacji gazowych

X

 

311916

Technik obuwnik

gospodarki

A

 

X

 

K1 Wytwarzanie obuwia

X

 

 

 

 

 

 

 

 

K2 Organizacja i prowadzenie procesów wytwarzania obuwia

X

 

311919

Technik pożarnictwa

wewnętrznych

Z

 

 

2

K1 Wykonywanie działań ratowniczych

X

 

 

 

 

 

 

 

 

K2 Zarządzanie działaniami ratowniczymi

X

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

311921

Technik technologii ceramicznej

gospodarki

A

 

X

 

K1 Przygotowywanie surowców i mas ceramicznych

X

 

 

 

 

 

 

 

 

K2 Formowanie, suszenie i wypalanie półfabrykatów ceramicznych

X

 

 

 

 

 

 

 

 

K3 Organizacja i prowadzenie procesów wytwarzania wyrobów ceramicznych

X

 

311922

Technik technologii drewna

gospodarki

A

 

X

 

K1 Wytwarzanie wyrobów stolarskich

X

 

 

 

 

 

 

 

 

K2 Organizacja i prowadzenie procesów przetwarzania drewna

X

 

311924

Technik technologii odzieży

gospodarki

A

 

X

 

K1 Wykonywanie usług krawieckich

X

 

 

 

 

 

 

 

 

K2 Projektowanie wyrobów odzieżowych

X

 

 

 

 

 

 

 

 

K3 Organizacja procesów wytwarzania wyrobów odzieżowych

X

 

311925

Technik technologii szkła

gospodarki

A

 

X

 

K1 Wytwarzanie wyrobów ze szkła

X

 

 

 

 

 

 

 

 

K2 Organizacja procesów wytwarzania wyrobów ze szkła

X

 

311926

Technik technologii wyrobów skórzanych

gospodarki

A

 

X

 

K1 Wykonywanie, naprawa i renowacja wyrobów kaletniczych

albo

Wykonywanie, naprawa i renowacja wyrobów kuśnierskich

X

 

 

 

 

 

 

 

 

K2 Organizacja i prowadzenie procesów wytwarzania wyrobów skórzanych

X

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

311927

Technik transportu drogowego

transportu

A

 

 

2*

K1 Eksploatacja środków transportu drogowego

 

* Wymagane prawo jazdy kat. B; kształcenie w szkole dla młodzieży oraz w szkole dla dorosłych prowadzone wyłącznie w formie stacjonarnej

 

 

 

 

 

 

 

K2 Organizacja przewozu środkami transportu drogowego

 

311928

Technik transportu kolejowego

transportu

A

 

X

 

K1 Organizacja i prowadzenie ruchu pociągów

X

 

 

 

 

 

 

 

 

K2 Planowanie i realizacja przewozów kolejowych

X

 

311930

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

gospodarki

B

 

X

 

K1 Montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

X

 

 

 

 

 

 

 

 

K2 Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

X

 

311931

Technik włókienniczych wyrobów dekoracyjnych

gospodarki

A

 

X

 

K1 Wytwarzanie, konserwacja i renowacja rękodzielniczych wyrobów włókienniczych

X

 

 

 

 

 

 

 

 

K2 Opracowywanie dokumentacji wytwarzania włókienniczych wyrobów dekoracyjnych

X

 

 

 

 

 

 

 

 

K3 Organizacja procesów wytwarzania włókienniczych wyrobów dekoracyjnych

X

 

311932

Technik włókiennik

gospodarki

A

 

X

 

K1 Wytwarzanie wyrobów włókienniczych

X

 

 

 

 

 

 

 

 

K2 Wykańczanie wyrobów włókienniczych

X

 

 

 

 

 

 

 

 

K3 Organizacja i nadzorowanie procesów wytwarzania wyrobów włókienniczych

X

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

311933

Stroiciel fortepianów i pianin

kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

S

 

X*

 

K1 Strojenie fortepianów i pianin

X*

*Wymagana podbudowa szkoły muzycznej

311934

Technik budowy fortepianów i pianin

kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

S

 

X

 

K1 Budowa fortepianów i pianin

X

 

 

 

 

 

 

K2 Naprawa fortepianów i pianin

X

 

311935

Technik procesów drukowania

kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

A

 

X

 

K1 Realizacja procesów drukowania z form drukowych

X

 

 

 

 

 

 

 

K2 Planowanie i kontrola produkcji poligraficznej

X

 

311936

Technik procesów introligatorskich

kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

A

 

X

 

K1 Realizacja procesów introligatorskich

X

 

 

 

 

 

 

 

K2 Planowanie i kontrola produkcji poligraficznej

X

 

314

Technicy nauk biologicznych, rolniczych i technologii żywności

 

 

 

 

 

 

 

 

314202

Technik architektury krajobrazu

środowiska, rozwoju wsi

R

 

X

 

K1 Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu

X

 

 

 

 

 

 

 

 

K2 Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu

X

 

314203

Technik hodowca koni

rolnictwa

R

 

X

 

K1 Organizowanie chowu i hodowli koni

X

 

 

 

 

 

 

 

 

K2 Szkolenie i użytkowanie koni

X

 

314205

Technik ogrodnik

rolnictwa

R

 

X

 

K1 Zakładanie i prowadzenie upraw ogrodniczych

X

 

 

 

 

 

 

 

 

K2 Planowanie i organizacja prac ogrodniczych

X

 

314206

Technik pszczelarz

rolnictwa

R

 

X

 

K1 Prowadzenie produkcji pszczelarskiej

X

 

 

 

 

 

 

 

 

K2 Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej i pszczelarskiej

X

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

314207

Technik rolnik

rolnictwa

R

 

X

 

K1 Prowadzenie produkcji rolniczej

X

 

 

 

 

 

 

 

 

K2 Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej

X

 

314208

Technik rybactwa śródlądowego

rolnictwa, rybołówstwa

R

 

X

 

K1 Wykonywanie prac rybackich w akwakulturze

X

 

 

 

 

 

 

 

 

K2 Organizacja prac rybackich w akwakulturze

X

 

314301

Technik leśnik

środowiska

R

 

X

 

K1 Ochrona i zagospodarowanie zasobów leśnych

X

 

 

 

 

 

 

 

 

K2 Użytkowanie zasobów leśnych

X

 

314402

Technik przetwórstwa mleczarskiego

rynków rolnych

T

 

X

 

K1 Produkcja wyrobów spożywczych z wykorzystaniem maszyn i urządzeń

X

 

 

 

 

 

 

 

 

K2 Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów mleczarskich

X

 

314403

Technik technologii żywności

rynków rolnych

T

 

X

 

K1 Produkcja wyrobów spożywczych z wykorzystaniem maszyn i urządzeń

albo

Produkcja wyrobów piekarskich,

albo

Produkcja wyrobów cukierniczych,

albo

Produkcja przetworów mięsnych i tłuszczowych

X

 

 

 

 

 

 

 

 

K2 Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych

X

 

315

Pracownicy transportu morskiego, żeglugi śródlądowej i lotnictwa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

315105

Technik mechanik okrętowy

gospodarki morskiej

M

 

X

2*

K1 Organizacja i prowadzenie prac związanych z eksploatacją maszyn, urządzeń i instalacji okrętowych

 

* Kształcenie wyłącznie w szkole dla młodzieży

315214

Technik nawigator morski

gospodarki morskiej

A

 

X

2*

K1 Pełnienie wachty morskiej i portowej

 

* Kształcenie wyłącznie w szkole dla młodzieży

315215

Technik rybołówstwa morskiego

rybołówstwa, gospodarki morskiej

R

 

X

2*

K1 Pełnienie wachty morskiej i portowej na statku rybackim

 

* Kształcenie wyłącznie w szkole dla młodzieży

315216

Technik żeglugi śródlądowej

transportu, gospodarki morskiej

A

 

X

2*

K1 Planowanie i prowadzenie żeglugi po śródlądowych drogach wodnych i morskich wodach wewnętrznych

 

* Kształcenie wyłącznie w szkole dla młodzieży

 

 

 

 

 

 

 

K2 Obsługa siłowni statkowych, urządzeń pomocniczych i mechanizmów pokładowych

 

 

315316

Technik awionik

transportu

E

 

X

2*

K1 Wykonywanie obsługi liniowej statków powietrznych i obsługi hangarowej wyposażenia awionicznego

 

* Kształcenie wyłącznie w szkole dla młodzieży

315317

Technik mechanik lotniczy

transportu

M

 

X

2*

K1 Wykonywanie obsługi liniowej i hangarowej statków powietrznych

 

* Kształcenie wyłącznie w szkole dla młodzieży

32

Średni personel do spraw zdrowia

 

 

 

 

 

 

 

 

321

Technicy medyczni i farmaceutyczni

 

 

 

 

 

 

 

 

321103

Technik elektroradiolog

zdrowia

Z

 

 

2,5*

K1 Świadczenie usług medycznych w zakresie diagnostyki obrazowej, elektromedycznej i radioterapii

 

* Kształcenie wyłącznie w szkole dla młodzieży

321104

Technik sterylizacji medycznej

zdrowia

Z

 

 

1

K1 Wykonywanie dezynfekcji i sterylizacji medycznej

 

 

 

 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

321301

Technik farmaceutyczny

zdrowia

Z

 

 

2*

K1 Sporządzanie i wytwarzanie produktów leczniczych oraz prowadzenie obrotu środkami farmaceutycznymi i materiałami medycznymi

 

* Kształcenie wyłącznie w szkole dla młodzieży

321401

Protetyk słuchu

zdrowia

Z

 

 

2

K1 Świadczenie usług medycznych w zakresie protetyki słuchu

 

 

321402

Technik dentystyczny

zdrowia

Z

 

 

2,5*

K1 Wykonywanie i naprawa wyrobów medycznych z zakresu protetyki dentystycznej, ortodoncji oraz epitez twarzy

 

* Kształcenie wyłącznie w szkole dla młodzieży

321403

Technik ortopeda

zdrowia

Z

 

X

2*

K1 Wykonywanie i dobieranie przedmiotów ortopedycznych oraz środków pomocniczych

 

* Kształcenie w szkole dla młodzieży oraz w szkole dla dorosłych prowadzone wyłącznie w formie stacjonarnej

322

Dietetycy i żywieniowcy

 

 

 

 

 

 

 

 

322001

Dietetyk

zdrowia

Z

 

 

2*

K1 Świadczenie usług w zakresie dietetyki

 

* Kształcenie wyłącznie w szkole dla młodzieży

324

Technicy weterynarii

 

 

 

 

 

 

 

 

324002

Technik weterynarii

rolnictwa

R

 

X

2

K1 Prowadzenie chowu, hodowli i inseminacji zwierząt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K2 Wykonywanie czynności pomocniczych z zakresu usług weterynaryjnych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K3 Wykonywanie czynności pomocniczych z zakresu realizacji zadań inspekcji weterynaryjnej

 

 

325

Inny średni personel do spraw zdrowia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

325101

Asystentka stomatologiczna

zdrowia

Z

 

 

1*

K1 Asystowanie lekarzowi dentyście i utrzymanie gabinetu w gotowości do pracy

 

* Kształcenie w szkole dla młodzieży oraz w szkole dla dorosłych prowadzone wyłącznie w formie stacjonarnej

325102

Higienistka stomatologiczna

zdrowia

Z

 

 

2*

K1 Prowadzenie działalności profilaktyczno-leczniczej pod nadzorem i na zlecenie lekarza dentysty oraz utrzymanie gabinetu w gotowości do pracy i prowadzenie promocji zdrowia

 

* Kształcenie w szkole dla młodzieży oraz w szkole dla dorosłych prowadzone wyłącznie w formie stacjonarnej

325302

Technik optyk

gospodarki

M

 

X

 

K1 Montaż i naprawa elementów i układów optycznych

X

 

 

 

 

 

 

 

 

K2 Wykonywanie i naprawa pomocy wzrokowych

X

 

325402

Technik masażysta

zdrowia

Z

 

X*

2**

K1 Świadczenie usług w zakresie masażu

 

* Kształcenie wyłącznie dla niewidomych i słabowidzących

** Kształcenie w szkole dla młodzieży oraz w szkole dla dorosłych prowadzone wyłącznie w formie stacjonarnej

 

 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

325509

Technik bezpieczeństwa i higieny pracy

pracy

Z

 

 

1,5

K1 Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy

 

 

325511

Technik ochrony środowiska

środowiska

R

 

X

 

K1 Ocena stanu środowiska

X

 

 

 

 

 

 

 

 

K2 Planowanie i realizacja zadań związanych z ochroną środowiska

X

 

325601

Ratownik medyczny

zdrowia

Z

 

 

2*

K1 Wykonywanie medycznych czynności ratunkowych i innych świadczeń opieki zdrowotnej w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego oraz prowadzenie edukacji w tym zakresie

 

* Kształcenie wyłącznie w szkole dla młodzieży

325905

Opiekunka dziecięca

zdrowia

Z

 

 

2*

K1 Świadczenie usług opiekuńczych i wspomagających rozwój dziecka

 

* Kształcenie w szkole dla młodzieży oraz w szkole dla dorosłych prowadzone wyłącznie w formie stacjonarnej

325906

Ortoptystka

zdrowia

Z

 

 

2*

K1 Świadczenie usług medycznych w zakresie ortoptyki

 

* Kształcenie wyłącznie w szkole dla młodzieży

325907

Terapeuta zajęciowy

zdrowia

Z

 

 

2*

K1 Świadczenie usług w zakresie terapii zajęciowej

 

* Kształcenie wyłącznie w szkole dla młodzieży

33

Średni personel do spraw biznesu i administracji

 

 

 

 

 

 

 

 

331

Średni personel do spraw finansowych

 

 

 

 

 

 

 

 

331402

Technik agrobiznesu

rolnictwa, rynków rolnych

R

 

X

 

K1 Prowadzenie produkcji rolniczej

X

 

 

 

 

 

 

 

 

K2 Organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesie

X

 

 

 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

331403

Technik ekonomista

finansów publicznych

A

 

X

 

K1 Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji

X

 

 

 

 

 

 

 

 

K2 Prowadzenie rachunkowości

X

 

333

Pośrednicy usług biznesowych

 

 

 

 

 

 

 

 

333106

Technik eksploatacji portów i terminali

transportu, gospodarki morskiej

A

 

X

2

K1 Obsługa podróżnych w portach i terminalach

 

 

 

 

 

 

 

 

K2 Organizacja i prowadzenie prac związanych z przeładunkiem oraz magazynowaniem towarów i ładunków w portach i terminalach

 

 

333107

Technik logistyk

transportu, gospodarki morskiej

A

 

X

 

K1 Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania

X

 

 

 

 

 

 

 

 

K2 Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych

X

 

 

 

 

 

 

 

 

K3 Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnych

X

 

333108

Technik spedytor

transportu, gospodarki morskiej

A

 

X

 

K1 Organizacja i nadzorowanie transportu

X

 

 

 

 

 

 

 

K2 Obsługa klientów i kontrahentów

X

 

333906

Technik organizacji reklamy

gospodarki

A

 

X

 

K1 Sprzedaż produktów i usług reklamowych

X

 

 

 

 

 

 

 

 

K2 Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej

X

 

334

Pracownicy administracyjni i sekretarze wyspecjalizowani

 

 

 

 

 

 

 

 

334306

Technik administracji

administracji publicznej

A

 

 

2

K1 Obsługa klienta w jednostkach administracji

X

 

34

Średni personel z dziedziny prawa, spraw społecznych, kultury i pokrewny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

341

Średni personel z dziedziny prawa, spraw społecznych i religii

 

 

 

 

 

 

 

 

341201

Asystent osoby niepełnosprawnej

zabezpieczenia społecznego

Z

 

 

1

K1 Udzielanie pomocy i organizowanie wsparcia osobie niepełnosprawnej

X*

* Wymagane wykształcenie średnie

341202

Opiekun osoby starszej

zabezpieczenia społecznego

Z

 

 

2

K1 Świadczenie usług opiekuńczo-wspierających osobie starszej

 

 

341203

Opiekun w domu pomocy społecznej

zabezpieczenia społecznego

Z

 

 

2

K1 Świadczenie usług opiekuńczo-wspierających osobie podopiecznej

 

 

341204

Opiekunka środowiskowa

zabezpieczenia społecznego

Z

 

 

1

K1 Świadczenie usług opiekuńczych

X*

* Wymagane wykształcenie średnie

343

Średni personel w zakresie działalności artystycznej, kulturalnej i kulinarnej

 

 

 

 

 

 

 

 

343101

Fotograf

gospodarki

A

X

 

 

K1 Rejestracja i obróbka obrazu

X

 

343104

Fototechnik

gospodarki

A

 

X

 

K1 Rejestracja i obróbka obrazu

X

 

 

 

 

 

 

 

 

K2 Wykonywanie i realizacja projektów multimedialnych

X

 

343203

Florysta

kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

R

 

 

1

K1 Wykonywanie kompozycji florystycznych

X

 

 

 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

343204

Plastyk

kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

S

 

X*

2**

 

 

* Kształcenie wyłącznie w ogólnokształcącej szkole sztuk pięknych lub w liceum plastycznym

** Kształcenie wyłącznie w szkole policealnej plastycznej

343301

Bibliotekarz

kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

S

 

 

2*

 

 

* Kształcenie wyłącznie w szkole pomaturalnej bibliotekarskiej i animatorów kultury

343404

Technik żywienia i usług gastronomicznych

turystyki, rozwoju wsi

T

 

X

 

K1 Sporządzanie potraw i napojów

X

 

 

 

 

 

 

 

 

K2 Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

X

 

343502

Aktor cyrkowy

kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

S

 

X*

 

 

 

* Kształcenie wyłącznie w szkole sztuki cyrkowej

343601

Aktor scen muzycznych

kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

S

 

 

2*

 

 

* Kształcenie wyłącznie w szkole policealnej muzycznej

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

343602

Muzyk

kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

S

 

X*

2**

 

 

*Wymagana podbudowa szkoły muzycznej; kształcenie wyłącznie w ogólnokształcącej szkole muzycznej II stopnia lub w szkole muzycznej II stopnia

**Wymagana podbudowa szkoły muzycznej; kształcenie wyłącznie w szkole policealnej muzycznej

343701

Tancerz

kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

S

 

X*

 

 

 

* Kształcenie wyłącznie w ogólnokształcącej szkole baletowej lub w szkole sztuki tańca

343901

Animator kultury

kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

S

 

 

2*

 

 

* Kształcenie wyłącznie w szkole pomaturalnej bibliotekarskiej i animatorów kultury

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

343902

Asystent kierownika produkcji filmowej / telewizyjnej

kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

S

 

 

2

K1 Przygotowanie i organizacja produkcji filmowej / telewizyjnej

 

 

35

Technicy informatycy

 

 

 

 

 

 

 

 

351

Technicy do spraw technologii teleinformatycznych i pomocy użytkownikom urządzeń teleinformatycznych

 

 

 

 

 

 

 

 

351103

Technik teleinformatyk

łączności

E

 

X

2

K1 Uruchamianie oraz utrzymanie terminali i przyłączy abonenckich

X

 

 

 

 

 

 

 

 

K2 Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami

X

 

 

 

 

 

 

 

 

K3 Montaż i eksploatacja sieci rozległych

X

 

351203

Technik informatyk

informatyzacji

E

 

X

2

K1 Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych

X

 

 

 

 

 

 

 

 

K2 Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami

X

 

 

 

 

 

 

 

 

K3 Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami

X

 

351204

Technik tyfloinformatyk

informatyzacji

E

 

X*

2*

K1 Obsługa oprogramowania i sprzętu informatycznego wspomagających użytkownika z niepełnosprawnością wzrokową

X*

* Kształcenie wyłącznie dla niewidomych i słabowidzących

352

Technicy telekomunikacji i urządzeń transmisyjnych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

352120

Technik realizacji dźwięku

kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

S

 

X*

2**

K1 Montaż nagrań dźwiękowych

X**

*Wymagana podbudowa szkoły muzycznej; kształcenie wyłącznie dla niewidomych i słabowidzących

** Wymagana podbudowa szkoły muzycznej

K2 Realizacja nagrań studyjnych

X**

 

 

 

 

352122

Technik realizacji nagrań i nagłośnień

kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

S

 

X*

 

K1 Realizacja nagrań

X*

*Wymagana podbudowa szkoły muzycznej

 

 

 

 

 

K2 Realizacja nagłośnień

X*

352203

Technik telekomunikacji

łączności

E

 

X

2

K1 Montaż, konfiguracja i utrzymanie urządzeń sieci telekomunikacyjnych

X

 

 

 

 

 

 

 

 

K2 Uruchamianie oraz utrzymanie linii i urządzeń transmisji cyfrowej

X

 

 

 

 

 

 

 

 

K3 Montaż, uruchamianie i utrzymanie sieci transmisyjnych

X

 

4

Pracownicy biurowi

 

 

 

 

 

 

 

 

41

Sekretarki, operatorzy urządzeń biurowych i pokrewni

 

 

 

 

 

 

 

 

411

Pracownicy obsługi biurowej

 

 

 

 

 

 

 

 

411004

Technik prac biurowych

administracji publicznej

A

 

X*

 

K1 Wykonywanie prac biurowych

X*

* Kształcenie wyłącznie dla niewidomych i słabowidzących

42

Pracownicy obsługi klienta

 

 

 

 

 

 

 

 

421

Pracownicy obrotu pieniężnego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

421108

Technik usług pocztowych i finansowych

łączności

A

 

 

1

K1 Świadczenie usług pocztowych, finansowych i kurierskich oraz w zakresie obrotu towarowego

X

 

 

 

 

 

 

 

 

K2 Wykonywanie zadań rozdzielczo-ekspedycyjnych w usługach pocztowych i kurierskich

X

 

422

Pracownicy do spraw informowania klientów

 

 

 

 

 

 

 

 

422103

Technik obsługi turystycznej

turystyki

T

 

X

 

K1 Planowanie i realizacja imprez i usług turystycznych

X

 

 

 

 

 

 

 

 

K2 Prowadzenie informacji turystycznej oraz sprzedaż usług turystycznych

X

 

422402

Technik hotelarstwa

turystyki

T

 

X

 

K1 Planowanie i realizacja usług w recepcji

X

 

 

 

 

 

 

 

 

K2 Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie

X

 

43

Pracownicy do spraw finansowo-statystycznych i ewidencji materiałowej

 

 

 

 

 

 

 

 

431

Pracownicy do spraw finansowo-statystycznych

 

 

 

 

 

 

 

 

431103

Technik rachunkowości

finansów publicznych

A

 

 

2

K1 Prowadzenie rachunkowości

X

 

 

 

 

 

 

 

K2 Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych

X

 

44

Pozostali pracownicy obsługi biura