REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2013 poz. 455

USTAWA

z dnia 8 marca 2013 r.

o środkach ochrony roślin1), 2)

Tekst pierwotny

Rozdział 1

Przepisy ogólne

Art. 1. [Zakres regulacji]

Ustawa reguluje:

1) zadania i właściwość organów administracji publicznej oraz jednostek organizacyjnych w zakresie wykonania przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 z dnia 21 października 2009 r. dotyczącego wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin i uchylającego dyrektywy Rady 79/117/EWG i 91/414/EWG (Dz. Urz. UE L 309 z 24.11.2009, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 1107/2009”, oraz przepisów Unii Europejskiej wydanych na podstawie przepisów tego rozporządzenia, w szczególności w sprawach zezwoleń i pozwoleń w zakresie wprowadzania środków ochrony roślin do obrotu;

2) zasady:

a) wprowadzania środków ochrony roślin do obrotu,

b) stosowania środków ochrony roślin,

c) potwierdzania sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin,

d) prowadzenia integrowanej produkcji roślin,

e) prowadzenia szkoleń w zakresie środków ochrony roślin,

f) gromadzenia informacji o zatruciach środkami ochrony roślin

– w zakresie nieokreślonym w przepisach rozporządzenia nr 1107/2009 lub w przepisach Unii Europejskiej wydanych na podstawie przepisów tego rozporządzenia.

Art. 2. [Definicje]
Użyte w ustawie określenia oznaczają:

1) środek ochrony roślin – środek ochrony roślin, o którym mowa w art. 2 ust. 1 rozporządzenia nr 1107/2009;

2) substancje czynne – substancje czynne, o których mowa w art. 2 ust. 2 rozporządzenia nr 1107/2009;

3) sejfner – sejfner, o którym mowa w art. 2 ust. 3 lit. a rozporządzenia nr 1107/2009;

4) synergetyk – synergetyk, o którym mowa w art. 2 ust. 3 lit. b rozporządzenia nr 1107/2009;

5) składnik obojętny – składnik obojętny, o którym mowa w art. 2 ust. 3 lit. c rozporządzenia nr 1107/2009;

6) pozostałości środka ochrony roślin – pozostałości w rozumieniu art. 3 pkt 1 rozporządzenia nr 1107/2009;

7) rośliny – rośliny w rozumieniu art. 3 pkt 5 rozporządzenia nr 1107/2009;

8) produkty roślinne – produkty roślinne w rozumieniu art. 3 pkt 6 rozporządzenia nr 1107/2009;

9) organizmy szkodliwe – organizmy szkodliwe w rozumieniu art. 3 pkt 7 rozporządzenia nr 1107/2009;

10) wprowadzanie do obrotu – wprowadzanie do obrotu w rozumieniu art. 3 pkt 9 rozporządzenia nr 1107/2009;

11) zezwolenie na wprowadzanie środka ochrony roślin do obrotu – zezwolenie na wprowadzanie środka ochrony roślin do obrotu w rozumieniu art. 3 pkt 10 rozporządzenia nr 1107/2009;

12) producent – producenta w rozumieniu art. 3 pkt 11 rozporządzenia nr 1107/2009;

13) środowisko – środowisko w rozumieniu art. 3 pkt 13 rozporządzenia nr 1107/2009;

14) posiadacz zezwolenia na wprowadzanie środka ochrony roślin do obrotu – posiadacza zezwolenia w rozumieniu art. 3 pkt 24 rozporządzenia nr 1107/2009;

15) metody niechemiczne – metody ochrony roślin przed organizmami szkodliwymi inne niż wykorzystujące chemiczne środki ochrony roślin, w szczególności metody agrotechniczne, fizyczne, mechaniczne lub biologiczne;

16) integrowana ochrona roślin – sposób ochrony roślin przed organizmami szkodliwymi polegający na wykorzystaniu wszystkich dostępnych metod ochrony roślin, w szczególności metod niechemicznych, w sposób minimalizujący zagrożenie dla zdrowia ludzi, zwierząt oraz dla środowiska;

17) integrowana produkcja roślin – produkcję roślin, z zastosowaniem integrowanej ochrony roślin oraz z wykorzystaniem postępu technicznego i biologicznego w uprawie i nawożeniu, ze szczególnym uwzględnieniem zdrowia ludzi i zwierząt oraz ochrony środowiska;

18) konfekcjonowanie – pakowanie lub przepakowywanie, lub etykietowanie, lub przeetykietowywanie środka ochrony roślin;

19) ostateczny nabywca środków ochrony roślin – podmiot, który nabywa środki ochrony roślin, które nie będą następnie wprowadzane do obrotu;

20) państwo trzecie – państwo niebędące członkiem Unii Europejskiej;

21) sprzęt przeznaczony do stosowania środków ochrony roślin – wszelkie urządzenia przeznaczone do stosowania środków ochrony roślin, w tym akcesoria, które mają znaczenie dla skutecznego działania takiego sprzętu, w szczególności:

a) rozpylacze,

b) manometry,

c) filtry i sita,

d) instalacje do przepłukiwania zbiornika;

22) sprzęt agrolotniczy – sprzęt przeznaczony do stosowania środków ochrony roślin montowany na statkach powietrznych w rozumieniu Prawa lotniczego obejmujących samoloty i śmigłowce;

23) sprzęt naziemny – sprzęt przeznaczony do stosowania środków ochrony roślin inny niż montowany na statkach powietrznych w rozumieniu Prawa lotniczego;

24) użytkownik profesjonalny – osobę fizyczną, która stosuje środki ochrony roślin w celach innych niż własne niezarobkowe potrzeby, w szczególności w ramach działalności gospodarczej lub zawodowej, w tym w rolnictwie i leśnictwie;

25) użytkownik nieprofesjonalny – osobę fizyczną, która stosuje środki ochrony roślin, niebędącą użytkownikiem profesjonalnym.

Art. 3. [Delegacja]
1. Minister właściwy do spraw rolnictwa jest:

1) organem właściwym, o którym mowa w art. 75 ust. 1 rozporządzenia nr 1107/2009, w zakresie wykonania przepisów tego rozporządzenia oraz przepisów Unii Europejskiej wydanych na podstawie przepisów tego rozporządzenia, dotyczących:

a) wypełniania obowiązków państwa członkowskiego Unii Europejskiej przy zatwierdzaniu substancji czynnych, sejfnerów, synergetyków oraz w zakresie składników obojętnych,

b) zezwoleń na wprowadzanie środka ochrony roślin do obrotu,

c) pozwoleń na handel równoległy, o których mowa w art. 52 rozporządzenia nr 1107/2009, zwanych dalej „pozwoleniami na handel równoległy”,

d) pozwoleń na prowadzenie doświadczeń lub testów do celów badań lub rozwoju, wiążących się z uwalnianiem do środowiska środków ochrony roślin, o których mowa w art. 54 rozporządzenia nr 1107/2009, zwanych dalej „pozwoleniami na prowadzenie badań”;

2) krajowym organem koordynującym, o którym mowa w art. 75 ust. 2 rozporządzenia nr 1107/2009;

3) organem właściwym do współpracy z Komisją Europejską i innymi państwami członkowskimi Unii Europejskiej w zakresie spraw określonych w art. 1 pkt 2, nienależących do właściwości innych organów administracji publicznej lub jednostek organizacyjnych;

4) organem właściwym do współpracy z Komisją Europejską w zakresie wdrożenia integrowanej ochrony roślin;

5) organem właściwym do współpracy z Komisją Europejską i innymi państwami członkowskimi Unii Europejskiej w zakresie wyników ocen dotyczących ograniczania ryzyka związanego ze stosowaniem środków ochrony roślin dla zdrowia ludzi, zwierząt oraz dla środowiska;

6) organem właściwym, o którym mowa w art. 67 ust. 2 rozporządzenia nr 1107/2009.

2. Główny Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa, zwany dalej „Głównym Inspektorem”, jest organem właściwym do przekazywania Komisji Europejskiej informacji o wdrożeniu systemu kontroli sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin.

3. Wojewódzki inspektor ochrony roślin i nasiennictwa, zwany dalej „wojewódzkim inspektorem”, jest organem właściwym, o którym mowa w art. 67 ust. 1 rozporządzenia nr 1107/2009.

Rozdział 2

Zatwierdzanie substancji czynnych, sejfnerów i synergetyków oraz zezwolenia i pozwolenia w zakresie środków ochrony roślin

Art. 4. [Dokumenty dołączane do wniosków w sprawie zatwierdzenia i zezwoleń]

1. Wnioski w sprawach:

1) zatwierdzania substancji czynnych, sejfnerów i synergetyków przedkłada się w języku polskim lub w języku polskim i w języku angielskim;

2) zezwoleń na wprowadzanie środków ochrony roślin do obrotu, pozwoleń na handel równoległy i pozwoleń na prowadzenie badań przedkłada się w języku polskim.

2. Dokumentację dołączaną do wniosków, o których mowa w ust. 1, przedkłada się w języku polskim lub w języku polskim i w języku angielskim.

3. Projekty etykiet dołączane do wniosków w sprawie zezwoleń na wprowadzanie środków ochrony roślin do obrotu, pozwoleń na handel równoległy i pozwoleń na prowadzenie badań przedkłada się w języku polskim.

4. Upoważnienie do korzystania z danych w rozumieniu art. 3 pkt 12 rozporządzenia nr 1107/2009 przedkłada się w języku polskim. Jeżeli upoważnienie to nie zostało sporządzone w języku polskim, przedkłada się uwierzytelnione tłumaczenie tego upoważnienia na język polski.

Art. 5. [Uwzględnienie krajowych środków ograniczających ryzyko]
1. Przy rozpatrywaniu wniosków w sprawach zezwoleń na wprowadzanie środków ochrony roślin do obrotu uwzględnia się krajowe środki ograniczające ryzyko, o których mowa w art. 36 ust. 3 rozporządzenia nr 1107/2009, jeżeli zostały one określone w przepisach wydanych na podstawie ust. 2.

2. Minister właściwy do spraw rolnictwa może określić, w drodze rozporządzenia, krajowe środki ograniczające ryzyko, o których mowa w art. 36 ust. 3 rozporządzenia nr 1107/2009, w szczególności kryteria, które powinny spełniać środki ochrony roślin, aby można było je wprowadzać do obrotu, wynikające ze specyficznych warunków gospodarczych, środowiskowych lub społecznych Rzeczypospolitej Polskiej, mając na względzie ograniczanie ryzyka związanego ze stosowaniem środków ochrony roślin dla zdrowia ludzi, zwierząt lub dla środowiska.

Art. 6. [Zakres zastosowania małoobszarowych środków ochrony roślin]
1. Zastosowania małoobszarowe środka ochrony roślin, o których mowa w art. 51 ust. 8 rozporządzenia nr 1107/2009, obejmują:

1) rośliny, które nie są powszechnie uprawiane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub produkty roślinne uzyskane z tych roślin;

2) rośliny, które są powszechnie uprawiane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub produkty roślinne uzyskane z tych roślin oraz organizmy dla nich szkodliwe, które nie występują na nich powszechnie.

2. Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia, zastosowania małoobszarowe środka ochrony roślin, o których mowa w art. 51 ust. 8 rozporządzenia nr 1107/2009, poprzez wskazanie roślin lub produktów roślinnych uzyskanych z tych roślin oraz organizmów dla nich szkodliwych, o których mowa w ust. 1, mając na względzie powierzchnię upraw poszczególnych roślin lub zakres występowania organizmów szkodliwych.

Art. 7. [Wniosek o wydanie zezwolenia na wprowadzanie środka ochrony roślin do obrotu]
1. Zezwolenie na wprowadzanie środka ochrony roślin do obrotu, o którym mowa w art. 53 rozporządzenia nr 1107/2009, minister właściwy do spraw rolnictwa może wydać, na wniosek podmiotu ubiegającego się o wydanie tego zezwolenia, po zasięgnięciu opinii ministra właściwego do spraw zdrowia i ministra właściwego do spraw środowiska.

2. Wniosek o wydanie zezwolenia na wprowadzanie środka ochrony roślin do obrotu, o którym mowa w art. 53 rozporządzenia nr 1107/2009, zawiera:

1) imię, nazwisko oraz adres i miejsce zamieszkania albo nazwę oraz adres i siedzibę podmiotu ubiegającego się o zezwolenie, z tym że w przypadku gdy tym podmiotem jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, zamiast adresu i miejsca zamieszkania tej osoby – adres miejsca wykonywania działalności gospodarczej, jeżeli jest inny niż adres i miejsce zamieszkania;

2) nazwę środka ochrony roślin wraz z określeniem jego producenta;

3) nazwę substancji czynnej wraz z określeniem jej producenta;

4) informację o stosowaniu środka ochrony roślin w innym państwie;

5) informację o zagrożeniu organizmami szkodliwymi oraz o miejscu i powierzchni wystąpienia tego zagrożenia;

6) informację o proponowanym zakresie stosowania środka ochrony roślin, w szczególności określenie upraw, w przypadku których środek ochrony roślin będzie stosowany, oraz określenie zwalczanych organizmów szkodliwych;

7) proponowany termin wprowadzenia do obrotu i stosowania środka ochrony roślin;

8) proponowaną ilość środka ochrony roślin, która będzie mogła być wprowadzona do obrotu i zastosowana w terminie, o którym mowa w pkt 7;

9) projekt etykiety środka ochrony roślin;

10) ocenę ryzyka wynikającą ze stosowania środka ochrony roślin w odniesieniu do zdrowia ludzi i zwierząt oraz środowiska, opracowaną zgodnie z jednolitymi zasadami oceny, o których mowa w art. 29 ust. 6 rozporządzenia nr 1107/2009 oraz ocenę ryzyka, o której mowa w art. 18 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 lutego 2005 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów w żywności i paszy pochodzenia roślinnego i zwierzęcego oraz na ich powierzchni, zmieniającego dyrektywę Rady 91/414/EWG (Dz. Urz. UE L 70 z 16.03.2005, str. 1, z późn. zm.), jeżeli takie oceny posiada;

11) datę i podpis wnioskodawcy.

3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 2, dołącza się uzasadnienie, uwzględniające w szczególności:

1) opis alternatywnych metod zwalczania organizmów szkodliwych, jeżeli takie metody istnieją, wraz ze wskazaniem przyczyn niezastosowania tych metod;

2) opis przewidywanych skutków wynikających z wystąpienia zagrożenia organizmami szkodliwymi, w tym skutków ekonomicznych, oraz wpływu tego zagrożenia na produkcję rolną lub leśną.

4. Informacje, o których mowa w ust. 2 pkt 5 i 6, projekt etykiety, o którym mowa w ust. 2 pkt 9, oraz uzasadnienie, o którym mowa w ust. 3, sporządza się w języku polskim lub w języku polskim i w języku angielskim.

5. Oceny ryzyka, o których mowa w ust. 2 pkt 10, sporządza się w języku polskim lub w języku polskim i w języku angielskim.

6. Zezwolenie na wprowadzanie środka ochrony roślin do obrotu, o którym mowa w art. 53 rozporządzenia nr 1107/2009, określa:

1) nazwę środka ochrony roślin wraz z określeniem jego producenta;

2) nazwę substancji czynnej wraz z określeniem jej producenta;

3) szczegółowe warunki i zakres stosowania środka ochrony roślin, z uwzględnieniem rodzaju zagrożenia organizmami szkodliwymi i właściwości środka ochrony roślin;

4) miejsce i powierzchnię zastosowania środka ochrony roślin;

5) termin wprowadzania do obrotu i stosowania środka ochrony roślin;

6) ilość środka ochrony roślin, która może być wprowadzona do obrotu i zastosowana;

7) treść etykiety środka ochrony roślin.

Art. 8. [Termin przedłożenia dokumentacji]
1. W przypadku pierwszego zatwierdzenia lub przedłużenia zatwierdzenia substancji czynnej przez Komisję Europejską, posiadacz zezwolenia na wprowadzanie środka ochrony roślin do obrotu, zawierającego tę substancję czynną, jest obowiązany, w terminie określonym w zawiadomieniu ministra właściwego do spraw rolnictwa, do przedłożenia ministrowi właściwemu do spraw rolnictwa dokumentacji, o której mowa w:

1) art. 8 rozporządzenia nr 1107/2009, dotyczącej substancji czynnej,

2) art. 33 ust. 3 rozporządzenia nr 1107/2009, dotyczącej środka ochrony roślin

– w celu opracowania oceny tej dokumentacji w ramach przeglądu tego zezwolenia pod względem spełnienia wymagań, o których mowa w art. 29 rozporządzenia nr 1107/2009.

2. Po przedłożeniu dokumentacji, o której mowa w art. 8 i w art. 33 ust. 3 rozporządzenia nr 1107/2009, przez posiadacza zezwolenia na wprowadzanie środka ochrony roślin do obrotu, przy dokonywaniu przeglądu tego zezwolenia stosuje się odpowiednio art. 9 oraz uwzględnia się krajowe środki ograniczające ryzyko, o których mowa w art. 36 ust. 3 rozporządzenia nr 1107/2009, jeżeli środki te zostały określone na podstawie art. 5 ust. 2. Na wniosek posiadacza zezwolenia na wprowadzanie środka ochrony roślin do obrotu ocena dokumentacji, o której mowa w art. 8 i w art. 33 ust. 3 rozporządzenia nr 1107/2009, może zostać opracowana przez organ innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, o którym mowa w art. 75 ust. 1 lub 2 rozporządzenia nr 1107/2009.

3. Minister właściwy do spraw rolnictwa cofa, w drodze decyzji, zezwolenie na wprowadzanie środka ochrony roślin do obrotu, jeżeli w terminie określonym w zawiadomieniu, o którym mowa w ust. 1, nie zostanie przedłożona dokumentacja, o której mowa w art. 8 lub w art. 33 ust. 3 rozporządzenia nr 1107/2009.

Art. 9. [Zakres opracowania oceny lub uwag albo opinii]
1. Przy rozpatrywaniu wniosków w sprawach zatwierdzania substancji czynnych, sejfnerów i synergetyków, zezwoleń na wprowadzanie środków ochrony roślin do obrotu lub pozwoleń na handel równoległy minister właściwy do spraw rolnictwa może wystąpić do:

1) wskazanego przez wnioskodawcę podmiotu upoważnionego na podstawie art. 10 lub organu, o którym mowa w art. 75 ust. 1 lub 2 rozporządzenia nr 1107/2009, o opracowanie oceny, o której mowa w art. 11 ust. 2 lub art. 36 ust. 1 rozporządzenia nr 1107/2009, lub uwag, które należy uwzględnić w tej ocenie, zwanych dalej „oceną lub uwagami”; jeżeli wnioskodawca nie wskazał podmiotu lub organu wyboru dokonuje minister właściwy do spraw rolnictwa,

2) Komisji do spraw Środków Ochrony Roślin o opinię, o której mowa w art. 13 ust. 3

– określając zakres opracowania oceny lub uwag albo opinii, o której mowa w art. 13 ust. 3, oraz przekazując kopię dokumentacji umożliwiającej ich opracowanie.

2. Ocenę i uwagi sporządza się w języku polskim lub w języku polskim i w języku angielskim.

Art. 10. [Podmiot upoważniony do opracowywania oceny lub uwag]
1. Ocenę lub uwagi mogą opracowywać podmioty upoważnione przez ministra właściwego do spraw rolnictwa.

2. Upoważnienie do opracowywania oceny lub uwag w określonym zakresie następuje, w drodze decyzji, na wniosek podmiotu ubiegającego się o udzielenie upoważnienia. W decyzji określa się zakres udzielonego upoważnienia.

3. Upoważniony do opracowywania oceny lub uwag w określonym zakresie może być podmiot, który spełnia następujące warunki:

1) zapewnia, że osoby, które będą opracowywały ocenę lub uwagi:

a) posiadają odpowiednie kwalifikacje, w tym wykształcenie oraz doświadczenie, w zakresie opracowywanej oceny lub uwag,

b) nie pozostają z producentami, posiadaczami zezwoleń na wprowadzanie środka ochrony roślin do obrotu lub podmiotami posiadającymi pozwolenie na handel równoległy, w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić wątpliwości co do ich bezstronności w zakresie opracowywania oceny lub uwag,

c) dają rękojmię zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, wyników badań i danych związanych z opracowaniem oceny lub uwag;

2) posiada wdrożony system zarządzania jakością w zakresie opracowywania ocen lub uwag przez jednostkę certyfikującą systemy zarządzania posiadającą akredytację wydaną w trybie przepisów ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2010 r. Nr 138, poz. 935, z późn. zm.3)) lub przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. ustanawiającego wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku odnoszące się do warunków wprowadzania produktów do obrotu i uchylającego rozporządzenie (EWG) nr 339/93 (Dz. Urz. UE L 218 z 13.08.2008, str. 30), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 765/2008”.

4. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, zawiera:

1) nazwę, siedzibę i adres podmiotu ubiegającego się o udzielenie upoważnienia do opracowywania oceny lub uwag;

2) numer w Krajowym Rejestrze Sądowym wnioskodawcy, o ile wnioskodawca taki numer posiada;

3) numer identyfikacji podatkowej (NIP) wnioskodawcy;

4) wskazanie zakresu upoważnienia do opracowywania oceny lub uwag, z uwzględnieniem przepisów wydanych na podstawie art. 84 lit. b–d rozporządzenia nr 1107/2009;

5) datę i podpis wnioskodawcy.

5. Do wniosku, o którym mowa w ust. 2, dołącza się:

1) wykaz osób wskazanych do opracowywania oceny lub uwag, zawierający imiona i nazwiska tych osób oraz zakres opracowywanej przez te osoby oceny lub uwag;

2) kopie dokumentów potwierdzających wymagane kwalifikacje, w tym wykształcenie oraz doświadczenie osób wskazanych do opracowywania oceny lub uwag;

3) oświadczenie podmiotu ubiegającego się o udzielenie upoważnienia do opracowywania oceny lub uwag, że osoby, które będą opracowywały ocenę lub uwagi:

a) w okresie trzech lat poprzedzających dzień nawiązania stosunku pracy albo zawarcia umowy cywilnoprawnej z podmiotem opracowującym ocenę lub uwagi nie pozostawały i nadal nie pozostają w takim stosunku prawnym lub faktycznym z producentami, posiadaczami zezwoleń na wprowadzanie środka ochrony roślin do obrotu lub podmiotami posiadającymi pozwolenie na handel równoległy, który może budzić wątpliwości co do ich bezstronności w zakresie tej oceny lub uwag,

b) dają rękojmię zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, wyników badań i danych związanych z opracowywaniem oceny lub uwag;

4) kopię akredytowanego certyfikatu systemu zarządzania jakością w zakresie opracowywania ocen lub uwag wydanego w trybie przepisów ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności lub przepisów rozporządzenia nr 765/2008;

5) przetłumaczony na język polski odpis z odpowiedniego rejestru albo ewidencji przedsiębiorców prowadzonych w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, na podstawie przepisów obowiązujących w tym państwie, w przypadku wnioskodawcy, który zamierza czasowo świadczyć usługę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

6) kopię procedur roboczych stosowanych przy opracowywaniu oceny lub uwag.

6. Minister właściwy do spraw rolnictwa odmawia, w drodze decyzji, udzielenia upoważnienia do opracowywania oceny lub uwag w określonym zakresie, jeżeli podmiot ubiegający się o udzielenie tego upoważnienia nie wykazał, że spełnia warunki, o których mowa w ust. 3.

7. Do zmiany zakresu upoważnienia do opracowywania oceny lub uwag przepisy ust. 1–6 stosuje się odpowiednio, przy czym w przypadku:

1) ograniczenia zakresu tego upoważnienia nie stosuje się przepisów ust. 3 oraz ust. 5 pkt 1–4 i pkt 6;

2) rozszerzenia zakresu tego upoważnienia przepisy ust. 3 oraz ust. 5 pkt 1–4 i pkt 6 stosuje się w zakresie, w jakim dotyczą one rozszerzenia zakresu tego upoważnienia.

8. Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia, wymagane kwalifikacje, w tym wykształcenie oraz doświadczenie osób wskazanych do opracowywania oceny lub uwag, o których mowa w ust. 3 pkt 1 lit. a, mając na względzie konieczność opracowania ocen i uwag zgodnie z aktualną wiedzą naukowo-techniczną.

Art. 11. [Czynności kontrolne]
1. Podmiot upoważniony do opracowywania oceny lub uwag jest obowiązany do:

1) informowania ministra właściwego do spraw rolnictwa o zmianach w zakresie określonym w art. 10 ust. 4 pkt 1 oraz ust. 5 pkt 1–4 i pkt 6 w terminie 14 dni od dnia zajścia zdarzenia, które spowodowało zmianę tych informacji;

2) wyłączenia z opracowywania oceny lub uwag osób, których udział może budzić wątpliwości co do ich bezstronności w zakresie tej oceny lub uwag.

2. Minister właściwy do spraw rolnictwa jest uprawniony do prowadzenia kontroli podmiotów upoważnionych do opracowywania oceny lub uwag w zakresie:

1) przestrzegania warunków, o których mowa w ust. 1 i w art. 10 ust. 3;

2) zgodności prowadzonej działalności z udzielonym upoważnieniem.

3. Czynności kontrolne prowadzą osoby upoważnione przez ministra właściwego do spraw rolnictwa.

4. Czynności kontrolne prowadzi się po okazaniu upoważnienia do prowadzenia tych czynności.

5. Osoba prowadząca czynności kontrolne jest uprawniona do:

1) żądania ustnych lub pisemnych wyjaśnień, okazania dokumentów lub innych nośników informacji oraz udostępnienia innych informacji mających związek z przedmiotem czynności kontrolnych;

2) wstępu na teren nieruchomości i obiektów, w których jest prowadzona działalność polegająca na opracowywaniu oceny lub uwag w dniach i w godzinach, w których ta działalność jest lub powinna być prowadzona.

6. Z przeprowadzonych czynności kontrolnych sporządza się protokół, który zawiera:

1) imię, nazwisko oraz stanowisko służbowe osoby przeprowadzającej czynności kontrolne;

2) czas trwania czynności kontrolnych;

3) opis stanu faktycznego stwierdzonego w toku przeprowadzonych czynności kontrolnych;

4) opis ewentualnych nieprawidłowości stwierdzonych w toku przeprowadzonych czynności kontrolnych;

5) ewentualne zalecenia pokontrolne.

7. Protokół z przeprowadzenia czynności kontrolnych podpisuje osoba przeprowadzająca te czynności oraz osoba uprawniona do reprezentowania podmiotu upoważnionego do opracowywania oceny lub uwag. Odmowę podpisania protokołu z przeprowadzenia czynności kontrolnych odnotowuje się w tym protokole. Odmowa podpisania protokołu z przeprowadzenia czynności kontrolnych nie stanowi przeszkody do prowadzenia dalszego postępowania.

8. Podmiot upoważniony do opracowywania oceny lub uwag może zgłosić ministrowi właściwemu do spraw rolnictwa umotywowane zastrzeżenia do ustaleń zawartych w protokole z przeprowadzenia czynności kontrolnych w terminie 7 dni od dnia podpisania protokołu.

9. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w ust. 8, minister właściwy do spraw rolnictwa rozpatruje wniesione zastrzeżenia w terminie 7 dni od dnia ich wniesienia i, jeżeli to konieczne, zleca przeprowadzenie dodatkowych czynności kontrolnych.

10. W przypadku nieuznania zastrzeżeń, o których mowa w ust. 8, w całości lub w części, minister właściwy do spraw rolnictwa przekazuje niezwłocznie swoje stanowisko na piśmie podmiotowi upoważnionemu do opracowywania oceny lub uwag.

11. W przypadku gdy podmiot upoważniony do opracowywania oceny lub uwag nie spełnia warunków, o których mowa w ust. 1 lub w art. 10 ust. 3, minister właściwy do spraw rolnictwa może nakazać, w drodze zaleceń pokontrolnych, usunięcie uchybień w wyznaczonym terminie.

12. W przypadku gdy podmiot upoważniony do opracowywania oceny lub uwag:

1) przestał spełniać warunki, o których mowa w art. 10 ust. 3, lub

2) złożył oświadczenie, o którym mowa w art. 10 ust. 5 pkt 3, niezgodne ze stanem faktycznym, lub

3) uniemożliwia lub utrudnia przeprowadzenie kontroli, o której mowa w ust. 2, lub

4) w sposób rażący naruszył warunki, o których mowa w ust. 1, lub

5) nie usunął w wyznaczonym terminie uchybień, o których mowa w ust. 11, lub

6) opracowuje oceny lub uwagi niespełniające wymagań określonych w wytycznych Komisji Europejskiej lub w sposób nierzetelny, lub

7) złożył wniosek o cofnięcie tego upoważnienia

– minister właściwy do spraw rolnictwa cofa, w drodze decyzji, upoważnienie do opracowywania oceny lub uwag.

13. Podmiot, któremu cofnięto upoważnienie do opracowywania oceny lub uwag jest obowiązany do niezwłocznego zwrócenia ministrowi właściwemu do spraw rolnictwa, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia cofnięcia upoważnienia, kopii dokumentacji umożliwiającej opracowanie oceny lub uwag.

14. Podmiot, któremu cofnięto upoważnienie do opracowywania oceny lub uwag, w przypadkach określonych w ust. 12 pkt 2–6, może uzyskać ponowne upoważnienie nie wcześniej niż po upływie 3 lat od dnia wydania decyzji cofającej to upoważnienie.

Art. 12. [Aktualizacja rejestru podmiotów upoważnionych do opracowywania oceny lub uwag]
1. Minister właściwy do spraw rolnictwa prowadzi i aktualizuje rejestr podmiotów upoważnionych do opracowywania oceny lub uwag.

2. Rejestr, o którym mowa w ust. 1, jest jawny i zawiera:

1) informacje, o których mowa w art. 10 ust. 4 pkt 1;

2) zakres upoważnienia;

3) datę wydania i numer upoważnienia.

3. Rejestr, o którym mowa w ust. 1, udostępnia się na stronie internetowej administrowanej przez ministra właściwego do spraw rolnictwa.

Art. 13. [Zadania Komisji do spraw Środków Ochrony Roślin]
1. Przy ministrze właściwym do spraw rolnictwa działa Komisja do spraw Środków Ochrony Roślin.

2. Komisja do spraw Środków Ochrony Roślin jest organem opiniodawczo-doradczym ministra właściwego do spraw rolnictwa.

3. Do zadań Komisji do spraw Środków Ochrony Roślin należy opiniowanie, na wniosek ministra właściwego do spraw rolnictwa, spraw dotyczących substancji czynnych, sejfnerów, synergetyków i środków ochrony roślin, w szczególności wydawanie opinii w zakresie oceny lub uwag.

4. Komisja do spraw Środków Ochrony Roślin składa się z siedmiu członków:

1) jednego przedstawiciela ministra właściwego do spraw rolnictwa;

2) jednego przedstawiciela ministra właściwego do spraw środowiska;

3) jednego przedstawiciela ministra właściwego do spraw zdrowia;

4) jednego przedstawiciela Krajowej Rady Izb Rolniczych;

5) jednego przedstawiciela organizacji społecznych, których statutowym celem działania jest ekologia;

6) jednego przedstawiciela związków zawodowych rolników;

7) jednego przedstawiciela organizacji społecznych, których statutowym celem działania jest pszczelarstwo.

5. Członków Komisji do spraw Środków Ochrony Roślin powołuje i odwołuje minister właściwy do spraw rolnictwa, z tym że członków Komisji do spraw Środków Ochrony Roślin, o których mowa w ust. 4 pkt 2 i 3, minister właściwy do spraw rolnictwa powołuje i odwołuje odpowiednio na wniosek ministra właściwego do spraw środowiska i ministra właściwego do spraw zdrowia. Przedstawicieli, o których mowa w ust. 4 pkt 4–7, powołuje i odwołuje minister właściwy do spraw rolnictwa spośród kandydatów zgłoszonych odpowiednio przez Krajową Radę Izb Rolniczych, związki zawodowe rolników oraz organizacje społeczne, których statutowym celem działania jest ekologia albo pszczelarstwo.

6. Przed powołaniem kandydaci na członków Komisji do spraw Środków Ochrony Roślin składają oświadczenie, że:

1) nie pozostają w takim stosunku prawnym lub faktycznym z producentami, posiadaczami zezwoleń na wprowadzanie środka ochrony roślin do obrotu lub podmiotami posiadającymi pozwolenie na handel równoległy, który może budzić wątpliwości co do ich bezstronności w zakresie tej opinii;

2) nie biorą udziału w opracowaniu oceny lub uwag;

3) będą utrzymywały w tajemnicy wszelkie informacje, wyniki badań i dane związane z opiniowanymi sprawami.

7. Członek Komisji do spraw Środków Ochrony Roślin podlega wyłączeniu od opiniowania spraw, w których jego opinia może budzić wątpliwości co do jego bezstronności w zakresie tych spraw.

8. Kadencja Komisji do spraw Środków Ochrony Roślin trwa 4 lata.

9. Członek Komisji do spraw Środków Ochrony Roślin może być odwołany przed upływem kadencji tej Komisji.

10. Członek Komisji do spraw Środków Ochrony Roślin, który został odwołany przez ministra właściwego do spraw rolnictwa lub którego kadencja upłynęła, jest obowiązany do niezwłocznego zwrócenia ministrowi właściwemu do spraw rolnictwa, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia odwołania albo upływu kadencji, dokumentacji stanowiącej podstawę do opracowania opinii, o której mowa w ust. 3.

11. Minister właściwy do spraw rolnictwa ustala regulamin działania Komisji do spraw Środków Ochrony Roślin.

12. Miesięczne wynagrodzenie członków Komisji do spraw Środków Ochrony Roślin ustala się jako mnożnik 0,5 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw za IV kwartał poprzedzający rok, w którym następuje wypłata wynagrodzenia, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Głównego Urzędu Statystycznego.

13. Zamiejscowym członkom Komisji do spraw Środków Ochrony Roślin przysługuje zwrot kosztów przejazdu i zakwaterowania na zasadach stosowanych przy podróżach służbowych na obszarze kraju pracowników zatrudnionych w państwowych lub samorządowych jednostkach sfery budżetowej.

14. Wynagrodzenie członków Komisji do spraw Środków Ochrony Roślin oraz zwrot kosztów podróży i zakwaterowania są pokrywane z budżetu państwa z części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw rolnictwa.

Art. 14. [Powiadomienie o przekazaniu uprawnień i obowiązków przez posiadacza zezwolenia]
1. Posiadacz zezwolenia na wprowadzanie środka ochrony roślin do obrotu może przekazać innemu podmiotowi na podstawie umowy uprawnienia i obowiązki wynikające z zezwolenia na wprowadzanie środka ochrony roślin do obrotu.

2. Podmiot, któremu na podstawie umowy zostały przekazane uprawnienia i obowiązki wynikające z zezwolenia na wprowadzanie środka ochrony roślin do obrotu, powiadamia ministra właściwego do spraw rolnictwa na piśmie o zawartej umowie.

3. Powiadomienie, o którym mowa w ust. 2, zawiera:

1) datę zawarcia umowy i jej wejścia w życie;

2) nazwę środka ochrony roślin, którego dotyczy umowa;

3) numer zezwolenia na wprowadzanie środka ochrony roślin do obrotu;

4) imię, nazwisko oraz adres i miejsce zamieszkania albo nazwę oraz adres i siedzibę podmiotu, któremu na podstawie umowy zostały przekazane uprawnienia i obowiązki wynikające z zezwolenia na wprowadzanie środka ochrony roślin do obrotu, z tym że w przypadku gdy tym podmiotem jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, zamiast adresu i miejsca zamieszkania tej osoby – adres miejsca wykonywania działalności gospodarczej, jeżeli jest inny niż adres i miejsce zamieszkania;

5) numer w Krajowym Rejestrze Sądowym podmiotu, któremu na podstawie umowy zostały przekazane uprawnienia i obowiązki wynikające z zezwolenia na wprowadzanie środka ochrony roślin do obrotu, o ile podmiot ten taki numer posiada;

6) numer identyfikacji podatkowej (NIP) podmiotu, któremu na podstawie umowy zostały przekazane uprawnienia i obowiązki wynikające z zezwolenia na wprowadzanie środka ochrony roślin do obrotu;

7) datę i podpis składającego powiadomienie.

4. Do powiadomienia, o którym mowa w ust. 2, dołącza się:

1) oświadczenie posiadacza zezwolenia na wprowadzanie środka ochrony roślin do obrotu o przekazaniu uprawnień i obowiązków wynikających z tego zezwolenia;

2) oświadczenie podmiotu, któremu na podstawie umowy zostały przekazane uprawnienia i obowiązki wynikające z zezwolenia na wprowadzanie środka ochrony roślin do obrotu o przejęciu tych uprawnień i obowiązków;

3) oświadczenie podmiotu, któremu na podstawie umowy zostały przekazane uprawnienia i obowiązki wynikające z zezwolenia na wprowadzanie środka ochrony roślin do obrotu, że środek ochrony roślin nadal spełnia wymagania określone w tym zezwoleniu;

4) przetłumaczony na język polski odpis z odpowiedniego rejestru albo ewidencji przedsiębiorców prowadzonych w innym państwie, w przypadku podmiotu, któremu na podstawie umowy zostały przekazane uprawnienia i obowiązki wynikające z zezwolenia na wprowadzanie środka ochrony roślin do obrotu, który nie posiada numeru w Krajowym Rejestrze Sądowym albo który nie podlega wpisowi do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

5. Oświadczenia, o których mowa w ust. 4 pkt 1–3, przedkłada się w języku polskim.

6. Jeżeli oświadczenia, o których mowa w ust. 4 pkt 1–3, nie zostały sporządzone w języku polskim, dołącza się tłumaczenie tych oświadczeń na język polski.

7. Minister właściwy do spraw rolnictwa na podstawie powiadomienia, o którym mowa w ust. 2, oraz dołączonych do niego dokumentów, o których mowa w ust. 4, wydaje decyzję w sprawie stwierdzenia przejścia uprawnień i obowiązków wynikających z zezwolenia na wprowadzanie środka ochrony roślin do obrotu.

8. W przypadku gdy decyzja, o której mowa w ust. 7, stała się ostateczna, minister właściwy do spraw rolnictwa udostępnia informacje, o których mowa w art. 57 ust. 1 rozporządzenia nr 1107/2009, na stronie internetowej administrowanej przez urząd obsługujący ministra właściwego do spraw rolnictwa w zakresie zmian wynikających z przejścia uprawnień i obowiązków wynikających z tego zezwolenia.

Art. 15. [Opłata za czynności w zakresie zatwierdzania substancji czynnych]
1. Czynności w zakresie zatwierdzania substancji czynnych, sejfnerów i synergetyków oraz czynności w zakresie zezwoleń na wprowadzanie środków ochrony roślin do obrotu, pozwoleń na handel równoległy oraz pozwoleń na prowadzenie badań są odpłatne.

2. Opłacie podlegają:

1) złożenie wniosku związanego z:

a) zatwierdzeniem substancji czynnej, sejfnera i synergetyka,

b) wydaniem zezwolenia na wprowadzanie środka ochrony roślin do obrotu, o którym mowa w art. 28 ust. 1, art. 30 ust. 1, art. 41, art. 47 ust. 1, art. 51 oraz art. 53 rozporządzenia nr 1107/2009,

c) wydaniem pozwolenia na handel równoległy,

d) wydaniem pozwolenia na prowadzenie badań,

e) wydaniem decyzji o zmianie zezwolenia na wprowadzanie środka ochrony roślin do obrotu lub pozwolenia na handel równoległy lub pozwolenia na prowadzenie badań;

2) czynności związane z:

a) weryfikacją dokumentacji przedłożonej wraz z wnioskiem o zatwierdzenie substancji czynnych, sejfnerów i synergetyków lub przedłużenie zatwierdzenia, lub w związku z przeglądem zatwierdzenia w zakresie elementów przewidzianych w art. 8 rozporządzenia nr 1107/2009,

b) opracowaniem oceny danych dla substancji czynnych określonych w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 544/2011 z dnia 10 czerwca 2011 r. wykonującym rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 w odniesieniu do wymogów dotyczących danych dla substancji czynnych (Dz. Urz. UE L 155 z 11.06.2011, str. 1) lub uwag do oceny tych danych,

c) opracowaniem oceny danych dla środków ochrony roślin określonych w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 545/2011 z dnia 10 czerwca 2011 r. wykonującym rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 w odniesieniu do wymogów dotyczących danych dla środków ochrony roślin (Dz. Urz. UE L 155 z 11.06.2011, str. 67) lub uwag do oceny tych danych,

d) przygotowaniem projektu sprawozdania z oceny, o którym mowa w art. 11 rozporządzenia nr 1107/2009,

e) opracowaniem oceny porównawczej środków ochrony roślin zawierających substancje kwalifikujące się do zastąpienia, o której mowa w art. 50 rozporządzenia nr 1107/2009,

f) przygotowaniem oceny równoważności, o której mowa w art. 38 ust. 2 rozporządzenia nr 1107/2009.

3. Opłaty, o których mowa w ust. 2 pkt 1, uiszcza się przed złożeniem wniosku, na rachunek urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw rolnictwa.

4. Opłaty, o których mowa w ust. 2 pkt 2, uiszcza się przed dokonaniem tych czynności, odpowiednio na rachunek:

1) urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw rolnictwa – w przypadku opłat za czynności dokonywane przez ministra właściwego do spraw rolnictwa;

2) podmiotów upoważnionych na podstawie art. 10 – w przypadku opłat za czynności dokonywane przez te podmioty.

5. Opłaty, o których mowa w ust. 2, uiszczane na rachunek urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw rolnictwa, stanowią dochód budżetu państwa.

6. Opłaty, o których mowa w ust. 2 pkt 2, uiszczane na rachunek podmiotów upoważnionych, o których mowa w art. 10, stanowią dochód tych podmiotów. W przypadku nieuiszczenia opłat, o których mowa w ust. 2 pkt 2, czynności tych nie podejmuje się.

7. Przepisów ust. 4–6 nie stosuje się do czynności, o których mowa w ust. 2 pkt 2, w zakresie, w jakim są one wykonywane przez właściwy organ innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, o którym mowa w art. 75 ust. 1 lub 2 rozporządzenia nr 1107/2009.

8. Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia, wysokość oraz sposób uiszczania i potwierdzania uiszczenia:

1) opłat, o których mowa w ust. 2 pkt 1, mając na uwadze nakład pracy i poziom kosztów administracyjnych oraz zapewnienie sprawnego rozpatrywania wniosków o zatwierdzanie substancji czynnej, sejfnera lub synergetyka, lub o wydanie zezwolenia na wprowadzanie do obrotu środka ochrony roślin, pozwolenia na handel równoległy, pozwolenia na prowadzenie badań oraz decyzji o zmianie tego zezwolenia lub pozwolenia oraz zapewnienie sprawnego pobierania tych opłat;

2) opłat, o których mowa w ust. 2 pkt 2, mając na uwadze rzeczywiste koszty poszczególnych czynności oraz zapewnienie sprawnego wykonywania tych czynności.

Art. 16. [Udostępnianie informacji na stronie internetowej]
Minister właściwy do spraw rolnictwa udostępnia informacje, o których mowa w art. 57 ust. 1 rozporządzenia nr 1107/2009, na stronie internetowej administrowanej przez urząd obsługujący ministra właściwego do spraw rolnictwa.
Art. 17. [Upoważnienie do prowadzenia badań skuteczności działania środka ochrony roślin]
1. Na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej badania skuteczności działania środka ochrony roślin mogą być prowadzone wyłącznie przez podmioty upoważnione przez Głównego Inspektora.

2. Upoważnienie do prowadzenia badań skuteczności działania środka ochrony roślin następuje, w drodze decyzji, na wniosek podmiotu ubiegającego się o udzielenie upoważnienia. W decyzji określa się zakres udzielonego upoważnienia.

3. Upoważniony do prowadzenia badań skuteczności działania środka ochrony roślin w określonym zakresie może być podmiot, który spełnia wymagania dobrej praktyki doświadczalnej w rozumieniu art. 3 pkt 20 rozporządzenia nr 1107/2009.

4. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, zawiera:

1) imię, nazwisko oraz adres i miejsce zamieszkania albo nazwę oraz adres i siedzibę podmiotu ubiegającego się o udzielenie upoważnienia do prowadzenia badań skuteczności działania środka ochrony roślin, z tym że w przypadku gdy tym podmiotem jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, zamiast adresu i miejsca zamieszkania tej osoby – adres miejsca wykonywania działalności gospodarczej, jeżeli jest inny niż adres i miejsce zamieszkania;

2) numer w Krajowym Rejestrze Sądowym wnioskodawcy, o ile wnioskodawca taki numer posiada;

3) numer identyfikacji podatkowej (NIP) wnioskodawcy;

4) wskazanie zakresu upoważnienia do prowadzenia badań skuteczności działania środka ochrony roślin, z uwzględnieniem w szczególności funkcji środka ochrony roślin i miejsca prowadzenia badań oraz rodzaju upraw, w ramach których będą prowadzone badania;

5) datę i podpis wnioskodawcy.

5. Do wniosku, o którym mowa w ust. 2, dołącza się:

1) wykaz osób wskazanych do prowadzenia badań skuteczności działania środka ochrony roślin, zawierający imiona i nazwiska tych osób wraz ze szczegółowym opisem zakresu obowiązków na poszczególnych stanowiskach pracy;

2) wykaz standardowych procedur roboczych stosowanych przy badaniu skuteczności działania środków ochrony roślin;

3) informację o:

a) gruntach lub obiektach, w których będą prowadzone badania skuteczności działania środka ochrony roślin, oraz ich lokalizacji,

b) sprzęcie technicznym, w tym laboratoryjnym, który będzie wykorzystywany do prowadzenia badań skuteczności działania środka ochrony roślin;

4) przetłumaczony na język polski odpis z odpowiedniego rejestru albo ewidencji przedsiębiorców prowadzonych w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, albo państwie, które zawarło z Unią Europejską i jej państwami członkowskimi umowę regulującą swobodę świadczenia usług, na podstawie przepisów obowiązujących w tym państwie, w przypadku wnioskodawcy, który zamierza czasowo świadczyć usługę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

6. Główny Inspektor, przed udzieleniem upoważnienia do prowadzenia badań skuteczności działania środka ochrony roślin, przeprowadza kontrolę w zakresie spełniania wymagań dobrej praktyki doświadczalnej w rozumieniu art. 3 pkt 20 rozporządzenia nr 1107/2009 przez podmiot ubiegający się o udzielenie tego upoważnienia.

7. Główny Inspektor odmawia, w drodze decyzji, udzielenia upoważnienia do prowadzenia badań skuteczności działania środka ochrony roślin w określonym zakresie, jeżeli podmiot ubiegający się o udzielenie tego upoważnienia nie wykazał, że spełnia wymagania dobrej praktyki doświadczalnej w rozumieniu art. 3 pkt 20 rozporządzenia nr 1107/2009 lub nie przedstawił informacji umożliwiających rozpatrzenie wniosku, o którym mowa w ust. 2.

8. Do zmiany zakresu upoważnienia do prowadzenia badań skuteczności działania środka ochrony roślin przepisy ust. 1–7 stosuje się odpowiednio, przy czym w przypadku:

1) ograniczenia zakresu tego upoważnienia nie stosuje się przepisów ust. 5 pkt 1–3 i ust. 6;

2) rozszerzenia zakresu tego upoważnienia przepisy ust. 5 pkt 1–3 i ust. 6 stosuje się w zakresie, w jakim dotyczą one rozszerzenia zakresu tego upoważnienia.

Art. 18. [Obowiązki podmiotu upoważnionego do prowadzenia badań]
1. Podmiot upoważniony do prowadzenia badań skuteczności działania środka ochrony roślin jest obowiązany do:

1) informowania Głównego Inspektora o zmianie danych, o których mowa w:

a) art. 17 ust. 4 pkt 1–3, lub w rejestrze albo w ewidencji, o których mowa w art. 17 ust. 5 pkt 4 – w terminie 14 dni od dnia zajścia zdarzenia, które spowodowało zmianę tych danych,

b) art. 17 ust. 5 pkt 1–3 – w terminie 6 miesięcy od dnia zajścia zdarzenia, które spowodowało zmianę tych danych;

2) przekazywania Głównemu Inspektorowi wykazu planowanych badań skuteczności działania środka ochrony roślin w terminie 14 dni przed dniem rozpoczęcia tych badań;

3) udostępniania Głównemu Inspektorowi dokumentów koniecznych do ustalenia, czy podmiot ten spełnia wymagania dobrej praktyki doświadczalnej w rozumieniu art. 3 pkt 20 rozporządzenia nr 1107/2009.

2. Główny Inspektor przeprowadza kontrole podmiotów upoważnionych do prowadzenia badań skuteczności działania środka ochrony roślin w zakresie spełniania wymagań dobrej praktyki doświadczalnej w rozumieniu art. 3 pkt 20 rozporządzenia nr 1107/2009.

3. Główny Inspektor może upoważnić na piśmie do prowadzenia kontroli, o której mowa w ust. 2, wojewódzkiego inspektora.

4. W przypadku gdy podmiot upoważniony do prowadzenia badań skuteczności działania środka ochrony roślin przestał spełniać wymagania dobrej praktyki doświadczalnej w rozumieniu art. 3 pkt 20 rozporządzenia nr 1107/2009 lub używa do tych badań środka ochrony roślin niezgodnie z art. 54 rozporządzenia nr 1107/2009, lub nie wykonuje obowiązków, o których mowa w ust. 1, Główny Inspektor nakazuje w wyznaczonym terminie usunięcie stwierdzonych uchybień, pod warunkiem że uchybienia te nie stwarzają zagrożenia dla zdrowia ludzi, zwierząt lub dla środowiska.

5. W przypadku:

1) uniemożliwiania lub utrudniania przeprowadzenia kontroli, o której mowa w ust. 2, lub

2) stwierdzenia, że uchybienia, o których mowa w ust. 4, stwarzają zagrożenie dla zdrowia ludzi, zwierząt lub dla środowiska, lub

3) nieusunięcia w wyznaczonym terminie uchybień, o których mowa w ust. 4, lub

4) złożenia przez podmiot upoważniony do prowadzenia badań skuteczności działania środka ochrony roślin wniosku o cofnięcie upoważnienia

– Główny Inspektor cofa, w drodze decyzji, upoważnienie do prowadzenia badań skuteczności działania środka ochrony roślin.

6. Decyzja, o której mowa w ust. 5, podlega natychmiastowemu wykonaniu.

7. Podmiot, któremu cofnięto upoważnienie do prowadzenia badań skuteczności działania środka ochrony roślin w przypadkach określonych w ust. 5 pkt 1–3, może uzyskać ponowne upoważnienie nie wcześniej niż po upływie 3 lat od dnia wydania decyzji cofającej to upoważnienie.

8. Główny Inspektor, w przypadku stwierdzenia prowadzenia badań skuteczności działania środka ochrony roślin przez podmiot, który nie posiada wymaganego upoważnienia, zakazuje, w drodze decyzji, prowadzenia tych badań. Decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu.

9. Podmiot, który prowadzi badania skuteczności działania środka ochrony roślin bez wymaganego upoważnienia, może uzyskać upoważnienie do prowadzenia tych badań nie wcześniej niż po upływie 3 lat od dnia, w którym decyzja, o której mowa w ust. 8, stała się ostateczna.

Art. 19. [Rejestr podmiotów upoważnionych do prowadzenia badań]
1. Główny Inspektor prowadzi i aktualizuje rejestr podmiotów upoważnionych do prowadzenia badań skuteczności działania środka ochrony roślin.

2. Rejestr, o którym mowa w ust. 1, jest jawny i zawiera:

1) informacje, o których mowa w art. 17 ust. 4 pkt 1;

2) zakres upoważnienia;

3) datę wydania i numer upoważnienia.

3. Rejestr, o którym mowa w ust. 1, udostępnia się na stronie internetowej administrowanej przez Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa.

Art. 20. [Podmiot wydający certyfikat]
1. Główny Inspektor, na wniosek podmiotu, który uzyskał upoważnienie do prowadzenia badań skuteczności działania środka ochrony roślin, wydaje certyfikat sporządzony w języku polskim i w języku angielskim potwierdzający, że podmiot ten spełnia wymagania dobrej praktyki doświadczalnej w rozumieniu art. 3 pkt 20 rozporządzenia nr 1107/2009 w zakresie tego upoważnienia.

2. Certyfikat, o którym mowa w ust. 1, jest zaświadczeniem w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego i jest ważny w okresie obowiązywania upoważnienia do prowadzenia badań skuteczności działania środka ochrony roślin w określonym zakresie.

Rozdział 3

Wprowadzanie środków ochrony roślin do obrotu

Art. 21. [Wymagania dotyczące opakowań jednostkowych środków ochrony roślin]

Opakowania jednostkowe środków ochrony roślin wprowadzanych do obrotu:

1) są szczelnie zamknięte i nieuszkodzone;

2) są zaopatrzone w etykietę:

a) zatwierdzoną,

b) sporządzoną w języku polskim;

3) spełniają wymagania określone w zezwoleniu na wprowadzanie środka ochrony roślin do obrotu lub pozwoleniu na handel równoległy.

Art. 22. [Informacje umieszczane na opakowaniu]
Informacje, o których mowa w art. 49 ust. 4 rozporządzenia nr 1107/2009, umieszczone na opakowaniu wprowadzanego do obrotu materiału siewnego zaprawionego środkiem ochrony roślin, sporządza się w języku polskim.
Art. 23. [Wprowadzenie do obrotu środka przed upływem okresu ważności zezwolenia]
Środek ochrony roślin, który został wprowadzony do obrotu przed upływem okresu ważności zezwolenia na jego wprowadzanie do obrotu lub pozwolenia na handel równoległy, po upływie tego okresu może:

1) pozostawać w obrocie przez okres 6 miesięcy po upływie okresu ważności tego zezwolenia albo pozwolenia,

2) być unieszkodliwiany, składowany i stosowany przez okres 12 miesięcy po upływie okresu, o którym mowa w pkt 1

– chyba że w zezwoleniu na wprowadzanie środka ochrony roślin do obrotu lub pozwoleniu na handel równoległy lub decyzji w sprawie cofnięcia tego zezwolenia lub pozwolenia określono inaczej.

Art. 24. [Termin ważności środka wprowadzonego do obrotu]
Środek ochrony roślin wprowadzony do obrotu może pozostać w obrocie i być stosowany tylko do końca terminu jego ważności.
Art. 25. [Obowiązki przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą w zakresie wprowadzania środków do obrotu]
1. Działalność gospodarcza w zakresie wprowadzania środków ochrony roślin do obrotu lub konfekcjonowania tych środków jest działalnością regulowaną w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej i wymaga wpisu do rejestru przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie wprowadzania środków ochrony roślin do obrotu lub konfekcjonowania tych środków.

2. Przepis ust. 1 nie dotyczy producenta środka ochrony roślin, który uzyskał zezwolenie na wprowadzanie danego środka ochrony roślin do obrotu, z tym że jeżeli producent ten prowadzi działalność gospodarczą w zakresie zbywania środków ochrony roślin ostatecznemu nabywcy, działalność w tym zakresie wymaga wpisu do rejestru, o którym mowa w ust. 1.

3. Przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 1, w zakresie obrotu środkami ochrony roślin, jest obowiązany:

1) zapewnić, aby osoby dokonujące zbycia środków ochrony roślin ostatecznemu nabywcy:

a) ukończyły szkolenie w zakresie doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin w Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, z zastrzeżeniem art. 64 ust. 4, 5, 7 i 8, lub

b) nie wcześniej niż przed upływem 5 lat, przed wykonywaniem tych czynności, ukończyły szkolenie wymagane od osób dokonujących zbycia środków ochrony roślin w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w państwie będącym stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, na podstawie przepisów obowiązujących w tym państwie, potwierdzone dokumentem o ukończeniu tego szkolenia, lub przedstawiły inny dokument wydany na podstawie przepisów obowiązujących w tym państwie, potwierdzający uzyskanie uprawnień do prowadzenia działalności w zakresie dokonywania zbycia środków ochrony roślin ostatecznemu nabywcy,

c) udzielały nabywcy środków ochrony roślin, na jego żądanie, informacji dotyczących zagrożeń związanych ze stosowaniem nabywanych środków ochrony roślin oraz dotyczących prawidłowego i bezpiecznego ich stosowania, przy czym – w przypadku zbywania środków ochrony roślin użytkownikowi nieprofesjonalnemu – podstawowych informacji dotyczących w szczególności:

– zagrożeń stwarzanych przez te środki dla zdrowia człowieka, z uwzględnieniem różnych sposobów narażenia na kontakt z tymi środkami,

– właściwego przechowywania tych środków,

– właściwego stosowania tych środków,

– właściwego postępowania z resztkami tych środków,

– sposobów ograniczania zagrożeń związanych ze stosowaniem środków ochrony roślin;

2) w przypadku zbycia środków ochrony roślin nabywcy innemu, niż wskazany w pkt 1, zapewnić możliwość bieżącej konsultacji z osobą posiadającą kwalifikacje określone w pkt 1 lit. a lub b, która będzie udzielała nabywcy środków ochrony roślin, na jego żądanie, informacji o zagrożeniach związanych ze stosowaniem nabywanych środków ochrony roślin oraz prawidłowym i bezpiecznym ich stosowaniu;

3) przechowywać środki ochrony roślin, którym upłynął termin ważności, lub z innych powodów nieprzeznaczone do zbycia, w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym miejscu;

4) realizować obowiązki w zakresie prowadzenia i przechowywania dokumentacji, o której mowa w art. 67 ust. 1 rozporządzenia nr 1107/2009, w taki sposób, aby – z wyjątkiem przypadków zbycia środków ochrony roślin ostatecznemu nabywcy – umożliwiać określenie numeru partii i daty produkcji nabywanych i zbywanych środków ochrony roślin;

5) w przypadku składania oferty zawarcia umowy na odległość, w rozumieniu przepisów o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, dotyczącej zbycia środka ochrony roślin, umieszczać w ofercie zbycia tego środka informację, że nabycia środków ochrony roślin mogą dokonywać jedynie osoby:

a) pełnoletnie,

b) posiadające kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28.

4. Przepisy ust. 3 pkt 1 lit. a i b oraz pkt 2 nie dotyczą mikroprzedsiębiorców, w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, jeżeli wprowadzają oni do obrotu jedynie środki ochrony roślin, przeznaczone dla użytkowników nieprofesjonalnych, które nie zostały zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniającego i uchylającego dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (Dz. Urz. UE L 353 z 31.12.2008, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 1272/2008”, zaklasyfikowane do co najmniej jednej z poniższych klas i kategorii zagrożenia:

1) toksyczność ostra kategoria 1, 2 i 3;

2) działanie rakotwórcze;

3) działanie mutagenne;

4) działanie szkodliwe na rozrodczość;

5) działanie toksyczne na narządy docelowe po narażeniu jednorazowym (STOT SE) kategoria 1;

6) działanie toksyczne na narządy docelowe po narażeniu powtarzanym (STOT RE) kategoria 1.

5. Konfekcjonowanie środków ochrony roślin jest prowadzone zgodnie z wymaganiami określonymi w zezwoleniu na wprowadzanie danego środka ochrony roślin do obrotu albo pozwoleniu na handel równoległy, z zachowaniem numeru partii oraz daty produkcji środka ochrony roślin nadanych przez producenta tego środka ochrony roślin.

6. Przepis ust. 5 nie dotyczy konfekcjonowania środków ochrony roślin przeznaczonych do stosowania w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w państwie trzecim.

Art. 26. [Dane zawarte we wniosku]
1. Wpisu do rejestru, o którym mowa w art. 25 ust. 1, dokonuje się na wniosek przedsiębiorcy zawierający następujące dane:

1) imię, nazwisko oraz adres i miejsce zamieszkania albo nazwę oraz adres i siedzibę przedsiębiorcy, z tym że w przypadku gdy przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, zamiast adresu i miejsca zamieszkania tej osoby – adres miejsca wykonywania działalności gospodarczej, jeżeli jest inny niż adres i miejsce zamieszkania;

2) numer w Krajowym Rejestrze Sądowym wnioskodawcy, o ile wnioskodawca taki numer posiada;

3) numer identyfikacji podatkowej (NIP) wnioskodawcy;

4) numer REGON wnioskodawcy, o ile wnioskodawcy taki numer został nadany;

5) określenie zakresu wykonywanej działalności;

6) wskazanie miejsca wprowadzania środków ochrony roślin do obrotu lub konfekcjonowania tych środków;

7) wskazanie miejsca przechowywania środków ochrony roślin, jeżeli przedsiębiorca prowadzący działalność w zakresie wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin lub konfekcjonowania tych środków przechowuje te środki;

8) datę i podpis wnioskodawcy.

2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, przedsiębiorca dołącza:

1) oświadczenie następującej treści:

„Oświadczam, że:

1) dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie wprowadzania środków ochrony roślin do obrotu lub konfekcjonowania tych środków są kompletne i zgodne z prawdą;

2) znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności w zakresie wprowadzania środków ochrony roślin do obrotu lub konfekcjonowania tych środków, określone w ustawie z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin (Dz. U. poz. 455).”;

2) przetłumaczony na język polski odpis z odpowiedniego rejestru albo ewidencji przedsiębiorców prowadzonych w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, albo państwie, które zawarło z Unią Europejską i jej państwami członkowskimi umowę regulującą swobodę świadczenia usług, w przypadku przedsiębiorcy, który zamierza czasowo świadczyć usługę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, powinno również zawierać:

1) firmę przedsiębiorcy oraz jego siedzibę i adres;

2) oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia;

3) podpis osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy, ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji.

Art. 27. [Organ prowadzący rejestr]
1. Organem prowadzącym rejestr, o którym mowa w art. 25 ust. 1, jest:

1) wojewódzki inspektor właściwy ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę przedsiębiorcy, z tym że w przypadku gdy przedsiębiorcą jest osoba fizyczna – miejsce wykonywania działalności gospodarczej, jeżeli jest inne niż miejsce zamieszkania tej osoby;

2) wojewódzki inspektor właściwy ze względu na planowane miejsce wykonywania działalności gospodarczej, do którego został złożony wniosek o wpis do rejestru, o którym mowa w art. 25 ust. 1, w przypadku przedsiębiorcy z państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, albo państwa, które zawarło z Unią Europejską i jej państwami członkowskimi umowę regulującą swobodę świadczenia usług, który zamierza czasowo świadczyć usługę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Rejestr, o którym mowa w art. 25 ust. 1, zawiera:

1) informacje, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 1, 5 i 6;

2) numer wpisu do rejestru;

3) datę wpisu do rejestru.

3. Rejestr, o którym mowa w art. 25 ust. 1, udostępnia się na stronie internetowej administrowanej przez wojewódzki inspektorat ochrony roślin i nasiennictwa.

Art. 28. [Zbywanie środków ochrony roślin]
Środki ochrony roślin przeznaczone dla użytkowników profesjonalnych mogą być zbywane osobom, które:

1) ukończyły szkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin w Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, z zastrzeżeniem art. 64 ust. 4, 5, 7 i 8, lub

2) ukończyły szkolenie w zakresie doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin w Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, z zastrzeżeniem art. 64 ust. 4, 5, 7 i 8, lub

3) ukończyły szkolenie w zakresie integrowanej produkcji roślin potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, z zastrzeżeniem art. 64 ust. 4, 5, 7 i 8 lub,

4) nie wcześniej niż przed upływem 5 lat, przed nabyciem tych środków, ukończyły szkolenie wymagane od użytkowników profesjonalnych w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w państwie będącym stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, na podstawie przepisów obowiązujących w tym państwie, potwierdzone dokumentem o ukończeniu tego szkolenia, lub przedstawiły inny dokument wydany na podstawie przepisów obowiązujących w tym państwie, potwierdzający uzyskanie uprawnień do nabywania środków ochrony roślin przeznaczonych dla użytkowników profesjonalnych.

Art. 29. [Wprowadzanie do obrotu chemicznych substancji czynnych]
Wprowadzanie do obrotu chemicznych substancji czynnych, sejfnerów, synergetyków oraz składników obojętnych odbywa się zgodnie z przepisami o substancjach chemicznych i ich mieszaninach.
Art. 30. [Informacja o zamiarze wprowadzenia na terytorium RP środków ochrony roślin]
1. Podmiot, który zamierza dokonać wprowadzenia środków ochrony roślin, o których mowa w art. 28 ust. 2 lit. c lub d rozporządzenia nr 1107/2009, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celu ich składowania lub przemieszczania, jest obowiązany na piśmie poinformować o zamiarze wprowadzenia tych środków na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wojewódzkiego inspektora właściwego ze względu na miejsce wprowadzenia tych środków, w terminie nie krótszym niż 7 dni przed dniem planowanego wprowadzenia.

2. Informacja, o której mowa w ust. 1, zawiera:

1) imię, nazwisko oraz adres i miejsce zamieszkania albo nazwę oraz adres i siedzibę podmiotu, który zamierza dokonać wprowadzenia środków ochrony roślin, o których mowa w art. 28 ust. 2 lit. c lub d rozporządzenia nr 1107/2009, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celu ich składowania lub przemieszczania, z tym że w przypadku gdy podmiotem tym jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, zamiast adresu i miejsca zamieszkania tej osoby – adres miejsca wykonywania działalności gospodarczej, jeżeli jest inny niż adres i miejsce zamieszkania;

2) nazwę wprowadzanych środków ochrony roślin i ich ilość;

3) wskazanie miejsca wprowadzenia środków ochrony roślin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i planowanego terminu ich wprowadzenia;

4) wskazanie miejsca składowania środków ochrony roślin – w przypadku gdy środki te będą składowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Do informacji, o której mowa w ust. 1, podmiot zamierzający dokonać wprowadzenia środków ochrony roślin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dołącza oświadczenie o przeznaczeniu wprowadzanych środków ochrony roślin do stosowania w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej, w których są one dopuszczone do obrotu, lub w państwach trzecich, ze wskazaniem tych państw.

4. W przypadku planowanego wprowadzania środków ochrony roślin, o których mowa w art. 28 ust. 2 lit. c lub d rozporządzenia nr 1107/2009, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z państwa trzeciego, wojewódzki inspektor przekazuje uzyskaną informację, o której mowa w ust. 1, wraz z kopią oświadczenia, o którym mowa w ust. 3, organom celnym właściwym dla miejsca wprowadzenia tych środków na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

5. Podmiot, który wprowadził środki ochrony roślin, o których mowa w art. 28 ust. 2 lit. c lub d rozporządzenia nr 1107/2009, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązany do ich wyprowadzenia z tego terytorium, przed upływem 2 lat od daty ich produkcji, a w przypadku gdy termin ich ważności jest krótszy niż 2 lata, przed upływem tego terminu.

6. Podmiot, który zamierza produkować środki ochrony roślin, o których mowa w art. 28 ust. 2 lit. c lub d rozporządzenia nr 1107/2009, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązany na piśmie poinformować o zamiarze produkcji tych środków wojewódzkiego inspektora właściwego ze względu na miejsce produkcji.

7. Informacja, o której mowa w ust. 6, zawiera:

1) imię, nazwisko oraz adres i miejsce zamieszkania albo nazwę oraz adres i siedzibę podmiotu, który zamierza produkować środki ochrony roślin, o których mowa w art. 28 ust. 2 lit. c lub d rozporządzenia nr 1107/2009, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z tym że w przypadku gdy podmiotem tym jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, zamiast adresu i miejsca zamieszkania tej osoby – adres miejsca wykonywania działalności gospodarczej, jeżeli jest inny niż adres i miejsce zamieszkania;

2) nazwę produkowanych środków ochrony roślin i ich ilość;

3) miejsce produkcji środków ochrony roślin.

8. Do informacji, o której mowa w ust. 6, podmiot zamierzający produkować środki ochrony roślin, o których mowa w art. 28 ust. 2 lit. c lub d rozporządzenia nr 1107/2009, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dołącza oświadczenie, że środki te nie zostaną wprowadzone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z przeznaczeniem dla ostatecznego nabywcy tych środków i zostaną wyprowadzone z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

9. Podmiot, który wyprodukował środki ochrony roślin, o których mowa w art. 28 ust. 2 lit. c lub d rozporządzenia nr 1107/2009, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązany do ich wyprowadzenia z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przed upływem 2 lat od daty ich produkcji, a w przypadku gdy termin ich ważności jest krótszy niż 2 lata, przed upływem tego terminu.

10. Środki ochrony roślin, o których mowa w art. 28 ust. 2 lit. c lub d rozporządzenia nr 1107/2009, które nie zostały wyprowadzone z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przed upływem 2 lat od daty ich produkcji, a w przypadku gdy termin ich ważności jest krótszy niż 2 lata, przed upływem tego terminu, stają się odpadami w rozumieniu przepisów o odpadach.

11. W przypadku zbycia środków ochrony roślin, o których mowa w art. 28 ust. 2 lit. c lub d rozporządzenia nr 1107/2009, przed ich wyprowadzeniem z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obowiązki podmiotu, o którym mowa w ust. 5 lub ust. 9, przechodzą na podmiot, który nabył te środki ochrony roślin.

12. Wojewódzki inspektor prowadzi kontrolę podmiotów, o których mowa w ust. 1, 6 i 11.

13. Podmiot, który nabył środki ochrony roślin, o których mowa w art. 28 ust. 2 lit. c lub d rozporządzenia nr 1107/2009, przed ich wyprowadzeniem z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, informuje o tym wojewódzkiego inspektora właściwego ze względu na miejsce składowania tych środków, w terminie 14 dni od dnia ich nabycia.

14. Informacja, o której mowa w ust. 13, zawiera:

1) imię, nazwisko oraz adres i miejsce zamieszkania albo nazwę oraz adres i siedzibę podmiotu, który nabył środki ochrony roślin, z tym że w przypadku gdy podmiotem tym jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, zamiast adresu i miejsca zamieszkania tej osoby – adres miejsca wykonywania działalności gospodarczej, jeżeli jest inny niż adres i miejsce zamieszkania;

2) termin nabycia środków ochrony roślin;

3) nazwę nabytych środków ochrony roślin i ich ilość;

4) miejsce składowania nabytych środków ochrony roślin.

Art. 31. [Zakazy dotyczące zbywania środków oraz podawania niezgodnych informacji]
Zabrania się:

1) zbywania środka ochrony roślin oraz składania oferty zbycia takiego środka:

a) osobie, której zachowanie wskazuje, że znajduje się w stanie nietrzeźwości, lub osobie niepełnoletniej,

b) w opakowaniu zastępczym,

c) w pomieszczeniu, w którym jest prowadzona sprzedaż żywności lub pasz, chyba że w przypadku środka ochrony roślin przeznaczonego dla użytkownika nieprofesjonalnego środek ten jest przechowywany pod zamknięciem w sposób zapewniający brak jego kontaktu z żywnością lub paszą,

d) przy zastosowaniu automatu, samoobsługi lub sprzedaży dokonywanej poza punktem stałej lokalizacji (sprzedaż obwoźna i obnośna na targowiskach w rozumieniu przepisów o podatkach i opłatach lokalnych),

e) po upływie terminu jego ważności;

2) podawania informacji niezgodnych z zawartymi w etykiecie wymaganiami, o których mowa w art. 31 ust. 1–3 lub ust. 4 lit. a–d lub lit. f–h rozporządzenia nr 1107/2009.

Art. 32. [Wstrzymanie obrotu środkiem ochrony roślin]
W przypadku podejrzenia wprowadzenia do obrotu:

1) środka ochrony roślin, którego skład lub właściwości fizyczne, lub właściwości chemiczne zostały zmienione, lub

2) produktu, który imituje środek ochrony roślin lub podrobionego środka ochrony roślin

– wojewódzki inspektor, w drodze decyzji, wstrzymuje obrót tym środkiem ochrony roślin lub produktem, do czasu zakończenia badań laboratoryjnych prowadzonych w celu wykluczenia albo potwierdzenia tego podejrzenia.

Art. 33. [Wycofanie z obrotu środka lub produktu ochrony roślin]
1. W przypadku stwierdzenia, że wprowadzono do obrotu:

1) środek ochrony roślin:

a) bez wymaganego zezwolenia na jego wprowadzanie do obrotu albo pozwolenia na handel równoległy, lub

b) niespełniający wymagań określonych w zezwoleniu na jego wprowadzanie do obrotu albo pozwoleniu na handel równoległy, lub

c) którego skład lub właściwości fizyczne, lub właściwości chemiczne określone w dokumentacji tego środka zostały zmienione, lub

d) w opakowaniu nieszczelnym lub uszkodzonym, lub

e) w opakowaniu zastępczym, lub

f) któremu upłynął termin ważności, lub

2) produkt, który imituje środek ochrony roślin lub podrobiony środek ochrony roślin

– wojewódzki inspektor, w drodze decyzji, na koszt posiadacza środka ochrony roślin lub produktu, który imituje środek ochrony roślin lub podrobionego środka ochrony roślin, nakazuje niezwłoczne wycofanie z obrotu tego środka lub produktu.

2. Środki ochrony roślin, produkty, które imitują środki ochrony roślin oraz podrobione środki ochrony roślin, wycofane z obrotu na podstawie decyzji, o której mowa w ust. 1, stają się odpadami w rozumieniu przepisów o odpadach.

3. W przypadku stwierdzenia, że wprowadzony do obrotu środek ochrony roślin:

1) znajduje się w opakowaniu niespełniającym wymagań określonych w zezwoleniu na wprowadzanie środka ochrony roślin do obrotu albo pozwoleniu na handel równoległy, lub

2) znajduje się w opakowaniu jednostkowym:

a) niezaopatrzonym w etykietę:

– zatwierdzoną, lub

– sporządzoną w języku polskim, albo

b) zaopatrzonym w etykietę niespełniającą wymagań określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 65 ust. 1 rozporządzenia nr 1107/2009, lub

c) niespełniającym wymagań określonych w art. 25 ust. 5, lub

3) na którego opakowaniu została podana informacja niezgodna z wymaganiami określonymi w zezwoleniu na wprowadzenie środka ochrony roślin do obrotu lub pozwoleniu na handel równoległy, lub wprowadzająca w błąd nabywcę tego środka, lub informacja, o której mowa w art. 66 ust. 2 rozporządzenia nr 1107/2009

– wojewódzki inspektor, w drodze decyzji, na koszt posiadacza środka ochrony roślin, nakazuje niezwłoczne wycofanie z obrotu tego środka.

4. Decyzje, o których mowa w ust. 1 i 3, podlegają natychmiastowemu wykonaniu.

Art. 34. [Wycofanie z obrotu materiału siewnego]
1. W przypadku stwierdzenia, że wprowadzony do obrotu materiał siewny został zaprawiony:

1) środkiem ochrony roślin:

a) dla którego nie zostało wydane zezwolenie na jego wprowadzanie do obrotu lub pozwolenie na handel równoległy, w co najmniej jednym państwie członkowskim Unii Europejskiej, lub

b) który został użyty niezgodnie z wymaganiami określonymi w zezwoleniu na jego wprowadzanie do obrotu lub pozwoleniu na handel równoległy, lub

c) którego skład lub właściwości fizyczne, lub właściwości chemiczne zostały zmienione, lub

2) produktem, który imituje środek ochrony roślin lub podrobionym środkiem ochrony roślin

– wojewódzki inspektor, w drodze decyzji, na koszt posiadacza materiału siewnego, nakazuje niezwłoczne wycofanie z obrotu tego materiału.

2. Materiał siewny wycofany z obrotu na podstawie decyzji, o której mowa w ust. 1, staje się odpadem w rozumieniu przepisów o odpadach.

3. W przypadku stwierdzenia, że wprowadzony do obrotu materiał siewny zaprawiony środkiem ochrony roślin znajduje się w opakowaniu, na którym nie zostały umieszczone informacje, o których mowa w art. 49 ust. 4 rozporządzenia nr 1107/2009, sporządzone przynajmniej w języku polskim, wojewódzki inspektor, w drodze decyzji, na koszt posiadacza materiału siewnego, nakazuje niezwłoczne wycofanie z obrotu tego materiału.

4. Decyzje, o których mowa w ust. 1 i 3, podlegają natychmiastowemu wykonaniu.

Rozdział 4

Stosowanie środków ochrony roślin

Art. 35. [Stosowanie, przechowywanie i unieszkodliwianie środków ochrony roślin]

1. Środki ochrony roślin należy stosować w taki sposób, aby nie stwarzać zagrożenia dla zdrowia ludzi, zwierząt oraz dla środowiska, w tym przeciwdziałać zniesieniu środków ochrony roślin na obszary i obiekty niebędące celem zabiegu z zastosowaniem tych środków oraz planować stosowanie środków ochrony roślin z uwzględnieniem okresu, w którym ludzie będą przebywać na obszarze objętym zabiegiem.

2. Środki ochrony roślin mogą być stosowane w odległości mniejszej od zbiorników i cieków wodnych niż szerokość strefy buforowej, o której mowa w załączniku III do rozporządzenia Komisji (UE) nr 547/2011 z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie wykonania rozporządzenia (WE) nr 1107/2009 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymogów w zakresie etykietowania środków ochrony roślin (Dz. Urz. UE L 155 z 11.06.2011, str. 176), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 547/2011”, wskazanej w etykietach tych środków, jeżeli zostaną określone warunki stosowania środków ochrony roślin w takiej odległości w przepisach wydanych na podstawie art. 40 ust. 2.

3. Użytkownicy profesjonalni:

1) stosują środki ochrony roślin z uwzględnieniem integrowanej ochrony roślin;

2) w dokumentacji, o której mowa w art. 67 ust. 1 rozporządzenia nr 1107/2009, są obowiązani do wskazania sposobu realizacji wymagań integrowanej ochrony roślin poprzez podanie co najmniej przyczyny wykonania zabiegu środkiem ochrony roślin.

4. Środki ochrony roślin należy przechowywać i unieszkodliwiać w taki sposób, aby nie stwarzać zagrożenia dla zdrowia ludzi, zwierząt oraz dla środowiska, w tym zgodnie ze sposobem, o którym mowa w pkt 1 lit. q załącznika I do rozporządzenia nr 547/2011.

5. Z opakowaniami jednostkowymi środków ochrony roślin należy postępować w sposób, o którym mowa w pkt 1 lit. q i s załącznika I do rozporządzenia nr 547/2011.

6. Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia, wymagania integrowanej ochrony roślin, mając na uwadze ograniczenie zagrożeń dla zdrowia ludzi, zwierząt oraz dla środowiska związanych ze stosowaniem środków ochrony roślin.

Art. 36. [Ograniczenia stosowania przez użytkowników nieprofesjonalnych środków ochrony roślin]
1. Zabrania się stosowania środków ochrony roślin, które zostały zgodnie z przepisami rozporządzenia nr 1272/2008 zaklasyfikowane jako stwarzające zagrożenie dla zdrowia człowieka, na terenach placów zabaw, żłobków, przedszkoli, szkół podstawowych, szpitali, stref ochronnych „A” wydzielonych na obszarach uzdrowisk lub obszarach ochrony uzdrowiskowej w rozumieniu przepisów o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych.

2. Wojewódzki inspektor zezwala, w drodze decyzji, na zastosowanie środka ochrony roślin, który został zgodnie z przepisami rozporządzenia nr 1272/2008 zaklasyfikowany jako stwarzający zagrożenie dla zdrowia człowieka, na terenach, o których mowa w ust. 1, w przypadku:

1) wystąpienia organizmów kwarantannowych, lub

2) zagrożenia przez organizmy szkodliwe pomników przyrody lub zespołów przyrodniczo-krajobrazowych w rozumieniu przepisów o ochronie przyrody, lub

3) stwierdzenia występowania roślin stwarzających zagrożenie dla zdrowia ludzi, lub

4) wystąpienia organizmów szkodliwych dla roślin lub produktów roślinnych, których zwalczenie metodami niechemicznymi jest nieuzasadnione ekonomicznie lub nieskuteczne.

3. W decyzji, o której mowa w ust. 2, określa się warunki stosowania środka ochrony roślin na terenach, o których mowa w ust. 1.

4. Zabrania się stosowania przez użytkowników nieprofesjonalnych w formie oprysku lub fumigacji, a także wykorzystywania do zaprawiania nasion, środków ochrony roślin zaklasyfikowanych zgodnie z przepisami rozporządzenia nr 1272/2008 do co najmniej jednej z poniższych klas i kategorii zagrożenia:

1) toksyczność ostra kategoria 1, 2 i 3;

2) działanie rakotwórcze;

3) działanie mutagenne;

4) działanie szkodliwe na rozrodczość;

5) działanie toksyczne na narządy docelowe po narażeniu jednorazowym (STOT SE) kategoria 1;

6) działanie toksyczne na narządy docelowe po narażeniu powtarzanym (STOT RE) kategoria 1.

Art. 37. [Obowiązek przechowywania kopii dokumentacji]
1. Posiadacz gruntów lub obiektów, w których są wykonywane zabiegi z zastosowaniem środków ochrony roślin przez użytkownika profesjonalnego, jest obowiązany do przechowywania przez okres 3 lat przekazanej przez tego użytkownika kopii dokumentacji, o której mowa w art. 67 ust. 1 rozporządzenia nr 1107/2009, dotyczącej środków ochrony roślin stosowanych na tych gruntach lub w tych obiektach, jeżeli wykonującym te zabiegi jest inny podmiot i posiadacz ten nie dysponuje tą dokumentacją.

2. Posiadacz gruntów lub obiektów, w których są wykonywane zabiegi z zastosowaniem środków ochrony roślin przez użytkownika profesjonalnego, jest obowiązany do wskazania sposobu realizacji wymagań integrowanej ochrony roślin poprzez podanie co najmniej przyczyny wykonania zabiegu środkiem ochrony roślin w dokumentacji, o której mowa w art. 67 ust. 1 rozporządzenia nr 1107/2009, lub w kopii tej dokumentacji, jeżeli wykonującym te zabiegi jest inny podmiot i posiadacz ten nie dysponuje tą dokumentacją.

Art. 38. [Ograniczenia dotyczące środków przy użyciu sprzętu agrolotniczego]
1. Środki ochrony roślin mogą być stosowane przy użyciu sprzętu agrolotniczego, jeżeli zwalczanie organizmów szkodliwych nie jest możliwe przy użyciu sprzętu naziemnego lub zastosowanie środków ochrony roślin przy użyciu sprzętu agrolotniczego stwarza mniejsze zagrożenie dla zdrowia ludzi, zwierząt lub dla środowiska niż przy użyciu sprzętu naziemnego.

2. Zabrania się stosowania przy użyciu sprzętu agrolotniczego:

1) środków chwastobójczych;

2) desykantów;

3) środków ochrony roślin zaklasyfikowanych zgodnie z przepisami rozporządzenia nr 1272/2008 do co najmniej jednej z poniższych klas i kategorii zagrożenia:

a) toksyczność ostra kategoria 1, 2 i 3,

b) działanie rakotwórcze kategoria 1A i 1B,

c) działanie mutagenne kategoria 1A i 1B,

d) działanie szkodliwe na rozrodczość kategoria 1A i 1B,

e) działanie toksyczne na narządy docelowe po narażeniu jednorazowym (STOT SE) kategoria 1,

f) działanie toksyczne na narządy docelowe po narażeniu powtarzanym (STOT RE) kategoria 1;

4) środków ochrony roślin bez dodania substancji obciążającej.

Art. 39. [Plan zabiegów]
1. Wykonanie zabiegu z zastosowaniem środka ochrony roślin przy użyciu sprzętu agrolotniczego wymaga ujęcia takiego zabiegu w planie zabiegów, zatwierdzonym przez wojewódzkiego inspektora właściwego ze względu na miejsce przeprowadzenia takiego zabiegu.

2. Podmiot planujący przeprowadzenie zabiegu z zastosowaniem środka ochrony roślin przy użyciu sprzętu agrolotniczego przekazuje wojewódzkiemu inspektorowi, o którym mowa w ust. 1, plan zabiegów, nie później niż na 40 dni przed planowanym rozpoczęciem tych zabiegów.

3. Plan zabiegów zawiera:

1) informacje o:

a) zwalczanych organizmach szkodliwych,

b) obszarze objętym planowanymi zabiegami z zastosowaniem środka ochrony roślin oraz jego lokalizacji,

c) nazwie roślin lub produktów roślinnych, będących przedmiotem zabiegów z zastosowaniem środka ochrony roślin,

d) planowanych terminach wykonania zabiegów z zastosowaniem środka ochrony roślin, przedstawionych w układzie miesięcznym, ze wskazaniem nazw środków ochrony roślin, które zostaną zastosowane podczas tych zabiegów,

e) sposobie ostrzegania o planowanych zabiegach z zastosowaniem środka ochrony roślin osób, które mogą być zagrożone kontaktem ze środkiem ochrony roślin w wyniku przeprowadzenia takiego zabiegu lub posiadaczy zwierząt, które mogą być zagrożone kontaktem ze środkiem ochrony roślin w wyniku przeprowadzenia takiego zabiegu;

2) uzasadnienie konieczności wykonania zabiegów z zastosowaniem środka ochrony roślin, potwierdzające spełnienie warunków określonych w art. 38 ust. 1.

4. Do planu zabiegów podmiot planujący przeprowadzenie zabiegu z zastosowaniem środka ochrony roślin przy użyciu sprzętu agrolotniczego dołącza oświadczenie, że:

1) są mu znane warunki wykonywania zabiegu z zastosowaniem środka ochrony roślin przy użyciu sprzętu agrolotniczego;

2) zabieg z zastosowaniem środka ochrony roślin przy użyciu sprzętu agrolotniczego będzie wykonany:

a) przez podmiot posiadający certyfikat uprawniający do podjęcia i wykonywania działalności w lotnictwie cywilnym w zakresie świadczenia usług lotniczych innych niż przewóz lotniczy z wykorzystaniem statków powietrznych, dla których wymagane jest świadectwo zdatności do lotu, wydany zgodnie z przepisami Prawa lotniczego,

b) przez osobę spełniającą kwalifikacje wymagane dla osób wykonujących zabiegi z zastosowaniem środków ochrony roślin przeznaczonych dla użytkowników profesjonalnych,

c) przy użyciu sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin, który jest sprawny technicznie,

d) przy użyciu statku powietrznego, który posiada certyfikat typu lub uzupełniający certyfikat typu, w rozumieniu przepisów Prawa lotniczego, z wpisem dopuszczającym ten statek powietrzny do wykonywania zabiegów z zastosowaniem środka ochrony roślin przy użyciu sprzętu agrolotniczego.

5. Wojewódzki inspektor zatwierdza plan zabiegów, w drodze decyzji, w terminie 7 dni roboczych od dnia złożenia planu zabiegów, jeżeli zostały spełnione warunki określone w art. 38 oraz wykonanie zabiegów z zastosowaniem środka ochrony roślin, ujętych w planie zabiegów, nie narusza przepisów ustawy oraz rozporządzenia nr 1107/2009.

6. Podmiot planujący przeprowadzenie zabiegu z zastosowaniem środka ochrony roślin przy użyciu sprzętu agrolotniczego informuje wojewódzkiego inspektora o zamiarze przeprowadzenia takiego zabiegu ujętego w planie zabiegów, w terminie 7 dni przed dniem planowanego zabiegu, określając:

1) termin tego zabiegu;

2) nazwę i ilość środka ochrony roślin, który będzie wykorzystany podczas tego zabiegu;

3) imię, nazwisko oraz adres i miejsce zamieszkania wykonawcy tego zabiegu albo jego nazwę oraz adres i siedzibę, z tym że w przypadku gdy wykonawcą tego zabiegu jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, zamiast adresu i miejsca zamieszkania tej osoby – adres miejsca wykonywania działalności gospodarczej, jeżeli jest inny niż adres i miejsce zamieszkania.

7. Wojewódzki inspektor, w terminie 3 dni od dnia otrzymania informacji, o której mowa w ust. 6, w drodze decyzji, zakazuje wykonania zabiegu z zastosowaniem środka ochrony roślin, jeżeli:

1) wskazane środki ochrony roślin, zgodnie z zezwoleniem na ich wprowadzanie do obrotu lub pozwoleniem na handel równoległy, lub pozwoleniem na prowadzenie badań, nie mogą być stosowane przy użyciu sprzętu agrolotniczego lub

2) na wskazanym obszarze nie można wykonywać zabiegu z zastosowaniem środka ochrony roślin przy użyciu sprzętu agrolotniczego.

8. W przypadku wystąpienia nieprzewidzianego zagrożenia ze strony organizmów szkodliwych możliwe jest wykonanie zabiegu z zastosowaniem środka ochrony roślin przy użyciu sprzętu agrolotniczego nieujętego w planie zabiegów, jeżeli wykonanie takiego zabiegu nie stwarza zagrożenia dla zdrowia ludzi, zwierząt oraz dla środowiska.

9. Podmiot planujący wykonanie zabiegu, o którym mowa w ust. 8, informuje wojewódzkiego inspektora właściwego ze względu na planowane miejsce wykonania tego zabiegu o zamiarze przeprowadzenia takiego zabiegu w terminie 7 dni przed dniem planowanego zabiegu.

10. Informacja, o której mowa w ust. 9, zawiera dane określone w ust. 3 pkt 1 lit. a–c i lit. e i pkt 2 oraz w ust. 6 pkt 3, planowany termin zabiegu z zastosowaniem środka ochrony roślin oraz wskazanie nazwy i ilości środka ochrony roślin, który zostanie zastosowany podczas zabiegu.

11. Wojewódzki inspektor, w terminie 3 dni od dnia otrzymania informacji, o której mowa w ust. 9, w drodze decyzji, zakazuje wykonania zabiegu z zastosowaniem środka ochrony roślin, jeżeli zachodzi przynajmniej jedna z okoliczności, o których mowa w ust. 7.

12. Decyzje, o których mowa w ust. 7 i 11, podlegają natychmiastowemu wykonaniu.

13. Wojewódzki inspektor udostępnia informacje o planowanych zabiegach z zastosowaniem środka ochrony roślin przy użyciu sprzętu agrolotniczego, na stronie internetowej wojewódzkiego inspektoratu ochrony roślin i nasiennictwa, obejmujące w szczególności:

1) obszar objęty planowanymi zabiegami oraz jego lokalizację;

2) nazwy środków ochrony roślin, które zostaną zastosowane podczas planowanych zabiegów;

3) termin planowanych zabiegów;

4) czas, po zastosowaniu środka ochrony roślin, w którym ludzie oraz zwierzęta gospodarskie nie powinni przebywać na obszarze objętym planowanymi zabiegami.

14. Informacje, o których mowa w ust. 13, wojewódzki inspektor może udostępniać także w inny sposób zwyczajowo przyjęty na danym obszarze.

Art. 40. [Odległości, warunki atmosferyczne oraz powierzchnia niezbędna do stosowania środków]
1. Minister właściwy do spraw rolnictwa w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia:

1) minimalne odległości od określonych miejsc lub obiektów, po uwzględnieniu których można stosować środki ochrony roślin,

2) warunki atmosferyczne, w jakich można stosować środki ochrony roślin,

3) minimalną powierzchnię, na której można stosować środki ochrony roślin przy użyciu sprzętu agrolotniczego

– mając na względzie rodzaj sprzętu do stosowania środków ochrony roślin oraz ograniczenie zagrożenia dla zdrowia ludzi, zwierząt oraz dla środowiska związanego ze stosowaniem tych środków.

2. Minister właściwy do spraw rolnictwa w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, warunki stosowania środków ochrony roślin w odległości mniejszej od zbiorników i cieków wodnych niż szerokość strefy buforowej, o której mowa w załączniku III do rozporządzenia nr 547/2011, wskazanej w etykietach tych środków, w tym:

1) sposób oceny stopnia ograniczania znoszenia środków ochrony roślin na obszary i obiekty niebędące celem zabiegu z zastosowaniem tych środków, przez określone rozwiązania techniczne lub rodzaje sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin,

2) podmioty dokonujące oceny stopnia ograniczania znoszenia środków ochrony roślin na obszary i obiekty niebędące celem zabiegu z zastosowaniem tych środków, przez określone rozwiązania techniczne lub rodzaje sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin,

3) sposób udostępniania wyników oceny stopnia ograniczania znoszenia środków ochrony roślin na obszary i obiekty niebędące celem zabiegu z zastosowaniem tych środków, przez określone rozwiązania techniczne lub rodzaje sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin,

4) sposób dokumentowania działań związanych z dokonywaniem oceny stopnia ograniczania znoszenia środka ochrony roślin na obszary i obiekty niebędące celem zabiegu z zastosowaniem tych środków, przez określone rozwiązania techniczne lub rodzaje sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin

– mając na względzie stopień ograniczania znoszenia środka ochrony roślin na obszary i obiekty niebędące celem zabiegu z zastosowaniem środków ochrony roślin, przez poszczególne rozwiązania techniczne lub rodzaje sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin.

3. Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy sposób postępowania przy stosowaniu i przechowywaniu środków ochrony roślin, w szczególności:

1) sposób:

a) przechowywania środków ochrony roślin,

b) przygotowywania środków ochrony roślin do zastosowania,

c) postępowania z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu z zastosowaniem środków ochrony roślin,

d) postępowania podczas czyszczenia sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin,

2) wymagania, jakie powinny spełniać miejsca lub obiekty, w których są przechowywane środki ochrony roślin, uwzględniające minimalne odległości, od określonych miejsc lub obiektów, po uwzględnieniu których można przechowywać te środki,

3) sposób ostrzegania o zamiarze przeprowadzenia zabiegu z zastosowaniem środków ochrony roślin stwarzającego szczególne zagrożenie dla zdrowia ludzi lub zwierząt lub dla środowiska osób, które mogą zostać narażone na kontakt z tymi środkami lub są posiadaczami zwierząt gospodarskich, które mogą zostać narażone na kontakt z tymi środkami

– mając na względzie ograniczenie zagrożenia dla zdrowia ludzi, zwierząt oraz dla środowiska związanego ze stosowaniem środków ochrony roślin.

4. Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia, rozwiązania techniczne, jakie powinny zostać zastosowane podczas wykonywania zabiegów z zastosowaniem środków ochrony roślin przy użyciu sprzętu agrolotniczego, mając na względzie ograniczenie ryzyka naniesienia cieczy użytkowej na obszar niebędący celem tego zabiegu.

Art. 41. [Wymagania dotyczące podmiotów wykonujących zabieg z zastosowaniem środków]
Zabieg z zastosowaniem środków ochrony roślin przeznaczonych dla użytkowników profesjonalnych może być wykonywany przez osoby, które:

1) ukończyły szkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin w Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, z zastrzeżeniem art. 64 ust. 4, 5, 7 i 8, lub

2) ukończyły szkolenie w zakresie doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin w Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, z zastrzeżeniem art. 64 ust. 4, 5, 7 i 8, lub

3) ukończyły szkolenie w zakresie integrowanej produkcji roślin potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, z zastrzeżeniem art. 64 ust. 4, 5, 7 i 8, lub

4) nie wcześniej niż przed upływem 5 lat, przed zastosowaniem tych środków, ukończyły szkolenie wymagane od użytkowników profesjonalnych w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w państwie będącym stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, na podstawie przepisów obowiązujących w tym państwie, potwierdzone dokumentem o ukończeniu tego szkolenia, lub przedstawiły inny dokument wydany na podstawie przepisów obowiązujących w tym państwie, potwierdzający uzyskanie uprawnień do wykonywania zabiegów z zastosowaniem środków ochrony roślin przeznaczonych dla użytkowników profesjonalnych.

Art. 42. [Podmioty świadczące usługi doradcze]
Usługi doradcze dotyczące metod ochrony roślin w zakresie realizacji wymagań integrowanej ochrony roślin oraz stosowania środków ochrony roślin, w tym wykonywane w ramach działalności marketingowej, mogą być świadczone przez osoby, które:

1) ukończyły szkolenie w zakresie doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, z zastrzeżeniem art. 64 ust. 4, 5, 7 i 8, lub

2) nie wcześniej niż przed upływem 5 lat, przed świadczeniem tych usług, ukończyły szkolenie wymagane od osób świadczących usługi doradcze dotyczące metod ochrony roślin w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w państwie będącym stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, na podstawie przepisów obowiązujących w tym państwie, potwierdzone dokumentem o ukończeniu tego szkolenia, lub przedstawiły inny dokument wydany na podstawie przepisów obowiązujących w tym państwie, potwierdzający uzyskanie uprawnień do prowadzenia działalności w zakresie doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin.

Art. 43. [Używanie materiału siewnego zaprawionego środkiem ochrony roślin]
Materiał siewny zaprawiony środkiem ochrony roślin może być używany wyłącznie do siewu lub sadzenia.
Art. 44. [Nakaz unieszkodliwiania środków lub produktów ochrony roślin]
1. W przypadku stwierdzenia posiadania:

1) środka ochrony roślin:

a) bez wymaganego zezwolenia na wprowadzanie środka ochrony roślin do obrotu, pozwolenia na handel równoległy lub pozwolenia na prowadzenie badań, lub

b) którego skład lub właściwości fizyczne, lub właściwości chemiczne zostały zmienione, lub

2) produktu, który imituje środek ochrony roślin lub podrobionego środka ochrony roślin

– wojewódzki inspektor, w drodze decyzji, nakazuje niezwłoczne, na koszt posiadacza tego środka lub produktu, unieszkodliwienie tego środka lub produktu w określonym terminie, zgodnie z przepisami o odpadach, jeżeli ten środek lub produkt może stwarzać zagrożenie dla zdrowia ludzi, zwierząt lub dla środowiska.

2. Decyzja, o której mowa w ust. 1, podlega natychmiastowemu wykonaniu.

Art. 45. [Nakaz unieszkodliwiania materiału siewnego zaprawionego środkiem ochrony roślin]
1. W przypadku stwierdzenia posiadania przez użytkownika materiału siewnego, takiego materiału zaprawionego:

1) środkiem ochrony roślin:

a) dla którego nie zostało wydane zezwolenie na jego wprowadzanie do obrotu lub pozwolenie na handel równoległy, w co najmniej jednym państwie członkowskim Unii Europejskiej, lub pozwolenie na prowadzenie badań, lub

b) który został użyty niezgodnie z zezwoleniem na wprowadzanie do obrotu lub pozwoleniem na handel równoległy, lub

c) którego skład lub właściwości fizyczne, lub właściwości chemiczne zostały zmienione, lub

2) produktem, który imituje środek ochrony roślin lub podrobionym środkiem ochrony roślin

– wojewódzki inspektor, w drodze decyzji, nakazuje niezwłoczne, na koszt tego użytkownika, unieszkodliwienie tego materiału w określonym terminie, zgodnie z przepisami o odpadach, jeżeli materiał ten może stwarzać zagrożenie dla zdrowia ludzi, zwierząt lub dla środowiska.

2. Decyzja, o której mowa w ust. 1, podlega natychmiastowemu wykonaniu.

Art. 46. [Zakaz przeznaczania płodów rolnych zawierających pozostałości środki ochrony roślin do spożycia]
1. Jeżeli wojewódzki inspektor, w toku kontroli stosowania środków ochrony roślin, stwierdzi, na podstawie wyników badań laboratoryjnych próbek płodów rolnych, że te płody rolne zawierają pozostałości środków ochrony roślin w ilości stwarzającej zagrożenie dla zdrowia konsumenta tych płodów rolnych:

1) zakazuje, w drodze decyzji, przeznaczania tych płodów rolnych do spożycia przez ludzi i ich wprowadzania do obrotu, w tym do innych państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw trzecich, z przeznaczeniem do spożycia przez ludzi oraz określa sposób ich zagospodarowania lub

2) jeżeli te płody rolne zostały wprowadzone do obrotu – stosuje procedurę powiadamiania zgodnie z systemem wczesnego ostrzegania o niebezpiecznej żywności i paszach w rozumieniu przepisów o bezpieczeństwie żywności i żywienia.

2. Decyzja, o której mowa w ust. 1 pkt 1, podlega natychmiastowemu wykonaniu.

Art. 47. [Krajowy plan działania na rzecz ograniczenia ryzyka związanego ze stosowaniem środków]
1. Minister właściwy do spraw rolnictwa opracowuje krajowy plan działania na rzecz ograniczenia ryzyka związanego ze stosowaniem środków ochrony roślin, zwany dalej „krajowym planem działania”, uwzględniając w szczególności uwarunkowania krajowe w zakresie produkcji roślinnej oraz stosowania środków ochrony roślin, a także mając na względzie skutki ujętych w tym planie działań na zdrowie ludzi, ochronę środowiska oraz warunki społeczno-gospodarcze.

2. Minister właściwy do spraw rolnictwa zapewnia udział społeczeństwa w opracowywaniu krajowego planu działania.

3. Minister właściwy do spraw rolnictwa przy opracowywaniu krajowego planu działania zasięga opinii ministra właściwego do spraw zdrowia i ministra właściwego do spraw środowiska.

4. Krajowy plan działania określa w szczególności:

1) cele, jakie należy osiągnąć w zakresie ograniczenia ryzyka związanego ze stosowaniem środków ochrony roślin dla zdrowia ludzi, zwierząt oraz dla środowiska, w tym przestrzegania wymagań integrowanej ochrony roślin przez użytkowników profesjonalnych, upowszechniania stosowania metod niechemicznych oraz ograniczania zależności produkcji roślinnej od stosowania chemicznych środków ochrony roślin, a także upowszechniania wiedzy dotyczącej bezpiecznego stosowania środków ochrony roślin;

2) harmonogram osiągania celów, o których mowa w pkt 1;

3) działania, jakie powinny być podejmowane, w celu osiągania celów, o których mowa w pkt 1;

4) podmioty odpowiedzialne za monitorowanie osiągania celów, o których mowa w pkt 1, oraz sposób tego monitorowania;

5) wskaźniki służące do oceny ryzyka związanego ze stosowaniem środków ochrony roślin dla zdrowia ludzi, zwierząt oraz dla środowiska, w tym dotyczące zużycia środków ochrony roślin, i sposób udostępniania wyników oceny tego ryzyka opinii publicznej.

5. Minister właściwy do spraw rolnictwa ogłasza, w drodze obwieszczenia, krajowy plan działania w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.

6. Minister właściwy do spraw rolnictwa:

1) przekazuje krajowy plan działania Komisji Europejskiej i innym państwom członkowskim Unii Europejskiej;

2) dokonuje przeglądu krajowego planu działania w odstępach czasu nie dłuższych niż 5 lat;

3) w przypadku niezrealizowania lub zagrożenia niezrealizowania celów, o których mowa w ust. 2 pkt 1, dokonuje zmiany krajowego planu działania.

7. Do zmian krajowego planu działania stosuje się odpowiednio przepisy ust. 1–5 i ust. 6 pkt 1.

Rozdział 5

Potwierdzanie sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin

Art. 48. [Sprzęt przeznaczony do stosowania środków ochrony roślin]

1. Do zabiegu z zastosowaniem środków ochrony roślin używa się sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin, który:

1) użyty zgodnie z przeznaczeniem nie stwarza zagrożenia dla zdrowia ludzi, zwierząt oraz dla środowiska;

2) jest sprawny technicznie i skalibrowany, tak aby zapewnić prawidłowe stosowanie środków ochrony roślin.

2. Sprzęt przeznaczony do stosowania środków ochrony roślin, będący w użytkowaniu przez użytkowników profesjonalnych, który w przypadku braku sprawności technicznej może stwarzać szczególne zagrożenie dla zdrowia ludzi, zwierząt lub dla środowiska, poddaje się okresowym badaniom w celu potwierdzenia tej sprawności.

3. Do czasu przeprowadzenia pierwszego badania w celu potwierdzenia sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin, o którym mowa w ust. 2, posiadacz tego sprzętu jest obowiązany do przechowywania dowodów jego nabycia.

4. W przypadku braku dowodów nabycia sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin, o którym mowa w ust. 2, sprzęt taki nie może być wykorzystywany do czasu potwierdzenia jego sprawności technicznej na podstawie badań sprawności technicznej tego sprzętu.

5. Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia:

1) rodzaje sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin, który poddaje się badaniom w celu potwierdzenia sprawności technicznej,

2) wymagania dotyczące sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin, który poddaje się badaniom w celu potwierdzenia sprawności technicznej,

3) odstępy czasu, w jakich przeprowadza się badania w celu potwierdzenia sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin oraz termin pierwszego badania tego sprzętu

– mając na względzie stopień zagrożenia dla zdrowia ludzi, zwierząt oraz dla środowiska stwarzany przez poszczególne rodzaje sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin.

Art. 49. [Dokumenty potwierdzające sprawność techniczną sprzętu]
1. Działalność gospodarcza w zakresie potwierdzania sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin jest działalnością regulowaną w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej i wymaga wpisu do rejestru przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie potwierdzania sprawności technicznej tego sprzętu.

2. Dokumenty potwierdzające sprawność techniczną sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin, wydane na podstawie badań sprawności technicznej przeprowadzonych w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w państwie będącym stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, na podstawie przepisów obowiązujących w tym państwie, przez przedsiębiorcę uprawnionego do potwierdzania sprawności technicznej danego rodzaju sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin, są równoważne z dokumentami potwierdzającymi sprawność techniczną sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin, wydanymi przez przedsiębiorców wpisanych do rejestru, o którym mowa w ust. 1.

3. Przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 1, jest obowiązany:

1) zapewnić warunki organizacyjno-techniczne umożliwiające prawidłowe prowadzenie badań sprawności technicznej poszczególnych rodzajów sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin, w celu potwierdzenia jego sprawności technicznej;

2) zapewnić prowadzenie badań sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin, w celu potwierdzenia jego sprawności technicznej, przez osoby, które ukończyły szkolenie w zakresie badań sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin;

3) prowadzić badania sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin, w celu potwierdzenia jego sprawności technicznej, zgodnie z metodyką takich badań;

4) dokumentować działania związane z prowadzeniem badań sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin, w celu potwierdzenia jego sprawności technicznej; jeżeli posiadaczem tego sprzętu jest osoba fizyczna, dokumentacja ta powinna zawierać następujące dane osobowe posiadacza tego sprzętu: imię, nazwisko, adres i miejsce zamieszkania oraz numer PESEL albo nazwę i numer dokumentu potwierdzającego jego tożsamość, w przypadku posiadacza tego sprzętu, nieposiadającego obywatelstwa polskiego;

5) przekazywać wojewódzkiemu inspektorowi informacje o sprzęcie przeznaczonym do stosowania środków ochrony roślin, poddanym badaniom sprawności technicznej, w tym dane osobowe posiadacza tego sprzętu, o których mowa w pkt 4;

6) udostępniać dokumenty dotyczące prowadzenia badań sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin, w celu potwierdzenia jego sprawności technicznej, na żądanie wojewódzkiego inspektora;

7) wydawać posiadaczowi sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin, który został poddany badaniom w celu potwierdzenia jego sprawności technicznej, dokument potwierdzający przeprowadzenie tych badań oraz umieszczać na tym sprzęcie, jeżeli jego sprawność techniczna została potwierdzona, znak kontrolny zawierający indywidualny numer.

Art. 50. [Wniosek dotyczący wpisu do rejestru przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie potwierdzania sprawności technicznej sprzętu]
1. Wpisu do rejestru, o którym mowa w art. 49 ust. 1, dokonuje się na wniosek przedsiębiorcy zawierający następujące dane:

1) imię, nazwisko oraz adres i miejsce zamieszkania albo nazwę oraz adres i siedzibę przedsiębiorcy, z tym że w przypadku gdy przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, zamiast adresu i miejsca zamieszkania tej osoby – adres miejsca wykonywania działalności gospodarczej, jeżeli jest inny niż adres i miejsce zamieszkania;

2) numer w Krajowym Rejestrze Sądowym wnioskodawcy, o ile wnioskodawca taki numer posiada;

3) numer identyfikacji podatkowej (NIP) wnioskodawcy;

4) numer REGON wnioskodawcy, o ile wnioskodawcy taki numer został nadany;

5) wskazanie rodzaju sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin, którego sprawność techniczna będzie potwierdzana;

6) datę i podpis wnioskodawcy.

2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, przedsiębiorca dołącza:

1) oświadczenie następującej treści:

„Oświadczam, że:

1) dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie potwierdzania sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin są kompletne i zgodne z prawdą;

2) znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności w zakresie potwierdzania sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin, określone w ustawie z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin (Dz. U. poz. 455).”;

2) przetłumaczony na język polski odpis z odpowiedniego rejestru albo ewidencji przedsiębiorców prowadzonych w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, albo państwie, które zawarło z Unią Europejską i jej państwami członkowskimi umowę regulującą swobodę świadczenia usług, w przypadku przedsiębiorcy, który zamierza czasowo świadczyć usługę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, powinno również zawierać:

1) firmę przedsiębiorcy oraz jego siedzibę i adres;

2) oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia;

3) podpis osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy, ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji.

Art. 51. [Informacje zawarte w rejestrze]
1. Organem prowadzącym rejestr, o którym mowa w art. 49 ust. 1, jest:

1) wojewódzki inspektor właściwy ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę przedsiębiorcy, z tym że w przypadku gdy przedsiębiorcą jest osoba fizyczna – miejsce wykonywania działalności gospodarczej, jeżeli jest inne niż miejsce zamieszkania tej osoby;

2) wojewódzki inspektor właściwy ze względu na planowane miejsce wykonywania działalności gospodarczej, do którego został złożony wniosek o wpis do rejestru, o którym mowa w art. 49 ust. 1, w przypadku przedsiębiorcy z państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, który zamierza czasowo świadczyć usługę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Rejestr, o którym mowa w art. 49 ust. 1, zawiera:

1) informacje, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 1 i 5;

2) numer wpisu do rejestru;

3) datę wpisu do rejestru.

3. Rejestr, o którym mowa w art. 49 ust. 1, udostępnia się na stronie internetowej administrowanej przez wojewódzki inspektorat ochrony roślin i nasiennictwa.

Art. 52. [Działalność w zakresie potwierdzania sprawności technicznej sprzętu]
1. Podmiot niebędący przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej może prowadzić działalność w zakresie potwierdzania sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin, po uzyskaniu wpisu do rejestru podmiotów niebędących przedsiębiorcami, prowadzących działalność w zakresie potwierdzania sprawności technicznej tego sprzętu.

2. Dokumenty potwierdzające sprawność techniczną sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin, wydane na podstawie badań sprawności technicznej przeprowadzonych w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w państwie będącym stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, na podstawie przepisów obowiązujących w tym państwie, przez podmiot niebędący przedsiębiorcą uprawnionym do prowadzenia działalności w zakresie potwierdzania sprawności technicznej danego rodzaju sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin, są równoważne z dokumentami potwierdzającymi sprawność techniczną sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin, wydanymi przez podmioty wpisane do rejestru, o którym mowa w ust. 1.

3. Podmiot prowadzący działalność w zakresie potwierdzania sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin jest obowiązany spełniać warunki określone w art. 49 ust. 3.

4. Wpisu do rejestru, o którym mowa w ust. 1, dokonuje się na wniosek zainteresowanego podmiotu, zawierający następujące dane:

1) nazwę oraz adres i siedzibę tego podmiotu;

2) numer identyfikacji podatkowej (NIP) wnioskodawcy;

3) numer REGON wnioskodawcy, o ile wnioskodawcy taki numer został nadany;

4) wskazanie rodzaju sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin, którego sprawność techniczna będzie potwierdzana;

5) datę i podpis wnioskodawcy.

5. Do wniosku, o którym mowa w ust. 4, podmiot, o którym mowa w ust. 1, dołącza oświadczenie, że są mu znane i spełnia warunki wykonywania działalności, o której mowa w ust. 1.

6. Organem prowadzącym rejestr, o którym mowa w ust. 1, jest wojewódzki inspektor właściwy ze względu na siedzibę podmiotu.

7. Wpis do rejestru, o którym mowa w ust. 1, podlega opłacie skarbowej.

8. Wojewódzki inspektor wydaje z urzędu zaświadczenie o dokonaniu wpisu do rejestru, o którym mowa w ust. 1.

9. Rejestr, o którym mowa w ust. 1, jest jawny i zawiera:

1) informacje, o których mowa w ust. 4 pkt 1 i 4;

2) numer wpisu;

3) datę wpisu.

10. Rejestr, o którym mowa w ust. 1, udostępnia się na stronie internetowej administrowanej przez wojewódzki inspektorat ochrony roślin i nasiennictwa.

Art. 53. [Kontrola nad prowadzeniem działalności w zakresie potwierdzania sprawności technicznej sprzętu]
1. Podmiot prowadzący działalność w zakresie potwierdzania sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin wpisany do rejestru, o którym mowa w art. 52 ust. 1, jest obowiązany informować na piśmie wojewódzkiego inspektora:

1) o zmianie danych podlegających wpisowi do tego rejestru, w terminie 14 dni od dnia zajścia zdarzenia, które spowodowało zmianę tych danych;

2) o zaprzestaniu wykonywania działalności polegającej na potwierdzaniu sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin, w terminie 14 dni od dnia zaprzestania wykonywania tej działalności.

2. Wojewódzki inspektor sprawuje kontrolę nad prowadzeniem działalności w zakresie potwierdzania sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin.

3. Wojewódzki inspektor przeprowadza kontrolę podmiotów wpisanych do rejestru, w zakresie spełniania warunków określonych w art. 49 ust. 3.

4. W przypadku niespełnienia przez podmiot wpisany do rejestru warunków określonych w art. 49 ust. 3, wojewódzki inspektor może nakazać, w drodze zaleceń pokontrolnych, usunięcie uchybień w oznaczonym terminie.

5. W przypadku:

1) rażącego naruszenia przez podmiot wpisany do rejestru warunków określonych w art. 49 ust. 3 lub

2) złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 52 ust. 5, niezgodnego ze stanem faktycznym, lub

3) uniemożliwiania lub utrudniania przeprowadzania kontroli, lub

4) nieusunięcia w oznaczonym terminie uchybień, o których mowa w ust. 4, lub

5) zaprzestania wykonywania działalności, o której mowa w art. 52 ust. 1

– wojewódzki inspektor wykreśla, w drodze decyzji, podmiot z rejestru.

6. Decyzja, o której mowa w ust. 5, podlega natychmiastowemu wykonaniu.

7. Podmiot, który został wykreślony z rejestru na podstawie ust. 5 pkt 1–4, może uzyskać ponowny wpis do tego rejestru nie wcześniej niż po upływie 3 lat od dnia wydania decyzji o wykreśleniu z tego rejestru.

8. Wojewódzki inspektor, w przypadku stwierdzenia prowadzenia działalności w zakresie potwierdzania sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin przez podmiot, który nie posiada wymaganego wpisu do rejestru, zakazuje, w drodze decyzji, prowadzenia tej działalności. Decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu.

9. Podmiot, który prowadzi działalność w zakresie potwierdzania sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin bez wymaganego wpisu do rejestru, może uzyskać wpis do tego rejestru nie wcześniej niż po upływie 3 lat od dnia, w którym decyzja, o której mowa w ust. 8, stała się ostateczna.

10. Wojewódzki inspektor w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o której mowa w ust. 1, dokonuje odpowiednio aktualizacji danych zawartych w rejestrze albo wykreśla podmiot z tego rejestru.

Art. 54. [Warunki prowadzenia działalności w zakresie potwierdzania sprawności technicznej sprzętu]
Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki prowadzenia działalności w zakresie potwierdzania sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin, o których mowa w art. 49 ust. 3, obejmujące:

1) warunki organizacyjno-techniczne prowadzenia badań sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin w celu potwierdzenia jego sprawności technicznej,

2) metodykę badań sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin, prowadzonych w celu potwierdzenia jego sprawności technicznej,

3) zakres i sposób dokumentowania badań sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin, prowadzonych w celu potwierdzenia jego sprawności technicznej, oraz zakres informacji, jakie powinien zawierać dokument potwierdzający przeprowadzenie badań sprawności technicznej tego sprzętu,

4) zakres informacji o sprzęcie przeznaczonym do stosowania środków ochrony roślin, poddanym badaniom sprawności technicznej w celu potwierdzenia jego sprawności technicznej, przekazywanych wojewódzkiemu inspektorowi oraz termin przekazywania tych informacji,

5) wymagania, jakie powinien spełniać znak kontrolny umieszczany na sprzęcie przeznaczonym do stosowania środków ochrony roślin, którego sprawność techniczna została potwierdzona, oraz wzór tego znaku

– mając na względzie rodzaj sprzętu do stosowania środków ochrony roślin oraz zapewnienie prawidłowego przebiegu badań sprawności technicznej tego sprzętu.

Rozdział 6

Integrowana produkcja roślin

Art. 55. [Zgłoszenie zamiaru stosowania integrowanej produkcji roślin]

1. Podmiot prowadzący produkcję roślin, zwany dalej „producentem roślin”, z zastosowaniem wymagań integrowanej produkcji roślin, może ubiegać się o poświadczenie jej stosowania przez podmiot prowadzący działalność w zakresie certyfikacji w integrowanej produkcji roślin, zwany dalej „podmiotem certyfikującym”.

2. Zamiar stosowania integrowanej produkcji roślin zainteresowany producent roślin zgłasza corocznie podmiotowi certyfikującemu, nie później niż 30 dni przed siewem albo sadzeniem roślin, albo w przypadku roślin wieloletnich, przed rozpoczęciem okresu ich wegetacji.

3. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 2, zawiera:

1) imię, nazwisko oraz adres i miejsce zamieszkania albo nazwę oraz adres i siedzibę producenta roślin;

2) numer REGON, o ile wnioskodawcy taki numer został nadany;

3) numer PESEL, o ile wnioskodawcy taki numer został nadany;

4) datę i podpis wnioskodawcy.

4. Do zgłoszenia, o którym mowa w ust. 2, dołącza się:

1) informację o gatunkach i odmianach roślin, o których mowa w ust. 2, oraz o miejscu i powierzchni ich uprawy;

2) kopię zaświadczenia o ukończeniu szkolenia w zakresie integrowanej produkcji roślin lub kopię zaświadczenia albo kopie innych dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań określonych w art. 64 ust. 4 lub 7.

5. Jeżeli zgłoszenie, o którym mowa w ust. 2, nie zawiera informacji, o których mowa w ust. 3 lub 4, podmiot certyfikujący wzywa producenta roślin do usunięcia braków w wyznaczonym terminie. W przypadku nieusunięcia braków w wyznaczonym terminie, podmiot certyfikujący informuje na piśmie producenta roślin o odmowie przyjęcia zgłoszenia.

6. Podmiot certyfikujący prowadzi i aktualizuje rejestr producentów roślin, którzy zgłosili zamiar stosowania integrowanej produkcji roślin.

7. Rejestr, o którym mowa w ust. 6, zawiera:

1) imię, nazwisko oraz adres i miejsce zamieszkania albo nazwę oraz adres i siedzibę producenta roślin;

2) numer REGON wnioskodawcy, o ile wnioskodawcy taki numer został nadany;

3) numer PESEL wnioskodawcy, o ile wnioskodawcy taki numer został nadany;

4) numer wpisu do rejestru;

5) datę wpisu do rejestru.

8. Rejestr, o którym mowa w ust. 6, jest prowadzony na potrzeby Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa.

9. Podmiot certyfikujący wydaje producentowi roślin, który zgłosił zamiar stosowania integrowanej produkcji roślin, zaświadczenie o numerze wpisu do rejestru, o którym mowa w ust. 6, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania tego zgłoszenia.

Art. 56. [Czynności kontrolne producentów roślin]
1. Podmiot certyfikujący prowadzi kontrolę producentów roślin stosujących integrowaną produkcję roślin.

2. Czynności kontrolne obejmują w szczególności sprawdzenie spełnienia wymagań określonych w art. 57 ust. 2 pkt 1–5 oraz pobieranie próbek roślin i produktów roślinnych do badań na obecność pozostałości środków ochrony roślin oraz poziomów azotanów, azotynów i metali ciężkich w celu sprawdzenia wymagań określonych w art. 57 ust. 2 pkt 6.

3. Badaniom, o których mowa w ust. 2, poddaje się rośliny lub produkty roślinne u nie mniej niż 20% producentów roślin wpisanych do rejestru, o którym mowa w art. 55 ust. 6, przy czym w pierwszej kolejności badania przeprowadza się u producentów roślin, w przypadku których istnieje podejrzenie niestosowania wymagań integrowanej produkcji roślin.

4. Badania, o których mowa w ust. 2, przeprowadza się w laboratoriach posiadających akredytację w odpowiednim zakresie udzieloną w trybie przepisów ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności lub przepisów rozporządzenia nr 765/2008.

5. Czynności kontrolne prowadzą osoby upoważnione przez podmiot certyfikujący.

6. Czynności kontrolne prowadzi się w obecności producenta roślin lub osoby przez niego upoważnionej, po okazaniu upoważnienia do prowadzenia tych czynności.

7. Osoba prowadząca czynności kontrolne jest uprawniona do:

1) żądania ustnych lub pisemnych wyjaśnień, okazania dokumentów lub innych nośników informacji oraz udostępnienia innych informacji mających związek z przedmiotem kontroli;

2) dokonywania oględzin roślin, produktów roślinnych, materiału siewnego, środków ochrony roślin, sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin, obiektów, pomieszczeń, środków transportu oraz innych przedmiotów, w zakresie objętym kontrolą;

3) pobierania próbek roślin i produktów roślinnych do badań na obecność pozostałości środków ochrony roślin oraz poziomów azotanów, azotynów i metali ciężkich.

8. Z przeprowadzonych czynności kontrolnych sporządza się protokół, który zawiera:

1) nazwę oraz adres i siedzibę podmiotu certyfikującego;

2) imię i nazwisko osoby przeprowadzającej czynności kontrolne;

3) imię, nazwisko oraz adres i miejsce zamieszkania albo nazwę oraz adres i siedzibę producenta roślin;

4) numer producenta roślin w rejestrze, o którym mowa w art. 55 ust. 6;

5) czas trwania czynności kontrolnych;

6) opis stanu faktycznego stwierdzonego w toku przeprowadzonych czynności kontrolnych;

7) opis ewentualnych nieprawidłowości stwierdzonych w toku przeprowadzonych czynności kontrolnych;

8) informacje o próbkach pobranych do badań, określających:

a) liczbę próbek,

b) nazwę gatunkową i odmianę roślin, z których pobrano próbki,

c) wielkość partii, z której zostały pobrane próbki.

9. Protokół z przeprowadzenia czynności kontrolnych podpisuje osoba przeprowadzająca te czynności oraz producent roślin lub osoba przez niego upoważniona. Odmowę podpisania protokołu z przeprowadzenia czynności kontrolnych odnotowuje się w protokole kontroli. Odmowa podpisania protokołu z przeprowadzenia czynności kontrolnych nie stanowi przeszkody do prowadzenia dalszego postępowania.

10. Producent roślin lub osoba przez niego upoważniona może zgłosić podmiotowi certyfikującemu umotywowane zastrzeżenia do ustaleń zawartych w protokole z przeprowadzenia czynności kontrolnych w terminie 7 dni od dnia podpisania protokołu.

11. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w ust. 10, podmiot certyfikujący rozpatruje wniesione zastrzeżenia w terminie 7 dni od dnia ich wniesienia i, jeżeli to konieczne, zleca przeprowadzenie dodatkowych czynności kontrolnych.

12. W przypadku nieuznania zastrzeżeń, o których mowa w ust. 10, w całości lub w części, podmiot certyfikujący przekazuje niezwłocznie swoje stanowisko na piśmie producentowi roślin.

13. Za przeprowadzenie czynności kontrolnych, w tym pobranie próbek roślin i produktów roślinnych do badań, o których mowa w ust. 2, oraz za przeprowadzenie tych badań podmiot certyfikujący może pobrać wynagrodzenie.

14. Podmiot certyfikujący zamieszcza na swojej stronie internetowej cennik opłat pobieranych za przeprowadzenie czynności kontrolnych, w tym za pobranie próbek roślin i produktów roślinnych do badań, o których mowa w ust. 2, oraz za przeprowadzenie tych badań.

Art. 57. [Certyfikat poświadczający stosowanie integrowanej produkcji roślin]
1. Poświadczeniem stosowania integrowanej produkcji roślin jest certyfikat wydawany na wniosek producenta roślin przez podmiot certyfikujący.

2. Certyfikat poświadczający stosowanie integrowanej produkcji roślin wydaje się, jeżeli producent roślin spełnia następujące wymagania:

1) ukończył szkolenie w zakresie integrowanej produkcji roślin i posiada zaświadczenie o ukończeniu tego szkolenia, z zastrzeżeniem art. 64 ust. 4, 5, 7 i 8;

2) prowadzi produkcję i ochronę roślin według szczegółowych metodyk zatwierdzonych przez Głównego Inspektora i udostępnionych na stronie internetowej administrowanej przez Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa;

3) stosuje nawożenie na podstawie faktycznego zapotrzebowania roślin na składniki pokarmowe, określone w szczególności na podstawie analiz gleby lub roślin;

4) dokumentuje prawidłowo prowadzenie działań związanych z integrowaną produkcją roślin;

5) przestrzega przy produkcji roślin zasad higieniczno-sanitarnych, w szczególności określonych w metodykach, o których mowa w pkt 2;

6) w próbkach roślin i produktów roślinnych pobranych do badań, o których mowa w art. 56 ust. 2, nie stwierdzono przekroczenia najwyższych dopuszczalnych pozostałości środków ochrony roślin oraz poziomów azotanów, azotynów i metali ciężkich;

7) przestrzega przy produkcji roślin wymagań z zakresu ochrony roślin przed organizmami szkodliwymi, w szczególności określonych w metodykach, o których mowa w pkt 2.

3. Przed wydaniem certyfikatu poświadczającego stosowanie integrowanej produkcji roślin, producent roślin przekazuje podmiotowi certyfikującemu:

1) oświadczenie, że uprawa była prowadzona zgodnie z wymaganiami integrowanej produkcji roślin;

2) informację o gatunkach i odmianach roślin uprawianych z zastosowaniem wymagań integrowanej produkcji roślin, powierzchni ich uprawy oraz wielkości plonu.

4. Certyfikat poświadczający stosowanie integrowanej produkcji roślin wydaje się na okres niezbędny do zbycia roślin, nie dłużej jednak niż na okres 12 miesięcy.

5. Certyfikat poświadczający stosowanie integrowanej produkcji roślin, wydawany producentowi roślin będącemu osobą fizyczną, zawiera następujące dane osobowe tego producenta: imię, nazwisko oraz adres i miejsce zamieszkania.

6. Podmiot certyfikujący prowadzi rejestr wydanych certyfikatów poświadczających stosowanie integrowanej produkcji roślin zawierający:

1) imię, nazwisko oraz adres i miejsce zamieszkania albo nazwę oraz adres i siedzibę producenta roślin;

2) numer REGON producenta roślin, o ile producentowi roślin taki numer został nadany;

3) numer PESEL producenta roślin, o ile producentowi roślin taki numer został nadany;

4) numer producenta roślin w rejestrze, o którym mowa w art. 55 ust. 6;

5) numer wydanego certyfikatu;

6) wskazanie gatunków i odmian roślin uprawianych, z zastosowaniem wymagań integrowanej produkcji roślin, dla których został wydany certyfikat, oraz powierzchni ich uprawy i wielkości plonu.

7. Producent roślin, który otrzymał certyfikat poświadczający stosowanie integrowanej produkcji roślin, może używać znaku integrowanej produkcji roślin do oznaczania roślin, dla których został wydany ten certyfikat.

8. Wzór znaku integrowanej produkcji roślin Główny Inspektor udostępnia na stronie internetowej administrowanej przez Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa.

9. Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia, sposób dokumentowania przez producenta roślin działań związanych z integrowaną produkcją roślin oraz wzór tej dokumentacji, mając na względzie zapewnienie przejrzystości tych działań.

Art. 58. [Upoważnienie do prowadzenia działalności w zakresie certyfikacji]
1. Działalność w zakresie certyfikacji w integrowanej produkcji roślin może być prowadzona przez podmiot upoważniony przez wojewódzkiego inspektora właściwego ze względu na siedzibę tego podmiotu albo miejsce prowadzenia działalności, jeżeli podmiot nie posiada siedziby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Upoważnienie do prowadzenia działalności w zakresie certyfikacji w integrowanej produkcji roślin następuje, w drodze decyzji, na wniosek podmiotu ubiegającego się o udzielenie tego upoważnienia.

3. Upoważniony do prowadzenia działalności w zakresie certyfikacji w integrowanej produkcji roślin może być podmiot, który posiada akredytację w zakresie certyfikacji integrowanej produkcji roślin udzieloną w trybie przepisów ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności i zapewnia prowadzenie kontroli przestrzegania wymagań integrowanej produkcji roślin przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje, w tym wykształcenie oraz doświadczenie w tym zakresie.

4. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, zawiera:

1) nazwę oraz adres i siedzibę podmiotu ubiegającego się o udzielenie upoważnienia do prowadzenia działalności w zakresie certyfikacji w integrowanej produkcji roślin;

2) numer w Krajowym Rejestrze Sądowym wnioskodawcy, o ile wnioskodawca taki numer posiada;

3) numer identyfikacji podatkowej (NIP) wnioskodawcy;

4) numer REGON wnioskodawcy, o ile wnioskodawcy taki numer został nadany;

5) datę i podpis wnioskodawcy.

5. Do wniosku, o którym mowa w ust. 2, dołącza się:

1) kopię dokumentu potwierdzającego akredytację w zakresie certyfikacji w integrowanej produkcji roślin udzieloną w trybie przepisów ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności;

2) oświadczenie podmiotu ubiegającego się o udzielenie upoważnienia do prowadzenia działalności w zakresie certyfikacji w integrowanej produkcji roślin, że osoby, które będą prowadziły kontrolę przestrzegania wymagań integrowanej produkcji roślin, posiadają odpowiednie kwalifikacje, w tym wykształcenie oraz doświadczenie w tym zakresie;

3) przetłumaczony na język polski odpis z odpowiedniego rejestru albo ewidencji prowadzonych w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, albo państwie, które zawarło z Unią Europejską i jej państwami członkowskimi umowę regulującą swobodę świadczenia usług, w przypadku wnioskodawcy, który zamierza czasowo świadczyć usługę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

6. Wojewódzki inspektor odmawia, w drodze decyzji, udzielenia upoważnienia do prowadzenia działalności w zakresie certyfikacji w integrowanej produkcji roślin, jeżeli podmiot ubiegający się o udzielenie tego upoważnienia nie wykazał, że spełnia warunki określone w ust. 3.

7. Główny Inspektor może upoważnić wojewódzkiego inspektora do wykonywania działalności w zakresie certyfikacji w integrowanej produkcji roślin.

8. W przypadku wydania upoważnienia, o którym mowa w ust. 7:

1) wojewódzki inspektor wykonuje uprawnienia i obowiązki podmiotu certyfikującego; przepisów ust. 1–6, art. 60, art. 61 ust. 1 i 2, art. 62 oraz przepisów wydanych na podstawie art. 63 pkt 1 nie stosuje się;

2) badania, o których mowa w art. 56 ust. 2, są przeprowadzane w laboratoriach posiadających akredytację w odpowiednim zakresie, udzieloną w trybie przepisów ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności lub przepisów rozporządzenia nr 765/2008 lub w laboratoriach Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa, na koszt producenta roślin;

3) Główny Inspektor prowadzi i aktualizuje na stronie internetowej administrowanej przez Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa wykaz upoważnionych wojewódzkich inspektorów ochrony roślin i nasiennictwa z podaniem ich nazwy, adresu i siedziby.

Art. 59. [Wykaz podmiotów certyfikujących]
1. Główny Inspektor prowadzi i aktualizuje wykaz podmiotów certyfikujących.

2. Wykaz, o którym mowa w ust. 1, zawiera informacje, o których mowa w art. 58 ust. 4 pkt 1.

3. Wykaz, o którym mowa w ust. 1, udostępnia się na stronie internetowej administrowanej przez Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa.

Art. 60. [Obowiązki podmiotu certyfikującego]
Podmiot certyfikujący jest obowiązany:

1) udostępniać dokumenty dotyczące prowadzenia certyfikacji w integrowanej produkcji roślin na żądanie wojewódzkiego inspektora;

2) przekazywać wojewódzkiemu inspektorowi do dnia 31 stycznia każdego roku informacje o producentach roślin wpisanych w poprzednim roku kalendarzowym do rejestru, o którym mowa w art. 55 ust. 6, oraz zestawienie wydanych w poprzednim roku kalendarzowym certyfikatów poświadczających stosowanie integrowanej produkcji roślin, zawierające informacje określone w art. 57 ust. 6;

3) zapewnić, że kontrole producentów roślin stosujących integrowaną produkcję roślin są wykonywane przez osoby posiadające wymagane kwalifikacje, w tym wykształcenie oraz doświadczenie w tym zakresie;

4) zgłaszać wojewódzkiemu inspektorowi zmianę danych, o których mowa w art. 58 ust. 4 pkt 1, w terminie 14 dni od dnia zajścia zdarzenia, które spowodowało zmianę tych danych.

Art. 61. [Kontrola zgodności działalności podmiotów certyfikujących z przepisami dotyczącymi integrowanej produkcji roślin]
1. Wojewódzki inspektor prowadzi kontrolę zgodności działalności podmiotów certyfikujących z przepisami dotyczącymi integrowanej produkcji roślin.

2. W ramach kontroli, o której mowa w ust. 1, wojewódzki inspektor:

1) sprawdza stosowanie przez podmioty certyfikujące procedur kontrolnych i kwalifikacje posiadane przez osoby prowadzące czynności kontrolne oraz dokonuje sprawdzenia dokumentów dotyczących tych czynności;

2) przekazuje podmiotom certyfikującym wnioski pokontrolne oraz nakazuje usunięcie w wyznaczonym terminie uchybień związanych z funkcjonowaniem podmiotu certyfikującego;

3) może żądać od podmiotów certyfikujących wszelkich dodatkowych danych i informacji związanych ze sprawowaną kontrolą;

4) może sprawdzić u producentów roślin stosujących integrowaną produkcję roślin prawidłowość przeprowadzania kontroli przestrzegania wymagań integrowanej produkcji roślin, prowadzonej przez podmioty certyfikujące.

3. Wojewódzki inspektor, w przypadku stwierdzenia, że rośliny, dla których zostały wydane certyfikaty poświadczające stosowanie integrowanej produkcji roślin, zawierają przekroczenia najwyższych dopuszczalnych pozostałości środków ochrony roślin lub poziomów azotanów, azotynów lub metali ciężkich, w drodze decyzji, unieważnia certyfikaty wydane dla tych roślin.

4. Decyzja, o której mowa w ust. 3, podlega natychmiastowemu wykonaniu.

Art. 62. [Nakaz usunięcia uchybień w wyznaczonym terminie]
1. Wojewódzki inspektor, w przypadku stwierdzenia, że podmiot certyfikujący:

1) prowadzi kontrole producentów roślin stosujących integrowaną produkcję roślin niezgodnie z art. 56, lub

2) wydaje certyfikaty poświadczające stosowanie integrowanej produkcji roślin niezgodnie z art. 57 ust. 1–5, lub

3) nie prowadzi rejestru wydanych certyfikatów poświadczających stosowanie integrowanej produkcji roślin w sposób określony w art. 57 ust. 6, lub

4) nie spełnia obowiązków określonych w art. 60

– nakazuje, w drodze zaleceń pokontrolnych, usunięcie uchybień w wyznaczonym terminie.

2. W przypadku:

1) rażącego naruszenia przez podmiot certyfikujący wymagań określonych w ustawie lub

2) nieusunięcia w wyznaczonym terminie uchybień, o których mowa w ust. 1, lub

3) złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 58 ust. 5 pkt 2, niezgodnego ze stanem faktycznym, lub

4) uniemożliwiania lub utrudniania przeprowadzenia kontroli, o której mowa w art. 61, lub

5) złożenia przez podmiot certyfikujący wniosku o cofnięcie upoważnienia do prowadzenia działalności w zakresie certyfikacji w integrowanej produkcji roślin

– wojewódzki inspektor cofa, w drodze decyzji, upoważnienie do prowadzenia działalności w zakresie certyfikacji w integrowanej produkcji roślin.

3. Decyzja, o której mowa w ust. 2, podlega natychmiastowemu wykonaniu.

4. Podmiot, któremu cofnięto upoważnienie do prowadzenia działalności w zakresie certyfikacji w integrowanej produkcji roślin, na podstawie ust. 2 pkt 1–4, może uzyskać ponowne upoważnienie do prowadzenia takiej działalności, nie wcześniej niż po upływie 3 lat od dnia wydania decyzji cofającej to upoważnienie.

5. Obowiązki podmiotu certyfikującego wobec producentów roślin, wpisanych do rejestru, o którym mowa w art. 55 ust. 6, przez podmiot certyfikujący, któremu zostało cofnięte upoważnienie do prowadzenia działalności w zakresie certyfikacji w integrowanej produkcji roślin, sprawuje wojewódzki inspektor właściwy ze względu na miejsce prowadzenia produkcji roślin z zastosowaniem integrowanej produkcji roślin, chyba że obowiązki te sprawuje inny podmiot certyfikujący.

6. W przypadku sprawowania przez wojewódzkiego inspektora obowiązków podmiotu certyfikującego wobec producentów roślin, o których mowa w ust. 5:

1) przepisów art. 58 ust. 1–6, art. 60, art. 61 ust. 1 i 2, art. 62 oraz przepisów wydanych na podstawie art. 63 pkt 1 nie stosuje się;

2) badania, o których mowa w art. 56 ust. 2, są przeprowadzane w laboratoriach posiadających akredytację w odpowiednim zakresie, udzieloną w trybie przepisów ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności lub przepisów rozporządzenia nr 765/2008 lub w laboratoriach Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa, na koszt producenta roślin.

7. Producent roślin wpisany do rejestru, o którym mowa w art. 55 ust. 6, przez podmiot certyfikujący, któremu zostało cofnięte upoważnienie do prowadzenia działalności w zakresie certyfikacji w integrowanej produkcji roślin, może ubiegać się o poświadczenie stosowania integrowanej produkcji roślin przez inny podmiot certyfikujący; do zgłoszenia, o którym mowa w art. 55 ust. 2, złożonego do takiego podmiotu certyfikującego nie ma zastosowania termin określony w art. 55 ust. 2.

8. Wojewódzki inspektor, w przypadku stwierdzenia prowadzenia działalności w zakresie certyfikacji w integrowanej produkcji roślin przez podmiot, który nie posiada wymaganego upoważnienia, zakazuje, w drodze decyzji, prowadzenia tej działalności. Decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu.

9. Podmiot, który prowadzi działalność w zakresie certyfikacji w integrowanej produkcji roślin bez wymaganego upoważnienia do prowadzenia tej działalności, może uzyskać upoważnienie do prowadzenia tej działalności, nie wcześniej niż po upływie 3 lat od dnia, w którym decyzja, o której mowa w ust. 8, stała się ostateczna.

Art. 63. [Kwalifikacje dotyczące osób prowadzących czynności kontrolne]
Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia:

1) kwalifikacje, w tym wykształcenie oraz doświadczenie, o których mowa w art. 58 ust. 3, wymagane od osób prowadzących czynności kontrolne przestrzegania wymagań integrowanej produkcji roślin,

2) wzór certyfikatu poświadczającego stosowanie integrowanej produkcji roślin

– mając na względzie zapewnienie prawidłowego przebiegu certyfikacji w integrowanej produkcji roślin oraz ujednolicenie wydawanych certyfikatów.

Rozdział 7

Szkolenia w zakresie środków ochrony roślin

Art. 64. [Zakres szkolenia w zakresie doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin]

1. Programy szkoleń w zakresie doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin, w zakresie stosowania środków ochrony roślin, w zakresie badań sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony i w zakresie integrowanej produkcji roślin, zwanych dalej „szkoleniami w zakresie środków ochrony roślin”, uwzględniają w odpowiednim zakresie zagadnienia dotyczące ograniczania ryzyka związanego ze stosowaniem środków ochrony roślin, w tym ograniczania ryzyka dla środowiska wodnego i źródeł wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, oraz stosowania wymagań integrowanej ochrony roślin.

2. Szkolenia w zakresie doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin, w zakresie stosowania środków ochrony roślin i w zakresie integrowanej produkcji roślin obejmują:

1) szkolenia podstawowe;

2) szkolenia uzupełniające dla osób, które ukończyły szkolenie podstawowe.

3. Szkolenia w zakresie badań sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin obejmują wyłącznie szkolenia podstawowe.

4. Szkolenie podstawowe w zakresie doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin, w zakresie stosowania środków ochrony roślin i w zakresie integrowanej produkcji roślin, nie jest wymagane od osób, które posiadają:

1) zaświadczenie wydane przez szkołę ponadgimnazjalną lub szkołę wyższą stwierdzające, że w dokumentacji przebiegu nauczania tej osoby zostały uwzględnione wszystkie zagadnienia ujęte w programie szkolenia w danym zakresie lub

2) kwalifikacje wymagane dla osób prowadzących szkolenia w zakresie integrowanej produkcji roślin określone na podstawie art. 72 pkt 2.

5. Uprawnienia uzyskane na podstawie ust. 4 są ważne przez okres 5 lat od dnia uzyskania wykształcenia lub kwalifikacji, określonych w ust. 4. Po upływie tego okresu zachowanie tych uprawnień wymaga ukończenia szkolenia uzupełniającego w odpowiednim zakresie.

6. Szkolenie podstawowe w zakresie badań sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin nie jest wymagane od:

1) osób, które posiadają zaświadczenie wydane przez szkołę ponadgimnazjalną lub szkołę wyższą stwierdzające, że w dokumentacji przebiegu nauczania tej osoby zostały uwzględnione wszystkie zagadnienia ujęte w programie szkolenia;

2) pracowników naukowych szkół wyższych lub instytutów badawczych, jeżeli do zakresu obowiązków tych pracowników naukowych należy prowadzenie zajęć dydaktycznych, badań naukowych lub prac rozwojowych z zakresu techniki ochrony roślin;

3) osób prowadzących szkolenia w tym zakresie.

7. Szkolenie podstawowe i uzupełniające w zakresie doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin, w zakresie stosowania środków ochrony roślin i w zakresie integrowanej produkcji roślin, nie jest wymagane od:

1) pracowników naukowych szkół wyższych lub instytutów badawczych, jeżeli do zakresu obowiązków tych pracowników naukowych należy prowadzenie zajęć dydaktycznych, badań naukowych lub prac rozwojowych z zakresu rolnictwa, ogrodnictwa lub leśnictwa;

2) osób prowadzących szkolenia w tym zakresie.

8. Uprawnienia uzyskane na podstawie ust. 7 są ważne przez okres 5 lat od dnia zaprzestania wykonywania działalności, o której mowa w ust. 7. Po upływie tego okresu zachowanie tych uprawnień wymaga ukończenia szkolenia uzupełniającego w odpowiednim zakresie.

9. Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia podstawowego w zakresie doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin, w zakresie stosowania środków ochrony roślin lub w zakresie integrowanej produkcji roślin oraz zaświadczenie o ukończeniu szkolenia uzupełniającego w tym zakresie są ważne przez okres 5 lat.

Art. 65. [Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia]
1. Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w zakresie środków ochrony roślin jest wydawane przez podmiot prowadzący takie szkolenie, po zdaniu przez uczestnika szkolenia egzaminu mającego na celu sprawdzenie znajomości zagadnień objętych programem szkolenia.

2. Zaświadczenie, o którym mowa w ust. 1, zawiera następujące dane osobowe uczestnika szkolenia:

1) imię i nazwisko;

2) numer PESEL albo nazwę i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość w przypadku uczestnika szkolenia nieposiadającego obywatelstwa polskiego.

3. Egzamin jest przeprowadzany przez komisję egzaminacyjną powoływaną przez wojewódzkiego inspektora.

4. Egzamin przeprowadza się w formie pisemnego testu.

Art. 66. [Zakaz wykonywania czynności w przypadku stwierdzenia rażącego naruszenia przepisów]
1. Wojewódzki inspektor, w przypadku stwierdzenia rażącego naruszenia przepisów w zakresie:

1) wykonywania czynności związanych z wprowadzaniem środków ochrony roślin do obrotu przez osobę, o której mowa w art. 25 ust. 3 pkt 1 lub 2, lub

2) stosowania środków ochrony roślin przez osobę, o której mowa w art. 41, lub

3) świadczenia usług doradczych dotyczących metod ochrony roślin w zakresie realizacji wymagań integrowanej ochrony roślin lub stosowania środków ochrony roślin przez osobę, o której mowa w art. 42

– zakazuje takiej osobie, w drodze decyzji, wykonywania czynności określonych odpowiednio w art. 25 ust. 3 pkt 1 lub 2, art. 41 lub art. 42 do czasu ukończenia szkolenia podstawowego w wymaganym zakresie oraz uzyskania zaświadczenia o ukończeniu tego szkolenia.

2. Wojewódzki inspektor, na wniosek osoby, w stosunku do której wydano zakaz, o którym mowa w ust. 1, uchyla ten zakaz po przedstawieniu zaświadczenia o ukończeniu szkolenia podstawowego w wymaganym zakresie.

Art. 67. [Działalność gospodarcza mająca na celu prowadzenie szkoleń w zakresie środków ochrony roślin]
1. Działalność gospodarcza polegająca na prowadzeniu szkoleń w zakresie środków ochrony roślin jest działalnością regulowaną w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej i wymaga wpisu do rejestru przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie prowadzenia szkoleń w zakresie środków ochrony roślin.

2. Przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą polegającą na prowadzeniu szkoleń w zakresie środków ochrony roślin jest obowiązany:

1) zapewnić warunki organizacyjno-techniczne umożliwiające prawidłowe prowadzenie szkoleń w zakresie środków ochrony roślin;

2) zapewnić prowadzenie szkoleń w zakresie środków ochrony roślin przez osoby posiadające wymagane kwalifikacje, obejmujące w przypadku osób prowadzących szkolenia w zakresie integrowanej produkcji roślin ukończenie szkolenia w tym zakresie;

3) informować wojewódzkiego inspektora o planowanych terminach i miejscach prowadzenia szkoleń w zakresie środków ochrony roślin, nie później niż na 14 dni przed ich rozpoczęciem;

4) prowadzić szkolenia w zakresie środków ochrony roślin zgodnie z programami takich szkoleń oraz w grupach, których liczebność zapewnia prawidłowy przebieg szkoleń;

5) dokumentować działania związane z prowadzeniem szkoleń w zakresie środków ochrony roślin; dokumentacja ta powinna zawierać następujące dane osobowe uczestnika szkolenia oraz osoby prowadzącej szkolenie: imię, nazwisko, adres i miejsce zamieszkania oraz numer PESEL albo nazwę i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość tych osób, w przypadku uczestnika szkolenia lub osoby prowadzącej szkolenie, nieposiadającego obywatelstwa polskiego;

6) udostępniać dokumenty dotyczące prowadzenia szkoleń w zakresie środków ochrony roślin na żądanie wojewódzkiego inspektora;

7) przekazywać wojewódzkiemu inspektorowi informacje o osobach, które uzyskały zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w zakresie środków ochrony roślin, w tym dane osobowe uczestnika szkolenia, o których mowa w pkt 5;

8) wydawać zaświadczenia o ukończeniu szkolenia w zakresie środków ochrony roślin w sposób zgodny z przepisami ustawy.

Art. 68. [Wpis do rejestru przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie prowadzenia szkoleń]
1. Wpisu do rejestru, o którym mowa w art. 67 ust. 1, dokonuje się na wniosek przedsiębiorcy zawierający następujące dane:

1) imię, nazwisko oraz adres i miejsce zamieszkania albo nazwę oraz adres i siedzibę przedsiębiorcy, z tym że w przypadku gdy przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, zamiast adresu i miejsca zamieszkania tej osoby – adres miejsca wykonywania działalności gospodarczej, jeżeli jest inny niż adres i miejsce zamieszkania;

2) numer w Krajowym Rejestrze Sądowym wnioskodawcy, o ile wnioskodawca taki numer posiada;

3) numer identyfikacji podatkowej (NIP) wnioskodawcy;

4) numer REGON wnioskodawcy, o ile wnioskodawcy taki numer został nadany;

5) wskazanie zakresu, w jakim wnioskodawca zamierza prowadzić szkolenia w zakresie środków ochrony roślin;

6) datę i podpis wnioskodawcy.

2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dołącza się:

1) oświadczenie następującej treści:

„Oświadczam, że:

1) dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców wykonujących działalność polegającą na prowadzeniu szkoleń w zakresie środków ochrony roślin są kompletne i zgodne z prawdą;

2) znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności polegającej na prowadzeniu szkoleń w zakresie środków ochrony roślin, określone w ustawie z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin (Dz. U. poz. 455).”;

2) przetłumaczony na język polski odpis z odpowiedniego rejestru albo ewidencji przedsiębiorców prowadzonych w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, albo państwie, które zawarło z Unią Europejską i jej państwami członkowskimi umowę regulującą swobodę świadczenia usług, w przypadku przedsiębiorcy, który zamierza czasowo świadczyć usługę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, powinno również zawierać:

1) firmę przedsiębiorcy oraz jego siedzibę i adres;

2) oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia;

3) podpis osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy, ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji.

Art. 69. [Organ prowadzący rejestr przedsiębiorców]
1. Organem prowadzącym rejestr, o którym mowa w art. 67 ust. 1, jest:

1) wojewódzki inspektor właściwy ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę przedsiębiorcy, z tym że w przypadku gdy przedsiębiorcą jest osoba fizyczna – miejsce wykonywania działalności gospodarczej, jeżeli jest inne niż miejsce zamieszkania tej osoby;

2) wojewódzki inspektor właściwy ze względu na planowane miejsce prowadzenia szkoleń w zakresie środków ochrony roślin, do którego został złożony wniosek o wpis do rejestru, w przypadku przedsiębiorcy z państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, albo państwa, które zawarło z Unią Europejską i jej państwami członkowskimi umowę regulującą swobodę świadczenia usług, w przypadku przedsiębiorcy, który zamierza czasowo świadczyć usługę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Rejestr, o którym mowa w art. 67 ust. 1, zawiera:

1) informacje, o których mowa w art. 68 ust. 1 pkt 1 i 5;

2) numer wpisu do rejestru;

3) datę wpisu do rejestru.

3. Rejestr, o którym mowa w art. 67 ust. 1, udostępnia się na stronie internetowej administrowanej przez wojewódzki inspektorat ochrony roślin i nasiennictwa.

Art. 70. [Szkolenie w zakresie środków ochrony roślin]
1. Podmiot niebędący przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej może prowadzić szkolenia w zakresie środków ochrony roślin, po uzyskaniu wpisu do rejestru podmiotów niebędących przedsiębiorcami, prowadzących szkolenia w zakresie środków ochrony roślin.

2. Podmiot prowadzący szkolenia w zakresie środków ochrony roślin jest obowiązany spełniać warunki określone w art. 67 ust. 2.

3. Wpisu do rejestru, o którym mowa w ust. 1, dokonuje się na wniosek zainteresowanego podmiotu, zawierający następujące dane:

1) nazwę oraz adres i siedzibę podmiotu;

2) numer identyfikacji podatkowej (NIP) wnioskodawcy;

3) numer REGON wnioskodawcy, o ile wnioskodawcy taki numer został nadany;

4) wskazanie zakresu, w jakim wnioskodawca zamierza prowadzić szkolenia w zakresie środków ochrony roślin;

5) datę i podpis wnioskodawcy.

4. Do wniosku, o którym mowa w ust. 3, zainteresowany podmiot dołącza oświadczenie, że są mu znane i spełnia warunki wykonywania działalności, o której mowa w ust. 1.

5. Organem prowadzącym rejestr, o którym mowa w ust. 1, jest wojewódzki inspektor właściwy ze względu na siedzibę zainteresowanego podmiotu.

6. Wpis do rejestru, o którym mowa w ust. 1, podlega opłacie skarbowej.

7. Wojewódzki inspektor wydaje z urzędu zaświadczenie o dokonaniu wpisu do rejestru, o którym mowa w ust. 1.

8. Rejestr, o którym mowa w ust. 1, jest jawny i zawiera:

1) informacje, o których mowa w ust. 3 pkt 1 i 4;

2) numer wpisu;

3) datę wpisu.

9. Rejestr, o którym mowa w ust. 1, udostępnia się na stronie internetowej administrowanej przez wojewódzki inspektorat ochrony roślin i nasiennictwa.

Art. 71. [Informacja o zmianie danych podlegających wpisowi i zaprzestaniu wykonywania czynności]
1. Podmiot prowadzący szkolenia w zakresie środków ochrony roślin wpisany do rejestru, o którym mowa w art. 70 ust. 1, jest obowiązany informować na piśmie wojewódzkiego inspektora o:

1) zmianie danych podlegających wpisowi do tego rejestru, w terminie 14 dni od dnia zajścia zdarzenia, które spowodowało zmianę tych danych;

2) zaprzestaniu wykonywania działalności polegającej na prowadzeniu szkoleń w zakresie środków ochrony roślin.

2. Wojewódzki inspektor sprawuje kontrolę nad prowadzeniem szkoleń w zakresie środków ochrony roślin przez podmioty wpisane do rejestru.

3. Wojewódzki inspektor przeprowadza kontrolę podmiotów wpisanych do rejestru, w zakresie spełnienia warunków określonych w art. 67 ust. 2.

4. W przypadku niespełnienia przez podmiot wpisany do rejestru warunków określonych w art. 67 ust. 2, wojewódzki inspektor może nakazać, w drodze zaleceń pokontrolnych, usunięcie uchybień w wyznaczonym terminie.

5. W przypadku:

1) rażącego naruszenia przez podmiot wpisany do rejestru warunków określonych w art. 67 ust. 2, lub

2) złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 70 ust. 4, niezgodnego ze stanem faktycznym, lub

3) uniemożliwienia lub utrudnienia przeprowadzenia kontroli, lub

4) nieusunięcia w wyznaczonym terminie uchybień, o których mowa w ust. 4, lub

5) zaprzestania wykonywania działalności, o której mowa w art. 70 ust. 1

– wojewódzki inspektor wykreśla, w drodze decyzji, podmiot z rejestru.

6. Decyzja, o której mowa w ust. 5, podlega natychmiastowemu wykonaniu.

7. Podmiot, który został wykreślony z rejestru na podstawie ust. 5 pkt 1–4, może uzyskać ponowny wpis do tego rejestru nie wcześniej niż po upływie 3 lat od dnia wydania decyzji o wykreśleniu z tego rejestru.

8. Wojewódzki inspektor, w przypadku stwierdzenia prowadzenia szkoleń w zakresie środków ochrony roślin przez podmiot, który nie posiada wymaganego wpisu do rejestru, zakazuje, w drodze decyzji, prowadzenia tej działalności. Decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu.

9. Podmiot, który prowadzi szkolenia w zakresie środków ochrony roślin bez wpisu do rejestru, może uzyskać wpis do tego rejestru nie wcześniej niż po upływie 3 lat od dnia, w którym decyzja, o której mowa w ust. 8, stała się ostateczna.

10. Wojewódzki inspektor w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o której mowa w ust. 1, dokonuje odpowiednio aktualizacji danych zawartych w rejestrze, albo wykreśla podmiot z tego rejestru.

Art. 72. [Warunki prowadzenia działalności polegającej na prowadzeniu szkoleń w zakresie środków ochrony roślin]
Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki prowadzenia działalności polegającej na prowadzeniu szkoleń w zakresie środków ochrony roślin, o których mowa w art. 67 ust. 2, obejmujące:

1) warunki organizacyjno-techniczne prowadzenia poszczególnych rodzajów szkoleń w zakresie środków ochrony roślin,

2) kwalifikacje wymagane od osób prowadzących poszczególne rodzaje szkoleń w zakresie środków ochrony roślin, z uwzględnieniem programu szkolenia dla osób prowadzących szkolenia w zakresie integrowanej produkcji roślin,

3) programy poszczególnych rodzajów szkoleń podstawowych i uzupełniających w zakresie środków ochrony roślin, uwzględniające, w przypadku szkoleń w zakresie:

a) stosowania środków ochrony roślin – sposób stosowania tych środków,

b) badań sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin – rodzaje tego sprzętu,

4) maksymalną liczbę osób w grupie, dla jakiej prowadzi się szkolenia w zakresie środków ochrony roślin,

5) zakres i sposób dokumentowania prowadzenia szkoleń w zakresie środków ochrony roślin,

6) zakres danych przekazywanych wojewódzkiemu inspektorowi oraz termin przekazywania tych informacji,

7) wzór zaświadczenia o ukończeniu szkolenia w zakresie środków ochrony roślin

– mając na względzie zapewnienie prawidłowego przebiegu szkoleń w zakresie środków ochrony roślin oraz zakres tych szkoleń.

Rozdział 8

Gromadzenie informacji o zatruciach środkami ochrony roślin

Art. 73. [Informacja o zatruciach ludzi i pszczół środkami ochrony roślin]

Urząd obsługujący ministra właściwego do spraw rolnictwa gromadzi informacje o zatruciach:

1) ludzi – środkami ochrony roślin;

2) pszczół – środkami ochrony roślin.

Art. 74. [Udostępnianie informacji dotyczących środków ograniczających ryzyko związane ze stosowaniem środków ochrony roślin]
Minister właściwy do spraw rolnictwa udostępnia informacje dotyczące środków ograniczających ryzyko związane ze stosowaniem środków ochrony roślin dla zdrowia ludzi, zwierząt oraz dla środowiska na stronie internetowej administrowanej przez urząd obsługujący ministra właściwego do spraw rolnictwa.

Rozdział 9

Opłaty sankcyjne i przepisy karne

Art. 75. [Opłata sankcyjna]

1. Podmiot, który:

1) prowadzi reklamę środka ochrony roślin w sposób niezgodny z art. 66 rozporządzenia nr 1107/2009 – wnosi na rachunek wojewódzkiego inspektoratu ochrony roślin i nasiennictwa właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę opłatę sankcyjną w wysokości od 5000 zł do 500 000 zł, stosownie do przeciętnego kosztu emisji, publikacji lub dystrybucji takiej reklamy;

2) sprzedaje środek ochrony roślin, bez wymaganego zezwolenia na jego wprowadzanie do obrotu lub pozwolenia na handel równoległy – wnosi na rachunek wojewódzkiego inspektoratu ochrony roślin i nasiennictwa właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę tego podmiotu opłatę sankcyjną w wysokości stanowiącej 200% kwoty wartości sprzedanych środków ochrony roślin według ceny ich sprzedaży, zgodnie z wystawionym dokumentem sprzedaży.

2. W przypadku gdy nie jest możliwe uzyskanie dokumentów sprzedaży środków ochrony roślin, przy określaniu wysokości opłaty sankcyjnej, o której mowa w ust. 1 pkt 2, przyjmuje się, że wartość 1 kilograma lub 1 litra sprzedanego środka ochrony roślin wynosi 1000 zł.

3. Opłatę sankcyjną, o której mowa w ust. 1, określa, w drodze decyzji, wojewódzki inspektor właściwy ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę podmiotu.

4. Opłata sankcyjna stanowi dochód budżetu państwa i jest uiszczana na rachunek właściwego wojewódzkiego inspektoratu ochrony roślin i nasiennictwa w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja określająca tę opłatę stała się ostateczna.

5. Opłaty sankcyjnej nie określa się, jeżeli od końca roku kalendarzowego, w którym popełniono czyn stanowiący podstawę określenia tej opłaty, upłynęło 5 lat.

6. Określonej opłaty sankcyjnej nie pobiera się po upływie 5 lat od dnia wydania ostatecznej decyzji o jej określeniu.

7. Bieg przedawnienia, o którym mowa w ust. 6, przerywa się przez zastosowanie środka egzekucyjnego, o którym podmiot został powiadomiony.

8. Po przerwaniu biegu terminu przedawnienia, biegnie on na nowo od dnia następującego po dniu, w którym zastosowano środek egzekucyjny.

9. Od nieuiszczonych w terminie opłat sankcyjnych pobiera się odsetki za zwłokę w wysokości i na zasadach obowiązujących dla zaległości podatkowych.

10. Egzekucja określonych opłat sankcyjnych wraz z odsetkami za zwłokę następuje w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Art. 76. [Przepisy karne]
1. Kto:

1) wykonuje doświadczenia lub testy prowadzone do celów badań lub rozwoju, wiążące się z uwalnianiem do środowiska środków ochrony roślin, o których mowa w art. 54 rozporządzenia nr 1107/2009, bez wymaganego pozwolenia na prowadzenie badań lub niezgodnie z warunkami określonymi w tym pozwoleniu, lub

2) wprowadza do obrotu środek ochrony roślin w opakowaniu jednostkowym niezgodnie z wymaganiami określonymi w art. 21 lub art. 25 ust. 5, lub

3) wprowadza do obrotu materiał siewny zaprawiony środkiem ochrony roślin niezgodnie z wymaganiami określonymi w art. 22, lub

4) wprowadza do obrotu lub stosuje środek ochrony roślin po upływie terminu ważności, lub

5) wykonując działalność gospodarczą w zakresie wprowadzania środków ochrony roślin do obrotu:

a) będąc zobowiązanym do zapewnienia, że osoby dokonujące zbycia tych środków ich ostatecznemu nabywcy spełniają warunki określone w art. 25 ust. 3 pkt 1 lit. a lub b, nie zapewnia wykonania tego obowiązku, lub

b) będąc zobowiązanym do zapewnienia, w przypadku zbycia środków ochrony roślin nabywcy innemu niż ostateczny nabywca, obecności osoby, o której mowa w art. 25 ust. 3 pkt 2, nie zapewnia wykonania tego obowiązku, lub

c) nie przechowuje środków ochrony roślin, którym upłynął termin ważności, lub z innych powodów nieprzeznaczonych do zbycia, w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym miejscu, lub

d) w przypadku składania oferty zawarcia umowy na odległość, w rozumieniu przepisów o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, dotyczącej zbycia środka ochrony roślin, nie umieszcza w ofercie zbycia tego środka informacji, o których mowa w art. 25 ust. 3 pkt 5, lub

6) zbywa środek ochrony roślin przeznaczony dla użytkowników profesjonalnych osobie, która nie spełnia wymagań określonych w art. 28, lub

7) nie informuje wojewódzkiego inspektora o zamiarze wprowadzenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej środka ochrony roślin, o którym mowa w art. 28 ust. 2 lit. c lub d rozporządzenia nr 1107/2009, w sposób określony w art. 30 albo art. 89, lub

8) nie informuje wojewódzkiego inspektora o produkcji lub o zamiarze produkcji środka ochrony roślin, o którym mowa w art. 28 ust. 2 lit. c lub d rozporządzenia nr 1107/2009, w sposób określony w art. 30 albo art. 89, lub

9) nie spełnia określonego w art. 30 ust. 5 lub ust. 9 albo art. 89 ust. 5 obowiązku wyprowadzenia z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej środka ochrony roślin, o którym mowa w art. 28 ust. 2 lit. c lub d rozporządzenia nr 1107/2009, lub

10) nie informuje wojewódzkiego inspektora o nabyciu środków ochrony roślin, o których mowa w art. 28 ust. 2 lit. c lub d rozporządzenia nr 1107/2009, przed ich wyprowadzeniem z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w sposób określony w art. 30 ust. 13 lub 14 albo art. 89 ust. 8 lub 9, lub

11) zbywa środek ochrony roślin lub składa ofertę zbycia takiego środka osobie, której zachowanie wskazuje, że znajduje się w stanie nietrzeźwości, lub osobie niepełnoletniej, lub

12) zbywa środek ochrony roślin lub składa ofertę zbycia takiego środka w opakowaniu zastępczym, lub

13) zbywa środek ochrony roślin przeznaczony dla użytkownika profesjonalnego lub składa ofertę zbycia takiego środka w pomieszczeniu, w którym jest prowadzona sprzedaż żywności lub pasz, lub

14) zbywa środek ochrony roślin przeznaczony dla użytkownika nieprofesjonalnego lub składa ofertę zbycia takiego środka w pomieszczeniu, w którym jest prowadzona sprzedaż żywności lub pasz, który nie jest przechowywany pod zamknięciem w sposób zapewniający brak jego kontaktu z żywnością lub paszami, lub

15) zbywa środek ochrony roślin lub składa ofertę zbycia takiego środka przy zastosowaniu automatu, samoobsługi lub sprzedaży dokonywanej poza punktem stałej lokalizacji, lub

16) podaje informacje niezgodne z zawartymi w etykiecie wymaganiami, o których mowa w art. 31 ust. 1–3, ust. 4 lit. a–d lub lit. f–h rozporządzenia nr 1107/2009, lub

17) wprowadza do obrotu materiał siewny zaprawiony środkiem ochrony roślin niezgodnie z wymaganiami określonymi w art. 49 ust. 1 lub 4 rozporządzenia nr 1107/2009, lub

18) wykonuje zabiegi ochrony roślin z zastosowaniem środka ochrony roślin, który nie może być stosowany zgodnie z art. 28 ust. 1 i 2 lit. a, b i e rozporządzenia nr 1107/2009, lub

19) stosuje środek ochrony roślin niezgodnie z zawartymi w etykiecie wymaganiami, o których mowa w art. 31 ust. 1–3, ust. 4 lit. a–d lub lit. f–h rozporządzenia nr 1107/2009, lub

20) stosuje środek ochrony roślin w sposób stwarzający zagrożenie dla zdrowia ludzi, zwierząt lub dla środowiska, w szczególności nie uwzględniając:

a) możliwości zniesienia środków ochrony roślin na obszary lub obiekty niebędące celem zabiegu, lub

b) okresu, w którym ludzie będą przebywać na obszarze objętym zabiegiem, lub

c) minimalnych odległości stosowania środków ochrony roślin od określonych miejsc lub obiektów, lub

d) warunków atmosferycznych podczas stosowania środków ochrony roślin, lub

e) minimalnej powierzchni stosowania środków ochrony roślin, w przypadku stosowania tych środków przy użyciu sprzętu agrolotniczego, lub

f) minimalnej odległości od zbiorników lub cieków wodnych, lub

g) wymogów bezpieczeństwa przy stosowaniu lub przechowywaniu środków ochrony roślin, lub

h) uwarunkowań przy stosowaniu środków ochrony roślin przy użyciu sprzętu agrolotniczego, lub

21) przechowuje lub unieszkodliwia środek ochrony roślin w sposób stwarzający zagrożenie dla zdrowia ludzi, zwierząt lub dla środowiska, lub

22) używa lub unieszkodliwia opakowania jednostkowe środka ochrony roślin w sposób stwarzający zagrożenie dla zdrowia ludzi, zwierząt lub dla środowiska, lub

23) stosuje na terenach placów zabaw, żłobków, przedszkoli, szkół podstawowych, szpitali, stref ochronnych „A” wydzielonych na obszarach uzdrowisk lub obszarach ochrony uzdrowiskowej w rozumieniu przepisów o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej środki ochrony roślin, których stosowanie na tych terenach jest zabronione, lub

24) będąc obowiązanym do prowadzenia i przechowywania dokumentacji, o której mowa w art. 67 rozporządzenia nr 1107/2009, nie prowadzi lub nie przechowuje tej dokumentacji zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 67 tego rozporządzenia lub zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 25 ust. 3 pkt 4 lub w art. 37, lub

25) będąc profesjonalnym użytkownikiem środków ochrony roślin nie stosuje integrowanej ochrony roślin, lub

26) będąc profesjonalnym użytkownikiem środków ochrony roślin nie prowadzi dokumentacji wskazującej sposób realizacji wymagań integrowanej ochrony roślin, lub

27) stosuje przy użyciu sprzętu agrolotniczego środek ochrony roślin, którego stosowanie przy użyciu tego sprzętu jest zabronione, lub

28) wykonuje zabieg z zastosowaniem środków ochrony roślin przy użyciu sprzętu agrolotniczego, nie informując o zamiarze jego wykonania wojewódzkiego inspektora zgodnie z art. 39, lub

29) wykonuje zabieg z zastosowaniem środków ochrony roślin przy użyciu sprzętu agrolotniczego, wbrew zakazowi wykonania tego zabiegu, lub

30) będąc profesjonalnym użytkownikiem środków ochrony roślin, stosuje te środki, nie spełniając wymagań określonych w art. 41, lub

31) świadczy usługi doradcze, o których mowa w art. 42, nie spełniając wymagań określonych w art. 42, lub

32) stosuje środek ochrony roślin sprzętem przeznaczonym do stosowania środków ochrony roślin niesprawnym technicznie lub nieskalibrowanym lub uchyla się od obowiązku poddawania tego sprzętu badaniom w celu potwierdzenia sprawności technicznej, lub

33) stosuje materiał siewny zaprawiony środkiem ochrony roślin do innych celów niż siew lub sadzenie, lub

34) prowadzi badania skuteczności działania środka ochrony roślin bez wymaganego upoważnienia lub nie będąc przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej wykonuje działalność w zakresie potwierdzania sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin, o której mowa w art. 52, lub działalność polegającą na prowadzeniu szkoleń w zakresie środków ochrony roślin, o której mowa w art. 70, bez wymaganego wpisu do rejestru, lub

35) posługuje się certyfikatem poświadczającym stosowanie integrowanej produkcji roślin w przypadku roślin, przy uprawie których nie były spełniane wymagania integrowanej produkcji roślin, lub

36) posługuje się nieważnym certyfikatem poświadczającym stosowanie integrowanej produkcji roślin, lub

37) wykonuje działalność w zakresie certyfikacji integrowanej produkcji roślin, o której mowa w art. 58, bez wymaganego upoważnienia, lub

38) świadcząc usługi doradcze, o których mowa w art. 42, zaleca wykonywanie zabiegów ochrony roślin niezgodnie z przepisami rozdziału 4 ustawy lub art. 28 ust. 1 i 2 pkt a, b i e lub art. 55 rozporządzenia nr 1107/2009, lub

39) nie przechowuje ewidencji zabiegów z zastosowaniem środków ochrony roślin w terminie określonym w art. 92, lub

40) wykonuje czynności określone odpowiednio w art. 25 ust. 3 pkt 1 i pkt 2, w art. 41 lub w art. 42, wbrew zakazowi, o którym mowa w art. 66 ust. 1

– podlega karze grzywny.

2. Orzekanie w sprawach o czyny, o których mowa w ust. 1, następuje w trybie przepisów ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 2013 r. poz. 395).

Rozdział 10

Zmiany w przepisach obowiązujących

Art. 77. [Ustawa o ochronie roślin]

W ustawie z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (Dz. U. z 2008 r. Nr 133, poz. 849, z późn. zm.4)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 1 uchyla się pkt 2 i 3;

2) w art. 2:

a) uchyla się pkt 14–21,

b) pkt 22 i 23 otrzymują brzmienie:

„22) obrót – składanie ofert albo zawieranie umów sprzedaży lub innych umów mających na celu zbycie roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów;

23) posiadacz – osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, w których władaniu znajdują się grunty, rośliny, produkty roślinne lub przedmioty;”;

3) uchyla się art. 5;

4) w art. 8 w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„W przypadku wystąpienia lub podejrzenia wystąpienia organizmów kwarantannowych, wojewódzki inspektor, właściwy ze względu na miejsce wystąpienia organizmu kwarantannowego, może, w drodze decyzji, na koszt podmiotu:”;

5) uchyla się art. 37–77;

6) w art. 78 wyrazy „ustawie oraz” zastępuje się wyrazami „ustawie, w przepisach o środkach ochrony roślin,”;

7) w art. 79 uchyla się pkt 10;

8) art. 80 otrzymuje brzmienie:

„Art. 80. Do zakresu działania Inspekcji w ramach nadzoru nad wprowadzaniem do obrotu i stosowaniem środków ochrony roślin należą w szczególności następujące urzędowe działania:

1) kontrola podmiotów prowadzących produkcję środków ochrony roślin w zakresie spełnienia wymagań określonych w przepisach o środkach ochrony roślin oraz w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 z dnia 21 października 2009 r. dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin i uchylającym dyrektywy Rady 79/117/EWG i 91/414/EWG (Dz. Urz. UE L 309 z 24.11.2009, str. 1, z późn. zm.), zwanym dalej „rozporządzeniem nr 1107/2009”;

2) upoważnianie podmiotów do prowadzenia badań skuteczności działania środków ochrony roślin oraz kontrola w zakresie spełniania wymagań dobrej praktyki doświadczalnej w rozumieniu art. 3 pkt 20 rozporządzenia nr 1107/2009;

3) wykonywanie obowiązków organu prowadzącego rejestr działalności regulowanej w zakresie wprowadzania do obrotu lub konfekcjonowania środków ochrony roślin, w tym kontrola podmiotów prowadzących działalność w tym zakresie;

4) kontrola składowania i przemieszczania środków ochrony roślin;

5) kontrola opakowań środków ochrony roślin znajdujących się w obrocie, w zakresie spełnienia wymagań określonych w przepisach o środkach ochrony roślin oraz w rozporządzeniu nr 1107/2009;

6) kontrola składu lub właściwości fizycznych, lub właściwości chemicznych środków ochrony roślin wprowadzonych do obrotu;

7) kontrola wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin;

8) kontrola reklamy środków ochrony roślin w zakresie określonym w rozporządzeniu nr 1107/2009;

9) kontrola stosowania środków ochrony roślin;

10) wykonywanie obowiązków organu prowadzącego rejestr działalności w zakresie potwierdzania sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin, w tym kontrola podmiotów prowadzących działalność w tym zakresie;

11) upoważnianie podmiotów do prowadzenia działalności w zakresie certyfikacji w integrowanej produkcji roślin, kontrola zgodności działalności tych podmiotów z przepisami dotyczącymi integrowanej produkcji roślin oraz wykonywanie działalności w zakresie certyfikacji w integrowanej produkcji roślin;

12) wykonywanie obowiązków organu prowadzącego rejestr działalności w zakresie prowadzenia szkoleń w zakresie środków ochrony roślin, w tym kontrola podmiotów prowadzących działalność w tym zakresie;

13) monitorowanie zużycia środków ochrony roślin.”;

9) w art. 85 w pkt 7:

a) lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) przeprowadzania kontroli, w tym pobierania prób, oceny lub badań laboratoryjnych, roślin, produktów roślinnych, przedmiotów lub środków ochrony roślin,”,

b) lit. c i d otrzymują brzmienie:

„c) przeprowadzania kontroli w zakresie prowadzenia badań sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin,

d) przeprowadzania kontroli w zakresie wymagań dobrej praktyki doświadczalnej w rozumieniu art. 3 pkt 20 rozporządzenia nr 1107/2009,”,

c) uchyla się lit. e,

d) w lit. f kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. g w brzmieniu:

„g) przeprowadzania badań laboratoryjnych na obecność pozostałości środków ochrony roślin lub badań laboratoryjnych środków ochrony roślin, na potrzeby kontroli prowadzonej przez organy Inspekcji.”;

10) w art. 92 w ust. 1 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1) wstępu na wszystkie grunty, w tym leśne, oraz do wszelkich pomieszczeń, środków transportu i obiektów, w których są lub były uprawiane, wytwarzane, przewożone lub przechowywane rośliny, produkty roślinne lub przedmioty, a także środki ochrony roślin, materiał siewny i sprzęt przeznaczony do stosowania środków ochrony roślin, oraz na teren portów, przystani, lotnisk, stacji kolejowych, placówek pocztowych, przejść granicznych, w celu przeprowadzenia kontroli wynikających z przepisów ustawy, z przepisów o środkach ochrony roślin i przepisów o nasiennictwie;

2) kontroli dokumentów, żądania pisemnych lub ustnych informacji, wyjaśnień oraz dostępu do wszelkich danych, w tym również prowadzonych w formie elektronicznej, mających związek z przedmiotem kontroli i dotyczących spraw ochrony roślin, środków ochrony roślin i nasiennictwa;”;

11) w art. 95:

a) w ust. 1:

– pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) dokonywać oględzin roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów, materiału siewnego, środków ochrony roślin, sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin, obiektów, pomieszczeń, środków przewozowych i innych rzeczy, w zakresie objętym kontrolą;”,

– w pkt 11 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 12 w brzmieniu:

„12) dokonać zakupu środka ochrony roślin, jeżeli jest to niezbędne do sprawdzenia prawidłowości prowadzenia działalności w zakresie wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin.”,

b) po ust. 1a dodaje się ust. 1b w brzmieniu:

„1b. Środek ochrony roślin nabyty w ramach zakupu, o którym mowa w ust. 1 pkt 12, podlega zwrotowi w toku kontroli, jeżeli jest w stanie nienaruszonym; należność za zwrócony produkt podlega zwrotowi.”,

c) dodaje się ust. 4 i 5 w brzmieniu:

„4. Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia:

1) sposób pobierania próbek środków ochrony roślin do badań laboratoryjnych ich składu lub właściwości fizycznych, lub właściwości chemicznych,

2) wzór protokołu pobrania próbek środków ochrony roślin,

3) sposób zabezpieczenia próbek środków ochrony roślin,

4) sposób postępowania z próbkami pobranymi do badań laboratoryjnych oraz pozostałościami po tych próbkach

– mając na względzie zapewnienie wysokiej jakości badań laboratoryjnych i bezpieczeństwo osób prowadzących badania.

5. Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia:

1) sposób pobierania próbek do badań laboratoryjnych na obecność pozostałości środków ochrony roślin,

2) wzór protokołu pobrania próbek do badań laboratoryjnych na obecność pozostałości środków ochrony roślin,

3) sposób zabezpieczenia próbek pobranych do badań laboratoryjnych na obecność pozostałości środków ochrony roślin,

4) sposób postępowania z próbkami pobranymi do badań laboratoryjnych na obecność pozostałości środków ochrony roślin oraz pozostałościami po tych próbkach

– mając na względzie rodzaj materiału, z jakiego te próbki są pobierane oraz zapewnienie wiarygodności wyników badań laboratoryjnych na obecność pozostałości środków ochrony roślin.”;

12) po art. 95 dodaje się art. 95a i art. 95b w brzmieniu:

„Art. 95a. 1. Badania laboratoryjne dotyczące składu lub właściwości fizycznych, lub właściwości chemicznych środka ochrony roślin wprowadzonego do obrotu, mogą być wykonywane, na potrzeby kontroli prowadzonej przez organy Inspekcji, przez podmioty upoważnione na podstawie art. 85 pkt 7, jeżeli posiadają one certyfikat dobrej praktyki laboratoryjnej wydany na podstawie przepisów o substancjach chemicznych i ich mieszaninach lub uzyskany w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej na podstawie przepisów obowiązujących w tym państwie.

2. Organy Inspekcji mogą przekazać podmiotowi, wykonującemu badania laboratoryjne na potrzeby kontroli, o której mowa w ust. 1, dane dotyczące tego środka niezbędne do przeprowadzenia tych badań.

3. Podmiot wykonujący badania laboratoryjne na potrzeby kontroli, o której mowa w ust. 1, nie może:

1) wykorzystywać danych dotyczących środka ochrony roślin, otrzymanych od organów Inspekcji, w celach innych niż przeprowadzenie tych badań;

2) przekazywać danych, o których mowa w pkt 1, innym podmiotom ani podawać ich do publicznej wiadomości.

Art. 95b. 1. Jeżeli analizy laboratoryjne przeprowadzone na potrzeby kontroli składu lub właściwości fizycznych, lub właściwości chemicznych środka ochrony roślin wprowadzonego do obrotu wykazały, że skład ten lub te właściwości zostały zmienione, kontrolowany podmiot jest obowiązany do uiszczenia opłaty stanowiącej równowartość kosztów przeprowadzenia tych analiz.

2. Opłatę, o której mowa w ust. 1, określa, w drodze decyzji, wojewódzki inspektor właściwy ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę kontrolowanego podmiotu.

3. Opłata, o której mowa w ust. 1, stanowi dochód budżetu państwa i jest uiszczana na rachunek wojewódzkiego inspektoratu ochrony roślin i nasiennictwa właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę kontrolowanego podmiotu w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja określająca tę opłatę stała się ostateczna.

4. Opłaty, o której mowa w ust. 1, nie określa się, jeżeli od końca roku kalendarzowego, w którym przeprowadzono analizy stanowiące podstawę określenia tej opłaty, upłynęło 5 lat.

5. Określonej opłaty, o której mowa w ust. 1, nie pobiera się po upływie 5 lat od dnia wydania ostatecznej decyzji o jej określeniu.

6. Bieg przedawnienia, o którym mowa w ust. 5, przerywa się przez zastosowanie środka egzekucyjnego, o którym podmiot został powiadomiony.

7. Po przerwaniu biegu terminu przedawnienia, biegnie on na nowo od dnia następującego po dniu, w którym zastosowano środek egzekucyjny.

8. Od nieuiszczonych w terminie opłat, o których mowa w ust. 1, pobiera się odsetki za zwłokę w wysokości i na zasadach obowiązujących dla zaległości podatkowych.

9. Egzekucja określonych opłat, o których mowa w ust. 1, wraz z odsetkami za zwłokę następuje w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.”;

13) w art. 107 w ust. 1 uchyla się pkt 3a, w pkt 12 na końcu skreśla się przecinek i uchyla się pkt 13–31;

14) w art. 108 w ust. 1 uchyla się pkt 1 i 2.

Art. 78. [Ustawa o opłacie skarbowej]
W ustawie z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012 r. poz. 1282, z późn. zm.5)) w załączniku do ustawy wprowadza się następujące zmiany:

1) w części I:

a) w ust. 36 pkt 8 otrzymuje brzmienie:

 

8) podmiotu wykonującego działalność na podstawie przepisów o środkach ochrony roślin w zakresie:

 

 

 

a) wprowadzania środków ochrony roślin do obrotu lub konfekcjonowania tych środków

1135 zł

 

 

b) potwierdzania sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin

220 zł

 

 

c) prowadzenia szkoleń w zakresie środków ochrony roślin

616 zł

 

 

b) po ust. 36 dodaje się ust. 36a–36e w brzmieniu:

 

36a. Dokonanie wpisu do rejestru podmiotów niebędących przedsiębiorcami w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, podmiotu wykonującego działalność na podstawie przepisów o środkach ochrony roślin w zakresie:

 

 

 

1) potwierdzania sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin

220 zł

 

 

2) prowadzenia szkoleń w zakresie środków ochrony roślin

616 zł

 

 

36b. Decyzja w sprawie udzielenia upoważnienia do prowadzenia badań skuteczności działania środka ochrony roślin

5000 zł

 

 

36c. Zmiana zakresu udzielonego upoważnienia do prowadzenia badań skuteczności działania środków ochrony roślin

1000 zł

 

 

36d. Decyzja w sprawie udzielenia upoważnienia do opracowywania oceny lub uwag w rozumieniu przepisów o środkach ochrony roślin

1000 zł

 

 

36e. Zmiana zakresu udzielonego upoważnienia do opracowywania oceny lub uwag w rozumieniu przepisów o środkach ochrony roślin

500 zł

 

 

2) w części II uchyla się ust. 16;

3) w części III uchyla się ust. 27.

Rozdział 11

Przepisy przejściowe, dostosowujące i końcowe

Art. 79. [Przekształcenia dotyczące zezwoleń na wprowadzanie środków ochrony roślin do obrotu]

1. Zezwolenia wydane na podstawie art. 37 ust. 1, art. 49 ust. 1 i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin oraz zezwolenia, o których mowa w art. 117 ust. 1 tej ustawy, stają się zezwoleniami na wprowadzanie środków ochrony roślin do obrotu w rozumieniu niniejszej ustawy.

2. Zezwolenia wydane na podstawie art. 47a ust. 1 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin stają się pozwoleniami na handel równoległy w rozumieniu niniejszej ustawy.

3. Decyzje wydane na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin stają się pozwoleniami na prowadzenie badań w rozumieniu niniejszej ustawy.

4. Do spraw, o których mowa w art. 80 ust. 5 rozporządzenia nr 1107/2009:

1) stosuje się przepisy dotychczasowe, z wyłączeniem art. 38 ust. 1 pkt 6, art. 44 ust. 3 pkt 2 i 3 i art. 45 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin;

2) stosuje się odpowiednio art. 9 niniejszej ustawy oraz art. 31 rozporządzenia nr 1107/2009.

5. W sprawach oceny wyników badań, informacji, danych, ocen oraz dokumentacji, o których mowa w art. 117 ust. 2 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin, przedkładanych w terminach określonych na podstawie art. 117 ust. 3 tej ustawy, stosuje się przepisy dotychczasowe, z wyłączeniem art. 38 ust. 1 pkt 6 i art. 44 ust. 3 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin; z tym że w zakresie objętym art. 38 ust. 1 pkt 6 i art. 44 ust. 3 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin stosuje się odpowiednio art. 8 ust. 2 niniejszej ustawy.

6. Wykorzystanie wyników badań, informacji, danych oraz ocen dotyczących środka ochrony roślin dopuszczonego do obrotu na podstawie ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin oraz substancji aktywnej zawartej w tym środku, odbywa się na podstawie przepisów tej ustawy.

Art. 80. [Rejestr podmiotów upoważnionych do opracowywania ocen i raportów]
1. Podmioty, które na podstawie przepisów dotychczasowych, zostały upoważnione do opracowywania ocen i raportów, stają się podmiotami upoważnionymi do opracowywania oceny lub uwag zgodnie z art. 10 niniejszej ustawy.

2. Rejestr podmiotów upoważnionych do opracowywania ocen i raportów, o którym mowa w art. 43a ust. 6 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin, staje się rejestrem podmiotów upoważnionych do opracowywania oceny lub uwag, o którym mowa w art. 12 ust. 1 niniejszej ustawy.

Art. 81. [Kadencja Komisji do Spraw Środków Ochrony Roślin]
Kadencja Komisji do Spraw Środków Ochrony Roślin utworzonej na podstawie ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin upływa z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy.
Art. 82. [Przekształcenia dotyczące jednostek organizacyjnych upoważnionych do prowadzenia badań]
1. Jednostki organizacyjne, które na podstawie przepisów dotychczasowych, zostały upoważnione do prowadzenia badań skuteczności działania środka ochrony roślin, stają się podmiotami upoważnionymi do prowadzenia badań skuteczności działania środka ochrony roślin zgodnie z art. 17 niniejszej ustawy.

2. Rejestr jednostek organizacyjnych upoważnionych do prowadzenia badań skuteczności działania środka ochrony roślin, o którym mowa w art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin, staje się rejestrem podmiotów upoważnionych do prowadzenia badań skuteczności działania środka ochrony roślin, o którym mowa w art. 19 ust. 1 niniejszej ustawy.

Art. 83. [Przekształcenia dotyczące środków znajdujących się w obrocie w dniu 15 czerwca 2015 r.]
1. Środki ochrony roślin znajdujące się w obrocie w dniu 15 czerwca 2015 r., dla których w zezwoleniu na ich wprowadzanie do obrotu albo w pozwoleniu na handel równoległy nie wskazano kategorii użytkowników, o których mowa w art. 31 ust. 4 lit. d rozporządzenia nr 1107/2009, stają się środkami ochrony roślin przeznaczonymi do stosowania wyłącznie przez użytkowników profesjonalnych, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.

2. Środki ochrony roślin znajdujące się w obrocie w dniu 15 czerwca 2015 r., przeznaczone do stosowania wyłącznie w ogrodach przydomowych, działkowych lub na rośliny doniczkowe w pomieszczeniach stają się środkami ochrony roślin przeznaczonymi do stosowania przez użytkowników nieprofesjonalnych.

3. W przypadku gdy środki, o których mowa w ust. 1, zawierają również informację o przeznaczeniu do stosowania w ogródkach przydomowych, działkowych lub na rośliny doniczkowe w pomieszczeniach, środki te mogą być stosowane w tym zakresie przez użytkowników nieprofesjonalnych.

4. Informację o środkach ochrony roślin, o których mowa w ust. 2 i 3, i zakresie ich stosowania przez użytkowników nieprofesjonalnych minister właściwy do spraw rolnictwa udostępnia na stronie internetowej administrowanej przez urząd obsługujący ministra właściwego do spraw rolnictwa.

5. Do dnia 14 czerwca 2015 r. przepisy niniejszej ustawy dotyczące środków ochrony roślin przeznaczonych dla użytkowników nieprofesjonalnych stosuje się także do środków ochrony roślin przeznaczonych do stosowania wyłącznie w ogrodach przydomowych, działkowych lub na rośliny doniczkowe w pomieszczeniach.

Art. 84. [Przedłużenie terminu ważności środków]
Środki ochrony roślin, którym przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy przedłużono termin ważności, na podstawie art. 62 ust. 4 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin, mogą znajdować się w obrocie do dnia upływu przedłużonego terminu ważności. Do spraw dotyczących przedłużania terminu ważności środka ochrony roślin, w których złożono wniosek o to przedłużenie przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy dotychczasowe.
Art. 85. [Wpis do rejestru przedsiębiorców]
Przedsiębiorców wpisanych do rejestru, o którym mowa w art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin, wojewódzki inspektor wpisuje z urzędu do rejestru, o którym mowa w art. 25 ust. 1 niniejszej ustawy.
Art. 86. [Utrata prawa do prowadzenia działalności w zakresie zbywania środków ochrony roślin]
Producent środka ochrony roślin, który uzyskał zezwolenie na wprowadzanie danego środka ochrony roślin do obrotu i który w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy prowadzi działalność gospodarczą w zakresie zbywania środków ochrony roślin ostatecznemu nabywcy bez wpisu do rejestru, o którym mowa w art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin, traci prawo do prowadzenia tej działalności, jeżeli w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy nie złoży wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców, o którym mowa w art. 25 ust. 1 niniejszej ustawy.
Art. 87. [Zakres wyłączenia mikroprzedsiębiorców]
Zakres wyłączenia, o którym mowa w art. 25 ust. 4 niniejszej ustawy, stosuje się także do środków ochrony roślin klasyfikowanych z uwzględnieniem art. 61 rozporządzenia nr 1272/2008.
Art. 88. [Termin stosowania przepisów dotyczących zbywania odpowiednio oznakowanych środków]
Do dnia 25 listopada 2015 r. przepisy art. 28 oraz art. 76 ust. 1 pkt 6 niniejszej ustawy stosuje się wyłącznie do zbywania środków ochrony roślin oznakowanych:

1) zgodnie z przepisami o substancjach chemicznych i ich mieszaninach znakiem ostrzegawczym odpowiadającym symbolowi T – toksyczne lub znakiem ostrzegawczym odpowiadającym symbolowi T+ – bardzo toksyczne albo

2) zgodnie z przepisami rozporządzenia nr 1272/2008: piktogramem odpowiadającym symbolowi GHS06 oraz co najmniej jednym z następujących zwrotów wskazujących rodzaj zagrożenia: H300, H301, H310, H311, H330, H331 lub piktogramem odpowiadającym symbolowi GHS08 oraz co najmniej jednym z następujących zwrotów wskazujących rodzaj zagrożenia: H340, H350, H350i, H360, H370, H372.

Art. 89. [Informacja o rozpoczęciu produkcji środków ochrony roślin]
1. Do środków ochrony roślin, o których mowa w art. 61 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin, wprowadzonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się art. 61 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin.

2. Podmiot, który rozpoczął produkcję środków ochrony roślin, o których mowa w art. 28 ust. 2 lit. c lub d rozporządzenia nr 1107/2009, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy jest obowiązany na piśmie poinformować o tym wojewódzkiego inspektora właściwego ze względu na miejsce produkcji w terminie 60 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

3. Informacja, o której mowa w ust. 2, zawiera:

1) imię, nazwisko oraz adres i miejsce zamieszkania albo nazwę oraz adres i siedzibę podmiotu prowadzącego produkcję środków ochrony roślin, o których mowa w art. 28 ust. 2 lit. c lub d rozporządzenia nr 1107/2009, z tym że w przypadku gdy podmiotem tym jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, zamiast adresu i miejsca zamieszkania tej osoby – adres miejsca wykonywania działalności gospodarczej, jeżeli jest inny niż adres i miejsce zamieszkania;

2) nazwę produkowanych środków ochrony roślin i ich ilość;

3) miejsce produkcji środków ochrony roślin.

4. Do informacji, o której mowa w ust. 2, podmiot prowadzący produkcję środków ochrony roślin, o których mowa w art. 28 ust. 2 lit. c lub d rozporządzenia nr 1107/2009, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dołącza oświadczenie, że środki te nie zostaną wprowadzone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z przeznaczeniem dla ostatecznego nabywcy tych środków i zostaną wyprowadzone z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

5. Podmiot, który wyprodukował środki ochrony roślin, o których mowa w art. 28 ust. 2 lit. c lub d rozporządzenia nr 1107/2009, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, jest obowiązany do ich wyprowadzenia z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przed upływem 2 lat od daty ich produkcji, a w przypadku gdy termin ich ważności jest krótszy niż 2 lata, przed upływem tego terminu.

6. W przypadku zbycia środków ochrony roślin, o których mowa w art. 28 ust. 2 lit. c lub d rozporządzenia nr 1107/2009, przed ich wyprowadzeniem z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obowiązki podmiotu, o którym mowa w ust. 2, przechodzą na podmiot, który nabył te środki ochrony roślin.

7. Wojewódzki inspektor prowadzi kontrolę podmiotów, o których mowa w ust. 2 i 6.

8. Podmiot, który nabył środki ochrony roślin, o których mowa w art. 28 ust. 2 lit. c lub d rozporządzenia nr 1107/2009, przed ich wyprowadzeniem z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, informuje o tym wojewódzkiego inspektora właściwego ze względu na miejsce składowania tych środków, w terminie 14 dni od dnia ich nabycia.

9. Informacja, o której mowa w ust. 8, zawiera:

1) imię, nazwisko oraz adres i miejsce zamieszkania albo nazwę oraz adres i siedzibę podmiotu, który nabył środki ochrony roślin, z tym że w przypadku gdy podmiotem tym jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, zamiast adresu i miejsca zamieszkania tej osoby – adres miejsca wykonywania działalności gospodarczej, jeżeli jest inny niż adres i miejsce zamieszkania;

2) termin nabycia środków ochrony roślin;

3) nazwę nabytych środków ochrony roślin i ich ilość;

4) miejsce składowania nabytych środków ochrony roślin.

Art. 90. [Stosowanie zakazu do środków ochrony roślin klasyfikowanych]
Zakaz, o którym mowa w art. 36 ust. 1 niniejszej ustawy, stosuje się także do środków ochrony roślin klasyfikowanych z uwzględnieniem art. 61 rozporządzenia nr 1272/2008.
Art. 91. [Wyłączenie stosowania zakazu do środków ochrony roślin posiadających zezwolenie na dopuszczenie do obrotu]
1. Zakazu, o którym mowa w art. 36 ust. 4 niniejszej ustawy, nie stosuje się do środków ochrony dla roślin, dla których zostało wydane zezwolenie na dopuszczenie do obrotu albo zezwolenie na import równoległy, przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, przeznaczonych do stosowania w ogrodach przydomowych, działkowych lub na rośliny doniczkowe w pomieszczeniach.

2. Zakaz, o którym mowa w art. 36 ust. 4 niniejszej ustawy, stosuje się także do środków ochrony roślin klasyfikowanych z uwzględnieniem art. 61 rozporządzenia nr 1272/2008.

Art. 92. [Przechowywanie ewidencji zabiegów środkami ochrony roślin]
Ewidencję zabiegów środkami ochrony roślin, o której mowa w art. 71 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin, przechowuje się co najmniej przez okres 2 lat od dnia wykonania ostatniego zabiegu z zastosowaniem środka ochrony roślin ujętego w tej ewidencji.
Art. 93. [Stosowanie zakazu do środków ochrony roślin klasyfikowanych jako szkodliwe]
Zakaz, o którym mowa w art. 38 ust. 2 pkt 3 niniejszej ustawy, stosuje się także do środków ochrony roślin klasyfikowanych z uwzględnieniem art. 61 rozporządzenia nr 1272/2008.
Art. 94. [Wyłączenie stosowania przepisów ustawy]
W okresie 40 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy do zabiegów środkami ochrony roślin przy użyciu sprzętu agrolotniczego nie stosuje się przepisów art. 39 i art. 76 ust. 1 pkt 28 i 29 niniejszej ustawy.
Art. 95. [Termin stosowania przepisów dotyczących wykonywania zabiegów z zastosowaniem środków]
Do dnia 25 listopada 2015 r. przepisy art. 41 oraz art. 76 ust. 1 pkt 30 niniejszej ustawy w zakresie dotyczącym wykonywania zabiegów z zastosowaniem środków ochrony roślin przeznaczonych dla użytkowników profesjonalnych stosuje się wyłącznie do zabiegów z zastosowaniem środków ochrony roślin w produkcji rolnej i leśnej.
Art. 96. [Ważność wyników badań sprawności technicznej opryskiwaczy ciągnikowych i samobieżnych polowych lub sadowniczych]
Wyniki badań sprawności technicznej opryskiwaczy ciągnikowych i samobieżnych polowych lub sadowniczych przeprowadzonych przed dniem 1 stycznia 2014 r. na podstawie przepisów dotychczasowych zachowują ważność przez okres 3 lat od dnia przeprowadzenia tych badań.
Art. 97. [Wpis do rejestru jednostek organizacyjnych upoważnionych do przeprowadzenia badań]
1. Jednostki organizacyjne upoważnione do przeprowadzenia badań sprawności technicznej opryskiwaczy ciągnikowych i samobieżnych polowych lub sadowniczych na podstawie art. 76 ust. 5 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin przed dniem 1 stycznia 2014 r. wojewódzki inspektor wpisuje z dniem 1 stycznia 2014 r. z urzędu odpowiednio do rejestru, o którym mowa w art. 49 ust. 1 albo art. 52 ust. 1 niniejszej ustawy.

2. Wojewódzki inspektor potwierdza dokonanie wpisu, o którym mowa w ust. 1, poprzez wydanie zaświadczenia, nie później niż w terminie 30 dni od dnia dokonania tego wpisu.

3. Jednostki organizacyjne upoważnione do przeprowadzenia badań sprawności technicznej opryskiwaczy ciągnikowych i samobieżnych polowych lub sadowniczych na podstawie art. 76 ust. 5 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin przed dniem 1 stycznia 2014 r., są obowiązane do przekazania informacji w zakresie numeru REGON wojewódzkiemu inspektorowi prowadzącemu rejestr, o którym mowa w art. 49 ust. 1 albo art. 52 ust. 1 niniejszej ustawy, w terminie do dnia 1 stycznia 2014 r.

4. W sprawach dotyczących upoważniania do przeprowadzania badań sprawności technicznej opryskiwaczy ciągnikowych i samobieżnych polowych lub sadowniczych, wszczętych i niezakończonych przed dniem 1 stycznia 2014 r., opłaty są pobierane na podstawie przepisów dotychczasowych.

Art. 98. [Działalność podmiotu posiadającego upoważnienie do prowadzenia działalności w zakresie certyfikacji w integrowanej produkcji roślin]
Podmiot, który uzyskał upoważnienie do prowadzenia działalności w zakresie certyfikacji w integrowanej produkcji roślin, o którym mowa w art. 58 ust. 1 niniejszej ustawy, przed dniem 1 stycznia 2014 r., może rozpocząć działalność w tym zakresie, z dniem 1 stycznia 2014 r.
Art. 99. [Zaświadczenie o dokonaniu wpisu do rejestru]
1. Jednostki organizacyjne prowadzące szkolenia w zakresie badań opryskiwaczy ciągnikowych i samobieżnych polowych lub sadowniczych i potwierdzania sprawności technicznej tych opryskiwaczy w dniu 31 grudnia 2013 r. na podstawie przepisów ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin, wojewódzki inspektor wpisuje z dniem 1 stycznia 2014 r., odpowiednio do rejestru, o którym mowa w art. 67 ust. 1 albo art. 70 ust. 1 niniejszej ustawy.

2. Wojewódzki inspektor potwierdza dokonanie wpisu, o którym mowa w ust. 1, poprzez wydanie zaświadczenia, nie później niż w terminie 30 dni od dnia dokonania tego wpisu.

3. Jednostki organizacyjne, o których mowa w ust. 1, są obowiązane do przekazania informacji w zakresie numeru REGON wojewódzkiemu inspektorowi prowadzącemu rejestr, o którym mowa w art. 67 ust. 1 albo art. 70 ust. 1 niniejszej ustawy, w terminie do dnia 1 stycznia 2014 r.

Art. 100. [Uprawnienie do potwierdzania sprawności technicznej sprzętu naziemnego]
Osoby, które nabyły uprawnienia do prowadzenia badań sprawności technicznej opryskiwaczy ciągnikowych i samobieżnych polowych lub sadowniczych przed dniem 1 stycznia 2014 r., na podstawie przepisów ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin, są uprawnione do potwierdzania sprawności technicznej sprzętu naziemnego.
Art. 101. [Ważność zaświadczeń o ukończeniu szkolenia w zakresie obrotu i konfekcjonowania środków]
1. Zaświadczenia o ukończeniu szkolenia w zakresie obrotu i konfekcjonowania środków ochrony roślin, o których mowa w art. 64 ust. 4 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin:

1) stają się zaświadczeniami o ukończeniu szkolenia w zakresie doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin w rozumieniu niniejszej ustawy;

2) zachowują ważność przez okres, na jaki zostały wydane.

2. Zaświadczenia o ukończeniu szkolenia w zakresie obrotu i konfekcjonowania środków ochrony roślin, o których mowa w art. 64 ust. 4 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin, są równoważne zaświadczeniom o ukończeniu szkolenia podstawowego w zakresie doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin w rozumieniu niniejszej ustawy.

Art. 102. [Ważność zaświadczeń o ukończeniu szkolenia w zakresie stosowania środków]
1. Zaświadczenia o ukończeniu szkolenia w zakresie stosowania środków ochrony roślin, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 1 i w art. 74 pkt 1 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin:

1) stają się zaświadczeniami o ukończeniu szkolenia w zakresie stosowania środków ochrony roślin w rozumieniu niniejszej ustawy;

2) zachowują ważność przez okres, na jaki zostały wydane.

2. Zaświadczenia o ukończeniu szkolenia w zakresie stosowania środków ochrony roślin, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 1 i w art. 74 pkt 1 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin, są równoważne z zaświadczeniami o ukończeniu szkolenia podstawowego w zakresie stosowania środków ochrony roślin w rozumieniu niniejszej ustawy.

Art. 103. [Ważność zaświadczeń o ukończeniu szkolenia w zakresie integrowanej produkcji]
1. Zaświadczenia o ukończeniu szkolenia w zakresie integrowanej produkcji, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin:

1) stają się zaświadczeniami o ukończeniu szkolenia w zakresie integrowanej produkcji roślin w rozumieniu niniejszej ustawy;

2) zachowują ważność przez okres, na jaki zostały wydane.

2. Zaświadczenia o ukończeniu szkolenia w zakresie integrowanej produkcji, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin, są równoważne z zaświadczeniami o ukończeniu szkolenia podstawowego w zakresie integrowanej produkcji roślin w rozumieniu niniejszej ustawy.

Art. 104. [Wpis do rejestru przedsiębiorców]
Przedsiębiorców wpisanych do rejestru, o którym mowa w art. 75 ust. 1 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin, oraz podmioty wpisane do rejestru, o którym mowa w art. 75a ust. 1 tej ustawy, wojewódzki inspektor wpisuje z urzędu odpowiednio do rejestru, o którym mowa w art. 67 ust. 1 albo w art. 70 ust. 1 niniejszej ustawy.
Art. 105. [Termin stosowania przepisów dotyczących stosowania środków przez użytkownika profesjonalnego]
Do dnia 25 listopada 2015 r. przepisy art. 66 ust. 1 pkt 2 niniejszej ustawy w zakresie dotyczącym stosowania środków ochrony roślin przez użytkownika profesjonalnego stosuje się wyłącznie do zabiegów z zastosowaniem środków ochrony roślin w produkcji rolnej i leśnej.
Art. 106. [Ważność certyfikatów poświadczających stosowanie integrowanej produkcji]
Certyfikaty poświadczające stosowanie integrowanej produkcji, wydane przed dniem 1 stycznia 2014 r., zachowują ważność przez okres 12 miesięcy od dnia ich wydania.
Art. 107. [Definicje]
Ilekroć w odrębnych przepisach jest mowa o integrowanej ochronie w rozumieniu przepisów o ochronie roślin, z dniem 1 stycznia 2014 r. należy przez to rozumieć integrowaną ochronę roślin w rozumieniu niniejszej ustawy.
Art. 108. [Przepisy dotychczasowe]
Przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 5 ust. 7, art. 43a ust. 14 pkt 1, art. 75 ust. 8 oraz art. 76 ust. 7 i 8 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych odpowiednio na podstawie art. 10 ust. 8, art. 48 ust. 5, art. 54, art. 57 ust. 9 i art. 72 niniejszej ustawy, nie dłużej jednak niż przez okres 36 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.
Art. 109. [Wejście w życie]
Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem:

1) przepisów art. 42, art. 66 oraz art. 76 ust. 1 pkt 31 i 40, które wchodzą w życie z dniem 26 listopada 2013 r.;

2) przepisów:

a) art. 35 ust. 3, art. 37 ust. 2, art. 48 ust. 1–4, art. 49–53, art. 55, art. 56, art. 57 ust. 1–8, art. 60–62, art. 76 ust. 1 pkt 25, 26, 32 i 35–37,

b) art. 77:

– pkt 1 w zakresie art. 1 pkt 3,

– pkt 3,

– pkt 5 w zakresie art. 76 i art. 77 ust. 1 i 2,

– pkt 7,

– pkt 9:

– – lit. b w zakresie art. 85 pkt 7 lit. c,

– – lit. c,

– pkt 11:

– – lit. a tiret pierwsze,

– – lit. c,

– pkt 13 w zakresie art. 107 ust. 1 pkt 3a, 30 i 31

– które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: B. Komorowski

 

1) Niniejszą ustawą zmienia się ustawę z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin oraz ustawę z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

2) Ustawa:

1) wykonuje przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1107/2009 (WE) z dnia 21 października 2009 r. dotyczącego wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin i uchylającego dyrektywy Rady 79/117/EWG i 91/414/EWG (Dz. Urz. UE L 309 z 24.11.2009, str. 1, z późn. zm.);

2) wdraża postanowienia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/128/WE z dnia 21 października 2009 r. ustanawiającej ramy wspólnotowego działania na rzecz zrównoważonego stosowania pestycydów (Dz. Urz. UE L 309 z 24.11.2009, str. 71).

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 102, poz. 586 i Nr 227, poz. 1367 oraz z 2012 r. poz. 1529.

4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 20, poz. 106, Nr 31, poz. 206 i Nr 98, poz. 817, z 2010 r. Nr 47, poz. 278, z 2011 r. Nr 54, poz. 278, Nr 63, poz. 322, Nr 106, poz. 622 i Nr 171, poz. 1016 oraz z 2012 r. poz. 1512 i 1529.

5) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 1448 i 1512 oraz z 2013 r. poz. 21.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA