REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2015 poz. 1227

OBWIESZCZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

z dnia 6 lipca 2015 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zapobiegania wprowadzaniu i rozprzestrzenianiu się organizmów kwarantannowych

Tekst pierwotny

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 i Nr 232, poz. 1378 oraz z 2015 r. poz. 1045) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 lutego 2008 r. w sprawie zapobiegania wprowadzaniu i rozprzestrzenianiu się organizmów kwarantannowych (Dz. U. Nr 46, poz. 272), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

1) rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 listopada 2008 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie zapobiegania wprowadzaniu i rozprzestrzenianiu się organizmów kwarantannowych (Dz. U. Nr 221, poz. 1443);

2) rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 marca 2009 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie zapobiegania wprowadzaniu i rozprzestrzenianiu się organizmów kwarantannowych (Dz. U. Nr 54, poz. 445);

3) rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 sierpnia 2009 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie zapobiegania wprowadzaniu i rozprzestrzenianiu się organizmów kwarantannowych (Dz. U. Nr 134, poz. 1106);

4) rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 grudnia 2009 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie zapobiegania wprowadzaniu i rozprzestrzenianiu się organizmów kwarantannowych (Dz. U. Nr 214, poz. 1660);

5) rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 kwietnia 2014 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie zapobiegania wprowadzaniu i rozprzestrzenianiu się organizmów kwarantannowych (Dz. U. poz. 571);

6) rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 października 2014 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie zapobiegania wprowadzaniu i rozprzestrzenianiu się organizmów kwarantannowych (Dz. U. poz. 1393).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje:

1) § 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 listopada 2008 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zapobiegania wprowadzaniu i rozprzestrzenianiu się organizmów kwarantannowych (Dz. U. Nr 221, poz. 1443), który stanowi:

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.”;

2) § 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 marca 2009 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zapobiegania wprowadzaniu i rozprzestrzenianiu się organizmów kwarantannowych (Dz. U. Nr 54, poz. 445), który stanowi:

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.”;

3) § 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 sierpnia 2009 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zapobiegania wprowadzaniu i rozprzestrzenianiu się organizmów kwarantannowych (Dz. U. Nr 134, poz. 1106), który stanowi:

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”;

4) § 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 grudnia 2009 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zapobiegania wprowadzaniu i rozprzestrzenianiu się organizmów kwarantannowych (Dz. U. Nr 214, poz. 1660), który stanowi:

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”;

5) § 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 kwietnia 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zapobiegania wprowadzaniu i rozprzestrzenianiu się organizmów kwarantannowych (Dz. U. poz. 571), które stanowią:

„§ 2. Przepis § 1 pkt 1 stosuje się od dnia 1 czerwca 2014 r.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”;

6) § 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 października 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zapobiegania wprowadzaniu i rozprzestrzenianiu się organizmów kwarantannowych (Dz. U. poz. 1393), który stanowi:

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem:

1) § 1 pkt 6 lit. b – w zakresie lit. a i c pkt 3 załącznika nr 7 do rozporządzenia wymienionego w § 1,

2) § 1 pkt 6 lit. c

– które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.”.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: M. Sawicki

Załącznik 1. [Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 lutego 2008 r. w sprawie zapobiegania wprowadzaniu i rozprzestrzenianiu się organizmów kwarantannowych]

Załącznik do obwieszczenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 6 lipca 2015 r. (poz. 1227)

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
1)

z dnia 21 lutego 2008 r.

w sprawie zapobiegania wprowadzaniu i rozprzestrzenianiu się organizmów kwarantannowych2)I)

Na podstawie art. 13 ust. 6 i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (Dz. U. z 2014 r. poz. 621, z późn. zm.3)) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się:

1) wykaz organizmów kwarantannowych, w tym organizmów kwarantannowych, których wprowadzanie do stref chronionych i przemieszczanie wewnątrz tych stref jest zabronione, wraz z określeniem stref chronionych, których to dotyczy – określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia;

2) wykaz organizmów kwarantannowych, w tym organizmów kwarantannowych, których wprowadzanie do stref chronionych i przemieszczanie wewnątrz tych stref jest zabronione, jeżeli organizmy te występują na określonych roślinach, produktach roślinnych lub przedmiotach, wraz z określeniem stref chronionych, których to dotyczy – określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia;

3) wykaz roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów pochodzących z państw trzecich, których przemieszczanie lub wprowadzanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest zabronione – określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia;

4) wymagania specjalne wraz ze wskazaniem wymagań, które powinny być zawarte w świadectwie fitosanitarnym, jeżeli rośliny, produkty roślinne lub przedmioty są przemieszczane lub wprowadzane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z państw trzecich, w tym wymagania specjalne dla roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów wprowadzanych do stref chronionych – określone w załączniku nr 4 do rozporządzenia;

5) wykaz roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów, które są zaopatrywane w paszport roślin lub świadectwo fitosanitarne i przed przemieszczaniem lub wprowadzaniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej są poddane kontroli zdrowotności w miejscu produkcji, jeżeli pochodzą z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub Wspólnoty, albo są poddane kontroli zdrowotności w państwach, z których pochodzą lub są wysyłane, jeżeli pochodzą spoza Wspólnoty – określony w załączniku nr 5 do rozporządzenia;

6) wykaz roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów, których uprawianie, wytwarzanie, magazynowanie, pakowanie, sortowanie, przemieszczanie lub wprowadzanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej mogą prowadzić podmioty wpisane do rejestru przedsiębiorców, z uwzględnieniem rodzaju ich działalności lub przeznaczenia tych roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów – określony w załączniku nr 6 do rozporządzenia;

7) przypadki, w których podmioty określone w pkt 6 są zwolnione z obowiązku wpisu do rejestru przedsiębiorców, jeżeli nie istnieje ryzyko rozprzestrzenienia się organizmów szkodliwych – określone w załączniku nr 7 do rozporządzenia.

§ 2. Traci moc rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 marca 2004 r. w sprawie zapobiegania wprowadzaniu i rozprzestrzenianiu się organizmów kwarantannowych (Dz. U. Nr 61, poz. 571, z późn. zm.4)).

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia5).

Załączniki do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 21 lutego 2008 r.

Załącznik nr 16)

WYKAZ ORGANIZMÓW KWARANTANNOWYCH, W TYM ORGANIZMÓW KWARANTANNOWYCH, KTÓRYCH WPROWADZANIE DO STREF CHRONIONYCH I PRZEMIESZCZANIE WEWNĄTRZ TYCH STREF JEST ZABRONIONE, WRAZ Z OKREŚLENIEM STREF CHRONIONYCH, KTÓRYCH TO DOTYCZY

CZĘŚĆ A

Organizmy kwarantannowe, których wprowadzanie oraz rozprzestrzenianie na terytorium Wspólnoty jest zabronione

Dział I

Organizmy kwarantannowe, których występowanie nie jest znane na terytorium Wspólnoty

A. Owady, roztocze oraz nicienie, we wszystkich stadiach rozwoju

1.

Acleris spp. (nieeuropejskie)

1.1.

Agrilus anxius Gory

1.2.

Agrilus planipennis Fairmaire

1.3.

Anthonomus eugenii Cano

2.

Amauromyza maculosa (Malloch)

3.

Anomala orientalis Waterhouse

4.

Anoplophora chinensis (Thomson)

4.1.

Anoplophora glabripennis (Motschulsky)

5.

Anoplophora malasiaca (Forster)

6.

Arrhenodes minutus Drury

7.

Bemisia tabaci Genn. (populacje nieeuropejskie) wektor takich wirusów jak:

a) Bean golden mosaic virus

b) Cowpea mild mottle virus

c) Lettuce infectious yellows virus

d) Pepper mild tigré virus

e) Squash leaf curl virus

f) Euphorbia mosaic virus

g) Florida tomato virus

8.

Cicadellidae (nieeuropejskie) będące wektorami choroby Pierce'a (powodowanej przez Xylella fastidiosa), takie jak:

a) Carneocephala fulgida Nottingham

b) Draeculacephala minerva Ball

c) Graphocephala atropunctata (Signoret)

9.

Choristoneura spp. (nieeuropejskie)

10.

Conotrachelus nenuphar (Herbst)

10.0.

Dendrolimus sibiricus Tschetverikov

10.1.

Diabrotica barberi Smith and Lawrence

10.2.

Diabrotica undecimpunctata howardi Barber

10.3.

Diabrotica undecimpunctata undecimpunctata Mannerheim

10.4.

Diabrotica virgifera zeae Krysan and Smith

10.5.

Diaphorina citri Kuway

11.

Heliothis zea (Boddie)

11.1.

Hirschmanniella spp., z wyjątkiem gatunku Hirschmanniella gracilis (de Man) Luc and Goodey

12.

Liriomyza sativae Blanchard

13.

Longidorus diadecturus Eveleigh and Allen

14.

Monochamus spp. (nieeuropejskie)

15.

Myndus crudus Van Duzee

16.

Nacobbus aberrans (Thorne) Thorne and Allen

16.1.

Naupactus leucoloma Boheman

17.

Premnotrypes spp. (nieeuropejskie)

18.

Pseudopityophthorus minutissimus (Zimmermann)

19.

Pseudopityophthorus pruinosus (Eichhoff)

19.1.

Rhynchophorus palmarum (L.)

20.

Scaphoideus luteolus (Van Duzee)

21.

Spodoptera eridania (Cramer)

22.

Spodoptera frugiperda (Smith)

23.

Spodoptera litura (Fabricus)

24.

Thrips palmi Karny

25.

Tephritidae (nieeuropejskie), takie jak:

a) Anastrepha fraterculus (Wiedemann)

b) Anastrepha ludens (Loew)

c) Anastrepha obliqua Macquart

d) Anastrepha suspensa (Loew)

e) Dacus ciliatus Loew

f) Dacus curcurbitae Coquillet

g) Dacus dorsalis Hendel

h) Dacus tryoni (Froggatt)

i) Dacus tsuneonis Miyake

j) Dacus zonatus Saund.

k) Epochra canadensis (Loew)

l) Pardalaspis cyanescens Bezzi

m) Pardalaspis quinaria Bezzi

n) Pterandrus rosa (Karsch)

o) Rhacochlaena japonica Ito

p) Rhagoletis cingulata (Loew)

q) Rhagoletis completa Cresson

r) Rhagoletis fausta (Osten-Sacken)

s) Rhagoletis indifferens Curran

t) Rhagoletis mendax Curran

u) Rhagoletis pomonella Walsh

v) Rhagoletis ribicola Doane

w) Rhagoletis suavis (Loew)

26.

Xiphinema americanum Cobb sensu lato (populacje nieeuropejskie)

27.

Xiphinema californicum Lamberti and Bleve-Zacheo

B. Bakterie

0.1.

Candidatus Liberibacter spp., czynnik sprawczy choroby Huanglongbing roślin cytrusowych (Citrus greening)

1.

Xylella fastidiosa (Well and Raju)

C. Grzyby

1.

Ceratocystis fagacearum (Bretz) Hunt

2.

Chrysomyxa arctostaphyli Dietel

3.

Cronartium spp. (nieeuropejskie)

4.

Endocronartium spp. (nieeuropejskie)

5.

Guignardia laricina (Saw.) Yamamoto and Ito

6.

Gymnosporangium spp. (nieeuropejskie)

7.

Inonotus weirii (Murril) Kotlaba and Pouzar

8.

Melampsora farlowii (Arthur) Davis

9.

(uchylony)

10.

Mycosphaerella larici-leptolepis Ito et al.

11.

Mycosphaerella populorum G. E. Thompson

12.

Phoma andina Turkensteen

13.

Phyllostica solitaria Ell. and Ev.

14.

Septoria lycopersici Speg. var. malagutii Ciccarone and Boerema

15.

Thecaphora solani Barrus

15.1.

Tilletia indica Mitra

16.

Trechispora brinkmannii (Bresad.) Rogers

D. Wirusy oraz organizmy wirusopodobne

1.

Elm phlöem necrosis mycoplasm

2.

Wirusy szkodliwe dla roślin ziemniaka oraz organizmy wirusopodobne, takie jak:

a) Andean potato latent virus

b) Andean potato mottle virus

c) Arracacha virus B, oca strain

d) Potato black ringspot virus

e) Potato spindle tuber viroid

f) Potato virus T

g) nieeuropejskie izolaty wirusów ziemniaka A, M, S, V, X oraz Y (włącznie z Y°, Yn oraz Yc) oraz Potato leafroll virus

3.

Tobacco ringspot virus

4.

Tomato ringspot virus

5.

Wirusy oraz organizmy wirusopodobne szkodliwe dla roślin rodzajów: Cydonia Mill., Fragaria L., Malus Mill., Prunus L., Pyrus L., Ribes L., Rubus L. oraz Vitis L., takie jak:

a) Blueberry leaf mottle virus

b) Cherry rasp leaf virus (amerykański)

c) Peach mosaic virus (amerykański)

d) Peach phony rickettsia

e) Peach rosette mosaic virus

f) Peach rosette mycoplasm

g) Peach X-disease mycoplasm

h) Peach yellows mycoplasm

i) Plum line pattern virus (amerykański)

j) Raspberry leaf curl virus (amerykański)

k) Strawberry latent 'C' virus

l) Strawberry vein banding virus

m) Strawberry witches' broom mycoplasm

n) nieeuropejskie wirusy oraz organizmy wirusopodobne szkodliwe dla roślin z rodzajów: Cydonia Mill., Fragaria L., Malus Mill., Prunus L., Pyrus L., Ribes L., Rubus L. oraz Vitis L.

6.

Wirusy przenoszone przez Bemisia tabaci Genn., takie jak:

a) Bean golden mosaic virus

b) Cowpea mild mottle virus

c) Lettuce infectious yellows virus

d) Pepper mild tigré virus

e) Squash leaf curl virus

f) Euphorbia mosaic virus

g) Florida tomato virus

E. Rośliny pasożytnicze

1.

Arceuthobium spp. (nieeuropejskie)

Dział II

Organizmy kwarantannowe, których występowanie jest znane na terytorium Wspólnoty

A. Owady, roztocze oraz nicienie, we wszystkich stadiach rozwoju

0.01.

Bursaphelenchus xylophilus (Steiner and Bührer) Nickle et al.

0.1.

(uchylony)

1.

Globodera pallida (Stone) Behrens

2.

Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens

3.

(uchylony)

6.1.

Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (wszystkie populacje)

6.2.

Meloidogyne fallax Karssen

7.

Opogona sacchari (Bojer)

8.

Popilia japonica Newman

8.1.

Rhizoecus hibisci Kawai and Takagi

9.

Spodoptera littoralis (Boisduval)

10.

Trioza erytreae Del Guercio

B. Bakterie

1.

Clavibacter michiganensis (Smith) Davis et al. ssp. sepedonicus (Spieckermann and Kotthoff) Davis et al.

2.

Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.

C. Grzyby

1.

Melampsora medusae Thümen

2.

Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival

D. Wirusy oraz organizmy wirusopodobne

1.

Apple proliferation mycoplasm

2.

Apricot chlorotic leafroll mycoplasm

3.

Pear decline mycoplasm

CZĘŚĆ B

Organizmy kwarantannowe, których wprowadzanie do stref chronionych oraz przemieszczanie wewnątrz tych stref na terytorium Wspólnoty jest zabronione

A. Owady, roztocze oraz nicienie, we wszystkich stadiach rozwoju

Organizmy szkodliwe

Oznaczenie strefy chronionej zgodnie z rozporządzeniem Komisji nr 690/20081)

1

2

1. Bemisia tabaci Genn. (populacje europejskie)

(a)2

1.1. Daktulosphaira vitifoliae (Fitch)

(a)3.1

1.2. Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu

(a)4.1

2. Globodera pallida (Stone) Behrens

(a)6

3. Leptinotarsa decemlineata Say

(a)13

4. Liriomyza bryoniae (Kaltenbach)

(a)14

5. Thaumatopoea processionea L.

(a)16

B. Wirusy oraz organizmy wirusopodobne

Organizmy szkodliwe

Oznaczenie strefy chronionej zgodnie z rozporządzeniem Komisji nr 690/20081)

1

2

1. Beet necrotic yellow vein virus

(d)1

2. Tomato spotted wilt virus

(d)2

1) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 690/2008 z dnia 4 lipca 2008 r. uznające chronione strefy narażone na szczególne ryzyko dla zdrowia roślin we Wspólnocie (Dz. Urz. WE L 193 z 22.07.2008, str. 1, z późn. zm.), zwane dalej „rozporządzeniem Komisji nr 690/2008”.

Załącznik nr 27)

WYKAZ ORGANIZMÓW KWARANTANNOWYCH, W TYM ORGANIZMÓW KWARANTANNOWYCH, KTÓRYCH WPROWADZANIE DO STREF CHRONIONYCH I PRZEMIESZCZANIE WEWNĄTRZ TYCH STREF JEST ZABRONIONE, JEŻELI ORGANIZMY TE WYSTĘPUJĄ NA OKREŚLONYCH ROŚLINACH, PRODUKTACH ROŚLINNYCH LUB PRZEDMIOTACH, WRAZ Z OKREŚLENIEM STREF CHRONIONYCH, KTÓRYCH TO DOTYCZY

CZĘŚĆ A

Organizmy kwarantannowe, których wprowadzanie i przemieszczanie na terytorium Wspólnoty jest zabronione, jeżeli występują one na określonych roślinach, produktach roślinnych lub przedmiotach

Dział I

Organizmy kwarantannowe, których występowanie nie jest znane na terytorium Wspólnoty

A. Owady, roztocze oraz nicienie, we wszystkich stadiach rozwoju

Organizmy szkodliwe

Rośliny, produkty roślinne lub przedmioty

1

2

1.

Aculops fuchsiae Keifer

Rośliny rodzaju Fuchsia L. przeznaczone do sadzenia1), inne niż nasiona

1.1.

(uchylony)

 

2.

Aleurocantus spp.

Rośliny rodzajów: Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. i mieszańce tych rodzajów, inne niż owoce i nasiona

3.

Anthonomus bisignifer (Schenkling)

Rośliny rodzaju Fragaria L. przeznaczone do sadzenia1), inne niż nasiona

4.

Anthonomus signatus (Say)

Rośliny rodzaju Fragaria L. przeznaczone do sadzenia1), inne niż nasiona

5.

Aonidella citrina Coquillet

Rośliny rodzajów: Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. i mieszańce tych rodzajów, inne niż owoce i nasiona

6.

Aphelenchoïdes besseyi Christie2)

Nasiona roślin rodzaju Oryza

7.

Aschistonyx eppoi Inouye

Rośliny rodzaju Juniperus L., inne niż owoce i nasiona, pochodzące z państw nieeuropejskich

8.

(uchylony)

 

9.

Carposina niponensis Walsingham

Rośliny rodzajów: Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L. oraz Pyrus L., inne niż nasiona, pochodzące z państw nieeuropejskich

10.

(uchylony)

 

11.

Enarmonia packardi (Zeller)

Rośliny rodzajów: Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L. oraz Pyrus L., inne niż nasiona, pochodzące z państw nieeuropejskich

12.

Enarmonia prunivora Walsh

Rośliny rodzajów: Crataegus L., Malus Mill., Photinia Ldl., Prunus L. oraz Rosa L., przeznaczone do sadzenia1), inne niż nasiona oraz owoce roślin rodzajów: Malus Mill. i Prunus L., pochodzące z państw nieeuropejskich

13.

Eotetranychus lewisi McGregor

Rośliny rodzajów: Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. i mieszańce tych rodzajów, inne niż owoce i nasiona

15.

Grapholita inopinata Heinrich

Rośliny rodzajów: Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L. oraz Pyrus L., inne niż nasiona, pochodzące z państw nieeuropejskich

16.

Hishomonus phycitis

Rośliny rodzajów: Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. i mieszańce tych rodzajów, inne niż owoce i nasiona

17.

Leucaspis japonica Ckll.

Rośliny rodzajów: Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. i mieszańce tych rodzajów, inne niż owoce i nasiona

18.

Listronotus bonariensis (Kuschel)

Nasiona roślin rodzin: Cruciferae, Gramineae oraz rodzaju Trifolium spp., pochodzące z Republiki Argentyńskiej, Związku Australijskiego, Republiki Boliwii, Republiki Chile, Nowej Zelandii i Wschodniej Republiki Urugwaju

19.

Margarodes, gatunki nieeuropejskie, takie jak:

a) Margarodes vitis (Phillipi)

b) Margarodes vredendalensis de Klerk

c) Margarodes prieskaensis Jakubski

Rośliny rodzaju Vitis L., inne niż owoce i nasiona

20.

Numonia pyrivorella (Matsumura)

Rośliny rodzaju Pyrus L., inne niż nasiona, pochodzące z państw nieeuropejskich

21.

Oligonychus perditus Pritchard and Baker

Rośliny rodzaju Juniperus L., inne niż owoce i nasiona, pochodzące z państw nieeuropejskich

22.

Pissodes spp. (nieeuropejskie)

Rośliny iglaste (Coniferales), inne niż owoce i nasiona, drewno3) roślin iglastych (Coniferales) z korą oraz odseparowana kora roślin iglastych (Coniferales), pochodzące z państw nieeuropejskich

23.

Radopholus citrophilus Huettel Dickson and Kaplan

Rośliny rodzajów: Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. i mieszańce tych rodzajów, inne niż owoce i nasiona, oraz rośliny rodzin: Araceae, Marantaceae, Musaceae, Strelitziaceae oraz rośliny rodzaju Persea, ukorzenione lub z towarzyszącym podłożem uprawowym

24.

(uchylony)

 

25.

Scirtothrips aurantii Faure

Rośliny rodzajów: Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. i mieszańce tych rodzajów, inne niż nasiona

26.

Scirtothrips dorsalis Hood

Rośliny rodzajów: Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. i mieszańce tych rodzajów, inne niż owoce i nasiona

27.

Scirtothrips citri (Moultex)

Rośliny rodzajów: Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. i mieszańce tych rodzajów, inne niż nasiona

28.

Scolytidae spp. (nieeuropejskie)

Rośliny iglaste (Coniferales) o wysokości ponad 3 m, inne niż owoce i nasiona, drewno3) roślin iglastych (Coniferales) z korą oraz odseparowana kora roślin iglastych (Coniferales), pochodzące z państw nieeuropejskich

28.1.

Scrobipalpopsis solanivora Povolny

Bulwy roślin gatunku Solanum tuberosum L.

29.

Tachypterellus quadrigibbus Say

Rośliny rodzajów: Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L. oraz Pyrus L., inne niż nasiona, pochodzące z państw nieeuropejskich

30.

Toxoptera citricida Kirk.

Rośliny rodzajów: Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. i mieszańce tych rodzajów, inne niż owoce i nasiona

31.

(uchylony)

 

32.

Unaspis citri Comstock

Rośliny rodzajów: Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. i mieszańce tych rodzajów, inne niż owoce i nasiona

B. Bakterie

Organizmy szkodliwe

Rośliny, produkty roślinne lub przedmioty

1

2

1.

(uchylony)

 

2.

Citrus variegated chlorosis

Rośliny rodzajów: Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. i mieszańce tych rodzajów, inne niż owoce i nasiona

3.

Erwinia stewartii (Smith) Dye

Nasiona gatunku Zea mays L.

4.

Xanthomonas campestris (wszystkie szczepy szkodliwe dla rodzaju Citrus L.)

Rośliny rodzajów: Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. i mieszańce tych rodzajów, inne niż nasiona

5.

Xanthomonas campestris pv. oryzae (Ishiyama) Dye oraz pv. oryzicola (Fang et al.) Dye

Nasiona roślin rodzaju Oryza

C. Grzyby

Organizmy szkodliwe

Rośliny, produkty roślinne lub przedmioty

1

2

1.

Alternaria alternata (Fr.) Keissler (nieeuropejskie izolaty patogeniczne)

Rośliny rodzajów: Cydonia Mill., Malus Mill. oraz Pyrus L., przeznaczone do sadzenia1), inne niż nasiona, pochodzące z państw nieeuropejskich

1.1.

Anisogramma anomala (Peck) E. Müller

Rośliny rodzaju Corylus L. przeznaczone do sadzenia1), inne niż nasiona, pochodzące z Kanady i Stanów Zjednoczonych Ameryki

2.

Apiosporina morbosa (Schwein.) v. Arx

Rośliny rodzaju Prunus L. przeznaczone do sadzenia1), inne niż nasiona

3.

Atropellis spp.

Rośliny rodzaju Pinus L., inne niż owoce i nasiona, odseparowana kora oraz drewno3) roślin rodzaju Pinus L.

4.

Ceratocystis virescens (Davidson) Moreau

Rośliny gatunku Acer saccharum Marsh., inne niż owoce i nasiona, pochodzące ze Stanów Zjednoczonych Ameryki i Kanady, drewno3) roślin gatunku Acer saccharum Marsh., łącznie z drewnem, które nie zachowało naturalnie zaokrąglonej powierzchni, pochodzące ze Stanów Zjednoczonych Ameryki i Kanady

5.

Cercoseptoria pini-densiflorae (Hori and Nambu) Deighton

Rośliny rodzaju Pinus L., inne niż owoce i nasiona oraz drewno3) roślin rodzaju Pinus L.

6.

Cercospora angolensis Carv. and Mendes

Rośliny rodzajów: Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. i mieszańce tych rodzajów, inne niż nasiona

7.

(uchylony)

 

8.

Diaporthe vaccinii Shaer

Rośliny rodzaju Vaccinium spp. przeznaczone do sadzenia1), inne niż nasiona

9.

Elsinoe spp. Bitanc. and Jenk. Mendes

Rośliny rodzajów: Fortunella Swingle, Poncirus Raf. i mieszańce tych rodzajów, inne niż owoce i nasiona, oraz rośliny rodzaju Citrus L. i mieszańce tych rodzajów, inne niż owoce i nasiona, z wyjątkiem owoców gatunków: Citrus reticulata Blanco i Citrus sinensis (L.) Osbeck, pochodzące z państw Ameryki Południowej

10.

Fusarium oxysporum f. sp. albedinis (Kilian and Maire) Gordon

Rośliny rodzaju Phoenix, inne niż owoce i nasiona

11.

Guignardia citricarpa Kiely (wszystkie szczepy szkodliwe dla rodzaju Citrus L.)

Rośliny rodzajów: Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. i mieszańce tych rodzajów, inne niż nasiona

12.

Guignardia piricola (Nosa) Yamamoto

Rośliny rodzajów: Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L. oraz Pyrus L., inne niż nasiona, pochodzące z państw nieeuropejskich

13.

Puccinia pittieriana Hennings

Rośliny rodziny Solanaceae, inne niż owoce i nasiona

14.

Scirrhia acicola (Dearn.) Siggers

Rośliny rodzaju Pinus L., inne niż owoce i nasiona

14.1.

Stegophora ulmea (Schweinitz: Fries) Sydow and Sydow

Rośliny rodzaju Ulmus L. oraz Zelkova L., przeznaczone do sadzenia, inne niż nasiona

15.

Venturia nashicola Tanaka and Yamamoto

Rośliny rodzaju Pyrus L. przeznaczone do sadzenia1), inne niż nasiona, pochodzące z państw nieeuropejskich

D. Wirusy oraz organizmy wirusopodobne

Organizmy szkodliwe

Rośliny, produkty roślinne lub przedmioty

1

2

1.

Beet curly top virus (izolaty nieeuropejskie)

Rośliny gatunku Beta vulgaris L. przeznaczone do sadzenia1), inne niż nasiona

2.

Black raspberry latent virus

Rośliny rodzaju Rubus L. przeznaczone do sadzenia1)

3.

Blight and blight-like

Rośliny rodzajów: Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. i mieszańce tych rodzajów, inne niż owoce i nasiona

4.

Cadang-Cadang viroid

Rośliny rodziny Palmae przeznaczone do sadzenia1), inne niż nasiona, pochodzące z państw nieeuropejskich

5.

Cherry leafroll virus4)

Rośliny rodzaju Rubus L. przeznaczone do sadzenia1)

5.1.

Chrysanthemum stem necrosis virus

Rośliny rodzaju Dendranthema (DC.) Des Moul. oraz gatunku Solanum lycopersicum L., przeznaczone do sadzenia1), inne niż nasiona

6.

Citrus mosaic virus

Rośliny rodzajów: Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. i mieszańce tych rodzajów, inne niż owoce i nasiona

7.

Citrus tristeza virus (izolaty nieeuropejskie)

Rośliny rodzajów: Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. i mieszańce tych rodzajów, inne niż owoce i nasiona

8.

Leprosis

Rośliny rodzajów: Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. i mieszańce tych rodzajów, inne niż owoce i nasiona

9.

Little cherry pathogen (izolaty nieeuropejskie)

Rośliny gatunków: Prunus cerasus L., Prunus avium L., Prunus incisa Thunb., Prunus sargentii Rehd, Prunus serrula Franch., Prunus serrulata Lindl., Prunus speciosa (Koidz.) Ingram, Prunus subhirtella Miq., Prunus yedoensis Matsum., ich mieszańce i odmiany, przeznaczone do sadzenia1), inne niż nasiona

10.

Naturally spreading psorosis

Rośliny rodzajów: Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. i mieszańce tych rodzajów, inne niż owoce i nasiona

11.

Palm lethal yellowing mycoplasm

Rośliny rodziny Palmae przeznaczone do sadzenia1), inne niż nasiona, pochodzące z państw nieeuropejskich

12.

Prunus necrotic ringspot virus5)

Rośliny rodzaju Rubus L. przeznaczone do sadzenia1)

13.

Satsuma dwarf virus

Rośliny rodzajów: Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. i mieszańce tych rodzajów, inne niż owoce i nasiona

14.

Tatter leaf virus

Rośliny rodzajów: Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. i mieszańce tych rodzajów, inne niż owoce i nasiona

15.

Witches' broom (MLO)

Rośliny rodzajów: Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. i mieszańce tych rodzajów, inne niż owoce i nasiona

Dział II

Organizmy kwarantannowe, których występowanie jest znane na terytorium Wspólnoty

A. Owady, roztocze oraz nicienie, we wszystkich stadiach rozwoju

Organizmy szkodliwe

Rośliny, produkty roślinne lub przedmioty

1

2

1.

Aphelenchoides besseyi Christie

Rośliny rodzaju Fragaria L. przeznaczone do sadzenia1), inne niż nasiona

2.

Daktulosphaira vitifoliae (Fitch)

Rośliny rodzaju Vitis L., inne niż owoce i nasiona

3.

Ditylenchus destructor Thorne

Cebule kwiatowe oraz bulwy roślin rodzaju Crocus L., Hyacinthus L., Iris L., Trigridia Juss, Tulipa L., miniaturowych odmian rodzaju Gladiolus Tourn. ex L. i ich mieszańców, takich jak: Gladiolus callianthus Marais, Gladiolus colvillei Sweet, Gladiolus nanus hort., Gladiolus ramosus hort., Gladiolus tubergenii hort., przeznaczone do sadzenia1), oraz bulwy roślin rodzaju Solanum tuberosum L. przeznaczone do sadzenia1)

4.

Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev

Nasiona oraz cebule roślin gatunków: Allium ascalonicum L., Allium cepa L. oraz Allium schoenoprasum L., przeznaczone do sadzenia1), rośliny gatunku Allium porrum L. przeznaczone do sadzenia1), cebule i bulwy roślin rodzajów: Camassia Lindl., Chionodoxa Boiss., Galanthus L., Hyacinthus L., Ismene Herbert, Muscari Miller, Narcissus L., Ornithogalum L., Puschkinia Adams, Scilla L., Tulipa L. oraz gatunków: Galtonia candicans (Baker) Decne i Crocus flavus Weston 'Golden Yellow', przeznaczone do sadzenia1), oraz nasiona gatunku Medicago sativa L.

5.

Circulifer haematoceps

Rośliny rodzajów: Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. i mieszańce tych rodzajów, inne niż owoce i nasiona

6.

Circulifer tenellus

Rośliny rodzajów: Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. i mieszańce tych rodzajów, inne niż owoce i nasiona

6.1.

Eutetranychus orientalis Klein

Rośliny rodzajów. Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. i mieszańce tych rodzajów, inne niż owoce i nasiona

6.2.

Helicoverpa armigera (Hübner)

Rośliny rodzaju Dendranthema (DC.) Des Moul., Dianthus L., Pelargonium l'Hérit. ex Ait. oraz rośliny rodziny Solanaceae, przeznaczone do sadzenia inne niż nasiona

6.3.

Parasaissetia nigra (Nietner)

Rośliny rodzajów: Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. i mieszańce tych rodzajów, inne niż owoce i nasiona

7.

Radopholus similis (Cobb) Thorne

Rośliny rodzin: Araceae, Marantaceae, Musaceae, Strelitziaceae oraz rodzaju Persea, ukorzenione lub z towarzyszącym podłożem uprawowym

8.

Liriomyza huidobrensis (Blanchard)

Kwiaty cięte, warzywa liściowe gatunku Apium graveolens L. oraz rośliny gatunków zielnych, przeznaczone do sadzenia1), inne niż: cebule, bulwocebule, rośliny rodziny Gramineae, kłącza, nasiona

9.

Liriomyza trifolii (Burgess)

Kwiaty cięte, warzywa liściowe gatunku Apium graveolens L. oraz rośliny gatunków zielnych, przeznaczone do sadzenia1), inne niż: cebule, bulwocebule, rośliny rodziny Gramineae, kłącza, nasiona

10.

Paysandisia archon (Burmeister)

Rośliny rodzajów: Brahea Mart., Butia Becc., Chamaerops L., Jubea Kunth, Livistona R. Br., Phoenix L., Sabal Adans., Syagrus Mart., Trachycarpus H. Wendl., Trithrinax Mart. oraz Washingtonia Raf., przeznaczone do sadzenia, o średnicy łodygi u podstawy większej niż 5 cm

B. Bakterie

Organizmy szkodliwe

Rośliny, produkty roślinne lub przedmioty

1

2

1.

Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus (McCulloch) Davis et al.

Nasiona roślin gatunku Medicago sativa L.

2.

Clavibacter michiganensis ssp. michiganensis (Smith) Davis et al.

Rośliny gatunku Solanum lycopersicum L. przeznaczone do sadzenia1)

3.

Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.

Rośliny rodzajów: Amelanchier Med., Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Pyracantha Roem., Pyrus L. i Sorbus L. oraz rośliny gatunku Photinia davidiana (Dcne.) Cardot, przeznaczone do sadzenia1), inne niż nasiona

4.

Erwinia chrysanthemi pv. dianthicola (Hellmers) Dickey

Rośliny rodzaju Dianthus L. przeznaczone do sadzenia1), inne niż nasiona

5.

Pseudomonas caryophylli (Burkholder) Starr and Burkholder

Rośliny rodzaju Dianthus L. przeznaczone do sadzenia1), inne niż nasiona

6.

Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier et al.) Young et al.

Rośliny gatunków: Prunus persica (L.) Batsch oraz Prunus persica var. nectarina (Ait.) Maxim, przeznaczone do sadzenia1), inne niż nasiona

7.

Xanthomonas campestris pv. phaseoli (Smith) Dye

Nasiona roślin rodzaju Phaseolus L.

8.

Xanthomonas campestris pv. pruni (Smith) Dye

Rośliny rodzaju Prunus L. przeznaczone do sadzenia1), inne niż nasiona

9.

Xanthomonas campestris pv. vesicatoria (Doidge) Dye

Rośliny gatunku Solanum lycopersicum L. oraz rodzaju Capsicum, przeznaczone do sadzenia1)

10.

Xanthomonas fragariae Kennedy and King

Rośliny rodzaju Fragaria L. przeznaczone do sadzenia1), inne niż nasiona

11.

Xylophilus ampelinus (Panagopoulos) Willems et al.

Rośliny rodzaju Vitis L., inne niż owoce i nasiona

C. Grzyby

Organizmy szkodliwe

Rośliny, produkty roślinne lub przedmioty

1

2

1.

Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr.

Rośliny rodzaju Platanus L. przeznaczone do sadzenia1), inne niż nasiona, oraz drewno3) roślin rodzaju Platanus L., włącznie z drewnem, które nie zachowało naturalnie zaokrąglonej powierzchni

2.

(uchylony)

 

3.

Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr

Rośliny rodzajów: Castanea Mill. i Quercus L., przeznaczone do sadzenia1), inne niż nasiona

4.

Didymella ligulicola (Baker, Dimock and Davis) v. Arx

Rośliny rodzaju Dendranthema (DC.) Des Moul. przeznaczone do sadzenia1), inne niż nasiona

5.

Phialophora cinerescens (Wollenweber) van Beyma

Rośliny rodzaju Dianthus L. przeznaczone do sadzenia1), inne niż nasiona

6.

Phoma tracheiphila (Petri) Kanchaveli and Gikashvili

Rośliny rodzajów: Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. i mieszańce tych rodzajów, inne niż nasiona

7.

Phytophthora fragariae Hickmann var. fragariae

Rośliny rodzaju Fragaria L. przeznaczone do sadzenia1), inne niż nasiona

8.

Plasmopara halstedii (Farlow) Berl. and de Toni

Nasiona roślin gatunku Helianthus annuus L.

9.

Puccinia horiana Hennings

Rośliny rodzaju Dendranthema (DC.) Des Moul. przeznaczone do sadzenia1), inne niż nasiona

10.

Scirrhia pini Funk and Parker

Rośliny rodzaju Pinus L. przeznaczone do sadzenia1), inne niż nasiona

11.

Verticillium albo-atrum Reinke and Berthold

Rośliny gatunku Humulus lupulus L. przeznaczone do sadzenia1), inne niż nasiona

12.

Verticillium dahliae Klebahn

Rośliny gatunku Humulus lupulus L. przeznaczone do sadzenia1), inne niż nasiona

D. Wirusy oraz organizmy wirusopodobne

Organizmy szkodliwe

Rośliny, produkty roślinne lub przedmioty

1

2

1.

Arabis mosaic virus

Rośliny rodzajów: Fragaria L. oraz Rubus L. przeznaczone do sadzenia1), inne niż nasiona

2.

Beet leaf curl virus

Rośliny gatunku Beta vulgaris L. przeznaczone do sadzenia1), inne niż nasiona

3.

Chrysanthemum stunt viroid

Rośliny rodzaju Dendranthema (DC.) Des Moul. przeznaczone do sadzenia1), inne niż nasiona

4.

Citrus tristeza virus (izolaty europejskie)

Rośliny rodzajów: Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. i mieszańce tych rodzajów, inne niż owoce i nasiona

5.

(uchylony)

 

6.

Grapevine flavescence dorée MLO

Rośliny rodzaju Vitis L., inne niż owoce i nasiona

7.

Plum pox virus

Rośliny rodzaju Prunus L. przeznaczone do sadzenia1), inne niż nasiona

8.

Potato stolbur mycoplasm

Rośliny rodziny Solanaceae przeznaczone do sadzenia1), inne niż nasiona

9.

Raspberry ringspot virus

Rośliny rodzajów: Fragaria L. oraz Rubus L., przeznaczone do sadzenia1), inne niż nasiona

10.

Spiroplasma citri Saglio et al.

Rośliny rodzajów: Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. i mieszańce tych rodzajów, inne niż owoce i nasiona

11.

Strawberry crinkle virus

Rośliny rodzaju Fragaria L. przeznaczone do sadzenia1), inne niż nasiona

12.

Strawberry latent ringspot virus

Rośliny rodzajów: Fragaria L. oraz Rubus L., przeznaczone do sadzenia1), inne niż nasiona

13.

Strawberry mild yellow edge virus

Rośliny rodzaju Fragaria L. przeznaczone do sadzenia1), inne niż nasiona

14.

Tomato black ring virus

Rośliny rodzajów: Fragaria L. oraz Rubus L., przeznaczone do sadzenia1), inne niż nasiona

15.

Tomato spotted wilt virus

Rośliny gatunków: Apium graveolens L., Capsicum annuum L., Cucumis melo L., Lactuca sativa L., Solanum lycopersicum L. oraz Nicotiana tabacum L., jeżeli można stwierdzić, że są one przeznaczone do przemysłowej produkcji tytoniu, rośliny rodzaju Dendranthema (DC.) Des Moul. oraz rośliny odmian nowogwinejskich mieszańców rodzaju Impatiens. Rośliny gatunków: Solanum melongena L. i Solanum tuberosum L., przeznaczone do sadzenia1), inne niż nasiona

16.

Tomato yellow leaf curl virus

Rośliny gatunku Solanum lycopersicum L. przeznaczone do sadzenia1), inne niż nasiona

CZĘŚĆ B

Organizmy kwarantannowe, których wprowadzanie oraz przemieszczanie w strefach chronionych jest zabronione, jeżeli występują one na określonych roślinach, produktach roślinnych lub przedmiotach

A. Owady, roztocze oraz nicienie, we wszystkich stadiach rozwoju

Organizmy szkodliwe

Rośliny, produkty roślinne lub przedmioty

Oznaczenie strefy chronionej zgodnie z rozporządzeniem Komisji nr 690/20086)

1

2

3

1.

Anthonomus grandis (Boh.)

Nasiona i owoce (torebki nasienne) roślin rodzaju Gossypium oraz nieodziarniona bawełna

(a)1

2.

Cephalcia lariciphila (Klug)

Rośliny rodzaju Larix Mill. przeznaczone do sadzenia1), inne niż nasiona

(a)3

3.

Dendroctonus micans Kugelan

Rośliny rodzajów: Abies Mill., Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L. oraz Pseudotsuga Carr., o wysokości ponad 3 m, inne niż owoce i nasiona, drewno3) roślin iglastych (Coniferales) z korą, odseparowana kora roślin iglastych

(a)4

4.

Gilphinia hercyniae (Hartig)

Rośliny rodzaju Picea A. Dietr. przeznaczone do sadzenia1), inne niż nasiona

(a)5

5.

Gonipterus scutellatus Gyll.

Rośliny rodzaju Eucalyptus l'Herit, inne niż owoce i nasiona

(a)7

6.

a) Ips amitinus Eichhof

Rośliny rodzajów: Abies Mill., Larix Mill., Picea A. Dietr. oraz Pinus L., o wysokości ponad 3 m, inne niż owoce i nasiona, drewno3) roślin iglastych (Coniferales) z korą, odseparowana kora roślin iglastych

(a)8

 

b) Ips cembrae Heer

Rośliny rodzajów: Abies Mill., Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L. oraz Pseudotsuga Carr., o wysokości ponad 3 m, inne niż owoce i nasiona, drewno3) roślin iglastych (Coniferales) z korą, odseparowana kora roślin iglastych

(a)9

 

c) Ips duplicatus Sahlberg

Rośliny rodzajów: Abies Mill., Larix Mill., Picea A. Dietr. oraz Pinus L., o wysokości ponad 3 m, inne niż owoce i nasiona, drewno3) roślin iglastych (Coniferales) z korą, odseparowana kora roślin iglastych

(a)10

 

d) Ips sexdentatus Börner

Rośliny rodzajów: Abies Mill., Larix Mill., Picea A. Dietr. oraz Pinus L., o wysokości ponad 3 m, inne niż owoce i nasiona, drewno3) roślin iglastych (Coniferales) z korą, odseparowana kora roślin iglastych

(a)11

 

e) Ips typographus Heer

Rośliny rodzajów: Abies Mill., Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L. oraz Pseudotsuga Carr., o wysokości ponad 3 m, inne niż owoce i nasiona, drewno3) roślin iglastych (Coniferales) z korą, odseparowana kora roślin iglastych

(a)12

9.

Sternochetus mangiferae Fabricius

Nasiona roślin rodzaju Mangifera, pochodzące z państw trzecich

(a)15

10.

(uchylony)

 

 

B. Bakterie

Organizmy szkodliwe

Rośliny, produkty roślinne lub przedmioty

Oznaczenie strefy chronionej zgodnie z rozporządzeniem Komisji nr 690/20086)

1

2

3

1.

Curtobacterium flaccumfaciens pv. flaccumfaciens (Hedges) Collins and Jones

Nasiona roślin gatunku Phaseolus vulgaris L.

(b)1

2.

Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.

Części roślin, inne niż owoce, nasiona i rośliny przeznaczone do sadzenia1), ale łącznie z żywym pyłkiem kwiatowym przeznaczonym do zapylania, rodzajów: Amelanchier Med., Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Pyracantha Roem., Pyrus L. i Sorbus L. oraz gatunku Photinia davidiana (Dcne.) Cardot

(b)2

C. Grzyby

Organizmy szkodliwe

Rośliny, produkty roślinne lub przedmioty

Oznaczenie strefy chronionej zgodnie z rozporządzeniem Komisji nr 690/20086)

1

2

3

0.01

Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr.

Rośliny rodzaju Platanus L. przeznaczone do sadzenia1), inne niż nasiona, oraz drewno3) roślin rodzaju Platanus L., włącznie z drewnem, które nie zachowało naturalnie zaokrąglonej powierzchni

(c)01

0.1.

Cryphonectria parasitica (Murrill.) Barr.

Drewno3), inne niż drewno okorowane, i odseparowana kora roślin z rodzaju Castanea Mill. oraz rośliny przeznaczone do sadzenia1) z rodzaju Castanea Mill.

(c)02

1.

Glomerella gossypii Edgerton

Nasiona i owoce (torebki nasienne) roślin rodzaju Gossypium

(c)1

2.

Gremmeniella abietina (Lag.) Morelet

Rośliny rodzajów: Abies Mill., Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L. oraz Pseudotsuga Carr., przeznaczone do sadzenia1), inne niż nasiona

(c)2

3.

Hypoxylon mammatum (Wahl.) J. Miller

Rośliny rodzaju Populus L. przeznaczone do sadzenia1), inne niż nasiona

(c)6

D. Wirusy oraz organizmy wirusopodobne

Organizmy szkodliwe

Rośliny, produkty roślinne lub przedmioty

Oznaczenie strefy chronionej zgodnie z rozporządzeniem Komisji nr 690/20086)

1

2

3

1.

Citrus tristeza virus (izolaty europejskie)

Owoce roślin rodzajów: Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. i owoce mieszańców tych rodzajów, z liśćmi oraz szypułkami

(d)3

2.

Grapevine flavescence dorée MLO

Rośliny rodzaju Vitis L., inne niż owoce i nasiona

(d)4

Objaśnienia:

1) Rośliny posadzone, mające pozostać w podłożu uprawowym lub być przesadzone po ich wprowadzeniu lub przemieszczeniu, lub rośliny nieposadzone w dniu wprowadzenia do obrotu lub przemieszczenia, lecz przeznaczone do późniejszego sadzenia; sadzenie to każda czynność mająca na celu umieszczenie rośliny w sposób umożliwiający jej wzrost, reprodukcję lub rozmnożenie.

2) Aphelenchoides besseyi Christie nie występuje na terytorium Wspólnoty na roślinach rodzaju Oryza.

3) Drewno, które zachowało w całości lub w części naturalnie zaokrągloną powierzchnię, z korą lub bez, lub w formie zrębów, wiórów, trocin, odpadów, ścinków oraz drewno sztauerskie, przekładki, palety lub materiały opakowaniowe, używane podczas transportu wszelkich towarów, jeżeli stwarza ono zagrożenie dla zdrowia roślin.

4) Cherry leafroll virus nie występuje na terytorium Wspólnoty na roślinach rodzaju Rubus L.

5) Prunus necrotic ringspot virus nie występuje na terytorium Wspólnoty na roślinach rodzaju Rubus L.

6) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 690/2008 z dnia 4 lipca 2008 r. uznające chronione strefy narażone na szczególne ryzyko dla zdrowia roślin we Wspólnocie (Dz. Urz. WE L 193 z 22.07.2008, str. 1, z późn. zm.), zwane dalej „rozporządzeniem Komisji nr 690/2008”.

Załącznik nr 38)

WYKAZ ROŚLIN, PRODUKTÓW ROŚLINNYCH LUB PRZEDMIOTÓW POCHODZĄCYCH Z PAŃSTW TRZECICH, KTÓRYCH PRZEMIESZCZANIE LUB WPROWADZANIE NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ JEST ZABRONIONE

CZĘŚĆ A

Rośliny, produkty roślinne lub przedmioty pochodzące z państw trzecich, których przemieszczanie lub wprowadzanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest zabronione

Opis

Państwo pochodzenia

1

2

1.

Rośliny rodzajów: Abies Mill., Cedrus Trew, Chamaecyparis Spach., Juniperus L., Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L., Pseudotsuga Carr. oraz Tsuga Carr., inne niż owoce i nasiona

Państwa nieeuropejskie

2.

Rośliny rodzajów: Castanea Mill. oraz Quercus L., z liśćmi, inne niż owoce i nasiona

Państwa nieeuropejskie

3.

Rośliny rodzaju Populus L. z liśćmi, inne niż owoce i nasiona

Państwa Ameryki Północnej

5.

Odseparowana kora roślin rodzaju Castanea Mill.

Państwa trzecie

6.

Odseparowana kora roślin rodzaju Quercus L., inna niż kora roślin gatunku Quercus suber L.

Państwa Ameryki Północnej

7.

Odseparowana kora roślin gatunku Acer saccharum Marsch.

Państwa Ameryki Północnej

8.

Odseparowana kora roślin rodzaju Populus L.

Państwa kontynentu amerykańskiego

9.

Rośliny rodzajów: Chaenomeles Ldl., Cydonia Mill., Crateagus L., Malus Mill., Prunus L., Pyrus L. oraz Rosa L., przeznaczone do sadzenia1), inne niż rośliny w stanie spoczynku pozbawione liści, kwiatów i owoców

Państwa nieeuropejskie

9.1.

Rośliny rodzaju Photinia Ldl. przeznaczone do sadzenia1), inne niż rośliny w stanie spoczynku pozbawione liści, kwiatów i owoców

Stany Zjednoczone Ameryki, Chińska Republika Ludowa, Japonia, Republika Korei i Koreańska Republika Ludowo-Demokratyczna

10.

Bulwy roślin gatunku Solanum tuberosum L. przeznaczone do sadzenia

Państwa trzecie, z wyjątkiem Konfederacji Szwajcarskiej

11.

Rośliny rodzaju Solanum L., tworzące stolony lub bulwy, i ich mieszańce, przeznaczone do sadzenia1), inne niż bulwy roślin gatunku Solanum tuberosum L. wymienione w pkt 10

Państwa trzecie

12.

Bulwy roślin rodzaju Solanum L. oraz mieszańce tego rodzaju, inne niż wymienione w pkt 10 i 11

Państwa trzecie, z wyjątkiem Algierskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej, Arabskiej Republiki Egiptu, Państwa Izrael, Wielkiej Libijskiej Arabskiej Dżamahiriji Ludowo-Socjalistycznej, Królestwa Marokańskiego, Syryjskiej Republiki Arabskiej, Konfederacji Szwajcarskiej, Republiki Tunezyjskiej i Republiki Turcji oraz innych europejskich państw trzecich, które zostały uznane przez Komisję Europejską za wolne od2) Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckermann and Kotthoff) Davis et al. albo w których obowiązują przepisy uznane przez Komisję Europejską za równoważne z przepisami Unii Europejskiej3) w zakresie zwalczania Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckermann and Kotthoff) Davis et al.

13.

Rośliny rodziny Solanaceae przeznaczone do sadzenia1), inne niż nasiona i rośliny wymienione w pkt 10, 11 i 12

Państwa trzecie, z wyjątkiem państw europejskich oraz państw basenu Morza Śródziemnego

14.

Ziemia i podłoże uprawowe składające się w całości bądź w części z ziemi lub stałych substancji organicznych, takich jak: części roślin, humus zawierający torf lub korę, inne niż składające się wyłącznie z torfu

Republika Turcji, Republika Białorusi, Republika Mołdowy, Federacja Rosyjska, Ukraina oraz państwa trzecie nienależące do Europy kontynentalnej, z wyjątkiem Arabskiej Republiki Egiptu, Państwa Izrael, Wielkiej Libijskiej Arabskiej Dżamahiriji Ludowo-Socjalistycznej, Królestwa Marokańskiego, Republiki Tunezyjskiej

15.

Rośliny rodzaju Vitis L., inne niż owoce

Państwa trzecie, z wyjątkiem Konfederacji Szwajcarskiej

16.

Rośliny rodzajów: Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. i mieszańce tych rodzajów, inne niż owoce i nasiona

Państwa trzecie

17.

Rośliny rodzaju Phoenix, inne niż owoce i nasiona

Algierska Republika Ludowo-Demokratyczna, Królestwo Marokańskie

18.

Rośliny rodzajów: Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L., Pyrus L. i mieszańce tych rodzajów oraz rośliny rodzaju Fragaria L., przeznaczone do sadzenia1), inne niż nasiona

Państwa nieeuropejskie, z wyjątkiem państw basenu Morza Śródziemnego, Związku Australijskiego, Nowej Zelandii, Kanady i kontynentalnych stanów Stanów Zjednoczonych Ameryki

19.

Rośliny rodziny Graminacae, inne niż rośliny będące ozdobnymi bylinami trawiastymi podrodzin Bambusoideae i Panicoideae oraz rodzajów: Buchloe, Bouteloua Lag., Calamagrostis, Cortaderia Stapf., Glyceria R. Br., Hakonechloa Mak. ex Honda, Hystrix, Molinia, Phalaris L., Shibataea, Spartina Schreb., Stipa L. i Uniola L., przeznaczone do sadzenia1), inne niż nasiona

Państwa trzecie, z wyjątkiem państw europejskich i państw basenu Morza Śródziemnego

CZĘŚĆ B

Rośliny, produkty roślinne lub przedmioty pochodzące z państw trzecich, których wprowadzanie do stref chronionych przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest zabronione

Rośliny, produkty roślinne lub przedmioty

Oznaczenie strefy chronionej zgodnie z rozporządzeniem Komisji nr 690/20085)

1

2

1.

Rośliny, inne niż owoce i nasiona, ale łącznie z żywym pyłkiem kwiatowym przeznaczonym do zapylania, rodzajów: Amelanchier Med., Chaenomeles Lindl., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Pyracantha Roem., Pyrus L. oraz Sorbus L., pochodzące z państw trzecich, z wyjątkiem Konfederacji Szwajcarskiej i państw uznanych przez Komisję Europejską za wolne od2) Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. lub państw, w których zostały ustalone, zgodnie z Międzynarodowym Standardem w zakresie Środków Fitosanitarnych4), obszary wolne od Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al., co zostało uznane przez Komisję Europejską2)

(b)2

2.

Rośliny, inne niż owoce i nasiona, ale łącznie z żywym pyłkiem kwiatowym przeznaczonym do zapylania, rodzaju Cotoneaster Ehrh. i gatunku Photinia davidiana (Dcne.) Cardot, pochodzące z państw trzecich, oprócz państw uznanych przez Komisję Europejską za wolne od2) Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. lub państw, w których zostały ustalone, zgodnie z Międzynarodowym Standardem w zakresie Środków Fitosanitarnych4), obszary wolne od Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al., co zostało uznane przez Komisję Europejską2)

(b)2

Objaśnienia:

1) Rośliny posadzone, mające pozostać w podłożu uprawowym lub być przesadzone po ich wprowadzeniu lub przemieszczeniu, lub rośliny nieposadzone w dniu wprowadzenia do obrotu lub przemieszczenia, lecz przeznaczone do późniejszego sadzenia; sadzenie to każda czynność mająca na celu umieszczenie rośliny w sposób umożliwiający jej wzrost, reprodukcję lub rozmnożenie.

2) Wykaz państw trzecich lub obszarów tych państw, uznanych przez Komisję Europejską za wolne od określonych organizmów szkodliwych, jest ogłaszany w obwieszczeniu wydawanym na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (Dz. U. z 2014 r. poz. 621, z późn. zm.).

3) Wykaz państw trzecich lub obszarów tych państw, w których stosowane procedury kontrolne w stosunku do określonych organizmów szkodliwych są uznane za równoważne do stosowanych w Unii Europejskiej, jest ogłaszany w obwieszczeniu wydawanym na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin.

4) Międzynarodowy Standard w zakresie Środków Fitosanitarnych, Część 4 – Nadzór nad organizmami szkodliwymi, Wymagania dla ustanawiania obszarów wolnych od określonych organizmów szkodliwych (International Standards for Phytosanitary Measures, Part 4 – Pest Surveillance, Requirements for the establishment of Pest Free Areas, Publication No 4, 1996, FAO, Rome) wydany na podstawie art. X Międzynarodowej konwencji ochrony roślin, sporządzonej w Rzymie dnia 6 grudnia 1951 r. (Dz. U. z 2001 r. Nr 15, poz. 151, z późn. zm.).

5) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 690/2008 z dnia 4 lipca 2008 r. uznające chronione strefy narażone na szczególne ryzyko dla zdrowia roślin we Wspólnocie (Dz. Urz. WE L 193 z 22.07.2008, str. 1, z późn. zm.), zwane dalej „rozporządzeniem Komisji nr 690/2008”.

Załącznik nr 49)

WYMAGANIA SPECJALNE WRAZ ZE WSKAZANIEM WYMAGAŃ, KTÓRE POWINNY BYĆ ZAWARTE W ŚWIADECTWIE FITOSANITARNYM, JEŻELI ROŚLINY, PRODUKTY ROŚLINNE LUB PRZEDMIOTY SĄ PRZEMIESZCZANE LUB WPROWADZANE NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Z PAŃSTW TRZECICH, W TYM WYMAGANIA SPECJALNE DLA ROŚLIN, PRODUKTÓW ROŚLINNYCH LUB PRZEDMIOTÓW WPROWADZANYCH DO STREF CHRONIONYCH

CZĘŚĆ A

Wymagania specjalne, które powinny spełniać rośliny, produkty roślinne lub przedmioty przemieszczane lub wprowadzane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Dział I

Rośliny, produkty roślinne lub przedmioty pochodzące z państw trzecich

Rośliny, produkty roślinne lub przedmioty

Wymagania specjalne

1

2

1.1. Drewno1) roślin iglastych (Coniferales), z wyjątkiem drewna roślin rodzaju Thuja L., oraz drewna roślin rodzaju Taxus L., inne niż drewno w postaci:

– wiórów, kawałków, trocin, strużyn, odpadów lub ścinków uzyskanych w całości lub w części z tych roślin iglastych,

– opakowań drewnianych w formie skrzyń, pudeł, klatek, bębnów lub innych podobnych opakowań, palet, palet skrzyniowych lub innych platform załadunkowych lub nadstawek do palet płaskich, lub drewna używanego do unieruchamiania lub zabezpieczania ładunków, niezależnie od tego, czy jest ono wykorzystywane do transportu towarów, z wyjątkiem drewna używanego do unieruchamiania lub zabezpieczania ładunków, jeżeli jest ono wykonane z drewna tego samego typu i jakości co drewno stanowiące ładunek oraz spełnia takie same wymagania specjalne jak drewno stanowiące ładunek,

– drewna roślin gatunku Libocedrus decurrens Torr., jeżeli można stwierdzić, że zostało ono przetworzone lub przeznaczone do produkcji ołówków przy użyciu obróbki termicznej, w czasie której została osiągnięta przez 7–8 dni minimalna temperatura wynosząca 82°C,

ale łącznie z drewnem, które nie zachowało naturalnie zaokrąglonej powierzchni, pochodzące z Kanady, Chińskiej Republiki Ludowej, Japonii, Republiki Korei, Meksykańskich Stanów Zjednoczonych, Tajwanu i Stanów Zjednoczonych Ameryki, w których występowanie Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al. zostało stwierdzone, niezależnie od tego, czy drewno to jest wymienione w załączniku nr 5 do rozporządzenia w części B w tabelach kodów CN

Urzędowe potwierdzenie2), że drewno zostało poddane:

a) obróbce termicznej, w czasie której została osiągnięta w całym profilu drewna, łącznie z rdzeniem, co najmniej przez 30 minut, minimalna temperatura wynosząca 56°C; potwierdzeniem przeprowadzenia zabiegu jest znak „HT” umieszczony na powierzchni drewna lub na jego opakowaniu oraz w świadectwie fitosanitarnym, jeżeli istnieje obowiązek jego wydania,

lub

b) zabiegowi fumigacji zatwierdzonemu przez Komisję Europejską; informację o substancji aktywnej, dawce (g/m3), minimalnej temperaturze drewna oraz czasie trwania zabiegu (godz.) umieszcza się w świadectwie fitosanitarnym, jeżeli istnieje obowiązek jego wydania,

lub

c) zabiegowi chemicznej impregnacji ciśnieniowej z użyciem środka zatwierdzonego przez Komisję Europejską; informację o substancji aktywnej, stężeniu (%) oraz ciśnieniu (psi lub kPa) umieszcza się w świadectwie fitosanitarnym, jeżeli istnieje obowiązek jego wydania

– a po poddaniu go tej obróbce lub zabiegowi drewno to zostało wyprowadzone z państwa wydającego to potwierdzenie co najmniej 4 tygodnie po zakończeniu lotu i co najmniej 4 tygodnie przed rozpoczęciem lotu owadów z rodzaju Monochamus lub, z wyjątkiem drewna okorowanego, drewno to było zabezpieczone przed porażeniem przez Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al. lub jego wektora.

1.2. Drewno1) roślin iglastych (Coniferales) w postaci: wiórów, kawałków, trocin, strużyn, odpadów lub ścinków, uzyskanych w całości lub w części z roślin iglastych, pochodzące z Kanady, Chińskiej Republiki Ludowej, Japonii, Republiki Korei, Meksykańskich Stanów Zjednoczonych, Tajwanu i Stanów Zjednoczonych Ameryki, w których występowanie Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al. zostało stwierdzone, niezależnie od tego, czy drewno to jest wymienione w załączniku nr 5 do rozporządzenia w części B w tabelach kodów CN

Urzędowe potwierdzenie2), że drewno zostało poddane:

a) obróbce termicznej, w czasie której została osiągnięta w całym profilu drewna, łącznie z rdzeniem, co najmniej przez 30 minut, minimalna temperatura wynosząca 56°C; informację o czasie trwania zabiegu umieszcza się w świadectwie fitosanitarnym, jeżeli istnieje obowiązek jego wydania,

lub

b) zabiegowi fumigacji zatwierdzonemu przez Komisję Europejską; informację o substancji aktywnej, dawce (g/m3), minimalnej temperaturze drewna oraz czasie trwania zabiegu (godz.) umieszcza się w świadectwie fitosanitarnym, jeżeli istnieje obowiązek jego wydania

– a po poddaniu go tej obróbce lub zabiegowi drewno to zostało wyprowadzone z państwa wydającego to potwierdzenie co najmniej 4 tygodnie po zakończeniu lotu i co najmniej 4 tygodnie przed rozpoczęciem lotu owadów z rodzaju Monochamus lub, z wyjątkiem drewna okorowanego, drewno to było zabezpieczone przed porażeniem przez Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al. lub jego wektora.

1.3. Drewno1) roślin rodzaju Thuja L. oraz roślin rodzaju Taxus L., inne niż drewno w postaci:

– wiórów, kawałków, trocin, strużyn, odpadów lub ścinków, uzyskanych w całości lub w części z tych roślin,

– opakowań drewnianych w formie skrzyń, pudeł, klatek, bębnów lub innych podobnych opakowań, palet, palet skrzyniowych lub innych platform załadunkowych lub nadstawek do palet płaskich, lub drewna używanego do unieruchamiania lub zabezpieczania ładunków, niezależnie od tego, czy jest ono wykorzystywane do transportu towarów, z wyjątkiem drewna używanego do unieruchamiania lub zabezpieczania ładunków, jeżeli jest ono wykonane z drewna tego samego typu i jakości co drewno stanowiące ładunek oraz spełnia takie same wymagania specjalne jak drewno stanowiące ładunek,

ale łącznie z drewnem, które nie zachowało naturalnie zaokrąglonej powierzchni, pochodzące z Kanady, Chińskiej Republiki Ludowej, Japonii, Republiki Korei, Meksykańskich Stanów Zjednoczonych, Tajwanu i Stanów Zjednoczonych Ameryki, w których występowanie Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al. zostało stwierdzone, niezależnie od tego, czy drewno to jest wymienione w załączniku nr 5 do rozporządzenia w części B w tabelach kodów CN

Urzędowe potwierdzenie2), że drewno zostało:

a) okorowane,

lub

b) poddane suszeniu komorowemu, przeprowadzonemu w odpowiednim czasie i temperaturze; wilgotność drewna uzyskana w czasie suszenia nie przekraczała 20% suchej masy; potwierdzeniem przeprowadzenia zabiegu jest znak „Kiln-dried” lub „KD” („suszone komorowo”) lub inny międzynarodowo uznany znak, umieszczony na powierzchni drewna lub na jego opakowaniu,

lub

c) poddane obróbce termicznej, w czasie której została osiągnięta w całym profilu drewna, łącznie z rdzeniem, co najmniej przez 30 minut, minimalna temperatura wynosząca 56°C; potwierdzeniem przeprowadzenia zabiegu jest znak „HT” umieszczony na powierzchni drewna lub na jego opakowaniu oraz w świadectwie fitosanitarnym, jeżeli istnieje obowiązek jego wydania,

lub

d) poddane zabiegowi fumigacji zatwierdzonemu przez Komisję Europejską; informację o substancji aktywnej, dawce (g/m3), minimalnej temperaturze drewna oraz czasie trwania zabiegu (godz.) umieszcza się w świadectwie fitosanitarnym, jeżeli istnieje obowiązek jego wydania,

lub

e) poddane zabiegowi chemicznej impregnacji ciśnieniowej z użyciem środka zatwierdzonego przez Komisję Europejską; informację o substancji aktywnej, stężeniu (%) oraz ciśnieniu (psi lub kPa) umieszcza się w świadectwie fitosanitarnym, jeżeli istnieje obowiązek jego wydania.

1.4. (uchylony)

 

1.5. Drewno1) roślin iglastych (Coniferales), inne niż drewno w postaci:

– wiórów, kawałków, trocin, strużyn, odpadów lub ścinków, uzyskanych w całości lub w części z roślin iglastych,

– opakowań drewnianych w formie skrzyń, pudeł, klatek, bębnów lub innych podobnych opakowań, palet, palet skrzyniowych lub innych platform załadunkowych lub nadstawek do palet płaskich, lub drewna używanego do unieruchamiania lub zabezpieczania ładunków, niezależnie od tego, czy jest ono wykorzystywane do transportu towarów, z wyjątkiem drewna używanego do unieruchamiania lub zabezpieczania ładunków, jeżeli jest ono wykonane z drewna tego samego typu i jakości co drewno stanowiące ładunek oraz spełnia takie same wymagania specjalne jak drewno stanowiące ładunek,

ale łącznie z drewnem, które nie zachowało naturalnie zaokrąglonej powierzchni, pochodzące z Federacji Rosyjskiej, Republiki Kazachstanu i Republiki Turcji, niezależnie od tego, czy drewno to jest wymienione w załączniku nr 5 do rozporządzenia w części B w tabelach kodów CN

Urzędowe potwierdzenie2), że drewno:

a) pochodzi z obszaru, o którym wiadomo, że jest wolny od:

Monochamus (gatunki nieeuropejskie),

Pissodes (gatunki nieeuropejskie),

Scolytidae (gatunki nieeuropejskie); nazwę obszaru umieszcza się w świadectwie fitosanitarnym, w rubryce „miejsce pochodzenia”, jeżeli istnieje obowiązek jego wydania,

lub

b) zostało okorowane i jest wolne od chodników larwalnych o średnicy przekraczającej 3 mm, powodowanych przez rodzaj Monochamus (gatunki nieeuropejskie),

lub

c) zostało poddane suszeniu komorowemu, przeprowadzonemu w odpowiednim czasie i temperaturze; wilgotność drewna uzyskana w czasie suszenia nie przekraczała 20% suchej masy; potwierdzeniem przeprowadzenia zabiegu jest znak „Kiln-dried” lub „KD” („suszone komorowo”) lub inny międzynarodowo uznany znak, umieszczony na powierzchni drewna lub na jego opakowaniu,

lub

d) obróbce termicznej, w czasie której została osiągnięta w całym profilu drewna, łącznie z rdzeniem, co najmniej przez 30 minut, minimalna temperatura wynosząca 56°C; potwierdzeniem przeprowadzenia zabiegu jest znak „HT” umieszczony na powierzchni drewna lub na jego opakowaniu oraz w świadectwie fitosanitarnym, jeżeli istnieje obowiązek jego wydania,

lub

e) zostało poddane zabiegowi fumigacji zatwierdzonemu przez Komisję Europejską; informację o substancji aktywnej, dawce (g/m3), minimalnej temperaturze drewna oraz czasie trwania zabiegu (godz.) umieszcza się w świadectwie fitosanitarnym, jeżeli istnieje obowiązek jego wydania,

lub

f) zostało poddane zabiegowi chemicznej impregnacji ciśnieniowej z użyciem środka zatwierdzonego przez Komisję Europejską; informację o substancji aktywnej, stężeniu (%) oraz ciśnieniu (psi lub kPa) umieszcza się w świadectwie fitosanitarnym, jeżeli istnieje obowiązek jego wydania.

1.6. Drewno1) roślin iglastych (Coniferales), inne niż drewno w postaci:

– wiórów, kawałków, trocin, strużyn, odpadów lub ścinków, uzyskanych w całości lub w części z roślin iglastych,

– opakowań drewnianych w formie skrzyń, pudeł, klatek, bębnów lub innych podobnych opakowań, palet, palet skrzyniowych lub innych platform załadunkowych lub nadstawek do palet płaskich, lub drewna używanego do unieruchamiania lub zabezpieczania ładunków, niezależnie od tego, czy jest ono wykorzystywane do transportu towarów, z wyjątkiem drewna używanego do unieruchamiania lub zabezpieczania ładunków, jeżeli jest ono wykonane z drewna tego samego typu i jakości co drewno stanowiące ładunek oraz spełnia takie same wymagania specjalne jak drewno stanowiące ładunek,

ale łącznie z drewnem, które nie zachowało naturalnie zaokrąglonej powierzchni, pochodzące z państw trzecich, innych niż:

– Federacja Rosyjska, Republika Kazachstanu i Republika Turcji,

– państwa europejskie,

– Kanada, Chińska Republika Ludowa, Japonia, Republika Korei, Meksykańskie Stany Zjednoczone, Tajwan i Stany Zjednoczone Ameryki, w których występowanie Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al. zostało stwierdzone,

niezależnie od tego, czy drewno to jest wymienione w załączniku nr 5 do rozporządzenia w części B w tabelach kodów CN

Urzędowe potwierdzenie2), że drewno zostało:

a) okorowane i jest wolne od chodników larwalnych o średnicy przekraczającej 3 mm, powodowanych przez rodzaj Monochamus (gatunki nieeuropejskie),

lub

b) poddane suszeniu komorowemu, przeprowadzonemu w odpowiednim czasie i temperaturze; wilgotność drewna uzyskana w czasie suszenia nie przekraczała 20% suchej masy; potwierdzeniem przeprowadzenia zabiegu jest znak „Kiln-dried” lub „KD” („suszone komorowo”) lub inny międzynarodowo uznany znak, umieszczony na powierzchni drewna lub na jego opakowaniu,

lub

c) poddane zabiegowi fumigacji zatwierdzonemu przez Komisję Europejską; informację o substancji aktywnej, dawce (g/m3), minimalnej temperaturze drewna oraz czasie trwania zabiegu (godz.) umieszcza się w świadectwie fitosanitarnym, jeżeli istnieje obowiązek jego wydania,

lub

d) poddane zabiegowi chemicznej impregnacji ciśnieniowej z użyciem środka zatwierdzonego przez Komisję Europejską; informację o substancji aktywnej, stężeniu (%) oraz ciśnieniu (psi lub kPa) umieszcza się w świadectwie fitosanitarnym, jeżeli istnieje obowiązek jego wydania,

lub

e) obróbce termicznej, w czasie której została osiągnięta w całym profilu drewna, łącznie z rdzeniem, co najmniej przez 30 minut, minimalna temperatura wynosząca 56°C; potwierdzeniem przeprowadzenia zabiegu jest znak „HT” umieszczony na powierzchni drewna lub na jego opakowaniu oraz w świadectwie fitosanitarnym, jeżeli istnieje obowiązek jego wydania.

1.7. Drewno1) w postaci: wiórów, kawałków, trocin, strużyn, odpadów lub ścinków, uzyskanych w całości lub w części z roślin iglastych (Coniferales), pochodzące z:

– Federacji Rosyjskiej, Republiki Kazachstanu i Republiki Turcji,

– państw nieeuropejskich innych niż Kanada, Chińska Republika Ludowa, Japonia, Republika Korei, Meksykańskie Stany Zjednoczone, Tajwan i Stany Zjednoczone Ameryki, w których występowanie Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al. zostało stwierdzone,

niezależnie od tego, czy drewno to jest wymienione w załączniku nr 5 do rozporządzenia w części B w tabelach kodów CN

Urzędowe potwierdzenie2), że drewno:

a) pochodzi z obszaru, o którym wiadomo, że jest wolny od:

Monochamus (gatunki nieeuropejskie),

Pissodes (gatunki nieeuropejskie),

Scolytidae (gatunki nieeuropejskie); nazwę obszaru umieszcza się w świadectwie fitosanitarnym, w rubryce „miejsce pochodzenia”, jeżeli istnieje obowiązek jego wydania,

lub

b) zostało pozyskane z okrągłego, okorowanego drewna,

lub

c) zostało poddane suszeniu komorowemu, przeprowadzonemu w odpowiednim czasie i temperaturze; wilgotność drewna uzyskana w czasie suszenia nie przekraczała 20% suchej masy,

lub

d) zostało poddane zabiegowi fumigacji zatwierdzonemu przez Komisję Europejską; informację o substancji aktywnej, dawce (g/m3), minimalnej temperaturze drewna oraz czasie trwania zabiegu (godz.) umieszcza się w świadectwie fitosanitarnym, jeżeli istnieje obowiązek jego wydania,

lub

e) obróbce termicznej, w czasie której została osiągnięta w całym profilu drewna, łącznie z rdzeniem, co najmniej przez 30 minut, minimalna temperatura wynosząca 56°C; informację o czasie trwania zabiegu umieszcza się w świadectwie fitosanitarnym, jeżeli istnieje obowiązek jego wydania.

2. Opakowania drewniane w formie skrzyń, pudeł, klatek, bębnów lub innych podobnych opakowań, palet, palet skrzyniowych lub innych platform załadunkowych lub nadstawek do palet płaskich, lub drewna używanego do unieruchamiania lub zabezpieczania ładunków, niezależnie od tego, czy jest ono wykorzystywane do transportu towarów, z wyjątkiem drewna1) surowego o grubości 6 mm lub mniejszej oraz drewna przetworzonego uzyskanego przy zastosowaniu klejów, wysokiej temperatury i ciśnienia lub przy zastosowaniu dowolnej kombinacji tych czynników oraz drewna używanego do unieruchamiania lub zabezpieczania ładunków, jeżeli jest ono wykonane z drewna tego samego typu i jakości co drewno stanowiące ładunek oraz spełnia takie same wymagania specjalne jak drewno stanowiące ładunek, pochodzące z państw trzecich innych niż Konfederacja Szwajcarska

Opakowania drewniane powinny być:

a) poddane jednemu z zabiegów określonych w załączniku nr I do Międzynarodowego Standardu w zakresie Środków Fitosanitarnych Nr 154)

oraz

b) opatrzone znakiem zgodnym z załącznikiem nr II do Międzynarodowego Standardu w zakresie Środków Fitosanitarnych Nr 154), potwierdzającym wykonanie zabiegu, o którym mowa w lit. a.

2.1. Drewno1) roślin gatunku Acer saccharum Marsh., łącznie z drewnem, które nie zachowało naturalnie zaokrąglonej powierzchni, inne niż drewno w postaci:

– drewna przeznaczonego do wyrobu arkuszy forniru

– wiórów, kawałków, trocin, strużyn, odpadów lub ścinków,

– opakowań drewnianych w formie skrzyń, pudeł, klatek, bębnów lub innych podobnych opakowań, palet, palet skrzyniowych lub innych platform załadunkowych lub nadstawek do palet płaskich, lub drewna używanego do unieruchamiania lub zabezpieczania ładunków, niezależnie od tego, czy jest ono wykorzystywane do transportu towarów, z wyjątkiem drewna używanego do unieruchamiania lub zabezpieczania ładunków, jeżeli jest ono wykonane z drewna tego samego typu i jakości co drewno stanowiące ładunek oraz spełnia takie same wymagania specjalne jak drewno stanowiące ładunek,

pochodzące ze Stanów Zjednoczonych Ameryki i Kanady

Urzędowe potwierdzenie2), że drewno zostało poddane suszeniu komorowemu, przeprowadzonemu w odpowiednim czasie i temperaturze; wilgotność drewna uzyskana w czasie suszenia nie przekraczała 20% suchej masy; potwierdzeniem przeprowadzenia zabiegu jest znak „Kiln-dried” lub „KD” („suszone komorowo”) lub inny międzynarodowo uznany znak, umieszczony na powierzchni drewna lub na jego opakowaniu.

2.2. Drewno1) roślin gatunku Acer saccharum Marsh., przeznaczone do wyrobu arkuszy forniru, pochodzące ze Stanów Zjednoczonych Ameryki i Kanady

Urzędowe potwierdzenie2), że drewno pochodzi z obszarów, o których wiadomo, że są wolne od Ceratocystis virescens (Davidson) Moreau i jest przeznaczone do wyrobu arkuszy forniru.

2.3. Drewno1) roślin rodzaju Fraxinus L. oraz roślin gatunków: Juglans ailantifolia Carr., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch. oraz Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc., inne niż drewno w postaci:

– wiórów, kawałków, trocin, strużyn, odpadów lub ścinków uzyskanych w całości lub w części z tych roślin,

– opakowań drewnianych w formie skrzyń, pudeł, klatek, bębnów lub innych podobnych opakowań, palet, palet skrzyniowych lub innych platform załadunkowych lub nadstawek do palet płaskich, lub drewna używanego do unieruchamiania lub zabezpieczania ładunków, niezależnie od tego, czy jest ono wykorzystywane do transportu towarów, z wyjątkiem drewna używanego do unieruchamiania lub zabezpieczania ładunków, jeżeli jest ono wykonane z drewna tego samego typu i jakości co drewno stanowiące ładunek oraz spełnia takie same wymagania specjalne jak drewno stanowiące ładunek,

ale łącznie z drewnem, które nie zachowało naturalnie zaokrąglonej powierzchni, meblami i innymi przedmiotami wytworzonymi z drewna, które nie zostało poddane zabiegom zwalczającym organizmy szkodliwe,

pochodzące z Kanady, Chińskiej Republiki Ludowej, Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej, Japonii, Republiki Mongolii, Republiki Korei, Federacji Rosyjskiej, Tajwanu i Stanów Zjednoczonych Ameryki, niezależnie od tego, czy drewno to jest wymienione w załączniku nr 5 do rozporządzenia w części B w tabelach kodów CN

Urzędowe potwierdzenie2), że drewno:

a) pochodzi z obszaru uznanego przez Komisję Europejską za wolny od Agrilus planipennis Fairmaire10); nazwę tego obszaru umieszcza się w świadectwie fitosanitarnym, jeżeli istnieje obowiązek jego wydania,

lub

b) zostało poddane w zakładzie upoważnionym i nadzorowanym przez organizację ochrony roślin państwa eksportującego obróbce, w wyniku której została usunięta kora oraz co najmniej 2,5 cm zewnętrznej warstwy bielu,

lub

c) zostało poddane promieniowaniu jonizującemu, w wyniku którego przyjęło dawkę promieniowania wynoszącą co najmniej 1 kGy.

2.4. Drewno1) w postaci: wiórów, kawałków, trocin, strużyn, odpadów lub ścinków uzyskanych w całości lub w części z roślin rodzaju Fraxinus L. oraz roślin gatunków: Juglans ailantifolia Carr., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch., oraz Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc., pochodzące z Kanady, Chińskiej Republiki Ludowej, Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej, Japonii, Republiki Mongolii, Republiki Korei, Federacji Rosyjskiej, Tajwanu i Stanów Zjednoczonych Ameryki, niezależnie od tego, czy drewno to jest wymienione w załączniku nr 5 do rozporządzenia w części B w tabelach kodów CN

Urzędowe potwierdzenie2), że drewno pochodzi z obszaru uznanego przez Komisję Europejską za wolny od Agrilus planipennis Fairmaire10); nazwę tego obszaru umieszcza się w świadectwie fitosanitarnym, jeżeli istnieje obowiązek jego wydania.

2.5. Odseparowana kora oraz przedmioty wykonane z kory roślin rodzaju Fraxinus L. oraz roślin gatunków: Juglans ailantifolia Carr., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch. oraz Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc., pochodzące z Kanady, Chińskiej Republiki Ludowej, Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej, Japonii, Republiki Mongolii, Republiki Korei, Federacji Rosyjskiej, Tajwanu i Stanów Zjednoczonych Ameryki, niezależnie od tego, czy są one wymienione w załączniku nr 5 do rozporządzenia w części B w tabelach kodów CN

Urzędowe potwierdzenie2), że kora pochodzi z obszaru uznanego przez Komisję Europejską za wolny od Agrilus planipennis Fairmaire10); nazwę tego obszaru umieszcza się w świadectwie fitosanitarnym, jeżeli istnieje obowiązek jego wydania.

3. Drewno1) roślin rodzaju Quercus L., inne niż drewno w postaci:

– wiórów, kawałków, trocin, strużyn, odpadów lub ścinków,

– beczek, baryłek, kadzi, cebrów lub innych produktów bednarskich lub ich części, łącznie z klepkami, jeżeli do drewna jest dołączony dokument potwierdzający, że zostało ono uzyskane lub przetworzone przy użyciu obróbki termicznej, w czasie której została osiągnięta, co najmniej przez 20 minut, minimalna temperatura wynosząca 176°C,

– opakowań drewnianych w formie skrzyń, pudeł, klatek, bębnów lub innych podobnych opakowań, palet, palet skrzyniowych lub innych platform załadunkowych lub nadstawek do palet płaskich, lub drewna używanego do unieruchamiania lub zabezpieczania ładunków, niezależnie od tego, czy jest ono wykorzystywane do transportu towarów, z wyjątkiem drewna używanego do unieruchamiania lub zabezpieczania ładunków, jeżeli jest ono wykonane z drewna tego samego typu i jakości co drewno stanowiące ładunek oraz spełnia takie same wymagania specjalne jak drewno stanowiące ładunek,

ale łącznie z drewnem, które nie zachowało naturalnie zaokrąglonej powierzchni, pochodzące ze Stanów Zjednoczonych Ameryki

Urzędowe potwierdzenie2), że drewno zostało:

a) zgrubnie obrobione, w wyniku czego usunięto całkowicie okrągłe powierzchnie,

lub

b) okorowane i wilgotność drewna nie przekracza 20% suchej masy,

lub

c) okorowane i poddane dezynfekcji przy użyciu powietrznej lub wodnej obróbki termicznej,

lub

d) w przypadku drewna ciętego, okorowanego lub z resztkami kory – poddane suszeniu komorowemu, przeprowadzonemu w odpowiednim czasie i temperaturze; wilgotność drewna uzyskana w czasie suszenia nie przekraczała 20% suchej masy; potwierdzeniem przeprowadzenia zabiegu jest znak „Kiln-dried” lub „KD” („suszone komorowo”) lub inny międzynarodowo uznany znak, umieszczony na powierzchni drewna lub na jego opakowaniu.

4.1. Drewno1) roślin rodzaju Betula L., inne niż drewno w postaci:

– wiórów, kawałków, trocin, strużyn, odpadów lub ścinków, uzyskanych w całości lub w części z tych roślin,

– opakowań drewnianych w formie skrzyń, pudeł, klatek, bębnów lub innych podobnych opakowań, palet, palet skrzyniowych lub innych platform załadunkowych lub nadstawek do palet płaskich, lub drewna używanego do unieruchamiania lub zabezpieczania ładunków, niezależnie od tego, czy jest ono wykorzystywane do transportu towarów, z wyjątkiem drewna używanego do unieruchamiania lub zabezpieczania ładunków, jeżeli jest ono wykonane z drewna tego samego typu i jakości co drewno stanowiące ładunek oraz spełnia takie same wymagania specjalne jak drewno stanowiące ładunek,

ale łącznie z drewnem, które nie zachowało naturalnie zaokrąglonej powierzchni oraz meblami i innymi przedmiotami wytworzonymi z drewna, które nie zostało poddane zabiegom zwalczającym organizmy szkodliwe, pochodzące z Kanady i Stanów Zjednoczonych Ameryki, w których występowanie Agrilus anxius Gory zostało stwierdzone, niezależnie od tego, czy drewno to jest wymienione w załączniku nr 5 do rozporządzenia w części B w tabelach kodów CN

Urzędowe potwierdzenie2), że drewno zostało poddane:

a) w zakładzie upoważnionym i nadzorowanym przez organizację ochrony roślin państwa eksportującego obróbce, w wyniku której została usunięta kora oraz co najmniej 2,5 cm zewnętrznej warstwy bielu,

lub

b) promieniowaniu jonizującemu, w wyniku którego przyjęło dawkę promieniowania wynoszącą co najmniej 1 kGy.

4.2. Drewno1) w postaci: wiórów, kawałków, trocin, strużyn, odpadów lub ścinków uzyskanych w całości lub w części z roślin rodzaju Betula L., niezależnie od tego, czy drewno to jest wymienione w załączniku nr 5 do rozporządzenia w części B w tabelach kodów CN,

Urzędowe potwierdzenie2), że drewno pochodzi z państwa, o którym wiadomo, że jest wolne od Agrilus anxius Gory.

4.3. Odseparowana kora oraz przedmioty wykonane z kory roślin rodzaju Betula L., pochodzące z Kanady i Stanów Zjednoczonych Ameryki, w których występowanie Agrilus anxius Gory zostało stwierdzone, niezależnie od tego, czy ta kora oraz przedmioty są wymienione w załączniku nr 5 do rozporządzenia w części B w tabelach kodów CN

Urzędowe potwierdzenie2), że kora nie zawiera drewna1).

5. Drewno1) roślin rodzaju Platanus L., inne niż drewno w postaci: wiórów, kawałków, trocin, strużyn, odpadów lub ścinków, ale łącznie z drewnem, które nie zachowało naturalnie zaokrąglonej powierzchni, pochodzące ze Stanów Zjednoczonych Ameryki, Konfederacji Szwajcarskiej i Republiki Armenii

Urzędowe potwierdzenie2), że drewno zostało poddane suszeniu komorowemu, przeprowadzonemu w odpowiednim czasie i temperaturze; wilgotność drewna uzyskana w czasie suszenia nie przekraczała 20% suchej masy; potwierdzeniem przeprowadzenia zabiegu jest znak „Kiln-dried” lub „KD” („suszone komorowo”) lub inny międzynarodowo uznany znak, umieszczony na powierzchni drewna lub na jego opakowaniu.

6. Drewno1) roślin rodzaju Populus L., inne niż drewno w postaci:

– wiórów, kawałków, trocin, strużyn, odpadów lub ścinków,

– opakowań drewnianych w formie skrzyń, pudeł, klatek, bębnów lub innych podobnych opakowań, palet, palet skrzyniowych lub innych platform załadunkowych lub nadstawek do palet płaskich, lub drewna używanego do unieruchamiania lub zabezpieczania ładunków, niezależnie od tego, czy jest ono wykorzystywane do transportu towarów, z wyjątkiem drewna używanego do unieruchamiania lub zabezpieczania ładunków, jeżeli jest ono wykonane z drewna tego samego typu i jakości co drewno stanowiące ładunek oraz spełnia takie same wymagania specjalne jak drewno stanowiące ładunek,

ale łącznie z drewnem, które nie zachowało naturalnie zaokrąglonej powierzchni, pochodzące z państw kontynentu amerykańskiego

Urzędowe potwierdzenie2), że drewno zostało:

a) okorowane

lub

b) poddane suszeniu komorowemu, przeprowadzonemu w odpowiednim czasie i temperaturze; wilgotność drewna uzyskana w czasie suszenia nie przekraczała 20% suchej masy; potwierdzeniem przeprowadzenia zabiegu jest znak „Kiln-dried” lub „KD” („suszone komorowo”) lub inny międzynarodowo uznany znak, umieszczony na powierzchni drewna lub na jego opakowaniu.

7.1. (uchylony)

 

7.1.1. Drewno1) w postaci: wiórów, kawałków, trocin, strużyn, odpadów lub ścinków, uzyskanych w całości lub w części z:

– roślin gatunku Acer saccharum Marsh., pochodzących ze Stanów Zjednoczonych Ameryki i Kanady,

– roślin rodzaju Populus L., pochodzących z państw kontynentu amerykańskiego, niezależnie od tego, czy drewno to jest wymienione w załączniku nr 5 do rozporządzenia w części B w tabelach kodów CN

Urzędowe potwierdzenie2), że drewno zostało:

a) pozyskane z okrągłego, okorowanego drewna

lub

b) poddane suszeniu komorowemu, przeprowadzonemu w odpowiednim czasie i temperaturze; wilgotność drewna uzyskana w czasie suszenia nie przekraczała 20% suchej masy,

lub

c) poddane zabiegowi fumigacji zatwierdzonemu przez Komisję Europejską; informację o substancji aktywnej, dawce (g/m3), minimalnej temperaturze drewna oraz czasie trwania zabiegu (godz.) umieszcza się w świadectwie fitosanitarnym, jeżeli istnieje obowiązek jego wydania,

lub

d) obróbce termicznej, w czasie której została osiągnięta w całym profilu drewna, łącznie z rdzeniem, co najmniej przez 30 minut, minimalna temperatura wynosząca 56°C; informację o czasie trwania zabiegu umieszcza się w świadectwie fitosanitarnym, jeżeli istnieje obowiązek jego wydania.

7.1.2. Drewno1) w postaci: wiórów, kawałków, trocin, strużyn, odpadów lub ścinków, uzyskanych w całości lub w części z roślin rodzaju Platanus L., pochodzących ze Stanów Zjednoczonych Ameryki, Konfederacji Szwajcarskiej i Republiki Armenii, niezależnie od tego, czy drewno to jest wymienione w załączniku nr 5 do rozporządzenia w części B w tabelach kodów CN

Urzędowe potwierdzenie2), że drewno zostało poddane:

a) suszeniu komorowemu, przeprowadzonemu w odpowiednim czasie i temperaturze; wilgotność drewna uzyskana w czasie suszenia nie przekraczała 20% suchej masy,

lub

b) zabiegowi fumigacji zatwierdzonemu przez Komisję Europejską; informację o substancji aktywnej, dawce (g/m 3), minimalnej temperaturze drewna oraz czasie trwania zabiegu (godz.) umieszcza się w świadectwie fitosanitarnym, jeżeli istnieje obowiązek jego wydania,

lub

c) obróbce termicznej, w czasie której została osiągnięta w całym profilu drewna, łącznie z rdzeniem, co najmniej przez 30 minut, minimalna temperatura wynosząca 56°C; informację o czasie trwania zabiegu umieszcza się w świadectwie fitosanitarnym, jeżeli istnieje obowiązek jego wydania.

7.2. Drewno1) w postaci: wiórów, kawałków, trocin, strużyn, odpadów lub ścinków, uzyskanych w całości lub w części z drewna roślin rodzaju Quercus L., pochodzące ze Stanów Zjednoczonych Ameryki, niezależnie od tego, czy drewno to jest wymienione w załączniku nr 5 do rozporządzenia w części B w tabelach kodów CN

Urzędowe potwierdzenie2), że drewno zostało poddane:

a) suszeniu komorowemu, przeprowadzonemu w odpowiednim czasie i temperaturze; wilgotność drewna uzyskana w czasie suszenia nie przekraczała 20% suchej masy,

lub

b) zabiegowi fumigacji zatwierdzonemu przez Komisję Europejską; informację o substancji aktywnej, dawce (g/m3), minimalnej temperaturze drewna oraz czasie trwania zabiegu (godz.) umieszcza się w świadectwie fitosanitarnym, jeżeli istnieje obowiązek jego wydania,

lub

c) obróbce termicznej, w czasie której została osiągnięta w całym profilu drewna, łącznie z rdzeniem, co najmniej przez 30 minut, minimalna temperatura wynosząca 56°C; informację o czasie trwania zabiegu umieszcza się w świadectwie fitosanitarnym, jeżeli istnieje obowiązek jego wydania.

7.3. Odseparowana kora roślin iglastych (Coniferales) pochodzących z państw nieeuropejskich

Urzędowe potwierdzenie2), że kora została poddana:

a) zabiegowi fumigacji przy użyciu środka zatwierdzonego przez Komisję Europejską; informację o substancji aktywnej, dawce (g/m3), minimalnej temperaturze kory oraz czasie trwania zabiegu (godz.) umieszcza się w świadectwie fitosanitarnym, jeżeli istnieje obowiązek jego wydania,

lub

b) obróbce termicznej, w czasie której została osiągnięta w całym profilu drewna, łącznie z rdzeniem, co najmniej przez 30 minut, minimalna temperatura wynosząca 56°C; informację o czasie trwania zabiegu umieszcza się w świadectwie fitosanitarnym, jeżeli istnieje obowiązek jego wydania

– a po poddaniu jej tej obróbce lub zabiegowi kora ta została wyprowadzona z państwa wydającego to potwierdzenie co najmniej 4 tygodnie po zakończeniu lotu i co najmniej 4 tygodnie przed rozpoczęciem lotu owadów z rodzaju Monochamus lub kora ta była zabezpieczona przed porażeniem przez Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al.

8. (uchylony)

 

8.1. Rośliny iglaste (Coniferales), inne niż owoce i nasiona, pochodzące z państw nieeuropejskich

Urzędowe potwierdzenie2), że rośliny rosły w szkółkach oraz że miejsce ich produkcji jest wolne od Pissodes spp. (gatunki nieeuropejskie).

8.2. Rośliny iglaste (Coniferales) o wysokości ponad 3 m, inne niż owoce i nasiona, pochodzące z państw nieeuropejskich

Urzędowe potwierdzenie2), że rośliny rosły w szkółkach oraz że miejsce ich produkcji jest wolne od Scolytidae spp. (gatunki nieeuropejskie).

9. Rośliny rodzaju Pinus L. przeznaczone do sadzenia6), inne niż nasiona

Urzędowe potwierdzenie2), że od rozpoczęcia ostatniego pełnego cyklu wegetacyjnego w miejscu produkcji i jego bezpośrednim sąsiedztwie nie zaobserwowano objawów występowania Scirrhia acicola (Dearn.) Siggers i Scirrhia pini Funk and Parker.

10. Rośliny rodzajów: Abies Mill., Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L., Pseudotsuga Carr. i Tsuga Carr., przeznaczone do sadzenia6), inne niż nasiona

Urzędowe potwierdzenie2), że od rozpoczęcia ostatniego pełnego cyklu wegetacyjnego w miejscu produkcji i jego bezpośrednim sąsiedztwie nie zaobserwowano objawów występowania Melampsora medusae Thümen.

11.01. Rośliny rodzaju Quercus L., inne niż owoce i nasiona, pochodzące ze Stanów Zjednoczonych Ameryki

Urzędowe potwierdzenie2), że rośliny pochodzą z obszarów, o których wiadomo, że są wolne od Ceratocystis fagacearum (Bretz) Hunt.

11.1. Rośliny rodzajów: Castanea Mill. i Quercus L., inne niż owoce i nasiona, pochodzące z państw nieeuropejskich

Urzędowe potwierdzenie2), że od rozpoczęcia ostatniego pełnego cyklu wegetacyjnego w miejscu produkcji i jego bezpośrednim sąsiedztwie nie zaobserwowano objawów występowania Cronartium spp. (gatunki nieeuropejskie).

11.2. Rośliny rodzajów: Castanea Mill. oraz Quercus L. przeznaczone do sadzenia6), inne niż nasiona

Urzędowe potwierdzenie2), że:

a) rośliny pochodzą z obszaru, o którym wiadomo, że są wolne od Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr,

lub

b) od rozpoczęcia ostatniego pełnego cyklu wegetacyjnego w miejscu produkcji i jego bezpośrednim sąsiedztwie nie zaobserwowano objawów występowania Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr.

11.3. Rośliny rodzaju Corylus L. przeznaczone do sadzenia6), inne niż nasiona, pochodzące z Kanady i Stanów Zjednoczonych Ameryki

Urzędowe potwierdzenie2), że rośliny rosły w szkółkach oraz pochodzą:

a) z obszaru wolnego od Anisogramma anomala (Peck) E. Müller, ustanowionego przez krajową służbę ochrony roślin w państwie eksportującym, zgodnie z odpowiednim Międzynarodowym Standardem w zakresie Środków Fitosanitarnych7); informację o spełnieniu tego wymagania umieszcza się w świadectwie fitosanitarnym w rubryce „dodatkowa deklaracja”,

lub

b) z miejsca produkcji wolnego od Anisogramma anomala (Peck) E. Müller, ustanowionego przez krajową służbę ochrony roślin w państwie eksportującym, na podstawie urzędowych kontroli8) przeprowadzanych w miejscu produkcji i jego bezpośrednim sąsiedztwie od początku ostatnich trzech pełnych cykli wegetacyjnych, zgodnie z odpowiednim Międzynarodowym Standardem w zakresie Środków Fitosanitarnych9); informację o spełnieniu tego wymagania umieszcza się w świadectwie fitosanitarnym, w rubryce „dodatkowa deklaracja”, wraz z deklaracją, że materiał jest wolny od Anisogramma anomala (Peck) E. Müller.

11.4. Rośliny rodzaju Fraxinus L. oraz gatunków: Juglans ailantifolia Carr., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch., oraz Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc., inne niż owoce i nasiona, ale łącznie z ciętymi gałęziami, niezależnie od tego, czy zachowały liście, pochodzące z Kanady, Chińskiej Republiki Ludowej, Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej, Japonii, Republiki Mongolii, Republiki Korei, Federacji Rosyjskiej, Tajwanu i Stanów Zjednoczonych Ameryki

Urzędowe potwierdzenie2), że rośliny pochodzą z obszaru uznanego przez Komisję Europejską za wolny od Agrilus planipennis Fairmaire10); nazwę tego obszaru umieszcza się w świadectwie fitosanitarnym, jeżeli istnieje obowiązek jego wydania.

11.5. Rośliny rodzaju Betula L., inne niż owoce i nasiona, ale łącznie z ciętymi gałęziami, niezależnie od tego, czy zachowały liście

Urzędowe potwierdzenie2), że drewno pochodzi z państwa, o którym wiadomo, że jest wolne od Agrilus anxius Gory.

12. Rośliny z rodzaju Platanus L. przeznaczone do sadzenia9), inne niż nasiona, pochodzące ze Stanów Zjednoczonych Ameryki, Konfederacji Szwajcarskiej lub Republiki Armenii

Urzędowe potwierdzenie1), że od rozpoczęcia ostatniego pełnego cyklu wegetacyjnego w miejscu produkcji i jego bezpośrednim sąsiedztwie nie zaobserwowano objawów występowania Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. T. C. & Harr.

13.1. Rośliny rodzaju Populus L. przeznaczone do sadzenia6), inne niż nasiona, pochodzące z państw trzecich

Urzędowe potwierdzenie2), że od rozpoczęcia ostatniego pełnego cyklu wegetacyjnego w miejscu produkcji i jego bezpośrednim sąsiedztwie nie zaobserwowano objawów występowania Melampsora medusae Thümen.

13.2. Rośliny rodzaju Populus L., inne niż owoce i nasiona, pochodzące z państw kontynentu amerykańskiego

Urzędowe potwierdzenie2), że od rozpoczęcia ostatniego pełnego cyklu wegetacyjnego w miejscu produkcji i jego bezpośrednim sąsiedztwie nie zaobserwowano objawów występowania Mycosphaerella populorum G. E. Thompson.

14. Rośliny rodzaju Ulmus L. przeznaczone do sadzenia6), inne niż nasiona, pochodzące z państw Ameryki Północnej

Urzędowe potwierdzenie2), że od rozpoczęcia ostatniego pełnego cyklu wegetacyjnego w miejscu produkcji i jego bezpośrednim sąsiedztwie nie zaobserwowano objawów występowania Elm phlöem necrosis mycoplasm.

15. (uchylony)

 

16. (uchylony)

 

16.1. Owoce roślin rodzajów: Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. i mieszańców tych rodzajów, pochodzące z państw trzecich

Owoce powinny być pozbawione szypułek oraz liści, a na opakowaniach umieszcza się znak umożliwiający identyfikację miejsca ich pochodzenia.

16.2. Owoce roślin rodzajów: Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. i mieszańców tych rodzajów, pochodzące z państw trzecich

Urzędowe potwierdzenie2), że:

a) owoce pochodzą z państwa uznanego przez Komisję Europejską za wolne od10) Xanthomonas campestris (wszystkich szczepów szkodliwych dla roślin rodzaju Citrus L.)

lub

b) owoce pochodzą z obszaru uznanego przez Komisję Europejską za wolny od10) Xanthomonas campestris (wszystkich szczepów szkodliwych dla roślin rodzaju Citrus L.); nazwę obszaru umieszcza się w świadectwie fitosanitarnym,

lub

c) zostały spełnione poniższe wymagania:

– w trakcie urzędowych kontroli i badań, prowadzonych od rozpoczęcia ostatniego pełnego cyklu wegetacyjnego, na polu, na którym były produkowane owoce, i w jego bezpośrednim sąsiedztwie nie zaobserwowano objawów występowania Xanthomonas campestris (wszystkich szczepów szkodliwych dla roślin rodzaju Citrus L.)

oraz

żaden z owoców zebranych na polu, na którym były produkowane, nie wykazał objawów występowania Xanthomonas campestris (wszystkich szczepów szkodliwych dla roślin rodzaju Citrus L.),

oraz

owoce zostały poddane zabiegowi ortofenylofenolanem sodu; informację o spełnieniu tego wymagania umieszcza się w świadectwie fitosanitarnym,

oraz

owoce zostały zapakowane w miejscach lub centrach dystrybucji, zarejestrowanych do tego celu,

albo

– zapewniono zgodność z systemem kwalifikowania, uznanym przez Komisję Europejską za równoważny11) ze spełnieniem powyższych wymagań.

16.3. Owoce roślin rodzajów: Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. i mieszańców tych rodzajów, pochodzące z państw trzecich

Urzędowe potwierdzenie2), że:

a) owoce pochodzą z państwa uznanego przez Komisję Europejską za wolne od10) Cercospora angolensis Carv. et Mendes

lub

b) owoce pochodzą z obszaru uznanego przez Komisję Europejską za wolny od10) Cercospora angolensis Carv. et Mendes; nazwę tego obszaru umieszcza się w świadectwie fitosanitarnym,

lub

c) od rozpoczęcia ostatniego pełnego cyklu wegetacyjnego na polu, na którym były produkowane owoce, i w jego bezpośrednim sąsiedztwie nie zaobserwowano objawów występowania Cercospora angolensis Carv. et Mendes oraz żaden z owoców zebranych na polu, na którym były produkowane, nie wykazał podczas urzędowej kontroli8) objawów występowania tego organizmu.

16.4. Owoce roślin rodzajów: Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. i mieszańców tych rodzajów, inne niż owoce roślin gatunku Citrus aurantium L., pochodzące z państw trzecich

Urzędowe potwierdzenie2), że:

a) owoce pochodzą z państwa uznanego przez Komisję Europejską za wolne od10) Guignardia citricarpa Kiely (wszystkich szczepów szkodliwych dla roślin rodzaju Citrus L.)

lub

b) owoce pochodzą z obszaru uznanego przez Komisję Europejską za wolny od10) Guignardia citricarpa Kiely (wszystkich szczepów szkodliwych dla roślin rodzaju Citrus L.); nazwę obszaru umieszcza się w świadectwie fitosanitarnym,

lub

c) od rozpoczęcia ostatniego pełnego cyklu wegetacyjnego na polu, na którym były produkowane owoce, i w jego bezpośrednim sąsiedztwie nie zaobserwowano objawów występowania Guignardia citricarpa Kiely (wszystkich szczepów szkodliwych dla roślin rodzaju Citrus L.) oraz żaden z owoców zebranych na tym polu nie wykazał podczas urzędowej kontroli8) objawów występowania tego organizmu,

lub

d) owoce pochodzą z pola, na którym przeprowadzono zabiegi zwalczające Guignardia citricarpa Kiely (szczepy szkodliwe dla roślin rodzaju Citrus L.), oraz żaden z owoców zebranych na polu, na którym były produkowane, nie wykazał podczas urzędowej kontroli8) objawów występowania tego organizmu.

16.5. Owoce roślin rodzajów: Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. i mieszańców tych rodzajów, pochodzące z państw trzecich, w których występowanie Tephritidae (gatunki nieeuropejskie) zostało stwierdzone na tych owocach

Urzędowe potwierdzenie2), że:

a) owoce pochodzą z obszaru, o którym wiadomo, że jest wolny od Tephritidae (gatunki nieeuropejskie), a jeżeli to wymaganie nie może zostać spełnione,

b) od rozpoczęcia ostatniego pełnego cyklu wegetacyjnego w miejscu produkcji i jego bezpośrednim sąsiedztwie nie zaobserwowano, podczas urzędowych kontroli8) przeprowadzanych co najmniej raz w miesiącu w okresie trzech miesięcy przed zbiorami, objawów występowania Tephritidae (gatunki nieeuropejskie) oraz żaden z owoców zebranych w miejscu produkcji nie wykazał, podczas urzędowej kontroli8), objawów występowania tych organizmów, a jeżeli również to wymaganie nie może zostać spełnione,

c) na podstawie urzędowego badania12) przeprowadzonego na reprezentatywnych próbach stwierdzono, że owoce są wolne od wszystkich stadiów rozwojowych Tephritidae (gatunki nieeuropejskie), a jeżeli również to wymaganie nie może zostać spełnione,

d) owoce zostały poddane zabiegom, takim jak: zamgławianie, chłodzenie lub szybkie zamrażanie, które zostały uznane za wystarczająco skuteczne przy zwalczaniu Tephritidae (gatunki nieeuropejskie) bez uszkadzania owocu, a w przypadku gdy przeprowadzenie tych zabiegów jest niemożliwe, zostały poddane zabiegom chemicznym zgodnym z przepisami Unii Europejskiej.

17. Rośliny rodzajów: Amelanchier Med., Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Pyracantha Roem., Pyrus L., Sorbus L. oraz gatunku Photinia davidiana (Dcne.) Cardot, przeznaczone do sadzenia6), inne niż nasiona

Urzędowe potwierdzenie2), że:

a) rośliny pochodzą z państwa uznanego przez Komisję Europejską za wolne od10) Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.

lub

b) rośliny pochodzą z obszaru wolnego od Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al., ustanowionego zgodnie z odpowiednim Międzynarodowym Standardem w zakresie Środków Fitosanitarnych7) i uznanego za wolny od tego organizmu przez Komisję Europejską10),

lub

c) z pola, na którym były produkowane rośliny, oraz z jego bezpośredniego sąsiedztwa zostały usunięte rośliny, które wykazywały objawy występowania Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.

18. Rośliny rodzajów: Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. i ich mieszańce, inne niż owoce i nasiona, oraz rośliny rodzin: Araceae, Marantaceae, Musaceae, Strelitiziaceae i rośliny rodzaju Persea, ukorzenione lub z towarzyszącym podłożem uprawowym

Urzędowe potwierdzenie2), że:

a) rośliny pochodzą z państwa, o którym wiadomo, że jest wolne od Radopholus citrophilus Huettel et al. oraz Radopholus similis (Cobb) Thorne,

lub

b) od rozpoczęcia ostatniego pełnego cyklu wegetacyjnego reprezentatywne próby gleby oraz korzeni, pochodzące z miejsca produkcji, zostały poddane urzędowemu badaniu12) nematologicznemu na obecność co najmniej Radopholus citrophilus Huettel et al. i Radopholus similis (Cobb) Thorne oraz na podstawie tego badania stwierdzono, że są one wolne od tych organizmów.

18.1. Rośliny rodzajów Aegle Corrêa, Aeglopsis Swingle, Afraegle Engl., Atalantia Corrêa, Balsamocitrus Stapf, Burkillanthus Swingle, Calodendrum Thunb., Choisya Kunth, Clausena Burm. f., Limonia L., Microcitrus Swingle., Murraya J. Koenig ex L., Pamburus Swingle, Severinia Ten., Swinglea Merr., Triphasia Lour. and Vepris Comm., inne niż owoce, ale łącznie z nasionami, oraz nasiona roślin rodzajów Citrus L., Fortunella Swingle i Poncirus Raf. oraz mieszańców tych rodzajów, pochodzące z państw trzecich

Urzędowe potwierdzenie2), że rośliny pochodzą z państwa uznanego przez Komisję Europejską za wolne od Candidatus Liberibacter spp., czynnika sprawczego choroby Huanglongbing roślin cytrusowych (Citrus greening)10).

18.2. Rośliny rodzajów Casimiroa, Clausena Burm. f., Vepris Comm i Zanthoxylum L., inne niż owoce i nasiona, pochodzące z państw trzecich

Urzędowe potwierdzenie2), że rośliny:

a) pochodzą z państwa, o którym wiadomo, że jest wolne od Trioza erytreae Del Guercio,

lub

b) pochodzą z obszaru wolnego od Trioza erytreae Del Guercio, ustanowionego przez organizację ochrony roślin państwa eksportującego, zgodnie z odpowiednim Międzynarodowym Standardem w zakresie Środków Fitosanitarnych7); nazwę obszaru umieszcza się w świadectwie fitosanitarnym w rubryce „dodatkowa deklaracja”, jeżeli istnieje obowiązek jego wydania.

18.3. Rośliny rodzajów Aegle Corrêa, Aeglopsis Swingle, Afraegle Engl., Amyris P. Browne, Atalantia Corrêa, Balsamocitrus Stapf, Choisya Kunth, Citropsis Swingle & Kellerman, Clausena Burm. f., Eremocitrus Swingle, Esenbeckia Kunth., Glycosmis Corrêa, Limonia L., Merrillia Swingle, Microcitrus Swingle, Murraya J. Koenig ex L., Naringi Adans., Pamburus Swingle, Severinia Ten., Swinglea Merr., Tetradium Lour., Toddalia Juss., Triphasia Lour., Vepris Comm., Zanthoxylum L., inne niż owoce i nasiona, pochodzące z państw trzecich

Urzędowe potwierdzenie2), że rośliny:

a) pochodzą z państwa, o którym wiadomo, że jest wolne od Diaphorina citri Kuway,

lub

b) pochodzą z obszaru wolnego od Diaphorina citri Kuway, ustanowionego przez organizację ochrony roślin państwa eksportującego, zgodnie z odpowiednim Międzynarodowym Standardem w zakresie Środków Fitosanitarnych7); nazwę obszaru umieszcza się w świadectwie fitosanitarnym w rubryce „dodatkowa deklaracja”, jeżeli istnieje obowiązek jego wydania.

19.1. Rośliny rodzaju Crataegus L. przeznaczone do sadzenia6), inne niż nasiona, pochodzące z państw, w których występowanie Phyllosticta solitaria Ell. and Ev. zostało stwierdzone

Urzędowe potwierdzenie2), że od rozpoczęcia ostatniego pełnego cyklu wegetacyjnego na roślinach, w miejscu produkcji, nie zaobserwowano objawów występowania Phyllosticta solitaria Ell. and Ev.

19.2. Rośliny rodzajów: Cydonia Mill., Fragaria L., Malus Mill., Prunus L., Pyrus L., Ribes L. oraz Rubus L., przeznaczone do sadzenia6), inne niż nasiona, pochodzące z państw, w których występowanie wymienionych organizmów szkodliwych zostało stwierdzone na następujących roślinach:

a) rośliny rodzaju Fragaria L.:

Phytophtora fragariae Hickman, var. fragariae

– Arabis mosaic virus,

– Raspberry ringspot virus,

– Strawberry crinkle virus,

– Strawberry latent ringspot virus,

– Strawberry mild yellow egde virus,

– Tomato black ring virus,

Xanthomonas fragariae Kennedy et King,

b) rośliny rodzaju Malus Mill.:

Phyllosticta solitaria Ell. and Ev.,

c) rośliny rodzaju Prunus L.:

– Apricot chlorotic leafroll mycoplasm,

Xanthomonas campestris pv. pruni (Smith) Dye,

d) rośliny gatunku Prunus persica (L.) Batsch:

Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier et al.) Young et al.,

e) rośliny rodzaju Pyrus L.:

Phyllosticta solitaria Ell. and Ev.,

f) rośliny rodzaju Rubus L.:

– Arabis mosaic virus,

– Raspberry ringspot virus,

– Strawberry latent ringspot virus,

– Tomato black ring virus,

g) rośliny wszystkich gatunków: nieeuropejskie wirusy oraz organizmy wirusopodobne

Urzędowe potwierdzenie2), że od rozpoczęcia ostatniego pełnego cyklu wegetacyjnego na roślinach, w miejscu produkcji, nie zaobserwowano objawów występowania wymienionych organizmów.

20. Rośliny rodzajów: Cydonia Mill. oraz Pyrus L., przeznaczone do sadzenia6), inne niż nasiona, pochodzące z państw, w których występowanie Pear decline mycoplasm zostało stwierdzone

Urzędowe potwierdzenie2), że w czasie ostatnich trzech pełnych cykli wegetacyjnych rośliny, w miejscu produkcji i jego bezpośrednim sąsiedztwie, na których obserwowano objawy wskazujące na możliwość wystąpienia Pear decline mycoplasm, zostały usunięte.

21.1. Rośliny rodzaju Fragaria L. przeznaczone do sadzenia6), inne niż nasiona, pochodzące z państw, w których występowanie następujących organizmów szkodliwych zostało stwierdzone:

– Strawberry latent „C” virus,

– Strawberry vein banding virus,

– Strawberry witches' broom mycoplasm

Urzędowe potwierdzenie2), że:

a) rośliny, inne niż te uzyskane z nasion, zostały:

– urzędowo kwalifikowane13) zgodnie z programem kwalifikowania wymagającym ich pochodzenia w bezpośredniej linii z materiału, który był utrzymywany w odpowiednich warunkach oraz został poddany urzędowemu badaniu12) na obecność co najmniej wymienionych organizmów; na podstawie tego badania stwierdzono, że jest on wolny od tych organizmów,

albo

– uzyskane w bezpośredniej linii z materiału, który jest utrzymywany w odpowiednich warunkach oraz został poddany w czasie ostatnich trzech pełnych cykli wegetacyjnych co najmniej raz urzędowemu badaniu12) na obecność co najmniej wymienionych organizmów; na podstawie tego badania stwierdzono, że jest on wolny od tych organizmów,

b) od rozpoczęcia ostatniego pełnego cyklu wegetacyjnego na roślinach, w miejscu produkcji, oraz na podatnych roślinach, w bezpośrednim sąsiedztwie miejsca produkcji, nie zaobserwowano objawów występowania wymienionych organizmów.

21.2. Rośliny rodzaju Fragaria L. przeznaczone do sadzenia6), inne niż nasiona, pochodzące z państw, w których występowanie Aphelenchoides besseyi Christie zostało stwierdzone

Urzędowe potwierdzenie2), że:

a) od rozpoczęcia ostatniego pełnego cyklu wegetacyjnego na roślinach nie zaobserwowano objawów występowania Aphelenchoides besseyi Christie

lub

b) w przypadku roślin w kulturze tkankowej, rośliny te zostały uzyskane z roślin spełniających wymagania określone w lit. a lub zostały poddane urzędowemu badaniu12) z zastosowaniem metod nematologicznych i na podstawie tego badania stwierdzono, że są wolne od Aphelenchoides besseyi Christie.

21.3. Rośliny rodzaju Fragaria L. przeznaczone do sadzenia6), inne niż nasiona

Urzędowe potwierdzenie2), że rośliny te pochodzą z obszaru, o którym wiadomo, że jest wolny od Anthonomus signatus Say i Anthonomus bisignifer (Schenkling).

22.1. Rośliny rodzaju Malus Mill. przeznaczone do sadzenia6), inne niż nasiona, pochodzące z państw, w których występowanie następujących organizmów szkodliwych zostało stwierdzone na roślinach rodzaju Malus Mill.:

– Cherry rasp leaf virus (amerykański),

– Tomato ringspot virus

Urzędowe potwierdzenie2), że:

a) rośliny zostały:

– urzędowo kwalifikowane13) zgodnie z programem kwalifikowania wymagającym ich pochodzenia w bezpośredniej linii z materiału, który był utrzymywany w odpowiednich warunkach oraz został poddany urzędowemu badaniu12) na obecność co najmniej wymienionych organizmów; na podstawie tego badania stwierdzono, że jest on wolny od tych organizmów,

albo

– uzyskane w bezpośredniej linii z materiału, który jest utrzymywany w odpowiednich warunkach oraz został poddany w czasie ostatnich trzech pełnych cykli wegetacyjnych co najmniej raz urzędowemu badaniu12) na obecność co najmniej wymienionych organizmów; na podstawie tego badania stwierdzono, że jest on wolny od tych organizmów,

b) od rozpoczęcia ostatniego pełnego cyklu wegetacyjnego na roślinach, w miejscu produkcji, oraz na podatnych roślinach, w bezpośrednim sąsiedztwie miejsca produkcji, nie zaobserwowano objawów występowania wymienionych organizmów.

22.2. Rośliny rodzaju Malus Mill. przeznaczone do sadzenia6), inne niż nasiona, pochodzące z państw, w których występowanie Apple proliferation mycoplasm zostało stwierdzone

Urzędowe potwierdzenie2), że:

a) rośliny pochodzą z obszaru, o którym wiadomo, że jest wolny od Apple proliferation mycoplasm,

lub

b) spełnione są poniższe wymagania:

– rośliny, inne niż te uzyskane z nasion, zostały: urzędowo kwalifikowane13) zgodnie z programem kwalifikowania wymagającym ich pochodzenia w bezpośredniej linii z materiału, który był utrzymywany w odpowiednich warunkach oraz został poddany urzędowemu badaniu12) na obecność co najmniej Apple proliferation mycoplasm; na podstawie tego badania stwierdzono, że jest on wolny od tego organizmu,

albo

uzyskane w bezpośredniej linii z materiału, który jest utrzymywany w odpowiednich warunkach oraz został poddany, w czasie ostatnich sześciu pełnych cykli wegetacyjnych, co najmniej raz urzędowemu badaniu12) na obecność co najmniej Apple proliferation mycoplasm; na podstawie tego badania stwierdzono, że jest on wolny od tego organizmu,

– od rozpoczęcia ostatnich trzech pełnych cykli wegetacyjnych na roślinach, w miejscu produkcji, oraz na podatnych roślinach, w bezpośrednim sąsiedztwie miejsca produkcji, nie zaobserwowano objawów występowania Apple proliferation mycoplasm.

23.1. Rośliny rodzaju Prunus L. przeznaczone do sadzenia6), inne niż nasiona pochodzące z państw, w których występowanie Plum pox virus zostało stwierdzone, następujących gatunków:

Prunus amygdalus Batsch,

Prunus armeniaca L.,

Prunus blireiana Andre,

Prunus brigantina Vill.,

Prunus cerasifera Ehrh.,

Prunus cistena Hansen,

Prunus curdica Fenzl and Fritsch.,

Prunus domestica ssp. domestica L.,

Prunus domestica ssp. insititia (L.) C.K. Schneid.,

Prunus domestica ssp. italica (Borkh.) Hegi.,

Prunus glandulosa Thunb.,

Prunus holosericea Batal.,

Prunus hortulana Bailey,

Prunus japonica Thunb.,

Prunus mandshurica (Maxim.) Koehne,

Prunus maritima Marsh.,

Prunus mume Sieb and Zucc.,

Prunus nigra Ait.,

Prunus persica (L.) Batsch,

Prunus salicina L.,

Prunus sibirica L.,

Prunus simonii Carr.,

Prunus spinosa L.,

Prunus tomentosa Thunb.,

Prunus triloba Lindl.,

– inne gatunki rodzaju Prunus L. podatne na Plum pox virus

Urzędowe potwierdzenie2), że:

a) rośliny, inne niż te uzyskane z nasion, zostały:

– urzędowo kwalifikowane13) zgodnie z programem kwalifikowania wymagającym ich pochodzenia w bezpośredniej linii z materiału, który był utrzymywany w odpowiednich warunkach oraz został poddany urzędowemu badaniu12) na obecność co najmniej Plum pox virus; na podstawie tego badania stwierdzono, że jest on wolny od tego organizmu,

albo

– uzyskane w bezpośredniej linii z materiału, który był utrzymywany zgodnie z odpowiednimi warunkami, oraz poddane co najmniej raz, w czasie ostatnich trzech pełnych cykli wegetacyjnych, urzędowemu badaniu12) na obecność co najmniej Plum pox virus; na podstawie tego badania stwierdzono, że jest on wolny od tego organizmu,

b) od rozpoczęcia trzech ostatnich pełnych cykli wegetacyjnych na roślinach, w miejscu produkcji, oraz na podatnych roślinach, w bezpośrednim sąsiedztwie miejsca produkcji, nie zaobserwowano objawów występowania Plum pox virus,

c) rośliny, w miejscu produkcji, na których zaobserwowano objawy występowania innych wirusów lub organizmów wirusopodobnych, zostały usunięte.

23.2. Rośliny rodzaju Prunus L. przeznaczone do sadzenia6):

a) pochodzące z państw, w których występowanie Tomato ringspot virus zostało stwierdzone na roślinach rodzaju Prunus L.,

b) inne niż nasiona, pochodzące z państw, w których występowanie Cherry rasp leaf virus (amerykański), Peach mosaic virus (amerykański), Peach phony rickettsia, Peach rosette mycoplasm, Peach yellows mycoplasm, Plum line pattern virus (amerykański) i Peach X-disease mycoplasm zostało stwierdzone,

c) inne niż nasiona, pochodzące z państw nieeuropejskich, w których występowanie Little cherry pathogen zostało stwierdzone

Urzędowe potwierdzenie2), że:

a) rośliny te zostały:

– urzędowo kwalifikowane13) zgodnie z programem kwalifikowania wymagającym ich pochodzenia w bezpośredniej linii z materiału, który był utrzymywany w odpowiednich warunkach oraz został poddany urzędowemu badaniu12) na obecność co najmniej wymienionych organizmów; na podstawie tego badania stwierdzono, że jest on wolny od tych organizmów,

albo

– uzyskane w bezpośredniej linii z materiału, który jest utrzymywany zgodnie z odpowiednimi warunkami oraz został poddany co najmniej raz, w czasie ostatnich trzech pełnych cykli wegetacyjnych, urzędowemu badaniu12) na obecność co najmniej wymienionych organizmów; na podstawie tego badania stwierdzono, że jest on wolny od tych organizmów,

b) od rozpoczęcia ostatnich trzech pełnych cykli wegetacyjnych na roślinach, w miejscu produkcji, oraz na podatnych roślinach, w bezpośrednim sąsiedztwie miejsca produkcji, nie zaobserwowano objawów występowania wymienionych organizmów.

24. Rośliny rodzaju Rubus L. przeznaczone do sadzenia6):

a) pochodzące z państw, w których występowanie Tomato ringspot virus, Black raspberry latent virus, Cherry leafroll virus i Prunus necrotic ringspot virus zostało stwierdzone na roślinach rodzaju Rubus L.,

b) inne niż nasiona, pochodzące z państw, w których występowanie Raspberry leaf curl virus (amerykański) i Cherry rasp leaf virus (amerykański) zostało stwierdzone

a) rośliny powinny być wolne od mszyc oraz od jaj mszyc,

b) urzędowe potwierdzenie2), że:

– rośliny zostały: urzędowo kwalifikowane13) zgodnie z programem kwalifikowania wymagającym ich pochodzenia w bezpośredniej linii z materiału, który był utrzymywany w odpowiednich warunkach, oraz poddane urzędowemu badaniu12) na obecność co najmniej wymienionych organizmów, oraz stwierdzono na podstawie tego badania, że jest on wolny od tych organizmów,

albo

uzyskane w bezpośredniej linii z materiału, który był utrzymywany w odpowiednich warunkach oraz poddany co najmniej raz, w czasie ostatnich trzech pełnych cykli wegetacyjnych, urzędowemu badaniu12) na obecność co najmniej wymienionych organizmów oraz na podstawie tego badania stwierdzono, że jest on wolny od tych organizmów,

– od rozpoczęcia ostatniego pełnego cyklu wegetacyjnego na roślinach, w miejscu produkcji, oraz na podatnych roślinach, w bezpośrednim sąsiedztwie miejsca produkcji, nie zaobserwowano objawów występowania wymienionych organizmów.

25.1. Bulwy roślin gatunku Solanum tuberosum L. pochodzące z państw, w których występowanie Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival zostało stwierdzone

Urzędowe potwierdzenie2), że:

a) bulwy pochodzą z obszarów, o których wiadomo, że są wolne od Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival (patotypy inne niż patotyp 1(D1)), oraz nie zaobserwowano w miejscu produkcji lub w jego bezpośrednim sąsiedztwie objawów występowania Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival

lub

b) w państwie pochodzenia obowiązują przepisy lub podjęto działania uznane przez Komisję Europejską12) za równoważne z przepisami Unii Europejskiej w zakresie zwalczania Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival.

25.2. Bulwy roślin gatunku Solanum tuberosum L.

Urzędowe potwierdzenie2), że:

a) bulwy pochodzą z państwa, o którym wiadomo, że jest wolne od Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckermann and Kotthoff) Davis et al.,

lub

b) w państwie pochodzenia podjęto działania uznane przez Komisję Europejską za równoważne z przepisami Unii Europejskiej11) w zakresie zwalczania Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckermann and Kotthoff) Davis et al.

25.3. Bulwy roślin gatunku Solanum tuberosum L., inne niż ziemniaki wczesne, pochodzące z państw, w których występowanie Potato spindle tuber viroid zostało stwierdzone

W bulwach powinna być stłumiona siła kiełkowania.

25.4. Bulwy roślin gatunku Solanum tuberosum L. przeznaczone do sadzenia6)

Urzędowe potwierdzenie2), że bulwy pochodzą z pola, o którym wiadomo, że jest wolne od Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens i Globodera pallida (Stone) Behrens, oraz:

a) spełniają jedno z poniższych wymagań:

– pochodzą z obszaru, na którym występowanie Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. nie zostało stwierdzone,

albo

– w przypadku obszaru, na którym występowanie Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. zostało stwierdzone, bulwy pochodzą z miejsca produkcji, w którym występowanie Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. nie zostało stwierdzone, lub uznanego za wolne od Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. w wyniku zastosowania procedury zwalczania tego organizmu, określonej przez Komisję Europejską,

oraz

b) spełniają następujące wymagania:

– pochodzą z obszaru, na którym występowanie Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (wszystkie populacje) i Meloidogyne fallax Karssen nie zostało stwierdzone,

albo

– w przypadku obszaru, na którym występowanie Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (wszystkie populacje) i Meloidogyne fallax Karssen zostało stwierdzone, że: pochodzą z miejsca produkcji uznanego za wolne od Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (wszystkie populacje) i Meloidogyne fallax Karssen na podstawie corocznych lustracji roślin żywicielskich, uwzględniających ocenę wizualną tych roślin w odpowiednim czasie oraz ocenę wizualną całych i przekrojonych bulw, przeprowadzaną w miejscu produkcji po zbiorze,

albo

po zbiorze wyrywkowo pobrano próby bulw i poddano je kontroli na obecność objawów występowania Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (wszystkie populacje) i Meloidogyne fallax Karssen, po zastosowaniu metody stymulującej objawy, albo badaniom laboratoryjnym oraz ocenie wizualnej poddano całe i przekrojone bulwy w odpowiednim czasie oraz przy każdym zamykaniu opakowań jednostkowych lub kontenerów, przed ich wprowadzeniem do obrotu, zgodnie z wytycznymi dotyczącymi zamykania opakowań, określonymi w przepisach Unii Europejskiej w sprawie obrotu sadzeniakami ziemniaka; w wyniku przeprowadzonych kontroli i badań nie stwierdzono objawów występowania Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (wszystkie populacje) i Meloidogyne fallax Karssen na bulwach.

25.4.1. Bulwy roślin gatunku Solanum tuberosum L., inne niż przeznaczone do sadzenia6)

Urzędowe potwierdzenie2), że bulwy pochodzą z obszaru, na którym występowanie Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. nie zostało stwierdzone.

25.4.2. Bulwy roślin gatunku Solanum tuberosum L.

Urzędowe potwierdzenie2), że bulwy:

a) pochodzą z państwa, w którym występowanie Scrobipalpopsis solanivora Povolny nie zostało stwierdzone,

lub

b) pochodzą z obszaru wolnego od Scrobipalpopsis solanivora Povolny, ustanowionego przez krajową służbę ochrony roślin w państwie eksportującym, zgodnie z odpowiednim Międzynarodowym Standardem w Zakresie Środków Fitosanitarnych7).

25.5. Rośliny rodziny Solanaceae przeznaczone do sadzenia6), inne niż nasiona, pochodzące z państw, w których występowanie Potato stolbur mycoplasm zostało stwierdzone

Urzędowe potwierdzenie2), że od rozpoczęcia ostatniego pełnego cyklu wegetacyjnego na roślinach, w miejscu produkcji, nie zaobserwowano objawów występowania Potato stolbur mycoplasm.

25.6. Rośliny rodziny Solanaceae przeznaczone do sadzenia6), inne niż bulwy roślin gatunku Solanum tuberosum L. oraz inne niż nasiona roślin gatunku Solanum lycopersicum L., pochodzące z państw, w których występowanie Potato spindle tuber viroid zostało stwierdzone

Urzędowe potwierdzenie2), że od rozpoczęcia ostatniego pełnego cyklu wegetacyjnego na roślinach w miejscu produkcji nie zaobserwowano objawów występowania Potato spindle tuber viroid.

25.7. Rośliny gatunków: Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L., Solanum melongena L. oraz rodzajów: Musa L. i Nicotiana L., przeznaczone do sadzenia6), inne niż nasiona, pochodzące z państw, w których występowanie Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et. al. zostało stwierdzone

Urzędowe potwierdzenie2), że:

a) rośliny pochodzą z obszaru uznanego za wolny od Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et. al.

lub

b) od rozpoczęcia ostatniego pełnego cyklu wegetacyjnego na roślinach w miejscu produkcji nie zaobserwowano objawów występowania Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et. al.

25.8. (uchylony)

 

26. Rośliny gatunku Humulus lupus L. przeznaczone do sadzenia6), inne niż nasiona

Urzędowe potwierdzenie2), że od rozpoczęcia ostatniego pełnego cyklu wegetacyjnego na roślinach, w miejscu produkcji, nie zaobserwowano objawów występowania Verticillium albo-atrum Reinke and Berthold oraz Verticillium dahliae Klebahn.

27.1. Rośliny rodzajów: Dendranthema (DC.) Des Moul., Dianthus L. oraz Pelargonium l'Herit. ex Ait. przeznaczone do sadzenia6), inne niż nasiona

Urzędowe potwierdzenie2), że:

aa) rośliny pochodzą z obszaru wolnego od Helicoverpa armigera (Hübner) oraz Spodoptera littoralis (Boisd.), ustanowionego przez organizację ochrony roślin państwa eksportującego, zgodnie z odpowiednim Międzynarodowym Standardem w zakresie Środków Fitosanitarnych7) lub

a) od rozpoczęcia ostatniego pełnego cyklu wegetacyjnego w miejscu produkcji nie zaobserwowano objawów występowania Helicoverpa armigera (Hübner) oraz Spodoptera littoralis (Boisd.),

lub

b) rośliny zostały poddane zabiegom zwalczającym organizmy wymienione w lit. aa.

27.2. Rośliny rodzajów: Dendranthema (DC.) Des Moul., Dianthus L. oraz Pelargonium l'Herit. ex Ait., inne niż nasiona

Urzędowe potwierdzenie2), że:

aa) rośliny pochodzą z obszaru wolnego od Spodoptera eridania (Cramer), Spodoptera frugiperda Smith oraz Spodoptera litura (Fabricius), ustanowionego przez organizację ochrony roślin państwa eksportującego, zgodnie z odpowiednim Międzynarodowym Standardem w zakresie Środków Fitosanitarnych7),

lub

a) od rozpoczęcia ostatniego pełnego cyklu wegetacyjnego w miejscu produkcji nie zaobserwowano objawów występowania Spodoptera eridania (Cramer), Spodoptera frugiperda Smith lub Spodoptera litura (Fabricius),

lub

b) rośliny zostały poddane zabiegom zwalczającym organizmy wymienione w lit. aa.

28. Rośliny rodzaju Dendranthema (DC.) Des Moul. przeznaczone do sadzenia6), inne niż nasiona

Urzędowe potwierdzenie2), że:

a) rośliny te są nie więcej niż trzecim pokoleniem uzyskanym z materiału uznanego za wolny od Chrysanthemum stunt viroid w wyniku przeprowadzonych testów wirusologicznych lub rośliny te zostały uzyskane bezpośrednio z materiału, którego reprezentatywna próba o wielkości co najmniej 10 % materiału została uznana za wolną od Chrysanthemum stunt viroid w wyniku urzędowej kontroli8) przeprowadzonej w czasie kwitnienia,

b) rośliny lub sadzonki:

– pochodzą z miejsc, które co najmniej raz w miesiącu, w okresie trzech miesięcy przed eksportem, były urzędowo kontrolowane8) i podczas tych kontroli nie zaobserwowano objawów występowania Puccinia horiana Hennings w miejscu produkcji i jego bezpośrednim sąsiedztwie w okresie trzech miesięcy poprzedzających wysyłkę,

lub

– zostały poddane zabiegom zwalczającym Puccinia horiana Hennings,

c) w przypadku nieukorzenionych sadzonek na sadzonkach i roślinach, z których je pobrano, nie zaobserwowano objawów występowania Didymella ligulicola (Baker, Dimock and Davis) v. Arx lub w przypadku sadzonek ukorzenionych na sadzonkach i w rozsadniku nie zaobserwowano objawów występowania Didymella ligulicola (Baker, Dimock and Davis) v. Arx.

28.1. Rośliny rodzaju Dendranthema (DC.) Des Moul. oraz gatunku Solanum lycopersicum L., przeznaczone do sadzenia6), inne niż nasiona

Urzędowe potwierdzenie2), że rośliny:

a) przez cały okres produkcji były uprawiane w państwie wolnym od Chrysanthemum stem necrosis virus

lub

b) przez cały okres produkcji były uprawiane na obszarze wolnym od Chrysanthemum stem necrosis virus, ustanowionym przez organizację ochrony roślin państwa eksportującego, zgodnie z odpowiednim Międzynarodowym Standardem w Zakresie Środków Fitosanitarnych7),

lub

c) przez cały okres produkcji były uprawiane w miejscu produkcji uznanym za wolne od Chrysanthemum stem necrosis virus na podstawie urzędowych kontroli8) lub na podstawie urzędowego badania12).

29. Rośliny rodzaju Dianthus L. przeznaczone do sadzenia6), inne niż nasiona

Urzędowe potwierdzenie2), że:

a) rośliny te zostały uzyskane w bezpośredniej linii z roślin matecznych, które zostały uznane za wolne od Erwinia chrysanthemi pv. dianthicola (Hellmers) Dickey, Pseudomonas caryophylli (Burkholder) Starr and Burkholder oraz Phialophora cinerescens (Wollenw.) Van Beyma na podstawie urzędowo zatwierdzonych badań12), przeprowadzonych co najmniej raz w okresie dwóch ostatnich lat,

b) na roślinach nie zaobserwowano objawów występowania wymienionych organizmów.

30. Cebule roślin rodzajów: Tulipa L. oraz Narcissus L., inne niż te, których sposób opakowania lub oznakowania świadczy, że są one przeznaczone do sprzedaży dla ostatecznego odbiorcy, niezajmującego się zawodowo produkcją kwiatów ciętych

Urzędowe potwierdzenie2), że od rozpoczęcia ostatniego pełnego cyklu wegetacyjnego na roślinach nie zaobserwowano objawów występowania Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev.

31. Rośliny rodzaju Pelargonium l'Hérit. ex Ait. przeznaczone do sadzenia6), inne niż nasiona, pochodzące z państw, w których występowanie Tomato ringspot virus zostało stwierdzone:

a) w przypadku gdy występowanie Xiphinema americanum Cobb sensu lato (populacje nieeuropejskie) lub innych wektorów Tomato ringspot virus nie zostało stwierdzone,

Urzędowe potwierdzenie2), że rośliny:

a) zostały uzyskane bezpośrednio z miejsca produkcji, o którym wiadomo, że jest wolne od Tomato ringspot virus,

lub

b) są nie więcej niż czwartym pokoleniem uzyskanym z roślin matecznych, które zostały uznane za wolne od Tomato ringspot virus na podstawie urzędowo zatwierdzonych testów wirusologicznych12);

b) w przypadku gdy występowanie Xiphinema americanum Cobb sensu lato (populacje nieeuropejskie) lub innych wektorów Tomato ringspot virus zostało stwierdzone,

urzędowe potwierdzenie2), że rośliny:

a) zostały uzyskane bezpośrednio z miejsca produkcji, o którym wiadomo, że jest wolne od Tomato ringspot virus występującego w glebie lub roślinach,

lub

b) są nie więcej niż drugim pokoleniem uzyskanym z roślin matecznych, które zostały uznane za wolne od Tomato ringspot virus na podstawie urzędowo zatwierdzonych testów wirusologicznych12).

32.1. Rośliny gatunków zielnych przeznaczone do sadzenia6), inne niż cebule, bulwocebule, rośliny rodziny Gramineae, kłącza, nasiona i bulwy, pochodzące z państw trzecich, w których występowanie Liriomyza sativae (Blanchard) i Amauromyza maculosa (Malloch) zostało stwierdzone

Urzędowe potwierdzenie2), że rośliny uprawiane były w szkółkach oraz:

a) pochodzą z obszaru wolnego od Liriomyza sativae (Blanchard) i Amauromyza maculosa (Malloch), ustanowionego przez organizację ochrony roślin państwa eksportującego, zgodnie z odpowiednim Międzynarodowym Standardem w zakresie Środków Fitosanitarnych7); informację o spełnieniu tego wymagania umieszcza się w świadectwie fitosanitarnym w rubryce „dodatkowa deklaracja”, jeżeli istnieje obowiązek jego wydania,

lub

b) pochodzą z miejsca produkcji wolnego od Liriomyza sativae (Blanchard) i Amauromyza maculosa (Malloch), ustanowionego przez organizację ochrony roślin państwa eksportującego, zgodnie z odpowiednim Międzynarodowym Standardem w zakresie Środków Fitosanitarnych9); informację o spełnieniu tego wymagania umieszcza się w świadectwie fitosanitarnym w rubryce „dodatkowa deklaracja”, jeżeli istnieje obowiązek jego wydania; na podstawie urzędowych kontroli8), przeprowadzanych co najmniej raz w miesiącu w okresie trzech miesięcy poprzedzających eksport, zostały uznane za wolne od Liriomyza sativae (Blanchard) i Amauromyza maculosa (Malloch),

lub

c) bezpośrednio przed eksportem zostały poddane zabiegowi zwalczającemu Liriomyza sativae (Blanchard) i Amauromyza maculosa (Malloch) oraz zostały poddane urzędowej kontroli8) i na jej podstawie zostały uznane za wolne od tych organizmów; informację o przeprowadzonym zabiegu umieszcza się w świadectwie fitosanitarnym, jeżeli istnieje obowiązek jego wydania,

lub

d) rośliny te zostały uzyskane w bezpośredniej linii z roślin matecznych, które zostały uznane za wolne od Liriomyza sativae (Blanchard) i Amauromyza maculosa (Malloch), były uprawiane in vitro na sterylnym podłożu oraz w sterylnych warunkach, uniemożliwiających porażenie przez Liriomyza sativae (Blanchard) i Amauromyza maculosa (Malloch) oraz były przemieszczane w sterylnych warunkach w przezroczystych pojemnikach.

32.2. Kwiaty cięte roślin rodzajów: Dendranthema (DC) Des. Moul., Dianthus L., Gypsophila L. i Solidago L. oraz warzywa liściowe gatunku Apium graveolens L. i rodzaju Ocimum L

Urzędowe potwierdzenie2), że kwiaty cięte oraz warzywa liściowe:

a) pochodzą z państwa wolnego od Liriomyza sativae (Blanchard) i Amauromyza maculosa (Malloch)

lub

b) bezpośrednio przed eksportem zostały poddane urzędowej kontroli8) i na tej podstawie zostały uznane za wolne od wymienionych organizmów.

32.3. Rośliny gatunków zielnych przeznaczone do sadzenia6), inne niż cebule, bulwocebule, rośliny z rodziny Gramineae, kłącza, nasiona i bulwy, pochodzące z państw trzecich

Urzędowe potwierdzenie2), że:

a) rośliny pochodzą z obszaru, o którym wiadomo, że jest wolny od Liriomyza huidobrensis (Blanchard) i Liriomyza trifolii (Burgess),

lub

b) nie zaobserwowano objawów występowania Liriomyza huidobrensis (Blanchard) i Liriomyza trifolii (Burgess) w miejscu produkcji w czasie urzędowych kontroli8) przeprowadzanych co najmniej raz w miesiącu w okresie trzech miesięcy bezpośrednio poprzedzających zbiór,

lub

c) bezpośrednio przed eksportem rośliny zostały poddane urzędowej kontroli8) i na jej podstawie zostały uznane za wolne od Liriomyza huidobrensis (Blanchard) i Liriomyza trifolii (Burgess) oraz zostały poddane zabiegowi zwalczającemu te organizmy,

lub

d) rośliny zostały uzyskane w bezpośredniej linii z roślin matecznych, które zostały uznane za wolne od Liriomyza huidobrensis (Blanchard) i Liriomyza trifolii (Burgess), były uprawiane in vitro na sterylnym podłożu oraz w sterylnych warunkach, uniemożliwiających porażenie przez Liriomyza huidobrensis (Blanchard) i Liriomyza trifolii (Burgess) oraz były przemieszczane w sterylnych warunkach w przezroczystych pojemnikach.

33. Rośliny z korzeniami, posadzone lub przeznaczone do sadzenia6), uprawiane na otwartej przestrzeni

Urzędowe potwierdzenie2), że rośliny pochodzą z:

a) miejsca produkcji, o którym wiadomo, że jest wolne od Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckermann and Kotthoff) Davis et al. oraz Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival.,

b) pola, o którym wiadomo, że jest wolne od Globodera pallida (Stone) Behrens oraz Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens.

34. Ziemia i podłoża uprawowe związane z roślinami lub towarzyszące roślinom, składające się w całości lub w części z ziemi lub stałych części organicznych, takich jak części roślin, humus zawierający torf lub korę, lub składające się w części z jakichkolwiek stałych substancji nieorganicznych, przeznaczone do utrzymania żywotności roślin, pochodzące z: Republiki Turcji, Republiki Białorusi, Gruzji, Republiki Mołdowy, Federacji Rosyjskiej, Ukrainy, a także z państw nieeuropejskich innych niż: Algierska Republika Ludowo-Demokratyczna, Arabska Republika Egiptu, Państwo Izrael, Wielka Libijska Arabska Dżamahirija Ludowo-Socjalistyczna, Królestwo Marokańskie, Republika Tunezyjska

Urzędowe potwierdzenie2), że:

a) w czasie sadzenia podłoże uprawowe:

– nie zawierało ziemi oraz części materii organicznych albo

– zostało uznane za wolne od owadów i szkodliwych nicieni oraz zostało poddane badaniu lub zabiegowi termicznemu, lub fumigacji w celu zapewnienia, że jest wolne od innych organizmów szkodliwych, albo

– zostało poddane zabiegowi termicznemu lub fumigacji w celu zapewnienia, że jest wolne od organizmów szkodliwych,

oraz że

b) od sadzenia:

– podjęte zostały odpowiednie działania w celu utrzymania podłoża uprawowego w stanie wolnym od organizmów szkodliwych

lub

– w czasie dwóch tygodni przed eksportem rośliny zostały otrząśnięte z podłoża uprawowego w taki sposób, że pozostała na nich ilość podłoża niezbędna do utrzymania żywotności roślin podczas transportu, a w przypadku gdy rośliny były przesadzone, użyte w tym celu podłoże uprawowe spełniało wymagania określone w lit. a.

35.1. Rośliny gatunku Beta vulgaris L. przeznaczone do sadzenia6), inne niż nasiona

Urzędowe potwierdzenie2), że od rozpoczęcia ostatniego pełnego cyklu wegetacyjnego w miejscu produkcji nie zaobserwowano objawów występowania Beet curly top virus (izolaty nieeuropejskie).

35.2. Rośliny gatunku Beta vulgaris L. przeznaczone do sadzenia6), inne niż nasiona, pochodzące z państw, w których występowanie Beet leaf curly top virus zostało stwierdzone

Urzędowe potwierdzenie2), że:

a) występowanie Beet leaf curly top virus nie zostało stwierdzone na obszarze produkcji oraz

b) od rozpoczęcia ostatniego pełnego cyklu wegetacyjnego w miejscu produkcji i jego bezpośrednim sąsiedztwie nie zaobserwowano objawów występowania Beet leaf curly top virus.

36.1. Rośliny przeznaczone do sadzenia6), inne niż cebule, bulwocebule, kłącza, nasiona, i bulwy, pochodzące z państw trzecich

Urzędowe potwierdzenie2), że rośliny rosły w szkółkach

oraz:

a) pochodzą z obszaru wolnego od Thrips palmi Karny, ustanowionego przez organizację ochrony roślin państwa eksportującego, zgodnie z odpowiednim Międzynarodowym Standardem w zakresie Środków Fitosanitarnych7); informację o spełnieniu tego wymagania umieszcza się w świadectwie fitosanitarnym w rubryce „dodatkowa deklaracja”, jeżeli istnieje obowiązek jego wydania,

lub

b) pochodzą z miejsca produkcji wolnego od Thrips palmi Karny, ustanowionego przez organizację ochrony roślin państwa eksportującego, zgodnie z odpowiednim Międzynarodowym Standardem w zakresie Środków Fitosanitarnych9); informację o spełnieniu tego wymagania umieszcza się w świadectwie fitosanitarnym w rubryce „dodatkowa deklaracja”, jeżeli istnieje obowiązek jego wydania; na podstawie urzędowych kontroli8), przeprowadzanych co najmniej raz w miesiącu w okresie trzech miesięcy poprzedzających eksport, zostały uznane za wolne od Thrips palmi Karny,

lub

c) bezpośrednio przed eksportem zostały poddane zabiegowi zwalczającemu Thrips palmi Karny oraz urzędowej kontroli8) i na jej podstawie zostały uznane za wolne od tego organizmu; informację dotyczącą przeprowadzonego zabiegu umieszcza się w świadectwie fitosanitarnym, jeżeli istnieje obowiązek jego wydania,

lub

d) rośliny zostały uzyskane w bezpośredniej linii z roślin matecznych, które zostały uznane za wolne od Thrips palmi Karny, były uprawiane in vitro na sterylnym podłożu oraz w sterylnych warunkach, uniemożliwiających porażenie przez Thrips palmi Karny oraz były przemieszczane w sterylnych warunkach w przezroczystych pojemnikach.

36.2. Kwiaty cięte roślin rodziny Orchidaceae oraz owoce roślin rodzaju Momordica L. i gatunku Solanum melongena L., pochodzące z państw trzecich

Urzędowe potwierdzenie2), że kwiaty cięte i owoce:

a) pochodzą z państwa wolnego od Thrips palmi Karny

lub

b) bezpośrednio przed eksportem zostały poddane urzędowej kontroli8) i na tej podstawie zostały uznane za wolne od Thrips palmi Karny.

36.3. Owoce rodzaju Capsicum L., pochodzące z Belize, Republiki Kostaryki, Republiki Dominikańskiej, Republiki Salwadoru, Republiki Gwatemali, Republiki Hondurasu, Jamajki, Meksykańskich Stanów Zjednoczonych, Republiki Nikaragui, Republiki Panamy, Puerto Rico, Stanów Zjednoczonych Ameryki i Polinezji Francuskiej, w których występowanie Anthonomus eugenii Cano zostało stwierdzone

Urzędowe potwierdzenie2), że owoce:

a) pochodzą z obszaru wolnego od Anthonomus eugenii Cano, ustanowionego przez organizację ochrony roślin państwa eksportującego, zgodnie z odpowiednim Międzynarodowym Standardem w zakresie Środków Fitosanitarnych7); informację o spełnieniu tego wymagania umieszcza się w świadectwie fitosanitarnym w rubryce „dodatkowa deklaracja”, jeżeli istnieje obowiązek jego wydania,

lub

b) pochodzą z miejsca produkcji wolnego od Anthonomus eugenii Cano, ustanowionego przez organizację ochrony roślin państwa eksportującego, zgodnie z odpowiednim Międzynarodowym Standardem w zakresie Środków Fitosanitarnych9); informację o spełnieniu tego wymagania umieszcza się w świadectwie fitosanitarnym w rubryce „dodatkowa deklaracja”, jeżeli istnieje obowiązek jego wydania; oraz na podstawie urzędowej kontroli8), przeprowadzanej w miejscu produkcji oraz jego bezpośrednim sąsiedztwie, co najmniej raz w miesiącu w okresie dwóch miesięcy poprzedzających eksport, zostały uznane za wolne od Anthonomus eugenii Cano.

37. Rośliny rodziny Palmae przeznaczone do sadzenia6), inne niż nasiona, pochodzące z państw nieeuropejskich

Urzędowe potwierdzenie2), że:

a) rośliny pochodzą z obszaru, o którym wiadomo, że jest wolny od Palm lethal yellowing mycoplasm i Cadang-Cadang viroid, oraz od rozpoczęcia ostatniego pełnego cyklu wegetacyjnego w miejscu produkcji i jego bezpośrednim sąsiedztwie nie zaobserwowano objawów występowania tych organizmów

lub

b) od rozpoczęcia ostatniego pełnego cyklu wegetacyjnego na roślinach nie zaobserwowano objawów występowania Palm lethal yellowing mycoplasm i Cadang-Cadang viroid, a rośliny, w miejscu produkcji, na których obserwowano objawy wskazujące na możliwość wystąpienia tych organizmów, zostały usunięte, zaś pozostałe rośliny zostały poddane zabiegowi zwalczającemu Myndus crudus Van Duzee,

c) w przypadku roślin w kulturze tkankowej rośliny takie zostały uzyskane z roślin spełniających wymagania określone w lit. a i b.

37.1. Rośliny rodzajów: Brahea Mart., Butia Becc., Chamaerops L., Jubaea Kunth, Livistona R. Br., Phoenix L., Sabal Adans., Syagrus Mart., Trachycarpus H. Wendl., Trithrinax Mart. oraz Washingtonia Raf., przeznaczone do sadzenia, o średnicy łodygi u podstawy większej niż 5 cm

Urzędowe potwierdzenie2), że rośliny:

a) przez cały okres produkcji były uprawiane w państwie, w którym występowanie Paysandisia archon (Burmeister) nie zostało stwierdzone,

lub

b) przez cały okres produkcji były uprawiane na obszarze wolnym od Paysandisia archon (Burmeister), ustanowionym przez krajową służbę ochrony roślin w państwie eksportującym, zgodnie z odpowiednim Międzynarodowym Standardem w Zakresie Środków Fitosanitarnych7),

lub

c) przez co najmniej dwa ostatnie lata przed eksportem były uprawiane w miejscu produkcji:

– urzędowo zarejestrowanym, które podlega urzędowym kontrolom8),

– w którym je fizycznie zabezpieczono przed Paysandisia archon (Burmeister) albo zastosowano zabiegi zwalczające lub zapobiegające wystąpieniu tego organizmu,

– w którym podczas urzędowych kontroli8), przeprowadzanych trzy razy w roku w odpowiednim czasie i bezpośrednio przed eksportem, nie zaobserwowano objawów występowania Paysandisia archon (Burmeister).

38.1. (uchylony)

 

38.2. Rośliny rodzaju Fuchsia L. przeznaczone do sadzenia6), inne niż nasiona, pochodzące ze Stanów Zjednoczonych Ameryki lub Federacyjnej Republiki Brazylii

Urzędowe potwierdzenie2), że w miejscu produkcji nie zaobserwowano objawów występowania Aculops fuchsiae Keifer oraz że bezpośrednio przed eksportem rośliny zostały poddane kontroli i na tej podstawie zostały uznane za wolne od tego organizmu.

39. Drzewa oraz krzewy przeznaczone do sadzenia6), inne niż nasiona oraz rośliny w kulturze tkankowej, pochodzące z państw trzecich innych niż państwa europejskie oraz państwa basenu Morza Śródziemnego

Urzędowe potwierdzenie2), że rośliny:

a) są czyste, w tym wolne od resztek roślinnych, oraz pozbawione kwiatów i owoców,

b) były uprawiane w szkółkach,

c) w odpowiednim czasie i przed eksportem zostały poddane kontroli oraz:

– zostały uznane za wolne od objawów występowania szkodliwych bakterii, wirusów oraz organizmów wirusopodobnych,

– zostały uznane za wolne od objawów występowania szkodliwych nicieni, owadów, roztoczy oraz grzybów albo zostały poddane zabiegom zwalczającym te organizmy.

40. Drzewa oraz krzewy liściaste przeznaczone do sadzenia6), inne niż nasiona oraz rośliny w kulturze tkankowej, pochodzące z państw trzecich innych niż państwa europejskie oraz państwa basenu Morza Śródziemnego

Urzędowe potwierdzenie2), że rośliny znajdują się w stanie spoczynku i są pozbawione liści.

41. Rośliny jednoroczne oraz dwuletnie, inne niż rośliny rodziny Gramineae, przeznaczone do sadzenia6), inne niż nasiona, pochodzące z państw trzecich innych niż państwa europejskie oraz państwa basenu Morza Śródziemnego

Urzędowe potwierdzenie2), że rośliny:

a) były uprawiane w szkółkach,

b) są wolne od resztek roślinnych oraz pozbawione kwiatów i owoców,

c) w odpowiednim czasie i przed eksportem zostały poddane kontroli oraz:

– zostały uznane za wolne od objawów występowania szkodliwych bakterii, wirusów oraz organizmów wirusopodobnych,

– zostały uznane za wolne od objawów występowania szkodliwych nicieni, owadów, roztoczy oraz grzybów albo zostały poddane zabiegom zwalczającym te organizmy.

42. Rośliny rodziny Gramineae będące dekoracyjnymi bylinami trawiastymi podrodzin: Bambusoideae, Panicoideae oraz rodzajów: Buchloe, Bouteloua Lag., Calamagrostis, Cortaderia Stapf., Glyceria R. Br., Hakonechloa Mak. ex Honda, Hystrix, Molinia, Phalaris L., Shibataea, Spartina Schreb., Stipa L. oraz Uniola L., przeznaczone do sadzenia6), inne niż nasiona, pochodzące z państw trzecich innych niż państwa europejskie oraz państwa basenu Morza Śródziemnego

Urzędowe potwierdzenie2), że rośliny:

a) były uprawiane w szkółkach,

b) są wolne od resztek roślinnych oraz pozbawione kwiatów i owoców,

c) przed eksportem zostały poddane kontroli oraz:

– zostały uznane za wolne od objawów występowania szkodliwych bakterii, wirusów oraz organizmów wirusopodobnych,

– zostały uznane za wolne od objawów występowania szkodliwych nicieni, owadów, roztoczy oraz grzybów albo zostały poddane zabiegom zwalczającym te organizmy.

43. Rośliny skarlone naturalnie lub sztucznie, przeznaczone do sadzenia6), inne niż nasiona, pochodzące z państw nieeuropejskich

Urzędowe potwierdzenie2), że:

a) rośliny, włącznie z roślinami zebranymi bezpośrednio z naturalnych stanowisk, były uprawiane, przechowywane oraz prowadzone, przez co najmniej dwa ostatnie lata przed eksportem, w urzędowo zarejestrowanych szkółkach, które podlegają urzędowym kontrolom8),

b) rośliny znajdujące się w szkółkach, o których mowa w lit. a:

aa) przez co najmniej dwa ostatnie lata przed eksportem:

– rosły w pojemnikach, umieszczonych na półkach znajdujących się co najmniej 50 cm ponad powierzchnią ziemi,

– zostały poddane zabiegom zwalczającym nieeuropejskie rdze; informację o substancji aktywnej, stężeniu oraz terminie przeprowadzenia zabiegu umieszcza się w świadectwie fitosanitarnym w rubryce „zabieg oczyszczania lub odkażania”,

– były urzędowo kontrolowane8) co najmniej sześć razy w roku, w odpowiednich odstępach czasu, na obecność organizmów szkodliwych wymienionych w załącznikach nr 1 i 2 do rozporządzenia; kontrolę roślin w szkółkach i ich bezpośrednim sąsiedztwie przeprowadza się co najmniej przez ocenę wizualną każdego rzędu na polu lub w szkółce i wszystkich części roślin znajdujących się powyżej podłoża uprawowego na wyrywkowej próbie składającej się co najmniej z 300 roślin danego gatunku, jeżeli liczba roślin tego gatunku nie przekracza 3000, lub 10% roślin, jeżeli liczba roślin przekracza 3000,

– w wyniku urzędowej kontroli8) uznano za wolne od organizmów szkodliwych wymienionych w załącznikach nr 1 i 2 do rozporządzenia; rośliny porażone zostały usunięte, a pozostałe poddano zabiegom zwalczającym te organizmy, a następnie poddano kontroli w celu zapewnienia, że są wolne od tych organizmów,

– zostały posadzone albo w nieużywanym sztucznym podłożu uprawowym, albo w podłożu naturalnym, które zostało poddane zabiegowi fumigacji lub zabiegowi termicznemu i nie zawierało organizmów szkodliwych,

– były przechowywane w warunkach zapewniających, że podłoże uprawowe jest wolne od organizmów szkodliwych, oraz w czasie dwóch tygodni przed eksportem zostały:

– otrząśnięte z podłoża, umyte czystą wodą w celu usunięcia podłoża oraz przechowywane z odsłoniętymi korzeniami

lub

– otrząśnięte z podłoża, umyte czystą wodą w celu usunięcia podłoża oraz zasadzone ponownie w podłożu, które zostało poddane zabiegowi fumigacji lub zabiegowi termicznemu i nie zawierało organizmów szkodliwych,

lub

– poddane zabiegom zapewniającym, że podłoże uprawowe jest wolne od organizmów szkodliwych; informację o substancji aktywnej, stężeniu oraz terminie przeprowadzenia zabiegu umieszcza się w świadectwie fitosanitarnym w rubryce „zabieg oczyszczania lub odkażania”,

bb) zostały zapakowane w zamknięte pojemniki, które urzędowo zaplombowano oraz oznaczono numerem rejestracyjnym szkółki; numer wpisuje się w świadectwie fitosanitarny w rubryce „deklaracja dodatkowa”.

44. Byliny przeznaczone do sadzenia6), inne niż nasiona, rodzin: Caryophyllaceae (z wyjątkiem rodzaju Dianthus L.), Compositae (z wyjątkiem rodzaju Dendranthema (DC.) Des Moul.), Cruciferae, Leguminosae oraz Rosaceae (z wyjątkiem rodzaju Fragaria L.), pochodzące z państw trzecich innych niż państwa europejskie i państwa basenu Morza Śródziemnego

Urzędowe potwierdzenie2), że rośliny:

a) były uprawiane w szkółkach,

b) są wolne od resztek roślinnych oraz pozbawione kwiatów i owoców,

c) w odpowiednim czasie i przed eksportem były poddane kontroli

oraz

– zostały uznane za wolne od objawów porażenia przez szkodliwe bakterie, wirusy oraz organizmy wirusopodobne,

– zostały uznane za wolne od oznak lub objawów wywoływanych występowaniem szkodliwych nicieni, owadów, roztoczy oraz grzybów albo zostały poddane zabiegom zwalczającym takie organizmy.

45.1. Rośliny gatunków zielnych oraz rośliny rodzajów: Ficus L. i Hibiscus L. przeznaczone do sadzenia6), inne niż cebule, bulwocebule, kłącza, nasiona i bulwy, pochodzące z państw nieeuropejskich

Urzędowe potwierdzenie2), że rośliny:

a) pochodzą z obszaru wolnego od Bemisia tabaci Genn. (populacje nieeuropejskie), ustanowionego przez organizację ochrony roślin państwa eksportującego zgodnie z odpowiednim Międzynarodowym Standardem w zakresie Środków Fitosanitarnych7); informację o spełnieniu tego wymagania umieszcza się w świadectwie fitosanitarnym w rubryce „dodatkowa deklaracja”, jeżeli istnieje obowiązek jego wydania,

lub

b) pochodzą z miejsca produkcji wolnego od Bemisia tabaci Genn. (populacje nieeuropejskie), ustanowionego przez organizację ochrony roślin państwa eksportującego, zgodnie z odpowiednim Międzynarodowym Standardem w zakresie Środków Fitosanitarnych9); informację o spełnieniu tego wymagania umieszcza się w świadectwie fitosanitarnym w rubryce „dodatkowa deklaracja”, jeżeli istnieje obowiązek jego wydania; na podstawie urzędowej kontroli8), przeprowadzanej co najmniej raz na trzy tygodnie w okresie dziewięciu tygodni poprzedzających eksport, zostały uznane za wolne od Bemisia tabaci Genn. (populacje nieeuropejskie),

lub

c) rośliny przechowywane lub uprawiane w miejscu produkcji, w którym stwierdzono Bemisia tabaci Genn. (populacje nieeuropejskie), zostały poddane zabiegowi zwalczającemu Bemisia tabaci Genn. (populacje nieeuropejskie); miejsce produkcji zostało uznane za wolne od Bemisia tabaci Genn. (populacje nieeuropejskie) w wyniku urzędowych kontroli8), przeprowadzanych co tydzień w okresie dziewięciu tygodni poprzedzających eksport, oraz w wyniku monitorowania prowadzonego w okresie dziewięciu tygodni poprzedzających eksport; informację o zabiegach zwalczających umieszcza się w świadectwie fitosanitarnym, jeżeli istnieje obowiązek jego wydania,

lub

d) rośliny zostały uzyskane w bezpośredniej linii z roślin matecznych, które zostały uznane za wolne od Bemisia tabaci Genn. (populacje nieeuropejskie), były uprawiane in vitro na sterylnym podłożu oraz w sterylnych warunkach, uniemożliwiających porażenie przez Bemisia tabaci Genn. (populacje nieeuropejskie) oraz były przemieszczane w sterylnych warunkach w przezroczystych pojemnikach.

45.2. Kwiaty cięte roślin rodzajów: Aster, Eryngium L., Gypsophila L., Hypericum L., Lisianthus L., Rosa L., Solidago L., Trachelium L. oraz warzywa liściowe roślin rodzaju Ocimum L., pochodzące z krajów nieeuropejskich

Urzędowe potwierdzenie2), że kwiaty cięte oraz warzywa liściowe:

a) pochodzą z państwa wolnego od Bemisia tabaci Genn. (populacje nieeuropejskie)

lub

b) bezpośrednio przed eksportem zostały poddane urzędowej kontroli8), w wyniku której zostały uznane za wolne od Bemisia tabaci Genn. (populacje nieeuropejskie).

45.3. Rośliny gatunku Solanum lycopersicum L. przeznaczone do sadzenia6), inne niż nasiona, pochodzące z państw, w których występowanie Tomato yellow leaf curl virus zostało stwierdzone, a ponadto:

 

a) gdzie występowanie Bemisia tabaci Genn. nie zostało stwierdzone,

Urzędowe potwierdzenie2), że na roślinach nie zaobserwowano objawów występowania Tomato yellow leaf curl wirus;

b) gdzie występowanie Bemisia tabaci Genn. zostało stwierdzone

urzędowe potwierdzenie2), że:

a) na roślinach nie zaobserwowano objawów występowania Tomato yellow leaf curl virus oraz:

– rośliny pochodzą z obszaru, o którym wiadomo, że jest wolny od Bemisia tabaci Genn., lub

– na podstawie urzędowych kontroli8), przeprowadzanych co najmniej raz w miesiącu w okresie trzech miesięcy przed eksportem, miejsce produkcji zostało uznane za wolne od Bemisia tabaci Genn.,

lub

b) w miejscu produkcji nie zaobserwowano objawów występowania Tomato yellow leaf curl virus oraz zastosowano zabiegi zwalczające Bemisia tabaci Genn. i wprowadzono monitoring w celu zapewnienia, że jest ono wolne od tego organizmu.

46. Rośliny przeznaczone do sadzenia6), inne niż nasiona, bulwy, bulwocebule i kłącza, pochodzące z państw, w których występowanie organizmów szkodliwych: Bean golden mosaic virus, Cowpea mild mottle virus, Lettuce infectious yellow virus, Pepper mild tigré virus, Squash leaf curl virus oraz innych wirusów przenoszonych przez Bemisia tabaci Genn. zostało stwierdzone, a ponadto:

 

a) gdzie występowanie Bemisia tabaci Genn. (populacje nieeuropejskie) lub innych wektorów organizmów szkodliwych wymienionych we wprowadzeniu do wyliczenia nie zostało stwierdzone,

b) gdzie występowanie Bemisia tabaci Genn. (populacje nieeuropejskie) lub innych wektorów organizmów szkodliwych wymienionych we wprowadzeniu do wyliczenia zostało stwierdzone

Urzędowe potwierdzenie2), że od rozpoczęcia ostatniego pełnego cyklu wegetacyjnego na roślinach nie zaobserwowano objawów występowania Bean golden mosaic virus, Cowpea mild mottle virus, Lettuce infectious yellow virus, Pepper mild tigré virus, Squash leaf curl virus oraz innych wirusów przenoszonych przez Bemisia tabaci Genn., urzędowe potwierdzenie2), że podczas odpowiedniego okresu na roślinach nie zaobserwowano objawów występowania Bean golden mosaic virus, Cowpea mild mottle virus, Lettuce infectious yellow virus, Pepper mild tigré virus, Squash leaf curl virus oraz innych wirusów przenoszonych przez Bemisia tabaci Genn.,

oraz

a) rośliny pochodzą z obszaru, o którym wiadomo, że jest wolny od Bemisia tabaci Genn. oraz innych wektorów organizmów szkodliwych wymienionych we wprowadzeniu do wyliczenia,

lub

b) na podstawie urzędowych kontroli8), przeprowadzanych w odpowiednim czasie, miejsce produkcji zostało uznane za wolne od Bemisia tabaci Genn. i innych wektorów organizmów szkodliwych wymienionych we wprowadzeniu do wyliczenia,

lub

c) rośliny zostały poddane zabiegowi zwalczającemu Bemisia tabaci Genn.,

lub

d) rośliny zostały uzyskane w bezpośredniej linii z roślin matecznych, które zostały uznane za wolne od Bemisia tabaci Genn. (populacje nieeuropejskie), były uprawiane in vitro na sterylnym podłożu oraz w sterylnych warunkach, uniemożliwiających porażenie przez Bemisia tabaci Genn. (populacje nieeuropejskie), oraz były przemieszczane w sterylnych warunkach w przezroczystych pojemnikach.

47. Nasiona roślin gatunku Helianthus annuus L.

Urzędowe potwierdzenie2), że:

a) nasiona pochodzą z obszaru, o którym wiadomo, że jest wolny od Plasmopara halstedii (Farlow) Berl. and de Toni,

lub

b) nasiona, inne niż nasiona, które zostały wyprodukowane z roślin odmian odpornych na wszystkie rasy Plasmopara halstedii (Farlow) Berl. and de Toni, znajdujące się w miejscu produkcji, zostały poddane zabiegowi zwalczającemu Plasmopara halstedii (Farlow) Berl. and de Toni.

48. Nasiona roślin gatunku Solanum lycopersicum L.

Urzędowe potwierdzenie2), że nasiona zostały uzyskane przy zastosowaniu metody ekstrakcji kwasów albo równoważnej metody zatwierdzonej przez Komisję Europejską oraz

a) nasiona pochodzą z obszaru, na którym występowanie Clavibacter michiganensis ssp. michiganensis (Smith) Davis et al., Xanthomonas campestris pv. vesicatoria (Doidge) Dye oraz Potato spindle tuber viroid nie zostało stwierdzone,

lub

b) od rozpoczęcia ostatniego pełnego cyklu wegetacyjnego na roślinach, w miejscu produkcji, nie zaobserwowano objawów występowania chorób wywoływanych przez organizmy wymienione w lit. a,

lub

c) nasiona zostały poddane urzędowym badaniom12) co najmniej na obecność organizmów wymienionych w lit. a, przeprowadzonym na reprezentatywnej próbie przy zastosowaniu odpowiednich metod, i w ich wyniku zostały uznane za wolne od tych organizmów.

49.1. Nasiona roślin gatunku Medicago sativa L.

Urzędowe potwierdzenie2), że:

a) od rozpoczęcia ostatniego pełnego cyklu wegetacyjnego w miejscu produkcji nie zaobserwowano objawów występowania Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev oraz na podstawie badań laboratoryjnych przeprowadzonych na reprezentatywnej próbce nie stwierdzono występowania tego organizmu

lub

b) przed eksportem przeprowadzono zabieg fumigacji,

lub

c) nasiona zostały poddane fizycznym zabiegom zwalczającym Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev oraz na podstawie badań laboratoryjnych przeprowadzonych na reprezentatywnej próbce tych nasion nie stwierdzono występowania tego organizmu.

49.2. Nasiona roślin gatunku Medicago sativa L. pochodzące z państw, w których występowanie Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus (Smith) Davis et al. zostało stwierdzone

Urzędowe potwierdzenie2), że:

a) od 10 lat w danym gospodarstwie rolnym i jego bezpośrednim sąsiedztwie nie stwierdzono występowania Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus (Smith) Davis et al.,

b) spełniony jest jeden z poniższych warunków:

– uprawiane rośliny są odmianą o wysokiej odporności na Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus (Smith) Davis et al.,

– podczas zbioru nasion uprawa nie rozpoczęła czwartego pełnego cyklu wegetacyjnego od siewu, a poprzednio miał miejsce nie więcej niż jeden zbiór nasion z uprawy,

– zawartość zanieczyszczeń nie przekracza wagowo 0,1% masy nasion,

c) od rozpoczęcia ostatniego pełnego cyklu wegetacyjnego lub, w odpowiednich przypadkach, dwóch ostatnich pełnych cykli wegetacyjnych, w miejscu produkcji oraz na uprawach roślin gatunku Medicago sativa L., w bezpośrednim sąsiedztwie miejsca produkcji, nie zaobserwowano objawów występowania Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus (Smith) Davis et al.,

d) rośliny były uprawiane na polu, na którym w okresie ostatnich trzech lat poprzedzających ich siew nie uprawiano roślin gatunku Medicago sativa L.

50. Nasiona roślin gatunku Oryza sativa L.

Urzędowe potwierdzenie2), że:

a) nasiona zostały poddane urzędowym badaniom12) z zastosowaniem testów nematologicznych i w ich wyniku zostały uznane za wolne od Aphelenchoides besseyi Christie

lub

b) nasiona zostały poddane zabiegowi z zastosowaniem gorącej wody lub innemu zabiegowi zwalczającemu Aphelenchoides besseyi Christie.

51. Nasiona roślin rodzaju Phaseolus L.

Urzędowe potwierdzenie2), że:

a) nasiona pochodzą z obszaru, o którym wiadomo, że jest wolny od Xanthomonas campestris pv. phaseoli (Smith) Dye,

lub

b) reprezentatywna próba nasion została poddana badaniom i w ich wyniku uznana za wolną od Xanthomonas campestris pv. phaseoli (Smith) Dye.

52. Nasiona roślin gatunku Zea mays L.

Urzędowe potwierdzenie2), że:

a) nasiona pochodzą z obszaru, o którym wiadomo, że jest wolny od Erwinia stewartii (Smith) Dye,

lub

b) reprezentatywna próbka nasion została poddana badaniom i w ich wyniku uznana za wolną od Erwinia stewartii (Smith) Dye.

53. Nasiona roślin rodzajów: Triticum, Secale oraz X Triticosecale pochodzące z Islamskiego Państwa Afganistanu, Republiki Indii, Republiki Iraku, Islamskiej Republiki Iranu, Meksykańskich Stanów Zjednoczonych, Królestwa Nepalu, Islamskiej Republiki Pakistanu, Republiki Południowej Afryki i Stanów Zjednoczonych Ameryki, gdzie występowanie Tilletia indica Mitra zostało stwierdzone

Urzędowe potwierdzenie2), że nasiona pochodzą z obszaru, na którym występowanie Tilletia indica Mitra nie zostało stwierdzone; nazwę obszaru umieszcza się w świadectwie fitosanitarnym w rubryce „miejsce pochodzenia”.

54. Ziarno roślin rodzajów: Triticum, Secale oraz X Triticosecale pochodzące z Islamskiego Państwa Afganistanu, Republiki Indii, Republiki Iraku, Islamskiej Republiki Iranu, Meksykańskich Stanów Zjednoczonych, Królestwa Nepalu, Islamskiej Republiki Pakistanu, Republiki Południowej Afryki i Stanów Zjednoczonych Ameryki, gdzie występowanie Tilletia indica Mitra nie zostało stwierdzone

Urzędowe potwierdzenie2), że:

a) ziarno pochodzi z obszaru, na którym występowanie Tilletia indica Mitra nie zostało stwierdzone; nazwę obszaru umieszcza się w świadectwie fitosanitarnym w rubryce „miejsce pochodzenia”,

lub

b) od rozpoczęcia ostatniego pełnego cyklu wegetacyjnego na roślinach, w miejscu produkcji, nie zaobserwowano objawów występowania Tilletia indica Mitra oraz w czasie zbiorów ziarna i przed wysyłką zostały pobrane reprezentatywne próby ziarna, które poddano badaniom, i w ich wyniku uznano, że są wolne od Tilletia indica Mitra; informację o treści „poddane badaniom i uznane za wolne od Tilletia indica Mitra” umieszcza się w świadectwie fitosanitarnym w rubryce „nazwa produktu”.

Dział II

Rośliny, produkty roślinne lub przedmioty pochodzące z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub Wspólnoty

Rośliny, produkty roślinne lub przedmioty

Wymagania specjalne

1

2

2. Drewno12) roślin gatunku Platanus L., włącznie z drewnem, które nie zachowało naturalnie zaokrąglonej powierzchni

Urzędowe potwierdzenie1), że drewno:

a) pochodzi z obszarów, o których wiadomo, że są wolne od Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr.,

lub

b) zostało oznaczone znakiem „Kiln-dried” lub „KD” („suszone komorowo”) lub innym międzynarodowo uznanym znakiem, umieszczonym na powierzchni drewna lub na jego opakowaniu, potwierdzającym, że drewno zostało poddane suszeniu komorowemu, przeprowadzonemu w odpowiednim czasie i temperaturze; wilgotność drewna uzyskana w czasie suszenia nie przekraczała 20% suchej masy.

4. Rośliny rodzaju Pinus L. przeznaczone do sadzenia6), inne niż nasiona

Urzędowe potwierdzenie2), że od rozpoczęcia ostatniego pełnego cyklu wegetacyjnego w miejscu produkcji i jego bezpośrednim sąsiedztwie nie zaobserwowano objawów występowania Scirrhia pini Funk and Parker.

5. Rośliny rodzajów: Abies Mill., Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L., Pseudotsuga Carr. oraz Tsuga Carr., przeznaczone do sadzenia6), inne niż nasiona

Urzędowe potwierdzenie2), że od rozpoczęcia ostatniego pełnego cyklu wegetacyjnego w miejscu produkcji i jego bezpośrednim sąsiedztwie nie zaobserwowano objawów występowania Melampsora medusae Thümen

6. Rośliny rodzaju Populus L. przeznaczone do sadzenia6), inne niż nasiona

Urzędowe potwierdzenie2), że od rozpoczęcia ostatniego pełnego cyklu wegetacyjnego w miejscu produkcji i jego bezpośrednim sąsiedztwie nie zaobserwowano objawów występowania Melampsora medusae Thümen.

7. Rośliny rodzajów: Castanea Mill. oraz Quercus L., przeznaczone do sadzenia6), inne niż nasiona

Urzędowe potwierdzenie2), że:

a) rośliny pochodzą z obszaru, o którym wiadomo, że jest wolny od Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr,

lub

b) od rozpoczęcia ostatniego pełnego cyklu wegetacyjnego w miejscu produkcji i jego bezpośrednim sąsiedztwie nie zaobserwowano objawów występowania Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr.

8. Rośliny z rodzaju Platanus L., przeznaczone do sadzenia9), inne niż nasiona

Urzędowe potwierdzenie1), że:

a) rośliny pochodzą z obszarów, o których wiadomo, że są wolne od Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr.,

lub

b) od rozpoczęcia ostatniego pełnego cyklu wegetacyjnego w miejscu produkcji i jego bezpośrednim sąsiedztwie nie zaobserwowano objawów występowania Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr.

9. Rośliny rodzajów: Amelanchier Med., Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Pyracantha Roem., Pyrus L., Sorbus L. oraz gatunku Photinia davidiana (Dcne.) Cardot, przeznaczone do sadzenia6), inne niż nasiona

Urzędowe potwierdzenie2), że:

a) rośliny pochodzą z obszaru uznanego przez Komisję Europejską za wolny od10) Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.

lub

b) z pola, na którym były produkowane rośliny, oraz z jego bezpośredniego sąsiedztwa zostały usunięte rośliny, które wykazywały objawy występowania Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.

10. Rośliny rodzajów: Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. oraz mieszańce tych rodzajów, inne niż owoce i nasiona

Urzędowe potwierdzenie2), że:

a) rośliny pochodzą z obszarów, o których wiadomo, że są wolne od Spiroplasma citri Saglio et al., Phoma tracheiphila (Petri), Kanchaveli and Gikashvili oraz Citrus tristeza virus (szczepy europejskie),

lub

b) rośliny pochodzą z uprawy prowadzonej zgodnie z programem kwalifikowania13), wymagającym ich pochodzenia w bezpośredniej linii z materiału, który był utrzymywany w odpowiednich warunkach oraz został poddany indywidualnemu urzędowemu badaniu12) na obecność co najmniej Citrus tristeza virus (szczepy europejskie), przy zastosowaniu testów lub metod zgodnych z międzynarodowymi standardami; rośliny były stale uprawiane w szklarni zabezpieczonej przed owadami lub w izolatorach i nie zaobserwowano na nich objawów występowania Spiroplasma citri Saglio et al., Phoma tracheiphila (Petri) Kanchaveli and Gikashvili i Citrus tristeza virus (szczepy europejskie),

lub

c) rośliny:

– pochodzą z uprawy prowadzonej zgodnie z programem kwalifikowania13) wymagającym ich uzyskania w bezpośredniej linii z materiału, który był utrzymywany w odpowiednich warunkach oraz został poddany indywidualnemu urzędowemu badaniu12) na obecność co najmniej Citrus tristeza virus (szczepy europejskie), przy zastosowaniu testów lub metod zgodnych z międzynarodowymi standardami, i na podstawie tego badania stwierdzono, że jest on wolny od Citrus tristeza virus (szczepy europejskie), oraz na podstawie indywidualnych urzędowych badań12) zostały zakwalifikowane jako wolne co najmniej od Citrus tristeza virus (szczepy europejskie)

oraz

– zostały poddane kontroli i od rozpoczęcia ostatniego pełnego cyklu wegetacyjnego nie zaobserwowano objawów występowania Spiroplasma citri Saglio et al., Phoma tracheiphila (Petri) Kanchaveli and Gikashvili i Citrus tristeza virus.

10.1. Rośliny rodzajów: Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. oraz mieszańce tych rodzajów, Casimiroa, Clausena Burm f., Vepris Comm., Zanthoxylum L., inne niż owoce i nasiona

Urzędowe potwierdzenie2), że rośliny pochodzą z obszaru wolnego od Trioza erytreae Del Guercio, ustanowionego przez organizację ochrony roślin państwa członkowskiego, zgodnie z odpowiednim Międzynarodowym Standardem w zakresie Środków Fitosanitarnych7).

11. Rośliny rodzin: Araceae, Marantaceae, Musacae, Strelitziaceae oraz rośliny rodzaju Persea, ukorzenione lub z towarzyszącym podłożem uprawowym

Urzędowe potwierdzenie2), że:

a) od rozpoczęcia ostatniego pełnego cyklu wegetacyjnego w miejscu produkcji nie stwierdzono porażenia przez Radopholus similis (Cobb) Thorne

lub

b) od rozpoczęcia ostatniego pełnego cyklu wegetacyjnego gleba oraz korzenie roślin podejrzanych o porażenie zostały poddane urzędowemu badaniu12) nematologicznemu na obecność co najmniej Radopholus similis (Cobb) Thorne oraz na podstawie tego badania stwierdzono, że są one wolne od tego organizmu.

12. Rośliny rodzajów: Fragaria L., Prunus L. oraz Rubus L., przeznaczone do sadzenia6), inne niż nasiona

Urzędowe potwierdzenie2), że:

a) rośliny pochodzą z obszaru, o którym wiadomo, że jest wolny od wymienionych poniżej organizmów szkodliwych,

lub

b) od rozpoczęcia ostatniego pełnego cyklu wegetacyjnego na roślinach, w miejscu produkcji, nie zaobserwowano objawów występowania wymienionych poniżej organizmów:

– na roślinach rodzaju Fragaria L.:

Phytophthora fragariae Hickman var. fragariae,

Arabis mosaic virus,

Raspberry ringspot virus,

Strawberry crinkle virus,

Strawberry latent ringspot virus,

Strawberry mild yellow edge virus,

Tomato black ring virus,

Xanthomonas fragariae Kennedy and King.,

– na roślinach rodzaju Prunus L.:

Apricot chlorotic leafroll mycoplasm,

Xanthomonas campestris pv. pruni (Smith) Dye.,

– na roślinach gatunku Prunus persica (L.) Batsch:

Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier et al.) Young et al.,

– na roślinach rodzaju Rubus L.:

Arabis mosaic virus,

Raspberry ringspot virus,

Strawberry latent ringspot virus,

Tomato black ring virus.

13. Rośliny rodzajów: Cydonia Mill. oraz Pyrus L., przeznaczone do sadzenia6), inne niż nasiona

Urzędowe potwierdzenie2), że:

a) rośliny pochodzą z obszaru, o którym wiadomo, że jest wolny od Pear decline mycoplasm,

lub

b) w czasie ostatnich trzech pełnych cykli wegetacyjnych rośliny, w miejscu produkcji i jego bezpośrednim sąsiedztwie, na których obserwowano objawy wskazujące na możliwość wystąpienia Pear decline mycoplasm, zostały usunięte.

14. Rośliny rodzaju Fragaria L. przeznaczone do sadzenia6), inne niż nasiona

Urzędowe potwierdzenie2), że:

a) rośliny pochodzą z obszaru, o którym wiadomo, że jest wolny od Aphelenchoides besseyi Christie,

lub

b) od rozpoczęcia ostatniego pełnego cyklu wegetacyjnego na roślinach, w miejscu produkcji, nie zaobserwowano objawów występowania Aphelenchoides besseyi Christie,

lub

c) w przypadku roślin w kulturze tkankowej, rośliny te zostały uzyskane z roślin spełniających wymagania określone w lit. b lub zostały poddane urzędowemu badaniu12) z zastosowaniem metod nematologicznych i w wyniku tego badania zostały uznane za wolne od Aphelenchoides besseyi Christie.

15. Rośliny rodzaju Malus Mill. przeznaczone do sadzenia6), inne niż nasiona

Urzędowe potwierdzenie2), że:

a) rośliny pochodzą z obszaru, o którym wiadomo, że jest wolny od Apple proliferation mycoplasm,

lub

b) są spełnione poniższe wymagania:

– rośliny inne niż te, które zostały uzyskane z nasion, zostały: urzędowo kwalifikowane13) zgodnie z programem kwalifikowania wymagającym ich pochodzenia w bezpośredniej linii z materiału, który był utrzymywany w odpowiednich warunkach oraz został poddany urzędowemu badaniu12) na obecność co najmniej Apple proliferation mycoplasm i w wyniku tego badania został uznany za wolny od tego organizmu,

albo

uzyskane w bezpośredniej linii z materiału, który był utrzymywany w odpowiednich warunkach oraz został poddany w czasie ostatnich sześciu pełnych cykli wegetacyjnych co najmniej raz urzędowemu badaniu12) na obecność co najmniej Apple proliferation mycoplasm i w wyniku tego badania został uznany za wolny od tego organizmu,

– od rozpoczęcia trzech ostatnich pełnych cykli wegetacyjnych na roślinach, w miejscu produkcji, oraz na podatnych roślinach, w bezpośrednim sąsiedztwie miejsca produkcji, nie zaobserwowano objawów występowania Apple proliferation mycoplasm.

16. Rośliny następujących gatunków rodzaju Prunus L. przeznaczone do sadzenia6), inne niż nasiona:

Prunus amygdalus Batsch,

Prunus armeniaca L.,

Prunus blireiana Andre,

Prunus brigantina Vill.,

Prunus cerasifera Ehrh.,

Prunus cistena Hansen,

Prunus curdica Fenzl and Fritsch.,

Prunus domestica ssp. domestica L.,

Prunus domestica ssp. insititia (L.) C.K. Schneid.,

Prunus domestica ssp. italica (Borkh.) Hegi.,

Prunus glandulosa Thunb.,

Prunus holosericea Batal.,

Prunus hortulana Bailey,

Prunus japonica Thunb.,

Prunus mandshurica (Maxim.) Koehne,

Prunus maritima Marsh.,

Prunus mume Sieb. and Zucc.,

Prunus nigra Ait.,

Prunus persica (L.) Batsch,

Prunus salicina L.,

Prunus sibirica L.,

Prunus simonii Carr.,

Prunus spinosa L.,

Prunus tomentosa Thunb.,

Prunus triloba Lindl.,

– inne gatunki Prunus L., podatne na Plum pox virus

Urzędowe potwierdzenie2), że

a) rośliny pochodzą z obszaru, o którym wiadomo, że jest wolny od Plum pox virus,

lub

b) są spełnione poniższe wymagania:

– rośliny inne niż te, które zostały uzyskane z nasion: były urzędowo kwalifikowane13) zgodnie z programem kwalifikowania wymagającym ich uzyskania w bezpośredniej linii z materiału, który był utrzymywany w odpowiednich warunkach oraz był poddany urzędowemu badaniu12) na obecność co najmniej Plum pox virus i w wyniku tego badania został uznany za wolny od tego organizmu,

albo

zostały uzyskane w bezpośredniej linii z materiału, który był utrzymywany w odpowiednich warunkach i co najmniej raz w czasie ostatnich trzech pełnych cykli wegetacyjnych był poddany urzędowemu badaniu12) na obecność co najmniej Plum pox wirus i w wyniku tego badania został uznany za wolny od tego organizmu,

– od rozpoczęcia trzech ostatnich pełnych cykli wegetacyjnych na roślinach, w miejscu produkcji, i na podatnych roślinach, w bezpośrednim sąsiedztwie miejsca produkcji, nie zaobserwowano objawów występowania Plum pox virus,

– rośliny w miejscu produkcji, które wykazywały objawy występowania chorób wywoływanych przez inne wirusy lub organizmy wirusopodobne, zostały usunięte.

17. Rośliny rodzaju Vitis L, inne niż owoce i nasiona

Urzędowe potwierdzenie2), że od rozpoczęcia ostatnich dwóch pełnych cykli wegetacyjnych na roślinach matecznych, w miejscu produkcji, nie zaobserwowano objawów występowania Grapevine flavescence dorée MLO oraz Xylophilus ampelinus (Panagopoulos) Willems et al.

18.1. Bulwy roślin gatunku Solanum tuberosum L. przeznaczone do sadzenia6)

Urzędowe potwierdzenie2), że:

a) są spełnione wymagania określone w przepisach w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzenianiu się grzyba Synchytrium endobioticum

oraz

b) bulwy pochodzą z obszaru, o którym wiadomo, że jest wolny od Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckermann and Kotthoff) Davis et al., albo są spełnione wymagania określone w przepisach w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzenianiu się Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckermann and Kotthoff) Davis et al.,

oraz

d) bulwy spełniają jedno z poniższych wymagań:

(aa) pochodzą z obszaru, na którym występowanie Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. nie zostało stwierdzone,

albo

(bb) w przypadku obszaru, na którym występowanie Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. zostało stwierdzone, bulwy pochodzą z miejsca produkcji uznanego za wolne od Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. lub pochodzą z miejsca produkcji, które po zastosowaniu środków zwalczających uznano za wolne od Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.,

oraz

e) bulwy pochodzą z obszaru, na którym występowanie Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (wszystkie populacje) i Meloidogyne fallax Karssen nie zostało stwierdzone, a w przypadku obszaru, na którym występowanie Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (wszystkie populacje) i Meloidogyne fallax Karssen zostało stwierdzone:

– na podstawie corocznych lustracji roślin żywicielskich, uwzględniających ocenę wizualną tych roślin w odpowiednim czasie oraz ocenę wizualną całych i przekrojonych bulw dokonywaną po zbiorze w miejscu produkcji, stwierdzono, że miejsce produkcji jest wolne od Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (wszystkie populacje) i Meloidogyne fallax Karssen,

albo

– po zbiorze bulwy zostały poddane: losowemu próbobraniu i kontroli na obecność objawów występowania Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (wszystkie populacje) i Meloidogyne fallax Karssen, po zastosowaniu metody stymulującej objawy, albo badaniom laboratoryjnym, oraz ocenie wizualnej całych i przekrojonych bulw w odpowiednim czasie oraz przy każdym zamykaniu opakowań lub pojemników, przed wprowadzeniem ich do obrotu, zgodnie z wytycznymi dotyczącymi zamykania opakowań, określonymi w przepisach Unii Europejskiej w sprawie obrotu sadzeniakami ziemniaka; na podstawie przeprowadzonych kontroli i badań nie stwierdzono objawów występowania Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (wszystkie populacje) i Meloidogyne fallax Karssen na bulwach.

18.1.1. Bulwy roślin gatunku Solanum tuberosum L. przeznaczone do sadzenia6), z wyjątkiem bulw przeznaczonych do wykorzystania w miejscu produkcji, w którym zostały one wyprodukowane, innych niż sadzeniaki ziemniaka

Urzędowe potwierdzenie2), że są spełnione wymagania określone w przepisach w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzenianiu się Globodera pallida (Stone) Behrens oraz Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens.

18.2. Bulwy roślin gatunku Solanum tuberosum L. przeznaczone do sadzenia6), inne niż bulwy tych odmian, które zostały urzędowo zarejestrowane w co najmniej jednym państwie członkowskim na podstawie przepisów Unii Europejskiej w sprawie wspólnotowego katalogu odmian gatunków roślin rolniczych

Oprócz wymagań wymienionych w przepisach w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzenianiu się grzyba Synchytrium endobioticum urzędowe potwierdzenie2), że bulwy:

a) stanowią zaawansowany materiał hodowlany; potwierdzenie to umieszcza się w dokumencie towarzyszącym bulwom,

b) zostały wyprodukowane na terytorium Wspólnoty oraz

c) zostały uzyskane w bezpośredniej linii z materiału, który był utrzymywany w odpowiednich warunkach, i na terytorium Wspólnoty był poddany urzędowemu badaniu12) w czasie kwarantanny i na podstawie tego badania stwierdzono, że są one wolne od organizmów szkodliwych.

18.3. Rośliny rodzaju Solanum L. tworzące stolony lub bulwy oraz mieszańce tych roślin, przeznaczone do sadzenia6), inne niż bulwy roślin gatunku Solanum tuberosum L., które określono w pkt 18.1 lub 18.2, oraz inne niż materiał zachowawczy w formie kultur in vitro, przechowywany w bankach genów lub kolekcjach materiału genetycznego

a) rośliny powinny być przechowywane w warunkach kwarantanny i na podstawie badań przeprowadzanych w czasie kwarantanny stwierdzono, że są one wolne od organizmów szkodliwych,

b) badania w czasie kwarantanny, o których mowa w lit. a:

aa) są nadzorowane przez organizację ochrony roślin państwa członkowskiego oraz przeprowadzane przez przeszkolonych pracowników tej organizacji lub innej jednostki upoważnionej przez tę organizację,

bb) są przeprowadzane w miejscu wyposażonym w urządzenia zabezpieczające przed rozprzestrzenianiem się organizmów szkodliwych oraz zapewniające utrzymanie materiału i roślin wskaźnikowych w sposób zabezpieczający je przed niebezpieczeństwem rozprzestrzeniania się organizmów szkodliwych,

cc) są wykonane na każdej jednostce materiału i uwzględniają:

– wizualne kontrole na obecność objawów występowania organizmów szkodliwych, przeprowadzane w regularnych odstępach czasu przez co najmniej jeden pełny cykl wegetacyjny, z uwzględnieniem rodzaju materiału oraz jego stadium rozwoju,

– badanie przeprowadzone zgodnie z metodami zgłaszanymi Stałemu Komitetowi do spraw Zdrowia Roślin przy Komisji Europejskiej, na obecność:

– w przypadku całego materiału ziemniaka co najmniej: Andean potato latent virus, Arracacha virus B. oca strain, Potato black ringspot virus, Potato spindle tuber viroid, Potato virus T, Andean potato mottle virus, powszechnie występujących wirusów ziemniaka A, M, S, V, X oraz Y (włącznie z Y°, Yn oraz Yc) oraz Potato leaf roll virus, Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckermann and Kotthoff) Davis et al., Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.,

– w przypadku nasion ziemniaka co najmniej na obecność wirusów oraz wiroidów wymienionych w tiret pierwsze,

dd) powinny uwzględniać badania wszystkich obserwowanych podczas kontroli wizualnej objawów, w celu identyfikacji organizmu szkodliwego wywołującego te objawy,

c) każdy materiał, który w wyniku badania, o którym mowa w lit. b, nie został uznany za wolny od organizmów szkodliwych wymienionych w lit. b, powinien zostać niezwłocznie zniszczony lub poddany środkom zwalczającym te organizmy,

d) podmiot posiadający taki materiał powiadamia o tym organizację ochrony roślin.

18.4. Rośliny rodzaju Solanum L. tworzące stolony lub bulwy oraz mieszańce tych roślin, przeznaczone do sadzenia6), przechowywane w bankach genów lub kolekcjach materiału genetycznego

Podmiot posiadający taki materiał powiadamia o tym służbę ochrony roślin.

18.5. Bulwy roślin gatunku Solanum tuberosum L., inne niż określone w pkt 18.1, 18.1.1, 18.2, 18.3 i 18.4

Na opakowaniu lub, w przypadku bulw przewożonych luzem, na środku transportu umieszcza się numer wpisu do rejestru podmiotu, który je uprawiał, oraz podmiotów, które je następnie przemieszczały, magazynowały, sortowały lub pakowały na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, potwierdzający, że bulwy były uprawiane przez producenta wpisanego do urzędowego rejestru oraz są wolne od Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al., a także są spełnione wymagania określone w przepisach w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzenianiu się Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival, Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckermann and Kotthoff) Davis et al., Globodera pallida (Stone) Behrens i Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens; jeżeli dokumentacja prowadzona przez podmiot, który przemieszcza bulwy ziemniaków, umożliwia identyfikację podmiotu, który je uprawiał, albo państwa ich pochodzenia oraz podmiotów, które je następnie przemieszczały, magazynowały, sortowały lub pakowały na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na opakowaniu lub środku transportu, w których są przemieszczane bulwy ziemniaka, może zostać umieszczony tylko numer, pod którym podmiot ten został wpisany do rejestru.

18.6. Rośliny rodziny Solanaceae przeznaczone do sadzenia6), inne niż nasiona oraz inne niż rośliny określone w pkt 18.4 lub 18.5

Urzędowe potwierdzenie2), że:

a) rośliny pochodzą z obszaru, o którym wiadomo, że jest wolny od Potato stolbur mycoplasm,

lub

b) od rozpoczęcia ostatniego pełnego cyklu wegetacyjnego na roślinach, w miejscu produkcji, nie zaobserwowano objawów występowania Potato stolbur mycoplasm.

18.6.1. Rośliny z korzeniami gatunków: Solanum lycopersicum L. i Solanum melongena L. oraz rodzaju Capsicum, przeznaczone do sadzenia6), inne niż rośliny przeznaczone do wykorzystania w miejscu produkcji, w którym zostały wyprodukowane

Urzędowe potwierdzenie2), że są spełnione wymagania określone w przepisach w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzenianiu się Globodera pallida (Stone) Behrens i Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens.

18.7. Rośliny gatunków: Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L. i Solanum melongena L. oraz rodzajów: Musa L. i Nicotiana L., przeznaczone do sadzenia6), inne niż nasiona

Urzędowe potwierdzenie2), że:

a) rośliny pochodzą z obszaru wolnego od Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.

lub

b) od rozpoczęcia ostatniego pełnego cyklu wegetacyjnego na roślinach w miejscu produkcji nie zaobserwowano objawów występowania Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.

19. Rośliny gatunku Humulus lupus L. przeznaczone do sadzenia6), inne niż nasiona

Urzędowe potwierdzenie2), że od rozpoczęcia ostatniego pełnego cyklu wegetacyjnego na roślinach chmielu, w miejscu produkcji, nie zaobserwowano objawów występowania Verticillium albo-atrum Reinke and Berthold oraz Verticillium dahliae Klebahm.

19.1. Rośliny rodzajów: Brahea Mart., Butia Becc., Chamaerops L., Jubaea Kunth, Livistona R. Br., Phoenix L., Sabal Adans., Syagrus Mart., Trachycarpus H. Wendl., Trithrinax Mart. oraz Washingtonia Raf., przeznaczone do sadzenia, o średnicy łodygi u podstawy większej niż 5 cm

Urzędowe potwierdzenie2), że rośliny:

a) przez cały okres produkcji były uprawiane na obszarze wolnym od Paysandisia archon (Burmeister), ustanowionym przez krajową służbę ochrony roślin w państwie eksportującym, zgodnie z odpowiednim Międzynarodowym Standardem w Zakresie Środków Fitosanitarnych7),

lub

b) przez co najmniej dwa ostatnie lata przed eksportem były uprawiane w miejscu produkcji:

– urzędowo zarejestrowanym, które podlega urzędowym kontrolom8),

– w którym je fizycznie zabezpieczono przed Paysandisia archon (Burmeister) albo zastosowano zabiegi zwalczające ten organizm,

– w którym podczas urzędowych kontroli8), przeprowadzanych trzy razy w roku w odpowiednim czasie i bezpośrednio przed eksportem, nie zaobserwowano objawów występowania Paysandisia archon (Burmeister).

20. Rośliny rodzajów: Dendranthema (DC.) Des Moul., Dianthus L. oraz Pelargonium l'Hérit. ex Ait., przeznaczone do sadzenia6), inne niż nasiona

Urzędowe potwierdzenie2), że:

aa) rośliny pochodzą z obszaru wolnego od Helicoverpa armigera (Hübner) i Spodoptera littoralis (Boisd.), ustanowionego przez organizację ochrony roślin, zgodnie z odpowiednim Międzynarodowym Standardem w zakresie Środków Fitosanitarnych7)

lub

a) od rozpoczęcia ostatniego pełnego cyklu wegetacyjnego w miejscu produkcji nie zaobserwowano objawów występowania Helicoverpa armigera (Hübner) i Spodoptera littoralis (Boisd.),

lub

b) rośliny zostały poddane zabiegowi zwalczającemu organizmy wymienione w lit. aa.

21.1. Rośliny rodzaju Dendranthema (DC.) Des Moul. przeznaczone do sadzenia6), inne niż nasiona

Urzędowe potwierdzenie2), że:

a) rośliny są nie więcej niż trzecim pokoleniem materiału uznanego za wolny od Chrysanthemum stunt viroid na podstawie przeprowadzonych badań wirusologicznych lub rośliny te zostały uzyskane bezpośrednio z materiału, którego reprezentatywna próba, stanowiąca co najmniej 10% materiału, pobrana w czasie kwitnienia, została poddana urzędowej kontroli8) i na podstawie tej kontroli stwierdzono, że jest wolna od Chrysanthemum stunt viroid,

b) rośliny lub sadzonki:

– pochodzą z miejsc, które co najmniej raz w miesiącu, w okresie trzech miesięcy przed wysyłką, były poddane urzędowej kontroli8) i w czasie tych kontroli nie zaobserwowano objawów występowania Puccinia horiana Hennings, a w bezpośrednim sąsiedztwie miejsca produkcji nie zaobserwowano objawów występowania Puccinia horiana Hennings w okresie trzech miesięcy poprzedzających wprowadzenie roślin do obrotu,

lub

– poddano zabiegom zwalczającym Puccinia horiana Hennings,

c) w przypadku nieukorzenionych sadzonek nie zaobserwowano objawów występowania Didymella ligulicola (Baker, Dimock and Davis) v. Arx na sadzonkach lub roślinach, z których je pobrano, lub, w przypadku sadzonek ukorzenionych, nie zaobserwowano objawów występowania Didymella ligulicola (Baker, Dimock and Davis) v. Arx na sadzonkach i w rozsadniku.

21.2. Rośliny rodzaju Dianthus L. przeznaczone do sadzenia6), inne niż nasiona

Urzędowe potwierdzenie2), że:

a) rośliny te zostały uzyskane w bezpośredniej linii z roślin matecznych, które zostały uznane za wolne od Erwinia chrysanthemi pv. dianthicola (Hellmers) Dickey, Pseudomonas caryophylli (Burkholder) Starr and Burkholder oraz Phialophora cinerescens (Wollenw.) Van Beyma w wyniku urzędowo zatwierdzonych badań, przeprowadzonych co najmniej raz w okresie dwóch ostatnich lat,

b) na roślinach nie zaobserwowano objawów występowania tych organizmów.

22. Cebule roślin rodzajów: Tulipa L. oraz Narcissus L., inne niż te, których opakowania lub sposób oznaczenia świadczą, że są one przeznaczone do sprzedaży dla ostatecznego odbiorcy, niezajmującego się zawodowo produkcją kwiatów ciętych

Urzędowe potwierdzenie2), że od rozpoczęcia ostatniego pełnego cyklu wegetacyjnego na roślinach nie zaobserwowano objawów występowania Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev.

23. Rośliny gatunków zielnych, przeznaczone do sadzenia6), inne niż cebule, bulwocebule, rośliny rodziny Gramineae, kłącza, nasiona i bulwy

Urzędowe potwierdzenie2), że:

a) rośliny pochodzą z obszaru, o którym wiadomo, że jest wolny od Liriomyza huidobrensis (Blanchard) oraz Liriomyza trifolii (Burges),

lub

b) w czasie urzędowych kontroli8), przeprowadzanych co najmniej raz w miesiącu w okresie trzech miesięcy przed zbiorem w miejscu produkcji nie zaobserwowano objawów występowania Liriomyza huidobrensis (Blanchard) oraz Liriomyza trifolii (Burges),

lub

c) bezpośrednio przed wprowadzeniem do obrotu rośliny zostały poddane urzędowej kontroli8) i w wyniku tej kontroli zostały uznane za wolne od Liriomyza huidobrensis (Blanchard) oraz Liriomyza trifolii (Burges) oraz zostały poddane zabiegowi zwalczającemu Liriomyza huidobrensis (Blanchard) oraz Liriomyza trifolii (Burges),

lub

d) rośliny te zostały uzyskane w bezpośredniej linii z roślin matecznych, które zostały uznane za wolne od Liriomyza huidobrensis (Blanchard) oraz Liriomyza trifolii (Burgess), były uprawiane in vitro na sterylnym podłożu oraz w sterylnych warunkach, uniemożliwiających porażenie przez Liriomyza huidobrensis (Blanchard) oraz Liriomyza trifolii (Burgess) oraz były przemieszczane w sterylnych warunkach w przezroczystych pojemnikach.

24. Rośliny, wraz z korzeniami, posadzone lub przeznaczone do sadzenia6), uprawiane na otwartej przestrzeni

Potwierdzenie, że miejsce produkcji uznano za wolne od Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckermann and Kotthoff) Davis et al. oraz Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival.

24.1. Rośliny, wraz z korzeniami, przeznaczone do sadzenia6), uprawiane na otwartej przestrzeni, gatunków Allium porrum L., Asparagus officinalis L., Beta vulgaris L. oraz rodzajów: Brassica i Fragaria L. oraz cebule, bulwy i kłącza roślin uprawianych na otwartej przestrzeni gatunków: Allium ascalonicum L., Allium cepa L. oraz rodzajów: Dahlia spp., Gladiolus Tourn. Ex L., Hyacinthus spp., Iris spp., Lilium spp., Narcissus L. and Tulipa L., inne niż rośliny przeznaczone do wykorzystania w miejscu produkcji, w którym zostały wyprodukowane

Potwierdzenie, że są spełnione wymagania określone w przepisach w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzenianiu się Globodera pallida (Stone) Behrens i Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens.

25. Rośliny gatunku Beta vulgaris L. przeznaczone do sadzenia6), inne niż nasiona

Urzędowe potwierdzenie2), że:

a) rośliny pochodzą z obszaru, o którym wiadomo, że jest wolny od Beet leaf curl virus,

lub

b) występowanie Beet leaf curl virus nie zostało stwierdzone w miejscu produkcji oraz nie zaobserwowano objawów występowania Beet leaf curl virus od rozpoczęcia ostatniego pełnego cyklu wegetacyjnego w miejscu produkcji i jego bezpośrednim sąsiedztwie.

26. Nasiona roślin gatunku Helianthus annuus L.

Urzędowe potwierdzenie2), że:

a) nasiona pochodzą z obszaru, o którym wiadomo, że jest wolny od Plasmopara halstedii (Farlow) Berl. and de Toni,

lub

b) nasiona, inne niż te wyprodukowane z odmian odpornych na wszystkie rasy Plasmopara halstedii (Farlow) Berl. and de Toni, znajdujące się na obszarze produkcji, zostały poddane zabiegowi zwalczającemu Plasmopara halstedii (Farlow) Berl. and de Toni.

26.1. Rośliny gatunku Solanum lycopersicum L. przeznaczone do sadzenia6), inne niż nasiona

Urzędowe potwierdzenie2), że:

a) rośliny pochodzą z obszaru, o którym wiadomo, że jest wolny od Tomato yellow leaf curl virus,

lub

b) na roślinach nie zaobserwowano objawów występowania Tomato yellow leaf curl virus oraz

– rośliny pochodzą z obszaru, o którym wiadomo, że jest wolny od Bemisia tabaci Genn., lub

– na podstawie urzędowych kontroli8), przeprowadzanych co najmniej raz w miesiącu w okresie trzech miesięcy przed wysyłką, stwierdzono, że miejsce produkcji jest wolne od Bemisia tabaci Genn.,

lub

c) w miejscu produkcji nie zaobserwowano objawów występowania Tomato yellow leaf curl virus i miejsce to zostało poddane zabiegom zwalczającym oraz monitorowaniu w celu zapewnienia, że jest ono wolne od Bemisia tabaci Genn.

27. Nasiona roślin gatunku Solanum lycopersicum L.

Urzędowe potwierdzenie2), że nasiona zostały poddane metodzie ekstrakcji kwasów albo metodzie uznanej przez Komisję Europejską za równoważną11)

oraz

a) nasiona pochodzą z obszaru, na którym występowanie Clavibacter michiganensis ssp. michiganensis (Smith) Davis et al., Xanthomonas campestris pv. vesicatoria (Doidge) Dye nie zostało stwierdzone,

lub

b) od początku ostatniego pełnego cyklu wegetacyjnego na roślinach, w miejscu produkcji, nie zaobserwowano objawów występowania Clavibacter michiganensis ssp. michiganensis (Smith) Davis et al. i Xanthomonas campestris pv. vesicatoria (Doidge) Dye,

lub

c) nasiona zostały poddane urzędowym badaniom12) na obecność co najmniej Clavibacter michiganensis ssp. michiganensis (Smith) Davis et al. i Xanthomonas campestris pv. vesicatoria (Doidge) Dye, przeprowadzonym na reprezentatywnej próbie przy zastosowaniu odpowiednich metod, i w wyniku tych badań uznano, że są wolne od tych organizmów szkodliwych.

28.1. Nasiona roślin gatunku Medicago sativa L.

Urzędowe potwierdzenie2), że:

a) od rozpoczęcia ostatniego pełnego cyklu wegetacyjnego w miejscu produkcji nie zaobserwowano objawów występowania Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev oraz na podstawie badań laboratoryjnych przeprowadzonych na reprezentatywnej próbie nie stwierdzono występowania Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev

lub

b) przed wprowadzeniem nasion do obrotu poddano je zabiegowi fumigacji,

lub

c) nasiona zostały poddane fizycznemu zabiegowi zwalczającemu Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev oraz na podstawie badań laboratoryjnych, przeprowadzonych na reprezentatywnej próbie, zostały uznane za wolne od tego organizmu.

28.2. Nasiona roślin gatunku Medicago sativa L.

Urzędowe potwierdzenie2), że:

a) nasiona pochodzą z obszaru, o którym wiadomo, że jest wolny od Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus Davis et al.,

lub

b) są spełnione poniższe wymagania:

– od 10 lat w danym gospodarstwie rolnym i jego bezpośrednim sąsiedztwie występowanie Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus Davis et al. nie zostało stwierdzone

oraz

– uprawiane rośliny należą do odmiany uznanej za wysoce odporną na Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus Davis et al.

lub

– uprawa nie rozpoczęła, podczas zbioru nasion, czwartego pełnego cyklu wegetacyjnego od siewu, a w poprzednich latach miał miejsce nie więcej niż jeden zbiór nasion z uprawy,

lub

– zawartość zanieczyszczeń nie przekracza wagowo 0,1% masy nasion,

– od początku ostatniego pełnego cyklu wegetacyjnego lub, w odpowiednich przypadkach, dwóch pełnych cykli wegetacyjnych w miejscu produkcji i na sąsiadujących uprawach roślin gatunku Medicago sativa L. nie zaobserwowano objawów występowania Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus Davis et al.,

– rośliny były uprawiane na polu, na którym w okresie ostatnich trzech lat poprzedzających ich siew nie uprawiano roślin gatunku Medicago sativa L.

29. Nasiona roślin rodzaju Phaseolus L.

Urzędowe potwierdzenie2), że:

a) nasiona pochodzą z obszaru, o którym wiadomo, że jest wolny od Xanthomonas campestris pv. phaesoli (Smith) Dye,

lub

b) reprezentatywna próba nasion została poddana badaniom i w ich wyniku uznano, że jest wolna od Xanthomonas campestris pv. phaesoli (Smith) Dye.

30.1. Owoce roślin rodzajów: Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. oraz mieszańców tych rodzajów

Na opakowaniach umieszcza się znak umożliwiający identyfikację miejsca ich pochodzenia.

CZĘŚĆ B

Tabela 1

Wymagania specjalne, które powinny spełniać rośliny, produkty roślinne lub przedmioty przeznaczone do wprowadzania lub przemieszczania do stref chronionych

Rośliny, produkty roślinne lub przedmioty

Wymagania specjalne

Oznaczenie strefy chronionej zgodnie z rozporządzeniem Komisji nr 690/200813a)

1

2

3

1. Drewno1) roślin iglastych (Coniferales)

a) drewno powinno być okorowane

lub

b) urzędowe potwierdzenie2), że drewno pochodzi z obszaru, o którym wiadomo, że jest wolny od Dendroctonus micans Kugelan,

lub

c) drewno zostało poddane suszeniu komorowemu, przeprowadzonemu w odpowiednim czasie i temperaturze; wilgotność drewna uzyskana w czasie suszenia nie przekraczała 20% suchej masy; potwierdzeniem przeprowadzenia zabiegu jest znak „Kiln-dried” lub „KD” („suszone komorowo”) lub inny międzynarodowo uznany znak, umieszczony na powierzchni drewna lub na jego opakowaniu

(a)4

2. Drewno1) roślin iglastych (Coniferales)

a) drewno jest okorowane

lub

b) urzędowe potwierdzenie2), że pochodzi z obszaru, o którym wiadomo, że jest wolny od Ips duplicatus Sahlberg,

lub

c) drewno zostało poddane suszeniu komorowemu, przeprowadzonemu w odpowiednim czasie i temperaturze; wilgotność drewna uzyskana w czasie suszenia nie przekraczała 20% suchej masy; potwierdzeniem przeprowadzenia zabiegu jest znak „Kiln-dried” lub „KD” („suszone komorowo”) lub inny międzynarodowo uznany znak, umieszczony na powierzchni drewna lub na jego opakowaniu

(a)10

3. Drewno1) roślin iglastych (Coniferales)

a) drewno jest okorowane

lub

b) urzędowe potwierdzenie2), że pochodzi z obszaru, o którym wiadomo, że jest wolny od Ips typographus Heer,

lub

c) drewno zostało poddane suszeniu komorowemu, przeprowadzonemu w odpowiednim czasie i temperaturze; wilgotność drewna uzyskana w czasie suszenia nie przekraczała 20% suchej masy; potwierdzeniem przeprowadzenia zabiegu jest znak „Kiln-dried” lub „KD” („suszone komorowo”) lub inny międzynarodowo uznany znak, umieszczony na powierzchni drewna lub na jego opakowaniu

(a)12

4. Drewno1) roślin iglastych (Coniferales)

a) drewno jest okorowane

lub

b) urzędowe potwierdzenie2), że pochodzi z obszaru, o którym wiadomo, że jest wolny od Ips amitinus Eichhof,

lub

c) drewno zostało poddane suszeniu komorowemu, przeprowadzonemu w odpowiednim czasie i temperaturze; wilgotność drewna uzyskana w czasie suszenia nie przekraczała 20% suchej masy; potwierdzeniem przeprowadzenia zabiegu jest znak „Kiln-dried” lub „KD” („suszone komorowo”) lub inny międzynarodowo uznany znak, umieszczony na powierzchni drewna lub na jego opakowaniu

(a)8

5. Drewno1) roślin iglastych (Coniferales)

a) drewno jest okorowane

lub

b) urzędowe potwierdzenie2), że pochodzi z obszaru, o którym wiadomo, że jest wolny od Ips cembrae Heer,

lub

c) drewno zostało poddane suszeniu komorowemu, przeprowadzonemu w odpowiednim czasie i temperaturze; wilgotność drewna uzyskana w czasie suszenia nie przekraczała 20% suchej masy; potwierdzeniem przeprowadzenia zabiegu jest znak „Kiln-dried” lub „KD” („suszone komorowo”) lub inny międzynarodowo uznany znak, umieszczony na powierzchni drewna lub na jego opakowaniu

(a)9

6. Drewno1) roślin iglastych (Coniferales)

a) drewno jest okorowane

lub

b) urzędowe potwierdzenie2), że pochodzi z obszaru, o którym wiadomo, że jest wolny od Ips sexdentatus Börner,

lub

c) drewno zostało poddane suszeniu komorowemu, przeprowadzonemu w odpowiednim czasie i temperaturze; wilgotność drewna uzyskana w czasie suszenia nie przekraczała 20% suchej masy; potwierdzeniem przeprowadzenia zabiegu jest znak „Kiln-dried” lub „KD” („suszone komorowo”) lub inny międzynarodowo uznany znak, umieszczony na powierzchni drewna lub na jego opakowaniu

(a)11

6.3. Drewno1) roślin rodzaju Castanea Mill.

a) drewno powinno być okorowane

lub

b) urzędowe potwierdzenie2), że drewno:

– pochodzi z obszaru, o którym wiadomo, że jest wolny od Cryphonectria parasitica (Murrill.) Barr.,

lub

– zostało poddane suszeniu komorowemu, przeprowadzonemu w odpowiednim czasie i temperaturze; wilgotność drewna uzyskana w czasie suszenia nie przekraczała 20% suchej masy; potwierdzeniem przeprowadzenia zabiegu jest znak „Kiln-dried” lub „KD” („suszone komorowo”) lub inny międzynarodowo uznany znak, umieszczony na powierzchni drewna lub na jego opakowaniu

(c)02

6.4. Drewno1) roślin rodzaju Platanus L., włącznie z drewnem, które nie zachowało naturalnie zaokrąglonej powierzchni, pochodzących z państw członkowskich, Stanów Zjednoczonych Ameryki, Konfederacji Szwajcarskiej i Republiki Armenii

Urzędowe potwierdzenie2), że drewno:

a) pochodzi z obszaru wolnego od Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr., ustanowionego przez organizację ochrony roślin państwa eksportującego, zgodnie z odpowiednim Międzynarodowym Standardem w zakresie Środków Fitosanitarnych7),

lub

b) drewno zostało oznaczone znakiem „Kiln-dried” lub „KD” („suszone komorowo”) lub innym międzynarodowo uznanym znakiem, umieszczonym na powierzchni drewna lub na jego opakowaniu, potwierdzającym, że zostało ono poddane suszeniu komorowemu, przeprowadzonemu w odpowiednim czasie i odpowiedniej temperaturze; wilgotność drewna uzyskana w czasie suszenia nie przekraczała 20% suchej masy,

lub

c) pochodzi z obszaru stref chronionych, których oznaczenie zostało wskazane w kolumnie 3

(c)0.1

7. Rośliny rodzajów: Abies Mill., Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L. i Pseudotsuga Carr., o wysokości ponad 3 m, inne niż owoce i nasiona

Urzędowe potwierdzenie2), że miejsce produkcji jest wolne od Dendroctonus micans Kugelan

(a)4

8. Rośliny rodzajów: Abies Mill., Larix Mill., Picea A. Dietr. i Pinus L., o wysokości ponad 3 m, inne niż owoce i nasiona

Urzędowe potwierdzenie2), że miejsce produkcji jest wolne od Ips duplicatus Sahlberg

(a)10

9. Rośliny rodzajów: Abies Mill., Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L. i Pseudotsuga Carr., o wysokości ponad 3 m, inne niż owoce i nasiona

Urzędowe potwierdzenie2), że miejsce produkcji jest wolne od Ips typographus Heer

(a)12

10. Rośliny rodzajów: Abies Mill., Larix Mill., Picea A. Dietr. i Pinus L., o wysokości ponad 3 m, inne niż owoce i nasiona

Urzędowe potwierdzenie2), że miejsce produkcji jest wolne od Ips amitinus Eichhof

(a)8

11. Rośliny rodzajów: Abies Mill., Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L. i Pseudotsuga Carr., o wysokości ponad 3 m, inne niż owoce i nasiona

Urzędowe potwierdzenie2), że miejsce produkcji jest wolne od Ips cembrae Heer

(a)9

12. Rośliny rodzajów: Abies Mill., Larix Mill., Picea A. Dietr. i Pinus L., o wysokości ponad 3 m, inne niż owoce i nasiona

Urzędowe potwierdzenie2), że miejsce produkcji jest wolne od Ips sexdentatus Börner

(a)11

12.1. Rośliny rodzaju Platanus L., przeznaczone do sadzenia, inne niż nasiona, pochodzące z państw członkowskich, Stanów Zjednoczonych Ameryki, Konfederacji Szwajcarskiej i Republiki Armenii

Urzędowe potwierdzenie2), że rośliny pochodzą i były uprawiane w miejscu produkcji:

a) na obszarze wolnym od Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr., ustanowionym przez organizację ochrony roślin państwa eksportującego, zgodnie z odpowiednim Międzynarodowym Standardem w zakresie Środków Fitosanitarnych7),

lub

b) na obszarze stref chronionych, których oznaczenie zostało wskazane w kolumnie 3

(c)01

14.1. Odseparowana kora roślin iglastych (Coniferales)

Urzędowe potwierdzenie2), że przesyłka:

a) została poddana zabiegowi fumigacji lub innym zabiegom zwalczającym kornikowate

lub

b) pochodzi z obszaru, o którym wiadomo, że jest wolny od Dendroctonus micans Kugelan

(a)4

14.2. Odseparowana kora roślin iglastych (Coniferales)

Urzędowe potwierdzenie2), że przesyłka:

a) została poddana zabiegowi fumigacji lub innym zabiegom zwalczającym kornikowate

lub

b) pochodzi z obszaru, o którym wiadomo, że jest wolny od Ips amitinus Eichhof

(a)8

14.3. Odseparowana kora roślin iglastych (Coniferales)

Urzędowe potwierdzenie2), że przesyłka:

a) została poddana zabiegowi fumigacji lub innym zabiegom zwalczającym kornikowate

lub

b) pochodzi z obszaru, o którym wiadomo, że jest wolny od Ips cembrae Heer

(a)9

14.4. Odseparowana kora roślin iglastych (Coniferales)

Urzędowe potwierdzenie2), że przesyłka:

a) została poddana zabiegowi fumigacji lub innym zabiegom zwalczającym kornikowate

lub

b) pochodzi z obszaru, o którym wiadomo, że jest wolny od Ips duplicatus Sahlberg

(a)10

14.5. Odseparowana kora roślin iglastych (Coniferales)

Urzędowe potwierdzenie2), że przesyłka:

a) została poddana zabiegowi fumigacji lub innym zabiegom zwalczającym kornikowate

lub

b) pochodzi z obszaru, o którym wiadomo, że jest wolny od Ips sexdentatus Börner

(a)11

14.6. Odseparowana kora roślin iglastych (Coniferales)

Urzędowe potwierdzenie2), że przesyłka:

a) została poddana zabiegowi fumigacji lub innym zabiegom zwalczającym kornikowate

lub

b) pochodzi z obszaru, o którym wiadomo, że jest wolny od Ips typographus Heer

(a)12

14.9. Odseparowana kora roślin rodzaju Castanea Mill.

Urzędowe potwierdzenie2), że kora:

a) pochodzi z obszaru, o którym wiadomo, że jest wolny od Cryphonectria parasitica (Murrill.) Barr.,

lub

b) została poddana zabiegowi fumigacji lub innemu zabiegowi zwalczającemu Cryphonectria parasitica (Murrill.) Barr., zatwierdzonemu przez Komisję Europejską; informację o substancji aktywnej, dawce (g/m3), minimalnej temperaturze kory oraz czasie trwania zabiegu (godz.) umieszcza się w świadectwie fitosanitarnym, jeżeli istnieje obowiązek jego wydania

(c)02

15. Rośliny rodzaju Larix Mill. przeznaczone do sadzenia6), inne niż nasiona

Urzędowe potwierdzenie2), że rośliny były uprawiane w szkółkach oraz że miejsce produkcji jest wolne od Cephalcia lariciphila (Klug.)

(a)3

16. Rośliny rodzajów: Pinus L., Picea A. Dietr., Larix Mill., Abies Mill. i Pseudotsuga Carr., przeznaczone do sadzenia6), inne niż nasiona

Urzędowe potwierdzenie2), że rośliny były uprawiane w szkółkach oraz że miejsce produkcji jest wolne od Gremmeniella abietina (Lag.) Morelet

(c)2

17. (uchylony)

 

 

18. Rośliny rodzaju Picea A. Dietr. przeznaczone do sadzenia6), inne niż nasiona

Urzędowe potwierdzenie2), że rośliny były uprawiane w szkółkach oraz że miejsce produkcji jest wolne od Gilpinia hercyniae (Hartig.)

(a)5

19. Rośliny rodzaju Eucalyptus l'Hérit., inne niż owoce i nasiona

Urzędowe potwierdzenie2), że:

a) rośliny są pozbawione ziemi oraz zostały poddane zabiegowi zwalczającemu Gonipterus scutellatus Gyll.

lub

b) rośliny pochodzą z obszaru, o którym wiadomo, że jest wolny od Gonipterus scutellatus Gyll.

(a)7

19.1. Rośliny rodzaju Castanea Mill., przeznaczone do sadzenia6)

Urzędowe potwierdzenie2), że rośliny pochodzą i były uprawiane w miejscu produkcji:

a) w państwie, w którym występowanie Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr nie zostało stwierdzone,

lub

b) na obszarze ustanowionym przez organizację ochrony roślin państwa eksportującego jako wolny od Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr, zgodnie z odpowiednim Międzynarodowym Standardem w zakresie Środków Fitosanitarnych7),

lub

c) na obszarze stref chronionych, których oznaczenie zostało wskazane w kolumnie 3

(c)02

20.1. Bulwy roślin gatunku Solanum tuberosum L. przeznaczone do sadzenia6)

Urzędowe potwierdzenie2), że bulwy:

a) rosły na obszarze, gdzie występowanie Beet necrotic yellow vein virus nie zostało stwierdzone,

lub

b) rosły w gruncie lub w podłożach uprawowych składających się z ziemi, o której wiadomo, że jest wolna od Beetnecrotic yellow vein virus lub została poddana urzędowemu badaniu12) i na podstawie tego badania została uznana za wolną od tego organizmu,

lub

c) zostały umyte i pozbawione ziemi

(d)1

20.2. Bulwy roślin Solanum tuberosum L., inne niż wymienione w pkt 20.1

a) przesyłka lub partia bulw nie powinna zawierać wagowo więcej niż 1% ziemi

lub

b) bulwy są przeznaczone do przetwarzania w miejscach posiadających urzędowo zatwierdzone urządzenia do unieszkodliwiania odpadów, zapewniające nierozprzestrzenianie się Beet necrotic yellow vein virus

(d)1

20.3. Rośliny z korzeniami, posadzone lub przeznaczone do sadzenia6), uprawiane na otwartej przestrzeni

Urzędowe potwierdzenie2), że rośliny pochodzą z pól uznanych za wolne od Globodera pallida (Stone) Behrens.

(a)6

21. Rośliny, inne niż owoce i nasiona, ale łącznie z żywym pyłkiem kwiatowym przeznaczonym do zapylania, rodzajów: Amelanchier Med., Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Pyracantha Roem., Pyrus L., Sorbus L. oraz gatunku Photinia davidiana (Dcne.) Cardot

Urzędowe potwierdzenie2), że rośliny:

a) pochodzą z państwa uznanego przez Komisję Europejską za wolne od10) Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.

lub

b) pochodzą z obszaru wolnego od Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al., ustanowionego zgodnie z odpowiednim Międzynarodowym Standardem w Zakresie Środków Fitosanitarnych7), i uznanego za wolny od tego organizmu przez Komisję Europejską10),

lub

c) pochodzą z jednego z kantonów Szwajcarii: Fribourg, Vaud, Valais,

lub

d) pochodzą ze strefy chronionej (b)2,

lub

e) zostały wyprodukowane w strefie buforowej14) albo zostały przemieszczone do strefy buforowej14) i przetrzymywane w niej co najmniej przez 7 miesięcy od ostatniego pełnego cyklu wegetacyjnego, wliczając w to okres od dnia 1 kwietnia do dnia 31 października w ostatnim cyklu wegetacyjnym, na polu:

aa) które znajduje się w strefie buforowej14), w odległości co najmniej 1 km od jej granicy, oraz

bb) które wraz ze strefą buforową14), na terenie której się znajduje, zostało urzędowo zatwierdzone dla celów uprawy roślin, zgodnie z wymogami określonymi w tym punkcie, przed rozpoczęciem pełnego cyklu wegetacyjnego poprzedzającego ostatni pełny cykl wegetacyjny, oraz

cc) które, wraz z otaczającym obszarem o szerokości co najmniej 500 m, zostało uznane za wolne od Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. na podstawie urzędowych kontroli8), przeprowadzonych od rozpoczęcia ostatniego pełnego cyklu wegetacyjnego co najmniej:

– dwukrotnie na polu, w terminach: czerwiec – sierpień oraz sierpień – listopad oraz

– raz na otaczającym je obszarze, w terminie sierpień – listopad,

oraz

dd) z którego, w terminie optymalnym do stwierdzenia występowania Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al., pobrano próby do badania laboratoryjnego12) na obecność formy latentnej tego organizmu i w wyniku tych badań zostały uznane za wolne od tego organizmu

(b)2

21.1. Rośliny rodzaju Vitis L., inne niż owoce i nasiona

Urzędowe potwierdzenie2), że rośliny:

a) pochodzą z obszaru, o którym wiadomo, że jest wolny od Daktulosphaira vitifoliae (Fitch),

lub

b) rosły w miejscu produkcji uznanym za wolne od Daktulosphaira vitifoliae (Fitch) na podstawie urzędowych kontroli8), przeprowadzanych w czasie ostatnich dwóch pełnych cykli wegetacyjnych,

lub

c) zostały poddane fumigacji lub innemu zabiegowi zwalczającemu Daktulosphaira vitifoliae (Fitch)

(a)3.1

21.2. Owoce rodzaju Vitis L.

Owoce zostały pozbawione liści oraz posiadają urzędowe potwierdzenie2), że owoce:

a) pochodzą z obszaru, o którym wiadomo, że jest wolny od Daktulosphaira vitifoliae (Fitch),

lub

b) rosły w miejscu produkcji uznanym za wolne od Daktulosphaira vitifoliae (Fitch) na podstawie urzędowych kontroli8), przeprowadzanych w czasie ostatnich dwóch pełnych cykli wegetacyjnych,

lub

c) zostały poddane fumigacji lub innemu zabiegowi zwalczającemu Daktulosphaira vitifoliae (Fitch)

(a)3.1

21.3. Ule pszczele w okresie od dnia 15 marca do dnia 30 czerwca

Z dokumentów dołączonych do przesyłki wynika, że ule pszczele:

a) pochodzą z państwa uznanego przez Komisję Europejską za wolne od10) Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.

lub

b) pochodzą z jednego z kantonów Szwajcarii: Fribourg, Vaud, Valais,

lub

c) pochodzą ze strefy chronionej (b)2,

lub

d) zostały poddane zabiegom kwarantannowym przed przemieszczeniem

(b)2

22. Rośliny:

– gatunku Allium porrum L. oraz rodzajów: Apium L., Beta L., inne niż wymienione w pkt 25 rośliny przeznaczone na paszę dla zwierząt,

– gatunków: Brassica napus L., Brassica rapa L. i rodzaju Daucus L.,

inne niż rośliny przeznaczone do sadzenia6)

a) przesyłka lub partia roślin nie powinna zawierać wagowo więcej niż 1% ziemi

lub

b) rośliny są przeznaczone do przetwarzania w miejscach posiadających urzędowo zatwierdzone urządzenia do unieszkodliwiania odpadów, zapewniające nierozprzestrzenianie się Beet necrotic yellow vein virus

(d)1

23. Rośliny gatunku Beta vulgaris L. przeznaczone do sadzenia6), inne niż nasiona

a) urzędowe potwierdzenie2), że rośliny:

aa) zostały poddane indywidualnemu urzędowemu badaniu12) i w wyniku tych badań zostały uznane za wolne od Beet necrotic yellow vein virus

lub

ab) były uprawiane z nasion spełniających wymagania wymienione w pkt 27.1 i 27.2 oraz

– rosły na obszarze, na którym występowanie Beet necrotic yellow vein virus nie zostało stwierdzone,

lub

– rosły w gruncie lub w podłożu uprawowym poddanym urzędowym badaniom12) i w wyniku tych badań uznanym za wolne od Beet necrotic yellow vein virus

oraz

– zostały z nich pobrane próby, które poddano badaniom i w ich wyniku uznano je za wolne od Beet necrotic yellow vein virus,

b) jednostka posiadająca taki materiał powiadamia o tym służbę ochrony roślin

(d)1

24.1. Nieukorzenione sadzonki roślin gatunku Euphorbia pulcherrima Willd. przeznaczone do sadzenia6)

Urzędowe potwierdzenie2), że:

a) nieukorzenione sadzonki pochodzą z obszaru, o którym wiadomo, że jest wolny od Bemisia tabaci Genn. (populacje europejskie),

lub

b) na sadzonkach i na roślinach, z których je pobrano, oraz na roślinach, które znajdowały się lub były produkowane w miejscach produkcji, podczas urzędowych kontroli8) przeprowadzanych co najmniej raz na trzy tygodnie w całym okresie produkcji, nie zaobserwowano objawów występowania Bemisia tabaci Genn. (populacje europejskie),

lub

c) w przypadku gdy sadzonki lub rośliny, z których je pobrano, znajdowały się lub zostały wyprodukowane w miejscu produkcji, w którym stwierdzono występowanie Bemisia tabaci Genn. (populacje europejskie), sadzonki te lub rośliny zostały poddane zabiegowi zwalczającemu Bemisia tabaci Genn. (populacje europejskie), a w miejscu produkcji nie stwierdzono występowania Bemisia tabaci Genn. (populacje europejskie) po zastosowaniu procedury mającej na celu zwalczenie tego organizmu, uwzględniającej monitorowanie upraw i urzędowe kontrole8), przeprowadzane co tydzień w okresie trzech tygodni poprzedzających wysyłkę sadzonek; ostatnią kontrolę przeprowadza się bezpośrednio przed wysyłką sadzonek z miejsca produkcji

(a)2

24.2. Rośliny gatunku Euphorbia pulcherrima Willd. przeznaczone do sadzenia6), inne niż:

– nasiona,

– rośliny, których opakowanie lub faza rozwoju kwiatów (lub przylistków) lub inne czynniki wskazują, że są przeznaczone dla ostatecznego odbiorcy, niezajmującego się zawodowo produkcją roślin,

– określone w pkt 24.1

Urzędowe potwierdzenie2), że:

a) rośliny pochodzą z obszaru, o którym wiadomo, że jest wolny od Bemisia tabaci Genn. (populacje europejskie),

lub

b) na roślinach, w miejscu produkcji, podczas urzędowych kontroli8) przeprowadzanych co najmniej raz na trzy tygodnie w okresie dziewięciu tygodni poprzedzających wprowadzenie roślin do obrotu, nie zaobserwowano objawów występowania Bemisia tabaci Genn. (populacje europejskie),

lub

c) w przypadku gdy rośliny znajdowały się lub zostały wyprodukowane w miejscu produkcji, w którym stwierdzono występowanie Bemisia tabaci Genn. (populacje europejskie), rośliny te zostały poddane zabiegowi zwalczającemu Bemisia tabaci Genn. (populacje europejskie), a w miejscu produkcji nie stwierdzono występowania Bemisia tabaci Genn. (populacje europejskie) po zastosowaniu procedury mającej na celu zwalczenie tego organizmu, uwzględniającej monitorowanie upraw i urzędowe kontrole8), przeprowadzane co tydzień w okresie trzech tygodni poprzedzających wysyłkę roślin; ostatnią kontrolę przeprowadza się bezpośrednio przed wysyłką roślin z miejsca produkcji,

oraz

d) rośliny były produkowane z sadzonek, które:

– pochodzą z obszaru, o którym wiadomo, że jest wolny od Bemisia tabaci Genn. (populacje europejskie),

lub

– były uprawiane w miejscach produkcji, w których podczas urzędowych kontroli8) przeprowadzanych co najmniej raz na trzy tygodnie w całym okresie produkcji sadzonek, nie zaobserwowano objawów występowania Bemisia tabaci Genn. (populacje europejskie),

lub

– w przypadku gdy sadzonki znajdowały się lub zostały wyprodukowane w miejscu produkcji, w którym stwierdzono występowanie Bemisia tabaci Genn. (populacje europejskie), sadzonki te zostały poddane zabiegowi zwalczającemu Bemisia tabaci Genn. (populacje europejskie), a w miejscu produkcji nie stwierdzono występowania Bemisia tabaci Genn. (populacje europejskie) po zastosowaniu procedury mającej na celu zwalczenie tego organizmu, uwzględniającej monitorowanie upraw i urzędowe kontrole8), przeprowadzane co tydzień w okresie trzech tygodni poprzedzających wysyłkę sadzonek; ostatnią kontrolę przeprowadza się bezpośrednio przed wysyłką sadzonek z miejsca produkcji

(a)2

24.3. Rośliny rodzaju Begonia L. przeznaczone do sadzenia6), inne niż nasiona, karpy i bulwy, oraz rośliny z rodzajów: Ficus L. oraz Hibiscus L., przeznaczone do sadzenia, inne niż nasiona oraz inne niż te, których opakowanie lub faza rozwoju kwiatów i inne czynniki wskazują, że są przeznaczone dla ostatecznego odbiorcy, niezajmującego się zawodowo produkcją roślin

Urzędowe potwierdzenie2), że:

a) rośliny pochodzą z obszaru, o którym wiadomo, że jest wolny od Bemisia tabaci Genn. (populacje europejskie),

lub

b) na roślinach, w miejscu produkcji, podczas urzędowych kontroli8) przeprowadzanych co najmniej raz na trzy tygodnie w okresie dziewięciu tygodni poprzedzających ich wprowadzenie do obrotu, nie zaobserwowano oznak Bemisia tabaci Genn. (populacje europejskie),

lub

c) w przypadku gdy rośliny znajdowały się lub zostały wyprodukowane w miejscu produkcji, w którym stwierdzono występowanie Bemisia tabaci Genn. (populacje europejskie), rośliny te zostały poddane zabiegowi zwalczającemu Bemisia tabaci Genn. (populacje europejskie), a w miejscu produkcji nie stwierdzono występowania Bemisia tabaci Genn. (populacje europejskie) po zastosowaniu procedury mającej na celu zwalczenie tego organizmu, uwzględniającej monitorowanie upraw i urzędowe kontrole8), przeprowadzane co tydzień w okresie trzech tygodni poprzedzających wysyłkę roślin; ostatnią kontrolę przeprowadza się bezpośrednio przed wysyłką roślin z miejsca produkcji

(a)2

25. Rośliny gatunku Beta vulgaris L. przeznaczone do przetwarzania

Urzędowe potwierdzenie2), że:

a) rośliny są przemieszczane w sposób zapewniający nierozprzestrzenianie się Beet necrotic yellow vein virus i są przeznaczone do przetwarzania w miejscach wyposażonych w urzędowo zatwierdzone urządzenia do unieszkodliwiania odpadów, zapewniające nierozprzestrzenianie się tego organizmu,

lub

b) rośliny były uprawiane na obszarze, na którym występowanie Beet necrotic yellow vein virus nie zostało stwierdzone

(d)1

26. Ziemia osypowa oraz niesterylizowane odpady buraczane (Beta vulgaris L.)

Urzędowe potwierdzenie2), że ziemia lub odpady:

a) były poddane zabiegowi zwalczającemu Beet necrotic yellow vein virus,

lub

b) są przeznaczone do wysyłki do miejsc, w których zostaną unieszkodliwione w urzędowo zatwierdzony sposób,

lub

c) pochodzą z roślin gatunku Beta vulgaris uprawianych na obszarze, na którym występowanie Beet necrotic yellow vein virus nie zostało stwierdzone

(d)1

27.1. Nasiona buraka gatunku Beta vulgaris L., w tym nasiona buraka pastewnego

Oprócz wymagań w zakresie obrotu materiałem siewnym buraka, urzędowe potwierdzenie2), że:

a) materiał siewny kategorii elitarny oraz kategorii kwalifikowany spełnia wymagania określone w przepisach w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących wytwarzania oraz jakości materiału siewnego

lub

b) w przypadku materiału siewnego niezakwalifikowanego ostatecznie, materiał ten:

– spełnia wymagania określone w przepisach w sprawie szczegółowego sposobu oraz zakresu etykietowania i plombowania materiału siewnego, rodzajów opakowań materiału siewnego oraz sposobów ich zabezpieczania

oraz

– jest przeznaczony do przetwarzania, zapewniającego spełnienie wymagań określonych w przepisach w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących wytwarzania oraz jakości materiału siewnego, w zakładzie wyposażonym w urzędowo zatwierdzone i kontrolowane urządzenia do unieszkodliwiania odpadów, zapewniające nierozprzestrzenianie się Beet necrotic yellow vein virus,

c) nasiona pochodzą z uprawy na obszarze, na którym występowanie Beet necrotic yellow vein virus nie zostało stwierdzone

(d)1

27.2. Nasiona warzyw gatunku Beta vulgaris L.

Oprócz wymagań w zakresie obrotu materiałem siewnym warzyw, urzędowe potwierdzenie2), że:

a) w przetworzonych nasionach zawartość zanieczyszczeń nie przekracza wagowo 0,5%; dla nasion otoczkowanych wymaganie to powinno być spełnione przed otoczkowaniem

lub

b) w przypadku nasion nieprzetworzonych, nasiona:

– są urzędowo pakowane w sposób zapobiegający rozprzestrzenianiu się Beet necrotic yellow vein virus oraz

– są przeznaczone do przetworzenia, przy zachowaniu wymagań, o których mowa w lit. a, oraz zostaną dostarczone do zakładu przetwórczego wyposażonego w urzędowo zatwierdzone i kontrolowane urządzenia do unieszkodliwiania odpadów, zapobiegające rozprzestrzenianiu się Beet necrotic yellow vein virus, lub

c) nasiona pochodzą z uprawy na obszarze, na którym występowanie Beet necrotic yellow vein virus nie zostało stwierdzone

(d)1

28. Nasiona roślin rodzaju Gossypium

Urzędowe potwierdzenie2), że:

a) nasiona zostały oczyszczone przy użyciu kwasu

oraz

b) w miejscu produkcji nie zaobserwowano objawów Glomerella gossypii Edgerton od rozpoczęcia ostatniego pełnego cyklu wegetacyjnego oraz reprezentatywna próba nasion została przebadana i w wyniku tych badań uznana za wolną od Glomerella gossypii Edgerton

(c)1

28.1. Nasiona roślin rodzaju Gossypium

Urzędowe potwierdzenie2), że nasiona zostały oczyszczone przy użyciu kwasu

(a)1

29. Nasiona roślin rodzaju Mangifera

Urzędowe potwierdzenie2), że nasiona pochodzą z obszarów, o których wiadomo, że są wolne od Sternochetus mangiferae Fabricius

(a)15

30. Używane maszyny rolnicze

Maszyny powinny:

a) być oczyszczone oraz wolne od ziemi i resztek roślinnych, w przypadku gdy są przemieszczane do miejsc produkcji, w których są uprawiane buraki,

lub

b) pochodzić z obszarów, na których występowanie Beet necrotic yellow vein virus nie zostało stwierdzone

(d)1

31. Owoce roślin rodzajów: Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. i owoce mieszańców tych rodzajów, pochodzące z Republiki Bułgarii, Republiki Chorwacji, Republiki Słowenii, Republiki Greckiej (regiony Argolida i Chania), Republiki Portugalskiej (Algavre i Madeira), Królestwa Hiszpanii, Republiki Francuskiej, Republiki Cypryjskiej lub Republiki Włoskiej

Opakowanie, w którym są przemieszczane owoce, powinno być oznakowane, a owoce:

a) powinny być pozbawione szypułek oraz liści

lub

b) z liśćmi lub szypułkami powinny być zaopatrzone w urzędowe potwierdzenie2), że zostały zapakowane w zamknięte i urzędowo zaplombowane opakowania, które pozostaną zaplombowane w czasie transportu przez strefę chronioną (d)3 oraz są opatrzone znakiem umożliwiającym ich identyfikację; informację o znaku umieszcza się w paszporcie roślin

(d)3

32. Rośliny rodzaju Vitis L., inne niż owoce i nasiona

Urzędowe potwierdzenie2), że rośliny pochodzą i były uprawiane:

a) w miejscu produkcji w państwie, w którym występowanie Grapevine flavescence dorée MLO nie zostało stwierdzone,

lub

b) w miejscu produkcji, na obszarze ustanowionym przez organizację ochrony roślin państwa eksportującego wolnym od Grapevine flavescence dorée MLO, zgodnie z odpowiednim Międzynarodowym Standardem w zakresie Środków Fitosanitarnych7),

lub

c) na terytorium Republiki Czeskiej, Republiki Francuskiej (Alsace, Champagne-Ardenne, Picardie – departament de l'Aisne, Ile de France – gminy de Citry, Nanteuil-sur-Marne et Saâcy-sur-Marne lub Lorraine) albo Republiki Włoskiej (Apulia, Basilicata and Sardinia),

lub

cc) na terytorium Konfederacji Szwajcarskiej (z wyjątkiem kantonów Ticino i Misox Valley),

lub

d) w miejscu produkcji, w którym:

– od początku dwóch ostatnich pełnych cykli wegetacyjnych na roślinach matecznych nie zaobserwowano objawów występowania Grapevine flavescence doree MLO,

oraz

– na roślinach nie zaobserwowano objawów występowania Grapevine flavescence dorée MLO lub rośliny zostały poddane obróbce termicznej, w czasie której została osiągnięta, co najmniej przez 45 minut, minimalna temperatura wynosząca 50°C w celu zwalczenia Grapevine flavescence doree MLO

(d)4

33. Rośliny rodzaju Castanea Mill., inne niż kultury tkankowe, owoce i nasiona

Urzędowe potwierdzenie2), że rośliny pochodzą i były uprawiane w miejscu produkcji:

a) w państwie, w którym występowanie Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu nie zostało stwierdzone,

lub

b) w miejscu produkcji, na obszarze ustanowionym przez organizację ochrony roślin państwa eksportującego, wolnym od Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu, zgodnie z odpowiednim Międzynarodowym Standardem w zakresie Środków Fitosanitarnych7),

lub

c) na obszarze stref chronionych, których oznaczenie zostało wskazane w kolumnie 3

(a)4.1

Tabela 2

(uchylona)

Objaśnienia:

1) Drewno, które zachowało w całości lub w części naturalnie zaokrągloną powierzchnię, z korą lub bez kory, lub drewno w formie zrębów, wiórów, trocin, odpadów, ścinków lub drewno sztauerskie, przekładki, palety lub materiały opakowaniowe, używane podczas transportu towarów, jeżeli stwarzają zagrożenie dla zdrowia roślin, bez względu na to, czy drewno to zachowało w całości lub w części naturalnie zaokrągloną powierzchnię.

2) Świadectwo fitosanitarne wydane przez urzędową służbę ochrony roślin państwa wysyłającego, zawierające informację o spełnieniu określonych wymagań specjalnych, lub paszport roślin wydany przez urzędową służbę ochrony roślin lub podmioty przez nią upoważnione, po spełnieniu wymagań specjalnych.

3) (uchylone).

4) Międzynarodowy Standard w zakresie Środków Fitosanitarnych, Wytyczne dla regulowania międzynarodowego obrotu drewnianym materiałem opakowaniowym (International Standards for Phytosanitary Measures, Guidelines for regulating wood packaging material in international trade, Publication No 15, FAO, Rome) wydany na podstawie art. X Międzynarodowej konwencji ochrony roślin, sporządzonej w Rzymie dnia 6 grudnia 1951 r. (Dz. U. z 2001 r. Nr 15, poz. 151 oraz z 2007 r. Nr 73, poz. 485).

5) (uchylone).

6) Rośliny posadzone, mające pozostać w podłożu uprawowym lub być przesadzone po ich wprowadzeniu lub przemieszczeniu, lub rośliny nieposadzone w dniu wprowadzenia do obrotu lub przemieszczenia, lecz przeznaczone do późniejszego sadzenia; sadzenie to każda czynność mająca na celu umieszczenie rośliny w sposób umożliwiający jej wzrost, reprodukcję lub rozmnożenie.

7) Międzynarodowy Standard w zakresie Środków Fitosanitarnych, Część 4 – Nadzór nad organizmami szkodliwymi, Wymagania dla ustanawiania obszarów wolnych od określonych organizmów szkodliwych (International Standards for Phytosanitary Measures, Part 4 – Pest surveillance, Requirements for the establishment of pest free areas, Publication No 4, FAO, Rome) wydany na podstawie art. X Międzynarodowej konwencji ochrony roślin, sporządzonej w Rzymie dnia 6 grudnia 1951 r.

8) Kontrola roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów, przeprowadzana przez urzędową służbę ochrony roślin.

9) Międzynarodowy Standard w zakresie Środków Fitosanitarnych, Wymagania dla ustanawiania miejsc produkcji wolnych od określonych organizmów szkodliwych oraz miejsc wolnych od określonych organizmów szkodliwych (International Standards for Phytosanitary Measures, Requirements for the establishment of pest free places of production and pest free production sites, Publication No 10, FAO, Rome) wydany na podstawie art. X Międzynarodowej konwencji ochrony roślin, sporządzonej w Rzymie dnia 6 grudnia 1951 r.

10) Wykaz państw trzecich lub obszarów tych państw, uznanych przez Komisję Europejską za wolne od określonych organizmów szkodliwych, jest ogłaszany w obwieszczeniu wydawanym na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (Dz. U. z 2014 r. poz. 621, z późn. zm.).

11) Wykaz państw trzecich lub obszarów tych państw, w których stosowane procedury kontrolne w stosunku do określonych organizmów szkodliwych są uznane za równoważne do stosowanych w Unii Europejskiej, jest ogłaszany w obwieszczeniu wydawanym na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin.

12) Badania laboratoryjne roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów, przeprowadzane przez urzędową służbę ochrony roślin.

13) Plantacje kwalifikowane przez urzędową służbę ochrony roślin lub podmioty przez nią upoważnione na podstawie przepisów o nasiennictwie.

13a) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 690/2008 z dnia 4 lipca 2008 r. uznające chronione strefy narażone na szczególne ryzyko dla zdrowia roślin we Wspólnocie (Dz. Urz. WE L 193 z 22.07.2008, str. 1, z późn. zm.), zwane dalej „rozporządzeniem Komisji nr 690/2008”.

14) Strefa obejmuje co najmniej 50 km2; na jej obszarze rośliny żywicielskie są poddane urzędowo zatwierdzonemu i nadzorowanemu systemowi kontroli, który został wprowadzony co najmniej przed rozpoczęciem pełnego cyklu wegetacyjnego, poprzedzającego ostatni pełny cykl wegetacyjny; ma on na celu zminimalizowanie zagrożenia rozprzestrzenienia Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. z roślin rosnących w tej strefie; po ustaleniu strefy buforowej są przeprowadzane urzędowe kontrole, poza polem i otaczającym je obszarem o promieniu 500 m, co najmniej raz od rozpoczęcia ostatniego pełnego cyklu wegetacyjnego, w najbardziej odpowiednim terminie, a wszystkie rośliny żywicielskie wykazujące objawy Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. powinny zostać niezwłocznie usunięte.

15) (uchylone).

16) (uchylone).

17) (uchylone).

Załącznik nr 510)

WYKAZ ROŚLIN, PRODUKTÓW ROŚLINNYCH LUB PRZEDMIOTÓW, KTÓRE SĄ ZAOPATRYWANE W PASZPORT ROŚLIN LUB ŚWIADECTWO FITOSANITARNE I PRZED PRZEMIESZCZANIEM LUB WPROWADZANIEM NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ SĄ PODDANE KONTROLI ZDROWOTNOŚCI W MIEJSCU PRODUKCJI, JEŻELI POCHODZĄ Z TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ LUB WSPÓLNOTY, ALBO SĄ PODDANE KONTROLI ZDROWOTNOŚCI W PAŃSTWACH, Z KTÓRYCH POCHODZĄ LUB SĄ WYSYŁANE, JEŻELI POCHODZĄ SPOZA WSPÓLNOTY

CZĘŚĆ A

Rośliny, produkty roślinne lub przedmioty pochodzące z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub Wspólnoty

Dział I

Rośliny, produkty roślinne lub przedmioty, które są potencjalnymi nosicielami organizmów kwarantannowych oraz powinny być zaopatrzone w paszport roślin

1. Rośliny i produkty roślinne

1.1. Rośliny przeznaczone do sadzenia1), inne niż nasiona, rodzajów: Amelanchier Med., Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Pyracantha Roem., Prunus L. inne niż rośliny gatunku Prunus laurocerasus L. i Prunus lusitanica L., Pyrus L., Sorbus L., oraz gatunku Photinia davidiana (Dcne.) Cardot.

1.2. Rośliny gatunków: Beta vulgaris L. oraz Humulus lupulus L., przeznaczone do sadzenia1), inne niż nasiona.

1.3. Rośliny rodzaju Solanum L. tworzące stolony lub bulwy lub mieszańce tego rodzaju, przeznaczone do sadzenia1).

1.4. Rośliny rodzaju Fortunella Swingle i Poncirus Raf., mieszańce tych rodzajów oraz rośliny rodzaju Casimiroa La Llave, Clausena Burm f., Vepris Comm., Zanthoxylum L. i Vitis L., inne niż owoce i nasiona.

1.5. Rośliny rodzaju Citrus L. oraz mieszańce tego rodzaju, inne niż owoce i nasiona.

1.6. Owoce roślin rodzajów: Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. oraz mieszańców tych rodzajów, z liśćmi lub szypułkami.

1.7. Drewno, które zachowało w całości lub w części naturalnie zaokrągloną powierzchnię, z korą lub bez kory, lub drewno w formie zrębów, wiórów, trocin, odpadów i ścinków, które:

a) zostało pozyskane w całości lub w części z roślin rodzaju Platanus L., łącznie z drewnem, które nie zachowało naturalnie zaokrąglonej powierzchni, oraz

b) spełnia jeden z warunków określonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej2) w części II:

Lp.

Kod CN

Opis

1

4401 10 00

Drewno opałowe w postaci kłód, szczap, gałęzi, wiązek chrustu lub w podobnych postaciach

2

4401 22 00

Drewno roślin liściastych w postaci wiórów lub kawałków

3

ex 4401 30 80

Odpady oraz ścinki drewniane (inne niż trociny), niezaglomerowane w kłody, brykiety, granulki lub podobne formy

4

4403 10 00

Drewno surowe malowane, bejcowane, nasycone kreozotem lub innymi środkami konserwującymi, niepozbawione kory lub bielu lub zgrubnie obrobione

5

ex 4403 99

Drewno roślin liściastych (z wyjątkiem drewna drzew tropikalnych oraz roślin rodzaju Quercus L. lub Fagus L.), surowe, pozbawione lub niepozbawione kory lub bielu lub zgrubnie obrobione, niemalowane, niebejcowane, nienasycone kreozotem lub innymi środkami konserwującymi

6

ex 4404 20 00

Drewno roślin liściastych w postaci żerdzi rozszczepionych; pali, palików lub kołków, zaostrzonych, ale nieprzetartych wzdłużnie

7

ex 4407 99

Drewno roślin liściastych (z wyjątkiem drewna drzew tropikalnych oraz roślin rodzaju Quercus L. lub Fagus L.), piłowane lub ociosane wzdłużnie, skrawane warstwami lub okorowane, strugane lub niestrugane, szlifowane lub nieszlifowane, łączone lub niełączone stykowo, o grubości przekraczającej 6 mm

2. Rośliny, produkty roślinne lub przedmioty przeznaczone do sprzedaży osobom zajmującym się zawodowo produkcją roślinną lub obrotem, inne niż rośliny, produkty roślinne lub przedmioty sprzedawane bezpośrednio ostatecznemu odbiorcy, jeżeli urzędowa służba ochrony roślin państwa członkowskiego zapewniła, że ich produkcja jest oddzielona od produkcji roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów przeznaczonych do sprzedaży osobom zajmującym się zawodowo produkcją roślinną.

2.1. Rośliny przeznaczone do sadzenia1), inne niż nasiona, rodzajów: Abies Mill., Argyranthemum, Aster, Brassica, Castanea Mill., Cucumis, Dendranthema (DC.) Des Moul, Dianthus L. i mieszańców tego rodzaju, Exacum, Fragaria L., Gerbera Cass., Gypsophila L., Lactuca, Larix Mill., Leucanthemum L., Lupinus L., Pelargonium l'Herit. ex Ait., Picea A. Dietr., Pinus L., Platanus L., Populus L., Pseudotsuga Carr., Quercus L., Rubus L., Spinacia L., Tanacetum L., Tsuga Carr. oraz Verbena L., wszystkich odmian nowogwinejskich mieszańców rodzaju Impatiens L. oraz gatunków: Apium graveolens L., Asparagus officinalis L., Prunus laurocerasus L., Prunus lusitanica L. oraz inne rośliny gatunków zielnych, z wyłączeniem roślin rodziny Gramineae, przeznaczone do sadzenia1), inne niż cebule, rozłogi, kłącza, nasiona i bulwy.

2.2. Rośliny rodziny Solanaceae, inne niż wymienione w ust 1.3, przeznaczone do sadzenia1), inne niż nasiona.

2.3. Rośliny rodzin: Araceae, Marantaceae, Musaceae, Strelitziaceae oraz rośliny rodzaju Persea, ukorzenione lub z towarzyszącym podłożem uprawowym.

2.3.1. Rośliny rodzajów: Brahea Mart., Butia Becc., Chamaerops L., Jubaea Kunth, Livistona R. Br., Phoenix L., Sabal Adans., Syagrus Mart., Trachycarpus H. Wendl., Trithrinax Mart. oraz Washingtonia Raf., przeznaczone do sadzenia, o średnicy łodygi u podstawy większej niż 5 cm.

2.4. Nasiona i cebule roślin gatunków: Allium ascalonicum L., Allium cepa L. oraz Allium schoenoprasum L., przeznaczone do sadzenia1), rośliny gatunku Allium porrum L. przeznaczone do sadzenia1), nasiona roślin gatunków: Medicago sativa L., Helianthus annuus L., Solanum lycopersicum L. oraz nasiona roślin rodzaju Phaseolus L.

3. Cebule, bulwocebule, bulwy oraz kłącza, przeznaczone do sadzenia1), przeznaczone do sprzedaży osobom zajmującym się zawodowo produkcją roślinną lub obrotem, inne niż rośliny, produkty roślinne lub przedmioty sprzedawane bezpośrednio ostatecznemu odbiorcy, jeżeli organizacja ochrony roślin państwa członkowskiego zapewniła, że ich produkcja jest oddzielona od produkcji roślin rodzajów: Camassia Lindl., Chionodoxa Boiss., Dahlia, Galanthus L., Hyacinthus L., Iris L., Ismene Herbert, Lilium, Muscari Miller, Narcissus L., Orinthogalum L., Puschkinia Adams, Scilla L., Tigridia Juss. oraz Tulipa L., gatunków: Crocus flavus Weston „Golden yellow” i Galtonia candicans (Baker) Decne. oraz odmian miniaturowych i ich mieszańców rodzaju Gladiolus Tourn. ex L., takich jak: Gladiolus callianthus Marais, Gladiolus colvillei Sweet, Gladiolus nanus hort., Gladiolus ramosus hort. oraz Gladiolus tubergenii hort., z innym przeznaczeniem.

Dział II

Rośliny, produkty roślinne lub przedmioty, które są potencjalnymi nosicielami organizmów kwarantannowych dla stref chronionych oraz którym powinien towarzyszyć paszport roślin ważny dla danej strefy, w przypadku gdy są wprowadzane lub przemieszczane w obrębie strefy chronionej

1. Rośliny, produkty roślinne lub przedmioty

1.1. Rośliny rodzajów: Abies Mill., Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L. oraz Pseudotsuga Carr.

1.2. Rośliny przeznaczone do sadzenia1), inne niż nasiona, rodzaju Platanus L., Populus L. oraz gatunku Beta vulgaris L.

1.3. Rośliny, inne niż owoce i nasiona, rodzajów: Amelanchier Med., Castanea Mill., Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Eucalyptus l'Herit., Malus Mill., Mespilus L., Pyracantha Roem., Pyrus L., Sorbus L. i Vitis L. i gatunku Photinia davidiana (Dcne.) Cardot.

1.4. Żywy pyłek kwiatowy przeznaczony do zapylania roślin rodzajów: Amelanchier Med., Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Pyracantha Roem., Pyrus L. i Sorbus L. i gatunku Photinia davidiana (Dcne.) Cardot.

1.5. Bulwy roślin gatunku Solanum tuberosum L. przeznaczone do sadzenia1).

1.6. Rośliny gatunku Beta vulgaris L. przeznaczone do przetwarzania przemysłowego.

1.7. Ziemia osypowa oraz niesterylizowane odpady buraczane (Beta vulgaris L.).

1.8. Nasiona roślin rodzajów: Castanea Mill., Dolichos Jacq. i Gossypium oraz gatunków: Beta vulgaris L. i Phaseolus vulgaris L.

1.9. Owoce (torebki nasienne) roślin rodzaju Gossypium, nieodziarniona bawełna oraz owoce roślin rodzaju Vitis L.

1.10. Drewno, które zachowało w całości lub w części naturalnie zaokrągloną powierzchnię, z korą lub bez kory, lub drewno w formie zrębów, wiórów, trocin, odpadów, ścinków, z wyjątkiem drewna okorowanego, które:

a) zostało uzyskane w całości lub w części z roślin:

– iglastych (Coniferales), z wyjątkiem drewna okorowanego,

– rodzaju Castanea Mill., z wyjątkiem drewna okorowanego,

– rodzaju Platanus L., łącznie z drewnem, które nie zachowało swojej naturalnie zaokrąglonej powierzchni,

oraz

b) spełnia jeden z warunków określonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/872) w części II:

Kod CN

Opis

4401 10 00

Drewno opałowe w postaci kłód, szczap, gałęzi, wiązek chrustu lub w podobnych postaciach

4401 21 00

Drewno roślin iglastych w postaci wiórów lub kawałków

4401 22 00

Drewno roślin liściastych w postaci wiórów lub kawałków

ex 4401 30

Odpady oraz ścinki drewniane (inne niż trociny) niezaglomerowane w kłody, brykiety, granulki lub podobne formy

ex 4403 10 00

Drewno surowe malowane, bejcowane, nasycone kreozotem lub innymi środkami konserwującymi, niepozbawione kory lub bielu lub zgrubnie obrobione

ex 4403 20

Drewno roślin iglastych surowe, niepozbawione kory lub bielu lub zgrubnie obrobione, niemalowane, niebejcowane, nienasycone kreozotem lub innymi środkami konserwującymi

ex 4403 99

Drewno roślin liściastych (z wyjątkiem drewna drzew tropikalnych oraz roślin rodzaju Quercus L. lub Fagus L.), surowe, pozbawione lub niepozbawione kory lub bielu lub zgrubnie obrobione, niemalowane, niebejcowane, nienasycone kreozotem lub innymi środkami konserwującymi

ex 4404

Drewno w postaci żerdzi rozszczepionych; pali, palików lub kołków, zaostrzonych, ale nieprzetartych wzdłużnie

4406

Podkłady kolejowe lub tramwajowe, drewniane

4407 10

Drewno roślin iglastych piłowane lub ociosane wzdłużnie, skrawane warstwami lub okorowane, strugane lub niestrugane, szlifowane lub nieszlifowane, łączone lub niełączone stykowo, o grubości przekraczającej 6 mm

ex 4407 99

Drewno roślin liściastych (z wyjątkiem drzew tropikalnych oraz roślin rodzaju Quercus L. lub Fagus L.), piłowane lub ociosane wzdłużnie, skrawane warstwami lub okorowane, strugane lub niestrugane, szlifowane lub nieszlifowane, łączone lub niełączone stykowo, o grubości przekraczającej 6 mm

1.11. Odseparowana kora roślin rodzaju Castanea Mill. i roślin iglastych (Coniferales).

2. Rośliny, produkty roślinne lub przedmioty przeznaczone do sprzedaży osobom zajmującym się zawodowo produkcją roślinną lub obrotem, inne niż rośliny, produkty roślinne lub przedmioty sprzedawane bezpośrednio ostatecznemu odbiorcy, jeżeli urzędowa służba ochrony roślin państwa członkowskiego zapewniła, że ich produkcja jest oddzielona od produkcji roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów przeznaczonych do sprzedaży osobom zajmującym się zawodowo produkcją roślinną.

2.1. Rośliny rodzaju Begonia L. przeznaczone do sadzenia1), inne niż bulwocebule, nasiona, bulwy, oraz rośliny gatunku Euphorbia pulcherrima Willd. i rodzajów: Ficus L. i Hibiscus L., przeznaczone do sadzenia, inne niż nasiona.

CZĘŚĆ B

Rośliny, produkty roślinne lub przedmioty pochodzące z państw trzecich

Dział I

Rośliny, produkty roślinne lub przedmioty, które są potencjalnymi nosicielami organizmów kwarantannowych i które powinny być zaopatrzone w świadectwo fitosanitarne

1. Rośliny przeznaczone do sadzenia1), inne niż nasiona, ale łącznie z nasionami roślin rodzin: Cruciferae i Gramineae, rodzaju Trifolium, pochodzącymi z Republiki Argentyńskiej, Związku Australijskiego, Republiki Boliwii, Republiki Chile, Nowej Zelandii i Wschodniej Republiki Urugwaju, rodzajów: Triticum, Secale oraz X Triticosecale, pochodzącymi z Islamskiego Państwa Afganistanu, Republiki Indii, Republiki Iraku, Islamskiej Republiki Iranu, Meksykańskich Stanów Zjednoczonych, Królestwa Nepalu, Islamskiej Republiki Pakistanu, Republiki Południowej Afryki i Stanów Zjednoczonych Ameryki, rodzajów: Citrus L., Fortunella Swingle and Poncirus Raf., i mieszańców tych rodzajów, Capsicum, Prunus L., Rubus L., Oryza i Phaseolus L. oraz gatunków: Helianthus annuus L., Solanum lycopersicum L., Medicago sativa L., Zea mays L., Allium ascalonicum L., Allium cepa L., Allium porum L., Allium schoenoprasum L.

2. Części roślin, inne niż owoce i nasiona:

– rodzajów: Castanea Mill., Dendranthema (DC.) Des Moul., Dianthus L., Gypsophila L., Pelargonium l'Herit. ex Ait, Phoenix, Populus L., Quercus L., Solidago L. oraz kwiaty cięte roślin rodziny Orchidaceae,

– iglastych (Coniferales),

– gatunku Acer saccharum Marsh., pochodzące ze Stanów Zjednoczonych Ameryki lub Kanady,

– rodzaju Prunus L., pochodzące z państw nieeuropejskich,

– kwiatów ciętych rodzajów: Aster, Eryngium L., Hypericum L., Lisianthus L., Rosa L. i Trachelium L., pochodzące z państw nieeuropejskich,

– warzyw liściowych gatunku Apium graveolens L. oraz rodzajów Ocimum L., Limnophila L. i Eryngium L.,

– liście roślin gatunku Manihot esculenta Crantz,

– cięte gałęzie, niezależnie od tego, czy zachowały liście, roślin rodzaju Betula L.,

– cięte gałęzie, niezależnie od tego, czy zachowały liście, roślin rodzaju Fraxinus L. oraz gatunków Juglans ailantifolia Carr., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch. i Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc., pochodzące z Kanady, Chińskiej Republiki Ludowej, Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej, Japonii, Republiki Mongolii, Republiki Korei, Federacji Rosyjskiej, Tajwanu i Stanów Zjednoczonych Ameryki,

– rodzajów Amiris P. Browne, Casimiroa La Llave, Citropsis Swingle & Kellerman, Eremocitrus Swingle, Esenbeckia Kunth., Glycosmis Corrêa, Merrillia Swingle, Naringi Adans., Tetradium Lour., Toddalia Juss. i Zanthoxylum L.

2.1. Części roślin, inne niż owoce, ale łącznie z nasionami, rodzajów Aegle Corrêa, Aeglopsis Swingle, Afraegle Engl, Atalantia Corrêa, Balsamocitrus Stapf, Burkillanthus Swingle, Calodendrum Thunb., Choisya Kunth, Clausena Burm. f., Limonia L., Microcitrus Swingle., Murraya J. Koenig ex L., Pamburus Swingle, Severinia Ten., Swinglea Merr., Triphasia Lour i Vepris Comm.

3. Owoce roślin:

– rodzajów: Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. oraz mieszańców tych rodzajów, rodzaju Momordica L. oraz gatunku Solanum melongena L.,

– rodzajów: Annona L., Cydonia Mill., Diospyros L., Malus Mill., Mangifera L., Passiflora L., Prunus L., Psidium L., Pyrus L., Ribes L., Syzygium Gaertn. oraz Vacciunium L., pochodzące z państw nieeuropejskich,

– Capsicum L.

4. Bulwy roślin gatunku Solanum tuberosum L.

5. Odseparowana kora roślin:

– iglastych (Coniferales) pochodzących z państw nieeuropejskich,

– gatunku Acer saccharum Marsh., rodzajów: Populus L. oraz Quercus L., z wyjątkiem gatunku Quercus suber L.,

– rodzaju Fraxinus L. oraz gatunków: Juglans ailantifolia Carr, Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch oraz Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc., pochodząca z Kanady, Chińskiej Republiki Ludowej, Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej, Japonii, Republiki Mongolii, Republiki Korei, Federacji Rosyjskiej, Tajwanu i Stanów Zjednoczonych Ameryki,

– rodzaju Betula L., pochodząca z Kanady i Stanów Zjednoczonych Ameryki.

6. Drewno, które zachowało w całości lub w części naturalnie zaokrągloną powierzchnię, z korą lub bez kory, lub drewno w formie zrębów, wiórów, trocin, odpadów, ścinków, inne niż opakowania drewniane określone w załączniku nr 4 do rozporządzenia w części A w dziale I w pkt 2, które:

a) zostało pozyskane w całości lub w części z roślin:

– rodzaju Quercus L., łącznie z drewnem, które nie zachowało naturalnie zaokrąglonej powierzchni, pochodzące ze Stanów Zjednoczonych Ameryki, z wyjątkiem drewna, które odpowiada opisowi kodu CN 4416 00 00, jeżeli do drewna jest dołączony dokument potwierdzający, że drewno to zostało pozyskane lub przetworzone przy użyciu obróbki termicznej, w czasie której została osiągnięta, co najmniej przez 20 minut, minimalna temperatura wynosząca 176°C,

– rodzaju Platanus L., łącznie z drewnem, które nie zachowało naturalnie zaokrąglonej powierzchni, pochodzące ze Stanów Zjednoczonych Ameryki, Konfederacji Szwajcarskiej lub Republiki Armenii,

– rodzaju Populus L., łącznie z drewnem, które nie zachowało naturalnie zaokrąglonej powierzchni, pochodzące z państw kontynentu amerykańskiego,

– gatunku Acer saccharum Marsh., łącznie z drewnem, które nie zachowało naturalnie zaokrąglonej powierzchni, pochodzące ze Stanów Zjednoczonych Ameryki lub Kanady,

– iglastych (Coniferales), łącznie z drewnem, które nie zachowało naturalnie zaokrąglonej powierzchni, pochodzące z państw nieeuropejskich, Federacji Rosyjskiej, Republiki Kazachstanu lub Republiki Turcji,

– rodzaju Fraxinus L. oraz gatunków: Juglans ailantifolia Carr., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch., oraz Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc., łącznie z drewnem, które nie zachowało naturalnie zaokrąglonej powierzchni, pochodzące z Kanady, Chińskiej Republiki Ludowej, Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej, Japonii, Republiki Mongolii, Republiki Korei, Federacji Rosyjskiej, Tajwanu i Stanów Zjednoczonych Ameryki,

– rodzaju Betula L., łącznie z drewnem, które nie zachowało naturalnie zaokrąglonej powierzchni, pochodzące z Kanady i Stanów Zjednoczonych Ameryki,

b) spełnia jeden z warunków określonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej2) w części II:

Lp.

Kod CN

Opis

1

4401 10 00

Drewno opałowe w postaci kłód, szczap, gałęzi, wiązek chrustu lub w podobnych postaciach

2

4401 21 00

Drewno w postaci wiórków lub kawałków, iglaste

3

4401 22 00

Drewno w postaci wiórków lub kawałków, liściaste

4

ex 4401 30 40

Trociny niezaglomerowane w kłody, brykiety, granulki lub podobne formy

5

ex 4401 30 80

Drewno odpadowe i ścinki drewniane, niezaglomerowane w kłody, brykiety, granulki lub podobne formy

6

4403 10 00

Drewno surowe, niepozbawione kory lub bieli lub zgrubnie obrobione, malowane, bejcowane, nasycone kreozotem lub innymi środkami konserwującymi

7

4403 20

Pozostałe iglaste drewno surowe, nawet pozbawione kory lub bieli, lub zgrubnie obrobione, niemalowane, niebejcowane, nienasycone kreozotem lub innymi środkami konserwującymi

8

4403 91

Pozostałe drewno surowe, nawet pozbawione kory lub bieli, lub zgrubnie obrobione, niemalowane, niebejcowane, nienasycone kreozotem lub innymi środkami konserwującymi, z dębu (Quercus spp.)

9

Ex 4403 99

Drewno roślin liściastych (z wyjątkiem drewna drzew tropikalnych oraz roślin rodzaju Quercus L., Fagus L. lub Betula L.), surowe, pozbawione lub niepozbawione kory lub bieli lub zgrubnie obrobione, niemalowane, niebejcowane, nienasycone kreozotem lub innymi środkami konserwującymi

10

4403 99 51

Drewno surowe, nawet pozbawione kory lub bieli, lub zgrubnie obrobione, z brzozy (Betula L.), w postaci kłód tartacznych

11

4403 99 59

Drewno surowe, nawet pozbawione kory lub bieli, lub zgrubnie obrobione, z brzozy (Betula L.), inne niż w postaci kłód tartacznych

12

ex 4404

Drewno w postaci żerdzi rozszczepionych; pali, palików lub kołków, zaostrzonych, ale nieprzetartych wzdłużnie

13

4406

Podkłady kolejowe lub tramwajowe, z drewna

14

4407 10

Drewno przetarte lub strugane wzdłużnie, skrawane warstwami lub okorowane, nawet strugane, szlifowane lub łączone stykowo, o grubości przekraczającej 6 mm, iglaste

15

4407 91

Pozostałe drewno przetarte lub strugane wzdłużnie, skrawane warstwami lub okorowane, nawet strugane, szlifowane lub łączone stykowo, o grubości przekraczającej 6 mm, z dębu (Quercus spp.)

16

ex 4407 93

Pozostałe drewno przetarte lub strugane wzdłużnie, skrawane warstwami lub okorowane, nawet strugane, szlifowane lub łączone stykowo, o grubości przekraczającej 6 mm, z klonu srebrzystego (Acer saccharum Marsh.)

17

4407 95

Pozostałe drewno przetarte lub strugane wzdłużnie, skrawane warstwami lub okorowane, nawet strugane, szlifowane lub łączone stykowo, o grubości przekraczającej 6 mm, z jesionu (Fraxinus spp.)

18

ex 4407 99

Pozostałe drewno roślin liściastych (z wyjątkiem z drewna tropikalnego oraz roślin rodzaju Quercus L., Fagus L., Acer L., Prunus L. lub Fraxinus L.) przetarte lub strugane wzdłużnie, skrawane warstwami lub okorowane, nawet strugane, szlifowane lub łączone stykowo, o grubości przekraczającej 6 mm

19

4408 10

Arkusze na forniry (włącznie z otrzymanymi przez cięcie drewna warstwowego), na sklejkę lub na podobne drewno warstwowe i inne drewno, przetarte wzdłużnie, skrawane warstwami lub obwodowo, nawet strugane, szlifowane, łączone na długość lub łączone stykowo, o grubości nieprzekraczającej 6 mm, z drzew iglastych

20

4416 00 00

Beczki, baryłki, kadzie, cebry i pozostałe wyroby bednarskie oraz ich części, z drewna, włącznie z klepkami

21

9406 00 20

Budynki prefabrykowane, z drewna

7. Ziemia oraz podłoże uprawowe:

a) składające się w całości lub w części z ziemi lub stałych substancji organicznych, takich jak: części roślin i humus, łącznie z torfem lub korą, inne niż te, które składają się w całości z torfu,

b) towarzyszące lub związane z roślinami, składające się w całości lub w części z materiału wymienionego w lit. a, lub składające się w części z jakichkolwiek substancji nieorganicznych, przeznaczone do podtrzymania żywotności roślin, pochodzące z:

– Republiki Turcji,

– Republiki Białorusi, Gruzji, Republiki Mołdowy, Federacji Rosyjskiej, Ukrainy,

– państw nieeuropejskich, innych niż Algierska Republika Ludowo-Demokratyczna, Arabska Republika Egiptu, Państwo Izrael, Wielka Libijska Arabska Dżamahirija Ludowo-Socjalistyczna, Królestwo Marokańskie, Republika Tunezyjska.

8. Ziarno roślin rodzajów: Triticum, Secale oraz X Triticosecale, pochodzące z Islamskiego Państwa Afganistanu, Republiki Indii, Republiki Iraku, Islamskiej Republiki Iranu, Meksykańskich Stanów Zjednoczonych, Królestwa Nepalu, Islamskiej Republiki Pakistanu, Republiki Południowej Afryki lub Stanów Zjednoczonych Ameryki.

Dział II

Rośliny, produkty roślinne lub przedmioty, które są potencjalnymi nosicielami organizmów kwarantannowych dla stref chronionych i które muszą być zaopatrzone w świadectwo fitosanitarne, w przypadku gdy są przeznaczone do wprowadzania do stref chronionych

1. Rośliny gatunku Beta vulgaris L. przeznaczone do przetwarzania przemysłowego.

2. Ziemia osypowa oraz niesterylizowane odpady buraczane (Beta vulgaris L.).

3. Żywy pyłek kwiatowy przeznaczony do zapylania roślin rodzajów: Amelanchier Med., Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Pyracantha Roem., Pyrus L. i Sorbus L. oraz gatunku Photinia davidiana (Dcne.) Cardot.

4. Części roślin, inne niż owoce i nasiona, rodzajów: Amelanchier Med., Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Pyracantha Roem., Pyrus L. i Sorbus L. oraz gatunku Photinia davidiana (Dcne.) Cardot.

5. Nasiona roślin rodzajów: Castanea Mill., Dolichos Jacq. i Magnifera oraz gatunków: Beta vulgaris L. i Phaseolus vulgaris L.

6. Nasiona i owoce (torebki nasienne) roślin rodzaju Gossypium oraz nieodziarniona bawełna.

6a. Owoce roślin rodzaju Vitis L.

7. Drewno, które zachowało w całości lub w części naturalnie zaokrągloną powierzchnię, z korą lub bez kory, lub drewno w formie zrębów, wiórów, trocin, odpadów, ścinków, które:

a) zostało pozyskane w całości lub w części z roślin iglastych (Coniferales), z wyjątkiem drewna okorowanego, pochodzącego z europejskich państw trzecich, lub z roślin rodzaju Castanea Mill., z wyjątkiem drewna okorowanego,

oraz

b) spełnia jeden z warunków określonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/872) w części II:

Kod CN

Opis

4401 10 00

Drewno opałowe w postaci kłód, szczap, gałęzi, wiązek chrustu lub w podobnych postaciach

4401 21 00

Drewno roślin iglastych w postaci wiórów lub kawałków

4401 22 00

Drewno roślin liściastych w postaci wiórów lub kawałków

ex 4401 30

Odpady oraz ścinki drewniane (inne niż trociny) niezaglomerowane w kłody, brykiety, granulki lub podobne formy

ex 4403 10 00

Drewno surowe malowane, bejcowane, nasycone kreozotem lub innymi środkami konserwującymi, niepozbawione kory lub bielu lub zgrubnie obrobione

ex 4403 20

Drewno roślin iglastych surowe, niepozbawione kory lub bielu lub zgrubnie obrobione, niemalowane, niebejcowane, nienasycone kreozotem lub innymi środkami konserwującymi

ex 4403 99

Drewno roślin liściastych (z wyjątkiem drewna drzew tropikalnych oraz roślin rodzaju Quercus L. lub Fagus L.), surowe, pozbawione lub niepozbawione kory lub bielu lub zgrubnie obrobione, niemalowane, niebejcowane, nienasycone kreozotem lub innymi środkami konserwującymi

ex 4404

Drewno w postaci żerdzi rozszczepionych; pali, palików lub kołków, zaostrzonych, ale nieprzetartych wzdłużnie

4406

Podkłady kolejowe lub tramwajowe, drewniane

4407 10

Drewno roślin iglastych piłowane lub ociosane wzdłużnie, skrawane warstwami lub okorowane, strugane lub niestrugane, szlifowane lub nieszlifowane, łączone lub niełączone stykowo, o grubości przekraczającej 6 mm

ex 4407 99

Drewno roślin liściastych (z wyjątkiem drewna drzew tropikalnych oraz roślin rodzaju Quercus L. lub Fagus L.), piłowane lub ociosane wzdłużnie, skrawane warstwami lub okorowane, strugane lub niestrugane, szlifowane lub nieszlifowane, łączone lub niełączone stykowo, o grubości przekraczającej 6 mm

4415

Skrzynie, pudła, klatki, bębny lub inne podobne opakowania, bębny do kabli, palety, palety skrzyniowe lub inne platformy załadunkowe lub nadstawki do palet płaskich

9406 00 20

Budynki prefabrykowane z drewna

8. Części roślin rodzaju Eucalyptus l'Herit.

9. Odseparowana kora roślin iglastych (Coniferales) pochodzących z europejskich państw trzecich.

Dział III

Rośliny, produkty roślinne lub przedmioty, które są potencjalnymi nosicielami organizmów kwarantannowych oraz powinny być zaopatrzone w paszport roślin

Rośliny, produkty roślinne lub przedmioty, wymienione w części A w dziale I, jeżeli w wyniku granicznej kontroli fitosanitarnej stwierdzono, że mogą być wprowadzone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Dział IV

Rośliny, produkty roślinne lub przedmioty, które są potencjalnymi nosicielami organizmów kwarantannowych dla stref chronionych oraz powinny być zaopatrzone w paszport roślin ważny dla danej strefy, w przypadku gdy są przemieszczane lub wprowadzane do strefy chronionej

Rośliny, produkty roślinne lub przedmioty, wymienione w części A w dziale II, jeżeli w wyniku granicznej kontroli fitosanitarnej stwierdzono, że mogą być wprowadzone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz spełniają wymagania specjalne, określone dla danej strefy.

Objaśnienia:

1) Rośliny posadzone, mające pozostać w podłożu uprawowym lub być przesadzone po ich wprowadzeniu lub przemieszczeniu, lub rośliny nieposadzone w dniu wprowadzenia do obrotu lub przemieszczenia, lecz przeznaczone do późniejszego sadzenia; sadzenie to każda czynność mająca na celu umieszczenie rośliny w sposób umożliwiający jej wzrost, reprodukcję lub rozmnożenie.

2) Rozporządzenie Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (Dz. Urz. WE L 256 z 07.09.1987, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 2, t. 2, str. 382, z późn. zm.).

Załącznik nr 611)

WYKAZ ROŚLIN, PRODUKTÓW ROŚLINNYCH LUB PRZEDMIOTÓW, KTÓRYCH UPRAWIANIE, WYTWARZANIE, MAGAZYNOWANIE, PAKOWANIE, SORTOWANIE, PRZEMIESZCZANIE LUB WPROWADZANIE NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ MOGĄ PROWADZIĆ PODMIOTY WPISANE DO REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW, Z UWZGLĘDNIENIEM RODZAJU ICH DZIAŁALNOŚCI LUB PRZEZNACZENIA TYCH ROŚLIN, PRODUKTÓW ROŚLINNYCH LUB PRZEDMIOTÓW

1. Rośliny, produkty roślinne lub przedmioty, wymienione w załączniku nr 5 do rozporządzenia w części A – mogą być uprawiane, wytwarzane, magazynowane, pakowane, sortowane, przemieszczane lub wprowadzane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez podmioty wpisane do rejestru przedsiębiorców.

2. Rośliny, produkty roślinne lub przedmioty, wymienione w załączniku nr 5 do rozporządzenia w części B – mogą wprowadzać na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z państw trzecich podmioty wpisane do rejestru przedsiębiorców.

3. Bulwy roślin gatunku Solanum tuberosum L., inne niż sadzeniaki ziemniaka – mogą być uprawiane, magazynowane, pakowane, sortowane, przemieszczane lub wprowadzane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez podmioty wpisane do rejestru przedsiębiorców.

4. Rośliny przeznaczone do sadzenia1) na innych gruntach, inne niż nasiona oraz rośliny, które zostaną wykorzystane w tym samym miejscu produkcji, w którym zostały wyprodukowane, niewymienione w ust. 1, mogą być uprawiane na otwartej przestrzeni i wprowadzane do obrotu na terenie powiatów, które są szczególnie zagrożone rozprzestrzenianiem się grzyba Synchytrium endobioticum2), przez podmioty wpisane do rejestru przedsiębiorców.

5. (uchylony).

Objaśnienia:

1) Rośliny posadzone, mające pozostać w podłożu uprawowym lub być przesadzone po ich wprowadzeniu lub przemieszczeniu, lub rośliny nieposadzone w dniu wprowadzenia do obrotu lub przemieszczenia, lecz przeznaczone do późniejszego sadzenia; sadzenie to każda czynność mająca na celu umieszczenie rośliny w sposób umożliwiający jej wzrost, reprodukcję lub rozmnożenie.

2) Wykaz powiatów, które są szczególnie zagrożone rozprzestrzenianiem się grzyba Synchytrium endobioticum, jest określony w przepisach w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzenianiu się grzyba Synchytrium endobioticum.

Załącznik nr 712)

PRZYPADKI, W KTÓRYCH PODMIOTY SĄ ZWOLNIONE Z OBOWIĄZKU WPISU DO REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW, JEŻELI NIE ISTNIEJE RYZYKO ROZPRZESTRZENIENIA SIĘ ORGANIZMÓW SZKODLIWYCH

Obowiązku wpisu do rejestru przedsiębiorców nie stosuje się w przypadku, gdy podmioty:

1) produkują lub wytwarzają na terenie powiatu niewielkie ilości roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów, o których mowa w załączniku nr 6 do rozporządzenia w ust. 1, i których całkowita produkcja i sprzedaż jest przeznaczona do ostatecznego użycia na terenie tego powiatu przez jakikolwiek podmiot, który nie zajmuje się zawodowo produkcją lub wytwarzaniem roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów, chyba że podmioty te:

a) uprawiają, wytwarzają, magazynują, pakują, sortują lub przemieszczają sadzeniaki ziemniaka, lub

b) uprawiają na otwartej przestrzeni rośliny przeznaczone do sadzenia na innych gruntach, wymienione w załączniku nr 5 do rozporządzenia w części A, inne niż nasiona oraz rośliny, które zostaną wykorzystane w tym samym miejscu produkcji, w którym zostały wyprodukowane, na terenie powiatów, które są szczególnie zagrożone rozprzestrzenianiem się grzyba Synchytrium endobioticum1);

2) przemieszczają lub wykorzystują na terenie powiatu rośliny, produkty roślinne lub przedmioty nabyte od podmiotów, o których mowa w pkt 1;

3) wprowadzają lub przemieszczają niewielkie ilości roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów, o których mowa w załączniku nr 6 do rozporządzenia, jeżeli są one przeznaczone do użycia przez ten podmiot lub inny podmiot na potrzeby własne, chyba że podmioty te:

a) przemieszczają bulwy ziemniaka do innych państw członkowskich w celach innych niż potrzeby własne tych podmiotów, lub

b) uprawiają, wytwarzają, magazynują, pakują, sortują lub przemieszczają sadzeniaki ziemniaka, lub

c) uprawiają na otwartej przestrzeni rośliny przeznaczone do sadzenia na innych gruntach, inne niż nasiona oraz rośliny, które zostaną wykorzystane w tym samym miejscu produkcji, w którym zostały wyprodukowane, na terenie powiatów, które są szczególnie zagrożone rozprzestrzenianiem się grzyba Synchytrium endobioticum1);

4) wykonują wyłącznie usługi w zakresie przemieszczania roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów, o których mowa w załączniku nr 6 do rozporządzenia;

5) prowadzą wyłącznie sprzedaż detaliczną, obwoźną lub obnośną roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów, o których mowa w załączniku nr 6 do rozporządzenia, przeznaczonych na potrzeby własne odbiorców, chyba że te podmioty prowadzą tę sprzedaż na rynkach hurtowych;

6) produkują niewielkie ilości bulw roślin gatunku Solanum tuberosum L., innych niż sadzeniaki ziemniaka, przeznaczonych w całości do użycia na ich własne, niezarobkowe potrzeby;

7) przemieszczają rośliny przeznaczone do sadzenia, jeżeli zostaną one wysadzone w celu produkcji roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów, innych niż wymienione w załączniku nr 6 do rozporządzenia.

1) Wykaz powiatów, które są szczególnie zagrożone rozprzestrzenianiem się grzyba Synchytrium endobioticum, jest określony w przepisach w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzenianiu się grzyba Synchytrium endobioticum.


1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1261).

I) Odnośnik nr 2 w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 listopada 2008 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zapobiegania wprowadzaniu i rozprzestrzenianiu się organizmów kwarantannowych (Dz. U. Nr 221, poz. 1443), które weszło w życie z dniem 24 grudnia 2008 r.

2) Przepisy rozporządzenia wdrażają:

– postanowienia art. 6 ust. 1 dyrektywy Rady nr 92/33/EWG z dnia 28 kwietnia 1992 r. w sprawie obrotu materiałem rozmnożeniowym oraz nasadzeniowym warzyw, innym niż nasiona (Dz. Urz. WE L 157 z 10.06.1992, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 12, str. 275, z późn. zm.); utraciła moc z dniem 21 sierpnia 2008 r. na podstawie art. 25 dyrektywy Rady 2008/72/WE z dnia 15 lipca 2008 r. w sprawie obrotu materiałem rozmnożeniowym oraz nasadzeniowym warzyw, innym niż nasiona (Dz. Urz. WE L 205 z 01.08.2008, str. 28, z późn. zm.); odesłania do dyrektywy 92/33/EWG odczytuje się jako odesłania do dyrektywy 2008/72/WE, zgodnie z tabelą korelacji w załączniku IV,

– postanowienia art. 6 ust. 1 dyrektywy Rady nr 92/34/EWG z dnia 28 kwietnia 1992 r. w sprawie obrotu materiałem rozmnożeniowym roślin owocowych oraz roślinami owocowymi przeznaczonymi do produkcji owoców (Dz. Urz. WE L 157 z 10.06.1992, str. 10, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 12, str. 284, z późn. zm.); utraciła moc z dniem 30 września 2012 r. na podstawie art. 22 ust. 1 dyrektywy Rady 2008/90/WE z dnia 29 września 2008 r. w sprawie obrotu materiałem rozmnożeniowym roślin sadowniczych oraz roślinami sadowniczymi przeznaczonymi do produkcji owoców (Dz. Urz. WE L 267 z 08.10.2008, str. 8, z późn. zm.); odniesienia do dyrektywy 92/34/EWG są traktowane jako odniesienia do dyrektywy 2008/90/WE i powinny być czytane zgodnie z tabelą korelacji zamieszczoną w załączniku III,

– postanowienia art. 6 ust. 1 dyrektywy Rady 98/56/WE z dnia 20 lipca 1998 r. w sprawie obrotu materiałem rozmnożeniowym roślin ozdobnych (Dz. Urz. WE L 226 z 13.08.1998, str. 16, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 23, str. 363, z późn. zm.),

– załączniki I–V do dyrektywy Rady 2000/29/WE z dnia 8 maja 2000 r. w sprawie środków ochronnych przed wprowadzaniem do Wspólnoty organizmów szkodliwych dla roślin lub produktów roślinnych i przed ich rozprzestrzenianiem się we Wspólnocie (Dz. Urz. WE L 169 z 10.07.2000, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 29, str. 258, z późn. zm.).

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 822, 907 i 1662 oraz z 2015 r. poz. 211.

4) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 138, poz. 1466, z 2005 r. Nr 81, poz. 715 i Nr 153, poz. 1277 oraz z 2006 r. Nr 33, poz. 233 i Nr 118, poz. 810.

5) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 17 marca 2008 r.

6) Ze zmianami wprowadzonymi przez § 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 listopada 2008 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zapobiegania wprowadzaniu i rozprzestrzenianiu się organizmów kwarantannowych (Dz. U. Nr 221, poz. 1443), które weszło w życie z dniem 24 grudnia 2008 r.; § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 sierpnia 2009 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zapobiegania wprowadzaniu i rozprzestrzenianiu się organizmów kwarantannowych (Dz. U. Nr 134, poz. 1106), które weszło w życie z dniem 8 września 2009 r.; § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 kwietnia 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zapobiegania wprowadzaniu i rozprzestrzenianiu się organizmów kwarantannowych (Dz. U. poz. 571), które weszło w życie z dniem 17 maja 2014 r.; § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 października 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zapobiegania wprowadzaniu i rozprzestrzenianiu się organizmów kwarantannowych (Dz. U. poz. 1393), które weszło w życie z dniem 22 października 2014 r.

7) Ze zmianami wprowadzonymi przez § 1 pkt 3 rozporządzenia wymienionego jako pierwsze w odnośniku 6; § 1 pkt 2 rozporządzenia wymienionego jako drugie w odnośniku 6; § 1 pkt 2 rozporządzenia wymienionego jako czwarte w odnośniku 6.

8) Ze zmianami wprowadzonymi przez § 1 pkt 4 rozporządzenia wymienionego jako pierwsze w odnośniku 6.

9) Ze zmianami wprowadzonymi przez § 1 pkt 5 rozporządzenia wymienionego jako pierwsze w odnośniku 6; § 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 marca 2009 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zapobiegania wprowadzaniu i rozprzestrzenianiu się organizmów kwarantannowych (Dz. U. Nr 54, poz. 445), które weszło w życie z dniem 2 kwietnia 2009 r.; § 1 pkt 3 rozporządzenia wymienionego jako drugie w odnośniku 6; § 1 pkt 3 rozporządzenia wymienionego jako czwarte w odnośniku 6.

10) Ze zmianami wprowadzonymi przez § 1 pkt 6 rozporządzenia wymienionego jako pierwsze w odnośniku 6; § 1 pkt 4 rozporządzenia wymienionego jako drugie w odnośniku 6; § 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 grudnia 2009 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zapobiegania wprowadzaniu i rozprzestrzenianiu się organizmów kwarantannowych (Dz. U. Nr 214, poz. 1660), które weszło w życie z dniem 31 grudnia 2009 r.; § 1 pkt 4 rozporządzenia wymienionego jako czwarte w odnośniku 6.

11) Ze zmianami wprowadzonymi przez § 1 pkt 7 rozporządzenia wymienionego jako pierwsze w odnośniku 6; § 1 pkt 2 rozporządzenia wymienionego jako trzecie w odnośniku 6; § 1 pkt 5 rozporządzenia wymienionego jako czwarte w odnośniku 6.

12) Ze zmianami wprowadzonymi przez § 1 pkt 6 rozporządzenia wymienionego jako czwarte w odnośniku 6; pkt 3 lit. a i c oraz pkt 5 załącznika nr 7 weszły w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA