REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2015 poz. 493

USTAWA

z dnia 6 lutego 2015 r.

o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Tekst pierwotny
Art. 1. [Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych]
W ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.1)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 25a:

a) w ust. 1 część wspólna otrzymuje brzmienie:

„– pod warunkiem opłacenia tych składek w całości.”,

b) dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

„4. Refundacja, o której mowa w ust. 1, nie przysługuje, jeżeli składki zostały opłacone z uchybieniem terminów określonych w art. 40 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników lub art. 47 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych przekraczającym 14 dni.”;

2) w art. 25c ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do niepełnosprawnego rolnika lub rolnika zobowiązanego do opłacania składek za niepełnosprawnego domownika, z tym że rolnik składa wniosek o wypłatę refundacji składek w miesiącu następującym po miesiącu, w którym dokonał zapłaty składek za dany kwartał.”;

3) w art. 49f po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

„3a. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do:

1) należności pieniężnych dotyczących zwrotu środków przyznanych osobie niepełnosprawnej wykonującej działalność gospodarczą lub niepełnosprawnemu rolnikowi lub rolnikowi zobowiązanemu do opłacania składek za niepełnosprawnego domownika na podstawie art. 25a;

2) odsetek od nienależnie pobranych kwot na podstawie art. 26a.”.

Art. 2. [Stosowanie przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych]
Przepisy art. 49f ust. 1 i 2 ustawy, o której mowa w art. 1, stosuje się odpowiednio do należności pieniężnych dotyczących zwrotu środków przyznanych na podstawie:

1) art. 25 ust. 3b ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2007 r.;

2) art. 25a ust. 5 ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu obowiązującym w 2008 r.

Art. 3. [Wejście w życie]
Ustawa wchodzi w życie pierwszego dnia drugiego miesiąca następującego po miesiącu ogłoszenia, z wyjątkiem art. 1 pkt 1 i 2, które wchodzą w życie z dniem 1 października 2015 r.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: B. Komorowski


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 171, poz. 1016, Nr 209, poz. 1243 i 1244 i Nr 291, poz. 1707, z 2012 r. poz. 986 i 1456, z 2013 r. poz. 73, 675, 791, 1446 i 1645, z 2014 r. poz. 598, 877, 1198, 1457 i 1873 oraz z 2015 r. poz. 218.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-04-08
  • Data wejścia w życie: 2015-06-01
  • Data obowiązywania: 2015-06-01

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA