reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

OBWIESZCZENIE
MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 8 listopada 2017 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie oświaty

1. Na podstawie art. 16 ust. 1 zdanie pierwsze ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

1) ustawą z dnia 23 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1010 i 1985 oraz z 2017 r. poz. 60),

2) ustawą z dnia 16 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1954),

3) ustawą z dnia 1 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1985),

4) ustawą z dnia 2 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2169),

5) ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 i 949),

6) ustawą z dnia 21 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy o systemie informacji oświatowej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 949),

7) ustawą z dnia 22 czerwca 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją programu "Za życiem" (Dz. U. poz. 1292)

oraz zmian wynikających z przepisów ogłoszonych przed dniem 8 listopada 2017 r.

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity ustawy nie obejmuje:

1) art. 13, art. 27 i art. 33 ustawy z dnia 23 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1010 i 1985 oraz z 2017 r. poz. 60), które stanowią:

"Art. 13. 1. Z dniem 1 września 2017 r. likwiduje się klasę pierwszą dotychczasowej szkoły pomaturalnej bibliotekarskiej i animatorów kultury.

2. Na rok szkolny 2017/2018 nie prowadzi się postępowania rekrutacyjnego do klasy pierwszej szkoły, o której mowa w ust. 1.

3. Od dnia 1 października 2016 r.:

1) nie tworzy się nowych publicznych i niepublicznych szkół pomaturalnych bibliotekarskich i animatorów kultury;

2) niepublicznym szkołom pomaturalnym bibliotekarskim i animatorów kultury nie mogą być nadane uprawnienia szkoły publicznej.

4. Z dniem 1 września 2018 r. znosi się dotychczasową szkołę pomaturalną bibliotekarską i animatorów kultury.

5. Z dniem 1 września 2018 r. wygasają:

1) wpisy do ewidencji niepublicznych szkół artystycznych dotyczące niepublicznych szkół pomaturalnych bibliotekarskich i animatorów kultury;

2) decyzje w sprawie zezwolenia osobom prawnym niebędącym jednostkami samorządu terytorialnego lub osobom fizycznym na prowadzenie publicznych szkół pomaturalnych bibliotekarskich i animatorów kultury."

"Art. 27. 1. Do czynności podejmowanych w związku z udzielaniem dotacji, o których mowa w art. 80 i art. 90 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, na rok 2017 stosuje się przepisy art. 3 pkt 26-33, art. 78a-78e, art. 79a, art. 80, art. 89b-89d i art. 90 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

2. W przypadku dotacji, o których mowa w art. 80 ust. 2c, 3ac i 8 oraz art. 90 ust. 1a-1c, 2a, 2b, 2ca, 2d, 2ea, 2ec, 3, 3a, 3ab-3ad, 4b, 4c, 4cb i 8 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, udzielanych na rok 2017, informację o planowanej liczbie odpowiednio dzieci, uczniów, wychowanków, uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych lub słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych podaje się do dnia 30 września 2016 r."

"Art. 33. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 września 2016 r., z wyjątkiem:

1) art. 6, który wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z mocą od dnia 15 stycznia 2016 r.;

2) art. 1 pkt 60 lit. a i b, pkt 63 lit. a i b, art. 9 ust. 3 i art. 23, które wchodzą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia;

3) art. 1 pkt 6, pkt 8 lit. b, pkt 16 lit. b i c, pkt 26 lit. b, pkt 27-29, pkt 31 lit. a, pkt 54, pkt 64, pkt 67, pkt 68, pkt 72-76, art. 11, art. 13, art. 14, art. 18, art. 24-26, art. 29, art. 30 oraz art. 32 pkt 3, które wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia;

4) art. 1 pkt 1 lit. c, pkt 4 lit. b, pkt 16 lit. a, pkt 53, pkt 60 lit. c, pkt 62, pkt 63 lit. c, pkt 66, pkt 69-71, pkt 77-79, art. 2 pkt 1, art. 3, art. 4, art. 5 pkt 4 lit. b, art. 7 pkt 1, art. 20 oraz art. 28, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.;

5) art. 1 pkt 1 lit. a, pkt 35 i pkt 38, które wchodzą w życie z dniem 1 września 2018 r.";

2) art. 29-31 i art. 43 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1954), które stanowią:

"Art. 29. 1. Postępowania administracyjne wszczęte na podstawie przepisów zmienianych niniejszą ustawą i niezakończone przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy są prowadzone na podstawie przepisów dotychczasowych przed organami, które przejęły zadania i kompetencje na podstawie niniejszej ustawy.

2. Organy, które przejęły zadania i kompetencje na podstawie niniejszej ustawy, przejmują wszystkie związane z tymi zadaniami i kompetencjami prawa i obowiązki organów, które utraciły te zadania i kompetencje.

3. Organy, które utraciły zadania i kompetencje na podstawie niniejszej ustawy, przekazują niezwłocznie akta spraw administracyjnych oraz inne dokumenty organom, które przejęły te zadania i kompetencje.

Art. 30. Programy nauczania do zawodów podstawowych dla żeglugi morskiej, żeglugi śródlądowej i rybołówstwa dopuszczone do użytku szkolnego przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy zgodnie z przepisami art. 22a ust. 9 ustawy zmienianej w art. 4, w brzmieniu dotychczasowym, zachowują ważność.

Art. 31. Dopuszczone przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy do użytku szkolnego podręczniki do kształcenia w zawodach podstawowych dla żeglugi morskiej, żeglugi śródlądowej i rybołówstwa uznaje się za dopuszczone do użytku szkolnego zgodnie z przepisem art. 22an ust. 2 ustawy zmienianej w art. 4, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą."

"Art. 43. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 39 ust. 2 i 3, które wchodzą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.";

3) art. 5 i art. 6 ustawy z dnia 1 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1985), które stanowią:

"Art. 5. Przepisy ustaw zmienianych w art. 1-3 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą stosuje się po raz pierwszy do:

1) ustalenia na rok 2017 części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego;

2) ustawy budżetowej i uchwał budżetowych na rok 2017.

Art. 6. Ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.";

4) art. 9 ustawy z dnia 2 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2169), który stanowi:

"Art. 9. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.";

5) art. 116-369 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 i 949), które stanowią:

"Art. 116. Z dniem 1 września 2017 r. tworzy się ośmioletnią szkołę podstawową, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59), zwanej dalej "ustawą - Prawo oświatowe".

Art. 117. 1. Z dniem 1 września 2017 r. dotychczasowa sześcioletnia szkoła podstawowa staje się ośmioletnią szkołą podstawową, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy - Prawo oświatowe.

2. Z dniem 1 września 2017 r. dotychczasowa szkoła podstawowa obejmująca strukturą organizacyjną część klas sześcioletniej szkoły podstawowej staje się ośmioletnią szkołą podstawową obejmującą strukturą organizacyjną te same klasy szkoły podstawowej.

3. Z dniem 1 września 2017 r. szkoła filialna podporządkowana organizacyjnie dotychczasowej sześcioletniej szkole podstawowej staje się szkołą filialną podporządkowaną organizacyjnie ośmioletniej szkole podstawowej, obejmującą strukturą organizacyjną te same klasy szkoły podstawowej.

4. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego prowadzącej dotychczasową sześcioletnią szkołę podstawową, w terminie do dnia 30 listopada 2017 r., w drodze uchwały, stwierdza jej przekształcenie w ośmioletnią szkołę podstawową zgodnie z ust. 1 lub 2. Przekształcenie szkoły filialnej zgodnie z ust. 3 stwierdza się w uchwale, o której mowa w zdaniu pierwszym.

5. Uchwała, o której mowa w ust. 4, stanowi akt założycielski ośmioletniej szkoły podstawowej w rozumieniu przepisów ustawy - Prawo oświatowe.

6. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego albo osoba prawna niebędąca jednostką samorządu terytorialnego lub osoba fizyczna prowadzące publiczną szkołę podstawową obejmującą część klas szkoły podstawowej może postanowić o zwiększeniu liczby klas objętych strukturą organizacyjną ośmioletniej szkoły podstawowej obejmującej część klas szkoły podstawowej.

7. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego albo osoba prawna niebędąca jednostką samorządu terytorialnego lub osoba fizyczna prowadząca publiczną szkołę podstawową, której organizacyjnie jest podporządkowana szkoła filialna, może postanowić o zwiększeniu liczby klas objętych strukturą organizacyjną szkoły filialnej.

Art. 118. 1. Z dniem 1 września 2017 r. uczniowie klas I-VI dotychczasowej sześcioletniej szkoły podstawowej stają się uczniami odpowiednich klas ośmioletniej szkoły podstawowej, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy - Prawo oświatowe.

2. W roku szkolnym 2016/2017 uczniowie klasy VI dotychczasowej sześcioletniej szkoły podstawowej podlegają promocji do klasy VII szkoły podstawowej, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy - Prawo oświatowe, zgodnie z przepisami rozdziału 3a ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

Art. 119. 1. Organ jednostki samorządu terytorialnego, który wydał zezwolenie, o którym mowa w art. 58 ust. 3 ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu dotychczasowym, może zmienić obwód publicznej szkoły podstawowej prowadzonej przez osobę prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną, ustalony na podstawie przepisów ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu dotychczasowym. Zmiana obwodu następuje w uzgodnieniu z osobą prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego lub osobą fizyczną prowadzącą tę szkołę.

2. Osoba prawna niebędąca jednostką samorządu terytorialnego lub osoba fizyczna prowadząca dotychczasową publiczną sześcioletnią szkołę podstawową, której ustalono obwód, w terminie do dnia 31 stycznia 2017 r., może złożyć organowi, który wydał zezwolenie, o którym mowa w art. 58 ust. 3 ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu dotychczasowym, oświadczenie o rezygnacji z obwodu.

Art. 120. 1. Osoba prawna niebędąca jednostką samorządu terytorialnego lub osoba fizyczna prowadząca dotychczasową publiczną sześcioletnią szkołę podstawową, o której mowa w art. 117 ust. 1 i 2, w tym szkołę filialną, w terminie do dnia 30 czerwca 2017 r., przedłoży organowi jednostki samorządu terytorialnego, który wydał zezwolenie, o którym mowa w art. 58 ust. 3 ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu dotychczasowym:

1) wykaz nauczycieli przewidzianych do zatrudnienia w publicznej ośmioletniej szkole podstawowej, zawierający imiona i nazwiska nauczycieli oraz informację o ich kwalifikacjach;

2) projekt aktu założycielskiego publicznej ośmioletniej szkoły podstawowej oraz projekt statutu tej szkoły, dostosowane do przepisów ustawy - Prawo oświatowe;

3) zobowiązanie do zapewnienia warunków działania szkoły publicznej, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki, oraz zobowiązanie do przestrzegania przepisów dotyczących szkół publicznych.

2. Organ jednostki samorządu terytorialnego, o którym mowa w ust. 1, na wniosek osoby prawnej niebędącej jednostką samorządu terytorialnego lub osoby fizycznej prowadzącej dotychczasową publiczną sześcioletnią szkołę podstawową, o której mowa w art. 117 ust. 1 i 2, w tym szkołę filialną, może postanowić o przedłużeniu terminu, o którym mowa w ust. 1, nie dłużej jednak niż do dnia 31 lipca 2017 r.

3. W przypadku nieprzedłożenia dokumentów, o których mowa w ust. 1, w terminie, o którym mowa w ust. 1 lub 2, dotychczasowa publiczna sześcioletnia szkoła podstawowa, o której mowa w art. 117 ust. 1, staje się z dniem 1 września 2017 r. ośmioletnią szkołą podstawową obejmującą strukturą organizacyjną klasy I-VI i ulega likwidacji z dniem 31 sierpnia 2018 r., zgodnie z art. 89 ustawy - Prawo oświatowe. Likwidacja szkoły nie wymaga uzyskania zgody, o której mowa w art. 89 ust. 3 ustawy - Prawo oświatowe.

4. W przypadku nieprzedłożenia dokumentów, o których mowa w ust. 1, w terminie, o którym mowa w ust. 1 lub 2, dotychczasowa publiczna sześcioletnia szkoła podstawowa obejmująca strukturą organizacyjną część klas publicznej sześcioletniej szkoły podstawowej staje się szkołą, o której mowa w art. 117 ust. 2, i ulega likwidacji z dniem 31 sierpnia 2018 r., zgodnie z art. 89 ustawy - Prawo oświatowe. Likwidacja szkoły nie wymaga uzyskania zgody, o której mowa w art. 89 ust. 3 ustawy - Prawo oświatowe.

5. Dokumenty, o których mowa w ust. 1, składa się niezależnie od złożenia wniosku, o którym mowa w art. 131 ust. 1 pkt 2.

Art. 121. 1. Osoba prawna niebędąca jednostką samorządu terytorialnego lub osoba fizyczna prowadząca publiczną szkołę podstawową obejmującą strukturą organizacyjną część klas szkoły podstawowej, w tym szkołę filialną, w terminie do dnia 31 stycznia 2017 r., składa wniosek o zmianę zezwolenia, o którym mowa w art. 58 ust. 3 ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu dotychczasowym, na założenie:

1) dotychczasowej publicznej sześcioletniej szkoły podstawowej, w zakresie zwiększenia liczby klas objętych strukturą organizacyjną tej szkoły - w przypadku, o którym mowa w art. 117 ust. 6;

2) dotychczasowej publicznej sześcioletniej szkoły podstawowej, której jest podporządkowana organizacyjnie szkoła filialna, w zakresie zwiększenia liczby klas objętych strukturą organizacyjną szkoły filialnej - w przypadku, o którym mowa w art. 117 ust. 7.

2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dołącza się:

1) dokumenty, o których mowa w art. 120 ust. 1;

2) pozytywną opinię państwowego powiatowego inspektora sanitarnego o warunkach bezpieczeństwa i higieny w budynku, w którym będzie się mieścić szkoła publiczna, i najbliższym jego otoczeniu - w przypadku gdy zwiększenie liczby klas dotyczy klas I-III szkoły podstawowej.

3. Organ jednostki samorządu terytorialnego, który wydał zezwolenie, o którym mowa w art. 58 ust. 3 ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu dotychczasowym, na założenie dotychczasowej publicznej sześcioletniej szkoły podstawowej na wniosek osoby prawnej niebędącej jednostką samorządu terytorialnego lub osoby fizycznej prowadzącej dotychczasową publiczną sześcioletnią szkołę podstawową, o której mowa w art. 117 ust. 6 i 7, może postanowić o przedłużeniu terminu, o którym mowa w ust. 1, na złożenie opinii, o której mowa w ust. 2 pkt 2, nie dłużej jednak niż do dnia 14 lutego 2017 r.

4. W przypadku niedołączenia do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dokumentów, o których mowa w ust. 2, w terminie, o którym mowa w ust. 1 lub 3, organ jednostki samorządu terytorialnego, który wydał zezwolenie, o którym mowa w art. 58 ust. 3 ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu dotychczasowym, na założenie dotychczasowej publicznej sześcioletniej szkoły podstawowej, odmawia zmiany tego zezwolenia w zakresie zwiększenia liczby klas, w terminie do dnia 10 sierpnia 2017 r.

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, osoba prawna niebędąca jednostką samorządu terytorialnego lub osoba fizyczna, w terminie do dnia 17 sierpnia 2017 r., przedkłada organowi jednostki samorządu terytorialnego, który wydał zezwolenie, o którym mowa w art. 58 ust. 3 ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu dotychczasowym, na założenie dotychczasowej publicznej sześcioletniej szkoły podstawowej, dokumenty, o których mowa w art. 120 ust. 1. Przepis art. 120 ust. 4 stosuje się odpowiednio.

Art. 122. 1. W przypadkach, o których mowa w art. 120 ust. 3 i 4 oraz art. 121 ust. 5, osoba prawna niebędąca jednostką samorządu terytorialnego lub osoba fizyczna prowadząca dotychczasową publiczną szkołę podstawową zwraca się do organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego o wskazanie uczniom odpowiednich klas tych szkół miejsca realizacji obowiązku szkolnego.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego może wskazać miejsce realizacji obowiązku szkolnego w innej publicznej szkole podstawowej prowadzonej przez:

1) tę jednostkę samorządu terytorialnego;

2) osobę prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną, jeżeli zawarł z tą osobą porozumienie.

Art. 123. 1. W przypadku, o którym mowa w art. 120, organ jednostki samorządu terytorialnego, który wydał zezwolenie, o którym mowa w art. 58 ust. 3 ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu dotychczasowym, na założenie dotychczasowej publicznej sześcioletniej szkoły podstawowej, w terminie do dnia 10 sierpnia 2017 r., dokonuje zmiany tego zezwolenia, na podstawie dokumentów, o których mowa w art. 120 ust. 1. Przepisu nie stosuje się w przypadku ośmioletniej szkoły podstawowej utworzonej zgodnie z art. 129 ust. 1 pkt 2, która rozpoczyna działalność z dniem 1 września 2017 r., jeżeli wskutek złożenia wniosku, o którym mowa w art. 131 ust. 1 pkt 2, dokonano zmiany zezwolenia na podstawie art. 132 ust. 2.

2. W przypadku, o którym mowa w art. 121 ust. 1, organ jednostki samorządu terytorialnego, który wydał zezwolenie, o którym mowa w art. 58 ust. 3 ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu dotychczasowym, na założenie:

1) dotychczasowej publicznej sześcioletniej szkoły podstawowej - w przypadku, o którym mowa w art. 117 ust. 6,

2) dotychczasowej publicznej sześcioletniej szkoły podstawowej, której jest podporządkowana organizacyjnie szkoła filialna - w przypadku, o którym mowa w art. 117 ust. 7

- w terminie do dnia 10 sierpnia 2017 r., dokonuje zmiany tego zezwolenia, na podstawie dokumentów, o których mowa w art. 121 ust. 2.

3. W przypadku, o którym mowa w art. 121 ust. 5, organ jednostki samorządu terytorialnego, który wydał zezwolenie, o którym mowa w art. 58 ust. 3 ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu dotychczasowym, na założenie dotychczasowej publicznej sześcioletniej szkoły podstawowej, w terminie do dnia 25 sierpnia 2017 r., dokonuje zmiany tego zezwolenia, na podstawie dokumentów, o których mowa w art. 121 ust. 5.

Art. 124. Osoba prawna niebędąca jednostką samorządu terytorialnego lub osoba fizyczna prowadząca dotychczasową publiczną sześcioletnią szkołę podstawową, w tym szkołę obejmującą strukturą organizacyjną część klas sześcioletniej szkoły podstawowej, w terminie do dnia 31 stycznia 2017 r., informuje organ jednostki samorządu terytorialnego, który wydał zezwolenie, o którym mowa w art. 58 ust. 3 ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu dotychczasowym, o zamiarze likwidacji, o której mowa w art. 59 ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu dotychczasowym, z dniem 31 sierpnia 2017 r. Likwidacja szkoły nie wymaga uzyskania zgody, o której mowa w art. 59 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu dotychczasowym.

Art. 125. 1. Osoba prawna niebędąca jednostką samorządu terytorialnego lub osoba fizyczna prowadząca dotychczasową niepubliczną sześcioletnią szkołę podstawową, w terminie do dnia 30 czerwca 2017 r., przedłoży organowi jednostki samorządu terytorialnego, który dokonał wpisu do ewidencji szkół niepublicznych, o której mowa w art. 82 ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu dotychczasowym:

1) wykaz nauczycieli przewidzianych do zatrudnienia w niepublicznej ośmioletniej szkole podstawowej, zawierający imiona i nazwiska nauczycieli oraz informację o ich kwalifikacjach;

2) statut niepublicznej ośmioletniej szkoły podstawowej, dostosowany do przepisów ustawy - Prawo oświatowe;

3) zobowiązanie do przestrzegania wymagań określonych w art. 14 ust. 3 ustawy - Prawo oświatowe;

4) informację o miejscu prowadzenia szkoły;

5) zobowiązanie do zapewnienia warunków lokalowych umożliwiających:

a) prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych,

b) realizację innych zadań statutowych;

6) zobowiązanie do zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki.

2. Organ jednostki samorządu terytorialnego, o którym mowa w ust. 1, na wniosek osoby prawnej niebędącej jednostką samorządu terytorialnego lub osoby fizycznej prowadzącej dotychczasową niepubliczną sześcioletnią szkołę podstawową może postanowić o przedłużeniu terminu, o którym mowa w ust. 1, nie dłużej jednak niż do dnia 31 lipca 2017 r.

3. W przypadku nieprzedłożenia dokumentów, o których mowa w ust. 1, w terminie, o którym mowa w ust. 1 lub 2, dotychczasowa niepubliczna sześcioletnia szkoła podstawowa staje się z dniem 1 września 2017 r. niepubliczną ośmioletnią szkołą podstawową obejmującą strukturą organizacyjną klasy I-VI i ulega likwidacji z dniem 31 sierpnia 2018 r. Wpis do ewidencji podlega wykreśleniu zgodnie z art. 169 ust. 2 ustawy - Prawo oświatowe.

4. Niepubliczne szkoły podstawowe zachowują uprawnienia szkół publicznych nabyte na podstawie przepisów art. 85 ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu dotychczasowym.

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, przepis art. 122 stosuje się odpowiednio.

6. Dokumenty, o których mowa w ust. 1, składa się niezależnie od złożenia wniosku, o którym mowa w art. 135 ust. 1 pkt 2.

Art. 126. Organ jednostki samorządu terytorialnego, który dokonał wpisu dotychczasowej niepublicznej sześcioletniej szkoły podstawowej do ewidencji szkół niepublicznych, o której mowa w art. 82 ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu dotychczasowym, w terminie do dnia 10 sierpnia 2017 r., dokonuje zmiany tego wpisu na podstawie dokumentów, o których mowa w art. 125 ust. 1. Przepisu nie stosuje się w przypadku niepublicznej ośmioletniej szkoły podstawowej utworzonej zgodnie z art. 129 ust. 1 pkt 2, która rozpoczyna działalność z dniem 1 września 2017 r., jeżeli wskutek złożenia wniosku, o którym mowa w art. 135 ust. 1 pkt 2, dokonano zmiany wpisu do ewidencji szkół niepublicznych na podstawie art. 136 ust. 2.

Art. 127. 1. Z dniem 1 września 2017 r. likwiduje się klasę I, a w latach następnych kolejne klasy dotychczasowego gimnazjum.

2. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego prowadzącej dotychczasowe gimnazjum, w terminie do dnia 30 listopada 2019 r., w drodze uchwały, stwierdza zakończenie jego działalności.

3. W latach szkolnych 2017/2018 i 2018/2019 do dotychczasowego gimnazjum, o którym mowa w ust. 1, stosuje się przepisy dotychczasowe.

4. Na rok szkolny 2017/2018 nie przeprowadza się postępowania rekrutacyjnego do klasy I dotychczasowego gimnazjum.

Art. 128. 1. Uczeń klasy I dotychczasowego gimnazjum, który w roku szkolnym 2016/2017 nie otrzymał promocji do klasy II, z dniem 1 września 2017 r. staje się uczniem klasy VII szkoły podstawowej, z tym że dyrektor dotychczasowego gimnazjum, po uzgodnieniu z organem prowadzącym, informuje tego ucznia, w której szkole będzie realizował obowiązek szkolny.

2. Uczeń klasy II dotychczasowego gimnazjum, który w roku szkolnym 2017/2018 nie otrzymał promocji do klasy III, z dniem 1 września 2018 r. staje się uczniem klasy VIII szkoły podstawowej, z tym że dyrektor dotychczasowego gimnazjum, po uzgodnieniu z organem prowadzącym, informuje tego ucznia, w której szkole będzie realizował obowiązek szkolny.

3. Uczeń klasy III dotychczasowego gimnazjum, który w roku szkolnym 2018/2019 nie ukończył tej szkoły, z dniem 1 września 2019 r. staje się uczniem klasy VIII szkoły podstawowej, z tym że dyrektor dotychczasowego gimnazjum, po uzgodnieniu z organem prowadzącym, informuje tego ucznia, w której szkole będzie realizował obowiązek szkolny.

4. Jeżeli uczeń, o którym mowa w ust. 1-3, w dotychczasowym gimnazjum, uczył się jako przedmiotu obowiązkowego języka obcego nowożytnego innego niż język obcy nowożytny nauczany w oddziale szkoły podstawowej, której uczniem się staje, zgodnie z ust. 1-3, a rozkład zajęć edukacyjnych uniemożliwia mu uczęszczanie w innym oddziale lub grupie w tej szkole na zajęcia z języka obcego nowożytnego, którego uczył się w dotychczasowym gimnazjum, uczeń jest obowiązany:

1) uczyć się języka obcego nowożytnego nauczanego w oddziale szkoły podstawowej, której uczniem się staje, wyrównując we własnym zakresie różnice programowe do końca roku szkolnego albo

2) kontynuować we własnym zakresie naukę języka obcego nowożytnego, którego uczył się w dotychczasowym gimnazjum, albo

3) uczęszczać do oddziału w innej szkole podstawowej na zajęcia z języka obcego nowożytnego, którego uczył się w dotychczasowym gimnazjum.

5. Dla ucznia, o którym mowa w ust. 4 pkt 2 i 3, przeprowadza się egzamin klasyfikacyjny, o którym mowa w art. 44l ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

6. W przypadku uczniów, o których mowa w ust. 1-3, przepis art. 130 ust. 2 ustawy - Prawo oświatowe stosuje się.

Art. 129. 1. Dotychczasowe gimnazjum można:

1) przekształcić w ośmioletnią szkołę podstawową, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy - Prawo oświatowe;

2) włączyć do ośmioletniej szkoły podstawowej, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy - Prawo oświatowe.

2. Rozpoczęcie działalności przez szkołę utworzoną zgodnie z ust. 1 może nastąpić z dniem 1 września 2017 r., z dniem 1 września 2018 r. albo z dniem 1 września 2019 r.

3. Dotychczasowe gimnazjum można:

1) przekształcić w trzyletnie liceum ogólnokształcące, o którym mowa w art. 9 ust. 1 pkt 3 lit. b ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu dotychczasowym;

2) przekształcić w czteroletnie technikum, o którym mowa w art. 9 ust. 1 pkt 3 lit. c ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu dotychczasowym;

3) włączyć do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, o którym mowa w art. 9 ust. 1 pkt 3 lit. b ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu dotychczasowym;

4) włączyć do czteroletniego technikum, o którym mowa w art. 9 ust. 1 pkt 3 lit. c ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu dotychczasowym;

5) przekształcić w czteroletnie liceum ogólnokształcące, o którym mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy - Prawo oświatowe;

6) przekształcić w pięcioletnie technikum, o którym mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy - Prawo oświatowe;

7) włączyć do czteroletniego liceum ogólnokształcącego, o którym mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy - Prawo oświatowe;

8) włączyć do pięcioletniego technikum, o którym mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy - Prawo oświatowe;

9) przekształcić w branżową szkołę I stopnia, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy - Prawo oświatowe;

10) włączyć do branżowej szkoły I stopnia, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy - Prawo oświatowe.

4. Rozpoczęcie działalności przez szkołę utworzoną zgodnie z ust. 3 pkt 1-4, może nastąpić z dniem 1 września 2017 r. albo z dniem 1 września 2018 r.

5. Rozpoczęcie działalności przez szkołę utworzoną zgodnie z ust. 3 pkt 5-8, może nastąpić z dniem 1 września 2019 r.

6. Rozpoczęcie działalności przez szkołę utworzoną zgodnie z ust. 3 pkt 9 i 10, może nastąpić z dniem 1 września 2017 r., z dniem 1 września 2018 r. albo z dniem 1 września 2019 r.

7. Dzień rozpoczęcia działalności przez szkołę, o którym mowa w ust. 2 i 4-6, uznaje się za dzień odpowiednio przekształcenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 i ust. 3 pkt 1, 2, 5, 6 i 9, albo włączenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 i ust. 3 pkt 3, 4, 7, 8 i 10.

8. W roku szkolnym odpowiednio 2017/2018 i 2018/2019 w szkole utworzonej zgodnie z ust. 1 i ust. 3 pkt 1-4, 9 i 10, prowadzi się klasy dotychczasowego gimnazjum, aż do czasu likwidacji tych klas zgodnie z art. 127.

9. Do klas, o których mowa w ust. 8, stosuje się dotychczasowe przepisy dotyczące gimnazjów.

10. Uczniowie klas, o których mowa w ust. 8, otrzymują świadectwa ustalone dla dotychczasowych gimnazjów, opatrzone pieczęcią gimnazjum.

11. W roku szkolnym odpowiednio 2017/2018 i 2018/2019 dla klas, o których mowa w ust. 8, zachowuje się obwód ustalony dla dotychczasowego publicznego gimnazjum.

12. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może zmienić obwód, o którym mowa w ust. 11. W przypadku klas, o których mowa w ust. 8, w publicznych szkołach prowadzonych przez osobę prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną zmiana obwodu, o którym mowa w ust. 11, następuje w uzgodnieniu z tą osobą. Przepisy art. 17 ust. 2 i 3 ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu dotychczasowym, stosuje się.

13. Dotychczasowe trzyletnie liceum ogólnokształcące albo dotychczasowe czteroletnie technikum, utworzone zgodnie z ust. 3 pkt 1-4, z dniem 1 września 2019 r. staje się odpowiednio czteroletnim liceum ogólnokształcącym albo pięcioletnim technikum. Przepisy art. 146 ust. 2-4, art. 147-150, art. 152 ust. 2-4, art. 153-160, art. 184 ust. 2-4 i art. 185-190 stosuje się.

14. W przypadku publicznej szkoły tworzonej zgodnie z ust. 1 i ust. 3 pkt 1-4 oraz pkt 9 i 10, która rozpoczyna działalność z dniem 1 września 2017 r., przepisów art. 59 ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu dotychczasowym, nie stosuje się.

15. W przypadku publicznej szkoły tworzonej zgodnie z ust. 1 i 3, która rozpoczyna działalność odpowiednio z dniem 1 września 2018 r. albo z dniem 1 września 2019 r., przepisów art. 89 ustawy - Prawo oświatowe nie stosuje się.

16. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i ust. 3 pkt 3, 4, 7, 8 i 10, za dzień zakończenia działalności dotychczasowego gimnazjum uznaje się dzień 31 sierpnia roku, w którym następuje włączenie dotychczasowego gimnazjum do odpowiednio ośmioletniej szkoły podstawowej, dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego, dotychczasowego czteroletniego technikum, czteroletniego liceum ogólnokształcącego, pięcioletniego technikum lub branżowej szkoły I stopnia.

17. W wyniku przekształcenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, powstaje ośmioletnia szkoła podstawowa o pełnej strukturze organizacyjnej, której nie jest organizacyjnie podporządkowana szkoła filialna.

Art. 130. 1. Pierwsze postępowanie rekrutacyjne do klasy I ośmioletniej szkoły podstawowej, o której mowa w art. 129 ust. 1 pkt 1, przeprowadza się na rok szkolny 2019/2020.

2. W przypadku przekształcenia dotychczasowego gimnazjum w ośmioletnią szkołę podstawową, o którym mowa w art. 129 ust. 1 pkt 1, jednostka samorządu terytorialnego lub osoba prawna niebędąca jednostką samorządu terytorialnego lub osoba fizyczna, prowadząca tę szkołę, może postanowić o przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, o którym mowa w ust. 1, odpowiednio na rok szkolny 2017/2018 lub 2018/2019.

3. Do postępowania rekrutacyjnego do liceum ogólnokształcącego, technikum lub branżowej szkoły I stopnia, o których mowa w art. 129 ust. 3, przepisy art. 149, art. 155, art. 165 i art. 187 stosuje się.

Art. 131. 1. Osoba prawna niebędąca jednostką samorządu terytorialnego lub osoba fizyczna prowadząca dotychczasowe publiczne gimnazjum składa, w terminie do dnia 31 stycznia 2017 r., wniosek o zmianę zezwolenia, o którym mowa w art. 58 ust. 3 ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu dotychczasowym, na założenie:

1) dotychczasowego publicznego gimnazjum - w przypadku przekształcenia publicznego gimnazjum, o którym mowa w art. 129 ust. 1 pkt 1;

2) dotychczasowej publicznej sześcioletniej szkoły podstawowej - w przypadku włączenia publicznego gimnazjum do publicznej ośmioletniej szkoły podstawowej, o którym mowa w art. 129 ust. 1 pkt 2.

2. W przypadku włączenia publicznego gimnazjum do publicznej ośmioletniej szkoły podstawowej, o którym mowa w art. 129 ust. 1 pkt 2, zezwolenie, o którym mowa w art. 58 ust. 3 ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu dotychczasowym, na założenie dotychczasowego publicznego gimnazjum, wygasa z dniem rozpoczęcia działalności przez publiczną ośmioletnią szkołę podstawową, określonym zgodnie z art. 129 ust. 2.

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, zawiera:

1) dzień rozpoczęcia działalności przez publiczną ośmioletnią szkołę podstawową, określony zgodnie z art. 129 ust. 2;

2) wskazanie roku szkolnego, w którym rozpoczyna się kształcenie w klasie I, II i III publicznej ośmioletniej szkoły podstawowej - w przypadku przekształcenia publicznego gimnazjum, o którym mowa w art. 129 ust. 1 pkt 1.

4. W przypadku przekształcenia publicznego gimnazjum albo włączenia publicznego gimnazjum do publicznej ośmioletniej szkoły podstawowej, o którym mowa w art. 129 ust. 1, osoba prawna niebędąca jednostką samorządu terytorialnego lub osoba fizyczna przedkłada organowi jednostki samorządu terytorialnego, który wydał zezwolenie, o którym mowa w art. 58 ust. 3 ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu dotychczasowym:

1) wykaz nauczycieli przewidzianych do zatrudnienia w publicznej ośmioletniej szkole podstawowej, zawierający imiona i nazwiska nauczycieli oraz informację o ich kwalifikacjach;

2) projekt aktu założycielskiego publicznej ośmioletniej szkoły podstawowej oraz projekt statutu tej szkoły, dostosowane do przepisów ustawy - Prawo oświatowe;

3) zobowiązanie do zapewnienia warunków działania szkoły publicznej, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki, oraz zobowiązanie do przestrzegania przepisów dotyczących szkół publicznych;

4) pozytywną opinię państwowego powiatowego inspektora sanitarnego o warunkach bezpieczeństwa i higieny w budynku, w którym będzie się mieścić szkoła publiczna, i najbliższym jego otoczeniu - w przypadku przekształcenia gimnazjum, o którym mowa w art. 129 ust. 1 pkt 1.

5. W przypadku przekształcenia publicznego gimnazjum albo włączenia publicznego gimnazjum do publicznej ośmioletniej szkoły podstawowej, o którym mowa w art. 129 ust. 1, dokumenty, o których mowa w ust. 4 pkt 1-3:

1) dołącza się do wniosku, o którym mowa w ust. 1 - jeżeli publiczna ośmioletnia szkoła podstawowa rozpoczyna działalność z dniem 1 września 2017 r.;

2) przedkłada się odpowiednio w terminie do dnia 31 stycznia 2018 r. albo do dnia 31 stycznia 2019 r. - jeżeli publiczna ośmioletnia szkoła podstawowa rozpoczyna działalność odpowiednio z dniem 1 września 2018 r. albo z dniem 1 września 2019 r.

6. W przypadku przekształcenia publicznego gimnazjum, o którym mowa w art. 129 ust. 1 pkt 1, opinię, o której mowa w ust. 4 pkt 4, przedkłada się odpowiednio w terminie do:

1) dnia 30 czerwca 2017 r. - jeżeli kształcenie w klasie I, II lub III publicznej ośmioletniej szkoły podstawowej rozpoczyna się od roku szkolnego 2017/2018;

2) dnia 31 stycznia 2018 r. albo dnia 31 stycznia 2019 r. - jeżeli kształcenie w klasie I, II lub III publicznej ośmioletniej szkoły podstawowej rozpoczyna się odpowiednio od roku szkolnego 2018/2019 albo 2019/2020.

7. W przypadku przekształcenia publicznego gimnazjum albo włączenia publicznego gimnazjum do publicznej ośmioletniej szkoły podstawowej, o którym mowa w art. 129 ust. 1, organ jednostki samorządu terytorialnego, który wydał zezwolenie, o którym mowa w art. 58 ust. 3 ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu dotychczasowym, na założenie dotychczasowego publicznego gimnazjum lub dotychczasowej publicznej sześcioletniej szkoły podstawowej, na wniosek osoby prawnej niebędącej jednostką samorządu terytorialnego lub osoby fizycznej prowadzącej dotychczasowe gimnazjum lub dotychczasową sześcioletnią szkołę podstawową, może postanowić o:

1) przedłużeniu terminu, o którym mowa w ust. 5, nie dłużej jednak niż odpowiednio do dnia 14 lutego 2017 r., do dnia 28 lutego 2018 r. albo do dnia 28 lutego 2019 r.;

2) przedłużeniu terminu, o którym mowa w ust. 6 pkt 2, nie dłużej jednak niż odpowiednio do dnia 28 lutego 2018 r. albo do dnia 28 lutego 2019 r.

Art. 132. 1. W przypadku przekształcenia publicznego gimnazjum, o którym mowa w art. 129 ust. 1 pkt 1, organ jednostki samorządu terytorialnego, który wydał zezwolenie, o którym mowa w art. 58 ust. 3 ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu dotychczasowym, na założenie dotychczasowego publicznego gimnazjum, w terminie odpowiednio do dnia 10 sierpnia 2017 r., do dnia 10 sierpnia 2018 r. albo do dnia 10 sierpnia 2019 r., dokonuje zmiany tego zezwolenia, na podstawie:

1) dokumentów, o których mowa w art. 131 ust. 4 pkt 1-4 - jeżeli dzień rozpoczęcia działalności przez publiczną ośmioletnią szkołę podstawową, określony zgodnie z art. 129 ust. 2 przypada w tym samym roku szkolnym, co rok szkolny, wskazany we wniosku, o którym mowa w ust. 1, w którym rozpoczyna się kształcenie w klasach I-III,

2) dokumentów, o których mowa w art. 131 ust. 4 pkt 1-3 - jeżeli dzień rozpoczęcia działalności przez publiczną ośmioletnią szkołę podstawową, określony zgodnie z art. 129 ust. 2 przypada w roku szkolnym innym niż rok szkolny, wskazany we wniosku, o którym mowa w ust. 1, w którym rozpoczyna się kształcenie w klasach I-III

- oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii kuratora oświaty w zakresie zapewnienia odpowiednich warunków nauki, opieki i wychowania, w tym warunków realizacji podstawy programowej. Zezwolenie zawiera postanowienia o prowadzeniu przez publiczną ośmioletnią szkołę podstawową klas dotychczasowego gimnazjum, aż do czasu likwidacji tych klas zgodnie z art. 127.

2. W przypadku włączenia publicznego gimnazjum do publicznej ośmioletniej szkoły podstawowej, o którym mowa w art. 129 ust. 1 pkt 2, organ jednostki samorządu terytorialnego, który wydał zezwolenie, o którym mowa w art. 58 ust. 3 ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu dotychczasowym, na założenie dotychczasowej publicznej sześcioletniej szkoły podstawowej, w terminie do dnia odpowiednio 10 sierpnia 2017 r., do dnia 10 sierpnia 2018 r. albo do dnia 10 sierpnia 2019 r. dokonuje zmiany tego zezwolenia, na podstawie dokumentów, o których mowa w art. 131 ust. 4 pkt 1-3. Zezwolenie zawiera postanowienia o prowadzeniu przez publiczną ośmioletnią szkołę podstawową klas dotychczasowego gimnazjum, aż do czasu likwidacji tych klas zgodnie z art. 127.

Art. 133. 1. Organ jednostki samorządu terytorialnego, który wydał zezwolenie, o którym mowa w art. 58 ust. 3 ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu dotychczasowym, na założenie dotychczasowego publicznego gimnazjum odmawia dokonania zmiany tego zezwolenia:

1) w przypadku nieprzedłożenia dokumentów, o których mowa w art. 131 ust. 4 pkt 1-4, lub braku pozytywnej opinii kuratora oświaty, o której mowa w art. 132 ust. 1 - w przypadku gdy dzień rozpoczęcia działalności przez publiczną ośmioletnią szkołę podstawową, o której mowa w art. 129 ust. 1 pkt 1, określony zgodnie z art. 129 ust. 2, przypada w tym samym roku szkolnym, co rok szkolny, w którym rozpoczyna się kształcenie w klasach I-III ośmioletniej szkoły podstawowej;

2) w przypadku nieprzedłożenia dokumentów, o których mowa w art. 131 ust. 4 pkt 1-3, lub braku pozytywnej opinii kuratora oświaty, o której mowa w art. 132 ust. 1 - w przypadku gdy dzień rozpoczęcia działalności przez publiczną ośmioletnią szkołę podstawową, o której mowa w art. 129 ust. 1 pkt 1, określony zgodnie z art. 129 ust. 2, przypada w roku szkolnym innym niż rok szkolny, w którym rozpoczyna się kształcenie w klasach I-III ośmioletniej szkoły podstawowej.

2. W przypadku nieprzedłożenia pozytywnej opinii, o której mowa w art. 131 ust. 4 pkt 4, organ jednostki samorządu terytorialnego, który dokonał zmiany zezwolenia na założenie dotychczasowego publicznego gimnazjum zgodnie z art. 132 ust. 1 pkt 2, cofa zezwolenie na założenie publicznej ośmioletniej szkoły podstawowej.

3. W przypadku włączenia publicznego gimnazjum do publicznej ośmioletniej szkoły podstawowej, o którym mowa w art. 129 ust. 1 pkt 2, organ jednostki samorządu terytorialnego, który wydał zezwolenie, o którym mowa w art. 58 ust. 3 ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu dotychczasowym, na założenie dotychczasowej publicznej sześcioletniej szkoły podstawowej, odmawia dokonania zmiany tego zezwolenia, jeżeli nie przedłożono dokumentów, o których mowa w art. 131 ust. 4 pkt 1-3.

Art. 134. 1. W przypadku przekształcenia publicznego gimnazjum, o którym mowa w art. 129 ust. 1 pkt 1, osoba prawna niebędąca jednostką samorządu terytorialnego lub osoba fizyczna prowadząca dotychczasowe publiczne gimnazjum, odpowiednio w terminie do dnia 31 stycznia 2017 r., do dnia 31 stycznia 2018 r. albo do dnia 31 stycznia 2019 r., może złożyć wniosek o ustalenie obwodu tej szkole.

2. W przypadku włączenia publicznego gimnazjum do publicznej ośmioletniej szkoły podstawowej, o którym mowa w art. 129 ust. 1 pkt 2, osoba prawna niebędąca jednostką samorządu terytorialnego lub osoba fizyczna prowadząca dotychczasową publiczną sześcioletnią szkołę podstawową i dotychczasowe publiczne gimnazjum może, odpowiednio w terminie do dnia 31 stycznia 2017 r., do dnia 31 stycznia 2018 r. albo do dnia 31 stycznia 2019 r.:

1) złożyć oświadczenie o rezygnacji z obwodu - jeżeli dotychczasowej publicznej sześcioletniej szkole podstawowej ustalono obwód;

2) złożyć wniosek o ustalenie obwodu tej szkole - jeżeli dotychczasowej publicznej sześcioletniej szkole podstawowej nie ustalono obwodu.

3. Obwód ustalony na podstawie przepisów ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu dotychczasowym, dla dotychczasowej publicznej sześcioletniej szkoły podstawowej, o której mowa w art. 129 ust. 1 pkt 2, może być zmieniony, w uzgodnieniu z osobą prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego lub osobą fizyczną prowadzącą tę szkołę.

Art. 135. 1. Osoba prawna niebędąca jednostką samorządu terytorialnego lub osoba fizyczna prowadząca dotychczasowe niepubliczne gimnazjum składa, w terminie do dnia 31 stycznia 2017 r., wniosek o zmianę:

1) wpisu dotychczasowego niepublicznego gimnazjum do ewidencji szkół niepublicznych, o której mowa w art. 82 ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu dotychczasowym - w przypadku przekształcenia niepublicznego gimnazjum, o którym mowa w art. 129 ust. 1 pkt 1;

2) wpisu dotychczasowej niepublicznej sześcioletniej szkoły podstawowej do ewidencji szkół niepublicznych, o której mowa w art. 82 ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu dotychczasowym - w przypadku włączenia niepublicznego gimnazjum do niepublicznej ośmioletniej szkoły podstawowej, o którym mowa w art. 129 ust. 1 pkt 2.

2. W przypadku włączenia niepublicznego gimnazjum do niepublicznej ośmioletniej szkoły podstawowej, o którym mowa w art. 129 ust. 1 pkt 2, wpis dotychczasowego niepublicznego gimnazjum do ewidencji szkół niepublicznych, o której mowa w art. 82 ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu dotychczasowym, wykreśla się z dniem rozpoczęcia działalności przez niepubliczną ośmioletnią szkołę podstawową, określonym zgodnie z art. 129 ust. 2.

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, zawiera:

1) dzień rozpoczęcia działalności przez niepubliczną ośmioletnią szkołę podstawową, określony zgodnie z art. 129 ust. 2;

2) wskazanie roku szkolnego, w którym rozpoczyna się kształcenie w klasie I, II i III niepublicznej ośmioletniej szkoły podstawowej - w przypadku przekształcenia niepublicznego gimnazjum, o którym mowa w art. 129 ust. 1 pkt 1.

4. W przypadku przekształcenia niepublicznego gimnazjum albo włączenia niepublicznego gimnazjum do niepublicznej ośmioletniej szkoły podstawowej, o którym mowa w art. 129 ust. 1, osoba prawna niebędąca jednostką samorządu terytorialnego lub osoba fizyczna przedkłada organowi jednostki samorządu terytorialnego, który dokonał wpisu do ewidencji szkół niepublicznych, o której mowa w art. 82 ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu dotychczasowym:

1) wykaz nauczycieli przewidzianych do zatrudnienia w niepublicznej ośmioletniej szkole podstawowej, zawierający imiona i nazwiska nauczycieli oraz informację o ich kwalifikacjach;

2) statut niepublicznej ośmioletniej szkoły podstawowej, dostosowany do przepisów ustawy - Prawo oświatowe;

3) zobowiązanie do przestrzegania wymagań określonych w art. 14 ust. 3 ustawy - Prawo oświatowe;

4) informację o miejscu prowadzenia szkoły;

5) zobowiązanie do zapewnienia warunków lokalowych umożliwiających:

a) prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych,

b) realizację innych zadań statutowych;

6) zobowiązanie do zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki;

7) pozytywną opinię państwowego powiatowego inspektora sanitarnego o warunkach bezpieczeństwa i higieny w budynku, w którym będzie się mieścić szkoła niepubliczna, i najbliższym jego otoczeniu - w przypadku przekształcenia niepublicznego gimnazjum, o którym mowa w art. 129 ust. 1 pkt 1.

5. W przypadku przekształcenia niepublicznego gimnazjum albo włączenia niepublicznego gimnazjum do niepublicznej ośmioletniej szkoły podstawowej, o którym mowa w art. 129 ust. 1, dokumenty, o których mowa w ust. 4 pkt 1-6:

1) dołącza się do wniosku, o którym mowa w ust. 1 - jeżeli niepubliczna ośmioletnia szkoła podstawowa rozpoczyna działalność z dniem 1 września 2017 r.;

2) przedkłada się odpowiednio w terminie do dnia 31 stycznia 2018 r. albo do dnia 31 stycznia 2019 r. - jeżeli niepubliczna ośmioletnia szkoła podstawowa rozpoczyna działalność odpowiednio z dniem 1 września 2018 r. albo z dniem 1 września 2019 r.

6. W przypadku przekształcenia niepublicznego gimnazjum, o którym mowa w art. 129 ust. 1 pkt 1, opinię, o której mowa w ust. 4 pkt 7, przedkłada się odpowiednio w terminie do:

1) dnia 30 czerwca 2017 r. - jeżeli kształcenie w klasie I, II lub III niepublicznej ośmioletniej szkoły podstawowej rozpoczyna się od roku szkolnego 2017/2018;

2) dnia 31 stycznia 2018 r. albo dnia 31 stycznia 2019 r. - jeżeli kształcenie w klasie I, II lub III niepublicznej ośmioletniej szkoły podstawowej rozpoczyna się odpowiednio od roku szkolnego 2018/2019 albo 2019/2020.

7. W przypadku przekształcenia niepublicznego gimnazjum albo włączenia niepublicznego gimnazjum do niepublicznej ośmioletniej szkoły podstawowej, o którym mowa w art. 129 ust. 1, organ jednostki samorządu terytorialnego, który dokonał wpisu dotychczasowego niepublicznego gimnazjum lub dotychczasowej niepublicznej sześcioletniej szkoły podstawowej do ewidencji szkół niepublicznych, o której mowa w art. 82 ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu dotychczasowym, na wniosek osoby prawnej niebędącej jednostką samorządu terytorialnego lub osoby fizycznej prowadzącej dotychczasowe gimnazjum lub dotychczasową sześcioletnią szkołę podstawową, może postanowić o:

1) przedłużeniu terminu, o którym mowa w ust. 5, nie dłużej jednak niż odpowiednio do dnia 14 lutego 2017 r., do dnia 28 lutego 2018 r. albo do dnia 28 lutego 2019 r.;

2) przedłużeniu terminu, o którym mowa w ust. 6 pkt 2, nie dłużej jednak niż odpowiednio do dnia 28 lutego 2018 r. albo do dnia 28 lutego 2019 r.

8. Niepublicznym ośmioletnim szkołom podstawowym utworzonym zgodnie z art. 129 ust. 1 przysługują uprawnienia szkół publicznych z dniem rozpoczęcia działalności na podstawie przepisów art. 176 ustawy - Prawo oświatowe.

9. Przepisu art. 82 ust. 5 ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu dotychczasowym, nie stosuje się.

Art. 136. 1. W przypadku przekształcenia niepublicznego gimnazjum, o którym mowa w art. 129 ust. 1 pkt 1, organ jednostki samorządu terytorialnego, który dokonał wpisu niepublicznego gimnazjum do ewidencji szkół niepublicznych, o której mowa w art. 82 ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu dotychczasowym, w terminie odpowiednio do dnia 10 sierpnia 2017 r., do dnia 10 sierpnia 2018 r. albo do dnia 10 sierpnia 2019 r., dokonuje zmiany tego wpisu, na podstawie:

1) dokumentów, o których mowa w art. 135 ust. 4 pkt 1-7 - jeżeli dzień rozpoczęcia działalności przez niepubliczną ośmioletnią szkołę podstawową, określony zgodnie z art. 129 ust. 2 przypada w tym samym roku szkolnym, co rok szkolny, wskazany we wniosku, o którym mowa w ust. 1, w którym rozpoczyna się kształcenie w klasach I-III,

2) dokumentów, o których mowa w art. 135 ust. 4 pkt 1-6 - jeżeli dzień rozpoczęcia działalności przez niepubliczną ośmioletnią szkołę podstawową, określony zgodnie z art. 129 ust. 2 przypada w roku szkolnym innym niż rok szkolny, wskazany we wniosku, o którym mowa w ust. 1, w którym rozpoczyna się kształcenie w klasach I-III

- oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii kuratora oświaty w zakresie zapewnienia odpowiednich warunków nauki, opieki i wychowania, w tym warunków realizacji podstawy programowej. Wpis do ewidencji uwzględnia prowadzenie przez niepubliczną ośmioletnią szkołę podstawową klas dotychczasowego gimnazjum, aż do czasu likwidacji tych klas zgodnie z art. 127.

2. W przypadku włączenia niepublicznego gimnazjum do niepublicznej ośmioletniej szkoły podstawowej, o którym mowa w art. 129 ust. 1 pkt 2, organ jednostki samorządu terytorialnego, który dokonał wpisu dotychczasowej niepublicznej sześcioletniej szkoły podstawowej do ewidencji szkół niepublicznych, o której mowa w art. 82 ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu dotychczasowym, odpowiednio w terminie do dnia 10 sierpnia 2017 r., do dnia 10 sierpnia 2018 r. albo do dnia 10 sierpnia 2019 r., dokonuje zmiany tego wpisu, na podstawie dokumentów, o których mowa w art. 135 ust. 4 pkt 1-6. Wpis do ewidencji uwzględnia prowadzenie przez niepubliczną ośmioletnią szkołę podstawową klas dotychczasowego gimnazjum, aż do czasu likwidacji tych klas zgodnie z art. 127.

Art. 137. 1. Organ jednostki samorządu terytorialnego, który dokonał wpisu dotychczasowego niepublicznego gimnazjum do ewidencji szkół niepublicznych, o której mowa w art. 82 ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu dotychczasowym, odmawia dokonania zmiany tego wpisu:

1) w przypadku nieprzedłożenia dokumentów, o których mowa w art. 135 ust. 4 pkt 1-7, lub braku pozytywnej opinii kuratora oświaty, o której mowa w art. 136 ust. 1 - w przypadku gdy dzień rozpoczęcia działalności przez niepubliczną ośmioletnią szkołę podstawową, o której mowa w art. 129 ust. 1 pkt 1, określony zgodnie z art. 129 ust. 2, przypada w tym samym roku szkolnym, co rok szkolny, w którym rozpoczyna się kształcenie w klasach I-III ośmioletniej szkoły podstawowej;

2) w przypadku nieprzedłożenia dokumentów, o których mowa w art. 135 ust. 4 pkt 1-6, lub braku pozytywnej opinii kuratora oświaty, o której mowa w art. 136 ust. 1 - w przypadku gdy dzień rozpoczęcia działalności przez niepubliczną ośmioletnią szkołę podstawową, o której mowa w art. 129 ust. 1 pkt 1, określony zgodnie z art. 129 ust. 2, przypada w roku szkolnym innym niż rok szkolny, w którym rozpoczyna się kształcenie w klasach I-III ośmioletniej szkoły podstawowej.

2. W przypadku nieprzedłożenia pozytywnej opinii, o której mowa w art. 135 ust. 4 pkt 7, organ jednostki samorządu terytorialnego, który dokonał wpisu dotychczasowego niepublicznego gimnazjum do ewidencji szkół niepublicznych zgodnie art. 136 ust. 1 pkt 2, dokonuje wykreślenia wpisu niepublicznej ośmioletniej szkoły podstawowej.

3. W przypadku włączenia niepublicznego gimnazjum do niepublicznej ośmioletniej szkoły podstawowej, o którym mowa w art. 129 ust. 1 pkt 2, organ jednostki samorządu terytorialnego, który dokonał wpisu dotychczasowej niepublicznej sześcioletniej szkoły podstawowej do ewidencji szkół niepublicznych, o której mowa w art. 82 ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu dotychczasowym, odmawia dokonania zmiany tego wpisu, jeżeli nie przedłożono dokumentów, o których mowa w art. 135 ust. 4 pkt 1-6.

Art. 138. 1. W przypadku gdy dotychczasowe publiczne gimnazjum jest prowadzone przez jednostkę samorządu terytorialnego, dla której prowadzenie tego gimnazjum jest zadaniem własnym, przekształcenia tego gimnazjum odpowiednio w liceum ogólnokształcące, technikum albo branżową szkołę I stopnia, o którym mowa w art. 129 ust. 3 pkt 1, 2, 5, 6 i 9, dokonuje się po zawarciu porozumienia, o którym mowa w art. 8 ust. 17 ustawy - Prawo oświatowe, z jednostką samorządu terytorialnego, dla której prowadzenie odpowiednio liceum ogólnokształcącego, technikum albo branżowej szkoły I stopnia jest zadaniem własnym.

2. W przypadku gdy jednostka samorządu terytorialnego prowadząca dotychczasowe publiczne gimnazjum, dla której prowadzenie tego gimnazjum jest zadaniem własnym, i prowadząca na podstawie porozumienia, o którym mowa w:

1) art. 5 ust. 5b ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu dotychczasowym, odpowiednio liceum ogólnokształcące, technikum albo zasadniczą szkołę zawodową,

2) art. 8 ust. 17 ustawy - Prawo oświatowe, branżową szkołę I stopnia

- dokonuje włączenia tego gimnazjum odpowiednio do tego liceum ogólnokształcącego, technikum albo branżowej szkoły I stopnia, o którym mowa w art. 129 ust. 3 pkt 3, 4, 7, 8 i 10, porozumienie to dostosowuje się w zakresie prowadzenia klas dotychczasowego gimnazjum.

3. W przypadku gdy dotychczasowe publiczne gimnazjum jest prowadzone przez jednostkę samorządu terytorialnego, dla której prowadzenie tego gimnazjum nie jest zadaniem własnym:

1) przekształcenia tego gimnazjum odpowiednio w liceum ogólnokształcące, technikum albo branżową szkołę I stopnia, o którym mowa w art. 129 ust. 3 pkt 1, 2, 5, 6 i 9,

2) włączenia tego gimnazjum odpowiednio do liceum ogólnokształcącego, technikum albo branżowej szkoły I stopnia, o którym mowa w art. 129 ust. 3 pkt 3, 4, 7, 8 i 10

- dokonuje się po zmianie porozumienia zawartego na podstawie art. 5 ust. 5b ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu dotychczasowym, z jednostką samorządu terytorialnego, dla której prowadzenie tego gimnazjum jest zadaniem własnym, w zakresie prowadzenia klas dotychczasowego gimnazjum.

4. W przypadku gdy dotychczasowe publiczne gimnazjum jest prowadzone przez jednostkę samorządu terytorialnego, dla której prowadzenie tego gimnazjum nie jest zadaniem własnym:

1) przekształcenia tego gimnazjum w ośmioletnią szkołę podstawową, o którym mowa w art. 129 ust. 1 pkt 1,

2) włączenia tego gimnazjum do ośmioletniej szkoły podstawowej, o którym mowa w art. 129 ust. 1 pkt 2

- dokonuje się po zmianie porozumienia lub porozumień zawartych na podstawie art. 5 ust. 5b ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu dotychczasowym, lub art. 8 ust. 17 ustawy - Prawo oświatowe, z jednostką samorządu terytorialnego, dla której prowadzenie tego gimnazjum oraz prowadzenie ośmioletniej szkoły podstawowej jest zadaniem własnym.

5. Porozumienia, o których mowa w ust. 1-4, zawierają w szczególności:

1) dzień rozpoczęcia działalności odpowiednio przez szkołę podstawową, liceum ogólnokształcące, technikum albo branżową szkołę I stopnia, określony zgodnie z art. 129 ust. 2 i 4-6;

2) postanowienia o prowadzeniu odpowiednio przez szkołę podstawową, liceum ogólnokształcące, technikum albo branżową szkołę I stopnia klas dotychczasowego gimnazjum, aż do czasu likwidacji tych klas zgodnie z art. 127.

6. W przypadku, o którym mowa w art. 129 ust. 13, porozumienia, o których mowa w ust. 1 i 2, pozostają w mocy.

7. W przypadku braku zmiany porozumienia, o którym mowa w ust. 3 lub 4, porozumienia zawarte na podstawie art. 5 ust. 5b ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu dotychczasowym, na mocy których gimnazjum prowadzi jednostka samorządu terytorialnego, do której zadań własnych nie należy zakładanie i prowadzenie gimnazjum, pozostają w mocy, aż do czasu likwidacji klas dotychczasowego gimnazjum zgodnie z art. 127.

8. Przepisów ust. 1-7 nie stosuje się do miast na prawach powiatu.

Art. 139. 1. Osoba prawna niebędąca jednostką samorządu terytorialnego lub osoba fizyczna prowadząca dotychczasowe publiczne gimnazjum składa wniosek o zmianę:

1) zezwolenia, o którym mowa w art. 58 ust. 3 ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu dotychczasowym, na założenie dotychczasowego publicznego gimnazjum, do organu jednostki samorządu terytorialnego, który wydał to zezwolenie - w przypadku przekształcenia publicznego gimnazjum, o którym mowa w art. 129 ust. 3 pkt 1, 2, 5, 6 i 9;

2) zezwolenia, o którym mowa w art. 58 ust. 3 ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu dotychczasowym, na założenie odpowiednio dotychczasowego publicznego trzyletniego liceum ogólnokształcącego, dotychczasowego publicznego czteroletniego technikum albo dotychczasowej publicznej zasadniczej szkoły zawodowej, do organu jednostki samorządu terytorialnego, który wydał to zezwolenie - w przypadku włączenia publicznego gimnazjum odpowiednio do trzyletniego publicznego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego publicznego technikum albo publicznej branżowej szkoły I stopnia, o którym mowa w art. 129 ust. 3 pkt 3, 4 i 10;

3) zezwolenia, o którym mowa w art. 88 ust. 4 ustawy - Prawo oświatowe, na założenie publicznego liceum ogólnokształcącego, publicznego technikum albo publicznej branżowej szkoły I stopnia, do organu jednostki samorządu terytorialnego, który wydał to zezwolenie - w przypadku włączenia publicznego gimnazjum odpowiednio do publicznego liceum ogólnokształcącego, publicznego technikum albo publicznej branżowej szkoły I stopnia, o którym mowa w art. 129 ust. 3 pkt 3, 4, 7, 8 i 10.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, składa się w terminie do dnia:

1) 31 stycznia 2017 r. albo 31 stycznia 2018 r. - w przypadku, o którym mowa w art. 129 ust. 3 pkt 1-4;

2) 31 stycznia 2019 r. - w przypadku, o którym mowa w art. 129 ust. 3 pkt 5-8;

3) 31 stycznia 2017 r., 31 stycznia 2018 r. albo 31 stycznia 2019 r. - w przypadku, o którym mowa w art. 129 ust. 3 pkt 9 i 10.

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, zawiera:

1) dzień rozpoczęcia działalności przez publiczne liceum ogólnokształcące, publiczne technikum albo publiczną branżową szkołę I stopnia, określony zgodnie z art. 129 ust. 4-6;

2) określenie typu publicznej szkoły - w przypadku przekształcenia publicznego gimnazjum, o którym mowa w art. 129 ust. 3 pkt 1, 2, 5, 6 i 9;

3) wskazanie miejsca prowadzenia publicznej szkoły wraz z informacją o warunkach lokalowych, zapewniających możliwość prowadzenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych i możliwość realizacji praktycznej nauki zawodu oraz wyposażeniu w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do realizacji zadań statutowych - w przypadku przekształcenia publicznego gimnazjum, o którym mowa w art. 129 ust. 3 pkt 2, 6 i 9.

4. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dołącza się:

1) wykaz nauczycieli przewidzianych do zatrudnienia odpowiednio w publicznym liceum ogólnokształcącym, publicznym technikum albo publicznej branżowej szkole I stopnia, zawierający imiona i nazwiska nauczycieli oraz informację o ich kwalifikacjach;

2) projekt aktu założycielskiego odpowiednio publicznego liceum ogólnokształcącego, publicznego technikum albo publicznej branżowej szkoły I stopnia oraz projekt statutu tej szkoły, dostosowane do przepisów ustawy - Prawo oświatowe;

3) zobowiązanie do zapewnienia warunków działania szkoły publicznej, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki, oraz zobowiązanie do przestrzegania przepisów dotyczących szkół publicznych - w przypadku przekształcenia publicznego gimnazjum, o którym mowa w art. 129 ust. 3 pkt 1, 2, 5, 6 i 9;

4) pozytywną opinię właściwego komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej i państwowego powiatowego inspektora sanitarnego o warunkach bezpieczeństwa i higieny w budynku, w którym będzie się mieścić szkoła publiczna, i najbliższym jego otoczeniu - w przypadku przekształcenia publicznego gimnazjum, o którym mowa w art. 129 ust. 3 pkt 2, 6 i 9;

5) opinie, o których mowa w art. 68 ust. 7 ustawy - Prawo oświatowe - w przypadku przekształcenia publicznego gimnazjum, o którym mowa w art. 129 ust. 3 pkt 2, 6 i 9.

5. O opinie, o których mowa w ust. 4 pkt 5, występuje osoba prowadząca dotychczasowe publiczne gimnazjum lub dyrektor tego gimnazjum.

6. Opinie, o których mowa w ust. 4 pkt 4, dołącza się do wniosku, w przypadku gdy praktyczna nauka zawodu w publicznym technikum lub publicznej branżowej szkole I stopnia jest organizowana przez szkołę w jej warsztatach lub pracowniach szkolnych.

7. W przypadku szkół, o których mowa w art. 129 ust. 3 pkt 2, 4, 9 i 10, które rozpoczynają działalność z dniem 1 września 2017 r., projekt statutu, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, przedkłada się właściwemu organowi jednostki samorządu terytorialnego, o którym mowa w ust.1, w terminie do dnia 28 lutego 2017 r.

8. W przypadku przekształcenia publicznego gimnazjum, o którym mowa w art. 129 ust. 3 pkt 2, 6 i 9, organ jednostki samorządu terytorialnego, który wydał zezwolenie, o którym mowa w art. 58 ust. 3 ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu dotychczasowym, na założenie dotychczasowego publicznego gimnazjum, na wniosek osoby prawnej niebędącej jednostką samorządu terytorialnego lub osoby fizycznej prowadzącej dotychczasowe gimnazjum, może wskazać inny termin na przedłożenie opinii, o których mowa w ust. 4 pkt 4 i 5, nie później jednak niż odpowiednio w terminie do dnia 30 czerwca 2017 r., do dnia 28 lutego 2018 r. albo do dnia 28 lutego 2019 r.

9. Organ jednostki samorządu terytorialnego, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, przekazuje:

1) wniosek, o którym mowa w ust. 1, oraz dokumenty, o których mowa w ust. 4 pkt 1-3 - w przypadku przekształcenia publicznego gimnazjum, o którym mowa w art. 129 ust. 3 pkt 1 i 5,

2) wniosek, o którym mowa w ust. 1, oraz dokumenty, o których mowa w ust. 4 - w przypadku przekształcenia publicznego gimnazjum, o którym mowa w art. 129 ust. 3 pkt 2, 6 i 9,

3) kopie dokumentów stanowiących podstawę wydania zezwolenia, o którym mowa w art. 58 ust. 3 ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu dotychczasowym, na założenie dotychczasowego gimnazjum, oraz kopię tego zezwolenia - w przypadku przekształcenia publicznego gimnazjum, o którym mowa w art. 129 ust. 3 pkt 1, 2, 5, 6 i 9

- do organu jednostki samorządu terytorialnego, dla której prowadzenie odpowiednio liceum ogólnokształcącego, technikum albo branżowej szkoły I stopnia jest zadaniem własnym i na terenie której będzie funkcjonować odpowiednio liceum ogólnokształcące, technikum albo branżowa szkoła I stopnia.

10. Przepisów ust. 9 nie stosuje się do miast na prawach powiatu.

11. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, rozpatruje organ jednostki samorządu terytorialnego, której zadaniem własnym jest prowadzenie liceum ogólnokształcącego, technikum lub branżowej szkoły I stopnia i na terenie której będzie funkcjonować odpowiednio liceum ogólnokształcące, technikum albo branżowa szkoła I stopnia.

Art. 140. 1. Organ jednostki samorządu terytorialnego, o którym mowa w art. 139 ust. 11, odpowiednio w terminie do dnia 10 sierpnia 2017 r., do dnia 10 sierpnia 2018 r. albo do dnia 10 sierpnia 2019 r., dokonuje zmiany:

1) zezwolenia, o którym mowa w art. 58 ust. 3 ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu dotychczasowym, na założenie dotychczasowego publicznego gimnazjum, na podstawie dokumentów, o których mowa w art. 139 ust. 4 pkt 1-3 - w przypadku przekształcenia publicznego gimnazjum w publiczne liceum ogólnokształcące, o którym mowa w art. 129 ust. 3 pkt 1 i 5;

2) zezwolenia, o którym mowa w art. 58 ust. 3 ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu dotychczasowym, na założenie dotychczasowego publicznego gimnazjum, na podstawie dokumentów, o których mowa w art. 139 ust. 4, oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii kuratora oświaty w zakresie zapewnienia odpowiednich warunków nauki, opieki i wychowania, w tym warunków realizacji podstaw programowych - w przypadku przekształcenia publicznego gimnazjum w publiczne technikum albo publiczną branżową szkołę I stopnia, o którym mowa w art. 129 ust. 3 pkt 2, 6 i 9;

3) zezwolenia, o którym mowa odpowiednio w art. 58 ust. 3 ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu dotychczasowym, albo w art. 88 ust. 4 ustawy - Prawo oświatowe, na założenie odpowiednio publicznego liceum ogólnokształcącego, publicznego technikum, dotychczasowej publicznej zasadniczej szkoły zawodowej albo publicznej branżowej szkoły I stopnia, na podstawie dokumentów, o których mowa w art. 139 ust. 4 pkt 1 i 2 - w przypadku włączenia publicznego gimnazjum odpowiednio do publicznego liceum ogólnokształcącego, publicznego technikum albo publicznej branżowej szkoły I stopnia, o którym mowa w art. 129 ust. 3 pkt 3, 4, 7, 8 i 10.

2. Zezwolenie, o którym mowa w ust. 1, zawiera postanowienia o prowadzeniu odpowiednio przez publiczne liceum ogólnokształcące, publiczne technikum albo publiczną branżową szkołę I stopnia:

1) klas dotychczasowego gimnazjum, aż do czasu likwidacji tych klas zgodnie z art. 127, uzgodnione z organem, o którym mowa w art. 139 ust. 1 pkt 1;

2) klas dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej, aż do czasu likwidacji tych klas zgodnie z art. 163 - w przypadku włączenia dotychczasowego gimnazjum do branżowej szkoły I stopnia, o którym mowa w art. 129 ust. 3 pkt 10.

3. W przypadku włączenia publicznego gimnazjum odpowiednio do publicznego liceum ogólnokształcącego, publicznego technikum albo publicznej branżowej szkoły I stopnia, o którym mowa w art. 129 ust. 3 pkt 3, 4, 7, 8 i 10, zezwolenie, o którym mowa w art. 58 ust. 3 ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu dotychczasowym, na założenie dotychczasowego publicznego gimnazjum wygasa z dniem rozpoczęcia działalności odpowiednio przez publiczne liceum ogólnokształcące, publiczne technikum albo publiczną branżową szkołę I stopnia, określonym zgodnie z art. 129 ust. 4-6.

Art. 141. W przypadku nieprzedłożenia odpowiednio dokumentów, o których mowa w art. 139 ust. 4, lub braku pozytywnej opinii kuratora oświaty, o której mowa w art. 140 ust. 1 pkt 2, organ jednostki samorządu terytorialnego, o którym mowa w art. 139 ust. 11, odmawia dokonania zmiany:

1) zezwolenia, o którym mowa w art. 58 ust. 3 ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu dotychczasowym, na założenie dotychczasowego publicznego gimnazjum, dotychczasowego publicznego trzyletniego liceum ogólnokształcącego, dotychczasowego publicznego czteroletniego technikum albo dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej;

2) zezwolenia, o którym mowa w art. 88 ust. 4 ustawy - Prawo oświatowe, na założenie publicznego liceum ogólnokształcącego, publicznego technikum albo publicznej branżowej szkoły I stopnia.

Art. 142. 1. Osoba prawna niebędąca jednostką samorządu terytorialnego lub osoba fizyczna prowadząca dotychczasowe niepubliczne gimnazjum składa wniosek o zmianę:

1) wpisu dotychczasowego niepublicznego gimnazjum do ewidencji szkół niepublicznych, o której mowa w art. 82 ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu dotychczasowym, do organu jednostki samorządu terytorialnego, który dokonał tego wpisu - w przypadku przekształcenia niepublicznego gimnazjum, o którym mowa w art. 129 ust. 3 pkt 1, 2, 5, 6 i 9;

2) wpisu dotychczasowego niepublicznego trzyletniego liceum ogólnokształcącego, niepublicznego czteroletniego technikum albo dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej do ewidencji szkół niepublicznych, o której mowa w art. 82 ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu dotychczasowym, do organu jednostki samorządu terytorialnego, który dokonał tego wpisu - w przypadku włączenia niepublicznego gimnazjum odpowiednio do niepublicznego liceum ogólnokształcącego, niepublicznego technikum albo niepublicznej branżowej szkoły I stopnia, o którym mowa w art. 129 ust. 3 pkt 3, 4 i 10;

3) wpisu niepublicznego liceum ogólnokształcącego, niepublicznego technikum albo niepublicznej branżowej szkoły I stopnia do ewidencji szkół niepublicznych, o której mowa w art. 168 ustawy - Prawo oświatowe, do organu jednostki samorządu terytorialnego, który dokonał tego wpisu - w przypadku włączenia niepublicznego gimnazjum odpowiednio do niepublicznego liceum ogólnokształcącego, niepublicznego technikum albo niepublicznej branżowej szkoły I stopnia, o którym mowa w art. 129 ust. 3 pkt 3, 4, 7, 8 i 10.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, składa się w terminie do dnia:

1) 31 stycznia 2017 r. albo 31 stycznia 2018 r. - w przypadku, o którym mowa w art. 129 ust. 3 pkt 1-4;

2) 31 stycznia 2019 r. - w przypadku, o którym mowa w art. 129 ust. 3 pkt 5-8;

3) 31 stycznia 2017 r., 31 stycznia 2018 r. albo 31 stycznia 2019 r. - w przypadku, o którym mowa w art. 129 ust. 3 pkt 9 i 10.

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, zawiera:

1) dzień rozpoczęcia działalności przez niepubliczne liceum ogólnokształcące, niepubliczne technikum albo niepubliczną branżową szkołę I stopnia, określony zgodnie z art. 129 ust. 4-6;

2) określenie typu niepublicznej szkoły - w przypadku przekształcenia niepublicznego gimnazjum, o którym mowa w art. 129 ust. 3 pkt 1, 2, 5, 6 i 9;

3) wskazanie miejsca prowadzenia niepublicznej szkoły wraz z informacją o warunkach lokalowych, zapewniających możliwość prowadzenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych i możliwość realizacji praktycznej nauki zawodu oraz wyposażeniu w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do realizacji zadań statutowych - w przypadku przekształcenia publicznego gimnazjum, o którym mowa w art. 129 ust. 3 pkt 2, 6 i 9.

4. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dołącza się:

1) wykaz nauczycieli przewidzianych do zatrudnienia odpowiednio w niepublicznym liceum ogólnokształcącym, niepublicznym technikum albo niepublicznej branżowej szkole I stopnia, zawierający imiona i nazwiska nauczycieli oraz informację o ich kwalifikacjach;

2) statut niepublicznego liceum ogólnokształcącego, niepublicznego technikum albo niepublicznej branżowej szkoły I stopnia, dostosowany do przepisów ustawy - Prawo oświatowe;

3) pozytywną opinię właściwego komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej i państwowego powiatowego inspektora sanitarnego o warunkach bezpieczeństwa i higieny w budynku, w którym będzie się mieścić szkoła niepubliczna, i najbliższym jego otoczeniu - w przypadku przekształcenia niepublicznego gimnazjum, o którym mowa w art. 129 ust. 3 pkt 2, 6 i 9.

5. Opinie, o których mowa w ust. 4 pkt 3, dołącza się do wniosku, w przypadku gdy praktyczna nauka zawodu w niepublicznym technikum lub niepublicznej branżowej szkole I stopnia jest organizowana przez szkołę w jej warsztatach lub pracowniach szkolnych.

6. W przypadku szkół, o których mowa w art. 129 ust. 3 pkt 2, 4, 9 i 10, które rozpoczynają działalność z dniem 1 września 2017 r., projekt statutu, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, przedkłada się właściwemu organowi jednostki samorządu terytorialnego, o którym mowa w ust. 1, w terminie do dnia 28 lutego 2017 r.

7. W przypadku przekształcenia niepublicznego gimnazjum, o którym mowa w art. 129 ust. 3 pkt 2, 6 i 9, organ jednostki samorządu terytorialnego, który dokonał wpisu dotychczasowego niepublicznego gimnazjum do ewidencji szkół niepublicznych, o której mowa w art. 82 ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu dotychczasowym, na wniosek osoby prawnej niebędącej jednostką samorządu terytorialnego lub osoby fizycznej prowadzącej dotychczasowe gimnazjum, może wskazać inny termin na przedłożenie opinii, o których mowa w ust. 4 pkt 3, nie później jednak niż odpowiednio w terminie do dnia 30 czerwca 2017 r., do dnia 28 lutego 2018 r. albo do dnia 28 lutego 2019 r.

8. Organ jednostki samorządu terytorialnego, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, przekazuje:

1) wniosek, o którym mowa w ust. 1, oraz dokumenty, o których mowa w ust. 4 pkt 1 i 2 - w przypadku przekształcenia niepublicznego gimnazjum, o którym mowa w art. 129 ust. 3 pkt 1 i 5,

2) wniosek, o którym mowa w ust. 1, oraz dokumenty, o których mowa w ust. 4 - w przypadku przekształcenia niepublicznego gimnazjum, o którym mowa w art. 129 ust. 3 pkt 2, 6 i 9,

3) kopie dokumentów stanowiących podstawę dokonania wpisu dotychczasowego niepublicznego gimnazjum do ewidencji szkół niepublicznych, o której mowa w art. 82 ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu dotychczasowym, oraz kopię zaświadczenia o wpisie do tej ewidencji - w przypadku przekształcenia niepublicznego gimnazjum, o którym mowa w art. 129 ust. 3 pkt 1, 2, 5, 6 i 9

- do organu jednostki samorządu terytorialnego, dla której prowadzenie odpowiednio liceum ogólnokształcącego, technikum albo branżowej szkoły I stopnia jest zadaniem własnym i na terenie której będzie funkcjonować odpowiednio liceum ogólnokształcące, technikum albo branżowa szkoła I stopnia.

9. Przepisów ust. 8 nie stosuje się do miast na prawach powiatu.

10. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, rozpatruje organ jednostki samorządu terytorialnego, której zadaniem własnym jest prowadzenie liceum ogólnokształcącego, technikum lub branżowej szkoły I stopnia i na terenie której będzie funkcjonować odpowiednio liceum ogólnokształcące, technikum albo branżowa szkoła I stopnia.

Art. 143. 1. Organ jednostki samorządu terytorialnego, o którym mowa w art. 142 ust. 10, odpowiednio w terminie do dnia 10 sierpnia 2017 r., do dnia 10 sierpnia 2018 r. albo do dnia 10 sierpnia 2019 r., dokonuje zmiany:

1) wpisu dotychczasowego niepublicznego gimnazjum do ewidencji szkół niepublicznych, o której mowa w art. 82 ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu dotychczasowym, na podstawie dokumentów, o których mowa w art. 142 ust. 4 pkt 1 i 2 - w przypadku przekształcenia niepublicznego gimnazjum w niepubliczne liceum ogólnokształcące, o którym mowa w art. 129 ust. 3 pkt 1 i 5;

2) wpisu dotychczasowego niepublicznego gimnazjum do ewidencji szkół niepublicznych, o której mowa w art. 82 ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu dotychczasowym, na podstawie dokumentów, o których mowa w art. 142 ust. 4, oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii kuratora oświaty w zakresie zapewnienia odpowiednich warunków nauki, opieki i wychowania, w tym warunków realizacji podstaw programowych - w przypadku przekształcenia niepublicznego gimnazjum w niepubliczne technikum albo niepubliczną branżową szkołę I stopnia, o którym mowa w art. 129 ust. 3 pkt 2, 6 i 9;

3) wpisu odpowiednio niepublicznego liceum ogólnokształcącego, niepublicznego technikum, niepublicznej branżowej szkoły I stopnia albo dotychczasowej niepublicznej zasadniczej szkoły zawodowej do ewidencji szkół niepublicznych, o której mowa odpowiednio w art. 82 ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu dotychczasowym, oraz w art. 168 ustawy - Prawo oświatowe, na podstawie dokumentów, o których mowa w art. 142 ust. 4 pkt 1 i 2 - w przypadku włączenia niepublicznego gimnazjum odpowiednio do niepublicznego liceum ogólnokształcącego, niepublicznego technikum albo niepublicznej branżowej szkoły I stopnia, o którym mowa w art. 129 ust. 3 pkt 3, 4, 7, 8 i 10.

2. Wpis do ewidencji szkół niepublicznych, o którym mowa w ust. 1, uwzględnia postanowienia o prowadzeniu odpowiednio przez niepubliczne liceum ogólnokształcące, niepubliczne technikum albo niepubliczną branżową szkołę I stopnia:

1) klas dotychczasowego gimnazjum, aż do czasu likwidacji tych klas zgodnie z art. 127, uzgodnione z organem, o którym mowa w art. 142 ust. 1 pkt 1;

2) klas dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej, aż do czasu likwidacji tych klas zgodnie z art. 163 - w przypadku włączenia dotychczasowego gimnazjum do branżowej szkoły I stopnia, o którym mowa w art. 129 ust. 3 pkt 10.

3. W przypadku włączenia niepublicznego gimnazjum odpowiednio do niepublicznego liceum ogólnokształcącego, niepublicznego technikum albo niepublicznej branżowej szkoły I stopnia, o którym mowa w art. 129 ust. 3 pkt 3, 4, 7, 8 i 10, wpis dotychczasowego niepublicznego gimnazjum do ewidencji szkół niepublicznych, o której mowa w art. 82 ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu dotychczasowym, wykreśla się z dniem rozpoczęcia działalności odpowiednio przez niepubliczne liceum ogólnokształcące, niepubliczne technikum albo niepubliczną branżową szkołę I stopnia, określonym zgodnie z art. 129 ust. 4-6.

Art. 144. W przypadku nieprzedłożenia odpowiednio dokumentów, o których mowa w art. 142 ust. 4, lub braku pozytywnej opinii kuratora oświaty, o której mowa w art. 143 ust. 1 pkt 2, organ jednostki samorządu terytorialnego, o którym mowa w art. 142 ust. 10, odmawia dokonania zmiany wpisu dotychczasowego niepublicznego gimnazjum, niepublicznego liceum ogólnokształcącego, niepublicznego technikum albo niepublicznej branżowej szkoły I stopnia do ewidencji szkół niepublicznych, o której mowa odpowiednio w art. 82 ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu dotychczasowym, albo w art. 168 ustawy - Prawo oświatowe.

Art. 145. Z dniem 1 września 2019 r. tworzy się czteroletnie liceum ogólnokształcące, o którym mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy - Prawo oświatowe.

Art. 146. 1. Z dniem 1 września 2019 r. dotychczasowe trzyletnie liceum ogólnokształcące staje się czteroletnim liceum ogólnokształcącym, o którym mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy - Prawo oświatowe.

2. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego prowadzącej dotychczasowe trzyletnie liceum ogólnokształcące, w terminie do dnia 30 listopada 2019 r., w drodze uchwały, stwierdza jego przekształcenie w czteroletnie liceum ogólnokształcące zgodnie z ust. 1.

3. Uchwała, o której mowa w ust. 2, stanowi akt założycielski czteroletniego liceum ogólnokształcącego w rozumieniu przepisów ustawy - Prawo oświatowe.

4. Pierwsze postępowanie rekrutacyjne do klasy I czteroletniego liceum ogólnokształcącego dla absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej przeprowadza się na rok szkolny 2019/2020.

Art. 147. 1. Z dniem 1 września 2020 r. likwiduje się klasę I, a w latach następnych kolejne klasy dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego.

2. Do dnia 31 sierpnia 2019 r. dotychczasowe trzyletnie liceum ogólnokształcące, o którym mowa w art. 9 ust. 1 pkt 3 lit. b ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu dotychczasowym, może być tworzone i prowadzone na podstawie przepisów ustawy - Prawo oświatowe oraz przepisów wydanych na podstawie art. 366.

3. Na rok szkolny 2020/2021 nie przeprowadza się postępowania rekrutacyjnego do klasy I dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego.

Art. 148. 1. W latach szkolnych 2019/2020-2021/2022 w czteroletnim liceum ogólnokształcącym, o którym mowa w art. 146, prowadzi się klasy dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego dla absolwentów dotychczasowego gimnazjum, aż do czasu likwidacji tych klas zgodnie z art. 147.

2. Do klas, o których mowa w ust. 1, stosuje się przepisy dotyczące dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego.

Art. 149. 1. Na rok szkolny odpowiednio 2017/2018 i 2018/2019 przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne do klasy I dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego dla absolwentów dotychczasowego gimnazjum.

2. Na rok szkolny 2019/2020 przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne do klasy I:

1) dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego, o którym mowa w art. 148, dla absolwentów dotychczasowego gimnazjum;

2) czteroletniego liceum ogólnokształcącego dla absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej.

3. Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2019/2020, o którym mowa w ust. 2, przeprowadza się odrębnie dla kandydatów będących absolwentami:

1) dotychczasowego gimnazjum, którzy są przyjmowani do klas, o których mowa w art. 148;

2) ośmioletniej szkoły podstawowej.

4. Do postępowania rekrutacyjnego do publicznego liceum ogólnokształcącego na lata szkolne 2017/2018-2019/2020, o którym mowa w ust. 1 i ust. 2 pkt 1, stosuje się odpowiednio przepisy art. 7b ust. 1c, art. 20a, art. 20b, art. 20c ust. 2 i 3, art. 20d, art. 20f, art. 20h ust. 1, 4, 5, ust. 6 pkt 2-5 i ust. 7, art. 20j, art. 20m, art. 20s pkt 1, art. 20t, art. 20v i art. 20z-20zf ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu dotychczasowym, oraz przepisy wydane na podstawie art. 367.

5. Do postępowania rekrutacyjnego do publicznego liceum ogólnokształcącego na lata szkolne 2018/2019 i 2019/2020, o którym mowa w ust. 1 i ust. 2 pkt 1, stosuje się także przepis art. 20wa ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu dotychczasowym.

6. Do postępowania rekrutacyjnego, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, stosuje się przepisy ustawy - Prawo oświatowe.

7. Przepisy ust. 1-6 stosuje się odpowiednio do postępowania rekrutacyjnego na lata szkolne 2017/2018-2019/2020 do liceum ogólnokształcącego dwujęzycznego, liceum ogólnokształcącego z oddziałami dwujęzycznymi, liceum ogólnokształcącego z oddziałami międzynarodowymi, liceum ogólnokształcącego sportowego, liceum ogólnokształcącego mistrzostwa sportowego oraz liceum ogólnokształcącego z oddziałami sportowymi lub z oddziałami mistrzostwa sportowego.

Art. 150. 1. Uczeń klasy I dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego, który w roku szkolnym 2019/2020 nie otrzymał promocji do klasy II, z dniem 1 września 2020 r. staje się uczniem klasy I czteroletniego liceum ogólnokształcącego.

2. Uczeń klasy II dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego, który w roku szkolnym 2020/2021 nie otrzymał promocji do klasy III, z dniem 1 września 2021 r. staje się uczniem klasy II czteroletniego liceum ogólnokształcącego.

3. Uczeń klasy III dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego, który w roku szkolnym 2021/2022 nie ukończył tej szkoły, z dniem 1 września 2022 r. staje się uczniem klasy III czteroletniego liceum ogólnokształcącego.

4. Jeżeli uczeń, o którym mowa w ust. 2 i 3, w dotychczasowym trzyletnim liceum ogólnokształcącym, uczył się jako przedmiotu obowiązkowego języka obcego nowożytnego innego niż język obcy nowożytny nauczany w oddziale czteroletniego liceum ogólnokształcącego, którego uczniem się staje, zgodnie z ust. 2 i 3, a rozkład zajęć edukacyjnych uniemożliwia mu uczęszczanie w innym oddziale lub grupie w tej szkole na zajęcia z języka obcego nowożytnego, którego uczył się w dotychczasowym trzyletnim liceum ogólnokształcącym, uczeń jest obowiązany:

1) uczyć się języka obcego nowożytnego nauczanego w oddziale czteroletniego liceum ogólnokształcącego, którego uczniem się staje, wyrównując we własnym zakresie różnice programowe do końca roku szkolnego albo

2) kontynuować we własnym zakresie naukę języka obcego nowożytnego, którego uczył się w dotychczasowym trzyletnim liceum ogólnokształcącym, albo

3) uczęszczać do oddziału w innym czteroletnim liceum ogólnokształcącym na zajęcia z języka obcego nowożytnego, którego uczył się w dotychczasowym trzyletnim liceum ogólnokształcącym.

5. Dla ucznia, o którym mowa w ust. 4 pkt 2 i 3, przeprowadza się egzamin klasyfikacyjny, o którym mowa w art. 44l ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

Art. 151. Z dniem 1 września 2019 r. tworzy się pięcioletnie technikum, o którym mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy - Prawo oświatowe.

Art. 152. 1. Z dniem 1 września 2019 r. dotychczasowe czteroletnie technikum staje się pięcioletnim technikum, o którym mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy - Prawo oświatowe.

2. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego prowadzącej dotychczasowe czteroletnie technikum, w terminie do dnia 30 listopada 2019 r., w drodze uchwały, stwierdza jego przekształcenie w pięcioletnie technikum zgodnie z ust. 1.

3. Uchwała, o której mowa w ust. 2, stanowi akt założycielski pięcioletniego technikum w rozumieniu przepisów ustawy - Prawo oświatowe.

4. Pierwsze postępowanie rekrutacyjne do klasy I pięcioletniego technikum dla absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej przeprowadza się na rok szkolny 2019/2020.

Art. 153. 1. Z dniem 1 września 2020 r. likwiduje się klasę I, a w latach następnych kolejne klasy dotychczasowego czteroletniego technikum.

2. Do dnia 31 sierpnia 2019 r. dotychczasowe czteroletnie technikum, o którym mowa w art. 9 ust. 1 pkt 3 lit. c ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu dotychczasowym, może być tworzone i prowadzone na podstawie przepisów ustawy - Prawo oświatowe oraz przepisów wydanych na podstawie art. 366.

3. Na rok szkolny 2020/2021 nie przeprowadza się postępowania rekrutacyjnego do klasy I dotychczasowego czteroletniego technikum.

Art. 154. 1. W latach szkolnych 2019/2020-2022/2023 w pięcioletnim technikum, o którym mowa w art. 152, prowadzi się klasy dotychczasowego czteroletniego technikum dla absolwentów dotychczasowego gimnazjum, aż do czasu likwidacji tych klas zgodnie z art. 153.

2. Do klas, o których mowa w ust. 1, stosuje się przepisy dotyczące dotychczasowego czteroletniego technikum.

Art. 155. 1. Na rok szkolny odpowiednio 2017/2018 i 2018/2019 przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne do klasy I dotychczasowego czteroletniego technikum dla absolwentów dotychczasowego gimnazjum.

2. Na rok szkolny 2019/2020 przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne do klasy I:

1) dotychczasowego czteroletniego technikum, o którym mowa w art. 154, dla absolwentów dotychczasowego gimnazjum;

2) pięcioletniego technikum dla absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej.

3. Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2019/2020, o którym mowa w ust. 2, przeprowadza się odrębnie dla kandydatów będących absolwentami:

1) dotychczasowego gimnazjum, którzy są przyjmowani do klas, o których mowa w art. 154;

2) ośmioletniej szkoły podstawowej.

4. Do postępowania rekrutacyjnego do publicznego technikum na lata szkolne 2017/2018-2019/2020, o którym mowa w ust. 1 i ust. 2 pkt 1, stosuje się odpowiednio przepisy art. 7b ust. 1c, art. 20a, art. 20b, art. 20c ust. 2 i 3, art. 20d, art. 20f, art. 20h ust. 1, 4, 5, ust. 6 pkt 2-5 i ust. 7, art. 20j, art. 20m, art. 20s pkt 1, art. 20t, art. 20v i art. 20z-20zf ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu dotychczasowym, oraz przepisy wydane na podstawie art. 367.

5. Do postępowania rekrutacyjnego do publicznego technikum na lata szkolne 2018/2019 i 2019/2020, o którym mowa w ust. 1 i ust. 2 pkt 1, stosuje się także przepis art. 20wa ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu dotychczasowym.

6. Do postępowania rekrutacyjnego, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, stosuje się przepisy ustawy - Prawo oświatowe.

7. Przepisy ust. 1-6 stosuje się do postępowania rekrutacyjnego na lata szkolne 2017/2018-2019/2020 do technikum dwujęzycznego, technikum z oddziałami dwujęzycznymi, technikum z oddziałami międzynarodowymi, technikum sportowego, technikum mistrzostwa sportowego oraz technikum z oddziałami sportowymi lub z oddziałami mistrzostwa sportowego.

Art. 156. 1. Uczeń klasy I dotychczasowego czteroletniego technikum, który w roku szkolnym 2019/2020 nie otrzymał promocji do klasy II, z dniem 1 września 2020 r. staje się uczniem klasy I pięcioletniego technikum.

2. Uczeń klasy II dotychczasowego czteroletniego technikum, który w roku szkolnym 2020/2021 nie otrzymał promocji do klasy III, z dniem 1 września 2021 r. staje się uczniem klasy II pięcioletniego technikum.

3. Uczeń klasy III dotychczasowego czteroletniego technikum, który w roku szkolnym 2021/2022 nie otrzymał promocji do klasy IV, z dniem 1 września 2022 r. staje się uczniem klasy III pięcioletniego technikum.

4. Uczeń klasy IV dotychczasowego czteroletniego technikum, który w roku szkolnym 2022/2023 nie ukończył tej szkoły, z dniem 1 września 2023 r. staje się uczniem klasy IV pięcioletniego technikum.

5. Jeżeli uczeń, o którym mowa w ust. 2-4, w dotychczasowym czteroletnim technikum, uczył się jako przedmiotu obowiązkowego języka obcego nowożytnego innego niż język obcy nowożytny nauczany w oddziale pięcioletniego technikum, którego się staje, zgodnie z ust. 2-4, a rozkład zajęć edukacyjnych uniemożliwia mu uczęszczanie w innym oddziale lub grupie w tej szkole na zajęcia z języka obcego nowożytnego, którego uczył się w dotychczasowym czteroletnim technikum, uczeń jest obowiązany:

1) uczyć się języka obcego nowożytnego nauczanego w oddziale pięcioletniego technikum, którego uczniem się staje, wyrównując we własnym zakresie różnice programowe do końca roku szkolnego albo

2) kontynuować we własnym zakresie naukę języka obcego nowożytnego, którego uczył się w dotychczasowym czteroletnim technikum, albo

3) uczęszczać do oddziału w innym pięcioletnim technikum na zajęcia z języka obcego nowożytnego, którego uczył się w dotychczasowym czteroletnim technikum.

6. Dla ucznia, o którym mowa w ust. 5 pkt 2 i 3, przeprowadza się egzamin klasyfikacyjny, o którym mowa w art. 44l ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

7. Różnice programowe z obowiązkowych zajęć edukacyjnych realizowanych w zakresie kształcenia zawodowego w oddziale pięcioletniego technikum są uzupełniane przez ucznia, o którym mowa w ust. 2-4, na warunkach ustalonych przez nauczycieli prowadzących obowiązkowe zajęcia edukacyjne w tym oddziale do końca danego etapu edukacyjnego.

8. Jeżeli z powodu rozkładu zajęć edukacyjnych lub innych ważnych przyczyn nie można zapewnić uczniowi, o którym mowa w ust. 2-4, warunków do zrealizowania treści nauczania z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, które zostały zrealizowane w oddziale pięcioletniego technikum, dla ucznia przeprowadza się egzamin klasyfikacyjny z tych zajęć.

Art. 157. 1. Osoba prawna niebędąca jednostką samorządu terytorialnego lub osoba fizyczna prowadząca odpowiednio dotychczasowe publiczne trzyletnie liceum ogólnokształcące lub dotychczasowe publiczne czteroletnie technikum, w terminie do dnia 31 stycznia 2019 r., przedłoży organowi jednostki samorządu terytorialnego, który wydał zezwolenie, o którym mowa odpowiednio w art. 58 ust. 3 ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu dotychczasowym, albo w art. 88 ust. 4 ustawy - Prawo oświatowe:

1) wykaz nauczycieli przewidzianych do zatrudnienia odpowiednio w publicznym czteroletnim liceum ogólnokształcącym albo publicznym pięcioletnim technikum, zawierający imiona i nazwiska nauczycieli oraz informację o ich kwalifikacjach;

2) projekt aktu założycielskiego odpowiednio publicznego czteroletniego liceum ogólnokształcącego albo publicznego pięcioletniego technikum oraz projekt statutów tych szkół, dostosowane do przepisów ustawy - Prawo oświatowe;

3) zobowiązanie do zapewnienia warunków działania szkoły publicznej, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki, oraz zobowiązanie do przestrzegania przepisów dotyczących szkół publicznych.

2. Organ jednostki samorządu terytorialnego, o którym mowa w ust. 1, na wniosek osoby prawnej niebędącej jednostką samorządu terytorialnego lub osoby fizycznej prowadzącej odpowiednio dotychczasowe publiczne trzyletnie liceum ogólnokształcące lub dotychczasowe publiczne czteroletnie technikum, może postanowić o przedłużeniu terminu, o którym mowa w ust. 1, nie dłużej jednak niż do dnia 28 lutego 2019 r.

3. W przypadku nieprzedłożenia dokumentów, o których mowa w ust. 1, w terminie, o którym mowa w ust. 1 lub 2, liceum ogólnokształcące oraz technikum, o którym mowa odpowiednio w art. 146 lub art. 152, ulega likwidacji z dniem 31 sierpnia 2020 r., zgodnie z art. 89 ustawy - Prawo oświatowe. Likwidacja szkoły nie wymaga uzyskania zgody, o której mowa w art. 89 ust. 3 ustawy - Prawo oświatowe.

4. Dokumenty, o których mowa w ust. 1, składa się niezależnie od złożenia wniosku, o którym mowa w art. 139 ust. 1 pkt 2 i 3.

Art. 158. Organ jednostki samorządu terytorialnego, który wydał zezwolenie, o którym mowa odpowiednio w art. 58 ust. 3 ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu dotychczasowym, albo w art. 88 ust. 4 ustawy - Prawo oświatowe, na założenie odpowiednio publicznego liceum ogólnokształcącego lub publicznego technikum, w terminie do dnia 10 sierpnia 2019 r., dokonuje zmiany tego zezwolenia, na podstawie dokumentów, o których mowa w art. 157 ust. 1. Przepisu nie stosuje się w przypadku publicznego czteroletniego liceum ogólnokształcącego lub publicznego pięcioletniego technikum, utworzonych zgodnie z art. 129 ust. 3 pkt 7 i 8, które rozpoczynają działalność z dniem 1 września 2019 r., jeżeli wskutek złożenia wniosku, o którym mowa w art. 139 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonano zmiany zezwolenia na podstawie art. 140 ust. 1 pkt 3.

Art. 159. 1. Osoba prawna niebędąca jednostką samorządu terytorialnego lub osoba fizyczna prowadząca odpowiednio dotychczasowe niepubliczne trzyletnie liceum ogólnokształcące lub dotychczasowe niepubliczne czteroletnie technikum, w terminie do dnia 31 stycznia 2019 r., przedłoży organowi jednostki samorządu terytorialnego, który dokonał wpisu do ewidencji szkół niepublicznych, o której mowa odpowiednio w art. 82 ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu dotychczasowym, albo w art. 168 ustawy - Prawo oświatowe:

1) wykaz nauczycieli przewidzianych do zatrudnienia odpowiednio w niepublicznym czteroletnim liceum ogólnokształcącym albo niepublicznym pięcioletnim technikum, zawierający imiona i nazwiska nauczycieli oraz informację o ich kwalifikacjach;

2) statut odpowiednio niepublicznego czteroletniego liceum ogólnokształcącego albo niepublicznego pięcioletniego technikum, dostosowany do przepisów ustawy - Prawo oświatowe;

3) wskazanie miejsca prowadzenia niepublicznej szkoły wraz z informacją o warunkach lokalowych, zapewniających możliwość prowadzenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, a w przypadku technikum - także możliwość realizacji praktycznej nauki zawodu, oraz wyposażeniu w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do realizacji zadań statutowych.

2. Organ jednostki samorządu terytorialnego, o którym mowa w ust. 1, na wniosek osoby prawnej niebędącej jednostką samorządu terytorialnego lub osoby fizycznej prowadzącej odpowiednio dotychczasowe niepubliczne trzyletnie liceum ogólnokształcące lub dotychczasowe niepubliczne czteroletnie technikum, może postanowić o przedłużeniu terminu, o którym mowa w ust. 1, nie dłużej jednak niż do dnia 28 lutego 2019 r.

3. W przypadku nieprzedłożenia dokumentów, o których mowa w ust. 1, w terminie, o którym mowa w ust. 1 lub 2, niepubliczne liceum ogólnokształcące oraz niepubliczne technikum, o którym mowa odpowiednio w art. 146 lub art. 152, ulega likwidacji z dniem 31 sierpnia 2020 r. Wpis do ewidencji podlega wykreśleniu zgodnie z art. 169 ust. 2 ustawy - Prawo oświatowe.

4. Dokumenty, o których mowa w ust. 1, składa się niezależnie od złożenia wniosku, o którym mowa w art. 142 ust. 1 pkt 2 i 3.

Art. 160. Organ jednostki samorządu terytorialnego, który dokonał wpisu odpowiednio niepublicznego liceum ogólnokształcącego lub niepublicznego technikum do ewidencji szkół niepublicznych, o której mowa odpowiednio w art. 82 ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu dotychczasowym, albo w art. 168 ustawy - Prawo oświatowe, w terminie do dnia 10 sierpnia 2019 r., dokonuje zmiany tego wpisu na podstawie dokumentów, o których mowa w art. 159 ust. 1. Przepisu nie stosuje się w przypadku niepublicznego czteroletniego liceum lub niepublicznego pięcioletniego technikum, utworzonych zgodnie z art. 129 ust. 3 pkt 7 i 8, które rozpoczynają działalność z dniem 1 września 2019 r., jeżeli wskutek złożenia wniosku, o którym mowa w art. 142 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonano zmiany wpisu do ewidencji szkół niepublicznych na podstawie art. 143 ust. 1 pkt 3.

Art. 161. Z dniem 1 września 2017 r. tworzy się branżową szkołę I stopnia, o której mowa w art. 18 ust.1 pkt 2 lit. c ustawy - Prawo oświatowe.

Art. 162. 1. Z dniem 1 września 2017 r. dotychczasowa zasadnicza szkoła zawodowa staje się branżową szkołą I stopnia, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy - Prawo oświatowe.

2. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego prowadzącej dotychczasową zasadniczą szkołę zawodową, w terminie do dnia 30 listopada 2017 r., w drodze uchwały, stwierdza jej przekształcenie w branżową szkołę I stopnia zgodnie z ust. 1.

3. Uchwała, o której mowa w ust. 2, stanowi akt założycielski branżowej szkoły I stopnia w rozumieniu przepisów ustawy - Prawo oświatowe.

4. Pierwsze postępowanie rekrutacyjne do klasy I branżowej szkoły I stopnia dla absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej przeprowadza się na rok szkolny 2019/2020.

5. W latach szkolnych 2019/2020-2021/2022 w branżowej szkole I stopnia organizuje się odrębne oddziały dla absolwentów gimnazjum oraz dla absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej.

Art. 163. 1. Z dniem 1 września 2017 r. likwiduje się klasę I, a w latach następnych kolejne klasy dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej, a w przypadku zasadniczej szkoły zawodowej, w której kształcenie w klasie I rozpoczęło się w lutym 2017 r. - z dniem 1 lutego 2018 r.

2. Na rok szkolny 2017/2018 nie przeprowadza się postępowania rekrutacyjnego do klasy I dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej.

Art. 164. 1. W latach szkolnych 2017/2018-2019/2020 w branżowej szkole I stopnia, o której mowa w art. 162, prowadzi się klasy dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej aż do czasu likwidacji tych klas zgodnie z art. 163.

2. Do klas, o których mowa w ust. 1, stosuje się przepisy dotyczące dotychczasowych zasadniczych szkół zawodowych.

3. Uczniowie klas, o których mowa w ust. 1, otrzymują świadectwa, ustalone dla dotychczasowych zasadniczych szkół zawodowych, opatrzone pieczęcią zasadniczej szkoły zawodowej.

Art. 165. 1. Na rok szkolny odpowiednio 2017/2018 i 2018/2019 przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne do klasy I branżowej szkoły I stopnia dla absolwentów dotychczasowego gimnazjum.

2. Na rok szkolny 2019/2020 przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne do klasy I branżowej szkoły I stopnia odrębnie dla kandydatów będących absolwentami:

1) dotychczasowego gimnazjum;

2) ośmioletniej szkoły podstawowej.

3. Do postępowania rekrutacyjnego do publicznej branżowej szkoły I stopnia na lata szkolne 2017/2018-2019/2020, o którym mowa w ust. 1 i ust. 2 pkt 1, stosuje się odpowiednio przepisy art. 7b ust. 1c, art. 20a, art. 20b, art. 20c ust. 2 i 3, art. 20d, art. 20f, art. 20h ust. 1, 4, 5, ust. 6 pkt 2-5 i ust. 7, art. 20j, art. 20m, art. 20s pkt 1, art. 20t, art. 20v i art. 20z-20zf ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu dotychczasowym, w zakresie dotyczącym postępowania rekrutacyjnego do szkół ponadgimnazjalnych oraz przepisy wydane na podstawie art. 367.

4. Do postępowania rekrutacyjnego do publicznej branżowej szkoły I stopnia na lata szkolne 2018/2019 i 2019/2020, o którym mowa w ust. 1 i ust. 2 pkt 1, stosuje się także odpowiednio przepisy art. 20wa ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu dotychczasowym, w zakresie dotyczącym postępowania rekrutacyjnego do szkół ponadgimnazjalnych.

5. Do postępowania rekrutacyjnego, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, stosuje się przepisy ustawy - Prawo oświatowe.

6. Przepisy ust. 1-5 stosuje się odpowiednio do postępowania rekrutacyjnego na lata szkolne 2017/2018-2019/2020 do branżowej szkoły I stopnia sportowej, branżowej szkoły I stopnia mistrzostwa sportowego, branżowej szkoły I stopnia z oddziałami sportowymi lub z oddziałami mistrzostwa sportowego oraz branżowej szkoły I stopnia z oddziałami międzynarodowymi.

Art. 166. 1. Uczeń klasy I dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej, który w roku szkolnym 2016/2017 nie otrzymał promocji do klasy II, z dniem 1 września 2017 r. staje się uczniem klasy I branżowej szkoły I stopnia.

2. Uczeń klasy I dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej, który rozpoczął naukę w klasie I od lutego 2017 r. i który w roku szkolnym 2017/2018 nie otrzymał promocji do klasy II, z dniem 1 lutego 2018 r. staje się uczniem klasy I branżowej szkoły I stopnia.

3. Uczeń klasy II dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej, który w roku szkolnym 2017/2018 nie otrzymał promocji do klasy III, z dniem 1 września 2018 r. staje się uczniem klasy II branżowej szkoły I stopnia.

4. Uczeń klasy II dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej, który rozpoczął naukę w klasie I od lutego 2017 r. i który w roku szkolnym 2018/2019 nie otrzymał promocji do klasy III, z dniem 1 lutego 2019 r. staje się uczniem klasy II branżowej szkoły I stopnia.

5. Uczeń klasy III dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej, który w roku szkolnym 2018/2019 nie ukończył tej szkoły, z dniem 1 września 2019 r. staje się uczniem klasy III branżowej szkoły I stopnia.

6. Uczeń klasy III dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej, który rozpoczął naukę w klasie I od lutego 2017 r. i który w roku szkolnym 2019/2020 nie ukończył klasy III, z dniem 1 lutego 2020 r. staje się uczniem klasy III branżowej szkoły I stopnia.

7. Jeżeli uczeń, o którym mowa w ust. 3-6, w dotychczasowej zasadniczej szkole zawodowej, uczył się jako przedmiotu obowiązkowego języka obcego nowożytnego innego niż język obcy nowożytny nauczany w oddziale branżowej szkoły I stopnia, której uczniem się staje, zgodnie z ust. 3-6, a rozkład zajęć edukacyjnych uniemożliwia mu uczęszczanie w innym oddziale lub grupie w tej szkole na zajęcia z języka obcego nowożytnego, którego uczył się w dotychczasowej zasadniczej szkole zawodowej, uczeń jest obowiązany:

1) uczyć się języka obcego nowożytnego nauczanego w oddziale branżowej szkoły I stopnia, której uczniem się staje, wyrównując we własnym zakresie różnice programowe do końca roku szkolnego albo

2) kontynuować we własnym zakresie naukę języka obcego nowożytnego, którego uczył się w dotychczasowej zasadniczej szkole zawodowej, albo

3) uczęszczać do oddziału w innej branżowej szkole I stopnia na zajęcia z języka obcego nowożytnego, którego uczył się w dotychczasowej zasadniczej szkole zawodowej.

8. Dla ucznia, o którym mowa w ust. 7 pkt 2 i 3, przeprowadza się egzamin klasyfikacyjny, o którym mowa w art. 44l ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

9. Różnice programowe z obowiązkowych zajęć edukacyjnych realizowanych w zakresie kształcenia zawodowego w oddziale branżowej szkoły I stopnia są uzupełniane przez ucznia, o którym mowa w ust. 3-6, na warunkach ustalonych przez nauczycieli prowadzących obowiązkowe zajęcia edukacyjne w tym oddziale do końca danego etapu edukacyjnego.

10. Jeżeli z powodu rozkładu zajęć edukacyjnych lub innych ważnych przyczyn nie można zapewnić uczniowi, o którym mowa w ust. 3-6, warunków do zrealizowania treści nauczania z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, które zostały zrealizowane w oddziale branżowej szkoły I stopnia, dla ucznia przeprowadza się egzamin klasyfikacyjny z tych zajęć.

Art. 167. 1. Osoba prawna niebędąca jednostką samorządu terytorialnego lub osoba fizyczna prowadząca dotychczasową publiczną zasadniczą szkołę zawodową, w terminie do dnia 30 czerwca 2017 r., przedłoży organowi jednostki samorządu terytorialnego, który wydał zezwolenie, o którym mowa w art. 58 ust. 3 ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu dotychczasowym:

1) wykaz nauczycieli przewidzianych do zatrudnienia w publicznej branżowej szkole I stopnia, zawierający imiona i nazwiska nauczycieli oraz informację o ich kwalifikacjach;

2) projekt aktu założycielskiego publicznej branżowej szkoły I stopnia oraz projekt statutu tej szkoły, dostosowane do przepisów ustawy - Prawo oświatowe;

3) zobowiązanie do zapewnienia warunków działania szkoły publicznej, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki, oraz zobowiązanie do przestrzegania przepisów dotyczących szkół publicznych.

2. Organ jednostki samorządu terytorialnego, o którym mowa w ust. 1, na wniosek osoby prawnej niebędącej jednostką samorządu terytorialnego lub osoby fizycznej prowadzącej dotychczasową publiczną zasadniczą szkołę zawodową, może postanowić o przedłużeniu terminu, o którym mowa w ust. 1, nie dłużej jednak niż do dnia 31 lipca 2017 r.

3. W przypadku nieprzedłożenia dokumentów, o których mowa w ust. 1, w terminie, o którym mowa w ust. 1 lub 2, publiczna branżowa szkoła I stopnia, o której mowa w art. 162, ulega likwidacji z dniem 31 sierpnia 2018 r., zgodnie z art. 89 ustawy - Prawo oświatowe. Likwidacja szkoły nie wymaga uzyskania zgody, o której mowa w art. 89 ust. 3 ustawy - Prawo oświatowe.

4. Dokumenty, o których mowa w ust. 1, składa się niezależnie od złożenia wniosku, o którym mowa w art. 139 ust. 1 pkt 2 i 3.

Art. 168. Organ jednostki samorządu terytorialnego, który wydał zezwolenie, o którym mowa w art. 58 ust. 3 ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu dotychczasowym, na założenie dotychczasowej publicznej zasadniczej szkoły zawodowej, w terminie do dnia 10 sierpnia 2017 r., dokonuje zmiany tego zezwolenia, na podstawie dokumentów, o których mowa w art. 167 ust. 1. Przepisu nie stosuje się w przypadku publicznej branżowej szkoły I stopnia, utworzonej zgodnie z art. 129 ust. 3 pkt 10, która rozpoczyna działalność z dniem 1 września 2017 r., jeżeli wskutek złożenia wniosku, o którym mowa w art. 139 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonano zmiany zezwolenia na podstawie art. 140 ust. 1 pkt 3.

Art. 169. 1. Osoba prawna niebędąca jednostką samorządu terytorialnego lub osoba fizyczna prowadząca dotychczasową niepubliczną zasadniczą szkołę zawodową, w terminie do dnia 30 czerwca 2017 r., przedłoży organowi jednostki samorządu terytorialnego, który dokonał wpisu do ewidencji szkół niepublicznych, o której mowa w art. 82 ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu dotychczasowym:

1) wykaz nauczycieli przewidzianych do zatrudnienia w niepublicznej branżowej szkole I stopnia, zawierający imiona i nazwiska nauczycieli oraz informację o ich kwalifikacjach;

2) statut niepublicznej branżowej szkoły I stopnia, dostosowany do przepisów ustawy - Prawo oświatowe;

3) wskazanie miejsca prowadzenia niepublicznej szkoły wraz z informacją o warunkach lokalowych, zapewniających możliwość prowadzenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych i możliwość realizacji praktycznej nauki zawodu oraz wyposażeniu w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do realizacji zadań statutowych.

2. Organ jednostki samorządu terytorialnego, o którym mowa w ust. 1, na wniosek osoby prawnej niebędącej jednostką samorządu terytorialnego lub osoby fizycznej prowadzącej dotychczasową niepubliczną zasadniczą szkołę zawodową, może postanowić o przedłużeniu terminu, o którym mowa w ust. 1, nie dłużej jednak niż do dnia 31 lipca 2017 r.

3. W przypadku nieprzedłożenia dokumentów, o których mowa w ust. 1, w terminie, o którym mowa w ust. 1 lub 2, niepubliczna branżowa szkoła I stopnia, o której mowa w art. 162, ulega likwidacji z dniem 31 sierpnia 2018 r. Wpis do ewidencji podlega wykreśleniu zgodnie z art. 169 ust. 2 ustawy - Prawo oświatowe.

4. Dokumenty, o których mowa w ust. 1, składa się niezależnie od złożenia wniosku, o którym mowa w art. 142 ust. 1 pkt 2 i 3.

Art. 170. Organ jednostki samorządu terytorialnego, który dokonał wpisu dotychczasowej niepublicznej zasadniczej szkoły zawodowej do ewidencji szkół niepublicznych, o której mowa w art. 82 ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu dotychczasowym, w terminie do dnia 10 sierpnia 2017 r., dokonuje zmiany tego wpisu na podstawie dokumentów, o których mowa w art. 169 ust. 1. Przepisu nie stosuje się w przypadku niepublicznej branżowej szkoły I stopnia, utworzonej zgodnie z art. 129 ust. 3 pkt 10, która rozpoczyna działalność z dniem 1 września 2017 r., jeżeli wskutek złożenia wniosku, o którym mowa w art. 142 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonano zmiany wpisu do ewidencji szkół niepublicznych na podstawie art. 143 ust. 1 pkt 3.

Art. 171. Niepubliczne licea ogólnokształcące, o których mowa w art. 146, niepubliczne technika, o których mowa w art. 152, i dotychczasowe niepubliczne zasadnicze szkoły zawodowe, o których mowa w art. 162, które odpowiednio przed dniem 1 września 2017 r. lub przed dniem 1 września 2019 r. uzyskały uprawnienia szkoły publicznej, zachowują te uprawnienia.

Art. 172. 1. Z dniem 1 września 2017 r. tworzy się szkołę specjalną przysposabiającą do pracy, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. d ustawy - Prawo oświatowe.

2. Z dniem 1 września 2017 r. dotychczasowa szkoła specjalna przysposabiająca do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi staje się szkołą specjalną przysposabiającą do pracy, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. d ustawy - Prawo oświatowe.

3. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego prowadzącej dotychczasową szkołę specjalną przysposabiającą do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w terminie do dnia 30 listopada 2017 r., w drodze uchwały, stwierdza jej przekształcenie w szkołę specjalną przysposabiającą do pracy, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. d ustawy - Prawo oświatowe, zgodnie z ust. 2.

4. Uchwała, o której mowa w ust. 3, stanowi akt założycielski szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy w rozumieniu przepisów ustawy - Prawo oświatowe.

Art. 173. 1. Z dniem 1 września 2020 r. tworzy się branżową szkołę II stopnia, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. e ustawy - Prawo oświatowe.

2. Pierwsze postępowanie rekrutacyjne do branżowej szkoły II stopnia przeprowadza się na rok szkolny 2020/2021.

Art. 174. 1. Z dniem 1 września 2017 r. tworzy się szkołę policealną, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy - Prawo oświatowe.

2. Z dniem 1 września 2017 r. dotychczasowa szkoła policealna staje się szkołą policealną, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy - Prawo oświatowe.

3. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego prowadzącej dotychczasową szkołę policealną, w terminie do dnia 30 listopada 2017 r., w drodze uchwały, stwierdza jej przekształcenie w szkołę policealną, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy - Prawo oświatowe, zgodnie z ust. 2.

4. Uchwała, o której mowa w ust. 3, stanowi akt założycielski szkoły policealnej w rozumieniu przepisów ustawy - Prawo oświatowe.

Art. 175. Z dniem 1 września 2017 r. tworzy się szkołę podstawową, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy - Prawo oświatowe, dla dorosłych.

Art. 176. 1. Z dniem 1 września 2017 r. dotychczasowa szkoła podstawowa dla dorosłych, której kształcenie obejmuje klasę VI szkoły podstawowej, staje się szkołą podstawową dla dorosłych, której kształcenie obejmuje klasę VII i VIII.

2. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego prowadzącej dotychczasową szkołę podstawową dla dorosłych, której kształcenie obejmuje klasę VI szkoły podstawowej, w terminie do dnia 30 listopada 2017 r., w drodze uchwały, stwierdza jej przekształcenie w szkołę podstawową dla dorosłych, której kształcenie obejmuje klasę VII i VIII.

3. Uchwała, o której mowa w ust. 2, stanowi akt założycielski szkoły podstawowej dla dorosłych, której kształcenie obejmuje klasę VII i VIII w rozumieniu przepisów ustawy - Prawo oświatowe.

4. Pierwsze postępowanie rekrutacyjne na semestr pierwszy klasy VII szkoły podstawowej dla dorosłych przeprowadza się na rok szkolny 2017/2018.

Art. 177. 1. Z dniem 1 września 2017 r. likwiduje się klasę VI dotychczasowej szkoły podstawowej dla dorosłych, a w przypadku szkoły podstawowej dla dorosłych, w której kształcenie w klasie VI rozpoczęło się w lutym 2017 r. - z dniem 1 lutego 2018 r.

2. Czynności podjęte przed dniem 1 września 2016 r. na podstawie ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu dotychczasowym, w związku z przeprowadzanym postępowaniem rekrutacyjnym na rok szkolny 2016/2017 na semestr pierwszy klasy VI szkoły podstawowej dla dorosłych, w którym kształcenie rozpoczyna się w lutym 2017 r., pozostają w mocy.

3. Na rok szkolny 2017/2018 nie przeprowadza się postępowania rekrutacyjnego na semestr pierwszy klasy VI dotychczasowej szkoły podstawowej dla dorosłych.

4. Z dniem 1 września 2017 r. słuchacze, którzy w roku szkolnym 2016/2017 ukończyli semestr drugi klasy VI dotychczasowej szkoły podstawowej dla dorosłych, stają się słuchaczami semestru pierwszego klasy VII szkoły podstawowej dla dorosłych.

5. Z dniem 1 lutego 2018 r. słuchacze, którzy w roku szkolnym 2017/2018 ukończyli semestr drugi klasy VI dotychczasowej szkoły podstawowej dla dorosłych, stają się słuchaczami semestru pierwszego klasy VII szkoły podstawowej dla dorosłych.

6. Słuchacz klasy VI szkoły podstawowej dla dorosłych, który:

1) rozpoczął naukę w semestrze pierwszym w tej szkole od lutego 2017 r. i który w roku szkolnym 2016/2017 nie ukończył tego semestru,

2) rozpoczął naukę w semestrze drugim w tej szkole od września 2017 r. i który w roku szkolnym 2017/2018 nie ukończył tego semestru

- zostaje skreślony z listy słuchaczy.

7. Słuchacz, o którym mowa w ust. 6, może przystąpić do postępowania rekrutacyjnego.

Art. 178. W roku szkolnym 2017/2018 w szkole podstawowej dla dorosłych, utworzonej zgodnie z art. 176, prowadzi się także semestr drugi klasy VI dotychczasowej szkoły podstawowej dla dorosłych, aż do czasu likwidacji tej klasy zgodnie z art. 177.

Art. 179. Do szkół podstawowych dla dorosłych, o których mowa w art. 176, stosuje się odpowiednio przepisy niniejszej ustawy dotyczące zmian organizacyjnych dotychczasowych szkół podstawowych.

Art. 180. 1. Z dniem 1 września 2017 r. likwiduje się klasę I, a w latach następnych kolejne klasy dotychczasowego gimnazjum dla dorosłych, a w przypadku gimnazjum dla dorosłych, w którym kształcenie w klasie I rozpoczęło się w lutym 2017 r. - z dniem 1 lutego 2018 r.

2. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego prowadzącej dotychczasowe gimnazjum dla dorosłych, w terminie do dnia 30 listopada 2019 r., a w przypadku gimnazjum dla dorosłych, w którym kształcenie w klasie I rozpoczęło się w lutym 2017 r. - do dnia 30 kwietnia 2020 r., w drodze uchwały, stwierdza zakończenie jego działalności.

3. W latach szkolnych 2017/2018-2019/2020 do dotychczasowego gimnazjum, o którym mowa w ust. 1, stosuje się przepisy dotychczasowe.

4. Na rok szkolny 2017/2018 nie przeprowadza się postępowania rekrutacyjnego na semestr pierwszy klasy I dotychczasowego gimnazjum dla dorosłych.

5. Czynności podjęte przed dniem 1 września 2016 r. na podstawie ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu dotychczasowym, w związku z przeprowadzanym postępowaniem rekrutacyjnym na rok szkolny 2016/2017 na semestr pierwszy klasy I gimnazjum dla dorosłych, w którym kształcenie rozpoczyna się w lutym 2017 r., pozostają w mocy.

Art. 181. 1. Słuchacz semestru drugiego klasy I dotychczasowego gimnazjum dla dorosłych, który rozpoczął naukę w semestrze drugim tej klasy od września 2016 r. i który w roku szkolnym 2016/2017 nie otrzymał promocji na semestr pierwszy klasy II gimnazjum dla dorosłych, może:

1) z dniem 1 września 2017 r. stać się słuchaczem semestru pierwszego klasy VII szkoły podstawowej dla dorosłych albo

2) powtarzać semestr drugi klasy I gimnazjum dla dorosłych od lutego 2017 r.

2. Słuchacz semestru drugiego klasy I dotychczasowego gimnazjum dla dorosłych, który rozpoczął naukę w tym semestrze od lutego 2017 r., i który w roku szkolnym 2016/2017 nie otrzymał promocji na semestr pierwszy klasy II gimnazjum dla dorosłych, może:

1) z dniem 1 września 2017 r. stać się słuchaczem semestru pierwszego klasy VII szkoły podstawowej dla dorosłych albo

2) powtarzać semestr drugi klasy I gimnazjum dla dorosłych od dnia 1 września 2017 r.

3. Słuchacz semestru pierwszego klasy I dotychczasowego gimnazjum dla dorosłych, który rozpoczął naukę w semestrze pierwszym tej klasy od lutego 2017 r. i który w roku szkolnym 2016/2017 nie otrzymał promocji na semestr drugi klasy I gimnazjum dla dorosłych, z dniem 1 września 2017 r. staje się słuchaczem semestru pierwszego klasy VII szkoły podstawowej dla dorosłych.

4. Słuchacz semestru drugiego klasy I dotychczasowego gimnazjum dla dorosłych, który rozpoczął naukę w semestrze drugim tej klasy od września 2017 r. i który w roku szkolnym 2017/2018 nie otrzymał promocji na semestr pierwszy klasy II gimnazjum dla dorosłych, z dniem 1 lutego 2018 r. staje się słuchaczem semestru pierwszego klasy VII szkoły podstawowej dla dorosłych.

5. Słuchacz semestru drugiego klasy II dotychczasowego gimnazjum dla dorosłych, który rozpoczął naukę w semestrze drugim tej klasy od lutego 2018 r. i który w roku szkolnym 2017/2018 nie otrzymał promocji na semestr pierwszy klasy III gimnazjum dla dorosłych, z dniem 1 września 2018 r. może:

1) stać się słuchaczem semestru pierwszego klasy VIII szkoły podstawowej dla dorosłych albo

2) powtarzać semestr drugi klasy II gimnazjum dla dorosłych.

6. Słuchacz semestru pierwszego klasy II dotychczasowego gimnazjum dla dorosłych, który rozpoczął naukę w semestrze pierwszym tej klasy od lutego 2018 r. i który w roku szkolnym 2017/2018 nie otrzymał promocji na semestr drugi klasy II gimnazjum dla dorosłych, z dniem 1 września 2018 r. staje się słuchaczem semestru pierwszego klasy VIII szkoły podstawowej dla dorosłych.

7. Słuchacz semestru drugiego klasy II dotychczasowego gimnazjum dla dorosłych, który rozpoczął naukę w semestrze drugim tej klasy od września 2018 r. i który w roku szkolnym 2018/2019 nie otrzymał promocji na semestr pierwszy klasy III gimnazjum dla dorosłych, z dniem 1 lutego 2019 r. staje się słuchaczem semestru drugiego klasy VIII szkoły podstawowej dla dorosłych.

8. Słuchacz semestru pierwszego klasy III dotychczasowego gimnazjum dla dorosłych, który rozpoczął naukę w semestrze pierwszym tej klasy od września 2018 r. i który w roku szkolnym 2018/2019 nie otrzymał promocji na semestr drugi klasy III, z dniem 1 lutego 2019 r. może:

1) stać się słuchaczem semestru drugiego klasy VIII szkoły podstawowej dla dorosłych albo

2) powtarzać semestr pierwszy klasy III gimnazjum dla dorosłych.

9. Słuchacz semestru drugiego klasy III dotychczasowego gimnazjum dla dorosłych, który rozpoczął naukę w semestrze drugim tej klasy od lutego 2019 r. i który w roku szkolnym 2018/2019 nie ukończył tej szkoły, z dniem 1 września 2019 r. może:

1) stać się słuchaczem semestru drugiego klasy VIII szkoły podstawowej dla dorosłych albo

2) powtarzać semestr drugi klasy III gimnazjum dla dorosłych.

10. Słuchacz semestru pierwszego klasy III dotychczasowego gimnazjum dla dorosłych, który rozpoczął naukę w semestrze pierwszym tej klasy od lutego 2019 r. i który w roku szkolnym 2018/2019 nie otrzymał promocji na semestr drugi klasy III gimnazjum dla dorosłych, z dniem 1 września 2019 r. staje się słuchaczem semestru drugiego klasy VIII szkoły podstawowej dla dorosłych.

11. Słuchacz semestru drugiego klasy III dotychczasowego gimnazjum dla dorosłych, który rozpoczął naukę w semestrze drugim tej klasy od września 2019 r. i który w roku szkolnym 2019/2020 nie ukończył tej szkoły, z dniem 1 lutego 2020 r. staje się słuchaczem semestru drugiego klasy VIII szkoły podstawowej dla dorosłych.

Art. 182. 1. Dotychczasowe gimnazjum dla dorosłych można:

1) przekształcić w szkołę podstawową dla dorosłych;

2) włączyć do szkoły podstawowej dla dorosłych;

3) przekształcić w liceum ogólnokształcące dla dorosłych;

4) włączyć do liceum ogólnokształcącego dla dorosłych.

2. W latach szkolnych 2017/2018-2019/2020 w szkole utworzonej zgodnie z ust. 1 prowadzi się klasy dotychczasowego gimnazjum dla dorosłych, aż do czasu likwidacji tych klas zgodnie z art. 180.

3. Do klas, o których mowa w ust. 2, stosuje się dotychczasowe przepisy dotyczące gimnazjów dla dorosłych.

4. Słuchacze klas, o których mowa w ust. 2, otrzymują świadectwa ustalone dla dotychczasowych gimnazjów, opatrzone pieczęcią gimnazjum.

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy niniejszej ustawy dotyczące zmian organizacyjnych dotychczasowych gimnazjów.

Art. 183. Z dniem 1 września 2019 r. tworzy się czteroletnie liceum ogólnokształcące, o którym mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy - Prawo oświatowe, dla dorosłych.

Art. 184. 1. Z dniem 1 września 2019 r. dotychczasowe trzyletnie liceum ogólnokształcące dla dorosłych staje się czteroletnim liceum ogólnokształcącym dla dorosłych.

2. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego prowadzącej dotychczasowe trzyletnie liceum ogólnokształcące dla dorosłych, w terminie do dnia 30 listopada 2019 r., w drodze uchwały, stwierdza jego przekształcenie w czteroletnie liceum ogólnokształcące dla dorosłych zgodnie z ust. 1.

3. Uchwała, o której mowa w ust. 2, stanowi akt założycielski czteroletniego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych w rozumieniu przepisów ustawy - Prawo oświatowe.

4. Pierwsze postępowanie rekrutacyjne na semestr pierwszy klasy I czteroletniego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych dla absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej przeprowadza się na rok szkolny 2019/2020.

Art. 185. 1. Z dniem 1 września 2020 r. likwiduje się klasę I, a w latach następnych kolejne klasy dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych, a w przypadku liceum ogólnokształcącego dla dorosłych, w którym kształcenie w klasie I rozpoczęło się w lutym 2020 r. - z dniem 1 lutego 2021 r.

2. Do dnia 31 sierpnia 2019 r. dotychczasowe trzyletnie liceum ogólnokształcące dla dorosłych może być tworzone i prowadzone na podstawie przepisów ustawy - Prawo oświatowe oraz przepisów wydanych na podstawie art. 366.

3. Na rok szkolny 2020/2021 nie przeprowadza się postępowania rekrutacyjnego na semestr pierwszy klasy I dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych.

Art. 186. 1. W latach szkolnych 2019/2020-2022/2023 w czteroletnim liceum ogólnokształcącym dla dorosłych, o którym mowa w art. 184, prowadzi się klasy dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych dla absolwentów dotychczasowego gimnazjum, aż do czasu likwidacji tych klas zgodnie z art. 185.

2. Do klas, o których mowa w ust. 1, stosuje się przepisy dotyczące dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych.

Art. 187. 1. Na lata szkolne 2017/2018-2019/2020 przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne na semestr pierwszy klasy I dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych dla absolwentów dotychczasowego gimnazjum.

2. Na rok szkolny 2019/2020 przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne do klasy I:

1) dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych, o którym mowa w art. 186, dla absolwentów dotychczasowego gimnazjum;

2) czteroletniego liceum ogólnokształcącego dla absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej.

3. Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2019/2020, o którym mowa w ust. 2, przeprowadza się odrębnie dla kandydatów będących absolwentami:

1) dotychczasowego gimnazjum, którzy są przyjmowani do klas, o których mowa w art. 186;

2) ośmioletniej szkoły podstawowej.

4. Do postępowania rekrutacyjnego do publicznego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych na lata szkolne 2017/2018-2019/2020, o którym mowa w ust. 1 i ust. 2 pkt 1, stosuje się odpowiednio przepisy art. 20a, art. 20b, art. 20c ust. 2 i 3, art. 20d, art. 20g ust. 2 pkt 2 i ust. 3, art. 20k ust. 1 pkt 3, ust. 2-4 i 6, art. 20s pkt 1, art. 20t, art. 20v i art. 20z-20zf ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu dotychczasowym oraz przepisy wydane na podstawie art. 367.

5. Do postępowania rekrutacyjnego do publicznego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych na lata szkolne 2018/2019 i 2019/2020, o którym mowa w ust. 1 i ust. 2 pkt 1, stosuje się także odpowiednio przepisy art. 20wa ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu dotychczasowym.

6. Do postępowania rekrutacyjnego, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, stosuje się przepisy ustawy - Prawo oświatowe.

Art. 188. 1. Słuchacz semestru pierwszego klasy I dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych, który rozpoczął naukę w semestrze pierwszym tej klasy od września 2019 r. i który w roku szkolnym 2019/2020 nie otrzymał promocji na semestr drugi klasy I trzyletniego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych, z dniem 1 lutego 2020 r. może:

1) stać się słuchaczem semestru pierwszego klasy I czteroletniego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych albo

2) powtarzać semestr pierwszy klasy I trzyletniego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych.

2. Słuchacz semestru drugiego klasy I dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych, który rozpoczął naukę w semestrze drugim tej klasy od lutego 2020 r. i który w roku szkolnym 2019/2020 nie otrzymał promocji na semestr pierwszy klasy II trzyletniego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych, z dniem 1 września 2020 r. może:

1) stać się słuchaczem semestru drugiego klasy I czteroletniego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych albo

2) powtarzać semestr drugi klasy I trzyletniego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych.

3. Słuchacz semestru pierwszego klasy I dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych, który rozpoczął naukę w semestrze pierwszym tej klasy od lutego 2020 r. i który w roku szkolnym 2019/2020 nie otrzymał promocji na semestr drugi klasy I trzyletniego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych, z dniem 1 września 2020 r. staje się słuchaczem semestru pierwszego klasy I czteroletniego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych.

4. Słuchacz semestru drugiego klasy I dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych, który rozpoczął naukę w semestrze drugim tej klasy od września 2020 r. i który w roku szkolnym 2020/2021 nie otrzymał promocji na semestr pierwszy klasy II trzyletniego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych, z dniem 1 lutego 2021 r. staje się słuchaczem semestru drugiego klasy I czteroletniego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych.

5. Słuchacz semestru pierwszego klasy II dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych, który rozpoczął naukę w semestrze pierwszym tej klasy od września 2020 r. i który w roku szkolnym 2020/2021 nie otrzymał promocji na semestr drugi klasy II trzyletniego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych, z dniem 1 lutego 2021 r. może:

1) stać się słuchaczem semestru pierwszego klasy II czteroletniego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych albo

2) powtarzać semestr pierwszy klasy II trzyletniego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych.

6. Słuchacz semestru drugiego klasy II dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych, który rozpoczął naukę w semestrze drugim tej klasy od lutego 2021 r. i który w roku szkolnym 2020/2021 nie otrzymał promocji na semestr pierwszy klasy III trzyletniego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych, z dniem 1 września 2021 r. może:

1) stać się słuchaczem semestru drugiego klasy II czteroletniego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych albo

2) powtarzać semestr drugi klasy II trzyletniego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych.

7. Słuchacz semestru pierwszego klasy II dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych, który rozpoczął naukę w semestrze pierwszym tej klasy od lutego 2021 r. i który w roku szkolnym 2020/2021 nie otrzymał promocji na semestr drugi klasy II trzyletniego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych, z dniem 1 września 2021 r. staje się słuchaczem semestru pierwszego klasy II czteroletniego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych.

8. Słuchacz semestru drugiego klasy II dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych, który rozpoczął naukę w semestrze drugim tej klasy od września 2021 r. i który w roku szkolnym 2021/2022 nie otrzymał promocji na semestr pierwszy klasy III trzyletniego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych, z dniem 1 lutego 2022 r. staje się słuchaczem semestru drugiego klasy II czteroletniego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych.

9. Słuchacz semestru pierwszego klasy III dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych, który rozpoczął naukę w semestrze pierwszym tej klasy od września 2021 r. i który w roku szkolnym 2021/2022 nie otrzymał promocji na semestr drugi klasy III trzyletniego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych, z dniem 1 lutego 2022 r. może:

1) stać się słuchaczem semestru pierwszego klasy III czteroletniego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych albo

2) powtarzać semestr pierwszy klasy III trzyletniego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych.

10. Słuchacz semestru drugiego klasy III dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych, który rozpoczął naukę w semestrze drugim tej klasy od lutego 2021 r. i który w roku szkolnym 2021/2022 nie ukończył trzyletniego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych, z dniem 1 września 2022 r. może:

1) stać się słuchaczem semestru drugiego klasy III czteroletniego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych albo

2) powtarzać semestr drugi klasy III trzyletniego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych.

11. Słuchacz semestru pierwszego klasy III dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych, który rozpoczął naukę w semestrze pierwszym tej klasy od lutego 2022 r. i który w roku szkolnym 2021/2022 nie otrzymał promocji na semestr drugi klasy III trzyletniego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych, z dniem 1 września 2022 r. staje się słuchaczem semestru pierwszego klasy III czteroletniego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych.

12. Słuchacz semestru drugiego klasy III dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych, który rozpoczął naukę w semestrze drugim tej klasy od września 2022 r. i który w roku szkolnym 2022/2023 nie ukończył trzyletniego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych, z dniem 1 lutego 2023 r. staje się słuchaczem semestru drugiego klasy III czteroletniego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych.

Art. 189. Do liceów ogólnokształcących dla dorosłych, o których mowa w art. 184, stosuje się odpowiednio przepisy niniejszej ustawy dotyczące zmian organizacyjnych dotychczasowych trzyletnich liceów ogólnokształcących.

Art. 190. W przypadkach, o których mowa w art. 181 ust. 1, 2, 5, 8 i 9 oraz art. 188 ust. 1, 2, 5, 6, 9 i 10, słuchacz, który uczęszcza do szkoły dla dorosłych jako osoba, która ukończyła 15 albo 16 lat, i który nie otrzymał promocji na następny semestr, powtarza odpowiedni semestr szkoły dla dorosłych albo staje się słuchaczem odpowiedniego semestru odpowiednio szkoły podstawowej dla dorosłych, której kształcenie obejmuje klasę VII i VIII, lub czteroletniego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych.

Art. 191. 1. Z dniem 1 września 2017 r. zespół publicznych szkół, w skład którego wchodzi jedynie dotychczasowa sześcioletnia szkoła podstawowa i dotychczasowe gimnazjum, staje się ośmioletnią szkołą podstawową.

2. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego prowadzącej dotychczasowy zespół publicznych szkół, o którym mowa w ust. 1, w terminie do dnia 30 listopada 2017 r., w drodze uchwały, stwierdza jego przekształcenie w ośmioletnią szkołę podstawową zgodnie z ust. 1.

3. Uchwała, o której mowa w ust. 2, stanowi akt założycielski ośmioletniej szkoły podstawowej w rozumieniu przepisów ustawy - Prawo oświatowe.

4. Do ośmioletniej szkoły podstawowej, o której mowa w ust. 1, przepisy art. 118, art. 119, art. 129 ust. 8-12 i art. 176-181 stosuje się odpowiednio.

Art. 192. 1. Osoba prawna niebędąca jednostką samorządu terytorialnego lub osoba fizyczna prowadząca dotychczasowy zespół publicznych szkół, o którym mowa w art. 191 ust. 1, w terminie do dnia 30 czerwca 2017 r., przedłoży organowi jednostki samorządu terytorialnego, który wydał zezwolenie, o którym mowa w art. 58 ust. 3 ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu dotychczasowym:

1) wykaz nauczycieli przewidzianych do zatrudnienia w publicznej ośmioletniej szkole podstawowej, zawierający imiona i nazwiska nauczycieli oraz informację o ich kwalifikacjach;

2) projekt aktu założycielskiego publicznej ośmioletniej szkoły podstawowej oraz projekt statutu tej szkoły, dostosowane do przepisów ustawy - Prawo oświatowe;

3) zobowiązanie do zapewnienia warunków działania szkoły publicznej, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki, oraz zobowiązanie do przestrzegania przepisów dotyczących szkół publicznych.

2. Organ jednostki samorządu terytorialnego, który wydał zezwolenie, o którym mowa w art. 58 ust. 3 ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu dotychczasowym, na wniosek osoby prawnej niebędącej jednostką samorządu terytorialnego lub osoby fizycznej prowadzącej dotychczasowy zespół publicznych szkół, o którym mowa w art. 191 ust. 1, może postanowić o przedłużeniu terminu, o którym mowa w ust. 1, nie dłużej jednak niż do dnia 31 lipca 2017 r.

3. W przypadku publicznej ośmioletniej szkoły podstawowej, o której mowa w art. 191 ust. 1, prowadzonej przez osobę prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną, przepisy art. 119, art. 123, art. 124 i art. 137 stosuje się odpowiednio.

4. W przypadku nieprzedłożenia dokumentów, o których mowa w ust. 1, w terminie, o którym mowa w ust. 1 lub 2, przepisy art. 120 ust. 3 i 4 oraz art. 127 stosuje się odpowiednio.

Art. 193. 1. Z dniem 1 września 2019 r. zespół publicznych szkół, w skład którego wchodzi jedynie dotychczasowe gimnazjum i liceum ogólnokształcące, staje się czteroletnim liceum ogólnokształcącym, o którym mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy - Prawo oświatowe, z zastrzeżeniem art. 195.

2. Z dniem 1 września 2019 r. zespół publicznych szkół, w skład którego wchodzi jedynie dotychczasowe gimnazjum i technikum, staje się pięcioletnim technikum, o którym mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy - Prawo oświatowe, z zastrzeżeniem art. 195.

3. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego prowadzącej dotychczasowy zespół publicznych szkół, o którym mowa w ust. 1 lub 2, w terminie do dnia 30 listopada 2019 r., w drodze uchwały, stwierdza jego przekształcenie w odpowiednio czteroletnie liceum ogólnokształcące albo pięcioletnie technikum, zgodnie z odpowiednio ust. 1 lub 2.

4. Uchwała, o której mowa w ust. 3, stanowi akt założycielski odpowiednio czteroletniego liceum ogólnokształcącego albo pięcioletniego technikum w rozumieniu przepisów ustawy - Prawo oświatowe.

5. Do czteroletniego liceum ogólnokształcącego i pięcioletniego technikum, o których mowa w ust. 1, przepisy art. 147-150, art. 153-156, art. 184 ust. 4 i art. 185-190 stosuje się odpowiednio.

Art. 194. 1. Osoba prawna niebędąca jednostką samorządu terytorialnego lub osoba fizyczna prowadząca dotychczasowy zespół publicznych szkół, o którym mowa w art. 193 ust. 1 i 2, w terminie do dnia 31 stycznia 2019 r., przedłoży organowi jednostki samorządu terytorialnego, który wydał zezwolenie, o którym mowa odpowiednio w art. 58 ust. 3 ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu dotychczasowym, albo w art. 88 ust. 4 ustawy - Prawo oświatowe:

1) wykaz nauczycieli przewidzianych do zatrudnienia odpowiednio w publicznym czteroletnim liceum ogólnokształcącym albo publicznym pięcioletnim technikum, zawierający imiona i nazwiska nauczycieli oraz informację o ich kwalifikacjach;

2) projekt aktu założycielskiego odpowiednio publicznego czteroletniego liceum ogólnokształcącego albo publicznego pięcioletniego technikum oraz projekt statutów tych szkół, dostosowane do przepisów ustawy - Prawo oświatowe;

3) zobowiązanie do zapewnienia warunków działania szkoły publicznej, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki, oraz zobowiązanie do przestrzegania przepisów dotyczących szkół publicznych.

2. Organ jednostki samorządu terytorialnego, który wydał zezwolenie, o którym mowa w art. 58 ust. 3 ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu dotychczasowym, na wniosek osoby prawnej niebędącej jednostką samorządu terytorialnego lub osoby fizycznej prowadzącej dotychczasowy zespół publicznych szkół, o którym mowa w art. 193 ust. 1 lub 2, może postanowić o przedłużeniu terminu, o którym mowa w ust. 1, nie dłużej jednak niż do dnia 28 lutego 2019 r.

3. W przypadku publicznego czteroletniego liceum ogólnokształcącego, o którym mowa w art. 193 ust. 1, oraz pięcioletniego technikum, o którym mowa w art. 193 ust. 2, prowadzonych przez osobę prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną, przepis art. 158 stosuje się odpowiednio.

4. W przypadku nieprzedłożenia dokumentów, o których mowa w ust. 1, w terminie, o którym mowa w ust. 1 lub 2, przepis art. 157 ust. 3 stosuje się odpowiednio.

Art. 195. 1. Do dnia 31 sierpnia 2019 r. do dotychczasowego gimnazjum wchodzącego w skład dotychczasowego zespołu publicznych szkół, o którym mowa w art. 193 ust. 1 i 2, stosuje się odpowiednio przepisy art. 129-134, art. 138-141 i art. 180-182, z tym że w wyniku przekształcenia lub włączenia gimnazjum, o którym mowa w art. 129 i art. 182, nie mogą powstać zespoły publicznych szkół, w skład których wchodzą szkoły tego samego typu.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, nie jest wymagane rozwiązanie zespołu lub wyłączenie z zespołu publicznych szkół, o którym mowa w art. 193 ust. 1 i 2, dotychczasowego gimnazjum w celu jego przekształcenia lub włączenia, o którym mowa w art. 129 i art. 182.

Art. 196. 1. Z dniem 1 września 2017 r. zespół publicznych szkół, w skład którego wchodzi jedynie dotychczasowe gimnazjum i dotychczasowa zasadnicza szkoła zawodowa, staje się branżową szkołą I stopnia, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy - Prawo oświatowe.

2. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego prowadzącej dotychczasowy zespół publicznych szkół, o którym mowa w ust. 1, w terminie do dnia 30 listopada 2017 r., w drodze uchwały, stwierdza jego przekształcenie w branżową szkołę I stopnia zgodnie z ust. 1.

3. Uchwała, o której mowa w ust. 2, stanowi akt założycielski branżowej szkoły I stopnia w rozumieniu przepisów ustawy - Prawo oświatowe.

4. Do branżowej szkoły I stopnia, o której mowa w ust. 1, przepisy art. 129 ust. 8-12, art. 162 ust. 4 i 5 i art. 163-166 stosuje się odpowiednio.

Art. 197. 1. Osoba prawna niebędąca jednostką samorządu terytorialnego lub osoba fizyczna prowadząca dotychczasowy zespół publicznych szkół, o którym mowa w art. 196 ust. 1, w terminie do dnia 30 czerwca 2017 r., przedłoży organowi jednostki samorządu terytorialnego, który wydał zezwolenie, o którym mowa w art. 58 ust. 3 ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu dotychczasowym:

1) wykaz nauczycieli przewidzianych do zatrudnienia w publicznej branżowej szkole I stopnia, zawierającej imiona i nazwiska nauczycieli oraz informację o ich kwalifikacjach;

2) projekt aktu założycielskiego publicznej branżowej szkoły I stopnia oraz projekt statutu tej szkoły, dostosowane do przepisów ustawy - Prawo oświatowe;

3) zobowiązanie do zapewnienia warunków działania szkoły publicznej, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki, oraz zobowiązanie do przestrzegania przepisów dotyczących szkół publicznych.

2. Organ jednostki samorządu terytorialnego, który wydał zezwolenie, o którym mowa w art. 58 ust. 3 ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu dotychczasowym, na wniosek osoby prawnej niebędącej jednostką samorządu terytorialnego lub osoby fizycznej prowadzącej dotychczasowy zespół publicznych szkół, o którym mowa w art. 196 ust. 1, może postanowić o przedłużeniu terminu, o którym mowa w ust. 1, nie dłużej jednak niż do dnia 31 lipca 2017 r.

3. W przypadku publicznej branżowej szkoły I stopnia, o której mowa w art. 196 ust. 1, prowadzonej przez osobę prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną, przepis art. 168 stosuje się odpowiednio.

4. W przypadku nieprzedłożenia dokumentów, o których mowa w ust. 1, w terminie, o którym mowa w ust. 1 lub 2, przepis art. 167 ust. 3 stosuje się odpowiednio.

Art. 198. 1. Szkoły wchodzące w skład zespołów publicznych szkół innych niż zespoły publicznych szkół, o których mowa w art. 191 ust. 1, art. 193 ust. 1 i 2 oraz art. 196 ust. 1, podlegają zmianom organizacyjnym zgodnie z przepisami niniejszej ustawy dotyczącymi danego typu szkoły, z tym że w wyniku przekształcenia lub włączenia gimnazjum, o którym mowa w art. 129, art. 182, art. 200 i art. 201 nie mogą powstać zespoły publicznych szkół, w skład których wchodzą szkoły tego samego typu.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, nie jest wymagane rozwiązanie zespołu lub wyłączenie z zespołu szkół dotychczasowego gimnazjum w celu jego przekształcenia lub włączenia, o którym mowa w art. 129, art. 182, art. 200 i art. 201.

Art. 199. Dotychczasowe szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne prowadzone przez ministrów, o których mowa w art. 5 ust. 3a-3g ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu dotychczasowym, oraz zespoły tych szkół podlegają zmianom organizacyjnym zgodnie z przepisami niniejszej ustawy dotyczącymi danego typu szkoły, z tym że kompetencje organu jednostki samorządu terytorialnego wykonuje właściwy minister, o którym mowa odpowiednio w art. 5 ust. 3a-3g ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu dotychczasowym.

Art. 200. 1. Dotychczasowe gimnazja specjalne, w uzasadnionych przypadkach mogą być przekształcone także w ośmioletnie szkoły podstawowe specjalne obejmujące strukturą organizacyjną część klas tej szkoły.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy niniejszej ustawy dotyczące zmian organizacyjnych dotychczasowych gimnazjów.

Art. 201. 1. Dotychczasowe gimnazjum dwujęzyczne lub gimnazjum ogólnodostępne z oddziałami dwujęzycznymi można:

1) przekształcić odpowiednio w ośmioletnią szkołę podstawową albo ośmioletnią szkołę podstawową ogólnodostępną z oddziałami dwujęzycznymi, o których mowa w art. 25 ustawy - Prawo oświatowe;

2) włączyć odpowiednio do ośmioletniej szkoły podstawowej albo ośmioletniej szkoły podstawowej ogólnodostępnej z oddziałami dwujęzycznymi, o których mowa w art. 25 ustawy - Prawo oświatowe;

3) przekształcić odpowiednio w liceum ogólnokształcące, liceum ogólnokształcące dwujęzyczne albo liceum ogólnokształcące z oddziałami dwujęzycznymi;

4) włączyć odpowiednio do liceum ogólnokształcącego, liceum ogólnokształcącego dwujęzycznego albo liceum ogólnokształcącego z oddziałami dwujęzycznymi;

5) przekształcić odpowiednio w technikum, technikum dwujęzyczne albo technikum z oddziałami dwujęzycznymi;

6) włączyć odpowiednio do technikum, technikum dwujęzycznego albo technikum z oddziałami dwujęzycznymi.

2. Dotychczasowe gimnazjum ogólnodostępne z oddziałami międzynarodowymi można:

1) przekształcić odpowiednio w ośmioletnią szkołę podstawową albo ośmioletnią szkołę podstawową ogólnodostępną z oddziałami międzynarodowymi,

2) włączyć odpowiednio do ośmioletniej szkoły podstawowej albo ośmioletniej szkoły podstawowej ogólnodostępnej z oddziałami międzynarodowymi,

3) przekształcić odpowiednio w liceum ogólnokształcące albo liceum ogólnokształcące z oddziałami międzynarodowymi,

4) włączyć odpowiednio do liceum ogólnokształcącego albo liceum ogólnokształcącego z oddziałami międzynarodowymi,

5) przekształcić odpowiednio w technikum albo technikum z oddziałami międzynarodowymi,

6) włączyć odpowiednio do technikum albo technikum z oddziałami międzynarodowymi,

7) przekształcić odpowiednio w branżową szkołę I stopnia albo branżową szkołę I stopnia z oddziałami międzynarodowymi,

8) włączyć odpowiednio do branżowej szkoły I stopnia albo branżowej szkoły I stopnia z oddziałami międzynarodowymi

- z zastrzeżeniem art. 265.

3. Dotychczasowe gimnazjum sportowe, gimnazjum mistrzostwa sportowego lub gimnazjum ogólnodostępne z oddziałami sportowymi można:

1) przekształcić odpowiednio w ośmioletnią szkołę podstawową, ośmioletnią szkołę podstawową sportową, ośmioletnią szkołę podstawową mistrzostwa sportowego albo ośmioletnią szkołę podstawową ogólnodostępną z oddziałami sportowymi albo oddziałami mistrzostwa sportowego;

2) włączyć odpowiednio do ośmioletniej szkoły podstawowej, ośmioletniej szkoły podstawowej sportowej, ośmioletniej szkoły podstawowej mistrzostwa sportowego albo ośmioletniej szkoły podstawowej ogólnodostępnej z oddziałami sportowymi albo oddziałami mistrzostwa sportowego;

3) przekształcić odpowiednio w liceum ogólnokształcące, liceum ogólnokształcące sportowe, liceum ogólnokształcące mistrzostwa sportowego albo liceum ogólnokształcące z oddziałami sportowymi albo oddziałami mistrzostwa sportowego;

4) włączyć odpowiednio do liceum ogólnokształcącego, liceum ogólnokształcącego sportowego, liceum ogólnokształcącego mistrzostwa sportowego albo liceum ogólnokształcącego z oddziałami sportowymi albo oddziałami mistrzostwa sportowego;

5) przekształcić odpowiednio w technikum, technikum sportowe, technikum mistrzostwa sportowego albo technikum z oddziałami sportowymi albo oddziałami mistrzostwa sportowego;

6) włączyć odpowiednio do technikum, technikum sportowego, technikum mistrzostwa sportowego albo technikum z oddziałami sportowymi albo oddziałami mistrzostwa sportowego;

7) przekształcić odpowiednio w branżową szkołę I stopnia, branżową szkołę I stopnia sportową, branżową szkołę I stopnia mistrzostwa sportowego albo branżową szkołę I stopnia z oddziałami sportowymi albo oddziałami mistrzostwa sportowego;

8) włączyć odpowiednio do branżowej szkoły I stopnia, branżowej szkoły I stopnia sportowej, branżowej szkoły I stopnia mistrzostwa sportowego albo branżowej szkoły I stopnia z oddziałami sportowymi albo oddziałami mistrzostwa sportowego.

4. W przypadku przekształcenia albo włączenia dotychczasowego gimnazjum, o którym mowa w ust. 1-3, odpowiednio do ośmioletniej szkoły podstawowej, liceum ogólnokształcącego, technikum albo branżowej szkoły I stopnia, o których mowa w ust. 1-3, stosuje się odpowiednio przepisy niniejszej ustawy dotyczące zmian organizacyjnych dotychczasowych gimnazjów.

Art. 202. 1. Na rok szkolny 2017/2018 przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne do oddziału dwujęzycznego utworzonego w klasie VII ośmioletniej szkoły podstawowej, o którym mowa w art. 25 ustawy - Prawo oświatowe, w pierwszej kolejności przyjmuje się uczniów tej szkoły, którzy:

1) otrzymali promocję do klasy VII;

2) uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu predyspozycji językowych przeprowadzany na warunkach ustalonych przez radę pedagogiczną.

2. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunki, o których mowa w ust. 1, niż liczba wolnych miejsc w oddziale, o którym mowa w ust. 1, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:

1) wynik sprawdzianu predyspozycji językowych, o którym mowa w ust. 1 pkt 2;

2) świadectwo promocyjne do klasy VII szkoły podstawowej z wyróżnieniem.

3. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu oddział, o którym mowa w ust. 1, nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie kryteria, o których mowa w art. 131 ust. 2 ustawy - Prawo oświatowe. Przepis art. 131 ust. 3 ustawy - Prawo oświatowe stosuje się.

4. W przypadku wolnych miejsc do oddziałów dwujęzycznych w publicznych szkołach podstawowych na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego, mogą być przyjęci kandydaci niebędący uczniami tej szkoły, którzy przystąpili do tego postępowania. Przepisy ust. 1-3 stosuje się.

5. Do postępowania rekrutacyjnego, o którym mowa w ust. 1 i 2, stosuje się odpowiednio przepisy ustawy - Prawo oświatowe.

Art. 203. 1. Postępowanie rekrutacyjne i postępowanie uzupełniające odpowiednio na lata szkolne 2017/2018-2019/2020 do klasy I publicznej ośmioletniej szkoły podstawowej, publicznego trzyletniego liceum ogólnokształcącego, publicznego czteroletniego liceum ogólnokształcącego, publicznego czteroletniego technikum, publicznego pięcioletniego technikum albo publicznej branżowej szkoły I stopnia, utworzonej zgodnie z art. 129 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 pkt 1, 2, 5, 6 i 9, art. 182 ust. 1 pkt 1 i 3 oraz art. 201 ust. 1 pkt 1, 3 i 5, ust. 2 pkt 1, 3, 5 i 7 oraz ust. 3 pkt 1, 3, 5 i 7, oraz przeprowadzane przed dniem rozpoczęcia działalności przez te szkoły określonym zgodnie z art. 129 ust. 2 i 4-6 przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora dotychczasowego gimnazjum.

2. W postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na lata szkolne 2017/2018 i 2018/2019, o którym mowa w ust. 1, do klasy I publicznego trzyletniego liceum ogólnokształcącego, publicznego czteroletniego technikum albo publicznej branżowej szkoły I stopnia czynności dyrektora w zakresie przeprowadzania tego postępowania, o których mowa odpowiednio w art. 20a ust. 2 i 3, art. 20wa ust. 2, 4, 6 i 9, art. 20z, art. 20zb ust. 1, art. 20zc ust. 9, art. 20zd i art. 20ze ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu dotychczasowym, wykonuje dyrektor, o którym mowa w ust. 1.

3. W postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym, o którym mowa w ust. 1, odpowiednio na:

1) lata szkolne 2017/2018-2019/2020 do klasy I publicznej ośmioletniej szkoły podstawowej,

2) rok szkolny 2019/2020 do klasy I publicznego czteroletniego liceum ogólnokształcącego, publicznego pięcioletniego technikum albo publicznej branżowej szkoły I stopnia

- czynności dyrektora w zakresie przeprowadzania tego postępowania, o których mowa odpowiednio w art. 130 ust. 2 i 3, art. 154 ust. 2, 4, 6 i 9, art. 155, art. 157 ust. 1, art. 158 ust. 9, art. 160 i art. 161 ustawy - Prawo oświatowe, wykonuje dyrektor, o którym mowa w ust. 1.

Art. 204. 1. Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2017/2018 do:

1) publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, publicznych innych form wychowania przedszkolnego, klas I publicznych szkół podstawowych, a także klas wyższych niż klasa I publicznych szkół i oddziałów, o których mowa w art. 137 ust. 1 ustawy - Prawo oświatowe, oraz oddziałów dwujęzycznych, o których mowa w art. 139 ust. 1 ustawy - Prawo oświatowe - określa do dnia 15 kwietnia 2017 r. organ prowadzący odpowiednio publiczne przedszkole, publiczną inną formę wychowania przedszkolnego lub publiczną szkołę podstawową;

2) publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas I publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klasy I publicznej szkoły ponadpodstawowej, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy - Prawo oświatowe, i na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych - określa do dnia 15 kwietnia 2017 r. właściwy kurator oświaty.

2. Na rok szkolny 2017/2018 organ prowadzący publiczne przedszkole, publiczną inną formę wychowania przedszkolnego lub publiczną szkołę podstawową do dnia 15 kwietnia 2017 r. podaje do publicznej wiadomości kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria, zgodnie z art. 131 ust. 4-6 i art. 133 ust. 3 i 4 ustawy - Prawo oświatowe.

3. Przepis art. 154 ust. 4 ustawy - Prawo oświatowe stosuje się do postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2017/2018 do klasy I ośmioletniej szkoły podstawowej, a także klas wyższych niż klasa I publicznych szkół i oddziałów, o których mowa w art. 137 ust. 1 ustawy - Prawo oświatowe, oraz oddziałów dwujęzycznych, o których mowa w art. 139 ust. 1 ustawy - Prawo oświatowe, z tym że terminy, które miały być podane do końca lutego, podaje się do publicznej wiadomości do końca kwietnia. Przepisy art. 154 ust. 5-9 ustawy - Prawo oświatowe stosuje się odpowiednio.

4. Przepisy art. 20wa ust. 2 i 4 ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu dotychczasowym, stosuje się do postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2017/2018 do klasy I publicznej szkoły ponadgimnazjalnej i klasy I publicznej szkoły ponadpodstawowej, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy - Prawo oświatowe i na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych, z tym że terminy, które miały być podane do końca lutego, podaje się do publicznej wiadomości do końca kwietnia.

5. W przypadku terminów, o których mowa w ust. 2-4, przepisy art. 20wa ust. 5-9 ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu dotychczasowym, stosuje się odpowiednio.

Art. 205. 1. Jeżeli w danej publicznej szkole podstawowej prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego są zorganizowane co najmniej dwa oddziały klasy III, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego prowadzącej tę szkołę podstawową może wskazać uczniom niektórych oddziałów tej klasy, miejsce realizacji obowiązku szkolnego od klasy IV do VIII, w latach szkolnych 2017/2018-2021/2022, w publicznej szkole podstawowej, powstałej z przekształcenia gimnazjum, prowadzonej przez tę jednostkę. W tym przypadku przepisu art. 130 ustawy - Prawo oświatowe nie stosuje się.

2. Jeżeli w danej publicznej szkole podstawowej prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego są zorganizowane co najmniej dwa oddziały klasy III, jest możliwe, w latach szkolnych 2017/2018-2021/2022, przyjęcie niektórych uczniów tych oddziałów, do klasy IV, przez dyrektora publicznej szkoły podstawowej, powstałej z przekształcenia gimnazjum, prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego lub inny organ, w porozumieniu z organem prowadzącym tę szkołę, na wniosek rodziców tych uczniów. Wnioski mogą być składane w terminie określonym przez organ prowadzący szkołę, a w przypadku szkoły prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego - organ wykonawczy tej jednostki. W tym przypadku przepisu art. 130 ustawy - Prawo oświatowe nie stosuje się.

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 i 2, przeniesienie uczniów następuje z dniem 1 września danego roku, a uczniowie ci rozpoczynają naukę w klasie IV odpowiednio w latach szkolnych 2017/2018-2021/2022.

4. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może wskazać uczniom oddziałów klasy VI szkoły podstawowej prowadzonej przez tę jednostkę, miejsce realizacji obowiązku szkolnego od klasy VII do VIII, w latach szkolnych 2017/2018-2022/2023, w publicznej szkole podstawowej, powstałej z przekształcenia gimnazjum, prowadzonej przez tę jednostkę. W tym przypadku przepisu art. 130 ustawy - Prawo oświatowe nie stosuje się.

5. W latach szkolnych 2017/2018-2022/2023 jest możliwe przyjęcie uczniów, którzy ukończyli klasę VI szkoły podstawowej prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego, do klasy VII przez dyrektora publicznej szkoły podstawowej, powstałej z przekształcenia gimnazjum, prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego lub inny organ, w porozumieniu z organem prowadzącym tę szkołę, na wniosek rodziców tych uczniów. Wnioski mogą być składane w terminie określonym przez organ prowadzący szkołę, a w przypadku szkoły prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego - organ wykonawczy tej jednostki. W tym przypadku przepisu art. 130 ustawy - Prawo oświatowe nie stosuje się.

6. W przypadku, o którym mowa w ust. 4 i 5, przeniesienie uczniów następuje z dniem 1 września danego roku, a uczniowie ci rozpoczynają naukę w klasie VII odpowiednio w latach szkolnych 2017/2018-2022/2023.

7. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 i 4, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może wskazać miejsce realizacji obowiązku szkolnego także w innej publicznej szkole podstawowej powstałej z przekształcenia gimnazjum, prowadzonej przez osobę prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną, jeżeli organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego zawarł z tą osobą porozumienie.

8. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 i 4, przepisy art. 39 ust. 2 i 3 ustawy - Prawo oświatowe stosuje się odpowiednio.

9. W przypadkach, o których mowa w ust. 2 i 5, organ prowadzący może postanowić o stosowaniu przepisów art. 39 ust. 2 i 3 ustawy - Prawo oświatowe.

10. Jeżeli w danej szkole podstawowej w latach szkolnych 2017/2018-2023/2024 nie zorganizowano oddziału danej klasy, a w przypadku szkół podstawowych powstałych z przekształcenia gimnazjum - w latach szkolnych 2017/2018-2025/2026, uczniowi tej klasy zamieszkałemu w obwodzie tej szkoły organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego może wskazać miejsce realizacji obowiązku szkolnego w innej publicznej szkole podstawowej prowadzonej przez:

1) tę jednostkę samorządu terytorialnego;

2) osobę prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną, jeżeli zawarł z tą osobą porozumienie.

W tym przypadku przepisu art. 130 ustawy - Prawo oświatowe nie stosuje się.

11. W przypadkach, o których mowa w ust. 10, przepisy art. 39 ust. 2 i 3 ustawy - Prawo oświatowe stosuje się odpowiednio.

Art. 206. 1. Rada gminy podejmuje uchwałę w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe.

2. W uchwale, o której mowa w ust. 1, określa się:

1) plan sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę, a także granice obwodów publicznych szkół podstawowych, z wyjątkiem specjalnych, mających siedzibę na obszarze gminy, z zastrzeżeniem art. 88 ust. 2 ustawy - Prawo oświatowe, prowadzonych przez gminę, a także przez inne organy, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.;

2) plan sieci prowadzonych przez gminę publicznych gimnazjów i klas dotychczasowych publicznych gimnazjów prowadzonych w szkołach podstawowych, liceach ogólnokształcących, technikach i branżowych szkołach I stopnia, oraz granice obwodów dotychczasowych publicznych gimnazjów i klas dotychczasowych gimnazjów, z wyjątkiem specjalnych, mających siedzibę na obszarze gminy, z zastrzeżeniem art. 88 ust. 2 ustawy - Prawo oświatowe, prowadzonych przez gminę, a także przez inne organy, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.;

3) warunki przekształcenia dotychczasowych gimnazjów w ośmioletnie szkoły podstawowe, prowadzonych przez gminę, w tym:

a) dzień rozpoczęcia działalności przez ośmioletnią szkołę podstawową, określony zgodnie z art. 129 ust. 2,

b) rok szkolny, w którym rozpoczyna się kształcenie w klasie I ośmioletniej szkoły podstawowej;

4) warunki włączenia dotychczasowych gimnazjów do publicznych ośmioletnich szkół podstawowych, publicznych liceów ogólnokształcących, publicznych techników lub publicznych branżowych szkół I stopnia, prowadzonych przez gminę, w tym:

a) dzień rozpoczęcia działalności przez ośmioletnią szkołę podstawową, liceum ogólnokształcące, technikum lub branżową szkołę I stopnia, określony zgodnie z art. 129 ust. 2, 4 i 6,

b) rok szkolny, w którym rozpoczyna się kształcenie w klasie I ośmioletniej szkoły podstawowej,

c) dzień zakończenia działalności gimnazjum, określony zgodnie z art. 129 ust. 16;

5) warunki przekształcenia dotychczasowych publicznych gimnazjów odpowiednio w publiczne licea ogólnokształcące, publiczne technika lub publiczne branżowe szkoły I stopnia, prowadzone przez gminę, w tym dzień rozpoczęcia działalności przez liceum ogólnokształcące, technikum lub branżową szkołę I stopnia, określony zgodnie z art. 129 ust. 4 i 6;

6) projekt planu sieci publicznych ośmioletnich szkół podstawowych prowadzonych przez gminę, a także granice obwodów publicznych ośmioletnich szkół podstawowych, z wyjątkiem specjalnych, mających siedzibę na obszarze gminy, z zastrzeżeniem art. 88 ust. 2 ustawy - Prawo oświatowe oraz planu sieci publicznych gimnazjów dla dorosłych i klas dotychczasowych publicznych gimnazjów dla dorosłych prowadzonych w szkołach podstawowych dla dorosłych i publicznych liceach ogólnokształcących dla dorosłych, prowadzonych przez gminę, a także przez inne organy, od dnia 1 września 2019 r.

3. W uchwale, o której mowa w ust. 1, wskazuje się adresy siedzib szkół, o których mowa w ust. 1, oraz adresy innych lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

4. Uchwała, o której mowa w ust. 1, może obejmować zmianę uchwały o sieci przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w zakresie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

5. Podejmując uchwałę, o której mowa w ust. 1, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego dąży do tego, aby ośmioletnie szkoły podstawowe były szkołami:

1) o pełnej strukturze organizacyjnej;

2) funkcjonującymi w jednym budynku lub jego bliskiej lokalizacji.

6. Na podstawie uchwały, o której mowa w ust. 1, nie dokonuje się zakładania szkół, o których mowa w art. 18 ustawy - Prawo oświatowe, w tym szkół podstawowych o niepełnej strukturze organizacyjnej i szkół podstawowych filialnych, likwidacji i przekształceń szkół innych niż dokonywane na podstawie przepisów niniejszej ustawy.

Art. 207. 1. Uchwała, o której mowa w art. 206 ust. 1, nie stanowi aktu prawa miejscowego.

2. Uchwałę, o której mowa w art. 206 ust. 1, podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej właściwego organu jednostki samorządu terytorialnego lub w widocznym miejscu w siedzibie urzędu jednostki samorządu terytorialnego.

Art. 208. 1. Uchwałę, o której mowa w art. 206 ust. 1, przekazuje się właściwemu kuratorowi oświaty. Datą przekazania jest data otrzymania uchwały przez kuratora oświaty.

2. Kurator oświaty opiniuje uchwałę w ciągu 21 dni od dnia otrzymania.

3. Opinia kuratora oświaty dotyczy uchwały, o której mowa w art. 206 ust. 1, w zakresie, o którym mowa w art. 206 ust. 2 pkt 1-3, oraz zawiera w szczególności ocenę zgodności z prawem rozwiązań zaproponowanych w tej uchwale oraz ocenę w zakresie zapewnienia przez jednostkę samorządu terytorialnego możliwości realizacji obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, a w przypadku, o którym mowa w art. 206 ust. 4, także możliwości realizacji obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego przez dzieci i młodzież zamieszkałe na terenie danej gminy.

4. Opinia kuratora oświaty, o której mowa w ust. 3, może wskazywać zmiany, które należy uwzględnić w uchwale, o której mowa w art. 210.

5. Opinia kuratora oświaty, o której mowa w ust. 3, jest wiążąca i nie służy od niej zażalenie. Na opinię służy skarga do sądu administracyjnego.

Art. 209. Związki zawodowe, które opiniują uchwałę, o której mowa w art. 206 ust. 1, na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1881), przedstawiają opinię w terminie nie dłuższym niż 21 dni.

Art. 210. 1. Rada gminy po uzyskaniu pozytywnej opinii kuratora oświaty, o której mowa w art. 208 ust. 3 i 4, w terminie do dnia 31 marca 2017 r. podejmuje uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.

2. Jeżeli organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego uwzględnił w uchwale, o której mowa w ust. 1, zmiany wskazane w opinii kuratora oświaty, o których mowa w art. 208 ust. 4, przyjmuje się, że uchwała uzyskała pozytywną opinię kuratora oświaty.

3. Jeżeli organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie uwzględnił w uchwale, o której mowa w ust. 1, zmian wskazanych w opinii kuratora oświaty, o których mowa w art. 208 ust. 4, przyjmuje się, że uchwała uzyskała negatywną opinię kuratora oświaty.

4.Uchwała, o której mowa w ust. 1, stanowi jednocześnie akty założycielskie szkół, o których mowa w art. 117 ust. 6 i 7, art. 129 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 pkt 1, 2 i 9, art. 182 ust. 1 pkt 1 i 3, art. 200 ust. 1, art. 201 ust. 1 pkt 1, 3 i 5, ust. 2 pkt 1, 3, 5 i 7 oraz ust. 3 pkt 1, 3, 5 i 7, prowadzonych przez gminę, i w tej części zawiera:

1) typ, nazwę i siedzibę szkoły;

2) dzień rozpoczęcia działalności przez te szkoły, określony zgodnie z art. 129 ust. 2, 4 i 6;

3) rok szkolny, w którym rozpoczyna się kształcenie w klasie I - w przypadku szkół podstawowych powstałych w wyniku przekształcenia gimnazjów;

4) wskazanie klas, które będzie obejmowała struktura szkoły podstawowej - w przypadku szkół, o których mowa odpowiednio w art. 117 ust. 6 i 7 oraz art. 200 ust. 1.

5. Do ustalania planu sieci publicznych ośmioletnich szkół podstawowych prowadzonych przez gminę, a także określania granic obwodów publicznych szkół podstawowych, z wyjątkiem specjalnych, mających siedzibę na obszarze gminy, z zastrzeżeniem art. 88 ust. 2 ustawy - Prawo oświatowe, prowadzonych przez gminę i inne organy, na okres od dnia 1 września 2019 r. stosuje się przepisy art. 39 ustawy - Prawo oświatowe.

6. W planie, o którym mowa w ust. 5, uwzględnia się publiczne gimnazja dla dorosłych i klasy dotychczasowych publicznych gimnazjów dla dorosłych prowadzone w publicznych szkołach podstawowych dla dorosłych oraz w publicznych liceach ogólnokształcących dla dorosłych, prowadzone przez gminę i inne organy.

Art. 211. 1. W przypadku niepodjęcia uchwały, o której mowa w art. 210, w terminie do dnia 31 marca 2017 r., uchwały podjęte na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu dotychczasowym, pozostają w mocy.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego opracowuje i podaje do publicznej wiadomości informację w sprawie planu sieci szkół podstawowych i gimnazjów, jaki będzie obowiązywał od dnia 1 września 2017 r., z uwzględnieniem zmian w sieci szkół, które nastąpią z mocy prawa.

3. W przypadku niepodjęcia uchwały, o której mowa w art. 210, ustalenia obwodów lub zmiany obwodów szkół podstawowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne dokonuje się na rok szkolny 2018/2019 i lata następne.

4. W przypadku niepodjęcia uchwały, o której mowa w art. 210, do przekształcenia dotychczasowego gimnazjum albo włączenia dotychczasowego gimnazjum do szkoły innego typu stosuje się przepisy art. 89 ustawy - Prawo oświatowe.

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, do zmiany uchwały podjętej na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu dotychczasowym, albo do ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych na rok szkolny 2017/2018 i lata następne stosuje się przepisy art. 39 ustawy - Prawo oświatowe.

Art. 212. W przypadku dokonywania zmiany uchwały, o której mowa w art. 210, przepisy art. 206-210 stosuje się odpowiednio.

Art. 213. 1. Rada powiatu podejmuje uchwałę w sprawie projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych.

2. W uchwale, o której mowa w ust. 1, określa się:

1) plan sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych i szkół specjalnych, prowadzonych przez powiat, z uwzględnieniem szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych mających siedzibę na obszarze powiatu prowadzonych przez inne organy, tak aby umożliwić dzieciom i młodzieży zamieszkującym na obszarze powiatu lub przebywającym w podmiotach i jednostkach, o których mowa w art. 4 pkt 2 lit. b ustawy - Prawo oświatowe, realizację odpowiednio obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r., z uwzględnieniem klas dotychczasowych gimnazjów specjalnych prowadzonych w szkołach innego typu;

2) plan sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i szkół specjalnych, prowadzonych przez powiat, z uwzględnieniem szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze powiatu prowadzonych przez inne organy, tak aby umożliwić dzieciom i młodzieży zamieszkującym na obszarze powiatu lub przebywającym w podmiotach i jednostkach, o których mowa w art. 4 pkt 2 lit. b ustawy - Prawo oświatowe, realizację odpowiednio obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r., z uwzględnieniem klas dotychczasowych zasadniczych szkół zawodowych, o których mowa w art. 164;

3) warunki przekształcenia dotychczasowych publicznych gimnazjów w odpowiednio publiczne ośmioletnie szkoły podstawowe, publiczne licea ogólnokształcące, publiczne technika lub publiczne branżowe szkoły I stopnia, a w przypadku gimnazjów specjalnych - także w publiczne szkoły podstawowe specjalne, prowadzonych przez powiat, w tym:

a) dzień rozpoczęcia działalności przez te szkoły, określony zgodnie z art. 129 ust. 2, 4 i 6,

b) rok szkolny, w którym rozpoczyna się kształcenie w klasie I - w przypadku szkół podstawowych, w tym szkół podstawowych specjalnych;

4) warunki włączenia publicznych gimnazjów odpowiednio do publicznych ośmioletnich szkół podstawowych, publicznych liceów ogólnokształcących, publicznych techników lub publicznych branżowych szkół I stopnia, a w przypadku gimnazjów specjalnych - także do publicznych szkół podstawowych specjalnych, prowadzonych przez powiat, w tym:

a) dzień rozpoczęcia działalności przez ośmioletnią szkołę podstawową, w tym szkołę podstawową specjalną, liceum ogólnokształcące, technikum lub branżową szkołę I stopnia, określony zgodnie z art. 129 ust. 2, 4 i 6,

b) rok szkolny, w którym rozpoczyna się kształcenie w klasie I ośmioletniej szkoły podstawowej, w tym szkoły podstawowej specjalnej,

c) dzień zakończenia działalności gimnazjum, w tym gimnazjum specjalnego, określony zgodnie z art. 129 ust. 16;

5) projekt planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych, prowadzonych przez powiat, z uwzględnieniem szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze powiatu prowadzonych przez inne organy prowadzące, tak aby umożliwić dzieciom i młodzieży zamieszkującym na obszarze powiatu lub przebywającym w podmiotach i jednostkach, o których mowa w art. 4 pkt 2 lit. b ustawy - Prawo oświatowe, realizację odpowiednio obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki, od dnia 1 września 2019 r., z uwzględnieniem klas dotychczasowych publicznych zasadniczych szkół zawodowych, o których mowa w art. 164, publicznych trzyletnich liceów ogólnokształcących, o których mowa w art. 148 oraz klas dotychczasowych publicznych czteroletnich techników, o których mowa w art. 154.

3. Na podstawie uchwały, o której mowa w ust. 1, nie dokonuje się zakładania szkół, o których mowa w art. 18 ustawy - Prawo oświatowe, w tym szkół podstawowych o niepełnej strukturze organizacyjnej i szkół podstawowych filialnych, likwidacji i przekształceń szkół innych niż dokonywane na podstawie przepisów niniejszej ustawy.

Art. 214. 1. Uchwała, o której mowa w art. 213 ust. 1, nie stanowi aktu prawa miejscowego.

2. Uchwałę, o której mowa w art. 213 ust. 1, podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej właściwego organu jednostki samorządu terytorialnego lub w widocznym miejscu w siedzibie urzędu jednostki samorządu terytorialnego.

Art. 215. 1. Uchwałę, o której mowa w art. 213 ust. 1, przekazuje się właściwemu kuratorowi oświaty. Datą przekazania jest data otrzymania uchwały przez kuratora oświaty.

2. Kurator oświaty opiniuje uchwałę w ciągu 21 dni od dnia otrzymania.

3. Opinia kuratora oświaty dotyczy uchwały, o której mowa w art. 213 ust. 1, w zakresie, o którym mowa w art. 213 ust. 2 pkt 1-3, oraz zawiera w szczególności ocenę zgodności z prawem rozwiązań zaproponowanych w tej uchwale oraz ocenę w zakresie zapewnienia przez jednostkę samorządu terytorialnego możliwości realizacji obowiązku szkolnego i obowiązku nauki przez dzieci i młodzież zamieszkałe na terenie danego powiatu.

4. Opinia kuratora oświaty, o której mowa w ust. 3, może wskazywać zmiany, które należy uwzględnić w uchwale, o której mowa w art. 217.

5. Opinia kuratora oświaty, o której mowa w ust. 3, jest wiążąca i nie służy od niej zażalenie. Na opinię służy skarga do sądu administracyjnego.

Art. 216. Związki zawodowe, które opiniują uchwałę, o której mowa w art. 213 ust. 1, na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1881), przedstawiają opinię w terminie nie dłuższym niż 21 dni.

Art. 217. 1. Rada powiatu po uzyskaniu pozytywnej opinii kuratora oświaty, o której mowa w art. 215 ust. 3 i 4, w terminie do dnia 31 marca 2017 r. podejmuje uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.

2. Jeżeli organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego uwzględnił w uchwale, o której mowa w ust. 1, zmiany wskazane w opinii kuratora oświaty, o których mowa w art. 215 ust. 4, przyjmuje się, że uchwała uzyskała pozytywną opinię kuratora oświaty.

3. Jeżeli organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie uwzględnił w uchwale, o której mowa w ust. 1, zmian wskazanych w opinii kuratora oświaty, o których mowa w art. 215 ust. 4, przyjmuje się, że uchwała uzyskała negatywną opinię kuratora oświaty.

4. Uchwała, o której mowa w ust. 1, stanowi jednocześnie akty założycielskie szkół, o których mowa w 117 ust. 6 i 7, art. 129 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 pkt 1, 2 i 9, art. 182 ust. 1 pkt 1 i 3, art. 200 ust. 1, art. 201 ust. 1 pkt 1, 3 i 5, ust. 2 pkt 1, 3, 5 i 7 oraz ust. 3 pkt 1, 3, 5 i 7, prowadzonych przez powiat, i w tej części zawiera:

1) typ, nazwę i siedzibę szkoły;

2) dzień rozpoczęcia działalności przez te szkoły, określony zgodnie z art. 129 ust. 2, 4 i 6;

3) rok szkolny, w którym rozpocznie się kształcenie w klasie I - w przypadku szkół podstawowych powstałych w wyniku przekształcenia gimnazjów;

4) wskazanie klas, które będzie obejmowała struktura szkoły - w przypadku szkół, o których mowa odpowiednio w art. 117 ust. 6 i 7 oraz art. 200 ust. 1.

5. Do ustalania planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych prowadzonych przez powiat, z uwzględnieniem szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze powiatu prowadzonych przez inne organy prowadzące, tak aby umożliwić dzieciom i młodzieży zamieszkującym na obszarze powiatu lub przebywającym w podmiotach i jednostkach, o których mowa w art. 4 pkt 2 lit. b ustawy - Prawo oświatowe, realizację odpowiednio obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki, na okres od dnia 1 września 2019 r. stosuje się przepisy art. 39 ustawy - Prawo oświatowe.

6. W planie, o którym mowa w ust. 5, uwzględnia się klasy dotychczasowych publicznych zasadniczych szkół zawodowych, o których mowa w art. 164, dotychczasowych publicznych trzyletnich liceów ogólnokształcących, o których mowa w art. 148 i art. 186, oraz dotychczasowych publicznych czteroletnich techników, o których mowa w art. 154, prowadzone przez powiat i inne organy.

7. W przypadku zamiaru likwidacji dotychczasowej sześcioletniej szkoły podstawowej specjalnej, dotychczasowego gimnazjum specjalnego, dotychczasowej sześcioletniej szkoły podstawowej sportowej, dotychczasowego gimnazjum sportowego, dotychczasowej sześcioletniej szkoły podstawowej mistrzostwa sportowego, dotychczasowego gimnazjum mistrzostwa sportowego lub dotychczasowej szkoły ponadgimnazjalnej, prowadzonych przez powiat, starosta jest obowiązany, co najmniej na 6 miesięcy przed terminem likwidacji, zawiadomić o zamiarze likwidacji szkoły także organ wykonawczy gminy, na obszarze której ma siedzibę ta szkoła.

8. Organ wykonawczy gminy, w terminie 21 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o zamiarze likwidacji szkoły, o której mowa w ust. 7, na podstawie uchwały rady gminy, może wystąpić do powiatu o przekazanie gminie prowadzenia tej szkoły.

9. W przypadku otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 8, powiat przekazuje gminie, która wystąpiła z wnioskiem, prowadzenie szkoły z początkiem roku szkolnego następującego po roku szkolnym, w którym powiat otrzymał ten wniosek.

10. Warunki korzystania przez gminę z mienia przejętej szkoły określa porozumienie pomiędzy gminą i powiatem, zawarte w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez powiat wniosku gminy, o którym mowa w ust. 8.

11. W przypadku niezawarcia porozumienia w terminie, o którym mowa w ust. 10, gmina przejmuje prowadzenie szkoły, jeżeli w drodze uchwały rady gminy zobowiąże się do zapewnienia warunków działania szkoły, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki.

Art. 218. 1. W przypadku niepodjęcia uchwały, o której mowa w art. 217, w terminie do dnia 31 marca 2017 r., uchwały podjęte na podstawie art. 17 ust. 5 ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu dotychczasowym, pozostają w mocy.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego opracowuje i podaje do publicznej wiadomości informację w sprawie planu sieci szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych, w tym szkół specjalnych, jaki będzie obowiązywał od dnia 1 września 2017 r., z uwzględnieniem zmian w sieci szkół, które nastąpią z mocy prawa.

3. W przypadku niepodjęcia uchwały, o której mowa w art. 217 ust. 1, do przekształcenia dotychczasowego publicznego gimnazjum albo włączenia dotychczasowego publicznego gimnazjum do szkoły innego typu, stosuje się przepisy art. 89 ustawy - Prawo oświatowe.

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, do zmiany uchwały podjętej na podstawie art. 17 ust. 5 ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu dotychczasowym, albo do ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych na rok szkolny 2017/2018 i lata następne stosuje się przepisy art. 39 ustawy - Prawo oświatowe.

Art. 219. W przypadku dokonywania zmiany uchwały, o której mowa w art. 217, przepisy art. 213-217 stosuje się odpowiednio.

Art. 220. 1. W okresie do dnia 31 sierpnia 2019 r.:

1) przepisy art. 18 ust. 1, 4 i 5 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2016 r. poz. 1379), zwanej dalej "ustawą - Karta Nauczyciela", stosuje się także do nauczycieli, których stosunek pracy został nawiązany na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony;

2) nie stosuje się art. 18 ust. 2 oraz art. 19 ustawy - Karta Nauczyciela;

3) organ prowadzący przedszkole, szkołę, placówkę i ich zespoły może nałożyć na nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania lub umowy o pracę na czas nieokreślony obowiązek podjęcia pracy w innej szkole lub szkołach, a także na tym samym lub - za jego zgodą - na innym stanowisku, w celu uzupełnienia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych także w wymiarze większym niż 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć, jeżeli w dotychczasowym miejscu pracy nie jest możliwe zapewnienie nauczycielowi prowadzenia zajęć w wymiarze co najmniej 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć. Art. 22 ust. 1 zdanie drugie ustawy - Karta Nauczyciela stosuje się odpowiednio;

4) liczba uczniów przypadających na jeden etat pedagoga, psychologa lub logopedy, zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez daną jednostkę samorządu terytorialnego, nie może być wyższa niż liczba uczniów przypadających na jeden etat pedagoga, psychologa lub logopedy, zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez tę jednostkę samorządu terytorialnego, w roku szkolnym 2016/2017.

2. Ilekroć w przepisach ust. 1 pkt 3 i 4, art. 222 ust. 1, 2 i 4, art. 223, art. 224 ust. 1 i 3, art. 225 ust. 7 pkt 2 oraz art. 228 ust. 2 jest mowa o szkole, należy przez to rozumieć przedszkole, szkołę, placówkę i ich zespoły.

Art. 221. W roku szkolnym 2019/2020:

1) w szczególnych wypadkach, podyktowanych wyłącznie koniecznością realizacji programu nauczania, nauczyciel zatrudniony w szkole ponadpodstawowej prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego może być zobowiązany do odpłatnej pracy w godzinach ponadwymiarowych zgodnie z posiadaną specjalnością; średnia liczba godzin ponadwymiarowych przypadających na etat nauczyciela w danej szkole nie może przekroczyć średniej liczby godzin ponadwymiarowych przypadających na etat nauczyciela w tej szkole w roku szkolnym 2016/2017;

2) ograniczenie, o którym mowa w pkt 1, nie dotyczy nauczycieli przedmiotów teoretycznych w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe oraz na kwalifikacyjnych kursach zawodowych, nauczycieli praktycznej nauki zawodu oraz nauczycieli przedmiotów artystycznych w szkołach artystycznych;

3) do nauczycieli, o których mowa w pkt 1, przepisy art. 35 ust. 2, 3 i 4 ustawy - Karta Nauczyciela stosuje się odpowiednio.

Art. 222. 1. W okresie od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. podjęcie lub kontynuowanie dodatkowego zatrudnienia na podstawie stosunku pracy w innej szkole przez nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć wymaga uzyskania pisemnej zgody dyrektora szkoły wskazanej jako podstawowe miejsce zatrudnienia.

2. W przypadku naruszenia przez nauczyciela warunku, o którym mowa w ust. 1, dyrektor szkoły wskazanej jako podstawowe miejsce zatrudnienia może rozwiązać stosunek pracy z nauczycielem z końcem roku szkolnego za trzymiesięcznym wypowiedzeniem.

3. Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje się do nauczycieli przedmiotów teoretycznych w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe oraz na kwalifikacyjnych kursach zawodowych, nauczycieli praktycznej nauki zawodu i nauczycieli przedmiotów artystycznych w szkołach artystycznych.

4. Przepisy ust. 1-3 stosuje się odpowiednio do dyrektora szkoły, z tym że zgody na podjęcie lub kontynuowanie dodatkowego zatrudnienia na podstawie stosunku pracy w innej szkole przez dyrektora szkoły, zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć, udziela organ prowadzący szkołę, która jest podstawowym miejscem zatrudnienia tego dyrektora.

Art. 223. W przypadku zakończenia działalności gimnazjum prowadzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w trybie, o którym mowa w art. 127 ust. 1 i art. 180 ust. 1, organ prowadzący gimnazjum jest obowiązany wskazać inną szkołę, w której będzie naliczany odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na każdego nauczyciela gimnazjum będącego emerytem lub rencistą oraz nauczyciela pobierającego nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, którego gimnazjum było ostatnim miejscem pracy. Osoby te korzystają z usług i świadczeń finansowanych z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych na zasadach i warunkach ustalonych w regulaminie obowiązującym we wskazanej szkole.

Art. 224. 1. W okresie do dnia 31 sierpnia 2023 r. dyrektor szkoły prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego informuje kuratora oświaty sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą o wolnych stanowiskach pracy dla nauczycieli.

2. Informacje, o których mowa w ust. 1, kurator oświaty udostępnia na stronie podmiotowej kuratorium oświaty.

3. W okresie do dnia 31 sierpnia 2020 r. pierwszeństwo w zatrudnieniu na wolnych stanowiskach pracy dla nauczycieli w szkołach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego przysługuje:

1) nauczycielom przeniesionym w stan nieczynny, nauczycielom, którzy otrzymali informację o przeniesieniu ich w stan nieczynny z początkiem kolejnego roku szkolnego, oraz nauczycielom, którzy złożyli wniosek o przeniesienie w stan nieczynny w trybie art. 20 ust. 5c ustawy - Karta Nauczyciela;

2) nauczycielom, z którymi rozwiązano stosunek pracy w trybie art. 226 ust. 2, z dniem wypowiedzenia im stosunku pracy.

Art. 225. 1. Nauczyciela gimnazjum prowadzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, zatrudnionego na podstawie mianowania lub umowy o pracę na czas nieokreślony, którego dalsze zatrudnienie w gimnazjum w roku szkolnym 2017/2018 lub 2018/2019 nie jest możliwe ze względu na zmiany organizacyjne powodujące wygaszenie kształcenia w gimnazjum, przenosi się w stan nieczynny odpowiednio z dniem 1 września 2017 r. lub 1 września 2018 r. albo rozwiązuje się z nim stosunek pracy, jeżeli nauczyciel nie wyrazi zgody na przeniesienie w stan nieczynny.

2. Nauczycielowi gimnazjum, o którym mowa w ust. 1, zatrudnionemu na podstawie mianowania lub umowy o pracę na czas nieokreślony w pełnym wymiarze zajęć, którego dalsze zatrudnienie w pełnym wymiarze zajęć nie jest możliwe, dyrektor szkoły może zaproponować ograniczenie zatrudnienia, z zastrzeżeniem ust. 5.

3. Dyrektor gimnazjum, o którym mowa w ust. 1, w terminie odpowiednio do dnia 15 maja 2017 r. lub do dnia 15 maja 2018 r. informuje nauczycieli, w formie pisemnej, o zmianach, o których mowa w ust. 1.

4. Nauczyciel, w terminie 7 dni od dnia uzyskania propozycji i informacji, o których mowa w ust. 2 i 3, może złożyć oświadczenie o odmowie przejścia w stan nieczynny albo, w przypadku nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania lub umowy o pracę na czas nieokreślony w pełnym wymiarze zajęć, może wyrazić zgodę na ograniczenie zatrudnienia.

5. Ograniczenie zatrudnienia nauczyciela gimnazjum, o którym mowa w ust. 1, może nastąpić do 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć lub niższego, uzasadnionego względami organizacyjnymi gimnazjum. W tym przypadku wynagrodzenie nauczyciela ulega zmniejszeniu proporcjonalnie do wymiaru ograniczonego zatrudnienia.

6. Dyrektor gimnazjum, w przypadku braku oświadczenia lub zgody, o których mowa w ust. 4, przenosi nauczyciela w stan nieczynny albo rozwiązuje się z nim stosunek pracy, jeżeli nauczyciel nie wyrazi zgody na przeniesienie w stan nieczynny.

7. Stosunek pracy nauczyciela przeniesionego w stan nieczynny wygasa:

1) z upływem sześciomiesięcznego okresu pozostawania w stanie nieczynnym;

2) z dniem podjęcia zatrudnienia w innej szkole.

8. Nauczyciel przeniesiony w stan nieczynny zachowuje prawo do comiesięcznego wynagrodzenia zasadniczego oraz prawo do innych świadczeń pracowniczych, w tym dodatków socjalnych, o których mowa w art. 54 ustawy - Karta Nauczyciela, do czasu wygaśnięcia stosunku pracy, z zastrzeżeniem ust. 9.

9. W przypadku podjęcia przez nauczyciela pracy w tej samej szkole w okresie pozostawania w stanie nieczynnym, z dniem podjęcia pracy ustaje stan nieczynny.

10. Dyrektor gimnazjum rozwiązuje stosunek pracy z nauczycielem, który nie wyraził zgody na przeniesienie w stan nieczynny, z końcem roku szkolnego, po uprzednim trzymiesięcznym wypowiedzeniu.

11. Nauczycielowi zatrudnionemu na podstawie mianowania, z którym rozwiązano stosunek pracy z przyczyn określonych w ust. 1, przysługuje odprawa w wysokości sześciomiesięcznego wynagrodzenia zasadniczego. Nauczycielowi zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony, z którym rozwiązano stosunek pracy z przyczyn określonych w ust. 1, przysługują świadczenia określone w przepisach o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników. Wysokość odprawy nauczyciela, któremu ograniczono zatrudnienie zgodnie z ust. 2 i 5, oblicza się z uwzględnieniem wymiaru zajęć obowiązkowych nauczyciela z miesiąca przypadającego bezpośrednio przed zastosowaniem ograniczenia tego zatrudnienia.

12. W okresie do dnia 29 lutego 2020 r. przepisy ust. 1-11 stosuje się odpowiednio również do nauczycieli zatrudnionych w szkołach, w których są prowadzone klasy dotychczasowego gimnazjum.

Art. 226. 1. W roku szkolnym 2018/2019 z nauczycielami gimnazjów prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, zatrudnionymi na podstawie mianowania lub umowy o pracę na czas nieokreślony, których dalsze zatrudnienie nie jest możliwe ze względu na zmiany organizacyjne powodujące wygaszenie kształcenia w gimnazjum, rozwiązuje się stosunek pracy.

2. Dyrektor gimnazjum, o którym mowa w ust. 1, rozwiązuje z nauczycielem stosunek pracy z końcem roku szkolnego, po uprzednim trzymiesięcznym wypowiedzeniu.

3. Nauczycielowi gimnazjum, o którym mowa w ust. 1, zatrudnionemu na podstawie mianowania, z którym rozwiązano stosunek pracy z przyczyn określonych w ust. 1, przysługuje odprawa w wysokości sześciomiesięcznego wynagrodzenia zasadniczego. Nauczycielowi gimnazjum zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony, z którym rozwiązano stosunek pracy z przyczyn określonych w ust. 1, przysługują świadczenia określone w przepisach o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników.

4. W roku szkolnym 2019/2020 z nauczycielami gimnazjów dla dorosłych, w których kształcenie w klasie I rozpoczęło się w lutym 2017 r., prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, zatrudnionymi na podstawie mianowania lub umowy o pracę na czas nieokreślony, których dalsze zatrudnienie nie jest możliwe ze względu na zmiany organizacyjne powodujące wygaszenie kształcenia w gimnazjum, rozwiązuje się stosunek pracy.

5. Dyrektor gimnazjum, o którym mowa w ust. 4, rozwiązuje z nauczycielem stosunek pracy nie później niż z dniem 31 sierpnia 2020 r., po uprzednim trzymiesięcznym wypowiedzeniu.

6. Przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio do nauczycieli, o których mowa w ust. 4.

Art. 227. W latach szkolnych 2017/2018 i 2018/2019 do nauczycieli, o których mowa w art. 225 ust. 1 i 12 oraz art. 226 ust. 1, nie stosuje się art. 20 ustawy - Karta Nauczyciela.

Art. 228. 1. Ograniczenie zatrudnienia nauczycielowi gimnazjum do wymiaru niższego niż 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć nie powoduje przerwania stażu na kolejny stopień awansu zawodowego, rozpoczętego przed dniem ograniczenia zatrudnienia.

2. Nauczyciel dotychczasowego gimnazjum, który w okresie trwania stażu na kolejny stopień awansu zawodowego zmienił miejsce zatrudnienia, może kontynuować staż na kolejny stopień awansu zawodowego, jeżeli podjął zatrudnienie w szkole, bez względu na wymiar zatrudnienia, nie później niż 12 miesięcy po ustaniu poprzedniego stosunku pracy i za okres dotychczas odbytego stażu otrzymał pozytywną ocenę dorobku zawodowego.

3. Przepis ust. 2 ma zastosowanie również do nauczycieli dotychczasowych gimnazjów, którzy rozpoczęli lub kontynuują staż w szkołach, w których są prowadzone klasy dotychczasowego gimnazjum.

Art. 229. W roku szkolnym 2018/2019 urlopu dla poratowania zdrowia, o którym mowa w art. 73 ust. 1 ustawy - Karta Nauczyciela, nauczycielowi, o którym mowa w art. 226 ust. 1, udziela się na okres nie dłuższy niż do dnia 31 sierpnia 2019 r.

Art. 230. 1. Z pracownikami niebędącymi nauczycielami, o których mowa w art. 7 ustawy - Prawo oświatowe, oraz z osobami, o których mowa w art. 15 ust. 2 ustawy - Prawo oświatowe, zatrudnionymi w gimnazjum prowadzonym przez jednostkę samorządu terytorialnego, których dalsze zatrudnienie w roku szkolnym 2017/2018 lub 2018/2019 nie jest możliwe ze względu na zmiany organizacyjne powodujące wygaszenie kształcenia w gimnazjum, rozwiązuje się stosunek pracy na zasadach określonych w Kodeksie pracy.

2. W latach szkolnych, o których mowa w ust. 1, do pracowników niebędących nauczycielami, o których mowa w art. 7 ustawy - Prawo oświatowe, zatrudnionych w gimnazjach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego, stosuje się odpowiednio przepisy art. 22 i art. 23 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902).

Art. 231. 1. Dyrektor gimnazjum, które kończy działalność w trybie art. 127 ust. 1 oraz art. 180 ust. 1, zajmuje stanowisko do końca okresu, na jaki powierzono mu stanowisko dyrektora gimnazjum, jednak nie dłużej niż do dnia 31 sierpnia 2019 r., a w przypadku dyrektora gimnazjum dla dorosłych, w którym kształcenie w klasie I rozpoczęło się w lutym 2017 r., nie dłużej niż do dnia 31 sierpnia 2020 r.

2. Organ prowadzący może przedłużyć powierzenie stanowiska dyrektora gimnazjum, o którym mowa w ust. 1, na okres nie dłuższy niż do dnia 31 sierpnia 2019 r., a w przypadku dyrektora gimnazjum dla dorosłych, w którym kształcenie w klasie I rozpoczęło się w lutym 2017 r., nie dłużej niż do dnia 31 sierpnia 2020 r.

3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do osoby niebędącej nauczycielem, powołanej na stanowisko dyrektora gimnazjum.

4. Do dnia zakończenia działalności gimnazjum organ prowadzący może powierzyć pełnienie obowiązków dyrektora gimnazjum wicedyrektorowi, a w gimnazjum, w którym nie ma wicedyrektora, nauczycielowi tego gimnazjum, na ustalony przez siebie okres nie dłuższy niż do dnia 31 sierpnia 2019 r., a w przypadku gimnazjum dla dorosłych, w którym kształcenie w klasie I rozpoczęło się w lutym 2017 r., nie dłuższy niż do dnia 31 sierpnia 2020 r.

5. W przypadku gdy wicedyrektor, któremu powierzono pełnienie obowiązków dyrektora gimnazjum w trybie ust. 4, jest osobą niebędącą nauczycielem, nadzór pedagogiczny sprawuje nauczyciel zajmujący inne stanowisko kierownicze w gimnazjum.

6. Przepisów ust. 1-5 nie stosuje się do niepublicznego gimnazjum.

Art. 232. W okresie do dnia 31 sierpnia 2020 r. nauczyciel jest obowiązany w ramach zajęć, o których mowa w art. 42 ust. 2b pkt 2 ustawy - Karta Nauczyciela, uczestniczyć także w przeprowadzaniu egzaminu gimnazjalnego.

Art. 233. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, nauczycieli dotychczasowych gimnazjów oraz nauczycieli klas dotychczasowych gimnazjów prowadzonych w szkołach podstawowych, liceach ogólnokształcących, technikach i branżowych szkołach I stopnia, zatrudnionych w pełnym wymiarze zajęć, ustala się według norm określonych w art. 42 ust. 3 ustawy - Karta Nauczyciela, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2017 r.

Art. 234. 1. Z dniem 1 września 2017 r. nauczyciele, pracownicy niebędący nauczycielami, o których mowa w art. 7 ustawy - Prawo oświatowe, oraz osoby, o których mowa w art. 15 ust. 2 i 7 ustawy - Prawo oświatowe, zatrudnieni w dotychczasowej sześcioletniej szkole podstawowej, stają się odpowiednio nauczycielami, pracownikami niebędącymi nauczycielami, o których mowa w art. 7 ustawy - Prawo oświatowe, oraz osobami, o których mowa w art. 15 ust. 2 i 7 ustawy - Prawo oświatowe, zatrudnionymi w ośmioletniej szkole podstawowej.

2. Dyrektor dotychczasowej sześcioletniej szkoły podstawowej, w terminie do dnia 15 maja 2017 r., informuje na piśmie nauczycieli, pracowników niebędących nauczycielami oraz osoby, o których mowa w ust. 1, zatrudnionych w tej szkole, o zmianie, o której mowa w ust. 1.

Art. 235. 1. Z dniem 1 września 2017 r. dyrektor dotychczasowej sześcioletniej szkoły podstawowej staje się dyrektorem ośmioletniej szkoły podstawowej i zajmuje to stanowisko do końca okresu, na jaki powierzono mu stanowisko dyrektora dotychczasowej sześcioletniej szkoły podstawowej.

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do wicedyrektorów i nauczycieli zajmujących inne stanowiska kierownicze w dotychczasowej sześcioletniej szkole podstawowej.

3. W przypadkach uzasadnionych względami organizacyjnymi organ prowadzący może przedłużyć powierzenie stanowiska dyrektorowi szkoły podstawowej, o którym mowa w ust. 1, na okres nie dłuższy niż do dnia 31 sierpnia 2019 r.

4. Przepisy ust. 1-3 stosuje się odpowiednio do osoby, o której mowa w art. 62 ust. 2 ustawy - Prawo oświatowe.

Art. 236. 1. Nauczyciele dotychczasowego gimnazjum z dniem przekształcenia albo włączenia gimnazjum do ośmioletniej szkoły podstawowej, o którym mowa w art. 129 ust. 1, stają się nauczycielami ośmioletniej szkoły podstawowej.

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do pracowników niebędących nauczycielami, o których mowa w art. 7 ustawy - Prawo oświatowe, oraz osób, o których mowa w art. 15 ust. 2 ustawy - Prawo oświatowe, zatrudnionych w dotychczasowym gimnazjum.

3. Dyrektor dotychczasowego gimnazjum, w terminie do dnia 15 maja roku, w którym nastąpi odpowiednio przekształcenie albo włączenie gimnazjum do ośmioletniej szkoły podstawowej, o którym mowa w art. 129 ust. 1, informuje na piśmie pracowników, o których mowa w ust. 1 i 2, o zmianie, o której mowa w ust. 1.

4. Z nauczycielami dotychczasowego gimnazjum, o którym mowa w art. 131 ust. 1 i art. 135 ust. 1, którzy nie posiadają kwalifikacji do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole podstawowej, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy - Karta Nauczyciela, rozwiązuje się stosunek pracy.

5. Rozwiązanie stosunku pracy z przyczyn określonych w ust. 4 następuje z końcem roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym następuje przekształcenie albo włączenie gimnazjum do ośmioletniej szkoły podstawowej, o którym mowa w art. 129 ust. 1, po uprzednim trzymiesięcznym wypowiedzeniu.

6. Do pracowników niebędących nauczycielami, o których mowa w art. 7 ustawy - Prawo oświatowe, zatrudnionych w gimnazjach stosuje się odpowiednio przepisy art. 22 i art. 23 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.

Art. 237. 1. Dyrektor dotychczasowego gimnazjum, prowadzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, z dniem przekształcenia, o którym mowa w art. 129 ust. 1 pkt 1, staje się dyrektorem ośmioletniej szkoły podstawowej i zajmuje to stanowisko do końca okresu, na jaki powierzono mu stanowisko dyrektora dotychczasowego gimnazjum.

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do wicedyrektorów i nauczycieli zajmujących inne stanowiska kierownicze w dotychczasowym gimnazjum.

3. W przypadkach uzasadnionych względami organizacyjnymi organ prowadzący może przedłużyć powierzenie stanowiska dyrektorowi, o którym mowa w ust. 1, na okres nie dłuższy niż do dnia 31 sierpnia 2019 r.

4. Przepisy ust. 1-3 stosuje się odpowiednio do osoby, o której mowa w art. 62 ust. 2 ustawy - Prawo oświatowe.

Art. 238. 1. Dyrektor szkoły podstawowej, prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego, z dniem włączenia gimnazjum do ośmioletniej szkoły podstawowej, o którym mowa w art. 129 ust. 1 pkt 2, staje się dyrektorem ośmioletniej szkoły podstawowej, w której prowadzi się klasy dotychczasowego gimnazjum, i zajmuje to stanowisko do końca okresu, na jaki powierzono mu stanowisko dyrektora dotychczasowej szkoły podstawowej.

2. Dyrektor dotychczasowego gimnazjum, prowadzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, z dniem włączenia gimnazjum do ośmioletniej szkoły podstawowej, o którym mowa w art. 129 ust. 1 pkt 2, staje się wicedyrektorem ośmioletniej szkoły podstawowej, o której mowa w ust. 1, i zajmuje to stanowisko do końca okresu, na jaki powierzono mu stanowisko dyrektora dotychczasowego gimnazjum.

3. W przypadkach uzasadnionych względami organizacyjnymi organ prowadzący może przedłużyć powierzenie stanowiska dyrektorowi ośmioletniej szkoły podstawowej, o którym mowa w ust. 1, a dyrektor ośmioletniej szkoły podstawowej, o którym mowa w ust. 1, może przedłużyć powierzenie stanowiska wicedyrektorowi, o którym mowa w ust. 2, na okres nie dłuższy niż do dnia 31 sierpnia 2019 r.

4. Wicedyrektorów i nauczycieli zajmujących inne stanowiska kierownicze w szkole podstawowej oraz dotychczasowym gimnazjum, prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, odwołuje się ze stanowiska z końcem roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, z początkiem którego następuje włączenie gimnazjum do ośmioletniej szkoły podstawowej, o którym mowa w art. 129 ust. 1 pkt 2.

5. Przepisy ust. 1-4 stosuje się odpowiednio do osoby, o której mowa w art. 62 ust. 2 ustawy - Prawo oświatowe.

6. W przypadku konkursu na stanowisko dyrektora ośmioletniej szkoły podstawowej, do której, zgodnie z ust. 1, ma być włączone gimnazjum, przeprowadzanego przed dniem włączenia gimnazjum do ośmioletniej szkoły podstawowej, o którym mowa w art. 129 ust. 1 pkt 2, w skład komisji konkursowej powołuje się po dwóch przedstawicieli rady pedagogicznej i rady rodziców, z tym że:

1) przedstawicieli rady pedagogicznej wyłania się spośród przedstawicieli rad pedagogicznych szkoły podstawowej i gimnazjum, które ma być włączone do tej szkoły;

2) przedstawicieli rady rodziców wyłania się spośród przedstawicieli rad rodziców szkoły podstawowej i gimnazjum, które ma być włączone do tej szkoły.

Art. 239. 1. Nauczyciele dotychczasowego gimnazjum, z dniem przekształcenia gimnazjum albo włączenia gimnazjum odpowiednio do trzyletniego lub czteroletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego lub pięcioletniego technikum albo branżowej szkoły I stopnia, o którym mowa w art. 129 ust. 3, stają się odpowiednio nauczycielami trzyletniego lub czteroletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego lub pięcioletniego technikum albo branżowej szkoły I stopnia.

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do pracowników niebędących nauczycielami, o których mowa w art. 7 ustawy - Prawo oświatowe, oraz osób, o których mowa w art. 15 ust. 2 ustawy - Prawo oświatowe, zatrudnionych w dotychczasowym gimnazjum.

3. Dyrektor dotychczasowego gimnazjum, w terminie do dnia 15 maja w roku, w którym nastąpi odpowiednio przekształcenie gimnazjum albo włączenie gimnazjum odpowiednio do trzyletniego lub czteroletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego lub pięcioletniego technikum albo branżowej szkoły I stopnia, o którym mowa odpowiednio w art. 131 ust. 3, informuje na piśmie pracowników, o których mowa w ust. 1 i 2, o zmianie, o której mowa w ust. 1.

4. Z nauczycielami dotychczasowego gimnazjum, o którym mowa w art. 139 ust. 1 i art. 142 ust. 1, którzy nie posiadają kwalifikacji, do zajmowania stanowiska nauczyciela w liceum ogólnokształcącym, technikum lub branżowej szkole I stopnia, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy - Karta Nauczyciela, rozwiązuje się stosunek pracy.

5. Rozwiązanie stosunku pracy z przyczyn określonych w ust. 4 następuje z końcem roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym następuje przekształcenie albo włączenie gimnazjum odpowiednio do trzyletniego lub czteroletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego lub pięcioletniego technikum albo branżowej szkoły I stopnia, o którym mowa w 139 ust. 1 i art. 142 ust. 1, po uprzednim trzymiesięcznym wypowiedzeniu.

6. Do pracowników niebędących nauczycielami, o których mowa w art. 7 ustawy - Prawo oświatowe, zatrudnionych w gimnazjach, stosuje się odpowiednio przepisy art. 22 i art. 23 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.

Art. 240. 1. Dyrektor dotychczasowego gimnazjum, prowadzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, który posiada poziom wykształcenia wymagany do zajmowania stanowiska dyrektora odpowiednio liceum ogólnokształcącego lub technikum lub branżowej szkoły I stopnia, z dniem przekształcenia, o którym mowa w art. 129 ust. 3 pkt 1, 2, 5, 6 i 9, staje się dyrektorem odpowiednio trzyletniego albo czteroletniego liceum ogólnokształcącego lub czteroletniego albo pięcioletniego technikum albo branżowej szkoły I stopnia i zajmuje to stanowisko do końca okresu, na jaki powierzono mu stanowisko dyrektora dotychczasowego gimnazjum.

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do wicedyrektorów i nauczycieli zajmujących inne stanowiska kierownicze w dotychczasowym gimnazjum.

3. W przypadkach uzasadnionych względami organizacyjnymi organ prowadzący może przedłużyć powierzenie stanowiska dyrektorowi, o którym mowa w ust. 1, na okres nie dłuższy niż do dnia 31 sierpnia 2019 r.

4. Przepisy ust. 1-3 stosuje się odpowiednio do osoby, o której mowa w art. 62 ust. 2 ustawy - Prawo oświatowe.

Art. 241. 1. Dyrektor odpowiednio dotychczasowego trzyletniego lub czteroletniego liceum ogólnokształcącego albo dotychczasowego czteroletniego lub pięcioletniego technikum albo branżowej szkoły I stopnia, prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, z dniem włączenia gimnazjum odpowiednio do trzyletniego lub czteroletniego liceum ogólnokształcącego albo czteroletniego lub pięcioletniego technikum, o którym mowa w art. 129 ust. 3 pkt 3, 4, 7 i 8, albo branżowej szkoły I stopnia, o którym mowa w art. 129 ust. 3 pkt 10, staje się dyrektorem odpowiednio trzyletniego albo czteroletniego liceum ogólnokształcącego lub czteroletniego albo pięcioletniego technikum albo branżowej szkoły I stopnia, w których prowadzi się klasy dotychczasowego gimnazjum, i zajmuje to stanowisko do końca okresu, na jaki powierzono mu stanowisko dyrektora odpowiednio dotychczasowego liceum ogólnokształcącego, dotychczasowego technikum albo branżowej szkoły I stopnia.

2. Dyrektor dotychczasowego gimnazjum, prowadzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, z dniem włączenia gimnazjum odpowiednio do trzyletniego lub czteroletniego liceum ogólnokształcącego albo czteroletniego lub pięcioletniego technikum, o którym mowa w art. 129 ust. 3 pkt 3, 4, 7 i 8, albo branżowej szkoły I stopnia, o którym mowa w art. 129 ust. 3 pkt 10, staje się wicedyrektorem odpowiednio trzyletniego albo czteroletniego liceum ogólnokształcącego lub czteroletniego albo pięcioletniego technikum albo branżowej szkoły I stopnia, o których mowa w ust. 1, i zajmuje to stanowisko do końca okresu, na jaki powierzono mu stanowisko dyrektora dotychczasowego gimnazjum, nie dłużej jednak niż do dnia 31 sierpnia 2019 r.

3. W przypadkach uzasadnionych względami organizacyjnymi organ prowadzący może przedłużyć powierzenie stanowiska dyrektorowi, o którym mowa w ust. 1, a dyrektor, o którym mowa w ust. 1, może przedłużyć powierzenie stanowiska wicedyrektorowi, o którym mowa w ust. 2, na okres nie dłuższy niż do dnia 31 sierpnia 2019 r.

4. Wicedyrektorów i nauczycieli zajmujących inne stanowiska kierownicze w liceum ogólnokształcącym, technikum, o których mowa w art. 129 ust. 3 pkt 3, 4, 7 i 8, branżowej szkole I stopnia, o której mowa w art. 129 ust. 3 pkt 10, oraz dotychczasowym gimnazjum, prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, odwołuje się ze stanowiska z końcem roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, z początkiem którego następuje włączenie gimnazjum do liceum ogólnokształcącego, technikum lub branżowej szkoły I stopnia.

5. Przepisy ust. 1-4 stosuje się odpowiednio do osoby, o której mowa w art. 62 ust. 2 ustawy - Prawo oświatowe.

6. W przypadku konkursu na stanowisko dyrektora odpowiednio trzyletniego albo czteroletniego liceum ogólnokształcącego lub czteroletniego albo pięcioletniego technikum albo branżowej szkoły I stopnia, do których, zgodnie z ust. 1, ma być włączone gimnazjum, przeprowadzanego przed dniem włączenia gimnazjum odpowiednio do trzyletniego albo czteroletniego liceum ogólnokształcącego albo czteroletniego albo pięcioletniego technikum, o którym mowa w art. 129 ust. 3 pkt 3, 4, 7 i 8, albo branżowej szkoły I stopnia, o którym mowa w art. 129 ust. 3 pkt 10, w skład komisji konkursowej powołuje się po dwóch przedstawicieli rady pedagogicznej i rady rodziców, z tym że:

1) przedstawicieli rady pedagogicznej wyłania się spośród przedstawicieli rad pedagogicznych odpowiednio liceum ogólnokształcącego, technikum lub branżowej szkoły I stopnia i gimnazjum, które ma być włączone do jednej z tych szkół;

2) przedstawicieli rady rodziców wyłania się spośród przedstawicieli rad rodziców odpowiednio liceum ogólnokształcącego, technikum lub branżowej szkoły I stopnia i gimnazjum, które ma być włączone do jednej z tych szkół.

Art. 242. 1. Z dniem 1 września 2019 r. nauczyciele, pracownicy niebędący nauczycielami, o których mowa w art. 7 ustawy - Prawo oświatowe, oraz osoby, o których mowa w art. 15 ust. 2 i 6 ustawy - Prawo oświatowe, zatrudnieni odpowiednio w dotychczasowym trzyletnim liceum ogólnokształcącym albo dotychczasowym czteroletnim technikum, stają się odpowiednio nauczycielami, pracownikami niebędącymi nauczycielami, o których mowa w art. 7 ustawy - Prawo oświatowe, oraz osobami, o których mowa w art. 15 ust. 2 i 6 ustawy - Prawo oświatowe, zatrudnionymi odpowiednio w czteroletnim liceum ogólnokształcącym albo pięcioletnim technikum.

2. Dyrektor odpowiednio dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego albo dotychczasowego czteroletniego technikum, w terminie do dnia 15 maja 2019 r., informuje na piśmie nauczycieli, pracowników oraz osoby, o których mowa w ust. 1, o zmianie, o której mowa w ust. 1.

Art. 243. 1. Z dniem 1 września 2019 r. dyrektor odpowiednio dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego albo dotychczasowego czteroletniego technikum staje się dyrektorem odpowiednio czteroletniego liceum ogólnokształcącego albo pięcioletniego technikum i zajmuje to stanowisko do końca okresu, na jaki powierzono mu stanowisko dyrektora odpowiednio trzyletniego liceum ogólnokształcącego albo czteroletniego technikum.

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do wicedyrektorów i nauczycieli zajmujących inne stanowiska kierownicze odpowiednio w dotychczasowym trzyletnim liceum ogólnokształcącym albo dotychczasowym czteroletnim technikum.

3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do osoby, o której mowa w art. 62 ust. 2 ustawy - Prawo oświatowe.

Art. 244. 1. Z dniem 1 września 2017 r. nauczyciele, pracownicy niebędący nauczycielami, o których mowa w art. 7 ustawy - Prawo oświatowe, oraz osoby, o których mowa w art. 15 ust. 2 i 6 ustawy - Prawo oświatowe, zatrudnieni w dotychczasowej zasadniczej szkole zawodowej, stają się odpowiednio nauczycielami, pracownikami niebędącymi nauczycielami, o których mowa w art. 7 ustawy - Prawo oświatowe, oraz osobami, o których mowa w art. 15 ust. 2 i 6 ustawy - Prawo oświatowe, zatrudnionymi w branżowej szkole I stopnia.

2. Dyrektor zasadniczej szkoły zawodowej, w terminie do dnia 15 maja 2017 r., informuje na piśmie nauczycieli, pracowników oraz osoby, o których mowa w ust. 1, o zmianie, o której mowa w ust. 1.

Art. 245. 1. Z dniem 1 września 2017 r. dyrektor dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej staje się dyrektorem branżowej szkoły I stopnia i zajmuje to stanowisko do końca okresu, na jaki powierzono mu stanowisko dyrektora zasadniczej szkoły zawodowej.

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do wicedyrektorów i nauczycieli zajmujących inne stanowiska kierownicze w dotychczasowej zasadniczej szkole zawodowej.

3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do osoby, o której mowa w art. 62 ust. 2 ustawy - Prawo oświatowe.

4. Do konkursu na stanowisko dyrektora branżowej szkoły I stopnia, przeprowadzanego w okresie do dnia 31 sierpnia 2017 r., stosuje się przepisy wydane na podstawie art. 36 ust. 3 oraz art. 36a ust. 12 ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu dotychczasowym, w zakresie w jakim dotyczą zasadniczej szkoły zawodowej.

Art. 246. 1. Z dniem 1 września 2017 r. nauczyciele, pracownicy niebędący nauczycielami, o których mowa w art. 7 ustawy - Prawo oświatowe, oraz osoby, o których mowa w art. 15 ust. 2 i 6 ustawy - Prawo oświatowe, zatrudnieni w dotychczasowej szkole specjalnej przysposabiającej do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, stają się odpowiednio nauczycielami, pracownikami niebędącymi nauczycielami, o których mowa w art. 7 ustawy - Prawo oświatowe, oraz osobami, o których mowa w art. 15 ust. 2 i 6 ustawy - Prawo oświatowe, zatrudnionymi w szkole specjalnej przysposabiającej do pracy, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. d ustawy - Prawo oświatowe.

2. Dyrektor szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w terminie do dnia 15 maja 2017 r., informuje na piśmie nauczycieli, pracowników oraz osoby, o których mowa w ust. 1, zatrudnionych w tej szkole, o zmianie, o której mowa w ust. 1.

3. Dyrektor szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi staje się dyrektorem szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy i zajmuje to stanowisko do końca okresu, na jaki powierzono mu stanowisko dyrektora dotychczasowej szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

4. Przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio do wicedyrektorów i nauczycieli zajmujących inne stanowiska kierownicze w dotychczasowej szkole specjalnej przysposabiającej do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

5. Przepisy ust. 3 i 4 stosuje się odpowiednio do osoby, o której mowa w art. 62 ust. 2 ustawy - Prawo oświatowe.

6. Do konkursu na stanowisko dyrektora szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy, przeprowadzanego w okresie do dnia 31 sierpnia 2017 r., stosuje się przepisy wydane na podstawie art. 36 ust. 3 oraz art. 36a ust. 12 ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu dotychczasowym, w zakresie w jakim dotyczą szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Art. 247. 1. Z dniem 1 września 2017 r. nauczyciele, pracownicy niebędący nauczycielami, o których mowa w art. 7 ustawy - Prawo oświatowe, oraz osoby, o których mowa w art. 15 ust. 2 i 6 ustawy - Prawo oświatowe, zatrudnieni w dotychczasowej szkole policealnej, stają się odpowiednio nauczycielami, pracownikami niebędącymi nauczycielami, o których mowa w art. 7 ustawy - Prawo oświatowe, oraz osobami, o których mowa w art. 15 ust. 2 i 6 ustawy - Prawo oświatowe, zatrudnionymi w szkole policealnej, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy - Prawo oświatowe.

2. Dyrektor dotychczasowej szkoły policealnej, w terminie do dnia 15 maja 2017 r., informuje na piśmie nauczycieli, pracowników oraz osoby, o których mowa w ust. 1, zatrudnionych w szkole o zmianie, o której mowa w ust. 1.

3. Z dniem 1 września 2017 r. dyrektor dotychczasowej szkoły policealnej staje się dyrektorem szkoły policealnej, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy - Prawo oświatowe, i zajmuje to stanowisko do końca okresu, na jaki powierzono mu stanowisko dyrektora dotychczasowej szkoły policealnej.

4. Przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio do wicedyrektorów i nauczycieli zajmujących inne stanowiska kierownicze w dotychczasowej szkole policealnej.

5. Przepisy ust. 3 i 4 stosuje się odpowiednio do osoby, o której mowa w art. 62 ust. 2 ustawy - Prawo oświatowe.

Art. 248. Do nauczycieli zatrudnionych w szkołach, o których mowa w art. 176, art. 182 i art. 184, oraz dyrektorów, wicedyrektorów i nauczycieli zajmujących inne stanowiska kierownicze w tych szkołach art. 234-243 stosuje się odpowiednio, z tym że przedłużenie powierzenia stanowiska dyrektora gimnazjum dla dorosłych, o którym mowa w art. 182, w którym kształcenie w klasie I rozpoczęło się w lutym 2017 r., może nastąpić na okres nie dłuższy niż do dnia 31 sierpnia 2020 r.

Art. 249. 1. Z dniem 1 września 2017 r. nauczyciele zatrudnieni w dotychczasowym zespole szkół, o którym mowa w art. 191 ust. 1, z dniem przekształcenia, o którym mowa w art. 191 ust. 1, stają się nauczycielami ośmioletniej szkoły podstawowej.

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do pracowników niebędących nauczycielami, o których mowa w art. 7 ustawy - Prawo oświatowe, oraz osób, o których mowa w art. 15 ust. 2 ustawy - Prawo oświatowe, zatrudnionych w dotychczasowym zespole szkół, o którym mowa w art. 191 ust. 1.

3. Dyrektor dotychczasowego zespołu szkół, o którym mowa w art. 191 ust. 1, w terminie do dnia 15 maja w roku, w którym nastąpi przekształcenie, o którym mowa w art. 191 ust. 1, informuje na piśmie pracowników, o których mowa w ust. 1 i 2, o zmianie, o której mowa w ust. 1.

4. Z nauczycielami dotychczasowego zespołu, o którym mowa w art. 192 ust. 1, którzy nie posiadają kwalifikacji do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole podstawowej, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy - Karta Nauczyciela, rozwiązuje się stosunek pracy.

5. Rozwiązanie stosunku pracy z przyczyn określonych w ust. 4 następuje z końcem roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym następuje przekształcenie, o którym mowa w art. 191 ust. 1, po uprzednim trzymiesięcznym wypowiedzeniu.

6. Do pracowników niebędących nauczycielami, o których mowa w art. 7 ustawy - Prawo oświatowe, zatrudnionych w dotychczasowym zespole szkół, o którym mowa w art. 191 ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy art. 22 i art. 23 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.

Art. 250. 1. Z dniem 1 września 2017 r. dyrektor zespołu szkół, o którym mowa w art. 191 ust. 1, staje się dyrektorem ośmioletniej szkoły podstawowej i zajmuje to stanowisko do końca okresu, na jaki powierzono mu stanowisko dyrektora zespołu szkół.

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do wicedyrektorów i nauczycieli zajmujących inne stanowiska kierownicze w zespole szkół, o którym mowa w art. 191 ust. 1.

3. W przypadkach uzasadnionych względami organizacyjnymi organ prowadzący może przedłużyć powierzenie stanowiska dyrektorowi, o którym mowa w ust. 1, na okres nie dłuższy niż do dnia 31 sierpnia 2019 r.

4. Przepisy ust. 1-3 stosuje się odpowiednio do osoby, o której mowa w art. 62 ust. 2 ustawy - Prawo oświatowe.

Art. 251. 1. Z dniem 1 września 2019 r. nauczyciele zatrudnieni w dotychczasowym zespole szkół, o którym mowa w art. 193 ust. 1 i 2, z dniem przekształcenia, o którym mowa w art. 193 ust. 1 i 2, stają się nauczycielami odpowiednio czteroletniego liceum ogólnokształcącego albo pięcioletniego technikum.

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do pracowników niebędących nauczycielami, o których mowa w art. 7 ustawy - Prawo oświatowe, oraz osób, o których mowa w art. 15 ust. 2 ustawy - Prawo oświatowe, zatrudnionych w zespole szkół, o którym mowa w art. 193 ust. 1 i 2.

3. Dyrektor dotychczasowego zespołu szkół, o którym mowa w art. 193 ust. 1 i 2, w terminie do dnia 15 maja roku, w którym nastąpi przekształcenie, o którym mowa w art. 193 ust. 1 i 2, informuje na piśmie pracowników, o których mowa w ust. 1 i 2, o zmianie, o której mowa w ust. 1.

4. Z nauczycielami dotychczasowego zespołu, o którym mowa w art. 194 ust. 1, którzy nie posiadają kwalifikacji do zajmowania stanowiska nauczyciela odpowiednio w liceum ogólnokształcącym lub technikum, określone w przepisach wydanych na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy - Karta Nauczyciela, rozwiązuje się stosunek pracy.

5. Rozwiązanie stosunku pracy z przyczyn określonych w ust. 4 następuje z końcem roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym następuje przekształcenie, o którym mowa w art. 193 ust. 1 i 2, po uprzednim trzymiesięcznym wypowiedzeniu.

6. Do pracowników niebędących nauczycielami, o których mowa w art. 7 ustawy - Prawo oświatowe, zatrudnionych w dotychczasowym zespole szkół, o którym mowa w art. 193 ust. 1 i 2, stosuje się odpowiednio przepisy art. 22 i art. 23 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.

Art. 252. 1. Z dniem 1 września 2019 r. dyrektor zespołu szkół, o którym mowa w art. 193 ust. 1 i 2, staje się dyrektorem odpowiednio liceum ogólnokształcącego albo dyrektorem technikum i zajmuje stanowisko do końca okresu, na jaki powierzono mu stanowisko dyrektora zespołu szkół, o którym mowa w art. 193 ust. 1 i 2.

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do wicedyrektorów i nauczycieli zajmujących inne stanowiska kierownicze w zespołach szkół, o których mowa w art. 193 ust. 1 i 2.

3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do osoby, o której mowa w art. 62 ust. 2 ustawy - Prawo oświatowe.

Art. 253. 1. Z dniem 1 września 2017 r. nauczyciele zatrudnieni w dotychczasowym zespole szkół, o którym mowa w art. 196 ust. 1, z dniem przekształcenia, o którym mowa w art. 196 ust. 1, stają się nauczycielami branżowej szkoły I stopnia.

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do pracowników niebędących nauczycielami, o których mowa w art. 7 ustawy - Prawo oświatowe, oraz osób, o których mowa w art. 15 ust. 2 ustawy - Prawo oświatowe, zatrudnionych w zespole szkół, o którym mowa w art. 196 ust. 1.

3. Dyrektor dotychczasowego zespołu szkół, o którym mowa w art. 196 ust. 1, w terminie do dnia 15 maja w roku, w którym nastąpi przekształcenie, o którym mowa w art. 196 ust. 1, informuje na piśmie pracowników, o których mowa w ust. 1 i 2, o zmianie, o której mowa w ust. 1.

4. Z nauczycielami dotychczasowego zespołu, o którym mowa w art. 197 ust. 1, którzy nie posiadają kwalifikacji do zajmowania stanowiska nauczyciela w branżowej szkole I stopnia, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy - Karta Nauczyciela, rozwiązuje się stosunek pracy.

5. Rozwiązanie stosunku pracy z przyczyn określonych w ust. 4 następuje z końcem roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym następuje przekształcenie, o którym mowa w art. 196 ust. 1, po uprzednim trzymiesięcznym wypowiedzeniu.

6. Do pracowników niebędących nauczycielami, o których mowa w art. 7 ustawy - Prawo oświatowe, zatrudnionych w dotychczasowym zespole szkół, o którym mowa w art. 196 ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy art. 22 i art. 23 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.

Art. 254. 1. Z dniem 1 września 2017 r. dyrektor zespołu szkół, o którym mowa w art. 196 ust. 1, staje się dyrektorem branżowej szkoły I stopnia i zajmuje to stanowisko do końca okresu, na jaki powierzono mu stanowisko dyrektora zespołu szkół, o którym mowa w art. 196 ust. 1.

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do wicedyrektorów i nauczycieli zajmujących inne stanowiska kierownicze w zespole szkół, o którym mowa w art. 196 ust. 1.

3. W przypadkach uzasadnionych względami organizacyjnymi organ prowadzący może przedłużyć powierzenie stanowiska dyrektorowi zespołu, o którym mowa w art. 196 ust. 1, na okres nie dłuższy niż do dnia 31 sierpnia 2019 r.

4. Przepisy ust. 1-3 stosuje się odpowiednio do osoby, o której mowa w art. 62 ust. 2 ustawy - Prawo oświatowe.

Art. 255. Do nauczycieli gimnazjów, o których mowa w art. 201 ust. 1-3, oraz dyrektorów, wicedyrektorów i nauczycieli zajmujących inne stanowiska kierownicze w tych szkołach art. 236-241 stosuje się odpowiednio.

Art. 256. Ilekroć w niniejszej ustawie jest mowa o:

1) dotychczasowym gimnazjum - należy przez to rozumieć również klasy dotychczasowego gimnazjum;

2) dotychczasowym trzyletnim liceum ogólnokształcącym - należy przez to rozumieć również klasy dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego prowadzone w czteroletnim liceum ogólnokształcącym;

3) dotychczasowym czteroletnim technikum - należy przez to rozumieć również klasy dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzone w pięcioletnim technikum.

Art. 257. 1. W przypadku zakończenia działalności publicznego lub niepublicznego gimnazjum, organ prowadzący gimnazjum zapewnia zachowanie trwałości infrastruktury i środków trwałych zakupionych w ramach projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, organ prowadzący gimnazjum może nieodpłatnie przekazać innej szkole, przedszkolu lub placówce prowadzonym przez ten organ infrastrukturę i środki trwałe zakupione w ramach projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, pod warunkiem że szkoła, przedszkole lub placówka, które otrzymają infrastrukturę i środki trwałe, wykorzystają je na cele edukacyjne.

Art. 258. Ośrodki umożliwiające dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna, realizację odpowiednio obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, o których mowa w art. 2 pkt 5 ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu dotychczasowym, dostosują swoją działalność do przepisów ustawy - Prawo oświatowe oraz ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, w terminie do dnia 31 sierpnia 2018 r.

Art. 259. 1. W przypadku przekazania przez jednostkę samorządu terytorialnego, na podstawie umowy, o której mowa w art. 5 ust. 5g ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu dotychczasowym, prowadzenia jedynego przedszkola lub jedynej szkoły, którą jednostka samorządu terytorialnego była zobowiązana prowadzić zgodnie z art. 5 ust. 5 i 5a ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu dotychczasowym, osoba, której przekazano prowadzenie przedszkola lub szkoły może prowadzić odpowiednio to przedszkole lub tę szkołę nie dłużej jednak niż do dnia 31 sierpnia 2022 r., o ile jednostka samorządu terytorialnego w dniu 31 sierpnia 2022 r. nie będzie prowadziła co najmniej odpowiednio jednego przedszkola lub jednej szkoły, którą jednostka samorządu terytorialnego będzie zobowiązana prowadzić zgodnie z art. 8 ust. 15 i 16 ustawy - Prawo oświatowe.

2. Jeżeli w dniu 31 sierpnia 2022 r. jednostka samorządu terytorialnego, o której mowa w ust. 1, nie będzie prowadziła co najmniej odpowiednio jednego przedszkola lub jednej szkoły, którą jednostka samorządu terytorialnego będzie zobowiązana prowadzić zgodnie z art. 8 ust. 15 i 16 ustawy - Prawo oświatowe, umowa, na podstawie której przekazano prowadzenie jedynego przedszkola albo jedynej szkoły danego typu, wygasa z mocy prawa z dniem 31 sierpnia 2022 r. Wygaśnięcie umowy jest równoznaczne z przejęciem prowadzenia przedszkola lub szkoły przez jednostkę samorządu terytorialnego.

Art. 260. Umowy, o których mowa w art. 5 ust. 5g ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu dotychczasowym, w drodze których przekazano prowadzenie placówek, zawarte przed dniem 1 września 2017 r., zachowują moc. Przepisy art. 5 ust. 5g-5r ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu dotychczasowym, stosuje się odpowiednio.

Art. 261. 1. Szkoła publiczna, która została przekazana do prowadzenia osobie prawnej niebędącej jednostką samorządu terytorialnego lub osobie fizycznej na podstawie umowy, o której mowa w art. 5 ust. 5g ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu dotychczasowym, podlega zmianom organizacyjnym zgodnie z przepisami niniejszej ustawy dotyczącymi danego typu szkół, z tym że w przypadku gimnazjum osoba prowadząca gimnazjum, w porozumieniu z organem wykonawczym jednostki samorządu terytorialnego, która przekazała prowadzenie gimnazjum, po uzyskaniu pozytywnej opinii właściwego kuratora oświaty w zakresie zapewnienia odpowiednich warunków nauki, opieki i wychowania, w tym warunków realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego, może przekształcić to gimnazjum jedynie w ośmioletnią szkołę podstawową.

2. W terminie do dnia 10 sierpnia roku, w którym nastąpi przekształcenie, o którym mowa w ust. 1, dokonuje się odpowiedniego dostosowania umowy, na podstawie której przekazano prowadzenie szkoły.

Art. 262. Placówki publiczne, których prowadzenie przed dniem 1 września 2017 r. zostało przekazane osobie prawnej niebędącej jednostką samorządu terytorialnego lub osobie fizycznej na podstawie umowy, o której mowa w art. 5 ust. 5g ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu dotychczasowym, otrzymują dotacje, o których mowa w art. 80 ust. 2-3b ustawy zmienianej w art. 15, od dnia przekazania tej placówki.

Art. 263. Do gimnazjum, o którym mowa w art. 127, którego prowadzenie przekazano w drodze umowy, o której mowa w art. 5 ust. 5g ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu dotychczasowym, nie stosuje się przepisu art. 5 ust. 5k ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu dotychczasowym.

Art. 264. 1. Do informacji o stanie realizacji zadań oświatowych jednostki samorządu terytorialnego za rok szkolny 2016/2017 i 2017/2018 stosuje się art. 5a ust. 4 ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu dotychczasowym.

2. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych jednostki samorządu terytorialnego za rok szkolny 2018/2019 obejmuje wyniki zarówno egzaminu gimnazjalnego, jak i egzaminu ósmoklasisty.

3. Począwszy od roku szkolnego 2019/2020, do informacji jednostki samorządu terytorialnego o stanie realizacji zadań oświatowych stosuje się art. 11 ust. 7 ustawy - Prawo oświatowe.

Art. 265. 1. Sprawy o udzielenie zezwolenia na utworzenie oddziału międzynarodowego w dotychczasowej sześcioletniej szkole podstawowej, wszczęte i niezakończone przed dniem 1 września 2017 r., rozpatruje się zgodnie z art. 21 ustawy - Prawo oświatowe. Organ prowadzący szkołę dostosuje wniosek o udzielenie zezwolenia na utworzenie oddziału międzynarodowego do wymagań określonych w art. 21 ust. 3, 5 i 6 ustawy - Prawo oświatowe, dotyczących kształcenia w oddziale międzynarodowym w ośmioletniej szkole podstawowej, w terminie do dnia 31 stycznia 2018 r.

2. Sprawy o udzielenie zezwolenia na utworzenie oddziału międzynarodowego w dotychczasowym gimnazjum, wszczęte i niezakończone przed dniem 1 września 2017 r., na podstawie art. 7a ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu dotychczasowym, podlegają umorzeniu.

3. Do dnia 31 sierpnia 2019 r. utworzenie oddziału międzynarodowego w szkole ponadgimnazjalnej odbywa się zgodnie z dotychczasowymi przepisami.

4. Jeżeli wnioskodawca nie dostosuje wniosku w terminie, o którym mowa w ust. 1, postępowanie umarza się.

5. Oddział międzynarodowy utworzony przed dniem 1 września 2017 r. w dotychczasowej sześcioletniej szkole podstawowej dostosuje swoją działalność do przepisów ustawy - Prawo oświatowe, w terminie do dnia 31 grudnia 2017 r.

6. Oddział międzynarodowy utworzony przed dniem 1 września 2019 r. w szkole ponadgimnazjalnej dostosuje swoją działalność do przepisów ustawy - Prawo oświatowe, w terminie do dnia 31 sierpnia 2019 r.

7. W latach szkolnych 2019/2020-2022/2023 oddziały międzynarodowe szkoły ponadgimnazjalnej prowadzone w szkole ponadpodstawowej działają na dotychczasowych zasadach.

8. Do oddziału międzynarodowego działającego na podstawie ustawy z dnia 19 marca 2009 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 458, z późn. zm.a)) przepisy ust. 1-7 stosuje się odpowiednio.

Art. 266. 1. Zadania Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisji egzaminacyjnych w zakresie dotyczącym egzaminu gimnazjalnego, o którym mowa w rozdziale 3b ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu dotychczasowym, są realizowane przez te komisje do dnia 30 czerwca 2020 r.

2. Czynności podjęte na podstawie dotychczasowych przepisów w związku z organizowaniem i przeprowadzaniem egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz egzaminów eksternistycznych, o których mowa w art. 10 ust. 1 i 3 ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu dotychczasowym, pozostają w mocy.

Art. 267. 1. Do dnia 1 września 2017 r. Centralna Komisja Egzaminacyjna opracuje i ogłosi w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej informator zawierający w szczególności przykładowe zadania, jakie mogą wystąpić na egzaminie ósmoklasisty, o którym mowa w rozdziale 3b ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, obejmującym przedmioty, o których mowa w art. 295 ust. 2, wraz z rozwiązaniami.

2. Centralna Komisja Egzaminacyjna opracuje i ogłosi w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej informatory zawierające w szczególności przykładowe zadania, jakie mogą wystąpić na:

1) egzaminie ósmoklasisty, o którym mowa w rozdziale 3b ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, obejmującym przedmioty, o których mowa w art. 44zu ust. 3 ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, wraz z rozwiązaniami - do dnia 1 września 2020 r.;

2) egzaminie maturalnym, o którym mowa w rozdziale 3b ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, wraz z rozwiązaniami - do dnia 1 września 2021 r.

3. Centralna Komisja Egzaminacyjna opracuje i ogłosi w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej informatory zawierające w szczególności przykładowe zadania wraz z rozwiązaniami, jakie mogą wystąpić na egzaminach eksternistycznych z zakresu:

1) obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w ramowym planie nauczania ośmioletniej szkoły podstawowej dla dorosłych - do dnia 1 września 2017 r.;

2) wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia - do dnia 1 września 2018 r.;

3) obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w ramowym planie nauczania czteroletniego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych - do dnia 1 września 2021 r.;

4) wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły II stopnia - do dnia 1 września 2020 r.

4. Centralna Komisja Egzaminacyjna opracuje i ogłosi w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej informatory zawierające w szczególności przykładowe zadania wraz z rozwiązaniami, jakie mogą wystąpić na egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie, o którym mowa w rozdziale 3b ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, przeprowadzanym dla zdających egzamin w:

1) dotychczasowym czteroletnim technikum i szkole policealnej - do dnia 1 września 2017 r.;

2) branżowej szkole I stopnia - do dnia 1 września 2018 r.;

3) branżowej szkole II stopnia - do dnia 1 września 2019 r.

Art. 268. Komunikat w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, o którym mowa w art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, w roku szkolnym 2018/2019 ogłasza się do dnia 1 września 2018 r.

Art. 269. Upoważnienia udzielone przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej na podstawie art. 9c ust. 2 pkt 9 ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu dotychczasowym, do przeprowadzenia części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz części pisemnej tego egzaminu z wykorzystaniem systemu elektronicznego pozostają w mocy przez okres, na jaki zostały udzielone.

Art. 270. Indywidualne numery identyfikacyjne nadane przez okręgowe komisje egzaminacyjne na podstawie art. 9c ust. 2b ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu dotychczasowym, pozostają w mocy.

Art. 271. 1. Z dniem 1 stycznia 2018 r. egzaminatorzy wpisani do ewidencji egzaminatorów, o której mowa w art. 9c ust. 2 pkt 7 ustawy zmienianej w art. 15, w zakresie egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w dotychczasowym gimnazjum i egzaminów eksternistycznych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w ramowym planie nauczania dotychczasowej sześcioletniej szkoły podstawowej dla dorosłych i dotychczasowym gimnazjum dla dorosłych, stają się również egzaminatorami w zakresie egzaminu ósmoklasisty, o którym mowa w rozdziale 3b ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, i egzaminów eksternistycznych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w ramowym planie nauczania ośmioletniej szkoły podstawowej dla dorosłych.

2. Z dniem 1 lipca 2020 r. egzaminatorzy wpisani do ewidencji egzaminatorów, o której mowa w art. 9c ust. 2 pkt 7 ustawy zmienianej w art. 15, w zakresie egzaminu maturalnego oraz egzaminów eksternistycznych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w ramowym planie nauczania liceum ogólnokształcącego dla dorosłych, stają się również egzaminatorami w zakresie egzaminów eksternistycznych z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia i branżowej szkoły II stopnia.

3. Z dniem 31 sierpnia 2020 r. okręgowe komisje egzaminacyjne zaprzestają prowadzenia ewidencji egzaminatorów, o której mowa w art. 9c ust. 2 pkt 7 ustawy zmienianej w art. 15, w zakresie egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w dotychczasowym gimnazjum i egzaminów eksternistycznych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w ramowym planie nauczania dotychczasowej sześcioletniej szkoły podstawowej dla dorosłych i dotychczasowego gimnazjum dla dorosłych.

4. Z dniem 1 lipca 2020 r. okręgowe komisje egzaminacyjne zaprzestają prowadzenia ewidencji egzaminatorów, o której mowa w art. 9c ust. 2 pkt 7 ustawy zmienianej w art. 15, w zakresie egzaminów eksternistycznych z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla zasadniczej szkoły zawodowej. Egzaminatorzy wpisani do ewidencji egzaminatorów w tym zakresie stają się jednocześnie egzaminatorami w zakresie egzaminów eksternistycznych z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia i branżowej szkoły II stopnia.

Art. 272. 1. Egzaminy eksternistyczne z zakresu obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w ramowym planie nauczania dotychczasowej sześcioletniej szkoły podstawowej dla dorosłych przeprowadza się do dnia 28 lutego 2019 r.

2. Egzaminy eksternistyczne z zakresu obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w ramowym planie nauczania ośmioletniej szkoły podstawowej dla dorosłych przeprowadza się, począwszy od dnia 1 października 2019 r.

3. Egzaminy eksternistyczne z zakresu obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w ramowym planie nauczania dotychczasowego gimnazjum dla dorosłych przeprowadza się do dnia 31 października 2019 r.

4. Egzaminy eksternistyczne z zakresu obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w ramowym planie nauczania dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych przeprowadza się do dnia 28 lutego 2023 r.

5. Egzaminy eksternistyczne z zakresu obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w ramowym planie nauczania czteroletniego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych przeprowadza się, począwszy od dnia 1 października 2023 r.

6. Egzaminy eksternistyczne z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla zasadniczej szkoły zawodowej przeprowadza się do dnia 29 lutego 2020 r.

7. Egzaminy eksternistyczne z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia przeprowadza się, począwszy od dnia 1 października 2020 r.

8. Egzaminy eksternistyczne z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły II stopnia przeprowadza się, począwszy od dnia 1 października 2022 r.

9. Osoby, które posiadają świadectwo ukończenia dotychczasowej sześcioletniej szkoły podstawowej dla dorosłych mogą, do dnia 31 października 2019 r., przystąpić do egzaminów eksternistycznych z zakresu obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w ramowym planie nauczania dotychczasowego gimnazjum dla dorosłych.

10. Osoby, o których mowa w ust. 9, które zdały egzaminy eksternistyczne z zakresu obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w ramowym planie nauczania dotychczasowego gimnazjum dla dorosłych mogą, do dnia 28 lutego 2023 r., przystąpić do egzaminów eksternistycznych z zakresu obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w ramowym planie nauczania dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych.

11. Osoby, które posiadają świadectwo ukończenia dotychczasowej sześcioletniej szkoły podstawowej dla dorosłych mogą, począwszy od dnia 1 października 2019 r., przystąpić do egzaminów eksternistycznych z zakresu obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w ramowym planie nauczania ośmioletniej szkoły podstawowej dla dorosłych.

12. Osoby, o których mowa w ust. 11, które zdały egzaminy eksternistyczne z zakresu obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w ramowym planie nauczania ośmioletniej szkoły podstawowej dla dorosłych mogą, do dnia 28 lutego 2023 r., przystąpić do egzaminów eksternistycznych z zakresu obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w ramowym planie nauczania dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych.

13. Egzaminy eksternistyczne, o których mowa w ust. 1, są przeprowadzane na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 2 lit. b ustawy zmienianej w art. 15.

14. Egzaminy eksternistyczne, o których mowa w ust. 3, są przeprowadzane na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla gimnazjum, określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 2 lit. b ustawy zmienianej w art. 15.

15. Egzaminy eksternistyczne, o których mowa w ust. 4, są przeprowadzane na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego dla zakresu podstawowego, określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 2 lit. b ustawy zmienianej w art. 15.

16. Egzaminy eksternistyczne, o których mowa w ust. 6, są przeprowadzane z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla zasadniczej szkoły zawodowej, określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 2 lit. b ustawy zmienianej w art. 15.

17. Egzaminy eksternistyczne, o których mowa w ust. 2, 5, 7 i 8, są przeprowadzane z zakresu wymagań określonych odpowiednio w podstawie programowej kształcenia ogólnego, określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 1 lit. b, c, e i g ustawy - Prawo oświatowe, z tym że w przypadku czteroletniego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych - na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla zakresu podstawowego.

18. Do dnia 31 października 2025 r. egzamin eksternistyczny potwierdzający kwalifikacje w zawodzie jest przeprowadzany na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia w zawodach, określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 2a ustawy zmienianej w art. 15.

Art. 273. 1. Podstawę programową kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy - Prawo oświatowe stosuje się począwszy od roku szkolnego 2017/2018 w klasach I, IV i VII szkoły podstawowej, a w latach następnych również w kolejnych klasach szkoły podstawowej.

2. Podstawę programową kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 2 lit. b ustawy zmienianej w art. 15 stosuje się:

1) w roku szkolnym 2017/2018 w klasach II, III, V i VI szkoły podstawowej;

2) w roku szkolnym 2018/2019 w klasach III i VI szkoły podstawowej.

Art. 274. Podstawę programową kształcenia ogólnego dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym dla szkoły podstawowej określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy - Prawo oświatowe stosuje się począwszy od roku szkolnego 2017/2018.

Art. 275. 1. Podstawę programową kształcenia ogólnego dla czteroletniego liceum ogólnokształcącego określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy - Prawo oświatowe stosuje się, począwszy od roku szkolnego 2019/2020.

2. W dotychczasowym trzyletnim liceum ogólnokształcącym, stosuje się podstawę programową kształcenia ogólnego dla trzyletniego liceum ogólnokształcącego określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 2 lit. b ustawy zmienianej w art. 15.

Art. 276. 1. Podstawę programową kształcenia ogólnego dla pięcioletniego technikum określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 1 lit. d ustawy - Prawo oświatowe stosuje się, począwszy od roku szkolnego 2019/2020.

2. W dotychczasowym czteroletnim technikum, stosuje się podstawę programową kształcenia ogólnego dla czteroletniego technikum określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 2 lit. b ustawy zmienianej w art. 15.

Art. 277. 1. Podstawę programową kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 1 lit. e ustawy - Prawo oświatowe stosuje się, począwszy od roku szkolnego 2017/2018.

2. W klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowej szkole I stopnia, do czasu zakończenia kształcenia, stosuje się podstawę programową kształcenia ogólnego dla zasadniczej szkoły zawodowej określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 2 lit. b ustawy zmienianej w art. 15.

Art. 278. Podstawę programową kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 1 lit. f ustawy - Prawo oświatowe stosuje się, począwszy od roku szkolnego 2017/2018.

Art. 279. Podstawę programową kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły II stopnia określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 1 lit. g ustawy - Prawo oświatowe stosuje się, począwszy od roku szkolnego 2020/2021.

Art. 280. 1. Podstawę programową kształcenia ogólnego określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 1 lit. h ustawy - Prawo oświatowe stosuje się, począwszy od roku szkolnego 2017/2018 w semestrach I szkoły policealnej, a w latach następnych również w kolejnych semestrach tej szkoły.

2. Podstawę programową kształcenia ogólnego określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 2 lit. b ustawy zmienianej w art. 15 stosuje się:

1) w roku szkolnym 2017/2018 w semestrach II-V szkoły policealnej;

2) w roku szkolnym 2018/2019 w semestrach IV i V szkoły policealnej.

Art. 281. W dotychczasowym gimnazjum, do czasu zakończenia kształcenia, stosuje się podstawę programową kształcenia ogólnego dla gimnazjum określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 2 lit. b ustawy zmienianej w art. 15.

Art. 282. 1. Podstawę programową kształcenia w zawodach określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 2 ustawy - Prawo oświatowe stosuje się, począwszy od roku szkolnego 2017/2018 w:

1) klasach I branżowej szkoły I stopnia,

2) klasach I dotychczasowego czteroletniego technikum,

3) semestrach I szkoły policealnej,

a w latach następnych również w kolejnych klasach lub semestrach tych szkół.

2. Podstawę programową kształcenia w zawodach określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 2a ustawy zmienianej w art. 15 stosuje się:

1) w roku szkolnym 2017/2018 w klasach II-IV dotychczasowego czteroletniego technikum i w semestrach II-V szkoły policealnej;

2) w roku szkolnym 2018/2019 w klasach III i IV dotychczasowego czteroletniego technikum i w semestrach IV i V szkoły policealnej;

3) w roku szkolnym 2019/2020 w klasach IV dotychczasowego czteroletniego technikum.

Art. 283. W klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowej szkole I stopnia, do czasu zakończenia kształcenia, stosuje się podstawę programową kształcenia w zawodach określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 2a ustawy zmienianej w art. 15.

Art. 284. Podstawę programową kształcenia w zawodach określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 2 ustawy - Prawo oświatowe stosuje się, począwszy od roku szkolnego 2019/2020 w pięcioletnim technikum.

Art. 285. Podstawę programową kształcenia w zawodach określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 2 ustawy - Prawo oświatowe stosuje się, począwszy od roku szkolnego 2020/2021 w branżowej szkole II stopnia.

Art. 286. 1. Klasyfikację zawodów szkolnictwa zawodowego określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy - Prawo oświatowe stosuje się, począwszy od roku szkolnego 2017/2018 w:

1) klasach I branżowej szkoły I stopnia,

2) klasach I dotychczasowego czteroletniego technikum,

3) semestrach I szkoły policealnej,

a w latach następnych również w kolejnych klasach lub semestrach tych szkół.

2. Klasyfikację zawodów szkolnictwa zawodowego określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 15, stosuje się:

1) w roku szkolnym 2017/2018 w klasach II-IV dotychczasowego czteroletniego technikum i w semestrach II-V szkoły policealnej;

2) w roku szkolnym 2018/2019 w klasach III i IV dotychczasowego czteroletniego technikum i w semestrach IV i V szkoły policealnej;

3) w roku szkolnym 2019/2020 w klasach IV dotychczasowego czteroletniego technikum.

Art. 287. W klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowej szkole I stopnia, do czasu zakończenia kształcenia, stosuje się klasyfikację zawodów szkolnictwa zawodowego określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu dotychczasowym.

Art. 288. Klasyfikację zawodów szkolnictwa zawodowego określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy - Prawo oświatowe stosuje się, począwszy od roku szkolnego 2019/2020 w pięcioletnim technikum.

Art. 289. Klasyfikację zawodów szkolnictwa zawodowego określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy - Prawo oświatowe stosuje się, począwszy od roku szkolnego 2020/2021 w branżowej szkole II stopnia.

Art. 290. 1. Do dnia 31 grudnia 2019 r. kształcenie na kwalifikacyjnych kursach zawodowych odbywa się w oparciu o podstawę programową kształcenia w zawodach określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 2a ustawy zmienianej w art. 15.

2. Od dnia 1 stycznia 2020 r. kształcenie na kwalifikacyjnych kursach zawodowych odbywa się w oparciu o podstawę programową kształcenia w zawodach określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 2 ustawy - Prawo oświatowe.

Art. 291. 1. Ramowe plany nauczania w szkołach publicznych określone w przepisach wydanych na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 3 ustawy - Prawo oświatowe stosuje się:

1) począwszy od roku szkolnego 2017/2018 w:

a) klasach I, IV i VII szkoły podstawowej, a w latach następnych również w kolejnych klasach szkoły podstawowej,

b) branżowej szkole I stopnia,

c) szkole specjalnej przysposabiającej do pracy,

d) semestrach I szkoły policealnej, a w latach następnych również w kolejnych semestrach szkoły policealnej,

e) szkole podstawowej specjalnej dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym;

2) począwszy od roku szkolnego 2019/2020 w:

a) czteroletnim liceum ogólnokształcącym,

b) pięcioletnim technikum;

3) począwszy od roku szkolnego 2020/2021 w branżowej szkole II stopnia.

2. Ramowe plany nauczania w szkołach publicznych określone w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 1 ustawy zmienianej w art. 15 stosuje się:

1) w roku szkolnym 2017/2018 - w klasach II, III, V i VI szkoły podstawowej, z wyjątkiem szkoły podstawowej, o której mowa w ust. 1 pkt 1 lit. e;

2) w roku szkolnym 2018/2019 - w klasach III i VI szkoły podstawowej, z wyjątkiem szkoły podstawowej, o której mowa w ust. 1 pkt 1 lit. e.

3. Ramowe plany nauczania w szkołach publicznych określone w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 1 ustawy zmienianej w art. 15 stosuje się:

1) w dotychczasowym gimnazjum,

2) w dotychczasowym trzyletnim liceum ogólnokształcącym,

3) w dotychczasowym czteroletnim technikum,

4) w klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowej szkole I stopnia

- do czasu zakończenia kształcenia.

4. Ramowe plany nauczania w szkołach publicznych określone w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 1 ustawy zmienianej w art. 15 stosuje się:

1) w roku szkolnym 2017/2018 w semestrach II-V szkoły policealnej;

2) w roku szkolnym 2018/2019 w semestrach IV i V szkoły policealnej.

Art. 292. 1. W roku szkolnym 2017/2018 zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego, o których mowa w art. 109 ust. 1 pkt 7 ustawy - Prawo oświatowe, są realizowane w oparciu o program przygotowany przez nauczyciela realizującego te zajęcia i dopuszczony do użytku przez dyrektora szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej.

2. Program, o którym mowa w ust. 1, zawiera treści dotyczące informacji o zawodach, kwalifikacjach i stanowiskach pracy oraz możliwościach uzyskania kwalifikacji zgodnych z potrzebami rynku pracy i predyspozycjami zawodowymi.

Art. 293. W latach szkolnych 2017/2018-2020/2021 nauczyciel lub zespół nauczycieli przedstawia dyrektorowi szkoły podstawowej program nauczania do danych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego dla klas VII i VIII. Przepisy art. 22a ust. 4-8 ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, stosuje się odpowiednio.

Art. 294. 1. Do dnia 31 sierpnia 2018 r., ilekroć w przepisach ustawy - Prawo oświatowe jest mowa bez bliższego określenia o szkole artystycznej, należy przez to rozumieć także szkołę bibliotekarską i animatorów kultury.

2. Do dnia 31 sierpnia 2018 r. przepis art. 44zd ust. 6 pkt 3, art. 44zh i art. 44zk ust. 8 ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, stosuje się do szkół pomaturalnych bibliotekarskich i animatorów kultury.

Art. 295. 1. Egzamin ósmoklasisty, o którym mowa w rozdziale 3b ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, jest przeprowadzany, począwszy od roku szkolnego 2018/2019, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. W latach szkolnych 2018/2019-2020/2021 egzamin ósmoklasisty obejmuje następujące przedmioty obowiązkowe:

1) język polski;

2) matematykę;

3) język obcy nowożytny.

3. Począwszy od roku szkolnego 2021/2022, egzamin ósmoklasisty, o którym mowa w rozdziale 3b ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, obejmuje przedmioty, o których mowa w art. 44zu ust. 3 ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

4. Do egzaminu ósmoklasisty, o którym mowa w ust. 2, stosuje się odpowiednio przepisy rozdziału 3b ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

Art. 296. 1. Egzamin gimnazjalny, o którym mowa w rozdziale 3b ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu dotychczasowym, jest przeprowadzany dla:

1) uczniów dotychczasowego gimnazjum - do roku szkolnego 2018/2019;

2) słuchaczy dotychczasowego gimnazjum dla dorosłych - do roku szkolnego 2019/2020.

2. Do egzaminu gimnazjalnego, o którym mowa w ust. 1, stosuje się przepisy dotychczasowe.

Art. 297. 1. Egzamin maturalny, o którym mowa w rozdziale 3b ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, jest przeprowadzany dla:

1) absolwentów czteroletniego liceum ogólnokształcącego - począwszy od roku szkolnego 2022/2023,

2) absolwentów pięcioletniego technikum - począwszy od roku szkolnego 2023/2024,

3) absolwentów branżowej szkoły II stopnia, którzy ukończyli kształcenie w branżowej szkole I stopnia jako absolwenci ośmioletniej szkoły podstawowej - począwszy od roku szkolnego 2023/2024

- na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 1 lit. c i d ustawy - Prawo oświatowe.

2. Egzamin maturalny, o którym mowa w rozdziale 3b ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu dotychczasowym, jest przeprowadzany dla:

1) absolwentów dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego - do roku szkolnego 2026/2027,

2) absolwentów dotychczasowego czteroletniego technikum - do roku szkolnego 2027/2028,

3) absolwentów branżowej szkoły II stopnia, którzy ukończyli kształcenie w branżowej szkole I stopnia jako absolwenci dotychczasowego gimnazjum - do roku szkolnego 2028/2029

- na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 2 lit. b ustawy zmienianej w art. 15.

3. Do absolwenta, o którym mowa w ust. 2 pkt 3, posiadającego dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, stosuje się przepisy rozdziału 3b ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, w zakresie dotyczącym zwolnienia z obowiązku przystąpienia do części pisemnej egzaminu maturalnego z przedmiotu dodatkowego, o którym mowa w art. 44zzd ust. 4 ustawy zmienianej w art. 15.

4. Począwszy od roku szkolnego:

1) 2027/2028 - dla absolwentów dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego,

2) 2028/2029 - dla absolwentów dotychczasowego czteroletniego technikum,

3) 2029/2030 - dla absolwentów branżowej szkoły II stopnia, którzy ukończyli kształcenie w branżowej szkole I stopnia jako absolwenci dotychczasowego gimnazjum

- egzamin maturalny jest przeprowadzany zgodnie z przepisami rozdziału 3b ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 1 lit. c i d ustawy - Prawo oświatowe.

Art. 298. 1. Uczniowie dotychczasowych sześcioletnich szkół podstawowych, którzy w latach szkolnych 2014/2015-2016/2017 uzyskali tytuł laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej lub laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, przeprowadzanych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy zmienianej w art. 15, są przyjmowani w pierwszej kolejności do publicznej szkoły ponadpodstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej integracyjnej lub oddziału integracyjnego w publicznej szkole ponadpodstawowej ogólnodostępnej, jeżeli spełniają odpowiednio warunki, o których mowa w art. 134 ust. 1 i art. 135 ust. 1 ustawy - Prawo oświatowe.

2. Uczniowie dotychczasowych sześcioletnich szkół podstawowych, którzy w latach szkolnych 2014/2015-2016/2017 uzyskali tytuł laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej lub laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, przeprowadzanych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy zmienianej w art. 15, są przyjmowani w pierwszej kolejności do publicznej szkoły ponadpodstawowej, o której mowa w art. 143 ust. 1 ustawy - Prawo oświatowe, publicznej szkoły ponadpodstawowej sportowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej mistrzostwa sportowego lub oddziału sportowego w publicznej szkole ponadpodstawowej ogólnodostępnej, jeżeli spełniają odpowiednio warunki, o których mowa w art. 134 ust. 1, art. 135 ust. 1, art. 137 ust. 1 i 4 oraz art. 143 ust. 1 ustawy - Prawo oświatowe.

3. Uczniowie dotychczasowych sześcioletnich szkół podstawowych, którzy w latach szkolnych 2014/2015-2016/2017 uzyskali tytuł laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej lub laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, przeprowadzanych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy zmienianej w art. 15, są przyjmowani w pierwszej kolejności do publicznej szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego w publicznej szkole ponadpodstawowej ogólnodostępnej lub oddziału międzynarodowego w publicznej szkole ponadpodstawowej ogólnodostępnej oraz klasy wstępnej, o której mowa w art. 25 ust. 3 ustawy - Prawo oświatowe, jeżeli spełniają odpowiednio warunki, o których mowa w art. 134 ust. 1, art. 135 ust. 1, art. 138 ust. 4 i art. 140 ust. 1 i 2 ustawy - Prawo oświatowe, z tym że warunek uzyskania odpowiednio pozytywnego wyniku sprawdzianu kompetencji językowych, o którym mowa w art. 140 ust. 1 ustawy - Prawo oświatowe, albo pozytywnego wyniku sprawdzianu predyspozycji językowych, o którym mowa w art. 140 ust. 2 ustawy - Prawo oświatowe, nie dotyczy laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej oraz laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z języka obcego nowożytnego, który będzie drugim językiem nauczania w szkole lub oddziale, o przyjęcie do których ubiega się laureat lub finalista.

Art. 299. 1. Uczniowie dotychczasowej sześcioletniej szkoły podstawowej, którzy w latach szkolnych 2014/2015-2016/2017 uzyskali tytuł laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej wymienionej w wykazie, o którym mowa w art. 44zzzw ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, lub laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, przeprowadzanego zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy zmienianej w art. 15, organizowanych z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty, są zwolnieni z egzaminu ósmoklasisty z tego przedmiotu.

2. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, następuje na podstawie zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie odpowiednio przez ucznia lub słuchacza dotychczasowej sześcioletniej szkoły podstawowej lub ucznia szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie dotychczasowej sześcioletniej szkoły podstawowej tytułu odpowiednio laureata lub finalisty. Zaświadczenie przedkłada się przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego, o którym mowa w art. 44zzs ust. 3 ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

3. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, jest równoznaczne z uzyskaniem z egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu najwyższego wyniku.

Art. 300. Komunikat w sprawie wykazu olimpiad przedmiotowych przeprowadzanych z przedmiotu lub przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty, o którym mowa w art. 44zzzw ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, minister właściwy do spraw oświaty i wychowania ogłosi w Biuletynie Informacji Publicznej do dnia 1 września 2017 r.

Art. 301. 1. W przypadku ucznia lub słuchacza, o którym mowa w art. 128, art. 181 i art. 190, zwolnienie z egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu następuje również na podstawie zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie przez ucznia lub słuchacza dotychczasowego gimnazjum tytułu odpowiednio laureata lub finalisty olimpiady lub konkursu, o których mowa w art. 44zx ust. 1 ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą. Przepis art. 44zx ust. 3 ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, stosuje się odpowiednio.

2. W przypadku ucznia lub słuchacza, o którym mowa w art. 150, art. 156, art. 188 i art. 190, zwolnienie z egzaminu maturalnego z danego przedmiotu, o którym mowa w art. 44zzh ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, następuje również na podstawie zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie przez ucznia lub słuchacza odpowiednio dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego lub dotychczasowego czteroletniego technikum tytułu odpowiednio laureata lub finalisty olimpiady lub konkursu, o których mowa w art. 44zzh ust. 1 ustawy zmienianej w art. 15. Przepis art. 44zzh ust. 6 ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, stosuje się odpowiednio.

Art. 302. 1. Uczniowie, którzy w latach szkolnych 2017/2018-2019/2020 rozpoczęli naukę w dotychczasowym czteroletnim technikum przystępują do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie zgodnie z przepisami rozdziału 3b ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

2. Uczniowie, którzy przed rokiem szkolnym 2017/2018 rozpoczęli naukę w dotychczasowym czteroletnim technikum przystępują do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie zgodnie z przepisami rozdziału 3b ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu dotychczasowym.

3. Uczniowie, o których mowa w ust. 2, którzy nie uzyskali promocji do klasy programowo wyższej i powtarzają naukę, przystępują do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie zgodnie z przepisami rozdziału 3b ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

4. Uczniowie klas dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowej szkole I stopnia przystępują do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, o którym mowa w rozdziale 3b ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu dotychczasowym.

Art. 303. 1. Ustala się następujący maksymalny limit wydatków z budżetu państwa przeznaczonych na zadania związane z przeprowadzaniem egzaminu gimnazjalnego, egzaminu ósmoklasisty, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz egzaminów eksternistycznych:

1) w 2017 r. - 219 mln zł;

2) w 2018 r. - 228 mln zł;

3) w 2019 r. - 257 mln zł;

4) w 2020 r. - 240 mln zł;

5) w 2021 r. - 248 mln zł;

6) w 2022 r. - 262 mln zł;

7) w 2023 r. - 269 mln zł;

8) w 2024 r. - 277 mln zł;

9) w 2025 r. - 285 mln zł;

10) w 2026 r. - 293 mln zł.

2. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania monitoruje wykorzystanie limitów wydatków na zadanie, o którym mowa w ust. 1, oraz, w razie potrzeby, wdraża mechanizmy korygujące.

3. W przypadku gdy łączne wydatki budżetu państwa na zadania związane z przeprowadzaniem egzaminu gimnazjalnego, egzaminu ósmoklasisty, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz egzaminów eksternistycznych powodowałyby zagrożenie przekroczenia w danym roku budżetowym limitu określonego w ust. 1, minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określa warunki wynagradzania egzaminatorów i nauczycieli akademickich biorących udział w przeprowadzaniu części ustnej egzaminu maturalnego, określone na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 13 ustawy zmienianej w art. 15, w sposób powodujący wyeliminowanie zagrożenia przekroczenia w danym roku budżetowym limitu określonego w ust. 1.

Art. 304. Organy prowadzące w dniu 1 września 2017 r. szkoły podstawowe, w których zorganizowano oddziały przedszkolne, dostosują lokale, w których zorganizowano te oddziały, do warunków określonych w art. 126 ust. 1-3 ustawy - Prawo oświatowe i przepisach wydanych na podstawie art. 126 ust. 4 tej ustawy, w terminie do dnia 31 sierpnia 2022 r.

Art. 305. 1. Zezwolenia, o których mowa w art. 16 ust. 8 ustawy zmienianej w art. 15, wydane przed dniem 1 września 2017 r. pozostają w mocy.

2. Do wniosków o wydanie zezwolenia, o których mowa w art. 16 ust. 8 ustawy zmienianej w art. 15, złożonych do dnia 31 sierpnia 2017 r. stosuje się przepisy ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2017 r.

3. Do spełniania obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza przedszkolem, inną formą wychowania przedszkolnego lub szkołą, na podstawie zezwoleń, o których mowa w ust. 1 i 2, stosuje się przepisy ustawy - Prawo oświatowe.

Art. 306. 1. Szkoły lub placówki publiczne prowadzące działalność eksperymentalną zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 6 ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu dotychczasowym, dostosują swoją działalność do przepisów art. 45 ustawy - Prawo oświatowe, w terminie do dnia 31 sierpnia 2018 r.

2. Do wniosków o wyrażenie zgody na prowadzenie eksperymentu pedagogicznego w szkole lub placówce, który rozpoczyna się w roku szkolnym 2017/2018, stosuje się przepisy art. 45 ustawy - Prawo oświatowe, z tym że wnioski te mogą być składane w terminie do dnia 31 maja 2017 r.

3. Sprawy o wyrażenie zgody na prowadzenie eksperymentu wszczęte na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 6 ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu dotychczasowym, i niezakończone przed dniem 1 września 2017 r., rozpatruje się zgodnie z art. 45 ustawy - Prawo oświatowe. Wnioskodawca dostosuje wniosek o wyrażenie zgody na prowadzenie eksperymentu do wymagań określonych w art. 45 ustawy - Prawo oświatowe, w terminie do dnia 31 sierpnia 2018 r.

4. Jeżeli wnioskodawca nie dostosuje wniosku w terminie, o którym mowa w ust. 3, postępowanie umarza się.

5. Sprawy o wyrażenie zgody na prowadzenie eksperymentu w dotychczasowym gimnazjum, wszczęte na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 6 ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu dotychczasowym, i niezakończone przed dniem 1 września 2017 r., podlegają umorzeniu.

6. W przypadku niespełnienia warunku, o którym mowa w ust. 1, udzielone zgody wygasają z dniem 1 września 2018 r.

7. Szkoły niepubliczne niespełniające warunków określonych w art. 7 ust. 3 ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu dotychczasowym, które otrzymały uprawnienia szkoły publicznej, w tym po uznaniu ich za eksperymentalne, na podstawie art. 86 ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu dotychczasowym, dostosują swoją działalność do przepisów art. 178 ustawy - Prawo oświatowe, w terminie do dnia 31 sierpnia 2018 r.

8. Sprawy o nadanie szkole niepublicznej niespełniającej warunków określonych w art. 7 ust. 3 ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu dotychczasowym, uprawnień szkoły publicznej, w tym po uznaniu jej za eksperymentalną, na podstawie art. 86 ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu dotychczasowym, wszczęte i niezakończone przed dniem 1 września 2017 r., rozpatruje się zgodnie z art. 178 ustawy - Prawo oświatowe. Wnioskodawca dostosuje wniosek do wymagań określonych w art. 178 ustawy - Prawo oświatowe, w terminie do dnia 31 sierpnia 2018 r.

9. Jeżeli wnioskodawca nie dostosuje wniosku w terminie, o którym mowa w ust. 8, postępowanie umarza się.

10. Sprawy o nadanie dotychczasowemu gimnazjum niepublicznemu niespełniającemu warunków określonych w art. 7 ust. 3 ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu dotychczasowym, uprawnień szkoły publicznej, w tym po uznaniu jego za eksperymentalne, na podstawie art. 86 ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu dotychczasowym, wszczęte i niezakończone przed dniem 1 września 2017 r., podlegają umorzeniu.

11. W przypadku niespełnienia warunków, o których mowa w ust. 7, nadane uprawnienia wygasają z dniem 1 września 2018 r.

Art. 307. 1. Wszelkie czynności podjęte przed dniem 1 września 2017 r. na podstawie ustaw zmienianych w art. 4 i art. 15, w brzmieniu dotychczasowym, pozostają w mocy.

2. Czynności podejmowane na rok szkolny 2017/2018 i następne lata szkolne dotyczące organizowania i prowadzenia kształcenia, wychowania i opieki w jednostkach organizacyjnych systemu oświaty, oraz realizowania zadań oświatowych w tych latach szkolnych, są podejmowane zgodnie z przepisami ustawy - Prawo oświatowe oraz ustaw zmienianych w art. 4 i art. 15, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, a także zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie tych ustaw, o ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej.

Art. 308. 1. Przepisy dotyczące szkół ponadpodstawowych stosuje się również do szkół ponadgimnazjalnych i klas dotychczasowych szkół ponadgimnazjalnych w szkołach ponadpodstawowych do czasu wygaśnięcia kształcenia w tych szkołach i klasach, z uwzględnieniem zmian wynikających z niniejszej ustawy.

2. Do uczniów i słuchaczy dotychczasowego gimnazjum stosuje się przepisy dotychczasowe.

Art. 309. 1. Od dnia 1 września 2017 r. do czasu zakończenia kształcenia w dotychczasowych gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych nadzór pedagogiczny nad tymi szkołami jest sprawowany zgodnie z przepisami ustawy - Prawo oświatowe.

2. Do czynności z zakresu nadzoru pedagogicznego podjętych i niezakończonych przed dniem 1 września 2017 r. stosuje się przepisy ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu dotychczasowym.

Art. 310. Jeżeli w skład centrum kształcenia zawodowego i ustawicznego, o którym mowa w art. 62a ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu dotychczasowym, działającego przed dniem 1 września 2017 r., nie wchodzi placówka kształcenia praktycznego, organ prowadzący może prowadzić to centrum na dotychczasowych zasadach.

Art. 311. Indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne opracowane przed dniem 1 września 2017 r. zachowują ważność do dnia 1 października 2017 r.

Art. 312. 1. Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenia o potrzebie indywidualnego rocznego przygotowania przedszkolnego, orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania i orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, o których mowa w art. 71b ust. 3 ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu dotychczasowym, wydane przed dniem 1 września 2017 r., zachowują ważność na okres, na jaki zostały wydane, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.

2. Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przed dniem 1 września 2017 r. na okres:

1) I etapu edukacyjnego - zachowują ważność do czasu zakończenia kształcenia w klasie IV szkoły podstawowej;

2) II etapu edukacyjnego - zachowują ważność do czasu zakończenia kształcenia w szkole podstawowej.

3. Orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania wydane przed dniem 1 września 2017 r. na okres:

1) I etapu edukacyjnego - zachowują ważność do czasu zakończenia kształcenia w klasie III szkoły podstawowej;

2) II etapu edukacyjnego - zachowują ważność do czasu zakończenia kształcenia w klasie VI szkoły podstawowej;

3) kształcenia w szkole podstawowej - zachowują ważność do czasu zakończenia kształcenia w klasie VI szkoły podstawowej.

Art. 313. Zespoły wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, o których mowa w art. 71b ust. 2a ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu dotychczasowym, utworzone w publicznych i niepublicznych młodzieżowych ośrodkach wychowawczych oraz młodzieżowych ośrodkach socjoterapii przed dniem 1 września 2017 r., działają do czasu zakończenia realizacji wczesnego wspomagania rozwoju dzieci objętych tym wspomaganiem na podstawie dotychczasowych przepisów, nie dłużej jednak niż do podjęcia nauki w szkole podstawowej przez te dzieci.

Art. 314. 1. Do postępowań dotyczących wydawania opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, o których mowa w art. 71b ust. 3 i 3a ustawy zmienianej w art. 15, wszczętych i niezakończonych przed dniem 1 lutego 2017 r., stosuje się przepisy dotychczasowe.

2. Od dnia 1 lutego 2017 r. opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, o których mowa w art. 71b ust. 3 i 3a ustawy zmienianej w art. 15, mogą wydawać wyłącznie zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w tym w poradniach specjalistycznych.

Art. 315. Opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, wydane na podstawie art. 71b ust. 3 i 3a ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu dotychczasowym, zachowują ważność.

Art. 316. Niepubliczne przedszkola, szkoły podstawowe, w tym specjalne, inne formy wychowania przedszkolnego, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, specjalne ośrodki wychowawcze, ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze i poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w których przed dniem 1 września 2017 r. został utworzony zespół wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, dostosują swoją działalność do warunków określonych w art. 175 ustawy - Prawo oświatowe, w terminie do dnia 30 września 2017 r.

Art. 317. Do spraw o uznanie świadectwa lub innego dokumentu, o których mowa w art. 93 ust. 3 ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu dotychczasowym, albo o potwierdzenie wykształcenia lub uprawnień do kontynuacji nauki, o których mowa w art. 93a ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu dotychczasowym, wszczętych i niezakończonych przed dniem 1 września 2017 r., stosuje się przepisy dotychczasowe.

Art. 317a. Do przyjmowania w roku szkolnym 2016/2017 dzieci i uczniów przybywających z zagranicy do przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i szkół, z wyjątkiem dotychczasowych gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, a także placówek, stosuje się przepisy wydane na podstawie art. 94a ust. 6 ustawy zmienianej w art. 15 w brzmieniu dotychczasowym, z tym że zamiast odpowiednich przepisów ustawy zmienianej w art. 15 w brzmieniu dotychczasowym dotyczących przyjmowania do publicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek stosuje się odpowiednie przepisy rozdziału 6 ustawy - Prawo oświatowe.

Art. 318. W roku szkolnym 2017/2018 i 2018/2019 przepis art. 105 ustawy - Prawo oświatowe stosuje się odpowiednio do dotychczasowych gimnazjów, jeżeli zachodzi potrzeba zapewnienia zajęć świetlicowych.

Art. 319. 1. Do postępowań w sprawie udzielenia akredytacji placówkom doskonalenia nauczycieli, wszczętych i niezakończonych przed dniem 1 września 2017 r., stosuje się przepisy ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu dotychczasowym.

2. Placówki doskonalenia nauczycieli, które uzyskały akredytację na podstawie przepisów ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu dotychczasowym, zachowują tę akredytację do dnia 31 sierpnia 2020 r. Przepisy art. 184 ust. 8 ustawy - Prawo oświatowe stosuje się odpowiednio.

Art. 320. 1. Placówki doskonalenia nauczycieli, które nie uzyskały akredytacji na podstawie przepisów ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu dotychczasowym, są obowiązane uzyskać akredytację na podstawie przepisów rozdziału 9 ustawy - Prawo oświatowe w terminie do dnia 31 sierpnia 2019 r. W przypadku nieuzyskania akredytacji w tym terminie placówka doskonalenia nauczycieli ulega likwidacji z dniem 1 września 2019 r.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do publicznych placówek doskonalenia nauczycieli, o których mowa w art. 8 ust. 5 pkt 1 lit. b, ust. 6, ust. 7 pkt 2 i ust. 14 ustawy - Prawo oświatowe.

Art. 321. Do dnia 31 sierpnia 2019 r. kurator oświaty sprawuje nadzór pedagogiczny także nad placówkami doskonalenia nauczycieli, z wyjątkiem publicznych placówek doskonalenia nauczycieli, o których mowa w art. 8 ust. 5 pkt 1 lit. b, ust. 6, ust. 7 pkt 2 i ust. 14 ustawy - Prawo oświatowe.

Art. 322. 1. Dotychczasowe statuty przedszkoli, szkół podstawowych, szkół specjalnych przysposabiających do pracy i szkół policealnych zachowują moc do dnia wejścia w życie statutów wydanych na podstawie ustawy - Prawo oświatowe, nie dłużej jednak niż do dnia 30 listopada 2017 r.

2. Dotychczasowe statuty dotychczasowych trzyletnich liceów ogólnokształcących i dotychczasowych czteroletnich techników zachowują moc do dnia wejścia w życie statutów wydanych na podstawie ustawy - Prawo oświatowe, nie dłużej jednak niż do dnia 30 listopada 2019 r.

3. Dotychczasowe statuty dotychczasowych zasadniczych szkół zawodowych zachowują moc do dnia wejścia w życie statutów branżowych szkół I stopnia wydanych na podstawie ustawy - Prawo oświatowe, nie dłużej jednak niż do dnia 30 listopada 2017 r.

4. W przypadku statutów, o których mowa w ust. 1-3, przepisy art. 72 ust. 1, art. 80 ust. 2 pkt 1 oraz art. 82 ust. 2 ustawy - Prawo oświatowe stosuje się odpowiednio.

5. Dotychczasowe statuty dotychczasowych gimnazjów zachowują moc do czasu zakończenia kształcenia w tych szkołach.

6. Statuty szkół podstawowych, liceów ogólnokształcących, techników i branżowych szkół I stopnia, w których są prowadzone klasy dotychczasowego gimnazjum, zawierają postanowienia dotyczące tych klas.

7. Statuty branżowych szkół I stopnia, w których są prowadzone klasy dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej, zawierają postanowienia dotyczące tych klas.

8. Statuty czteroletnich liceów ogólnokształcących, w których są prowadzone klasy dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego, zawierają postanowienia dotyczące tych klas.

9. Statuty pięcioletnich techników, w których są prowadzone klasy dotychczasowego czteroletniego technikum, zawierają postanowienia dotyczące tych klas.

Art. 323. W przypadku szkoły, do której odpowiednio z dniem 1 września 2017 r., z dniem 1 września 2018 r. albo z dniem 1 września 2019 r. zostanie włączone gimnazjum, arkusz organizacji szkoły odpowiednio na rok szkolny 2017/2018, 2018/2019 albo 2019/2020 opracowuje dyrektor tej szkoły we współpracy z dyrektorem dotychczasowego gimnazjum.

Art. 324. W przypadku połączenia szkół lub placówek w zespół, wyłączenia z zespołu niektórych szkół lub placówek, włączenia do zespołu innych szkół lub placówek lub rozwiązania zespołu, które mają nastąpić w roku szkolnym 2017/2018 i 2018/2019, nie stosuje się przepisów art. 91 ust. 9 i 10 ustawy - Prawo oświatowe.

Art. 325. Do dnia 31 sierpnia 2019 r. szkolne punkty konsultacyjne oraz szkoły i zespoły szkół, o których mowa w art. 8 ust. 5 pkt 1 lit. a oraz pkt 2 lit. c ustawy - Prawo oświatowe, umożliwiają uczniom uczęszczającym do szkół działających w systemach oświaty innych krajów uzupełnianie wykształcenia także w zakresie dotychczasowego gimnazjum, zgodnie z ramami programowymi kształcenia uzupełniającego i planami nauczania dla szkolnych punktów konsultacyjnych.

Art. 326. 1. Z dniem 1 września 2017 r. dotacja, o której mowa w art. 80 ust. 2c, 2da, 2dc, 3 i 3ab-3ae oraz art. 90 ust. 1a, 1ba, 2a, 2ea, 2ec, 3 i 3ab-3ad ustawy zmienianej w art. 15, przyznana dotychczasowej szkole podstawowej, prowadzonej przez osobę prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną, przysługuje szkole podstawowej, o której mowa w art. 117, art. 129 ust. 1 pkt 2, art. 176 ust. 1, art. 182 ust. 1 pkt 2, art. 191 ust. 1 i art. 201 ust. 1 pkt 2, ust. 2 pkt 2 i ust. 3 pkt 2.

2. Z dniem 1 września 2017 r. dotacja, o której mowa w art. 80 ust. 3, 3ab-3ad i 8 oraz art. 90 ust. 2a, 3ab-3ad, 3b i 8 ustawy zmienianej w art. 15, przyznana dotychczasowej zasadniczej szkole zawodowej, prowadzonej przez osobę prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną, przysługuje branżowej szkole I stopnia, o której mowa w art. 129 ust. 3 pkt 10, art. 162 ust. 1, art. 196 ust. 1 i art. 201 ust. 2 pkt 8 i ust. 3 pkt 8.

3. Z dniem 1 września 2017 r. dotacja, o której mowa w art. 80 ust. 3 i 3ab-3ad oraz art. 90 ust. 2a, 3ab-3ad i 3b ustawy zmienianej w art. 15, przyznana dotychczasowej szkole specjalnej przysposabiającej do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, prowadzonej przez osobę prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną, przysługuje szkole specjalnej przysposabiającej do pracy, o której mowa w art. 172 ust. 2.

4. Z dniem 1 września 2017 r. dotacja, o której mowa w art. 80 ust. 3ab, 3ac, 3ae i 8 oraz art. 90 ust. 3, 3ab, 3ac, 3b i 8 ustawy zmienianej w art. 15, przyznana dotychczasowej szkole policealnej, prowadzonej przez osobę prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną, przysługuje szkole policealnej, o której mowa w art. 174 ust. 2.

5. W przypadkach, o których mowa w ust. 1-4, przepisy art. 78a-78e, art. 80 i art. 89b-90 ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, stosuje się odpowiednio.

Art. 327. 1. Z dniem 1 września 2019 r. dotacja, o której mowa w art. 80 ust. 3 i 3ab-3ae oraz art. 90 ust. 2a, 3, 3ab-3ad i 3b ustawy zmienianej w art. 15, przyznana dotychczasowemu trzyletniemu liceum ogólnokształcącemu, prowadzonemu przez osobę prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną, przysługuje czteroletniemu liceum ogólnokształcącemu, o którym mowa w art. 129 ust. 3 pkt 7, art. 146 ust. 1, art. 184 ust. 1, art. 193 ust. 1 i art. 201 ust. 1 pkt 4, ust. 2 pkt 4 i ust. 3 pkt 4.

2. Z dniem 1 września 2019 r. dotacja, o której mowa w art. 80 ust. 3, 3ab-3ad i 8 oraz art. 90 ust. 2a, 3ab-3ad, 3b i 8 ustawy zmienianej w art. 15, przyznana dotychczasowemu czteroletniemu technikum, prowadzonemu przez osobę prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną, przysługuje pięcioletniemu technikum, o którym mowa w art. 129 ust. 3 pkt 8, art. 152 ust. 1, art. 193 ust. 2 i art. 201 ust. 1 pkt 6, ust. 2 pkt 6 i ust. 3 pkt 6.

3. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 i 2, przepisy art. 78a-78e, art. 80 i art. 89b-90 ustawy zmienianej w art. 15, stosuje się odpowiednio.

Art. 328. W latach 2017-2019 przez podstawową kwotę dotacji, o której mowa w art. 78b ust. 3 ustawy zmienianej w art. 15, dla gimnazjów i klas dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach podstawowych, liceach ogólnokształcących, technikach i branżowych szkołach I stopnia, danego rodzaju, należy rozumieć kwotę wydatków bieżących zaplanowanych na prowadzenie przez jednostkę samorządu terytorialnego dotychczasowych gimnazjów i klas dotychczasowego gimnazjum w szkołach podstawowych, liceach ogólnokształcących, technikach i branżowych szkołach I stopnia, danego rodzaju, pomniejszonych o:

1) zaplanowane na rok budżetowy w budżecie jednostki samorządu terytorialnego opłaty za wyżywienie w tych gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum w szkołach podstawowych, liceach ogólnokształcących, technikach i branżowych szkołach I stopnia, stanowiące dochody budżetu jednostki samorządu terytorialnego,

2) sumę iloczynów odpowiednich kwot przewidzianych w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego na uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie lub zagrożonych niedostosowaniem społecznym w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum w szkołach podstawowych, liceach ogólnokształcących, technikach i branżowych szkołach I stopnia, danego rodzaju, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy - Prawo oświatowe, wydane ze względu na odpowiednie rodzaje niepełnosprawności, niedostosowanie społeczne lub zagrożenie niedostosowaniem społecznym, oraz statystycznej liczby tych uczniów w tych gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum, z wyłączeniem uczniów szkół specjalnych,

3) zaplanowane na rok budżetowy w budżecie jednostki samorządu terytorialnego wydatki bieżące finansowane z użyciem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na prowadzenie tych gimnazjów i klas dotychczasowego gimnazjum,

4) iloczyn kwoty przewidzianej w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego na uczestnika zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum w szkołach podstawowych, liceach ogólnokształcących, technikach i branżowych szkołach I stopnia, danego rodzaju, posiadającego orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy - Prawo oświatowe, oraz statystycznej liczby uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w tych gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum,

5) zaplanowaną na rok budżetowy w budżecie jednostki samorządu terytorialnego kwotę dotacji, o której mowa w art. 22ae ust. 3 ustawy zmienianej w art. 15, dla tych gimnazjów i klas dotychczasowego gimnazjum,

6) zaplanowane na rok budżetowy w budżecie jednostki samorządu terytorialnego wydatki bieżące na finansowanie działalności internatów w tych gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum,

7) zaplanowane na rok budżetowy w budżecie jednostki samorządu terytorialnego wydatki bieżące na programy, o których mowa w art. 90u ustawy zmienianej w art. 15, w tych gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum

- i podzielonych przez statystyczną liczbę uczniów w tych gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum w szkołach podstawowych, liceach ogólnokształcących, technikach i branżowych szkołach I stopnia, danego rodzaju, pomniejszoną, w przypadku szkół niebędących szkołami specjalnymi, o statystyczną liczbę uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie lub zagrożonych niedostosowaniem społecznym w tych gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy - Prawo oświatowe, wydane ze względu na odpowiednie rodzaje niepełnosprawności, niedostosowanie społeczne lub zagrożenie niedostosowaniem społecznym.

Art. 329. W latach 2019-2023 przez podstawową kwotę dotacji, o której mowa w art. 78b ust. 3 ustawy zmienianej w art. 15, dla czteroletnich liceów ogólnokształcących i klas dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego prowadzonych w czteroletnich liceach ogólnokształcących, danego rodzaju, należy rozumieć kwotę wydatków bieżących zaplanowanych na prowadzenie przez jednostkę samorządu terytorialnego czteroletnich liceów ogólnokształcących i klas dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego w czteroletnich liceach ogólnokształcących, danego rodzaju, pomniejszonych o:

1) zaplanowane na rok budżetowy w budżecie jednostki samorządu terytorialnego opłaty za wyżywienie w tych czteroletnich liceach ogólnokształcących i klasach dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego w czteroletnich liceach ogólnokształcących, stanowiące dochody budżetu jednostki samorządu terytorialnego,

2) sumę iloczynów odpowiednich kwot przewidzianych w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego na uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie lub zagrożonych niedostosowaniem społecznym w czteroletnich liceach ogólnokształcących i klasach dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego w czteroletnich liceach ogólnokształcących, danego rodzaju, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy - Prawo oświatowe, wydane ze względu na odpowiednie rodzaje niepełnosprawności, niedostosowanie społeczne lub zagrożenie niedostosowaniem społecznym, oraz statystycznej liczby tych uczniów w tych czteroletnich liceach ogólnokształcących i klasach dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego w czteroletnich liceach ogólnokształcących, z wyłączeniem uczniów szkół specjalnych,

3) zaplanowane na rok budżetowy w budżecie jednostki samorządu terytorialnego wydatki bieżące finansowane z użyciem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na prowadzenie tych czteroletnich liceów ogólnokształcących i klas dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego w czteroletnich liceach ogólnokształcących,

4) iloczyn kwoty przewidzianej w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego na uczestnika zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w czteroletnich liceach ogólnokształcących i klasach dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego w czteroletnich liceach ogólnokształcących, danego rodzaju, posiadającego orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy - Prawo oświatowe, oraz statystycznej liczby uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w tych czteroletnich liceach ogólnokształcących i klasach dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego w czteroletnich liceach ogólnokształcących,

5) zaplanowane na rok budżetowy w budżecie jednostki samorządu terytorialnego wydatki bieżące na finansowanie działalności internatów w tych czteroletnich liceach ogólnokształcących i klasach dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego w czteroletnich liceach ogólnokształcących,

6) zaplanowane na rok budżetowy w budżecie jednostki samorządu terytorialnego wydatki bieżące na programy, o których mowa w art. 90u ustawy zmienianej w art. 15, w tych czteroletnich liceach ogólnokształcących i klasach dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego w czteroletnich liceach ogólnokształcących

- i podzielonych przez statystyczną liczbę uczniów w tych czteroletnich liceach ogólnokształcących i klasach dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego w czteroletnich liceach ogólnokształcących, pomniejszoną, w przypadku szkół niebędących szkołami specjalnymi, o statystyczną liczbę uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie lub zagrożonych niedostosowaniem społecznym w tych czteroletnich liceach ogólnokształcących i klasach dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego w czteroletnich liceach ogólnokształcących, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy - Prawo oświatowe, wydane ze względu na odpowiednie rodzaje niepełnosprawności, niedostosowanie społeczne lub zagrożenie niedostosowaniem społecznym.

Art. 330. W latach 2019-2023 przez podstawową kwotę dotacji, o której mowa w art. 78b ust. 3 ustawy zmienianej w art. 15, dla pięcioletnich techników i klas dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonych w pięcioletnich technikach, danego rodzaju, należy rozumieć kwotę wydatków bieżących zaplanowanych na prowadzenie przez jednostkę samorządu terytorialnego pięcioletnich techników i klas dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonych w pięcioletnich technikach, danego rodzaju, pomniejszonych o:

1) zaplanowane na rok budżetowy w budżecie jednostki samorządu terytorialnego opłaty za wyżywienie w tych pięcioletnich technikach i klasach dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonych w pięcioletnich technikach, stanowiące dochody budżetu jednostki samorządu terytorialnego,

2) sumę iloczynów odpowiednich kwot przewidzianych w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego na uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie lub zagrożonych niedostosowaniem społecznym w pięcioletnich technikach i klasach dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonych w pięcioletnich technikach, danego rodzaju, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy - Prawo oświatowe, wydane ze względu na odpowiednie rodzaje niepełnosprawności, niedostosowanie społeczne lub zagrożenie niedostosowaniem społecznym, oraz statystycznej liczby tych uczniów w tych pięcioletnich technikach i klasach dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonych w pięcioletnich technikach, z wyłączeniem uczniów szkół specjalnych,

3) zaplanowane na rok budżetowy w budżecie jednostki samorządu terytorialnego wydatki bieżące finansowane z użyciem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na prowadzenie tych pięcioletnich techników i klas dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonych w pięcioletnich technikach,

4) iloczyn kwoty przewidzianej w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego na uczestnika zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w pięcioletnich technikach i klasach dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonych w pięcioletnich technikach, danego rodzaju, posiadającego orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy - Prawo oświatowe, oraz statystycznej liczby uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w tych pięcioletnich technikach i klasach dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonych w pięcioletnich technikach,

5) zaplanowane na rok budżetowy w budżecie jednostki samorządu terytorialnego wydatki bieżące na finansowanie działalności internatów w tych pięcioletnich technikach i klasach dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonych w pięcioletnich technikach,

6) zaplanowane na rok budżetowy w budżecie jednostki samorządu terytorialnego wydatki bieżące na programy, o których mowa w art. 90u ustawy zmienianej w art. 15, w tych pięcioletnich technikach i klasach dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonych w pięcioletnich technikach

- i podzielonych przez statystyczną liczbę uczniów w tych pięcioletnich technikach i klasach dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonych w pięcioletnich technikach, pomniejszoną, w przypadku szkół niebędących szkołami specjalnymi, o statystyczną liczbę uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie lub zagrożonych niedostosowaniem społecznym w tych pięcioletnich technikach i klasach dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonych w pięcioletnich technikach, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy - Prawo oświatowe, wydane ze względu na odpowiednie rodzaje niepełnosprawności, niedostosowanie społeczne lub zagrożenie niedostosowaniem społecznym.

Art. 331. W latach 2017-2019 przez podstawową kwotę dotacji, o której mowa w art. 78b ust. 3 ustawy zmienianej w art. 15, dla branżowych szkół I stopnia i klas dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia, danego rodzaju, należy rozumieć kwotę wydatków bieżących zaplanowanych na prowadzenie przez jednostkę samorządu terytorialnego branżowych szkół I stopnia i klas dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia, danego rodzaju, pomniejszonych o:

1) zaplanowane na rok budżetowy w budżecie jednostki samorządu terytorialnego opłaty za wyżywienie w tych branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia, stanowiące dochody budżetu jednostki samorządu terytorialnego,

2) sumę iloczynów odpowiednich kwot przewidzianych w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego na uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie lub zagrożonych niedostosowaniem społecznym w branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia, danego rodzaju, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy - Prawo oświatowe, wydane ze względu na odpowiednie rodzaje niepełnosprawności, niedostosowanie społeczne lub zagrożenie niedostosowaniem społecznym, oraz statystycznej liczby tych uczniów w tych branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w tych szkołach, z wyłączeniem uczniów szkół specjalnych,

3) zaplanowane na rok budżetowy w budżecie jednostki samorządu terytorialnego wydatki bieżące finansowane z użyciem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na prowadzenie tych branżowych szkół I stopnia i klas dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia,

4) iloczyn kwoty przewidzianej w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego na uczestnika zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia, danego rodzaju, posiadającego orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy - Prawo oświatowe, oraz statystycznej liczby uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w tych branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w tych szkołach,

5) zaplanowane na rok budżetowy w budżecie jednostki samorządu terytorialnego wydatki bieżące na finansowanie działalności internatów w tych branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w tych szkołach,

6) zaplanowane na rok budżetowy w budżecie jednostki samorządu terytorialnego wydatki bieżące na programy, o których mowa w art. 90u ustawy zmienianej w art. 15, w tych branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w tych szkołach

- i podzielonych przez statystyczną liczbę uczniów w tych branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia, pomniejszoną, w przypadku szkół niebędących szkołami specjalnymi, o statystyczną liczbę uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie lub zagrożonych niedostosowaniem społecznym w tych branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy - Prawo oświatowe, wydane ze względu na odpowiednie rodzaje niepełnosprawności, niedostosowanie społeczne lub zagrożenie niedostosowaniem społecznym.

Art. 332. 1. W przypadku przekształcenia dotychczasowego gimnazjum albo włączenia dotychczasowego gimnazjum do szkoły podstawowej, liceum ogólnokształcącego, technikum albo branżowej szkoły I stopnia, o którym mowa w art. 129 ust. 1 i 3, art. 182 ust. 1, art. 200 ust. 1 i art. 201 ust. 1-3 dotacje, o których mowa w art. 80 ust. 3 i 3ab-3ae oraz art. 90 ust. 2a, 3 i 3ab-3ad ustawy zmienianej w art. 15, przyznane dotychczasowym gimnazjom, od dnia przekształcenia dotychczasowego gimnazjum odpowiednio w szkołę podstawową, liceum ogólnokształcące, technikum lub branżową szkołę I stopnia lub włączenia gimnazjum do szkoły podstawowej, liceum ogólnokształcącego, technikum lub branżowej szkoły I stopnia, przysługują na uczniów klas dotychczasowego gimnazjum.

2. W przypadku przekształcenia dotychczasowego gimnazjum albo włączenia dotychczasowego gimnazjum do szkoły podstawowej, liceum ogólnokształcącego, technikum albo branżowej szkoły I stopnia, o którym mowa w art. 129 ust. 1 i 3, art. 182 ust. 1, art. 200 ust. 1 i art. 201 ust. 1-3 w roku kalendarzowym, w którym nastąpiło przekształcenie dotychczasowego gimnazjum odpowiednio w szkołę podstawową, liceum ogólnokształcące, technikum lub branżową szkołę I stopnia lub włączenie dotychczasowego gimnazjum do szkoły podstawowej, liceum ogólnokształcącego, technikum lub branżowej szkoły I stopnia, organem udzielającym dotacji, o której mowa w art. 80 ust. 3 i 3ab-3ae oraz art. 90 ust. 2a, 3 i 3ab-3ad ustawy zmienianej w art. 15, na uczniów klas dotychczasowego gimnazjum jest organ, który odpowiednio wydał zezwolenie na założenie dotychczasowego gimnazjum albo dokonał wpisu dotychczasowego gimnazjum do ewidencji szkół niepublicznych.

3. W przypadku przekształcenia dotychczasowego gimnazjum albo włączenia dotychczasowego gimnazjum do szkoły podstawowej, liceum ogólnokształcącego, technikum albo branżowej szkoły I stopnia, o którym mowa w art. 129 ust. 1 i 3, art. 182 ust. 1, art. 200 ust. 1 i art. 201 ust. 1-3 w roku kalendarzowym, innym niż wymieniony w ust. 2, organem udzielającym dotacji, o której mowa w art. 80 ust. 3 i 3ab-3ae oraz art. 90 ust. 2a, 3 i 3ab-3ad ustawy zmienianej w art. 15, na uczniów klas dotychczasowego gimnazjum jest organ, który dokonał zmiany zezwolenia zgodnie z art. 132 i art. 139 ust. 11, albo zmiany wpisu do ewidencji szkół niepublicznych zgodnie z art. 136 i art. 142 ust. 10.

4. Organ udzielający dotacji, o którym mowa w ust. 3, oblicza wysokość dotacji na podstawie podstawowej kwoty dotacji, o której mowa w art. 78b ust. 3 ustawy zmienianej w art. 15, określonej przez jednostkę samorządu terytorialnego, która odpowiednio wydała zezwolenie na założenie dotychczasowego gimnazjum, które zostało przekształcone odpowiednio w szkołę podstawową, liceum ogólnokształcące, technikum lub branżową szkołę I stopnia lub włączone do szkoły podstawowej, liceum ogólnokształcącego, technikum lub branżowej szkoły I stopnia albo dokonała wpisu tego gimnazjum do ewidencji szkół niepublicznych.

5. W przypadku przekształcenia dotychczasowego gimnazjum albo włączenia dotychczasowego gimnazjum do szkoły podstawowej, liceum ogólnokształcącego, technikum albo branżowej szkoły I stopnia, o którym mowa w art. 129 ust. 1 i 3, art. 182 ust. 1, art. 200 ust. 1 i art. 201 ust. 1-3 dotację, o której mowa w art. 80 ust. 2c-3, 3ab- 3ae i 8 oraz art. 90 ust. 1a, 1ba, 2a, 2ea, 2ec, 3, 3ab-3ad i 8, ustawy zmienianej w art. 15, przyznaje się odpowiednio szkole podstawowej, liceum ogólnokształcącemu, technikum i branżowej szkole I stopnia od dnia rozpoczęcia działalności, określonego zgodnie z art. 129 ust. 2 i 4-6.

6. W przypadkach, o których mowa w ust. 1-5, przepisy art. 78a-78e, art. 80 i art. 89b-90 ustawy zmienianej w art. 15, stosuje się odpowiednio.

Art. 333. 1. Zezwolenia na założenie szkół i placówek publicznych, wydane na podstawie art. 58 ust. 3 ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu dotychczasowym, pozostają w mocy.

2. Do wniosków o udzielenie zezwolenia na założenie szkoły lub placówki publicznej, złożonych zgodnie z art. 58 ust. 3 i 4 ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu dotychczasowym, i nierozpatrzonych przed dniem 1 września 2017 r., stosuje się przepisy art. 88 ustawy - Prawo oświatowe, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4.

3. W przypadku złożenia wniosku o udzielenie zezwolenia na założenie dotychczasowej sześcioletniej szkoły podstawowej lub dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej osoba prawna inna niż jednostka samorządu terytorialnego lub osoba fizyczna, w terminie do dnia 28 lutego 2017 r., uzupełni wniosek i przedłoży właściwemu organowi jednostki samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 88 ust. 4 ustawy - Prawo oświatowe:

1) projekt aktu założycielskiego odpowiednio publicznej ośmioletniej szkoły podstawowej lub publicznej branżowej szkoły I stopnia oraz projekt statutu tej szkoły, dostosowane do przepisów ustawy - Prawo oświatowe;

2) wykaz nauczycieli przewidzianych do zatrudnienia w odpowiednio publicznej ośmioletniej szkole podstawowej albo publicznej branżowej szkole I stopnia, zawierający imiona i nazwiska nauczycieli oraz informację o ich kwalifikacjach;

3) zobowiązanie do zapewnienia warunków działania szkoły publicznej, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki, oraz zobowiązanie do przestrzegania przepisów dotyczących szkół publicznych.

4. Wnioski o udzielenie zezwolenia na założenie publicznego gimnazjum, złożone zgodnie z art. 58 ust. 3 i 4 ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu dotychczasowym, i nierozpatrzone przed dniem 1 września 2017 r., pozostawia się bez rozpoznania.

Art. 334. Do dnia 31 sierpnia 2019 r. przepisy art. 88 ust. 1-5, 7 i 8 ustawy - Prawo oświatowe oraz przepisy wydane na podstawie art. 366 stosuje się także do wydawania zezwoleń na założenie przez osobę prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną dotychczasowego publicznego trzyletniego liceum ogólnokształcącego oraz dotychczasowego publicznego czteroletniego technikum.

Art. 335. 1. Z dniem 1 września 2017 r. ewidencja szkół i placówek niepublicznych, o której mowa w art. 82 ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu dotychczasowym, staje się ewidencją szkół i placówek niepublicznych, o której mowa w art. 168 ustawy - Prawo oświatowe.

2. Do dnia 31 sierpnia 2019 r. do ewidencji, o której mowa w ust. 1, wpisuje się dotychczasowe niepubliczne trzyletnie liceum ogólnokształcące oraz dotychczasowe niepubliczne czteroletnie technikum.

3. Do dotychczasowych niepublicznych trzyletnich liceów ogólnokształcących oraz dotychczasowych niepublicznych czteroletnich techników, o których mowa w ust. 2, przepisy rozdziału 8 ustawy - Prawo oświatowe stosuje się odpowiednio.

Art. 336. 1. Do zgłoszeń do ewidencji szkół niepublicznych, o której mowa w art. 82 ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu dotychczasowym, złożonych i nierozpatrzonych przed dniem 1 września 2017 r., stosuje się przepisy art. 168 ustawy - Prawo oświatowe, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.

2. W przypadku złożenia zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1, dotyczącego dotychczasowej sześcioletniej szkoły podstawowej lub dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej, osoba prawna inna niż jednostka samorządu terytorialnego lub osoba fizyczna, w terminie do dnia 28 lutego 2017 r. uzupełni zgłoszenie i przedłoży właściwemu organowi jednostki samorządu terytorialnego, o którym mowa w art. 168 ust. 1 ustawy - Prawo oświatowe:

1) wykaz nauczycieli przewidzianych do zatrudnienia odpowiednio w niepublicznej ośmioletniej szkole podstawowej albo niepublicznej branżowej szkole I stopnia, zawierający imiona i nazwiska nauczycieli oraz informację o ich kwalifikacjach;

2) statut odpowiednio niepublicznej ośmioletniej szkoły podstawowej albo niepublicznej branżowej szkoły I stopnia, dostosowany do przepisów ustawy - Prawo oświatowe;

3) zobowiązanie do przestrzegania wymagań określonych w art. 14 ust. 3 ustawy - Prawo oświatowe;

4) informację o miejscu prowadzenia szkoły;

5) zobowiązanie do zapewnienia warunków lokalowych umożliwiających:

a) prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych,

b) realizację innych zadań statutowych;

6) zobowiązanie do zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki.

3. Zgłoszenia do ewidencji szkół niepublicznych, o której mowa w art. 82 ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu dotychczasowym, dotyczące niepublicznego gimnazjum, złożone zgodnie z art. 82 ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu dotychczasowym, i nierozpatrzone przed dniem 1 września 2017 r. pozostawia się bez rozpoznania.

Art. 337. 1. Wykazy, o których mowa w art. 22ap ustawy zmienianej w art. 15, prowadzi się odrębnie dla podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego uwzględniających podstawę programową kształcenia ogólnego określoną w przepisach wydanych na podstawie:

1) art. 22 ust. 2 pkt 2 lit. b ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu dotychczasowym;

2) art. 47 ust. 1 pkt 1 lit. b-h ustawy - Prawo oświatowe.

2. Wykazy, o których mowa w art. 22ap ustawy zmienianej w art. 15, prowadzi się odrębnie dla podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego uwzgledniających podstawę programową kształcenia w zawodach określoną w przepisach wydanych na podstawie:

1) art. 22 ust. 2 pkt 2a ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu dotychczasowym;

2) art. 47 ust. 1 pkt 2 ustawy - Prawo oświatowe.

3. Podręczniki, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1, podlegają wpisowi z urzędu do odpowiednich wykazów podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego.

4. Podręczniki, o których mowa odpowiednio w ust. 6 i 7, są wpisywane do wykazu, o którym mowa w art. 22ap ustawy zmienianej w art. 15, dla podręczników, o których mowa odpowiednio w ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1.

5. Decyzje o dopuszczeniu do użytku szkolnego podręczników do danych zajęć z zakresu kształcenia ogólnego, uwzględniających podstawę programową kształcenia ogólnego określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 2 lit. b ustawy zmienianej w art. 15, do:

1) klasy I i IV dotychczasowej sześcioletniej szkoły podstawowej - wygasają z dniem 31 sierpnia 2017 r.,

2) klasy II i V dotychczasowej sześcioletniej szkoły podstawowej - wygasają z dniem 31 sierpnia 2018 r.,

3) klasy III i VI dotychczasowej sześcioletniej szkoły podstawowej - wygasają z dniem 31 sierpnia 2019 r.,

4) dotychczasowego gimnazjum - wygasają z dniem 29 lutego 2020 r.,

5) szkoły ponadgimnazjalnej, o której mowa w art. 9 ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu dotychczasowym - wygasają z dniem 31 sierpnia 2022 r.,

6) szkół ponadgimnazjalnych, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 3 lit. b i c ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu dotychczasowym - wygasają z dniem 31 sierpnia 2023 r.,

7) szkoły ponadgimnazjalnej, o której mowa w art. 9 ust. 1 pkt 3 lit. d ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu dotychczasowym - wygasają z dniem 31 sierpnia 2019 r.

- z wyjątkiem podręczników do kształcenia specjalnego i podręczników do kształcenia uczniów w zakresie niezbędnym do podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej.

6. Do postępowań wszczętych i niezakończonych, przed dniem 15 lutego 2017 r., w sprawach o dopuszczenie do użytku szkolnego podręczników do:

1) danych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego w dotychczasowej sześcioletniej szkole podstawowej, dotychczasowym gimnazjum i szkołach ponadgimnazjalnych, uwzględniających podstawę programową kształcenia ogólnego określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 2 lit. b ustawy zmienianej w art. 15,

2) kształcenia w zawodach w szkołach ponadgimnazjalnych, uwzględniających podstawę programową kształcenia w zawodach, określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 2a ustawy zmienianej w art. 15

- stosuje się odpowiednio przepisy art. 22an, art. 22ao, art. 22aq, art. 22at, art. 22au i art. 22av w brzmieniu dotychczasowym, oraz przepisy wydane na podstawie art. 22aw ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu przed dniem 15 lutego 2017 r.

7. Do postępowań wszczętych, po dniu 15 lutego 2017 r., w sprawach o dopuszczenie do użytku szkolnego podręczników do:

1) danych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego w dotychczasowej sześcioletniej szkole podstawowej, dotychczasowym gimnazjum i szkołach ponadgimnazjalnych, uwzględniających podstawę programową kształcenia ogólnego określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 2 lit. b ustawy zmienianej w art. 15,

2) kształcenia w zawodach w szkołach ponadgimnazjalnych, uwzględniających podstawę programową kształcenia w zawodach, określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 2a ustawy zmienianej w art. 15

- stosuje się odpowiednio przepisy art. 22an, art. 22ao, art. 22aq, art. 22at, art. 22au i art. 22av w brzmieniu dotychczasowym, oraz przepisy wydane na podstawie art. 22aw ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu przed dniem 15 lutego 2017 r.

8. Postępowania w sprawach o dopuszczenie do użytku szkolnego podręczników do danych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, o których mowa w ust. 6 pkt 1 i ust. 7 pkt 1, są prowadzone:

1) w przypadku dotychczasowej sześcioletniej szkoły podstawowej:

a) do klas I i IV - do dnia 15 lutego 2017 r.,

b) do klas II i V - do dnia 15 lutego 2018 r.,

c) do klas III i VI - do dnia 15 lutego 2019 r.,

2) w przypadku dotychczasowego gimnazjum - do dnia 15 lutego 2019 r.,

3) w przypadku szkoły ponadgimnazjalnej, o której mowa w art. 9 ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu dotychczasowym - do dnia 15 lutego 2019 r.,

4) w przypadku szkół ponadgimnazjalnych, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 3 lit. b i c ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu dotychczasowym - do dnia 15 lutego 2023 r.,

5) w przypadku szkoły ponadgimnazjalnej, o której mowa w art. 9 ust. 1 pkt 3 lit. d ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu dotychczasowym - do dnia 15 lutego 2019 r.

- z wyjątkiem podręczników do kształcenia specjalnego i podręczników do kształcenia uczniów w zakresie niezbędnym do podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej.

9. Postępowania w sprawach o dopuszczenie do użytku szkolnego podręczników do kształcenia w zawodach, o których mowa w ust. 6 pkt 2 i ust. 7 pkt 2, są prowadzone do dnia 31 grudnia 2018 r.

10. W przypadku niezakończenia danego postępowania w sprawie o dopuszczenie do użytku szkolnego podręcznika do danych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, o którym mowa odpowiednio w ust. 6 pkt 1 i ust. 7 pkt 1, lub podręczników do kształcenia w zawodach, o którym mowa odpowiednio w ust. 6 pkt 2 i ust. 7 pkt 2, odpowiednio w terminach, o których mowa w ust. 8 i 9, postępowanie umarza się. Przepisu nie stosuje się do podręczników do kształcenia specjalnego i podręczników do kształcenia uczniów w zakresie niezbędnym do podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej.

11. Podręczniki do danych zajęć z zakresu kształcenia ogólnego w ośmioletniej szkole podstawowej oraz szkołach ponadpodstawowych, uwzględniające podstawę programową kształcenia ogólnego określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 1 ustawy - Prawo oświatowe dopuszcza się na podstawie przepisów ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, przepisów wydanych na podstawie art. 22aw ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu po dniu 15 lutego 2017 r.

12. Podręczniki do kształcenia w zawodach w szkołach ponadgimnazjalnych i szkołach ponadpodstawowych, uwzględniające podstawę programową kształcenia w zawodach określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 2 ustawy - Prawo oświatowe dopuszcza się na podstawie przepisów ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, oraz przepisów wydanych na podstawie art. 22aw ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu po dniu 15 lutego 2017 r.

Art. 338. 1. Prawo do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych, o którym mowa w art. 22ac ust. 1 ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, uczniowie szkół podstawowych uzyskują, począwszy od roku szkolnego:

1) 2017/2018 - uczniowie klas I, IV i VII;

2) 2018/2019 - uczniowie klas II, V i VIII;

3) 2019/2020 - uczniowie klasy III i VI.

2. Prawo do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych, o którym mowa w art. 22ac ust. 1 ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, mają również w roku szkolnym:

1) 2016/2017 - uczniowie klas I-V szkoły podstawowej;

2) 2017/2018 - uczniowie klas II, III, V i VI szkoły podstawowej;

3) 2018/2019 - uczniowie klasy III i VI szkoły podstawowej.

3. Prawo do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, o którym mowa w art. 22ac ust. 1 ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu dotychczasowym, do dnia 31 sierpnia 2019 r. przysługuje także uczniom dotychczasowych gimnazjów oraz uczniom klas dotychczasowych gimnazjów, o których mowa w art. 129 ust. 8.

4. Do dotychczasowych gimnazjów, o których mowa w art. 127, klas dotychczasowych gimnazjów, o których mowa w art. 129 ust. 8 oraz szkół ponadgimnazjalnych, stosuje się odpowiednio przepisy art. 22aa-22af, art. 22ai-22am i art. 22ax-22b oraz przepisy wydane na podstawie art. 22aga ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu dotychczasowym, a także przepisy wydane na podstawie art. 22ag i art. 22ah ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, aż do czasu zakończenia kształcenia odpowiednio w dotychczasowym gimnazjum lub dotychczasowej szkole ponadgimnazjalnej.

5. Przepis ust. 1-3 oraz przepis art. 85b ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu dotychczasowym, stosuje się odpowiednio do niepublicznych szkół podstawowych i dotychczasowych niepublicznych gimnazjów.

Art. 339. 1. Na lata szkolne 2016/2017-2018/2019 wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej odpowiednio dla klas I-III, o których mowa w art. 22ad ust. 1 ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu dotychczasowym, w roku szkolnym:

1) 2016/2017 - dla klas I-III,

2) 2017/2018 - dla klas II i III,

3) 2018/2019 - dla klasy III

- zapewnia minister właściwy do spraw oświaty i wychowania. Przepisy art. 22ak i art. 22am ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, a także art. 22al, art. 22ax i art. 22ay ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu dotychczasowym, stosuje się.

2. Na lata szkolne 2016/2017-2018/2019 w przypadku niepublicznej szkoły podstawowej lub niepublicznej szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, wyposażenie tych szkół w podręczniki do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej odpowiednio dla klas I-III, o których mowa w art. 22ad ust. 1 ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu dotychczasowym, w roku szkolnym:

1) 2016/2017 - dla klas I-III,

2) 2017/2018 - dla klas II i III,

3) 2018/2019 - dla klasy III

- zapewnia minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, na wniosek dyrektora szkoły. Przepisy art. 85b ust. 1 i 7 ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu dotychczasowym stosuje się.

Art. 340. 1. Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, o którym mowa w art. 22ae ust. 1 i 2 ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą oraz art. 85b ust. 3 ustawy zmienianej w art. 15, jest wykonywane przez jednostki samorządu terytorialnego, począwszy od roku:

1) 2017 - w zakresie wyposażenia:

a) szkół podstawowych w podręczniki do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego, lub materiały edukacyjne dla klasy I,

b) szkół podstawowych w podręczniki lub materiały edukacyjne dla klas IV i VII,

c) szkół podstawowych w materiały ćwiczeniowe dla klas I, IV i VII;

2) 2018 - w zakresie wyposażenia:

a) szkół podstawowych w podręczniki do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego, lub materiały edukacyjne dla klasy II,

b) szkół podstawowych w podręczniki lub materiały edukacyjne dla klas V i VIII,

c) szkół podstawowych w materiały ćwiczeniowe dla klas II, V i VIII;

3) 2019 - w zakresie wyposażenia:

a) szkół podstawowych w podręczniki do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego, lub materiały edukacyjne dla klasy III,

b) szkół podstawowych w podręczniki lub materiały edukacyjne dla klasy VI,

c) szkół podstawowych w materiały ćwiczeniowe dla klas III i VI.

2. Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, o którym mowa w art. 22ae ust. 1 i 2 ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu dotychczasowym oraz art. 85b ust. 3 ustawy zmienianej w art. 15, jest wykonywane przez jednostki samorządu terytorialnego, w roku:

1) 2017 - również w zakresie wyposażenia:

a) szkół podstawowych w podręczniki lub materiały edukacyjne dla klas VI,

b) gimnazjów w podręczniki lub materiały edukacyjne dla klasy III,

c) szkół podstawowych w materiały ćwiczeniowe dla klas II, III, V i VI,

d) gimnazjów w materiały ćwiczeniowe dla klas II i III,

e) szkół podstawowych w podręczniki do zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego, materiały edukacyjne do zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego lub materiały ćwiczeniowe dla klasy II i III, w zakresie, o którym mowa odpowiednio w art. 22ae ust. 8 i 10b ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu dotychczasowym, oraz art. 22ae ust. 10 i 10a ustawy zmienianej w art. 15,

f) szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dla klasy V i VI, w zakresie, o którym mowa odpowiednio w art. 22ae ust. 8 i 10b ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu dotychczasowym, oraz art. 22ae ust. 10 i 10a ustawy zmienianej w art. 15,

g) gimnazjów w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dla klasy II i III, w zakresie, o którym mowa odpowiednio w art. 22ae ust. 8 i 10b ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu dotychczasowym, oraz art. 22ae ust. 10 i 10a ustawy zmienianej w art. 15;

2) 2018 - również w zakresie wyposażenia:

a) szkół podstawowych w materiały ćwiczeniowe dla klas III i VI,

b) gimnazjów w materiały ćwiczeniowe dla klasy III,

c) szkół podstawowych w podręczniki do zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego, materiały edukacyjne do zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego lub materiały ćwiczeniowe dla klasy III, w zakresie, o którym mowa odpowiednio w art. 22ae ust. 8 i 10b ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu dotychczasowym, oraz art. 22ae ust. 10 i 10a ustawy zmienianej w art. 15,

d) szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dla klasy VI, w zakresie, o którym mowa odpowiednio w art. 22ae ust. 8 i 10b ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu dotychczasowym, oraz art. 22ae ust. 10 i 10a ustawy zmienianej w art. 15,

e) gimnazjów w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dla klasy III, w zakresie, o którym mowa odpowiednio w art. 22ae ust. 8 i 10b ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu dotychczasowym, oraz art. 22ae ust. 10 i 10a ustawy zmienianej w art. 15.

Art. 341. 1. Dotacja celowa, o której mowa w art. 22ae ust. 3 i art. 85b ust. 3 ustawy zmienianej w art. 15, jest udzielana, począwszy od roku:

1) 2017 - w zakresie wyposażenia:

a) szkół podstawowych w podręczniki do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego, lub materiały edukacyjne dla klasy I,

b) szkół podstawowych w podręczniki lub materiały edukacyjne dla klas IV i VII,

c) szkół podstawowych w materiały ćwiczeniowe dla klas I, IV i VII;

2) 2018 - w zakresie wyposażenia:

a) szkół podstawowych w podręczniki do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego, lub materiały edukacyjne dla klasy II,

b) szkół podstawowych w podręczniki lub materiały edukacyjne dla klas V i VIII,

c) szkół podstawowych w materiały ćwiczeniowe dla klas II, V i VIII;

3) 2019 - w zakresie wyposażenia:

a) szkół podstawowych w podręczniki do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego, lub materiały edukacyjne dla klasy III,

b) szkół podstawowych w podręczniki lub materiały edukacyjne dla klasy VI,

c) szkół podstawowych w materiały ćwiczeniowe dla klas III i VI.

2. Dotacja celowa, o której mowa w art. 22ae ust. 3 i art. 85b ust. 3 ustawy zmienianej w art. 15, jest udzielana, w roku:

1) 2017 - również w zakresie wyposażenia:

a) szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dla klasy VI,

b) szkół podstawowych w materiały ćwiczeniowe dla klas II, III i V,

c) szkół podstawowych w podręczniki lub materiały edukacyjne dla klas II, III i V w zakresie, o którym mowa w art. 22ae ust. 8 ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu dotychczasowym,

d) gimnazjów w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dla klasy III,

e) gimnazjów w materiały ćwiczeniowe dla klasy II,

f) gimnazjów w podręczniki lub materiały edukacyjne dla klasy II w zakresie, o którym mowa w art. 22ae ust. 8 ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu dotychczasowym,

g) szkół podstawowych w podręczniki do zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego, materiały edukacyjne do zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego lub materiały ćwiczeniowe dla klas I-III, w zakresie, o którym mowa odpowiednio w art. 22ae ust. 10 i 10a ustawy zmienianej w art. 15, oraz art. 22ae ust.10b ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu dotychczasowym,

h) szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dla klas IV i V, w zakresie, o którym mowa odpowiednio w art. 22ae ust. 10 i 10a ustawy zmienianej w art. 15, oraz art. 22ae ust. 10b ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu dotychczasowym,

i) gimnazjów w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dla klas I i II, w zakresie, o którym mowa odpowiednio w art. 22ae ust. 10 i 10a ustawy zmienianej w art. 15, oraz art. 22ae ust. 10b ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu dotychczasowym;

2) 2018 - również w zakresie wyposażenia:

a) szkół podstawowych w materiały ćwiczeniowe dla klas III i VI,

b) szkół podstawowych w podręczniki lub materiały edukacyjne dla klas III i VI w zakresie, o którym mowa w art. 22ae ust. 8 ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu dotychczasowym,

c) gimnazjów w materiały ćwiczeniowe dla klasy III,

d) gimnazjów w podręczniki lub materiały edukacyjne dla klasy III w zakresie, o którym mowa w art. 22ae ust. 8 ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu dotychczasowym,

e) szkół podstawowych w podręczniki do zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego, materiały edukacyjne do zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego lub materiały ćwiczeniowe dla klasy II i III, w zakresie, o którym mowa odpowiednio w art. 22ae ust. 10 i 10a ustawy zmienianej w art. 15, oraz art. 22ae ust. 10b ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu dotychczasowym,

f) szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dla klas V i VI, w zakresie, o którym mowa odpowiednio w art. 22ae ust. 10 i 10a ustawy zmienianej w art. 15, oraz art. 22ae ust. 10b ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu dotychczasowym,

g) gimnazjów w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dla klasy II i III, w zakresie, o którym mowa odpowiednio w art. 22ae ust. 10 i 10a ustawy zmienianej w art. 15, oraz art. 22ae ust. 10b ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu dotychczasowym;

3) 2019 - również w zakresie wyposażenia:

a) szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dla klas II, III, V i VI, w zakresie, o którym mowa odpowiednio w art. 22ae ust. 10 i 10a ustawy zmienianej w art. 15, oraz art. 22ae ust. 10b ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu dotychczasowym,

b) gimnazjów w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dla klas II i III, w zakresie, o którym mowa odpowiednio w art. 22ae ust. 10 i 10a ustawy zmienianej w art. 15, oraz art. 22ae ust. 10b ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu dotychczasowym;

4) 2020 - również w zakresie wyposażenia:

a) szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dla klas III i VI, w zakresie, o którym mowa odpowiednio w art. 22ae ust. 10 i 10a ustawy zmienianej w art. 15, oraz art. 22ae ust. 10b ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu dotychczasowym,

b) gimnazjów w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dla klasy III, w zakresie, o którym mowa odpowiednio w art. 22ae ust. 10 i 10a ustawy zmienianej w art. 15, oraz art. 22ae ust. 10b ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu dotychczasowym.

3. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 i 2, przepis art. 22ae ust. 7a ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, stosuje się odpowiednio do szkół utworzonych zgodnie z art. 129 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 pkt 1, 2 i 9 oraz art. 201 ust. 1 pkt 1, 3 i 5, ust. 2 pkt 1, 3, 5 i 7 oraz ust. 3 pkt 1, 3, 5 i 7.

4. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 i 2, przepis art. 22af, art. 22ak oraz przepisy wydane na podstawie art. 22ag ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, stosuje się odpowiednio do dyrektorów szkół utworzonych zgodnie z art. 129 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 pkt 1, 2 i 9 oraz art. 201 ust. 1 pkt 1, 3 i 5, ust. 2 pkt 1, 3, 5 i 7 oraz ust. 3 pkt 1, 3, 5 i 7, w których prowadzi się klasy dotychczasowego gimnazjum, o których mowa w art. 129 ust. 8.

Art. 342. W roku szkolnym 2017/2018 w przypadku podręczników lub materiałów edukacyjnych do klasy VI szkoły podstawowej nie stosuje się art. 22ab ust. 4 pkt 1 ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, w zakresie dotyczącym obowiązywania tych podręczników lub materiałów edukacyjnych w zestawie przez co najmniej trzy lata szkolne. W tym przypadku podręczniki lub materiały edukacyjne powinny obowiązywać w zestawie przez co najmniej dwa lata szkolne.

Art. 343. 1. Przepisy art. 337-342 stosuje się odpowiednio do szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej.

2. W latach szkolnych 2017/2018 i 2018/2019 przepisy art. 337, art. 338, art. 340 i art. 341 stosuje się odpowiednio do szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie gimnazjum.

Art. 344. Podręczniki dopuszczone do użytku szkolnego przed dniem 15 lutego 2017 r. do:

1) kształcenia w zawodzie,

2) kształcenia specjalnego,

3) kształcenia uczniów w zakresie niezbędnym do podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej

- zachowują dopuszczenie do użytku szkolnego.

Art. 345. 1. W kształceniu uczniów niepełnosprawnych mogą być stosowane również:

1) podręczniki do kształcenia ogólnego, dofinansowane z budżetu państwa przed dniem 15 lutego 2017 r., celem wykorzystania przez uczniów niepełnosprawnych;

2) adaptacje podręczników do kształcenia ogólnego dopuszczonych do użytku szkolnego przed dniem 15 lutego 2017 r., dostosowane do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów niepełnosprawnych;

3) podręczniki, o których mowa w art. 22ad ust. 4 ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu dotychczasowym, dostosowane do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów niepełnosprawnych.

2. W kształceniu uczniów branżowej szkoły I stopnia będących absolwentami gimnazjum w latach szkolnych 2017/2018-2021/2022 mogą być stosowane podręczniki do danych zajęć z zakresu kształcenia ogólnego, o których mowa w art. 337 ust. 5 pkt 5 i 6.

Art. 346. 1. Ustala się następujący maksymalny limit wydatków z budżetu państwa przeznaczonych na realizację zadania, o którym mowa w art. 22ac ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, art. 85b ust. 3 ustawy zmienianej w art. 15, oraz art. 85b ust. 5 ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, z uwzględnieniem art. 338 ust. 2 i 3, art. 339, art. 340 ust. 2 i art. 341 ust. 2-4:

1) w 2017 r. - 502 mln zł;

2) w 2018 r. - 404 mln zł;

3) w 2019 r. - 286 mln zł;

4) w 2020 r. - 393 mln zł;

5) w 2021 r. - 439 mln zł;

6) w 2022 r. - 273 mln zł;

7) w 2023 r. - 373 mln zł;

8) w 2024 r. - 429 mln zł;

9) w 2025 r. - 287 mln zł;

10) w 2026 r. - 396 mln zł.

2. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania monitoruje wykorzystanie limitów wydatków na zadanie, o którym mowa w ust. 1, oraz, w razie potrzeby, wdraża mechanizmy korygujące.

3. W przypadku gdy łączne wydatki budżetu państwa na zadanie, o którym mowa w art. 22ac ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, art. 85b ust. 3 ustawy zmienianej w art. 15, oraz art. 85b ust. 5 ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, z uwzględnieniem art. 338 ust. 2 i 3, art. 339, art. 340 ust. 2 i art. 341 ust. 2-4 powodowałyby zagrożenie przekroczenia w danym roku budżetowym limitu określonego w ust. 1, kwoty dotacji celowej na ucznia, o których mowa w art. 22ae ust. 5 ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, z uwzględnieniem art. 338 ust. 2 i 3, art. 339, art. 340 ust. 2 i art. 341 ust. 2-4, zostaną odpowiednio pomniejszone:

1) w pierwszej kolejności, począwszy od kwot, co do których wydatki na ucznia poniesione w poprzednim roku i uwzględnione w rozliczeniu dotacji były mniejsze od przewidzianych w art. 22ae ust. 5 ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, z uwzględnieniem art. 338 ust. 2 i 3, art. 339, art. 340 ust. 2 i art. 341 ust. 2-4. W takim przypadku kwoty dotacji na ucznia mogą zostać pomniejszone do wysokości wydatków na ucznia poniesionych w poprzednim roku i uwzględnionych w rozliczeniu dotacji, nie więcej jednak niż niezbędne do wyeliminowania zagrożenia przekroczenia w danym roku budżetowym limitu określonego w ust. 1;

2) jeżeli w wyniku operacji określonej w pkt 1 nadal istnieje zagrożenie przekroczenia w danym roku budżetowym limitu określonego w ust. 1, pomniejszenia kwot dotacji celowej określonych w art. 22ae ust. 5 ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, z uwzględnieniem art. 338 ust. 2 i 3, art. 339, art. 340 ust. 2 i art. 341 ust. 2-4, dokonuje się proporcjonalnie, z uwzględnieniem pkt 1, do wysokości eliminującej zagrożenie przekroczenia w danym roku budżetowym limitu określonego w ust. 1.

4. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania ogłasza, w drodze obwieszczenia, do dnia 1 marca, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", pomniejszone, zgodnie z ust. 3, kwoty dotacji celowej, o których mowa w art. 22ae ust. 5 ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, z uwzględnieniem art. 338 ust. 2 i 3, art. 339, art. 340 ust. 2 i art. 341 ust. 2-4.

5. W przypadku zadziałania mechanizmów korygujących określonych w ust. 3, rada pedagogiczna, ustalając zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych obowiązujący we wszystkich oddziałach danej klasy przez co najmniej trzy lata szkolne lub ustalając materiały ćwiczeniowe obowiązujące w poszczególnych oddziałach w danym roku szkolnym, może podjąć decyzję o prowadzeniu obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego o najmniejszej liczbie godzin nauczania bez podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

Art. 347. Uchwały w sprawie sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych podjęte na podstawie art. 14a ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu dotychczasowym, pozostają w mocy.

Art. 348. Porozumienia zawarte na podstawie art. 5 ust. 5b ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu dotychczasowym, pozostają w mocy, z zastrzeżeniem art. 138 ust. 7.

Art. 349. Do zwrotu kosztów przejazdu, o którym mowa w art. 17 ust. 3 i 3a ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2017 r., dla uczniów dotychczasowego gimnazjum stosuje się przepis art. 21 ust. 1 pkt 40c ustawy zmienianej w art. 12, w brzmieniu dotychczasowym, do czasu zakończenia kształcenia w tych szkołach.

Art. 350. Przepis art. 5a ustawy zmienianej w art. 17, w brzmieniu dotychczasowym, stosuje się w przypadku nabywania przez gminę biletów miesięcznych dla uczniów dotychczasowego gimnazjum w celu wykonania obowiązku określonego w art. 17 ust. 3 ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu dotychczasowym, do czasu zakończenia kształcenia w tych szkołach.

Art. 351. Przepis art. 17 ust. 1 pkt 3 ustawy zmienianej w art. 33, w brzmieniu dotychczasowym, stosuje się również do małoletniego podlegającego obowiązkowi szkolnemu w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu dotychczasowym.

Art. 352. Przepisy art. 169 ust. 1, 3 i 4 ustawy zmienianej w art. 66, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, stosuje się do uchwał senatów uczelni ustalających warunki i tryb rekrutacji na studia, poczynając od uchwały dotyczącej roku akademickiego 2022/2023.

Art. 353. 1. Przepisy art. 20 pkt 1, art. 30, art. 31 ust. 1, art. 42 pkt 10, art. 55 ust. 1 i 2 oraz art. 57 ust. 1 pkt 2 ustawy zmienianej w art. 90, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, stosuje się również do egzaminu gimnazjalnego.

2. Przepis art. 20 pkt 2 lit. c ustawy zmienianej w art. 90, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, stosuje się również do egzaminu eksternistycznego z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla zasadniczej szkoły zawodowej.

Art. 354. Przepisy:

1) art. 39 ust. 1 pkt 6, art. 46 ust. 3 pkt 1, art. 50 ust. 2, art. 54 ust. 1d pkt 8, art. 166 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 2,

2) art. 197 § 2 pkt 2 ustawy zmienianej w art. 3,

3) art. 4 ust. 3 i 4 ustawy zmienianej w art. 6,

4) art. 116a ust. 2 ustawy zmienianej w art. 9,

5) art. 4 ust. 4 pkt 2 i ust. 7 pkt 1, art. 5 ust. 1 i 2 pkt 1 ustawy zmienianej w art. 17,

6) art. 8 ust. 1 pkt 6 lit. a ustawy zmienianej w art. 19,

7) art. 130 § 1 i 3 ustawy zmienianej w art. 23,

8) art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy zmienianej w art. 26,

9) art. 6 ust. 4 ustawy zmienianej w art. 31,

10) art. 107a ust. 2 ustawy zmienianej w art. 37,

11) art. 144 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 41,

12) art. 134a ust. 2 ustawy zmienianej w art. 44,

13) art. 71 ust. 1 pkt 1 lit. g, ust. 3 pkt 1 oraz ust. 4 pkt 2 ustawy zmienianej w art. 53,

14) art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy zmienianej w art. 55,

15) art. 3 pkt 18 oraz art. 15 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy zmienianej w art. 57,

16) art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy zmienianej w art. 58,

17) art. 43 ust. 1 pkt 27 ustawy zmienianej w art. 59,

18) art. 89 ust. 2 i ust. 8 pkt 1, art. 107 ust. 5b pkt 12 ustawy zmienianej w art. 60,

19) art. 2 ust. 1 pkt 35, art. 12 ust. 2 pkt 2, art. 55 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 63,

20) art. 27 ust. 3 i art. 67 ust. 5 pkt 1 ustawy zmienianej w art. 64,

21) art. 9 ust. 5 pkt 2 lit. f ustawy zmienianej w art. 65,

22) art. 130 ust. 6 ustawy zmienianej w art. 66,

23) art. 2 pkt 13 ustawy zmienianej w art. 76,

24) art. 7 ust. 1 pkt 20, art. 14 pkt 5 i 6, art. 57 ust. 1 i 2, art. 62 ust. 1, art. 107 ust. 6 pkt 1 i art. 127 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 90,

25) art. 19 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy zmienianej w art. 93,

26) art. 74 ust. 2 pkt 3 ustawy zmienianej w art. 94,

27) art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy zmienianej w art. 95,

28) art. 64 ust. 4 pkt 1 i ust. 6 pkt 1 ustawy zmienianej w art. 98,

29) art. 237 ust. 1 pkt 2 ustawy zmienianej w art. 104,

30) art. 84 ust. 2 pkt 2 ustawy zmienianej w art. 106,

31) art. 2 pkt 6, art. 9 pkt 2, art. 11 ust. 5, art. 14 ust. 2 pkt 2 i ust. 3 ustawy zmienianej w art. 110,

32) art. 2 pkt 17 ustawy zmienianej w art. 113

- w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą stosuje się również do szkół ponadgimnazjalnych i klas dotychczasowych szkół ponadgimnazjalnych w szkołach ponadpodstawowych do czasu zakończenia kształcenia w tych szkołach i klasach.

Art. 355. Przepisy:

1) art. 132e ust. 1 pkt 4, art. 166 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 2,

2) art. 191 § 1 pkt 1 i § 5 pkt 1, 3 i 4 oraz art. 197 § 2 pkt 1 ustawy zmienianej w art. 3,

3) art. 4 ust. 4 ustawy zmienianej w art. 6,

4) art. 4 ust. 4 pkt 2 i ust. 7 pkt 1, art. 5 ust. 1 i 2 pkt 1 ustawy zmienianej w art. 17,

5) art. 130 § 1 ustawy zmienianej w art. 23,

6) art. 6 ust. 4 ustawy zmienianej w art. 31,

7) art. 144 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 41,

8) art. 71 ust. 1 pkt 1 lit. g, ust. 3 pkt 1 oraz ust. 4 pkt 2 ustawy zmienianej w art. 53,

9) art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy zmienianej w art. 55,

10) art. 3 pkt 18 oraz art. 15 ust. 1 pkt 1 ustawy zmienianej w art. 57,

11) art. 43 ust. 1 pkt 27 ustawy zmienianej w art. 59,

12) art. 89 ust. 2 i art. 107 ust. 5b pkt 12 ustawy zmienianej w art. 60,

13) art. 12 ust. 2 pkt 1, ust. 4 pkt 1 i ust. 5 pkt 1 lit. a ustawy zmienianej w art. 63,

14) art. 130 ust. 6 ustawy zmienianej w art. 66,

15) art. 2 pkt 13 ustawy zmienianej w art. 76,

16) art. 2 pkt 2 ustawy zmienianej w art. 79,

17) art. 42 pkt 8 i 9 ustawy zmienianej w art. 90,

18) art. 19 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy zmienianej w art. 93,

19) art. 2 pkt 17 ustawy zmienianej w art. 113

- stosuje się również do dotychczasowych gimnazjów do czasu zakończenia kształcenia.

Art. 356. Przepisy:

1) art. 17 ust. 1 pkt 45 ustawy zmienianej w art. 16,

2) art. 6 ust. 1 pkt 13 ustawy zmienianej w art. 18,

3) art. 42 ust. 2a i ust. 7 pkt 3 ustawy zmienianej w art. 20,

4) art. 7 ust. 2 pkt 5 lit. b ustawy zmienianej w art. 47,

5) art. 33a ust. 2 pkt 3 lit. a ustawy zmienianej w art. 51,

6) art. 43 ust. 1 pkt 24 lit. a i pkt 26 lit. a ustawy zmienianej w art. 59,

7) art. 105 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 60,

8) art. 12 ust. 3, art. 46 ust. 1a ustawy zmienianej w art. 63,

9) art. 5 ust. 2 pkt 1 ustawy zmienianej w art. 68,

10) art. 1 ust. 3 ustawy zmienianej w art. 72,

11) art. 3 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy zmienianej w art. 74,

12) art. 2 pkt 13 ustawy zmienianej w art. 76,

13) art. 31a ust. 1 pkt 3 i art. 31b ust. 2 pkt 4 ustawy zmienianej w art. 78,

14) art. 11a ust. 1 i art. 223 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 82,

15) art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy zmienianej w art. 90,

16) art. 7 ust. 1a pkt 3 ustawy zmienianej w art. 101,

17) art. 2 pkt 17 ustawy zmienianej w art. 113,

18) art. 4 ust. 1 pkt 5 ustawy zmienianej w art. 114

- stosuje się również do odpowiednich szkół, o których mowa w art. 2 ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu dotychczasowym, do czasu zakończenia kształcenia w tych szkołach.

Art. 357. W sprawach wydawania przez kuratora oświaty opinii dotyczącej likwidacji lub przekształcenia szkoły lub placówki, wszczętych i niezakończonych przed dniem 1 września 2017 r., stosuje się przepisy ustawy - Prawo oświatowe.

Art. 358. Przepisów art. 95 ust. 2-5 ustawy - Prawo oświatowe nie stosuje się do szkół podstawowych obejmujących strukturą organizacyjną część klas szkoły podstawowej, w tym szkół filialnych, utworzonych przed dniem 20 stycznia 2017 r.

Art. 359. Od dnia 20 stycznia 2017 r. do tworzenia ośmioletnich szkół podstawowych obejmujących strukturą organizacyjną część klas szkoły podstawowej oraz szkół filialnych stosuje się przepisy art. 95 ustawy - Prawo oświatowe.

Art. 360. Do dnia 31 sierpnia 2017 r. fundusze, o których mowa w art. 54 ust. 8 ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu dotychczasowym, mogą być przechowywane na odrębnym rachunku bankowym rady rodziców. Do założenia i likwidacji tego rachunku bankowego oraz dysponowania funduszami na tym rachunku są uprawnione osoby posiadające pisemne upoważnienie udzielone przez radę rodziców.

Art. 361. 1. Klasy wstępne, o których mowa w art. 25 ust. 3 ustawy - Prawo oświatowe, mogą być tworzone wyłącznie w czteroletnich liceach ogólnokształcących dwujęzycznych, czteroletnich liceach ogólnokształcących z oddziałami dwujęzycznymi, pięcioletnich technikach dwujęzycznych i pięcioletnich technikach z oddziałami dwujęzycznymi.

2. Przepisy art. 25 ust. 3-5 i art. 98 ust. 1 pkt 6 ustawy - Prawo oświatowe, w zakresie dotyczącym klas wstępnych, stosuje się począwszy od roku szkolnego 2019/2020.

3. Przepisy art. 130, art. 132, art. 140, art. 150, art. 154 i art. 157 ustawy - Prawo oświatowe stosuje się odpowiednio do postępowania rekrutacyjnego przeprowadzanego po raz pierwszy na rok szkolny 2019/2020.

Art. 362. 1. Ustala się następujący maksymalny limit wydatków z budżetu państwa przeznaczonych na zadania, o których mowa w art. 8 ust. 14 ustawy - Prawo oświatowe:

1) 2016 - 0 mln zł;

2) 2017 - 0 mln zł;

3) 2018 - 2,7 mln zł;

4) 2019 - 3,2 mln zł;

5) 2020 - 3,2 mln zł;

6) 2021 - 3,2 mln zł;

7) 2022 - 3,2 mln zł;

8) 2023 - 3,2 mln zł;

9) 2024 - 3,2 mln zł;

10) 2025 - 3,2 mln zł.

2. W przypadku gdy wielkość wydatków, o których mowa w ust. 1, po pierwszym półroczu danego roku budżetowego wyniesie więcej niż 65% limitu wydatków przewidzianych na dany rok, wielkość przyznanych środków przeznaczonych na wydatki obniża się w drugim półroczu o kwotę stanowiącą różnicę między wielkością tego limitu a kwotą przekroczenia wydatków.

3. Organem właściwym do wdrożenia mechanizmu korygującego oraz do monitorowania wykorzystania limitów wydatków, o których mowa w ust. 1, jest minister właściwy do spraw zdrowia.

Art. 363. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 9 ust. 5, art. 13a ust. 3, art. 16 ust. 6c, art. 20zh ust. 4, art. 22 ust. 1 pkt 3 i ust. 1a, art. 22 ust. 2 pkt 1, art. 22 ust. 2 pkt 1 w związku z art. 32a ust. 4, art. 22 ust. 2 pkt 2 lit. a i b, art. 22 ust. 2 pkt 2a, art. 22 ust. 2 pkt 2a w związku z art. 32a ust. 4, art. 22 ust. 2 pkt 5, art. 22 ust. 2 pkt 5 w związku z art. 32a ust. 4, art. 22 ust. 2 pkt 7, art. 22 ust. 2 pkt 7 w związku z art. 32a ust. 4, art. 22 ust. 2 pkt 11, art. 22 ust. 2 pkt 12, art. 22 ust. 3, art. 22aga, art. 24 ust. 1, art. 29, art. 36 ust. 3, art. 36a ust. 12, art. 44, art. 44zb, art. 44zq, art. 44zzza, art. 44zzzv, art. 53 ust. 6, art. 55 ust. 6, art. 66 ust. 2, art. 66 ust. 3, art. 68a ust. 5, art. 70 ust. 4, art. 71 ust. 1 pkt 1, art. 71b ust. 7 pkt 2, art. 71b ust. 8, art. 71c ust. 2 oraz art. 94a ust. 6 ustawy zmienianej w art. 15 zachowują moc do czasu zakończenia kształcenia odpowiednio w dotychczasowym gimnazjum, trzyletnim liceum ogólnokształcącym, czteroletnim technikum, klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowej szkole I stopnia, dotychczasowej szkole policealnej i szkole specjalnej przysposabiającej do pracy, a także w dotychczasowych szkołach artystycznych, oraz mogą być zmieniane na podstawie tych przepisów.

Art. 364. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie:

1) art. 60 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 15, w zakresie dotyczącym ramowych statutów szkół publicznych,

2) art. 60 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 15, w zakresie dotyczącym ramowych statutów szkół publicznych artystycznych

- zachowują moc do czasu zakończenia kształcenia w dotychczasowym gimnazjum, trzyletnim liceum ogólnokształcącym, czteroletnim technikum, klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowej szkole I stopnia, dotychczasowej szkole policealnej i szkole specjalnej przysposabiającej do pracy, a także w dotychczasowych szkołach artystycznych, oraz mogą być zmieniane na podstawie tych przepisów.

Art. 365. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 9 ust. 3, art. 9f ust. 4, art. 9f ust. 5, art. 14a ust. 7, art. 20n ust. 10, art. 21a ust. 3, art. 22 ust. 1 pkt 3a, art. 22 ust. 1 pkt 4, art. 30 ust. 9, art. 32 ust. 4, art. 32a ust. 1, art. 32a ust. 1a, art. 35 ust. 6, art. 36a ust. 1f i 1g, art. 68b ust. 9, art. 71 ust. 1 pkt 2 i 3, art. 71b ust. 6, art. 71b ust. 7 pkt 1, art. 77a ust. 11, art. 78 ust. 1, art. 82 ust. 1b oraz art. 95a ustawy zmienianej w art. 15, zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych odpowiednio na podstawie art. 18 ust. 4, art. 30 ust. 4, art. 30 ust. 5, art. 32 ust. 11, art. 142 ust. 10, art. 44 ust. 3, art. 47 ust. 3 pkt 2, art. 47 ust. 3 pkt 3, art. 50 ust. 9, art. 52 ust. 4, art. 53 ust. 1, art. 53 ust. 2, art. 60 ust. 10, art. 63 ust. 7 i 8, art. 118 ust. 9, art. 123 ust. 1 pkt 2 i 3, art. 127 ust. 18, art. 127 ust. 19 pkt 1, art. 187 ust. 1, art. 188 ust. 1, art. 168 ust. 3 oraz art. 125 ustawy - Prawo oświatowe, oraz mogą być zmieniane na podstawie tych przepisów.

Art. 366. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady i warunki udzielania i cofania zezwolenia na założenie odpowiednio z dniem 1 września 2017 r. lub z dniem 1 września 2018 r. dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego i czteroletniego technikum, tak aby tworzenie tych szkół przez osoby prawne i fizyczne sprzyjało poprawie warunków kształcenia, a także korzystnie uzupełniało sieć szkół publicznych na danym terenie.

Art. 367. W przypadku postępowania rekrutacyjnego do dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia przeprowadzanego dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum, minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia, na lata szkolne 2017/2018-2019/2020:

1) sposób przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów, o których mowa w art. 20f ust. 2 pkt 1-4, art. 20h ust. 6 oraz art. 20j ust. 2 pkt 1 i 3-5 ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu dotychczasowym, uwzględniając konieczność zapewnienia przyjmowania kandydatów do wybranych szkół na równych i przejrzystych zasadach oceny ich wiedzy, umiejętności i osiągnięć;

2) sposób ustalania punktacji w przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia odpowiednio do egzaminu gimnazjalnego, danej części egzaminu gimnazjalnego lub danego zakresu albo poziomu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego, uwzględniając rodzaje obowiązkowych zajęć edukacyjnych, z których oceny są przeliczane na punkty;

3) skład i szczegółowe zadania komisji rekrutacyjnej oraz szczegółowy tryb przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, uwzględniając konieczność zapewnienia bezstronnego wykonywania zadań przez komisję rekrutacyjną, dokonania weryfikacji spełniania przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym oraz właściwego dokumentowania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego.

Art. 368. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie:

1) art. 191 § 5 ustawy zmienianej w art. 3 zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 191 § 5 ustawy zmienianej w art. 3, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, oraz mogą być zmieniane na podstawie tych przepisów;

2) art. 21 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 7 zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 21 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 7, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, oraz mogą być zmieniane na podstawie tych przepisów;

3) art. 94 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 15 zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 70b ust. 3 ustawy zmienianej w art. 4, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, oraz mogą być zmieniane na podstawie tych przepisów;

4) art. 60 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 15, w zakresie dotyczącym ramowych statutów placówek publicznych, zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 112 ust. 2 ustawy - Prawo oświatowe, oraz mogą być zmieniane na podstawie tych przepisów;

5) art. 60 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 15, w zakresie dotyczącym ramowych statutów przedszkoli publicznych, zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 111 ustawy - Prawo oświatowe, oraz mogą być zmieniane na podstawie tych przepisów;

6) art. 60 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 15, w zakresie dotyczącym ramowych statutów placówek publicznych artystycznych, zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 113 ustawy - Prawo oświatowe, oraz mogą być zmieniane na podstawie tych przepisów;

7) art. 10 ust. 5, art. 22ag i art. 22ah ust. 8 ustawy zmienianej w art. 15 zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych odpowiednio na podstawie art. 10 ust. 5, art. 22ag i art. 22ah ust. 8 ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, oraz mogą być zmieniane na podstawie tych przepisów;

8) art. 20 ust. 3 ustawy zmienianej w art. 37 zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy zmienianej w art. 37, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, oraz mogą być zmieniane na podstawie tych przepisów;

9) art. 7 ust. 8 ustawy zmienianej w art. 50 zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 7 ust. 8 ustawy zmienianej w art. 50, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, oraz mogą być zmieniane na podstawie tych przepisów;

10) art. 27 ust. 3 ustawy zmienianej w art. 64 zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 27 ust. 3 ustawy zmienianej w art. 64, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, oraz mogą być zmieniane na podstawie tych przepisów;

11) art. 31 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 90 zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 31 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 90, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, oraz mogą być zmieniane na podstawie tych przepisów.

Art. 369. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 września 2017 r., z wyjątkiem:

1) art. 1, art. 116-219, art. 314, art. 326-336, art. 347, art. 348, art. 358 i art. 359, które wchodzą w życie po upływie 3 dni od dnia ogłoszenia;

2) art. 4 pkt 9, 12, 14 lit. a, art. 15 pkt 26, pkt 29 lit. a w zakresie art. 22 ust. 1 pkt 3a, pkt 48, 49, pkt 54 w zakresie art. 36a ust. 14 i pkt 114 w zakresie art. 71d, art. 66 pkt 1, art. 80, art. 111 pkt 2, art. 113 pkt 2, art. 115, art. 220-223, art. 225-313, art. 315-325, art. 349-357 i art. 360-368, które wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia;

3) art. 15 pkt 118 lit. f i h oraz pkt 123 lit. m, które wchodzą w życie z dniem 1 lutego 2017 r.;

4) art. 15 pkt 31, pkt 32 w zakresie art. 22ac ust. 1, art. 22ae ust. 2, art. 22ak ust. 1 i art. 85b ust. 2 i 5, pkt 33-43, pkt 44 w zakresie art. 22ar i art. 22at ust. 1 pkt 1, pkt 46, 47 i 120, art. 105 i art. 337-346, które wchodzą w życie z dniem 15 lutego 2017 r.;

5) art. 4 pkt 5, 10 i 11, które wchodzą w życie z dniem 1 marca 2017 r.;

6) art. 224, który wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2017 r.;

7) art. 66 pkt 3, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.";

6) art. 13 i art. 14 ustawy z dnia 21 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy o systemie informacji oświatowej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 949), które stanowią:

"Art. 13. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie:

1) art. 31 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1 zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 31 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, jednak nie dłużej niż przez 36 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, oraz mogą być zmieniane na podstawie tych przepisów;

2) art. 22aga ustawy zmienianej w art. 2 zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 22aga ustawy zmienianej w art. 2, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, jednak nie dłużej niż przez 36 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, oraz mogą być zmieniane na podstawie tych przepisów;

3) art. 28 ust. 6 ustawy zmienianej w art. 3 zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 28 ust. 6 ustawy zmienianej w art. 3, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2017 r., oraz mogą być zmieniane na podstawie tych przepisów;

4) art. 111 ustawy zmienianej w art. 4 zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 111 ustawy zmienianej w art. 4, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, jednak nie dłużej niż przez 36 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, oraz mogą być zmieniane na podstawie tych przepisów;

5) art. 127 ust. 20 ustawy zmienianej w art. 4 zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 127 ust. 20 ustawy zmienianej w art. 4, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, oraz mogą być zmieniane na podstawie tych przepisów.

Art. 14. Ustawa wchodzi w życie z dniem 24 lipca 2017 r., z wyjątkiem:

1) art. 4 pkt 2 oraz art. 5 pkt 3, 4 i 7-10, które wchodzą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia;

2) art. 1 pkt 9 lit. a, art. 4 pkt 3 i 10-12, art. 5 pkt 1, 2, 5, 6 i 11-13, art. 7 oraz art. 8, które wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia;

3) art. 2 pkt 2, 3 i 6-8, art. 3 i art. 13 pkt 3, które wchodzą w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia;

4) art. 2 pkt 1, 4 i 5, art. 4 pkt 1, 4-9 i 13 oraz art. 10 ust. 1, 3, 4, 7 i 8, które wchodzą w życie z dniem 1 września 2017 r.;

5) art. 1 pkt 7 lit. c w zakresie pkt 28b, pkt 10, 13, 16, 17, 22 i 23, które wchodzą w życie z dniem 2 września 2017 r.;

6) art. 1 pkt 32, który wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2018 r.;

7) art. 10 ust. 2, 5 i 6, które wchodzą w życie z dniem 1 września 2019 r.";

7) art. 9 ustawy z dnia 22 czerwca 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją programu "Za życiem" (Dz. U. poz. 1292), który stanowi:

"Art. 9. Ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z wyjątkiem:

1) art. 1 i art. 4, które wchodzą w życie z dniem 1 września 2017 r.;

2) art. 2 pkt 2, który wchodzi w życie z dniem 1 marca 2018 r.;

3) art. 3 pkt 5 i pkt 19 lit. b, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.".

Marszałek Sejmu: M. Kuchciński


a) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. poz. 1705, z 2011 r. poz. 1206, z 2012 r. poz. 176, z 2013 r. poz. 1265, z 2015 r. poz. 357 oraz z 2016 r. poz. 668.

Załącznik 1. [Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty]

Załącznik do obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 8 listopada 2017 r. (poz. 2198)

USTAWA

z dnia 7 września 1991 r.

o systemie oświaty

Preambuła (uchylona)1)

Rozdział 1

Przepisy ogólne

Art. 1. (uchylony)2)

Art. 2. (uchylony)2)

Art. 2a. (uchylony)2)

Art. 3. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o:

1) szkole - należy przez to rozumieć także przedszkole;

1a)3) szkole specjalnej lub oddziale specjalnym - należy przez to rozumieć odpowiednio szkołę lub oddział, o których mowa w art. 4 pkt 2 ustawy - Prawo oświatowe;

2)4) szkole artystycznej - należy przez to rozumieć także szkołę bibliotekarską i animatorów kultury;

2) (uchylony)5)

2a)6) oddziale integracyjnym - należy przez to rozumieć oddział szkolny, o którym mowa w art. 4 pkt 3 ustawy - Prawo oświatowe;

2b)6) oddziale dwujęzycznym - należy przez to rozumieć oddział szkolny, o którym mowa w art. 4 pkt 4 ustawy - Prawo oświatowe;

2c)6) szkole integracyjnej - należy przez to rozumieć szkołę, o której mowa w art. 4 pkt 5 ustawy - Prawo oświatowe;

2d)6) szkole dwujęzycznej - należy przez to rozumieć szkołę, o której mowa w art. 4 pkt 6 ustawy - Prawo oświatowe;

2e) (uchylony)7)

2f) (uchylony)7)

2fa) (uchylony)8)

2fb) (uchylony)8)

2fc) (uchylony)8)

2g) (uchylony)7)

3)9) placówce - należy przez to rozumieć jednostki organizacyjne wymienione w art. 2 pkt 3-8 i 10 ustawy - Prawo oświatowe;

3a) (uchylony)10)

3b)11) szkole podstawowej, liceum ogólnokształcącym, technikum, branżowej szkole I stopnia, branżowej szkole II stopnia, szkole specjalnej przysposabiającej do pracy lub szkole policealnej - należy przez to rozumieć szkoły, o których mowa w art. 18 ust. 1 ustawy - Prawo oświatowe;

4) (uchylony)

5) organie prowadzącym szkołę lub placówkę - należy przez to rozumieć ministra, jednostkę samorządu terytorialnego, inne osoby prawne i fizyczne;

6) (uchylony)

7) (uchylony)

8) kuratorze oświaty - należy przez to rozumieć kierownika kuratorium oświaty jako jednostki organizacyjnej wchodzącej w skład zespolonej administracji rządowej w województwie;

9) nauczycielu - należy przez to rozumieć także wychowawcę i innego pracownika pedagogicznego szkoły, placówki i placówki doskonalenia nauczycieli;

10) rodzicach - należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem;

11) uczniach - należy przez to rozumieć także słuchaczy i wychowanków;

11a) (uchylony)

11b) (uchylony)

11c) (uchylony)12)

11d) (uchylony)12)

12) (uchylony)

13)13) podstawie programowej wychowania przedszkolnego lub podstawie programowej kształcenia ogólnego - należy przez to rozumieć podstawę programową, o której mowa w art. 4 pkt 24 ustawy - Prawo oświatowe;

13a)13) podstawie programowej kształcenia w zawodach - należy przez to rozumieć podstawę programową, o której mowa w art. 4 pkt 25 ustawy - Prawo oświatowe;

13b) programie wychowania przedszkolnego lub programie nauczania do danych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego - należy przez to rozumieć opis sposobu realizacji celów wychowania lub kształcenia oraz treści nauczania ustalonych odpowiednio w podstawie programowej wychowania przedszkolnego lub podstawie programowej kształcenia ogólnego dla danego etapu edukacyjnego lub opis sposobu realizacji celów kształcenia oraz treści nauczania zajęć edukacyjnych, dla których nie została ustalona podstawa programowa kształcenia ogólnego, lecz program nauczania tych zajęć został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania, o którym mowa w art. 22a ust. 7;

13c)14) programie nauczania do zawodu - należy przez to rozumieć opis sposobu realizacji celów kształcenia i treści nauczania ustalonych w podstawie programowej kształcenia w zawodach, w formie efektów kształcenia, uwzględniający wyodrębnienie kwalifikacji w zawodzie, zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy - Prawo oświatowe; program nauczania do zawodu zawiera także programy nauczania do poszczególnych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia w zawodzie, ustalonych przez dyrektora szkoły, a w przypadku szkół artystycznych - określonych w ramowych planach nauczania dla tych szkół;

14) zadaniach oświatowych jednostek samorządu terytorialnego - należy przez to rozumieć zadania w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej;

15)15) szkole dla dorosłych - należy przez to rozumieć szkoły, o których mowa w art. 4 pkt 29 ustawy - Prawo oświatowe;

16)15) kształceniu ustawicznym - należy przez to rozumieć kształcenie, o którym mowa w art. 4 pkt 30 ustawy - Prawo oświatowe;

17) (uchylony)16)

18)17) niepełnosprawnościach sprzężonych - należy przez to rozumieć występowanie u dziecka niesłyszącego lub słabosłyszącego, niewidomego lub słabowidzącego, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z niepełnosprawnością intelektualną albo z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, co najmniej jeszcze jednej z wymienionych niepełnosprawności;

18a) specyficznych trudnościach w uczeniu się - należy przez to rozumieć trudności w uczeniu się odnoszące się do uczniów w normie intelektualnej, którzy mają trudności w przyswajaniu treści nauczania, wynikające ze specyfiki ich funkcjonowania percepcyjno-motorycznego i poznawczego, nieuwarunkowane schorzeniami neurologicznymi;

18b) (uchylony)18)

19) kwalifikacji w zawodzie - należy przez to rozumieć wyodrębniony w danym zawodzie zestaw oczekiwanych efektów kształcenia, których osiągnięcie potwierdza świadectwo wydane przez okręgową komisję egzaminacyjną, po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie jednej kwalifikacji;

20) kwalifikacyjnym kursie zawodowym - należy przez to rozumieć kurs, którego program nauczania uwzględnia podstawę programową kształcenia w zawodach, w zakresie jednej kwalifikacji, którego ukończenie umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie tej kwalifikacji;

21)19) egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie - należy przez to rozumieć egzamin umożliwiający uzyskanie świadectwa potwierdzającego kwalifikację w zawodzie w zakresie jednej kwalifikacji, a w przypadku uzyskania świadectw potwierdzających wszystkie kwalifikacje wyodrębnione w danym zawodzie oraz posiadania wykształcenia zasadniczego zawodowego, wykształcenia zasadniczego branżowego, wykształcenia średniego branżowego lub wyksztalcenia średniego - również dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe;

21a) (uchylony)

21b) (uchylony)20)

21c)21) egzaminie maturalnym - należy przez to rozumieć egzamin przeprowadzany dla absolwentów posiadających wykształcenie średnie lub wykształcenie średnie branżowe, umożliwiający uzyskanie świadectwa dojrzałości;

21d)22) egzaminie ósmoklasisty - należy przez to rozumieć egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej, a w szkole artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej - w klasie, której zakres nauczania odpowiada klasie VIII szkoły podstawowej, sprawdzający wiadomości i umiejętności ucznia lub słuchacza określone w podstawie programowej kształcenia ogólnego;

22)23) opłatach za korzystanie z wychowania przedszkolnego - należy przez to rozumieć opłaty za nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego, prowadzone w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki, ustalony zgodnie z art. 13 ust. 1 pkt 2, ust. 2 lub 3 ustawy - Prawo oświatowe;

23) podręczniku - należy przez to rozumieć podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego;

24) materiale edukacyjnym - należy przez to rozumieć materiał zastępujący lub uzupełniający podręcznik, umożliwiający realizację programu nauczania, mający postać papierową lub elektroniczną;

25) materiale ćwiczeniowym - należy przez to rozumieć materiał przeznaczony dla uczniów służący utrwalaniu przez nich wiadomości i umiejętności;

26) gminie miejskiej - należy przez to rozumieć gminę ujętą jako gmina miejska w krajowym rejestrze urzędowym podziału terytorialnego kraju, o którym mowa w art. 47 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1068 oraz z 2017 r. poz. 60);

27) gminie wiejskiej - należy przez to rozumieć gminę ujętą jako gmina wiejska w krajowym rejestrze urzędowym podziału terytorialnego kraju, o którym mowa w art. 47 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej;

28) gminie miejsko-wiejskiej - należy przez to rozumieć gminę ujętą jako gmina miejsko-wiejska w krajowym rejestrze urzędowym podziału terytorialnego kraju, o którym mowa w art. 47 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej;

29) roku budżetowym - należy przez to rozumieć rok budżetowy w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1453);

30) liczbie mieszkańców - należy przez to rozumieć liczbę mieszkańców w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego;

31) środkach pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - należy przez to rozumieć środki, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1, 4 i 5a-5c ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.24));

32) wskaźniku dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w gminie - należy przez to rozumieć wskaźnik, o którym mowa w art. 20 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego;

33) wskaźniku dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w powiecie - należy przez to rozumieć wskaźnik, o którym mowa w art. 22 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego;

34)25) ustawie - Prawo oświatowe - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i 949).

Art. 4. (uchylony)26)

Art. 4a. (uchylony)26)

Art. 5. (uchylony)26)

Art. 5a. (uchylony)26)

Art. 5b. (uchylony)26)

Art. 5c. (uchylony)26)

Art. 5d. (uchylony)26)

Art. 5e. (uchylony)26)

Art. 5f. (uchylony)26)

Art. 5g.27) W zakresie określonym niniejszą ustawą z tytułu udostępniania rodzicom gromadzonych przez publiczne przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, inne formy wychowania przedszkolnego, szkoły i placówki informacji w zakresie nauczania, wychowania oraz opieki, dotyczących ich dzieci, nie mogą być pobierane od rodziców opłaty, bez względu na postać i sposób przekazywania tych informacji.

Art. 5h.28) W przypadku publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne, oraz niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego zadania i kompetencje określone w ustawie dla dyrektora przedszkola wykonuje osoba kierująca daną inną formą wychowania przedszkolnego wyznaczona przez osobę prowadzącą inną formę wychowania przedszkolnego.

Art. 6. (uchylony)29)

Art. 7. (uchylony)29)

Art. 7a. (uchylony)29)

Art. 7b. (uchylony)29)

Art. 7c. (uchylony)29)

Art. 7d. (uchylony)29)

Art. 7e. (uchylony)29)

Art. 8. (uchylony)29)

Art. 9. (uchylony)29)

Art. 9a. 1. Tworzy się Centralną Komisję Egzaminacyjną z siedzibą w Warszawie.

2. Do zadań Centralnej Komisji Egzaminacyjnej należy w szczególności:

1)30) przygotowywanie i ustalanie materiałów egzaminacyjnych, w szczególności zadań i arkuszy egzaminacyjnych do przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz egzaminów eksternistycznych, o których mowa w art. 10 ust. 1 i 3;

2)30) przygotowywanie i ustalanie zasad oceniania rozwiązań zadań wykorzystywanych do przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz egzaminów eksternistycznych, o których mowa w art. 10 ust. 1 i 3, w celu zapewnienia porównywalności oceniania;

3)30) opracowywanie i ogłaszanie w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej informatorów zawierających w szczególności przykładowe zadania, jakie mogą wystąpić na egzaminie ósmoklasisty, egzaminie maturalnym, egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie oraz egzaminach eksternistycznych, o których mowa w art. 10 ust. 1 i 3, wraz z rozwiązaniami;

4)30) organizowanie druku i dystrybucji materiałów egzaminacyjnych; realizację wybranych zadań w zakresie druku i dystrybucji materiałów egzaminacyjnych dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej może powierzyć dyrektorom okręgowych komisji egzaminacyjnych, jeżeli jest to uzasadnione ze względu na racjonalność wydatków związanych z przeprowadzaniem egzaminu ósmoklasisty, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz egzaminów eksternistycznych, o których mowa w art. 10 ust. 1 i 3;

5)30) analizowanie wyników egzaminu ósmoklasisty, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz egzaminów eksternistycznych, o których mowa w art. 10 ust. 1 i 3, a także składanie ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania corocznych sprawozdań dotyczących wyników tych egzaminów;

5a)31) współpraca z ministrem właściwym do spraw szkolnictwa wyższego w zakresie, o którym mowa w art. 96b ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1842, z późn. zm.32));

6) przygotowywanie, we współpracy z okręgowymi komisjami egzaminacyjnymi, materiałów szkoleniowych dla kandydatów na egzaminatorów i egzaminatorów;

7) współpraca z instytucjami krajowymi i zagranicznymi w zakresie egzaminowania;

8) inicjowanie lub organizowanie badań, analiz i testów diagnostycznych oraz opracowywanie nowych rozwiązań w zakresie egzaminowania;

9)30) realizowanie porozumień międzynarodowych i międzyresortowych w zakresie przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz egzaminów eksternistycznych, o których mowa w art. 10 ust. 1 i 3;

10)30) ogłaszanie każdego roku w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej:

a) komunikatów w sprawie:

- harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty i egzaminu maturalnego w terminie głównym i terminie dodatkowym, a w przypadku egzaminu maturalnego - również w terminie poprawkowym, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz egzaminów eksternistycznych, o których mowa w art. 10 ust. 1 i 3, w tym:

- - terminów ogłaszania wyników egzaminu ósmoklasisty, egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie,

- - terminów przekazywania szkołom wyników egzaminu ósmoklasisty i części pisemnej egzaminu maturalnego oraz zaświadczeń o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty, świadectw dojrzałości, aneksów do świadectw dojrzałości i zaświadczeń o wynikach egzaminu maturalnego,

- -33) terminów przekazywania szkołom, placówkom, o których mowa w art. 2 pkt 4 ustawy - Prawo oświatowe, pracodawcom oraz podmiotom prowadzącym kwalifikacyjne kursy zawodowe, o których mowa w art. 117 ust. 2 ustawy - Prawo oświatowe, wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz terminów przekazywania szkołom, placówkom, o których mowa w art. 2 pkt 4 ustawy - Prawo oświatowe, i pracodawcom świadectw potwierdzających kwalifikację w zawodzie oraz terminów przekazywania szkołom dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe,

- materiałów i przyborów pomocniczych, z których można korzystać na egzaminie ósmoklasisty, egzaminie maturalnym, egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie oraz egzaminach eksternistycznych, o których mowa w art. 10 ust. 1 i 3, a także listy systemów operacyjnych, programów użytkowych oraz języków programowania - w przypadku egzaminu maturalnego z informatyki,

- szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz egzaminów eksternistycznych, o których mowa w art. 10 ust. 1 i 3, do potrzeb osób, o których mowa w art. 44zzr, art. 44zzzf i art. 44zzzh,

b) informacji o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz egzaminów eksternistycznych, o których mowa w art. 10 ust. 1 i 3.

Art. 9b. (uchylony)

Art. 9c. 1. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania tworzy, w drodze rozporządzenia, okręgowe komisje egzaminacyjne oraz określa ich zasięg terytorialny.

1a. Okręgowe komisje egzaminacyjne podlegają Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

2. Do zadań okręgowej komisji egzaminacyjnej należy w szczególności:

1)30) przeprowadzanie egzaminu ósmoklasisty, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz egzaminów eksternistycznych, o których mowa w art. 10 ust. 1 i 3;

2)30) przygotowywanie propozycji zadań i arkuszy egzaminacyjnych do przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz egzaminów eksternistycznych, o których mowa w art. 10 ust. 1 i 3, w zakresie określonym przez Centralną Komisję Egzaminacyjną;

3) przygotowywanie propozycji zadań do informatorów, o których mowa w art. 9a ust. 2 pkt 3, w zakresie określonym przez Centralną Komisję Egzaminacyjną;

4) przeprowadzanie próbnego zastosowania zadań w zakresie określonym przez Centralną Komisję Egzaminacyjną, w warunkach zapewniających ich ochronę przed nieuprawnionym ujawnieniem;

5)30) analizowanie wyników egzaminu ósmoklasisty, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz egzaminów eksternistycznych, o których mowa w art. 10 ust. 1 i 3;

6) opracowywanie i przekazywanie:

a)30) dyrektorom szkół, organom prowadzącym szkoły i kuratorom oświaty sprawozdań z przeprowadzonego egzaminu ósmoklasisty, egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie,

b) kuratorom oświaty sprawozdań z przeprowadzonych egzaminów eksternistycznych, o których mowa w art. 10 ust. 1 i 3;

7) prowadzenie ewidencji egzaminatorów zamieszkujących na terenie objętym właściwością danej okręgowej komisji egzaminacyjnej;

8) szkolenie kandydatów na egzaminatorów i egzaminatorów;

9)34) udzielanie szkołom, placówkom, o których mowa w art. 2 pkt 4 ustawy - Prawo oświatowe, pracodawcom i podmiotom prowadzącym kwalifikacyjne kursy zawodowe, o których mowa w art. 117 ust. 2 ustawy - Prawo oświatowe, upoważnień do przeprowadzania części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz części pisemnej tego egzaminu przeprowadzanej z wykorzystaniem systemu elektronicznego, o których mowa w art. 44zzzl ust. 1;

10) współpraca z innymi okręgowymi komisjami egzaminacyjnymi;

11)30) współpraca z kuratorami oświaty właściwymi ze względu na zasięg terytorialny okręgowej komisji egzaminacyjnej w sprawach związanych z przeprowadzaniem egzaminu ósmoklasisty, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz egzaminów eksternistycznych, o których mowa w art. 10 ust. 1 i 3;

11a)35) współpraca z ministrem właściwym do spraw szkolnictwa wyższego w zakresie, o którym mowa w art. 96b ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym;

12) wykonywanie innych zadań powierzonych przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej lub ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

2a. (uchylony)

2b.36) Dla celów przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, egzaminu maturalnego oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie okręgowe komisje egzaminacyjne nadają szkołom, placówkom, o których mowa w art. 2 pkt 4 ustawy - Prawo oświatowe, pracodawcom i podmiotom prowadzącym kwalifikacyjne kursy zawodowe, o których mowa w art. 117 ust. 2 ustawy - Prawo oświatowe, indywidualne numery identyfikacyjne.

3. Do ewidencji egzaminatorów, z zastrzeżeniem ust. 4, może być wpisana osoba, która:

1)30) posiada kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole, z zakresu której jest przeprowadzany egzamin ósmoklasisty, egzamin maturalny, egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, albo jest nauczycielem akademickim specjalizującym się w dziedzinie, z którą są związane zajęcia edukacyjne wchodzące w zakres egzaminu;

2) posiada, uzyskany w okresie 6 lat przed złożeniem wniosku o wpis do ewidencji, co najmniej trzyletni staż pracy dydaktycznej w szkole publicznej, szkole niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej, zakładzie kształcenia nauczycieli lub szkole wyższej albo co najmniej trzyletni staż pracy na stanowisku wymagającym kwalifikacji pedagogicznych w placówce doskonalenia nauczycieli, urzędzie organu administracji rządowej, kuratorium oświaty lub innej jednostce sprawującej nadzór pedagogiczny;

3) spełnia warunki określone w art. 10 ust. 5 pkt 2-4a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r. poz. 1189);

4)30) ukończyła z wynikiem pozytywnym szkolenie dla kandydatów na egzaminatorów organizowane przez okręgową komisję egzaminacyjną, zakończone egzaminem ze znajomości zasad przeprowadzania, w szczególności oceniania, egzaminu ósmoklasisty, egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.

4. Do ewidencji egzaminatorów w zakresie przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie może również być wpisana osoba, która jest przedstawicielem pracodawcy lub organizacji pracodawców albo stowarzyszenia lub samorządu zawodowego oraz:

1) posiada kwalifikacje wymagane od instruktora praktycznej nauki zawodu i spełnia warunki określone w ust. 3 pkt 3 i 4 albo

2)37) posiada przygotowanie zawodowe uznane przez dyrektora szkoły lub placówki za odpowiednie do prowadzenia zajęć z zakresu kształcenia zawodowego, o którym mowa w art. 15 ust. 6 ustawy - Prawo oświatowe, i spełnia warunki określone w ust. 3 pkt 3 i 4.

5. Skreślenie z ewidencji egzaminatorów następuje:

1) na wniosek egzaminatora;

2) w przypadku:

a) nieusprawiedliwionego nieuczestniczenia w okresowych szkoleniach egzaminatorów, organizowanych przez okręgowe komisje egzaminacyjne,

b)30) nieusprawiedliwionego nieuczestniczenia w pracach dotyczących przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz egzaminów eksternistycznych, o których mowa w art. 10 ust. 1 i 3, do których egzaminator został wyznaczony przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej,

c)30) nieprzestrzegania przepisów dotyczących przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz egzaminów eksternistycznych, o których mowa w art. 10 ust. 1 i 3, lub zasad oceniania rozwiązań zadań, o których mowa w art. 9a ust. 2 pkt 2;

3) w razie niespełniania warunków, o których mowa w ust. 3 pkt 3;

4) w razie dokonania wpisu z naruszeniem prawa.

6. Wpis do ewidencji egzaminatorów, odmowa wpisu oraz skreślenie z ewidencji następuje w drodze decyzji administracyjnej dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej.

7. Organem wyższego stopnia w stosunku do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej w sprawach, o których mowa w ust. 6, jest dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

8. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia, ramowy program szkolenia kandydatów na egzaminatorów, sposób prowadzenia ewidencji egzaminatorów oraz tryb wpisywania i skreślania egzaminatorów z ewidencji, uwzględniając w szczególności obowiązkowy wymiar godzin szkolenia, a także dokumenty wymagane od osób ubiegających się o wpis do ewidencji oraz zakres danych wpisywanych w ewidencji.

9.38) W przeprowadzaniu egzaminu ósmoklasisty, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz egzaminów eksternistycznych, o których mowa w art. 10 ust. 1 i 3, w zakresie ustalonym w przepisach prawa, biorą udział egzaminatorzy i nauczyciele, a w przypadku egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie - także pracodawcy lub upoważnieni przez nich pracownicy oraz podmioty prowadzące kwalifikacyjne kursy zawodowe, o których mowa w art. 117 ust. 2 ustawy - Prawo oświatowe, lub upoważnieni przez nich pracownicy. W przeprowadzaniu części ustnej egzaminu maturalnego mogą również brać udział nauczyciele akademiccy.

10. Dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej zawiera z egzaminatorami, z zastrzeżeniem ust. 12, a w przypadku egzaminu maturalnego również z nauczycielami akademickimi biorącymi udział w przeprowadzaniu części ustnej egzaminu maturalnego, umowy określające zakres ich obowiązków oraz wysokość wynagrodzenia.

11.30) Nauczyciele biorący udział w przeprowadzaniu egzaminu ósmoklasisty, egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie wykonują czynności związane z przeprowadzaniem tych egzaminów w ramach czynności i zajęć, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, oraz ustalonego wynagrodzenia, z zastrzeżeniem ust. 12.

12. Nauczyciele, w tym nauczyciele będący egzaminatorami, biorący udział w przeprowadzaniu części ustnej egzaminu maturalnego, wykonują czynności związane z przeprowadzaniem tej części egzaminu w ramach zajęć, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela. W przypadku wykonywania tych czynności w wymiarze przekraczającym tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 1 ustawy - Karta Nauczyciela, nauczycielowi przysługuje wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe na zasadach określonych w art. 35 ust. 3 ustawy - Karta Nauczyciela.

Art. 9ca. 1. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania prowadzi:

1) listę arbitrów w zakresie egzaminu maturalnego do rozpatrywania odwołań, o których mowa w art. 44zzz ust. 7;

2) listę arbitrów w zakresie egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie do rozpatrywania odwołań, o których mowa w art. 44zzzt ust. 7.

2. Wpis na listy arbitrów, o których mowa w ust. 1, następuje na wniosek osoby zainteresowanej.

3. Na listę arbitrów w zakresie egzaminu maturalnego może być wpisana osoba, która:

1) jest egzaminatorem wpisanym do ewidencji egzaminatorów, o której mowa w art. 9c ust. 2 pkt 7, w zakresie przeprowadzania egzaminu maturalnego, pełniła funkcję przewodniczącego zespołu egzaminatorów, o którym mowa w art. 44zzu ust. 4, w zakresie danego przedmiotu w co najmniej 3 latach, posiada kompetencje w dziedzinie technologii informacyjno-komunikacyjnych i otrzymała rekomendację dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej potwierdzającą posiadanie doświadczenia zapewniającego należyte wykonywanie obowiązków arbitra albo

2) posiada co najmniej stopień doktora w dziedzinie nauki lub sztuki, związanych z przedmiotem, z którego jest przeprowadzany egzamin maturalny, jest zatrudniona w instytucie badawczym, jednostce naukowej Polskiej Akademii Nauk, Polskiej Akademii Umiejętności lub szkole wyższej, posiada co najmniej pięcioletnie doświadczenie w pracy dydaktycznej, posiada kompetencje w dziedzinie technologii informacyjno-komunikacyjnych i otrzymała rekomendację instytutu badawczego, jednostki naukowej Polskiej Akademii Nauk, Polskiej Akademii Umiejętności, szkoły wyższej, stowarzyszenia naukowego lub komitetu głównego olimpiady przedmiotowej z przedmiotu, z którego jest przeprowadzany egzamin maturalny.

4. Na listę arbitrów w zakresie egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie może być wpisana osoba, która:

1) jest egzaminatorem wpisanym do ewidencji egzaminatorów, o której mowa w art. 9c ust. 2 pkt 7, w zakresie przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, pełniła funkcję przewodniczącego zespołu egzaminatorów, o którym mowa w art. 44zzzn ust. 6, posiada kompetencje w dziedzinie technologii informacyjno-komunikacyjnych i otrzymała rekomendację dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej potwierdzającą posiadanie doświadczenia zapewniającego należyte wykonywanie obowiązków arbitra albo

2) jest egzaminatorem wpisanym do ewidencji egzaminatorów, o której mowa w art. 9c ust. 2 pkt 7, w zakresie przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie przez co najmniej rok przed dniem złożenia wniosku o wpis na listę arbitrów, posiada kompetencje w dziedzinie technologii informacyjno-komunikacyjnych i otrzymała rekomendację dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej potwierdzającą posiadanie doświadczenia zapewniającego należyte wykonywanie obowiązków arbitra, albo

3) posiada co najmniej stopień doktora w dziedzinie nauki lub sztuki, związanych z danym zawodem, jest zatrudniona w instytucie badawczym, jednostce naukowej Polskiej Akademii Nauk, Polskiej Akademii Umiejętności lub szkole wyższej, posiada co najmniej pięcioletnie doświadczenie w pracy dydaktycznej, posiada kompetencje w dziedzinie technologii informacyjno-komunikacyjnych i otrzymała rekomendację instytutu badawczego, jednostki naukowej Polskiej Akademii Nauk, Polskiej Akademii Umiejętności, szkoły wyższej, stowarzyszenia naukowego lub komitetu głównego turnieju lub olimpiady tematycznej związanych z wybraną dziedziną wiedzy, albo

4) jest specjalistą z zakresu danego zawodu, posiada kompetencje w dziedzinie technologii informacyjno-komunikacyjnych i otrzymała rekomendację organizacji pracodawców reprezentatywnych w rozumieniu art. 24 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz. U. poz. 1240).

5. Na listy arbitrów, o których mowa w ust. 1, nie może być wpisana osoba będąca pracownikiem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej lub okręgowej komisji egzaminacyjnej.

6. Osoba, o której mowa w ust. 3 pkt 2 i ust. 4 pkt 3 i 4, może być wpisana na listę arbitrów, jeżeli:

1) ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;

2) nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne w sprawie o umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;

3) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

4) nie była prawomocnie ukarana karą dyscyplinarną.

7. Listy arbitrów zawierają:

1) imię (imiona) i nazwisko arbitra;

2) w przypadku listy arbitrów, o której mowa w ust. 1 pkt 1 - nazwę przedmiotu, z którego jest przeprowadzany egzamin maturalny, w zakresie którego dana osoba jest arbitrem;

3)14) w przypadku listy arbitrów, o której mowa w ust. 1 pkt 2 - nazwę zawodu, zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy - Prawo oświatowe, oraz oznaczenia wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w tym zawodzie, w zakresie których dana osoba jest arbitrem; jeżeli co najmniej jedna z tych kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie została wyodrębniona jako kwalifikacja wspólna z innym zawodem lub zawodami, lista arbitrów obejmuje dodatkowo nazwę tego zawodu lub zawodów oraz oznaczenie tej kwalifikacji;

4) stopień lub tytuł w dziedzinie nauki lub sztuki, jeżeli arbiter taki stopień lub tytuł posiada;

5) nazwę podmiotu, który udzielił rekomendacji, o której mowa w ust. 3 i 4;

6) numer wpisu.

8. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania skreśla arbitra z listy arbitrów:

1) na wniosek arbitra;

2) w przypadku utraty przez arbitra zdolności do czynności prawnych lub utraty pełni praw publicznych;

3) w przypadku skazania arbitra prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

4) w przypadku gdy toczy się przeciwko arbitrowi postępowanie karne w sprawie o umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;

5) w przypadku prawomocnego ukarania arbitra karą dyscyplinarną;

6) w przypadku śmierci arbitra;

7) w przypadku skreślenia z ewidencji egzaminatorów, o której mowa w art. 9c ust. 2 pkt 7;

8) w przypadku cofnięcia rekomendacji, o której mowa w ust. 3 i 4;

9) w przypadku utraty zatrudnienia w instytucie badawczym, jednostce naukowej Polskiej Akademii Nauk, Polskiej Akademii Umiejętności lub szkole wyższej - w przypadku arbitrów, o których mowa w ust. 3 pkt 2 i ust. 4 pkt 3;

10) w przypadku zatrudnienia w Centralnej Komisji Egzaminacyjnej lub okręgowej komisji egzaminacyjnej;

11) w przypadku dokonania wpisu na listę z naruszeniem prawa.

9. Arbiter ma obowiązek niezwłocznie poinformować ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania o zaistnieniu okoliczności, o których mowa w ust. 8 pkt 2-5 i pkt 7-10.

10. Na wniosek dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej minister właściwy do spraw oświaty i wychowania może skreślić arbitra z listy arbitrów, jeżeli:

1) arbiter dwukrotnie, bez uzasadnienia, odmówił wykonania zadań związanych z rozpatrzeniem odwołania, o którym mowa w art. 44zzz ust. 7 albo art. 44zzzt ust. 7;

2) arbiter dwukrotnie, bez uzasadnienia, przekroczył termin wyznaczony przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej na rozpatrzenie odwołania, o którym mowa w art. 44zzz ust. 7 albo art. 44zzzt ust. 7.

11. Listy arbitrów są podawane do publicznej wiadomości na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

Art. 9cb. 1. Odwołania, o których mowa w art. 44zzz ust. 7 albo art. 44zzzt ust. 7, rozpatruje Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego przy dyrektorze Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w składzie dwuosobowym.

2. Skład Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego wyznacza dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

3. W przypadku odwołania, o którym mowa w art. 44zzz ust. 7, w skład Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego wchodzi:

1) jeden arbiter, który spełnia wymagania, o których mowa w art. 9ca ust. 3 pkt 1, oraz

2) jeden arbiter, który spełnia wymagania, o których mowa w art. 9ca ust. 3 pkt 2

- wpisani na listę arbitrów w zakresie egzaminu maturalnego z danego przedmiotu.

4. W przypadku odwołania, o którym mowa w art. 44zzzt ust. 7, w skład Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego wchodzi:

1) jeden arbiter, który spełnia wymagania, o których mowa w art. 9ca ust. 4 pkt 1 lub 2, oraz

2) jeden arbiter, który spełnia wymagania, o których mowa w art. 9ca ust. 4 pkt 3 lub 4

- wpisani na listę arbitrów w zakresie egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie z danej kwalifikacji.

5. W skład Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego nie może być wyznaczony arbiter będący jednocześnie egzaminatorem, który:

1) sprawdzał i oceniał pracę egzaminacyjną, której dotyczy odwołanie, albo

2) został wyznaczony do weryfikacji sumy punktów, o której mowa w art. 44zzz ust. 3 albo art. 44zzzt ust. 3, wyniku której dotyczy odwołanie.

6. W przypadku gdy:

1) na listy arbitrów nie został wpisany arbiter w zakresie przedmiotu, z którego jest przeprowadzany egzamin maturalny, albo zawodu i kwalifikacji wyodrębnionej w tym zawodzie, z której jest przeprowadzany egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, albo

2) liczba arbitrów wpisanych na listy arbitrów jest niewystarczająca do rozpatrzenia wszystkich odwołań, o których mowa w art. 44zzz ust. 7 albo art. 44zzzt ust. 7, w terminie określonym w art. 44zzz ust. 17 albo art. 44zzzt ust. 17, albo

3) z powodu choroby arbitra lub innych uzasadnionych przyczyn nie jest możliwe wyznaczenie arbitra

- dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej zamiast arbitra wyznacza w skład Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego egzaminatora wpisanego do ewidencji egzaminatorów, o której mowa w art. 9c ust. 2 pkt 7, odpowiednio w zakresie egzaminu maturalnego lub egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, z tym że w przypadku odwołania, o którym mowa w art. 44zzz ust. 7, egzaminatorem tym może być osoba, która pełniła funkcję przewodniczącego zespołu egzaminatorów, o którym mowa w art. 44zzu ust. 4, w zakresie danego przedmiotu w co najmniej 3 latach.

7. Prace Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego odbywają się z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej. W razie potrzeby dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej może zorganizować posiedzenie Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego.

8. Arbitrowi oraz egzaminatorowi, o którym mowa w ust. 6, przysługuje:

1) wynagrodzenie za rozpatrzenie odwołania, w tym za sporządzenie pisemnego uzasadnienia, oraz

2) zwrot kosztów przejazdu i zakwaterowania, jeżeli prace Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego odbywają się na posiedzeniu poza miejscem zamieszkania arbitra lub egzaminatora.

9. Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej zawiera z arbitrami oraz egzaminatorami, o których mowa w ust. 6, umowy określające zakres ich obowiązków, stopień złożoności rozwiązania każdego zadania egzaminacyjnego rozpatrywanego w ramach odwołania oraz wysokość wynagrodzenia.

10. Obsługę administracyjną i finansową Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego zapewnia Centralna Komisja Egzaminacyjna.

Art. 9cc. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia:

1) tryb wyznaczania składu Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego do rozpatrzenia odwołania, biorąc pod uwagę konieczność równomiernego rozłożenia pracy pomiędzy arbitrów;

2) tryb i sposób działania Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego, biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia sprawnego rozpatrywania odwołań oraz wykorzystywania w pracach tego kolegium przede wszystkim środków komunikacji elektronicznej;

3) stawki za jedno zadanie egzaminacyjne rozpatrzone w ramach odwołania przez arbitrów i egzaminatorów, o których mowa w art. 9cb ust. 6, oraz sposób i tryb zwrotu kosztów przejazdu i zakwaterowania tych arbitrów i egzaminatorów, biorąc pod uwagę konieczność zróżnicowania stawek za jedno zadanie egzaminacyjne w zależności od stopnia złożoności rozwiązania zadania egzaminacyjnego oraz konieczność odpowiedniego udokumentowania kosztów przejazdu i zakwaterowania;

4) wzór wniosku o wpis na listę arbitrów oraz wykaz dokumentów, które dołącza się do tego wniosku, biorąc pod uwagę konieczność wykazania przez osobę składającą wniosek spełnienia warunków, o których mowa w art. 9ca ust. 3-6, oraz zapewnienie możliwości weryfikacji spełnienia przez tę osobę tych warunków.

Art. 9d. 1. Nadzór nad działalnością Centralnej Komisji Egzaminacyjnej sprawuje minister właściwy do spraw oświaty i wychowania.

2. W ramach nadzoru, o którym mowa w ust. 1, minister właściwy do spraw oświaty i wychowania w szczególności:

1) może wydawać dyrektorowi Centralnej Komisji Egzaminacyjnej wiążące wytyczne i polecenia, z wyjątkiem indywidualnych spraw rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnej;

2) może zwracać się do dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej o przygotowanie i przekazanie informacji, dokumentów i sprawozdań dotyczących określonej sprawy albo rodzaju spraw;

3) przeprowadza kontrole w Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

3. Nadzór nad działalnością okręgowych komisji egzaminacyjnych sprawuje dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio.

4. Organizację Centralnej Komisji Egzaminacyjnej określa jej statut nadany w drodze zarządzenia przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski".

5. Szczegółowy zakres zadań i organizację okręgowej komisji egzaminacyjnej określa jej statut nadany przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw oświaty i wychowania.

6. Centralna Komisja Egzaminacyjna i okręgowe komisje egzaminacyjne są państwowymi jednostkami budżetowymi finansowanymi z części budżetu państwa, której dysponentem jest minister właściwy do spraw oświaty i wychowania.

7. Działalnością Centralnej Komisji Egzaminacyjnej kieruje dyrektor, którego powołuje i odwołuje minister właściwy do spraw oświaty i wychowania.

8. Wicedyrektorów Centralnej Komisji Egzaminacyjnej powołuje i odwołuje dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, za zgodą ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

9. Działalnością okręgowej komisji egzaminacyjnej kieruje dyrektor, którego powołuje i odwołuje dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

10. W okręgowej komisji egzaminacyjnej może być utworzone stanowisko wicedyrektora, którego powołuje i odwołuje dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej, za zgodą dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

11. Stanowisko dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i stanowisko dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej może zajmować osoba:

1)39) która posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny;

2) która posiada staż pracy określony w przepisach wydanych na podstawie ust. 14;

3) która posiada doświadczenie związane z organizowaniem egzaminów lub prowadzeniem badań w zakresie egzaminowania;

4) która spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;

5) która ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;

6) która nie była karana karą dyscyplinarną oraz nie toczy się przeciwko niej postępowanie dyscyplinarne;

7) która nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

8) przeciwko której nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego;

9) która nie była karana zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1311);

10) która nie była karana karą porządkową, o której mowa w art. 108 Kodeksu pracy.

12. Kandydata na stanowisko dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej oraz na stanowisko dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej wyłania się w drodze konkursu ogłaszanego przez odpowiednio ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania albo dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

13. Jeżeli do konkursu, o którym mowa w ust. 12, nie zgłosi się żaden kandydat albo w wyniku konkursu nie wyłoniono kandydata, odpowiednio minister właściwy do spraw oświaty i wychowania albo dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej powołuje na stanowisko odpowiednio dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej albo dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej wskazanego przez siebie kandydata.

14. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia, staż pracy wymagany od osoby zajmującej stanowisko dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, sposób i tryb przeprowadzania konkursu na stanowisko dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej oraz skład i tryb pracy komisji konkursowej, uwzględniając sposób ogłaszania konkursu, sposób wyłaniania kandydata, sposób sprawowania nadzoru nad prawidłowością postępowania konkursowego oraz tryb unieważnienia konkursu.

15. W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 14, minister właściwy do spraw oświaty i wychowania może określić dodatkowe wymagania, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko odpowiednio dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, uwzględniając specyfikę zadań wykonywanych przez odpowiednio Centralną Komisję Egzaminacyjną i okręgową komisję egzaminacyjną.

Art. 9e. 1.30) Przygotowywanie materiałów egzaminacyjnych do przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz egzaminów eksternistycznych, o których mowa w art. 10 ust. 1 i 3, a także drukowanie, przechowywanie i transport materiałów egzaminacyjnych, odbywają się w warunkach zapewniających ich ochronę przed nieuprawnionym ujawnieniem.

2. Osoby uczestniczące w przygotowywaniu, drukowaniu, przechowywaniu i transporcie materiałów egzaminacyjnych, o których mowa w ust. 1, są obowiązane do nieujawniania osobom nieuprawnionym materiałów egzaminacyjnych.

3.40) W przypadku nieuprawnionego ujawnienia materiałów egzaminacyjnych, o których mowa w ust. 1, lub uzasadnionego podejrzenia nieuprawnionego ujawnienia tych materiałów decyzję co do dalszego przebiegu egzaminu ósmoklasisty, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz egzaminów eksternistycznych, o których mowa w art. 10 ust. 1 i 3, podejmuje dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej może wyznaczyć nowy termin przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty lub egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu, egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w części pisemnej lub w części ustnej, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie lub części pisemnej albo części praktycznej tego egzaminu oraz egzaminów eksternistycznych, o których mowa w art. 10 ust. 1 i 3, z danego przedmiotu.

Art. 9f. (uchylony)41)

Art. 10. 1.42) Osoba, która ukończyła 18 lat, może uzyskać świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i liceum ogólnokształcącego po zdaniu egzaminów eksternistycznych przeprowadzanych przez okręgową komisję egzaminacyjną, z zastrzeżeniem art. 10a.

2.43) Egzaminy eksternistyczne, o których mowa w ust. 1, przeprowadza się z zakresu obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w ramowych planach nauczania odpowiednio szkoły podstawowej dla dorosłych lub liceum ogólnokształcącego dla dorosłych.

2a. Egzaminy eksternistyczne, o których mowa w ust. 1, są przeprowadzane na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego, z tym że w przypadku liceum ogólnokształcącego dla dorosłych - na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla zakresu podstawowego.

3. Osoba, która ukończyła 18 lat, może uzyskać:

1) świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie po zdaniu egzaminu eksternistycznego potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji, przeprowadzanego przez okręgową komisję egzaminacyjną, zgodnie z przepisami rozdziału 3b;

2)44) dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, jeżeli posiada świadectwa potwierdzające wszystkie kwalifikacje wyodrębnione w danym zawodzie oraz posiada:

a) wykształcenie zasadnicze zawodowe albo zdała egzaminy eksternistyczne z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla zasadniczej szkoły zawodowej przeprowadzane przez okręgową komisję egzaminacyjną, lub

b) wykształcenie zasadnicze branżowe albo zdała egzaminy eksternistyczne z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia przeprowadzane przez okręgową komisję egzaminacyjną, lub

c) wykształcenie średnie branżowe albo zdała egzaminy eksternistyczne z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły II stopnia przeprowadzane przez okręgową komisję egzaminacyjną, lub

d) wykształcenie średnie.

4. Egzamin eksternistyczny, o którym mowa w ust. 3 pkt 1, przeprowadza się z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia w zawodach.

4a. Wyniki egzaminów eksternistycznych, o których mowa w ust. 1 i 3, są ostateczne i nie służy na nie skarga do sądu administracyjnego.

4b.45) Do egzaminów eksternistycznych, o których mowa w ust. 1 i ust. 3 pkt 2 lit. a-c, przepisy art. 44zzz ust. 1-6 stosuje się odpowiednio.

4c. Egzaminy eksternistyczne, o których mowa w ust. 1 i 3, podlegają opłacie.

4d. Opłata za egzamin eksternistyczny z jednych zajęć edukacyjnych oraz opłata za egzamin eksternistyczny, o którym mowa w ust. 3 pkt 1, wynoszą 5,5% minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela dyplomowanego posiadającego tytuł zawodowy magistra z przygotowaniem pedagogicznym, określonego na podstawie art. 30 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela.

4e. Osoba, która przystąpiła do egzaminu eksternistycznego, o którym mowa w ust. 3 pkt 1, i nie uzyskała wymaganej do zdania tego egzaminu liczby punktów z części pisemnej albo części praktycznej tego egzaminu, przystępując ponownie do tej części egzaminu, wnosi opłatę w wysokości:

1) w przypadku części pisemnej - 1/3 opłaty, o której mowa w ust. 4d;

2) w przypadku części praktycznej - 2/3 opłaty, o której mowa w ust. 4d.

4f. Opłata za egzaminy eksternistyczne, o których mowa w ust. 1 i 3, stanowi dochód budżetu państwa. Opłata nie podlega zwrotowi.

4g. Opłatę za egzaminy eksternistyczne wnosi się:

1)46) w przypadku egzaminów eksternistycznych, o których mowa w ust. 1 i ust. 3 pkt 2 lit. a-c - nie później niż na 30 dni przed terminem rozpoczęcia sesji egzaminacyjnej, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie ust. 5,

2) w przypadku egzaminu eksternistycznego, o którym mowa w ust. 3 pkt 1 - nie później niż na 30 dni przed wyznaczonym terminem tego egzaminu

- na rachunek bankowy wskazany przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej. Niewniesienie w tych terminach opłaty za egzamin eksternistyczny, o którym mowa w ust. 1 lub 3, skutkuje brakiem możliwości przystąpienia do tego egzaminu.

5.47) Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia:

1) warunki i tryb przeprowadzania egzaminów eksternistycznych, o których mowa w ust. 1 i ust. 3 pkt 2 lit. a-c, w tym warunki ich oceniania, oraz zajęcia edukacyjne, z których są przeprowadzane egzaminy eksternistyczne, o których mowa w ust. 3 pkt 2 lit. a-c,

2) warunki dopuszczania do egzaminów eksternistycznych, o których mowa w ust. 1 i 3,

3) warunki wynagradzania egzaminatorów przeprowadzających egzaminy eksternistyczne, o których mowa w ust. 1 i ust. 3 pkt 2 lit. a-c

- z uwzględnieniem możliwości unieważnienia egzaminów eksternistycznych, o których mowa w ust. 1 i ust. 3 pkt 2 lit. a-c, ze względu na naruszenie przepisów dotyczących przeprowadzania tych egzaminów, jeżeli to naruszenie mogło mieć wpływ na wynik egzaminu, a także z uwzględnieniem możliwości zwalniania osób o niskich dochodach z całości lub części opłat za przeprowadzanie egzaminów eksternistycznych, o których mowa w ust. 1 i 3. Wynagrodzenie egzaminatorów powinno być ustalone w relacji do minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela dyplomowanego posiadającego tytuł zawodowy magistra z przygotowaniem pedagogicznym, określonego na podstawie art. 30 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela.

6. W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 5, minister właściwy do spraw oświaty i wychowania może, na wniosek właściwych ministrów, wskazać zawody, w zakresie których nie przeprowadza się egzaminów eksternistycznych, o których mowa w ust. 3.

Art. 10a. 1. Świadectwo lub dyplom ukończenia szkoły artystycznej można uzyskać na podstawie egzaminów eksternistycznych przeprowadzanych przez państwowe komisje egzaminacyjne powoływane przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

2. Egzaminy eksternistyczne przeprowadza się z zakresu zajęć edukacyjnych określonych w ramowych planach nauczania poszczególnych typów publicznych szkół artystycznych.

3. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego określa, w drodze rozporządzenia, typy szkół artystycznych, których świadectwo lub dyplom ukończenia można uzyskać na podstawie egzaminów eksternistycznych, warunki i tryb przeprowadzania egzaminów eksternistycznych, wysokość opłat za egzaminy eksternistyczne oraz warunki wynagradzania osób wchodzących w skład państwowej komisji egzaminacyjnej, z uwzględnieniem możliwości unieważniania egzaminów eksternistycznych ze względu na naruszenia przepisów dotyczących przeprowadzania tych egzaminów, jeżeli to naruszenie mogło mieć wpływ na wynik egzaminu, oraz że wysokość opłat za egzaminy eksternistyczne nie może być wyższa niż koszty przeprowadzenia tych egzaminów, a także z uwzględnieniem możliwości zwalniania z całości lub części opłat za przeprowadzenie egzaminu osób o niskich dochodach.

Art. 11. 1. Świadectwa i dyplomy państwowe wydawane przez uprawnione do tego szkoły, placówki kształcenia ustawicznego i placówki kształcenia praktycznego, kolegia pracowników służb społecznych oraz okręgowe komisje egzaminacyjne są dokumentami urzędowymi.

2. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia:

1) warunki i tryb wydawania oraz wzory świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, w tym umieszczenie na wzorach druków szkolnych znaków graficznych informujących o poziomie Polskiej Ramy Kwalifikacji, o których mowa w art. 10 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 986 i 1475), sposób dokonywania sprostowań ich treści i wydawania duplikatów, a także tryb i sposób dokonywania uwierzytelnienia dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą,

2) wysokość odpłatności za wydawanie duplikatów świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych oraz za dokonywanie uwierzytelnienia dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą

- uwzględniając konieczność zapewnienia prawidłowego tworzenia dokumentacji przebiegu nauczania, oceniania wyników pracy dydaktyczno-wychowawczej szkół i wyników egzaminów przeprowadzanych przez okręgowe komisje egzaminacyjne, a także wymóg, aby wysokość odpłatności za wykonywanie czynności, o których mowa w pkt 2, nie przewyższała kwoty opłaty skarbowej za uwierzytelnienie dokumentu, określonej w przepisach o opłacie skarbowej.

Art. 11a. (uchylony)48)

Art. 12. 1.49) Publiczne przedszkola i szkoły podstawowe organizują naukę religii na życzenie rodziców, publiczne szkoły ponadpodstawowe na życzenie bądź rodziców, bądź samych uczniów; po osiągnięciu pełnoletności o pobieraniu nauki religii decydują uczniowie.

2. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania w porozumieniu z władzami Kościoła Katolickiego i Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego oraz innych kościołów i związków wyznaniowych określa, w drodze rozporządzenia, warunki i sposób wykonywania przez szkoły zadań, o których mowa w ust. 1.

Art. 13. 1. Szkoła i placówka publiczna umożliwia uczniom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej, a w szczególności naukę języka oraz własnej historii i kultury.

2. Na wniosek rodziców nauka, o której mowa w ust. 1, może być prowadzona:

1) w osobnych grupach, oddziałach lub szkołach;

2) w grupach, oddziałach lub szkołach - z dodatkową nauką języka oraz własnej historii i kultury;

3) w międzyszkolnych zespołach nauczania.

3. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia, warunki i sposób wykonywania przez szkoły i placówki zadań, o których mowa w ust. 1 i 2, w szczególności minimalną liczbę uczniów, dla których organizuje się poszczególne formy nauczania wymienione w ust. 2.

4. W pracy dydaktyczno-wychowawczej szkoły publiczne zapewniają podtrzymywanie kultury i tradycji regionalnej.

5. Podręczniki szkolne i książki pomocnicze do kształcenia uczniów w zakresie niezbędnym do podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej mogą być dofinansowywane z budżetu państwa z części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw oświaty i wychowania.

6. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania podejmie działania w celu zapewnienia możliwości kształcenia nauczycieli oraz dostępu do podręczników na potrzeby szkół i placówek publicznych, o których mowa w ust. 1.

7. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania podejmie działania w celu popularyzacji wiedzy o historii, kulturze, języku i o tradycjach religijnych mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym.

Art. 13a. (uchylony)50)

Rozdział 2

Wychowanie przedszkolne, obowiązek szkolny i obowiązek nauki

Art. 14. 1. (uchylony)51)

1a. (uchylony)51)

1b. (uchylony)51)

2. (uchylony)

3. (uchylony)51)

3a. (uchylony)51)

4. (uchylony)51)

4b. (uchylony)51)

4c. (uchylony)

5. Rada gminy:

1) określa wysokość opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w prowadzonych przez gminę:52)

a)53) publicznym przedszkolu, oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej, w czasie przekraczającym wymiar zajęć, o którym mowa w art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy - Prawo oświatowe,

b)53) publicznej innej formie wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki ustalony dla przedszkoli publicznych na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy - Prawo oświatowe;

2) może określić warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, o których mowa w pkt 1.

5a. Wysokość opłaty, o której mowa w ust. 5 pkt 1, nie może być wyższa niż 1 zł za godzinę zajęć.

5aa.54) Opłaty, o których mowa w ust. 5, są pobierane do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat.

5b. Maksymalna wysokość opłaty, o której mowa w ust. 5a, podlega waloryzacji. Waloryzacja dokonywana po raz pierwszy polega na pomnożeniu kwoty opłaty, o której mowa w ust. 5a, przez wskaźnik waloryzacji i zaokrągleniu w dół do pełnych groszy. Kolejne waloryzacje wysokości opłaty polegają na pomnożeniu kwoty opłaty z roku, w którym była dokonywana ostatnia waloryzacja, przez wskaźnik waloryzacji i zaokrągleniu w dół do pełnych groszy. Waloryzacji dokonuje się od dnia 1 września roku kalendarzowego, w którym ogłoszono wysokość wskaźnika waloryzacji ustalonego zgodnie z ust. 5c lub 5d.

5c. Jeżeli średnioroczny wskaźnik cen, towarów i usług konsumpcyjnych ogółem określany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" na podstawie art. 94 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1383 i 1386), za rok kalendarzowy, w którym była przeprowadzona ostatnia waloryzacja, a w przypadku waloryzacji dokonywanej po raz pierwszy - za rok 2013, wyniósł co najmniej 110, to wartość tego wskaźnika podzieloną przez 100 przyjmuje się jako wskaźnik waloryzacji.

5d. Jeżeli warunek, o którym mowa w ust. 5c, nie został spełniony, to wskaźnik waloryzacji ustala się jako iloczyn podzielonych przez 100 wartości średniorocznych wskaźników cen, towarów i usług konsumpcyjnych ogółem określanych przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" na podstawie art. 94 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, wynoszący co najmniej 1,1 w okresie od roku kalendarzowego, w którym była przeprowadzona ostatnia waloryzacja, do roku poprzedzającego termin waloryzacji, a w przypadku waloryzacji dokonywanej po raz pierwszy, w okresie od roku 2013 do roku poprzedzającego termin waloryzacji.

5e. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania ogłasza w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" w terminie do końca marca roku, w którym jest dokonywana waloryzacja, o której mowa w ust. 5b, wysokość wskaźnika waloryzacji oraz maksymalną wysokość kwoty opłaty, o której mowa w ust. 5 pkt 1, po waloryzacji.

5f.55) Publiczne przedszkola, publiczne szkoły podstawowe z oddziałami przedszkolnymi oraz publiczne inne formy wychowania przedszkolnego, prowadzone przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego i osoby fizyczne, pobierają opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego, w wysokości nie wyższej niż wysokość opłat ustalonych przez radę gminy na podstawie ust. 5 pkt 1.

5g.55) Organ prowadzący publiczne przedszkole, publiczną szkołę podstawową z oddziałami przedszkolnymi, publiczną inną formę wychowania przedszkolnego, niepubliczne przedszkole, o którym mowa w art. 90 ust. 1b, niepubliczną szkołę podstawową z oddziałami przedszkolnymi, o których mowa w art. 90 ust. 1ba, lub niepubliczną inną formę wychowania przedszkolnego, o której mowa w art. 90 ust. 1c, zwalnia rodziców w całości lub w części z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, na warunkach określonych przez radę gminy na podstawie ust. 5 pkt 2. Organ prowadzący może upoważnić do udzielania tych zwolnień odpowiednio dyrektora przedszkola lub szkoły podstawowej.

5h.55) Osoba prawna niebędąca jednostką samorządu terytorialnego lub osoba fizyczna prowadząca publiczne przedszkole, publiczną szkołę podstawową z oddziałami przedszkolnymi, publiczną inną formę wychowania przedszkolnego, niepubliczne przedszkole, o którym mowa w art. 90 ust. 1b, niepubliczną szkołę podstawową z oddziałami przedszkolnymi, o których mowa w art. 90 ust. 1ba, lub niepubliczną inną formę wychowania przedszkolnego, o której mowa w art. 90 ust. 1c, może przyznać częściowe lub całkowite zwolnienie z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego również w przypadkach innych niż określone przez radę gminy na podstawie ust. 5 pkt 2.

5i. Rodzic zamierzający ubiegać się o całkowite lub częściowe zwolnienie z opłat, o którym mowa w ust. 5 pkt 2, przedstawia w formie oświadczenia dane niezbędne do ustalenia uprawnienia do tego zwolnienia.

6.56) Do ustalania opłat za korzystanie z wyżywienia w publicznych przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz publicznych innych formach wychowania przedszkolnego przepisy art. 106 ustawy - Prawo oświatowe stosuje się odpowiednio.

7. (uchylony)57)

8.58) Publiczne przedszkola, publiczne szkoły podstawowe z oddziałami przedszkolnymi, publiczne inne formy wychowania przedszkolnego, niepubliczne przedszkola, o których mowa w art. 90 ust. 1b, niepubliczne szkoły podstawowe z oddziałami przedszkolnymi, o których mowa w art. 90 ust. 1ba, oraz niepubliczne inne formy wychowania przedszkolnego, o których mowa w art. 90 ust. 1c, nie mogą pobierać opłat innych niż opłaty ustalone zgodnie z ust. 5, 5f, 6 i 9.

9.58) Do przedszkoli, szkół podstawowych z oddziałami przedszkolnymi lub innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez organy, o których mowa w art. 8 ust. 4 i 17 ustawy - Prawo oświatowe, stosuje się odpowiednio przepisy ust. 5-5e, 5g, 5i oraz 6, z tym że kompetencje rady gminy określone w ust. 5 wykonują te organy.

10.59) W przypadku przedszkoli, szkół podstawowych z oddziałami przedszkolnymi lub innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego, zadania i kompetencje organu prowadzącego określone w ust. 5g, wykonuje organ wykonawczy tej jednostki.

Art. 14a. (uchylony)60)

Art. 14b. (uchylony)60)

Art. 14c. (uchylony)60)

Art. 14d. 1.61) Na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 gmina otrzymuje dotację celową z budżetu państwa, która może być wykorzystana wyłącznie na dofinansowanie wydatków bieżących związanych z realizacją tych zadań.

1a.62) Przez dzieci w wieku do 5 lat, o których mowa w ust. 1, 3, 6 i 8, rozumie się dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat.

2. Podziału środków przeznaczonych na dotację, o której mowa w ust. 1, pomiędzy poszczególne gminy dokonuje minister właściwy do spraw oświaty i wychowania.

3.63) Wysokość dotacji, o której mowa w ust. 1, dla danej gminy jest obliczana jako iloczyn kwoty rocznej, o której mowa w ust. 4, oraz liczby dzieci w wieku do lat 5 korzystających z wychowania przedszkolnego na obszarze danej gminy, ustalonej na podstawie danych systemu informacji oświatowej według stanu na dzień 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.

4.64) Kwota roczna dotacji, o której mowa w ust. 1, na każde dziecko, o którym mowa w ust. 3, bez względu na czas przebywania dziecka w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego, wynosi 1506 zł.

5. Kwota roczna, o której mowa w ust. 4, podlega corocznie waloryzacji prognozowanym średniorocznym wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, określonym w ustawie budżetowej na dany rok kalendarzowy.

6.65) Wysokość dotacji, o której mowa w ust. 1, obliczona zgodnie z ust. 3, jest pomniejszana o kwotę stanowiącą iloczyn kwoty rocznej w roku, na który jest udzielana dotacja, i liczby dzieci w wieku do lat 5, którym gmina ma obowiązek zapewnić możliwość korzystania z wychowania przedszkolnego, nieprzyjętych w danym roku szkolnym do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego lub do niepublicznego przedszkola, o którym mowa w art. 90 ust. 1b, oddziału przedszkolnego w niepublicznej szkole podstawowej, o którym mowa w art. 90 ust. 1ba, lub niepublicznej innej formy wychowania przedszkolnego, o której mowa w art. 90 ust. 1c, którym wójt (burmistrz, prezydent miasta), wbrew obowiązkowi nie wskazał miejsca korzystania z wychowania przedszkolnego, zgodnie z art. 31 ust. 10 ustawy - Prawo oświatowe.

7.65) Pomniejszenie dotacji nie zwalnia gminy z obowiązku zapewnienia dzieciom odpowiednio warunków do spełniania obowiązku, o którym mowa w art. 31 ust. 4 ustawy - Prawo oświatowe, i warunków do realizacji prawa, o którym mowa w art. 31 ust. 6 ustawy - Prawo oświatowe.

8.66) Jeżeli liczba dzieci uwzględniona do obliczenia dotacji na dany rok budżetowy dla danej gminy zgodnie z ust. 3 i 6 jest większa niż średnioroczna liczba dzieci w wieku do lat 5 korzystających z wychowania przedszkolnego na obszarze danej gminy w roku budżetowym, na który została udzielona dotacja, część dotacji pobrana w nadmiernej wysokości podlega zwrotowi do budżetu państwa.

9. Dotacji, o której mowa w ust. 1, udzielają wojewodowie. Dotację przekazuje się w 12 częściach w terminie do 15. dnia każdego miesiąca, z wyjątkiem pierwszej części, którą przekazuje się niezwłocznie po zwiększeniu wydatków w części budżetu państwa będącej w dyspozycji wojewody, z wyrównaniem za okres od początku roku budżetowego.

10. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia:

1) tryb udzielania i sposób rozliczania dotacji, o której mowa w ust. 1, w tym sposób ustalania wysokości dotacji podlegającej zwrotowi, oraz sposób ustalania średniorocznej liczby dzieci, o której mowa w ust. 8, a także wzór formularza rocznego rozliczenia wykorzystania dotacji, mając na celu zapewnienie jawności i przejrzystości gospodarowania środkami budżetu państwa;

2) sposób i terminy ustalania informacji o liczbie dzieci, o których mowa w ust. 6, biorąc pod uwagę możliwość wykorzystania środków komunikacji elektronicznej i informatycznych nośników danych.

11. Informacje dotyczące dzieci nieprzyjętych w danym roku szkolnym do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej i innej formy wychowania przedszkolnego, przekazywane przez dyrektora przedszkola lub szkoły, wójta (burmistrza, prezydenta miasta) i wojewodę, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie ust. 10, zawierają:67)

1) imię, nazwisko, datę urodzenia dziecka oraz numer PESEL dziecka, a w przypadku braku numeru PESEL - serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;

2) imiona i nazwiska rodziców;

3) adres miejsca zamieszkania rodziców i dziecka.

12. Zgromadzone dane, o których mowa w ust. 11, są przechowywane przez okres dwóch lat od dnia przekazania tych informacji.

Art. 15. (uchylony)68)

Art. 15a. (uchylony)

Art. 16. (uchylony)69)

Art. 16a. (uchylony)69)

Art. 17. (uchylony)69)

Art. 18. (uchylony)69)

Art. 19. (uchylony)69)

Art. 20. (uchylony)69)

Rozdział 2a

(uchylony)70)

Rozdział 3

Zarządzanie szkołami i placówkami publicznymi

Art. 21. 1. (uchylony)71)

2. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania inicjuje, koordynuje i nadzoruje organizację ogólnopolskich olimpiad i turniejów dla uczniów, a także może zlecić zadania z tego zakresu, w drodze umowy, szkołom wyższym, placówkom naukowym, stowarzyszeniom naukowym, zawodowym i innym podmiotom prowadzącym statutową działalność oświatową lub naukową.

Art. 21a. (uchylony)72)

Art. 22. 1. (uchylony)73)

1a. (uchylony)73)

2. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi ponadto, w drodze rozporządzenia:

1) (uchylony)74)

2) (uchylony)74)

2a) (uchylony)74)

3) (uchylony)

4) (uchylony)

5) (uchylony)74)

6) (uchylony)74)

7) (uchylony)74)

8) organizację oraz sposób przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad, uwzględniając, że konkursy, turnieje i olimpiady powinny służyć odkrywaniu i rozwijaniu uzdolnień uczniów, pobudzaniu twórczego myślenia, wspomaganiu zdolności stosowania zdobytej wiedzy w praktycznym działaniu, a także lepszemu przygotowaniu uczniów do nauki w szkołach wyższego stopnia lub do wykonywania zawodu;

9) (uchylony)

10) (uchylony)

11) (uchylony)75)

12) (uchylony)75)

13) warunki wynagradzania egzaminatorów i nauczycieli akademickich, o których mowa w art. 9c ust. 10, uwzględniając zasadę, że wysokość wynagrodzenia określa się w relacji do minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela dyplomowanego posiadającego tytuł zawodowy magistra z przygotowaniem pedagogicznym, ustalonej na podstawie art. 30 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, oraz uwzględniając konieczność potwierdzenia przez dyrektora szkoły udziału nauczyciela akademickiego w części ustnej egzaminu maturalnego.

2a. (uchylony)

3. (uchylony)76)

4. (uchylony)

5. (uchylony)

Art. 22a. 1. Nauczyciel lub zespół nauczycieli przedstawia dyrektorowi przedszkola lub szkoły program wychowania przedszkolnego lub program nauczania do danych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego na dany etap edukacyjny.

2. W przypadku innej formy wychowania przedszkolnego nauczyciel lub zespół nauczycieli przedstawia dyrektorowi przedszkola lub szkoły podstawowej program wychowania przedszkolnego.

3. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe nauczyciel lub zespół nauczycieli prowadzących kształcenie zawodowe w danym zawodzie przedstawia dyrektorowi szkoły program nauczania do danego zawodu.

4. Program wychowania przedszkolnego i programy nauczania, o których mowa w ust. 1 i 3, mogą obejmować treści nauczania wykraczające poza zakres treści nauczania ustalonych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego, treści nauczania ustalonych dla danych zajęć edukacyjnych w podstawie programowej kształcenia ogólnego albo treści nauczania ustalonych w formie efektów kształcenia dla danego zawodu w podstawie programowej kształcenia w zawodach.

5. Program wychowania przedszkolnego i programy nauczania, o których mowa w ust. 1 i 3, powinny być dostosowane do potrzeb i możliwości uczniów, dla których są przeznaczone.

6.77) Dyrektor przedszkola lub szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, dopuszcza do użytku w danym przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej, danej innej formie wychowania przedszkolnego lub szkole przedstawiony przez nauczyciela lub zespół nauczycieli odpowiednio program wychowania przedszkolnego lub programy nauczania, o których mowa w ust. 1 i 3.

7.77) Dopuszczone do użytku w danym przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej, danej innej formie wychowania przedszkolnego lub szkole programy wychowania przedszkolnego lub programy nauczania, o których mowa w ust. 1 i 3, stanowią odpowiednio zestaw programów wychowania przedszkolnego lub szkolny zestaw programów nauczania. Dyrektor przedszkola lub szkoły jest odpowiedzialny za uwzględnienie w zestawie programów wychowania przedszkolnego i szkolnym zestawie programów nauczania całości odpowiednio podstawy programowej wychowania przedszkolnego lub podstawy programowej kształcenia ogólnego ustalonej dla danego etapu edukacyjnego, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - także całości podstawy programowej kształcenia w zawodach, w których kształci szkoła.

8.77) Przepisów ust. 1-7 nie stosuje się do indywidualnych programów opracowywanych dla uczniów, o których mowa w art. 1 pkt 6 ustawy - Prawo oświatowe, oraz do indywidualnych programów nauki opracowywanych dla uczniów, o których mowa w art. 115 ustawy - Prawo oświatowe.

9.78) Programy nauczania do zawodów podstawowych dla żeglugi morskiej mogą być dopuszczone do użytku w danej szkole po uzyskaniu pozytywnej opinii ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej w zakresie zgodności z postanowieniami Międzynarodowej konwencji o wymaganiach w zakresie wyszkolenia marynarzy, wydawania im świadectw oraz pełnienia wacht, 1978, sporządzonej w Londynie dnia 7 lipca 1978 r. (Dz. U. z 1984 r. poz. 201, z 1999 r. poz. 286 oraz z 2013 r. poz. 1092).

10.79) Programy nauczania do zawodów podstawowych dla żeglugi śródlądowej mogą być dopuszczone do użytku w danej szkole po uzyskaniu pozytywnej opinii ministra właściwego do spraw żeglugi śródlądowej.

11.79) Programy nauczania do zawodów podstawowych dla rybołówstwa mogą być dopuszczone do użytku w danej szkole po uzyskaniu pozytywnej opinii ministra właściwego do spraw rybołówstwa.

Art. 22aa. Nauczyciel może zdecydować o realizacji programu nauczania:

1) z zastosowaniem podręcznika, materiału edukacyjnego lub materiału ćwiczeniowego lub

2) bez zastosowania podręcznika lub materiałów, o których mowa w pkt 1.

Art. 22ab. 1. Zespół nauczycieli prowadzących nauczanie w klasach I-III szkoły podstawowej oraz zespół nauczycieli prowadzących nauczanie danych zajęć edukacyjnych w klasach IV-VIII szkoły podstawowej i szkole ponadpodstawowej przedstawiają dyrektorowi szkoły propozycję:80)

1) jednego podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej oraz jednego podręcznika do zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego, lub materiału edukacyjnego, dla uczniów danej klasy - w przypadku klas I-III szkoły podstawowej;

2)81) jednego podręcznika do danych zajęć edukacyjnych lub materiału edukacyjnego do danych zajęć edukacyjnych, dla uczniów danej klasy - w przypadku klas IV-VIII szkoły podstawowej i szkoły ponadpodstawowej;

3) materiałów ćwiczeniowych.

2. Zespoły nauczycieli, o których mowa w ust. 1, mogą przedstawić dyrektorowi szkoły propozycję więcej niż jednego podręcznika lub materiału edukacyjnego:

1)82) do danego języka obcego nowożytnego w danej klasie, biorąc pod uwagę poziomy nauczania języków obcych nowożytnych - w przypadku klas IV-VIII szkoły podstawowej i szkoły ponadpodstawowej;

2)83) do danych zajęć edukacyjnych w danej klasie, biorąc pod uwagę zakres kształcenia: podstawowy lub rozszerzony, ustalony w podstawie programowej kształcenia ogólnego - w przypadku szkoły ponadpodstawowej;

3) do danych zajęć edukacyjnych w danej klasie z zakresu kształcenia w zawodzie - w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe;

4) w przypadku uczniów niepełnosprawnych objętych kształceniem specjalnym;

5) w przypadku uczniów objętych kształceniem w zakresie niezbędnym do podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej.

3. Zespoły nauczycieli, o których mowa w ust. 1, przy wyborze podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla uczniów niepełnosprawnych objętych kształceniem specjalnym, uwzględniają potrzeby edukacyjne i możliwości psychofizyczne tych uczniów.

4. Dyrektor szkoły, na podstawie propozycji zespołów nauczycieli, o których mowa w ust. 1, oraz w przypadku braku porozumienia w zespole nauczycieli w sprawie przedstawienia propozycji podręczników lub materiałów edukacyjnych, zgodnie z ust. 1 i 2, ustala:

1) zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych obowiązujący we wszystkich oddziałach danej klasy przez co najmniej trzy lata szkolne,

2) materiały ćwiczeniowe obowiązujące w poszczególnych oddziałach w danym roku szkolnym

- po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady rodziców.84)

5. Dyrektor szkoły, na wniosek zespołu nauczycieli, o którym mowa w ust. 1, może:

1) dokonać zmian w zestawie podręczników lub materiałów edukacyjnych oraz zmiany materiałów ćwiczeniowych, jeżeli nie ma możliwości zakupu danego podręcznika, materiału edukacyjnego lub materiału ćwiczeniowego;

2) uzupełnić zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych, a także materiały ćwiczeniowe.

6. Dyrektor szkoły corocznie podaje do publicznej wiadomości zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych oraz materiały ćwiczeniowe obowiązujące w danym roku szkolnym.

7. Przepisy ust. 1-6 stosuje się odpowiednio do szkół artystycznych w zakresie kształcenia ogólnego.

Art. 22ac. 1.85) Uczniowie szkół podstawowych mają prawo do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, przeznaczonych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, określonych w ramowych planach nauczania ustalonych dla tych szkół.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do szkół dla dorosłych.

Art. 22ad. (uchylony)86)

Art. 22ae. 1. Wyposażenie:

1)87) szkół podstawowych i szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w podręczniki do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, dla klas I-III,

2)87) szkół podstawowych i szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, dla klas IV-VIII

3) (uchylony)88)

- jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej, wykonywanym przez jednostki samorządu terytorialnego prowadzące te szkoły.

2.85) W przypadku szkół podstawowych prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne, zapewnienie sfinansowania kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, o których mowa w ust. 1, jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej, wykonywanym przez jednostki samorządu terytorialnego obowiązane do prowadzenia szkół odpowiedniego typu i rodzaju.

3. Na realizację zadania, o którym mowa w ust. 1 i 2, jednostka samorządu terytorialnego otrzymuje dotację celową z budżetu państwa, udzielaną przez wojewodę.

4.89) Na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, o których mowa w ust. 1, szkoła podstawowa prowadzona przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną otrzymują, na wniosek, dotację celową z budżetu jednostki samorządu terytorialnego obowiązanej do prowadzenia szkół odpowiedniego typu i rodzaju.

5. Dotacja celowa jest przyznawana na wyposażenie:

1)90) szkół podstawowych i szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w podręczniki do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego lub materiały edukacyjne, dla klas I-III - do wysokości 75 zł na ucznia;

2) szkół podstawowych i szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w materiały ćwiczeniowe dla klas I-III - do wysokości 50 zł na ucznia;

3)91) szkół podstawowych i szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w podręczniki lub materiały edukacyjne dla klasy IV - do wysokości 140 zł na ucznia;

3a)92) szkół podstawowych i szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w podręczniki lub materiały edukacyjne dla klas V i VI - do wysokości 180 zł na ucznia;

3b)92) szkół podstawowych i szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w podręczniki lub materiały edukacyjne dla klas VII i VIII - do wysokości 250 zł na ucznia;

4)93) szkół podstawowych i szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w materiały ćwiczeniowe dla klas IV-VIII - do wysokości 25 zł na ucznia.

5) (uchylony)94)

6) (uchylony)94)

5a. Kwoty dotacji celowej, o których mowa w ust. 5, są powiększane poprzez pomnożenie ich przez wskaźniki:

1)95) nie mniejsze niż 2 i nie większe niż 3 - w przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną, niesłyszących, słabosłyszących, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, niewidomych i słabowidzących, z zastrzeżeniem pkt 2 i 3, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o ile uczniowie ci będą korzystać z podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, dostosowanych do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych tych uczniów;

2) nie mniejsze niż 5 i nie większe niż 10 - w przypadku uczniów słabowidzących posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o ile uczniowie ci będą korzystać z podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, dostosowanych do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych tych uczniów, wydrukowanych w druku powiększonym;

3) nie mniejsze niż 10 i nie większe niż 25 - w przypadku uczniów niewidomych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o ile uczniowie ci będą korzystać z podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, dostosowanych do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych tych uczniów, wydrukowanych w systemie Braille'a.

6.96) Dotacja celowa, o której mowa w ust. 5 pkt 1 i 3-3b, jest udzielana, z uwzględnieniem kosztów obsługi zadania, o których mowa w ust. 15, do wysokości kosztu zakupu kompletu podręczników lub materiałów edukacyjnych na każdego ucznia w danej klasie, rocznie nieprzekraczającej odpowiednio kwot, o których mowa w ust. 5 pkt 1 i 3-3b, z uwzględnieniem ust. 5a, pod warunkiem że taki komplet podręczników lub materiałów edukacyjnych będzie zapewniał możliwość używania ich przez uczniów tej klasy przez co najmniej trzy kolejne lata szkolne. Następna dotacja celowa na uczniów tej klasy jest udzielana po trzech kolejnych latach szkolnych.

7.96) Liczba uczniów danej klasy objęta dotacją celową, o której mowa w ust. 5 pkt 1 i 3-3b, udzielaną zgodnie z ust. 6, jest zwiększana o liczbę uczniów równą liczbie oddziałów danej klasy objętych tą dotacją.

7a.97) Jeżeli w latach następujących po roku, w którym udzielono dotacji celowej na wszystkich uczniów danej klasy, istnieje konieczność zapewnienia kompletu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla danej klasy, która nie funkcjonowała w danej szkole lub do tych klas nie uczęszczali uczniowie, dotacja celowa, o której mowa w ust. 5, jest udzielana do wysokości kosztu zakupu kompletów podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, rocznie nieprzekraczającej odpowiednio kwot, o których mowa w ust. 5, z uwzględnieniem ust. 5a.

8. Jeżeli istnieje konieczność zapewnienia odpowiedniego kompletu podręczników lub materiałów edukacyjnych, w tym kompletu dostosowanego do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych ucznia niepełnosprawnego, w przypadku gdy:

1) liczba uczniów w danej klasie jest większa niż w poprzednim roku szkolnym, a od roku szkolnego rozpoczynającego się w roku, w którym udzielono ostatniej dotacji celowej na wszystkich uczniów tej klasy, nie upłynęły trzy lata szkolne lub

2) liczba uczniów w danej klasie nie jest większa niż w poprzednim roku szkolnym, a istnieje konieczność zakupu kompletu podręczników lub materiałów edukacyjnych, w szczególności dostosowanego do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych ucznia niepełnosprawnego, z powodu niedokonania zakupu takiego kompletu ze środków ostatniej dotacji celowej udzielonej na wszystkich uczniów tej klasy lub udzielonej w poprzednim roku, jeżeli ostatnią dotację celową na wszystkich uczniów tej klasy udzielono dwa lata temu, lub

3) komplet podręczników lub materiałów edukacyjnych dostosowany do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych ucznia niepełnosprawnego został wcześniej przekazany innej szkole, zgodnie z art. 22ak ust. 6

- dotacja celowa, o której mowa w ust. 5 pkt 1 i 3-3b, jest udzielana do wysokości kosztu zakupu brakujących kompletów podręczników lub materiałów edukacyjnych, rocznie nieprzekraczającej odpowiednio kwot, o których mowa w ust. 5 pkt 1 i 3-3b, z uwzględnieniem ust. 5a.98)

9.99) Dotacja celowa, o której mowa w ust. 5 pkt 2 i 4, jest udzielana corocznie, z uwzględnieniem kosztów obsługi zadania, o których mowa w ust. 15, do wysokości kosztu zakupu materiałów ćwiczeniowych na każdego ucznia w danej klasie, rocznie nieprzekraczającej odpowiednio kwot, o których mowa w ust. 5 pkt 2 i 4, z uwzględnieniem ust. 5a.

10. Jeżeli w wyniku zwiększenia się liczby uczniów w danej klasie w ciągu roku szkolnego środki z przekazanej dotacji celowej nie pokryją kosztu zakupu kompletów podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla tych uczniów, koszt zakupu brakujących kompletów podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych jest refundowany ze środków dotacji celowej przekazanej na kolejny rok szkolny.

10a. Jeżeli w ciągu roku szkolnego istnieje konieczność zakupu dodatkowych kompletów podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, dostosowanych do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów niepełnosprawnych, w wyniku:

1) dostarczenia do szkoły orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia, a środki z przekazanej dotacji celowej nie pokryją kosztu zakupu tych kompletów, lub

2) braku możliwości uzyskania tych kompletów z innej szkoły w drodze przekazania, zgodnie z art. 22ak ust. 6

- koszt zakupu brakujących kompletów podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych jest refundowany ze środków dotacji celowej przekazanej na kolejny rok szkolny.

10b.100) Jeżeli w latach szkolnych następujących po roku, w którym udzielono dotacji celowej na wszystkich uczniów danej klasy na wyposażenie klas IV-VIII szkoły podstawowej oraz szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie klas IV-VIII szkoły podstawowej, istnieje konieczność zapewnienia, ze względu na zdiagnozowany stopień zaawansowania znajomości danego języka obcego nowożytnego przez uczniów kolejnych roczników tych klas, podręczników lub materiałów edukacyjnych do danego języka obcego nowożytnego innych pod względem poziomu zaawansowania niż zakupione ze środków dotacji celowej, koszt zakupu tych brakujących podręczników lub materiałów edukacyjnych jest refundowany ze środków dotacji celowej przekazanej na kolejny rok szkolny. Koszt zapewnienia podręczników lub materiałów edukacyjnych do danego języka obcego nowożytnego dostosowanych do stopnia zaawansowania znajomości danego języka obcego nowożytnego jest refundowany do wysokości 25 zł na ucznia, uwzględniając koszty obsługi zadania, o których mowa w ust. 15.

10c. W przypadku podręczników lub materiałów edukacyjnych, o których mowa w ust. 10b, dostosowanych do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów niepełnosprawnych koszt zapewnienia tych podręczników lub materiałów edukacyjnych jest refundowany do kwoty, o której mowa w ust. 10b, z uwzględnieniem ust. 5a.

11. Dotacja celowa może być wykorzystana także na pokrycie kosztu drukowania i powielania podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w celach dydaktycznych lub na zakup urządzeń umożliwiających drukowanie lub powielanie tych podręczników i materiałów, a w przypadku uczniów niepełnosprawnych objętych kształceniem specjalnym - także na zakup sprzętu lub oprogramowania umożliwiającego odczyt podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w postaci elektronicznej.

12. Maksymalne kwoty dotacji celowej, o których mowa w ust. 5, podlegają weryfikacji co trzy lata. Weryfikacji dokonuje minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, biorąc pod uwagę liczbę obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego na danym etapie edukacyjnym, warunki, jakie muszą spełniać podręczniki oraz wyniki analiz dotyczących kształtowania się cen podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w ostatnich dwóch latach poprzedzających rok, w którym jest dokonywana weryfikacja.

13. Rada Ministrów może określić, w drodze rozporządzenia, maksymalne kwoty dotacji celowej, o których mowa w ust. 5, po weryfikacji, w terminie do końca czerwca roku, w którym jest dokonywana weryfikacja.

14. Maksymalne kwoty dotacji celowej, o których mowa w ust. 5, po weryfikacji obowiązują od roku budżetowego następującego po roku, w którym jest dokonywana weryfikacja.

15. Koszty obsługi zadania, o którym mowa w ust. 1 i 2, wynoszą 1% wykorzystanej dotacji celowej.

16. Dotacja celowa, o której mowa w ust. 3, jest przekazywana w terminie od dnia 1 maja do dnia 15 października.

17. Dotacja celowa, o której mowa w ust. 4, jest przekazywana w terminie 14 dni od dnia otrzymania dotacji celowej, o której mowa w ust. 3, przez jednostkę samorządu terytorialnego.

18. Dotacja celowa może być wykorzystana do końca roku budżetowego, na który została udzielona.

Art. 22af. 1.101) Dyrektor szkoły podstawowej oraz szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przekazuje organowi prowadzącemu informacje niezbędne dla ustalenia wysokości dotacji celowej, o której mowa w art. 22ae ust. 3.

2.102) Dyrektor szkoły podstawowej prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną przekazuje jednostce samorządu terytorialnego, właściwej do udzielenia dotacji celowej, o której mowa w art. 22ae ust. 4, wniosek o udzielenie tej dotacji wraz z informacjami niezbędnymi dla ustalenia wysokości dotacji.

3. Informacje i wniosek, o których mowa w ust. 1 i 2, przekazuje się w terminie od dnia 15 marca do dnia 15 września.

4. Jednostka samorządu terytorialnego, na podstawie informacji i wniosków, o których mowa w ust. 1 i 2, przekazuje do właściwego wojewody wniosek o udzielenie dotacji celowej, o której mowa w art. 22ae ust. 3, w terminie od dnia 1 kwietnia do dnia 20 września. Jednostka samorządu terytorialnego może złożyć więcej niż jeden wniosek.

5. W przypadku gdy informacje i wniosek, o których mowa w ust. 1 i 2, zostały przekazane przed dniem 25 sierpnia, dyrektor szkoły aktualizuje te informacje i wniosek, w terminie do dnia 25 sierpnia, uwzględniając aktualne wyniki postępowania rekrutacyjnego do szkoły.

6. W przypadku gdy wniosek, o którym mowa w ust. 4, został złożony przed dniem 31 sierpnia, jednostka samorządu terytorialnego, na podstawie informacji i wniosków, o których mowa w ust. 5, aktualizuje ten wniosek, w terminie do dnia 31 sierpnia, uwzględniając aktualne wyniki postępowania rekrutacyjnego do szkół.

7.103) Jeżeli w wyniku aktualizacji wniosku i informacji, o której mowa w ust. 5, złożonej przez szkołę podstawową prowadzoną przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną, wnioskowana kwota dotacji celowej ulegnie zmniejszeniu, a dotacja celowa przekazana przez jednostkę samorządu terytorialnego przekracza kwotę wskazaną w aktualizacji, szkoła, w terminie do dnia 31 sierpnia, zwraca jednostce samorządu terytorialnego część dotacji, równą różnicy między kwotą, którą szkoła otrzymała do dnia 25 sierpnia, a kwotą wynikającą z aktualizacji.

8. Jeżeli w wyniku aktualizacji wniosku, o której mowa w ust. 6, wnioskowana kwota dotacji celowej ulegnie zmniejszeniu, a dotacja celowa przekazana przez wojewodę jednostce samorządu terytorialnego przekracza kwotę wskazaną w aktualizacji, jednostka samorządu terytorialnego, w terminie do dnia 7 września, zwraca wojewodzie część dotacji, równą różnicy między kwotą, którą jednostka samorządu terytorialnego otrzymała do dnia 31 sierpnia, a kwotą wynikającą z aktualizacji.

9. Rozliczenie wykorzystania dotacji celowej, o której mowa w art. 22ae ust. 4, przez dyrektora szkoły oraz zwrot niewykorzystanej dotacji następują w terminie do dnia 15 stycznia następnego roku.

10. Rozliczenie wykorzystania dotacji celowej, o której mowa w art. 22ae ust. 3, przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz zwrot niewykorzystanej dotacji następują w terminie do dnia 31 stycznia następnego roku.

11. Wojewoda sporządza i przekazuje ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania, w terminie do dnia 15 marca następnego roku, zbiorcze zestawienie wykorzystania dotacji celowej, o której mowa w art. 22ae ust. 3, przez jednostki samorządu terytorialnego w danym roku budżetowym.

Art. 22ag. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, określi, w drodze rozporządzenia:

1)104) sposób przekazywania przez dyrektora szkoły podstawowej lub szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego, oraz dyrektora szkoły podstawowej prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną, jednostkom samorządu terytorialnego informacji niezbędnych dla ustalenia wysokości dotacji celowej, o której mowa w art. 22ae ust. 3 i 4, oraz wzór formularza zawierającego te informacje,

2)104) wzór wniosku o udzielenie dotacji celowej, o której mowa w art. 22ae ust. 4, szkole podstawowej prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną,

3) sposób przekazywania przez jednostki samorządu terytorialnego wojewodom wniosku o udzielenie dotacji celowej, o której mowa w art. 22ae ust. 3, oraz wzór wniosku o udzielenie tej dotacji,

4) tryb i terminy udzielania oraz sposób rozliczania wykorzystania dotacji celowej, o której mowa w art. 22ae ust. 3, oraz wzór formularza rozliczenia wykorzystania tej dotacji,

5) sposób rozliczania wykorzystania dotacji celowej, o której mowa w art. 22ae ust. 4, oraz wzór formularza rozliczenia wykorzystania tej dotacji

- biorąc pod uwagę możliwość wykorzystania środków komunikacji elektronicznej i informatycznych nośników danych, a także mając na względzie zapewnienie jawności i przejrzystości gospodarowania środkami budżetu państwa.

Art. 22aga.95) Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia, wysokość wskaźników, o których mowa w art. 22ae ust. 5a, biorąc pod uwagę wyniki analiz kształtowania się cen podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, dostosowanych do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów z niepełnosprawnością intelektualną, niesłyszących, słabosłyszących, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, niewidomych i słabowidzących, a także możliwość zapewnienia tych podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

Art. 22ah. 1.101) Na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w zakresie, o którym mowa w art. 22ae ust. 1, szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej prowadzone przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne otrzymują, na wniosek, dotację celową z budżetu państwa. Przepisy art. 22ae ust. 5-14 stosuje się odpowiednio.

2. Wniosek o udzielenie dotacji celowej, o której mowa w ust. 1, wraz z informacjami niezbędnymi dla ustalenia wysokości dotacji, składa dyrektor szkoły do ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, w terminie od dnia 15 marca do dnia 15 września.

3. W przypadku gdy wniosek o udzielenie dotacji celowej, o której mowa w ust. 1, wraz z informacjami niezbędnymi dla ustalenia wysokości dotacji, został złożony przed dniem 25 sierpnia, dyrektor szkoły aktualizuje ten wniosek i informacje, w terminie do dnia 25 sierpnia, uwzględniając aktualne wyniki postępowania rekrutacyjnego do szkoły.

4. Jeżeli w wyniku aktualizacji wniosku i informacji, o której mowa w ust. 3, wnioskowana kwota dotacji celowej ulegnie zmniejszeniu, a dotacja celowa przekazana przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego przekracza kwotę wskazaną w aktualizacji, szkoła, w terminie do dnia 31 sierpnia, zwraca ministrowi właściwemu do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego część dotacji, równą różnicy między kwotą, którą szkoła otrzymała do dnia 25 sierpnia, a kwotą wynikającą z aktualizacji.

5. Dotacja celowa, o której mowa w ust. 1, jest przekazywana w terminie od dnia 1 maja do dnia 15 października.

6. Dotacja celowa, o której mowa w ust. 1, może być wykorzystana do końca roku budżetowego, na który została udzielona.

7. Rozliczenie wykorzystania dotacji celowej, o której mowa w ust. 1, przez dyrektora szkoły oraz zwrot niewykorzystanej części dotacji następują w terminie do dnia 15 stycznia następnego roku.

8. W przypadku podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych do szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne, minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, określi, w drodze rozporządzenia:101)

1) sposób przekazywania przez dyrektora szkoły informacji niezbędnych dla ustalenia wysokości dotacji celowej, o której mowa w ust. 1, wzór formularza zawierającego te informacje oraz wzór wniosku o udzielenie dotacji,

2) tryb udzielania oraz sposób rozliczania wykorzystania dotacji celowej, o której mowa w ust. 1, oraz wzór formularza rozliczenia wykorzystania tej dotacji

- biorąc pod uwagę możliwość wykorzystania środków komunikacji elektronicznej i informatycznych nośników danych, a także mając na względzie zapewnienie jawności i przejrzystości gospodarowania środkami budżetu państwa.

Art. 22ai. 1. Dyrektor szkoły podstawowej, za zgodą organu prowadzącego, może ustalić:101)

1)105) w zestawie, o którym mowa w art. 22ab ust. 4 pkt 1, podręczniki lub materiały edukacyjne, których koszt zakupu dla ucznia przekracza odpowiednio kwoty dotacji celowej, o których mowa w art. 22ae ust. 5 pkt 1 i 3-3b, z uwzględnieniem ust. 5a;

2)106) materiały ćwiczeniowe, których koszt zakupu dla ucznia przekracza odpowiednio kwoty dotacji celowej, o których mowa w art. 22ae ust. 5 pkt 2 i 4, z uwzględnieniem ust. 5a.

2.101) W przypadku, o którym mowa w ust. 1, różnicę między kosztem zakupu dla ucznia kompletu podręczników lub materiałów edukacyjnych oraz zakupu materiałów ćwiczeniowych a wysokością kwot dotacji celowej, o których mowa w art. 22ae ust. 5, z uwzględnieniem ust. 5a, pokrywa organ prowadzący szkołę podstawową.

Art. 22aj. 1. W bibliotece szkolnej są gromadzone podręczniki, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe i inne materiały biblioteczne.

2. Czynności związane z zakupem do biblioteki szkolnej podręczników, materiałów edukacyjnych, materiałów ćwiczeniowych i innych materiałów bibliotecznych oraz czynności związane z gospodarowaniem tymi podręcznikami i materiałami wykonuje dyrektor szkoły.

Art. 22ak. 1.85) Szkoła podstawowa nieodpłatnie:

1) wypożycza uczniom podręczniki lub materiały edukacyjne, mające postać papierową, lub

2) zapewnia uczniom dostęp do podręczników lub materiałów edukacyjnych, mających postać elektroniczną, lub

3) przekazuje uczniom materiały ćwiczeniowe bez obowiązku zwrotu lub je udostępnia.

2. Szczegółowe warunki korzystania przez uczniów z podręczników lub materiałów edukacyjnych określa dyrektor szkoły, uwzględniając konieczność zapewnienia co najmniej trzyletniego okresu używania tych podręczników lub materiałów.

3.107) W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika lub materiału edukacyjnego szkoła podstawowa może żądać od rodziców ucznia zwrotu kwoty nieprzekraczającej kosztu zakupu podręcznika lub materiału edukacyjnego. Kwota zwrotu stanowi dochód organu prowadzącego szkołę.

4. (uchylony)108)

5.109) W przypadku gdy uczeń niepełnosprawny przechodzi z jednej szkoły do innej szkoły w trakcie roku szkolnego, podręczniki lub materiały edukacyjne dostosowane do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych tego ucznia, zakupione z dotacji celowej, o której mowa w art. 22ae ust. 3, z których uczeń korzysta, stają się własnością organu prowadzącego szkołę, do której uczeń przechodzi.

6.109) W przypadku gdy szkoła dysponuje wolnymi podręcznikami lub materiałami edukacyjnymi, w tym dostosowanymi do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów niepełnosprawnych, zakupionymi z dotacji celowej, o której mowa w art. 22ae ust. 3, dyrektor szkoły, za zgodą organu prowadzącego, przekazuje te podręczniki lub materiały edukacyjne dyrektorowi szkoły, który wystąpi z wnioskiem o ich przekazanie. Podręczniki lub materiały edukacyjne stają się własnością organu prowadzącego szkołę, której zostały przekazane.

6a.110) W przypadku gdy szkoła dysponuje wolnymi podręcznikami lub materiałami edukacyjnymi, dostosowanymi do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów niepełnosprawnych, zakupionymi z dotacji celowej, o której mowa w art. 22ae ust. 3, dyrektor szkoły, za zgodą organu prowadzącego, może wypożyczyć te podręczniki lub materiały edukacyjne dyrektorowi szkoły, który wystąpi z wnioskiem o ich wypożyczenie.

6b.110) W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika lub materiału edukacyjnego wypożyczonego innej szkole, o których mowa w ust. 6a, przysługuje zwrot kwoty nieprzekraczającej kosztu zakupu podręcznika lub materiału edukacyjnego. Kwota zwrotu stanowi dochód organu prowadzącego szkołę, która wypożyczyła podręcznik lub materiał edukacyjny.

7.111) Koszty przekazania lub wypożyczenia podręczników lub materiałów edukacyjnych, o których mowa w ust. 6 i 6a, pokrywa szkoła, która występuje z wnioskiem o przekazanie lub wypożyczenie. Koszty przekazania lub wypożyczenia tych podręczników lub materiałów edukacyjnych mogą być pokryte z dotacji celowej.

Art. 22al.112) Przepisy art. 22ac, art. 22ai i art. 22ak stosuje się odpowiednio do szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej.

Art. 22am. 1.113) W przypadku likwidacji szkoły podstawowej, o której mowa w art. 22ae ust. 2, podręczniki, materiały edukacyjne lub urządzenia, sprzęt lub oprogramowanie, o których mowa w art. 22ae ust. 11, zakupione z dotacji celowej podlegają zwrotowi jednostce samorządu terytorialnego, która udzieliła dotacji.

2.113) W przypadku likwidacji szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, o której mowa w art. 22ah ust. 1, podręczniki, materiały edukacyjne lub urządzenia, sprzęt lub oprogramowanie, o których mowa w art. 22ae ust. 11, zakupione z dotacji celowej, podlegają zwrotowi ministrowi właściwemu do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

2a.114) W przypadku likwidacji szkół, o których mowa w ust. 1 i 2, wypożyczone podręczniki lub materiały edukacyjne, o których mowa w art. 22ak ust. 6a, podlegają zwrotowi odpowiednio jednostce samorządu terytorialnego, która udzieliła dotacji, lub ministrowi właściwemu do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

3. Jeżeli wartość podręczników, materiałów edukacyjnych lub urządzeń, sprzętu lub oprogramowania, o których mowa w art. 22ae ust. 11, podlegających zwrotowi zgodnie z ust. 1 i 2, przewyższa wartość udzielonej dotacji celowej, organ prowadzący szkołę może zwrócić równowartość otrzymanej dotacji odpowiednio jednostce samorządu terytorialnego lub ministrowi właściwemu do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

Art. 22an. 1. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, a w przypadku podręczników do kształcenia w zawodach szkolnictwa artystycznego - minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, dopuszczają do użytku szkolnego odpowiednio w szkołach lub szkołach artystycznych podręczniki, po uzyskaniu pozytywnych opinii rzeczoznawców wyznaczonych odpowiednio przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania albo ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego z list rzeczoznawców prowadzonych przez tych ministrów.

2.115) Dopuszczenie do użytku szkolnego podręczników do kształcenia w zawodach podstawowych dla żeglugi morskiej może nastąpić po pozytywnym zaopiniowaniu przez ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej, w zakresie zgodności z postanowieniami Międzynarodowej konwencji o wymaganiach w zakresie wyszkolenia marynarzy, wydawania im świadectw oraz pełnienia wacht, 1978, sporządzonej w Londynie dnia 7 lipca 1978 r.

2a.116) Dopuszczenie do użytku szkolnego podręczników do kształcenia w zawodach podstawowych dla żeglugi śródlądowej może nastąpić po pozytywnym zaopiniowaniu przez ministra właściwego do spraw żeglugi śródlądowej.

2b.116) Dopuszczenie do użytku szkolnego podręczników do kształcenia w zawodach podstawowych dla rybołówstwa może nastąpić po pozytywnym zaopiniowaniu przez ministra właściwego do spraw rybołówstwa.

3.117) Podręcznik dopuszcza się do użytku szkolnego na wniosek podmiotu posiadającego autorskie prawa majątkowe do podręcznika lub inne prawa do korzystania z utworu będącego podręcznikiem. Wniosek o dopuszczenie do użytku szkolnego zmienionej wersji podręcznika do kształcenia w zawodzie wpisanego do wykazu podręczników, o którym mowa w art. 22ap, nie może być złożony przed upływem trzech lat od dnia dopuszczenia podręcznika do użytku szkolnego.

4. Podmiot, o którym mowa w ust. 3, wnosi opłatę w wysokości od 800 zł do 6000 zł.

5. Dopuszczenie do użytku szkolnego podręcznika dotyczy danego wydania oraz kolejnych niezmienionych wydań.

6. Podręczniki dopuszczone do użytku szkolnego przeznaczone do kształcenia w zawodach powinny być aktualizowane w kolejnych wydaniach, jeżeli aktualizacja jest konieczna ze względu na postęp techniczno-technologiczny.

7. Dopuszczenie i odmowa dopuszczenia podręcznika do użytku szkolnego następuje w drodze decyzji administracyjnej.

Art. 22ao. 1. Podręcznik może mieć postać papierową lub elektroniczną.

2. Podręcznik może być wydawany w częściach, jeżeli jest to uzasadnione ze względu na funkcjonalność używania podręcznika.

3. Podręcznik może być dopuszczony do użytku szkolnego, jeżeli:

1) w przypadku podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej oraz podręcznika do zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego, w klasach I-III szkoły podstawowej - zawiera usystematyzowaną prezentację treści nauczania z zakresu odpowiednio edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej albo danego języka obcego nowożytnego, ustalonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego;

2)118) w przypadku podręcznika do danych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego w klasach IV-VIII szkoły podstawowej i szkole ponadpodstawowej - zawiera usystematyzowaną prezentację treści nauczania z zakresu danych zajęć edukacyjnych na danym etapie edukacyjnym, ustalonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego;

3) w przypadku podręcznika do kształcenia w zawodzie - zawiera usystematyzowaną prezentację treści nauczania ustalonych w podstawie programowej kształcenia w zawodach, w formie efektów kształcenia, w zakresie:

a) zawodu lub

b) kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie, lub

c) jednej z części kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie;

4) nie zawiera:

a) pytań, poleceń, zadań i ćwiczeń wymagających uzupełniania w podręczniku - w przypadku podręcznika w postaci papierowej,

b) odwołań i poleceń wymagających korzystania z opracowanych przez określonego wydawcę dodatkowych materiałów dydaktycznych przeznaczonych dla ucznia;

5) nie zawiera materiałów i treści o charakterze reklamowym;

6) w przypadku podręcznika w postaci elektronicznej - jest opracowany w sposób pozwalający na zastosowanie rozwiązań umożliwiających odczyt przez uczniów z różnymi rodzajami niepełnosprawności;

7) spełnia szczegółowe warunki określone w przepisach wydanych na podstawie art. 22aw.

Art. 22ap. Podręczniki dopuszczone do użytku szkolnego są wpisywane do wykazów, które są podawane do publicznej wiadomości na stronie internetowej urzędu obsługującego odpowiednio ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania lub ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

Art. 22aq. 1. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, a w przypadku podręczników do kształcenia w zawodach szkolnictwa artystycznego - minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, w drodze decyzji administracyjnej, może cofnąć dopuszczenie do użytku szkolnego podręcznika:

1) na wniosek podmiotu, o którym mowa w art. 22an ust. 3;

2) z urzędu - jeżeli co najmniej dwóch rzeczoznawców wyznaczonych przez odpowiednio ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania lub ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego stwierdzi, że podręcznik:

a) utracił aktualność lub przydatność dydaktyczną, lub

b) zawiera błędy merytoryczne, z powodu których podręcznik nie powinien być w użytku szkolnym.

2. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania lub minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego zamieszcza na stronie internetowej urzędu obsługującego odpowiednio ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania lub ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego informację o terminie, po upływie którego podręcznik nie może być uwzględniony w zestawie, o którym mowa w art. 22ab ust. 4 pkt 1.

Art. 22ar.119) Wpis na listę rzeczoznawców jest dokonywany na wniosek osoby zainteresowanej, a w przypadku podręczników do kształcenia w zawodach szkolnictwa artystycznego - również na wniosek specjalistycznej jednostki nadzoru, o której mowa w art. 53 ust. 1 ustawy - Prawo oświatowe, placówki doskonalenia nauczycieli szkół artystycznych lub szkoły wyższej, za zgodą tej osoby.

Art. 22as. 1. Na listę rzeczoznawców może być wpisana osoba posiadająca:

1)120) wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny, z tym że w przypadku rzeczoznawcy do spraw podręczników przeznaczonych do kształcenia specjalnego - wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny, w zakresie specjalności odpowiedniej dla danej niepełnosprawności lub kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole specjalnej;

2) doświadczenie i osiągnięcia w pracy naukowej lub dydaktycznej, z tym że w przypadku:

a) rzeczoznawcy do spraw podręczników do kształcenia w zawodach - doświadczenie i osiągnięcia w pracy naukowej, dydaktycznej lub w pracy w danym zawodzie,

b) rzeczoznawcy do spraw podręczników do kształcenia w zawodach szkolnictwa artystycznego - doświadczenie i osiągnięcia w pracy naukowej, dydaktycznej lub artystycznej;

3) kompetencje w dziedzinie technologii informacyjno-komunikacyjnych;

4) rekomendację instytucji lub, w przypadku osoby ubiegającej się o wpis na listę rzeczoznawców do spraw podręczników przeznaczonych do kształcenia specjalnego, rekomendację organizacji pozarządowej, jeżeli statutowa działalność tej organizacji obejmuje działalność naukową lub edukacyjną na rzecz osób niepełnosprawnych, potwierdzającą posiadanie doświadczenia i osiągnięć odpowiednio w pracy naukowej, dydaktycznej, artystycznej lub pracy w danym zawodzie przez osobę ubiegającą się o wpis na listę rzeczoznawców, zapewniających należyte wykonywanie obowiązków rzeczoznawcy do spraw podręczników.

2. Na listę rzeczoznawców nie może być wpisana osoba:

1) przeciwko której toczy się postępowanie karne o umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie karne skarbowe o umyślne przestępstwo skarbowe;

2) ukarana karą dyscyplinarną;

3) skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

3. Na liście rzeczoznawców zamieszcza się imię i nazwisko rzeczoznawcy, stopień lub tytuł naukowy, wskazany przez rzeczoznawcę adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej i numer telefonu oraz nazwę instytucji, która udzieliła rekomendacji, o której mowa w ust. 1 pkt 4.

4. Listy rzeczoznawców są podawane do publicznej wiadomości na stronie internetowej urzędu obsługującego odpowiednio ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania lub ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

Art. 22at. 1. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania lub minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego skreśla rzeczoznawcę z listy rzeczoznawców:

1)119) na wniosek rzeczoznawcy, a w przypadku podręczników do kształcenia w zawodach szkolnictwa artystycznego - również na wniosek specjalistycznej jednostki nadzoru, o której mowa w art. 53 ust. 1 ustawy - Prawo oświatowe, placówki doskonalenia nauczycieli szkół artystycznych lub szkoły wyższej, która złożyła wniosek o wpis zainteresowanej osoby na listę rzeczoznawców, za zgodą rzeczoznawcy;

2) w przypadku ukarania rzeczoznawcy karą dyscyplinarną lub skazania rzeczoznawcy prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

3) w przypadku śmierci rzeczoznawcy;

4) w przypadku cofnięcia rekomendacji, o której mowa w art. 22as ust. 1 pkt 4.

2. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania lub minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego może skreślić rzeczoznawcę z listy rzeczoznawców, jeżeli:

1) rzeczoznawca dwukrotnie, bez uzasadnienia, odmówił sporządzenia opinii;

2) rzeczoznawca dwukrotnie, bez uzasadnienia, przekroczył termin wyznaczony na sporządzenie opinii;

3) opinia sporządzona przez rzeczoznawcę jest niezgodna z wymaganiami określonymi w przepisach wydanych na podstawie art. 22aw lub podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego na podstawie pozytywnej opinii rzeczoznawcy zawiera błędy merytoryczne, z powodu których nie powinien być w użytku szkolnym.

3. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania lub minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego zawiesza rzeczoznawcę w wykonywaniu jego zadań, w przypadku gdy przeciwko rzeczoznawcy toczy się postępowanie karne o umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie karne skarbowe o umyślne przestępstwo skarbowe.

Art. 22au. 1. Rzeczoznawca nie może opiniować podręcznika, jeżeli:

1) jest autorem lub współautorem podręcznika:

a) który jest przeznaczony do tych samych zajęć edukacyjnych na tym samym etapie edukacyjnym,

b) przeznaczonego do kształcenia w zawodzie w zakresie tej samej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie lub tej samej części kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie;

2) jest małżonkiem, krewnym lub powinowatym osoby składającej wniosek, o którym mowa w art. 22an ust. 3;

3) pozostaje z podmiotem składającym wniosek, o którym mowa w art. 22an ust. 3, w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do jego bezstronności.

2. Przed sporządzeniem opinii o podręczniku rzeczoznawca składa odpowiednio ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania lub ministrowi właściwemu do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oświadczenie, że nie zachodzą przesłanki, o których mowa w ust. 1.

Art. 22av. Wysokość wynagrodzenia rzeczoznawcy ustala odpowiednio minister właściwy do spraw oświaty i wychowania lub minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, biorąc pod uwagę:

1) rodzaj i postać opiniowanego podręcznika;

2) etap edukacyjny, dla którego jest przeznaczony podręcznik;

3) rodzaj i zakres opinii.

Art. 22aw. 1. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, a w przypadku podręczników do kształcenia w zawodach szkolnictwa artystycznego - minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, określi, w drodze rozporządzenia:

1) szczegółowe warunki, jakie muszą spełniać podręczniki dopuszczone do użytku szkolnego;

2) rodzaj zajęć edukacyjnych, do których nie dopuszcza się podręczników do użytku szkolnego, z uwagi na specyfikę tych zajęć edukacyjnych;

3) szczegółowe warunki i tryb dopuszczania podręczników do użytku szkolnego;

4) dokumenty, jakie należy dołączyć do wniosku o wpis na listę rzeczoznawców;

5) wysokość opłat wnoszonych w postępowaniu o dopuszczenie podręcznika do użytku szkolnego;

6) tryb wnoszenia i zwrotu opłat w postępowaniu o dopuszczenie podręcznika do użytku szkolnego.

2. Rozporządzenie, o którym mowa w ust. 1, powinno uwzględniać:

1) zapewnienie poprawności merytorycznej, dydaktycznej, wychowawczej i językowej podręczników;

2) możliwość różnicowania szczegółowych warunków, jakie musi spełnić podręcznik, w zależności od rodzaju zajęć edukacyjnych, do których jest przeznaczony, oraz postaci podręcznika;

3) rodzaje wykazów podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego;

4) instytucje, których rekomendacja jest wymagana przy ubieganiu się o wpisanie na listę rzeczoznawców;

5) możliwość różnicowania opłat wnoszonych w postępowaniu o dopuszczenie podręcznika do użytku szkolnego w zależności od rodzaju i postaci podręcznika, zakresu kształcenia, rodzaju zajęć edukacyjnych oraz etapu edukacyjnego.

Art. 22ax.121) W przypadku szkół prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego zadania i kompetencje organu prowadzącego określone w art. 22ai wykonuje odpowiednio: wójt (burmistrz, prezydent miasta), zarząd powiatu, zarząd województwa.

Art. 22ay. 1.122) Uczniowie szkolnych punktów konsultacyjnych, które umożliwiają tym uczniom uzupełnienie wykształcenia w zakresie szkoły podstawowej, zakładanych i prowadzonych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, o których mowa w art. 8 ust. 5 pkt 1 lit. a ustawy - Prawo oświatowe, mają prawo do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, umożliwiających nauczanie obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w planie nauczania uzupełniającego, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 47 ust. 3 pkt 1 ustawy - Prawo oświatowe.

2. Do szkolnych punktów konsultacyjnych przepisy art. 22aa, art. 22ab ust. 1, 2 pkt 4 i ust. 3-6 oraz art. 22ak stosuje się odpowiednio.

Art. 22az. Szkoła, udzielając zamówienia, o którym mowa w art. 4 pkt 8c ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), którego wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30 000 euro, zamieszcza ogłoszenie o udzielanym zamówieniu na stronie internetowej szkoły lub stronie internetowej organu prowadzącego.

Art. 22aza. Zamówienie, o którym mowa w art. 22az, jest udzielane w sposób zapewniający przejrzystość, równe traktowanie podmiotów zainteresowanych wykonaniem zamówienia oraz z uwzględnieniem okoliczności mogących mieć wpływ na jego udzielenie.

Art. 22azb. Szkoła nie udostępnia informacji związanych z zamówieniem, o którym mowa w art. 22az, stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli podmiot zainteresowany wykonaniem zamówienia, nie później niż przed zawarciem umowy o wykonanie tego zamówienia, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane.

Art. 22azc. Szkoła niezwłocznie podaje do publicznej wiadomości, na stronie internetowej szkoły lub stronie internetowej organu prowadzącego, informację o udzieleniu zamówienia, o którym mowa w art. 22az, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko podmiotu, z którym zawarła umowę o wykonanie zamówienia, albo informację o nieudzieleniu tego zamówienia.

Art. 22b. Dyrektor szkoły podejmuje działania organizacyjne umożliwiające obrót używanymi podręcznikami na terenie szkoły.

Art. 22c. 1. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, a w przypadku podręczników do kształcenia w zawodach szkolnictwa artystycznego - minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, może zlecić opracowanie i wydanie, w tym dystrybucję, podręcznika lub jego części.

2. Podręcznik lub jego część opracowane w wyniku zlecenia, o którym mowa w ust. 1, oraz zaakceptowane odpowiednio przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania albo ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, są dopuszczone do użytku szkolnego z mocy prawa.

3. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania albo minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, przed zaakceptowaniem podręcznika lub jego części opracowanych w wyniku zlecenia, o którym mowa w ust. 1, zasięga opinii rzeczoznawców wyznaczonych z list prowadzonych przez tych ministrów, o których mowa w art. 22an ust. 1. Przepisy art. 22at ust. 2 pkt 1, art. 22au i art. 22av stosuje się odpowiednio.

4.123) Zadanie, o którym mowa w ust. 1, minister właściwy do spraw oświaty i wychowania oraz minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, mogą wykonywać wraz z jednostkami podległymi tym ministrom lub przez nich nadzorowanymi, a także we współdziałaniu z wojewodami i kuratorami oświaty.

4a.124) Do książek pomocniczych, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych, dostosowanych do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów niepełnosprawnych, stosuje się odpowiednio ust. 1 i 4, w zakresie dotyczącym ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

5. Przepis ust. 2 stosuje się również do podręcznika lub jego części opracowanych w ramach projektu współfinansowanego ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, którego realizacja została powierzona przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2017 r. poz. 1376 i 1475).

Art. 22d. 1. Zakazane jest:

1) oferowanie, obiecywanie lub udzielanie szkołom lub nauczycielom jakichkolwiek korzyści w sposób pośredni lub bezpośredni w zamian za dokonanie wyboru określonych podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych;

2) oferowanie sprzedaży podręcznika wyłącznie z innym podręcznikiem lub dodatkowymi materiałami dydaktycznymi przeznaczonymi dla ucznia.

2. Działania, o których mowa w ust. 1, stanowią czyny nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. poz. 1503, z późn. zm.125)).

Art. 22e.126) Podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe oraz książki pomocnicze, dostosowane do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów niepełnosprawnych są dofinansowywane z budżetu państwa, poprzez:

1) udzielanie dotacji celowej, o której mowa w art. 22ae ust. 3 i art. 85b ust. 3;

2) możliwość zlecenia opracowania i wydania, w tym dystrybucji podręczników, materiałów edukacyjnych, materiałów ćwiczeniowych lub książek pomocniczych, lub ich części, przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, o którym mowa w art. 22c.

Art. 23. (uchylony)

Art. 24. (uchylony)127)

Art. 25. (uchylony)

Art. 26. (uchylony)

Art. 27. (uchylony)

Art. 28. (uchylony)128)

Art. 29. (uchylony)128)

Art. 30. (uchylony)128)

Art. 31. (uchylony)128)

Art. 32. (uchylony)128)

Art. 32a. 1. (uchylony)129)

1a. (uchylony)129)

2. (uchylony)129)

3. (uchylony)129)

4.130) W odniesieniu do publicznych szkół i placówek artystycznych minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw oświaty i wychowania wydaje przepisy, o których mowa w art. 11 ust. 2 - z wyjątkiem przepisów określających warunki i tryb wydawania oraz wzory świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych wydawanych przez okręgowe komisje egzaminacyjne, sposób dokonywania sprostowań ich treści i wydawania duplikatów oraz wysokość odpłatności za wydawanie duplikatów tych świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, a także tryb i sposób dokonywania uwierzytelnienia wydawanych przez okręgowe komisje egzaminacyjne dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą oraz wysokość odpłatności za wykonywanie tych czynności - oraz w art. 22 ust. 2 pkt 8.

5. (uchylony)131)

Art. 32b. (uchylony)132)

Art. 33. (uchylony)132)

Art. 34. (uchylony)132)

Art. 34a. (uchylony)132)

Art. 34b. (uchylony)132)

Art. 34c. (uchylony)132)

Art. 35. (uchylony)132)

Art. 35a. (uchylony)

Art. 35b. (uchylony)133)

Art. 36. (uchylony)133)

Art. 36a. (uchylony)133)

Art. 37. (uchylony)133)

Art. 38. (uchylony)133)

Art. 38a. (uchylony)133)

Art. 39. (uchylony)133)

Art. 40. (uchylony)133)

Art. 41. (uchylony)133)

Art. 42. (uchylony)133)

Art. 43. (uchylony)133)

Art. 44. (uchylony)133)

Rozdział 3a

Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów w szkołach publicznych

Art. 44a.134) Ilekroć w niniejszym rozdziale jest mowa o zajęciach edukacyjnych bez bliższego określenia, należy przez to rozumieć obowiązkowe i dodatkowe zajęcia edukacyjne, o których mowa w art. 109 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy - Prawo oświatowe, zajęcia religii lub etyki, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 12 ust. 2, oraz zajęcia, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 13 ust. 3.

Art. 44b. 1. Ocenianiu podlegają:

1) osiągnięcia edukacyjne ucznia;

2) zachowanie ucznia.

2. W szkole policealnej nie ocenia się zachowania ucznia.

3. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do:

1) wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego lub efektów kształcenia określonych w podstawie programowej kształcenia w zawodach oraz wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania;

2) wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania - w przypadku dodatkowych zajęć edukacyjnych.

4. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę oddziału, nauczycieli oraz uczniów danego oddziału stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków określonych w statucie szkoły.

5. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania wewnątrzszkolnego, które ma na celu:

1) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie;

2) udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji o tym, co zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć;

3) udzielanie wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju;

4) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;

5) dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach i trudnościach w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia;

6) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.

6. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych, a w szkole policealnej - semestralnych, ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęć, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 13 ust. 3;

2) ustalanie kryteriów oceniania zachowania;

3) ustalanie ocen bieżących i śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęć, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 13 ust. 3, a także śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;

4)135) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych, o których mowa w art. 44k ust. 2 i 3, a także w art. 37 ust. 4, art. 115 ust. 3 i art. 164 ust. 3 i 4 ustawy - Prawo oświatowe;

5) ustalanie rocznych, a w szkole policealnej - semestralnych, ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęć, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 13 ust. 3, oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;

6) ustalanie warunków i trybu otrzymania wyższych niż przewidywane rocznych, a w szkole policealnej - semestralnych, ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;

7) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom informacji o postępach i trudnościach w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia.

7. Ocenianie ucznia z religii i etyki odbywa się zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 12 ust. 2.

8. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców, a w szkole policealnej - uczniów, o:

1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych, a w szkole policealnej - semestralnych, ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania;

2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;

3) warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej, a w szkole policealnej - semestralnej, oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych.

9. Wychowawca oddziału na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców o:

1) warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania;

2) warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

10. Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego określa statut szkoły.

Art. 44c. 1. Nauczyciel jest obowiązany indywidualizować pracę z uczniem na zajęciach edukacyjnych odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia.

2. Nauczyciel jest obowiązany dostosować wymagania edukacyjne, o których mowa w art. 44b ust. 8 pkt 1, do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia, w przypadkach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 44zb.

Art. 44d. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji niektórych obowiązkowych zajęć edukacyjnych ze względu na stan zdrowia, specyficzne trudności w uczeniu się, niepełnosprawność, posiadane kwalifikacje lub zrealizowanie danych obowiązkowych zajęć edukacyjnych na wcześniejszym etapie edukacyjnym, w przypadkach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 44zb.

Art. 44e. 1. Uczeń w trakcie nauki w szkole otrzymuje oceny:

1) bieżące;

2) klasyfikacyjne:

a) śródroczne i roczne, a w szkole policealnej - semestralne,

b) końcowe.

2. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców. W szkole policealnej oceny są jawne dla ucznia.

3. Nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę w sposób określony w statucie szkoły.

4. Sprawdzone i ocenione pisemne prace ucznia są udostępniane uczniowi i jego rodzicom. W szkole policealnej sprawdzone i ocenione pisemne prace ucznia są udostępniane uczniowi.

5.136) Na wniosek ucznia lub jego rodziców dokumentacja dotycząca:

1) egzaminu klasyfikacyjnego, o którym mowa w art. 44k ust. 2 i 3, a także w art. 37 ust. 4, art. 115 ust. 3 i art. 164 ust. 3 i 4 ustawy - Prawo oświatowe,

2) egzaminu poprawkowego, o którym mowa w art. 44m ust. 1,

3) zastrzeżeń, o których mowa w art. 44n,

4) oceniania ucznia, inna niż wymieniona w pkt 1-3

- jest udostępniana do wglądu uczniowi lub jego rodzicom.

6. W szkole policealnej dokumentacja, o której mowa w ust. 5, jest udostępniana uczniowi do wglądu na jego wniosek.

7. Sposób udostępniania dokumentacji, o której mowa w ust. 4 i 5, określa statut szkoły.

Art. 44f. 1. Uczeń podlega klasyfikacji:

1) śródrocznej i rocznej, a w szkole policealnej - semestralnej;

2) końcowej.

2. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia oraz ustaleniu śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z tych zajęć i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. Klasyfikację śródroczną przeprowadza się co najmniej raz w ciągu roku szkolnego, w terminie określonym w statucie szkoły.

3. Klasyfikacja roczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z tych zajęć i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, z tym że w klasach I-III szkoły podstawowej w przypadku:

1) obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustala się jedną roczną ocenę klasyfikacyjną z tych zajęć;

2) dodatkowych zajęć edukacyjnych ustala się jedną roczną ocenę klasyfikacyjną z tych zajęć.

4. Klasyfikacja semestralna w szkole policealnej polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych w danym semestrze oraz ustaleniu semestralnych ocen klasyfikacyjnych z tych zajęć.

5. Na klasyfikację końcową składają się:

1) roczne, a w szkole policealnej - semestralne, oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, ustalone odpowiednio w klasie programowo najwyższej lub semestrze programowo najwyższym, oraz

2) roczne, a w szkole policealnej - semestralne, oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się odpowiednio w klasach programowo niższych lub semestrach programowo niższych w szkole danego typu, oraz

3) roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ustalona w klasie programowo najwyższej.

6. Klasyfikacji końcowej dokonuje się w klasie programowo najwyższej szkoły danego typu, a w szkole policealnej - semestrze programowo najwyższym.

7.137) W przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym klasyfikacji śródrocznej i rocznej dokonuje się z uwzględnieniem ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym, o którym mowa w art. 127 ust. 3 ustawy - Prawo oświatowe.

8. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną zachowania.

9. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na:

1) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych;

2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.

Art. 44g. 1. Przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawca oddziału informują ucznia i jego rodziców o przewidywanych dla niego rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania, w terminie i formie określonych w statucie szkoły.

2. W szkole policealnej przed semestralnym klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne informują ucznia o przewidywanych dla niego semestralnych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, w terminie i formie określonych w statucie szkoły.

Art. 44h. 1. Śródroczne i roczne, a w szkole policealnej - semestralne, oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne, a śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania - wychowawca oddziału po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danego oddziału oraz ocenianego ucznia.

2.138) W szkole prowadzącej kształcenie zawodowe, która organizuje praktyczną naukę zawodu, śródroczną i roczną, a w szkole policealnej - semestralną, ocenę klasyfikacyjną z zajęć prowadzonych w ramach praktycznej nauki zawodu ustalają nauczyciele praktycznej nauki zawodu lub osoby prowadzące praktyczną naukę zawodu, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 120 ust. 4 ustawy - Prawo oświatowe.

3.139) W szkole lub oddziale integracyjnym śródroczną i roczną, a w szkole policealnej - semestralną, ocenę klasyfikacyjną z zajęć edukacyjnych dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ustala nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, po zasięgnięciu opinii nauczyciela zatrudnionego w celu współorganizowania kształcenia integracyjnego, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 127 ust. 19 pkt 2 ustawy - Prawo oświatowe.

4.139) W szkole lub oddziale ogólnodostępnym śródroczną i roczną, a w szkole policealnej - semestralną, ocenę klasyfikacyjną z zajęć edukacyjnych dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ustala nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, a w przypadku gdy w szkole lub oddziale jest dodatkowo zatrudniony nauczyciel w celu współorganizowania kształcenia uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 127 ust. 19 pkt 2 ustawy - Prawo oświatowe, po zasięgnięciu opinii tego nauczyciela.

5. W szkole w zakładzie poprawczym i schronisku dla nieletnich śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala wychowawca oddziału po zasięgnięciu opinii nauczycieli i wychowawców odpowiednio zakładu poprawczego lub schroniska dla nieletnich.

6. Termin ustalenia ocen, o których mowa w ust. 1-5, określa statut szkoły.

7. Oceny ustalone zgodnie z ust. 1-5 są ostateczne, z zastrzeżeniem art. 44m i art. 44n.

Art. 44i. 1. W klasach I-III szkoły podstawowej:

1) oceny bieżące z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęć, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 13 ust. 3, są ustalane w sposób określony w statucie szkoły;

2) śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęć, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 13 ust. 3, a także śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania są ocenami opisowymi.

2. W klasach I-III szkoły podstawowej oceny bieżące z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęć, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 13 ust. 3, mogą być ocenami opisowymi, jeżeli statut szkoły tak przewiduje.

3. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej:

1) oceny bieżące i śródroczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęć, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 13 ust. 3, a także śródroczna ocena klasyfikacyjna zachowania są ustalane w sposób określony w statucie szkoły;

2) roczne, a w szkole policealnej - semestralne, oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania są ustalane według skali określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 44zb.

4. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, oceny bieżące oraz śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne ze wszystkich albo wybranych obowiązkowych lub dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęć, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 13 ust. 3, a także śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania mogą być ocenami opisowymi, jeżeli statut szkoły tak przewiduje.

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania są ustalane również według skali określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 44zb.

6. Końcowe oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych oraz końcowa ocena klasyfikacyjna zachowania są wyrażane według skali określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 44zb.

7. Oceny bieżące oraz śródroczne, roczne i końcowe oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęć, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 13 ust. 3, a także śródroczne, roczne i końcowe oceny klasyfikacyjne zachowania dla:

1)140) ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,

2)141) ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawności sprzężone, uczęszczającego do szkoły, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. d ustawy - Prawo oświatowe

- są ocenami opisowymi.

Art. 44j. Laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim oraz laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej, przeprowadzonych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8, otrzymuje z danych zajęć edukacyjnych najwyższą pozytywną roczną ocenę klasyfikacyjną, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 44zb. Uczeń, który tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim lub tytuł laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej uzyskał po ustaleniu rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych najwyższą pozytywną końcową ocenę klasyfikacyjną.

Art. 44k. 1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku albo wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej, a w szkole policealnej - semestralnej, oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na tych zajęciach przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia odpowiednio w okresie lub semestrze, za który przeprowadzana jest klasyfikacja.

2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.

3. Uczeń nieklasyfikowany z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny za zgodą rady pedagogicznej.

Art. 44l. 1.142) Egzamin klasyfikacyjny, o którym mowa w art. 44k ust. 2 i 3, a także w art. 37 ust. 4, art. 115 ust. 3 i art. 164 ust. 3 i 4 ustawy - Prawo oświatowe, przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły.

2. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych, a w szkole policealnej - semestralnych, zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami, a w szkole policealnej - z uczniem.

3. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w terminie ustalonym zgodnie z ust. 2, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły.

4. Ocena ustalona w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego jest ostateczna, z zastrzeżeniem art. 44m i art. 44n.

5. Dla ucznia szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe nieklasyfikowanego z zajęć prowadzonych w ramach praktycznej nauki zawodu z powodu usprawiedliwionej nieobecności szkoła organizuje zajęcia umożliwiające uzupełnienie programu nauczania i ustalenie śródrocznej lub rocznej, a w szkole policealnej - semestralnej, oceny klasyfikacyjnej z zajęć prowadzonych w ramach praktycznej nauki zawodu.

Art. 44m. 1. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej, a w szkole policealnej - semestralnej, otrzymał negatywną ocenę klasyfikacyjną, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 44zb, z:

1) jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, albo

2) jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych lub zajęć z języka mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub języka regionalnego

- może przystąpić do egzaminu poprawkowego z tych zajęć.

2. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły.

3. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września, a w szkole, w której zajęcia dydaktyczno-wychowawcze kończą się w styczniu - nie później niż do końca marca.

4. Roczna, a w szkole policealnej - semestralna, ocena klasyfikacyjna ustalona w wyniku egzaminu poprawkowego jest ostateczna, z zastrzeżeniem art. 44n ust. 7.

5. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej, a w szkole policealnej - na semestr programowo wyższy, i powtarza odpowiednio klasę lub semestr.

6. Rada pedagogiczna, uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej, a w szkole policealnej - na semestr programowo wyższy, ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych albo zajęć z języka mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub języka regionalnego, pod warunkiem że te zajęcia są realizowane w klasie programowo wyższej, a w szkole policealnej - semestrze programowo wyższym.

Art. 44n. 1. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania zostały ustalone niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tych ocen.

2. Uczeń w szkole policealnej może zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uzna, że semestralna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tej oceny.

3. Zastrzeżenia, o których mowa w ust. 1 i 2, zgłasza się od dnia ustalenia rocznej, a w szkole policealnej - semestralnej, oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych lub rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, nie później jednak niż w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych, a w szkole policealnej - semestralnych, zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

4. W przypadku stwierdzenia, że roczna, a w szkole policealnej - semestralna, ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania zostały ustalone niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tych ocen, dyrektor szkoły powołuje komisję, która:

1) w przypadku rocznej, a w szkole policealnej - semestralnej, oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych - przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia oraz ustala roczną, a w szkole policealnej - semestralną, ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych;

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania - ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.

5. Ustalona przez komisję, o której mowa w ust. 4, roczna, a w szkole policealnej - semestralna, ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem negatywnej rocznej, a w szkole policealnej - semestralnej, oceny klasyfikacyjnej, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 44zb, z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem art. 44m ust. 1.

6. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, o którym mowa w ust. 4 pkt 1, w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły w uzgodnieniu z uczniem i jego rodzicami, a w szkole policealnej - w uzgodnieniu z uczniem.

7. Przepisy ust. 1-6 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej, a w szkole policealnej - semestralnej, oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych ustalonej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym że termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni roboczych od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku ocena ustalona przez komisję, o której mowa w ust. 4, jest ostateczna.

Art. 44o. 1. Uczeń klasy I-III szkoły podstawowej otrzymuje w każdym roku szkolnym promocję do klasy programowo wyższej.

2. W wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych poziomem rozwoju i osiągnięć ucznia w danym roku szkolnym lub stanem zdrowia ucznia, rada pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I-III szkoły podstawowej, na wniosek wychowawcy oddziału po zasięgnięciu opinii rodziców ucznia lub na wniosek rodziców ucznia po zasięgnięciu opinii wychowawcy oddziału.

3. Na wniosek rodziców ucznia i po uzyskaniu zgody wychowawcy oddziału albo na wniosek wychowawcy oddziału i po uzyskaniu zgody rodziców ucznia rada pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia klasy I i II szkoły podstawowej do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego, jeżeli poziom rozwoju i osiągnięć ucznia rokuje opanowanie w jednym roku szkolnym treści nauczania przewidzianych w programie nauczania dwóch klas.

4. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, a w szkole policealnej - na semestr programowo wyższy, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub języka regionalnego otrzymał roczne, a w szkole policealnej - semestralne, pozytywne oceny klasyfikacyjne, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 44zb, z zastrzeżeniem art. 44m ust. 6.

5.143) O promowaniu do klasy programowo wyższej ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym postanawia rada pedagogiczna, uwzględniając ustalenia zawarte w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym, o którym mowa w art. 127 ust. 3 ustawy - Prawo oświatowe.

6.143) Uczeń szkoły podstawowej, w tym szkoły podstawowej w zakładzie poprawczym lub schronisku dla nieletnich, który posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego i ma opóźnienie w realizacji programu nauczania co najmniej jednej klasy, a który w szkole podstawowej uzyskuje ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub języka regionalnego oceny uznane za pozytywne w ramach wewnątrzszkolnego oceniania oraz rokuje opanowanie w jednym roku szkolnym treści nauczania przewidzianych w programie nauczania dwóch klas, może być promowany do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego.

7. Uczeń, który nie otrzymał promocji do klasy programowo wyższej, a w szkole policealnej - na semestr programowo wyższy, powtarza odpowiednio klasę lub semestr.

Art. 44p. (uchylony)144)

Art. 44q. 1.145) Uczeń kończy szkołę podstawową lub szkołę ponadpodstawową, jeżeli:

1) w wyniku klasyfikacji końcowej otrzymał ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub języka regionalnego pozytywne końcowe oceny klasyfikacyjne, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 44zb;

2) w przypadku szkoły podstawowej - przystąpił ponadto do egzaminu ósmoklasisty, z zastrzeżeniem art. 44zw, art. 44zx i art. 44zz ust. 2.

2.145) O ukończeniu szkoły przez ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym postanawia rada pedagogiczna, uwzględniając ustalenia zawarte w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym, o którym mowa w art. 127 ust. 3 ustawy - Prawo oświatowe.

3.145) Uczeń szkoły podstawowej, który nie spełnił warunków, o których mowa w ust. 1, powtarza ostatnią klasę szkoły podstawowej i przystępuje w roku szkolnym, w którym powtarza tę klasę, do egzaminu ósmoklasisty.

3a. (uchylony)146)

4.83) Uczeń szkoły ponadpodstawowej, który nie spełnił warunku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, powtarza ostatnią klasę szkoły ponadpodstawowej, a w szkole policealnej - ostatni semestr.

Art. 44r. Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie słuchaczy w szkole dla dorosłych odbywa się zgodnie z zasadami określonymi w art. 44s-44za oraz przepisami wydanymi na podstawie art. 44zb.

Art. 44s. 1. Do słuchaczy szkoły dla dorosłych przepisy art. 44b ust. 1 pkt 1, ust. 3, 5, 6, 8 i 10, art. 44c, art. 44j, art. 44l ust. 1-4, art. 44n ust. 1-3, ust. 4 pkt 1 oraz ust. 5 i 6 stosuje się odpowiednio.

2. W szkole dla dorosłych nie ocenia się zachowania słuchacza.

Art. 44t. Dyrektor szkoły dla dorosłych zwalnia słuchacza z realizacji niektórych obowiązkowych zajęć edukacyjnych ze względu na stan zdrowia, specyficzne trudności w uczeniu się, niepełnosprawność, posiadane kwalifikacje i doświadczenie zawodowe lub zrealizowanie danych obowiązkowych zajęć edukacyjnych na wcześniejszym etapie edukacyjnym, w przypadkach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 44zb.

Art. 44u. 1. W szkole dla dorosłych słuchacz w trakcie nauki otrzymuje oceny:

1) bieżące;

2) klasyfikacyjne:

a) semestralne,

b) końcowe.

2.147) W szkole dla dorosłych oceny są jawne dla słuchacza, a w przypadku słuchacza, o którym mowa w art. 36 ust. 16 pkt 1 ustawy - Prawo oświatowe - również dla jego rodziców.

3. Nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę w sposób określony w statucie szkoły dla dorosłych.

4.147) Sprawdzone i ocenione pisemne prace słuchacza szkoły dla dorosłych są udostępniane słuchaczowi, a w przypadku słuchacza, o którym mowa w art. 36 ust. 16 pkt 1 ustawy - Prawo oświatowe - również jego rodzicom.

5.148) Na wniosek słuchacza szkoły dla dorosłych, a w przypadku słuchacza, o którym mowa w art. 36 ust. 16 pkt 1 ustawy - Prawo oświatowe - na wniosek słuchacza lub jego rodziców, dokumentacja dotycząca:

1) egzaminu klasyfikacyjnego, o którym mowa w art. 164 ust. 3 i 4 ustawy - Prawo oświatowe,

2) egzaminu semestralnego, o którym mowa w art. 44w ust. 1,

3) egzaminu poprawkowego, o którym mowa w art. 44y ust. 1,

4) zastrzeżeń, o których mowa w art. 44n,

5) oceniania słuchacza, inna niż wymieniona w pkt 1-4

- jest udostępniana do wglądu odpowiednio temu słuchaczowi lub jego rodzicom.

6. Sposób udostępniania dokumentacji, o której mowa w ust. 4 i 5, określa statut szkoły dla dorosłych.

Art. 44v. 1. W szkole dla dorosłych słuchacz podlega klasyfikacji:

1) semestralnej;

2) końcowej.

2. Klasyfikacja semestralna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych słuchacza szkoły dla dorosłych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych w danym semestrze oraz ustaleniu semestralnych ocen klasyfikacyjnych z tych zajęć.

3. Na klasyfikację końcową składają się:

1) semestralne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalone w semestrze programowo najwyższym oraz

2) semestralne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w semestrach programowo niższych w szkole dla dorosłych danego typu.

4. Klasyfikacji końcowej dokonuje się w semestrze programowo najwyższym.

Art. 44w. 1. Semestralne oceny klasyfikacyjne ustala się po przeprowadzeniu egzaminów semestralnych z poszczególnych obowiązkowych zajęć edukacyjnych. Egzaminy semestralne przeprowadzają nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne.

2. Do egzaminu semestralnego dopuszcza się słuchacza szkoły dla dorosłych, który uczęszczał na poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne przewidziane w danym semestrze, w wymiarze co najmniej połowy czasu przeznaczonego na każde z tych zajęć, oraz otrzymał z tych zajęć oceny uznane za pozytywne w ramach wewnątrzszkolnego oceniania.

3. Egzamin semestralny przeprowadza się w terminie określonym w statucie szkoły dla dorosłych. Nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne na początku każdego semestru informują słuchaczy o terminach egzaminów semestralnych.

4.147) Na miesiąc przed terminem egzaminu semestralnego nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne informują słuchacza szkoły dla dorosłych, a w przypadku słuchacza, o którym mowa w art. 36 ust. 16 pkt 1 ustawy - Prawo oświatowe - również jego rodziców, czy spełnia warunki dopuszczenia do egzaminu semestralnego, o których mowa w ust. 2, w formie określonej w statucie szkoły.

5. Słuchacz szkoły dla dorosłych, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpił do egzaminu semestralnego w terminie, o którym mowa w ust. 3, zdaje ten egzamin w terminie dodatkowym, wyznaczonym przez dyrektora szkoły.

6. Ustalona w wyniku egzaminu semestralnego semestralna ocena klasyfikacyjna z obowiązkowych zajęć edukacyjnych jest ostateczna, z zastrzeżeniem art. 44n i art. 44y.

Art. 44x. W szkole dla dorosłych:

1) oceny bieżące z obowiązkowych zajęć edukacyjnych są ustalane według skali i w formach określonych w statucie szkoły;

2) semestralne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych są ustalane według skali określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 44zb;

3) końcowe oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych są wyrażane według skali określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 44zb.

Art. 44y. 1. Słuchacz szkoły dla dorosłych, który w wyniku klasyfikacji semestralnej otrzymał negatywną semestralną ocenę klasyfikacyjną, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 44zb, z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może przystąpić do egzaminu poprawkowego z tych zajęć. Egzaminy poprawkowe są przeprowadzane po każdym semestrze.

2. Egzamin poprawkowy przeprowadza nauczyciel prowadzący dane obowiązkowe zajęcia edukacyjne.

3. Semestralna ocena klasyfikacyjna z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalona w wyniku egzaminu poprawkowego jest ostateczna, z zastrzeżeniem art. 44n ust. 7.

4. Słuchacz szkoły dla dorosłych, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji na semestr programowo wyższy.

Art. 44z. 1. W szkole dla dorosłych słuchacz otrzymuje promocję na semestr programowo wyższy, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych otrzymał pozytywne semestralne oceny klasyfikacyjne, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 44zb.

2. Słuchacza szkoły dla dorosłych, który nie otrzymał promocji na semestr programowo wyższy, dyrektor szkoły skreśla, w drodze decyzji, z listy słuchaczy.

3. W przypadkach losowych lub zdrowotnych, dyrektor szkoły dla dorosłych, na pisemny wniosek słuchacza, może wyrazić zgodę na powtarzanie semestru. Słuchacz może powtarzać semestr jeden raz w okresie kształcenia w danej szkole.

4. Wniosek, o którym mowa w ust. 3, słuchacz szkoły dla dorosłych składa do dyrektora szkoły, nie później niż w terminie 7 dni od dnia podjęcia przez radę pedagogiczną uchwały w sprawie klasyfikacji i promocji słuchaczy.

5.147) Słuchacz szkoły dla dorosłych, o którym mowa w art. 36 ust. 16 pkt 1 ustawy - Prawo oświatowe, który nie otrzymał promocji na semestr programowo wyższy, powtarza ten semestr.

Art. 44za.149) 1. Słuchacz kończy szkołę podstawową lub szkołę ponadpodstawową dla dorosłych, jeżeli:

1) w wyniku klasyfikacji końcowej otrzymał ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych pozytywne końcowe oceny klasyfikacyjne, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 44zb;

2) w przypadku szkoły podstawowej - przystąpił ponadto do egzaminu ósmoklasisty, z zastrzeżeniem art. 44zw, art. 44zx i art. 44zz ust. 2.

2. Słuchacz szkoły podstawowej dla dorosłych, o którym mowa w art. 36 ust. 16 pkt 1 ustawy - Prawo oświatowe, który nie spełnił warunków, o których mowa w ust. 1, powtarza ostatni semestr i przystępuje w roku szkolnym, w którym powtarza semestr, do egzaminu ósmoklasisty.

Art. 44zb. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki i sposób oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w szkołach publicznych, w tym:

1) przypadki, w których dostosowuje się wymagania edukacyjne, o których mowa w art. 44b ust. 8 pkt 1, do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów oraz podstawę tego dostosowania, z uwzględnieniem konieczności właściwego zapewnienia procesu kształcenia uczniów, w tym słuchaczy szkół dla dorosłych funkcjonujących w zakładach karnych lub aresztach śledczych;

2) rodzaje obowiązkowych zajęć edukacyjnych, z których realizacji uczeń może być zwolniony, przypadki, w których to zwolnienie może nastąpić, rodzaje dokumentów będących podstawą zwolnienia oraz tryb i okres zwolnienia, uwzględniając indywidualne możliwości psychofizyczne ucznia, specyfikę danych zajęć edukacyjnych oraz celowość realizacji przez ucznia niektórych treści nauczania;

3) (uchylony)150)

4) skalę rocznych, semestralnych i końcowych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych wraz ze wskazaniem, które z ocen według tej skali uznaje się za oceny pozytywne, a które za negatywne, oraz podstawowe obszary, które bierze się pod uwagę przy ocenianiu zachowania ucznia, skalę rocznej i końcowej oceny klasyfikacyjnej zachowania, z uwzględnieniem konieczności zapewnienia jednolitego systemu oceniania ucznia;

5) funkcje oceniania bieżącego ucznia, z uwzględnieniem konieczności przekazywania uczniowi informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych pomagających w uczeniu się;

6)151) warunki, tryb i formę przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego, a w przypadku ucznia, o którym mowa w art. 37 ust. 1 ustawy - Prawo oświatowe - także rodzaje zajęć edukacyjnych, z których nie przeprowadza się egzaminu klasyfikacyjnego, skład komisji powołanej do przeprowadzenia egzaminu klasyfikacyjnego, z uwzględnieniem konieczności zapewnienia prawidłowości przeprowadzenia tego egzaminu oraz odpowiedniego udokumentowania jego przebiegu;

7) tryb i formę przeprowadzania egzaminu poprawkowego, skład komisji powołanej do przeprowadzenia egzaminu poprawkowego, z uwzględnieniem konieczności zapewnienia prawidłowości przeprowadzenia tego egzaminu oraz odpowiedniego udokumentowania jego przebiegu;

8) tryb i formę przeprowadzania sprawdzianu wiadomości i umiejętności ucznia, o którym mowa w art. 44n ust. 4 pkt 1, oraz ustalania rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, o której mowa w art. 44n ust. 4 pkt 2, skład komisji, o których mowa w art. 44n ust. 4, z uwzględnieniem konieczności zapewnienia prawidłowości przeprowadzenia tego sprawdzianu lub prawidłowości ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania oraz odpowiedniego udokumentowania pracy komisji;

9) warunki promocji ucznia do klasy programowo wyższej lub ukończenia szkoły z wyróżnieniem, z uwzględnieniem rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, które wlicza się do średniej ocen, oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;

10) tryb i formę przeprowadzania egzaminu semestralnego, z uwzględnieniem konieczności zapewnienia prawidłowości przeprowadzenia tego egzaminu oraz odpowiedniego udokumentowania jego przebiegu.

Art. 44zc. Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów w szkole artystycznej odbywa się zgodnie z zasadami określonymi w art. 44zd-44zp oraz przepisami wydanymi na podstawie art. 44zq.

Art. 44zd. 1. Ocenianiu w szkole artystycznej realizującej kształcenie artystyczne i kształcenie ogólne podlegają:

1) osiągnięcia edukacyjne ucznia w zakresie zajęć edukacyjnych ogólnokształcących;

2) osiągnięcia edukacyjne ucznia w zakresie zajęć edukacyjnych artystycznych;

3) zachowanie ucznia.

2. Ocenianiu w szkole artystycznej realizującej wyłącznie kształcenie artystyczne podlegają osiągnięcia edukacyjne ucznia w zakresie zajęć edukacyjnych artystycznych.

3. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do:

1) efektów kształcenia określonych w podstawie programowej kształcenia w zawodach szkolnictwa artystycznego oraz wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole artystycznej programów nauczania;

2) w przypadku szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne - także wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole artystycznej programów nauczania.

4. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę oddziału, nauczycieli oraz uczniów danego oddziału stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków określonych w statucie szkoły artystycznej.

5. Do oceniania osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia szkoły artystycznej stosuje się odpowiednio przepisy art. 44b ust. 5-7.

6. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców, a w artystycznej szkole policealnej i pomaturalnej - uczniów, o:4)

Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców, a w artystycznej szkole policealnej - uczniów, o:5)

1)4) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych, a w artystycznej szkole policealnej i pomaturalnej - semestralnych, ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania;

1)5) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych, a w artystycznej szkole policealnej - semestralnych, ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania;

2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;

3)152) warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej, a w artystycznej szkole policealnej i pomaturalnej - semestralnej, oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, z wyjątkiem zajęć edukacyjnych, z których odpowiednio roczna lub semestralna ocena klasyfikacyjna jest ustalana w trybie egzaminu promocyjnego lub końcowego.

3)153) warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej, a w artystycznej szkole policealnej - semestralnej, oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, z wyjątkiem zajęć edukacyjnych, z których odpowiednio roczna lub semestralna ocena klasyfikacyjna jest ustalana w trybie egzaminu promocyjnego lub końcowego.

7. Wychowawca oddziału szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców o:

1) warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania;

2) warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;

3) konsekwencjach otrzymania negatywnej rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych zajęć edukacyjnych artystycznych.

8.4) Na początku każdego roku szkolnego dyrektor szkoły artystycznej realizującej wyłącznie kształcenie artystyczne informuje uczniów oraz ich rodziców, a w artystycznej szkole policealnej i pomaturalnej - uczniów, o konsekwencjach otrzymania negatywnej rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych zajęć edukacyjnych artystycznych.

8.5) Na początku każdego roku szkolnego dyrektor szkoły artystycznej realizującej wyłącznie kształcenie artystyczne informuje uczniów oraz ich rodziców, a w artystycznej szkole policealnej - uczniów, o konsekwencjach otrzymania negatywnej rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych zajęć edukacyjnych artystycznych.

9. Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego określa statut szkoły artystycznej.

10. Nauczyciel jest obowiązany indywidualizować pracę z uczniem na zajęciach edukacyjnych odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia.

11. Nauczyciel jest obowiązany dostosować wymagania edukacyjne, o których mowa w ust. 6 pkt 1, do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia, w przypadkach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 44zq.

Art. 44ze. 1. Uczeń szkoły artystycznej podlega klasyfikacji:

1)4) śródrocznej i rocznej, a w artystycznej szkole policealnej i pomaturalnej - semestralnej;

1)5) śródrocznej i rocznej, a w artystycznej szkole policealnej - semestralnej;

2) końcowej.

2. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych, a w szkole artystycznej realizującej kształcenie ogólne - również zachowania ucznia, oraz ustaleniu odpowiednio śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. Klasyfikację śródroczną przeprowadza się co najmniej raz w ciągu roku szkolnego, w terminie określonym w statucie szkoły artystycznej.

3. Klasyfikacja roczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych, a w szkole artystycznej realizującej kształcenie ogólne - również zachowania ucznia, w danym roku szkolnym oraz ustaleniu odpowiednio rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, z tym że w przypadku szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie klas I-III szkoły podstawowej ustala się:

1) jedną roczną ocenę klasyfikacyjną z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ogólnokształcących oraz

2) jedną roczną ocenę klasyfikacyjną z dodatkowych zajęć edukacyjnych ogólnokształcących, oraz

3) roczne oceny klasyfikacyjne z poszczególnych zajęć edukacyjnych artystycznych, według skali i w formie określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 44zq.

4.4) Klasyfikacja semestralna w artystycznej szkole policealnej i pomaturalnej polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych w danym semestrze oraz ustaleniu semestralnych ocen klasyfikacyjnych z tych zajęć.

4.5) Klasyfikacja semestralna w artystycznej szkole policealnej polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych w danym semestrze oraz ustaleniu semestralnych ocen klasyfikacyjnych z tych zajęć.

5. Na klasyfikację końcową składają się:

1)4) roczne, a w artystycznej szkole policealnej i pomaturalnej - semestralne, oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, ustalone odpowiednio w klasie programowo najwyższej lub semestrze programowo najwyższym oraz

1)5) roczne, a w artystycznej szkole policealnej - semestralne, oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, ustalone odpowiednio w klasie programowo najwyższej lub semestrze programowo najwyższym oraz

2)4) roczne, a w artystycznej szkole policealnej i pomaturalnej - semestralne, oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się odpowiednio w klasach programowo niższych lub semestrach programowo niższych w szkole artystycznej danego typu, oraz

2)5) roczne, a w artystycznej szkole policealnej - semestralne, oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się odpowiednio w klasach programowo niższych lub semestrach programowo niższych w szkole artystycznej danego typu, oraz

3) roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ustalona w klasie programowo najwyższej - w przypadku szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne.

6.4) Klasyfikację końcową przeprowadza się w klasie programowo najwyższej szkoły artystycznej danego typu, a w artystycznej szkole policealnej i pomaturalnej - semestrze programowo najwyższym.

6.5) Klasyfikację końcową przeprowadza się w klasie programowo najwyższej szkoły artystycznej danego typu, a w artystycznej szkole policealnej - semestrze programowo najwyższym.

7. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie wpływają na ocenę klasyfikacyjną zachowania.

8. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie wpływa na:

1) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych;

2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły artystycznej.

Art. 44zf. 1. Przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawca oddziału informują ucznia i jego rodziców o przewidywanych dla niego rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania, w terminie i formie określonych w statucie szkoły artystycznej.

2.4) W artystycznej szkole policealnej i pomaturalnej przed semestralnym klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne informują ucznia o przewidywanych dla niego semestralnych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, w terminie i formie określonych w statucie szkoły artystycznej.

2.5) W artystycznej szkole policealnej przed semestralnym klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne informują ucznia o przewidywanych dla niego semestralnych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, w terminie i formie określonych w statucie szkoły artystycznej.

Art. 44zg. 1.154) Śródroczne i roczne, a w artystycznej szkole policealnej i pomaturalnej - semestralne, oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia, z wyjątkiem zajęć edukacyjnych, z których ocena jest ustalana w trybie egzaminu promocyjnego lub końcowego.

1.155) Śródroczne i roczne, a w artystycznej szkole policealnej - semestralne, oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia, z wyjątkiem zajęć edukacyjnych, z których ocena jest ustalana w trybie egzaminu promocyjnego lub końcowego.

2.156) Roczna i końcowa ocena klasyfikacyjna z wybranych zajęć edukacyjnych artystycznych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 44zq jest ustalana odpowiednio w trybie egzaminu promocyjnego lub końcowego, który ma na celu sprawdzenie wiedzy i umiejętności ucznia w zakresie tych zajęć.

3.157) Przy ustalaniu oceny z egzaminu promocyjnego lub końcowego uwzględnia się jakość wykonania artystycznego oraz wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki zajęć edukacyjnych artystycznych.

4.158) Egzamin promocyjny i końcowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły artystycznej.

5.159) Terminy egzaminów promocyjnych i końcowych wyznacza dyrektor szkoły artystycznej.

6.160) Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu promocyjnego lub końcowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do tego egzaminu w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły artystycznej, do końca danego roku szkolnego.

7.161) W przypadkach losowych lub zdrowotnych rada pedagogiczna może zwolnić ucznia z egzaminu promocyjnego lub końcowego. W takim przypadku roczną lub końcową ocenę klasyfikacyjną ustala nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne artystyczne.

8. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala wychowawca oddziału po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danego oddziału oraz ocenianego ucznia.

9. Termin ustalenia ocen, o których mowa w ust. 1 i 8, określa statut szkoły artystycznej.

10. Oceny ustalone zgodnie z ust. 1, 7 i 8 są ostateczne, z zastrzeżeniem art. 44zk i art. 44n.

11. Oceny ustalone zgodnie z ust. 2 są ostateczne, z zastrzeżeniem art. 44n.

Art. 44zh.162) Laureat ogólnopolskiego konkursu, przesłuchania lub przeglądu w zakresie przedmiotów artystycznych, których organizatorem jest minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego lub specjalistyczna jednostka nadzoru, o której mowa w art. 53 ust. 1 ustawy - Prawo oświatowe, otrzymuje odpowiednio z danych zajęć edukacyjnych artystycznych najwyższą pozytywną roczną ocenę klasyfikacyjną, a w artystycznej szkole policealnej - najwyższą pozytywną semestralną ocenę klasyfikacyjną, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 44zq. W przypadku zajęć edukacyjnych artystycznych, z których ocena jest ustalana w trybie egzaminu promocyjnego lub końcowego, laureat jest jednocześnie zwolniony z tego egzaminu.

Art. 44zi. Dyrektor szkoły artystycznej może zwolnić ucznia z realizacji niektórych obowiązkowych zajęć edukacyjnych artystycznych ze względu na stan zdrowia, posiadane kwalifikacje i doświadczenie zawodowe lub zrealizowanie danych obowiązkowych zajęć edukacyjnych artystycznych na wcześniejszym etapie edukacyjnym, w przypadkach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 44zq.

Art. 44zj. 1. Do szkół artystycznych stosuje się odpowiednio przepisy art. 44e, art. 44k, art. 44l i art. 44n.

2. Do szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne, w zakresie zajęć edukacyjnych ogólnokształcących, stosuje się odpowiednio przepisy art. 44d, art. 44i i art. 44j.

3. (uchylony)163)

Art. 44zk. 1.4) Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej, a w artystycznej szkole policealnej i pomaturalnej - semestralnej, otrzymał negatywną ocenę klasyfikacyjną, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 44zq, z jednego albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może przystąpić do egzaminu poprawkowego z tych zajęć.

1.5) Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej, a w artystycznej szkole policealnej - semestralnej, otrzymał negatywną ocenę klasyfikacyjną, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 44zq, z jednego albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może przystąpić do egzaminu poprawkowego z tych zajęć.

2.164) Egzaminu poprawkowego nie przeprowadza się w przypadku uzyskania przez ucznia negatywnej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, z których ocena jest ustalana w trybie egzaminu promocyjnego lub końcowego.

3.4) Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja, powołana przez dyrektora szkoły artystycznej, do końca danego roku szkolnego, a w artystycznej szkole policealnej i pomaturalnej - do końca danego semestru.

3.5) Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja, powołana przez dyrektora szkoły artystycznej, do końca danego roku szkolnego, a w artystycznej szkole policealnej - do końca danego semestru.

4.4) Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły artystycznej nie później niż do końca września, a w artystycznej szkole policealnej i pomaturalnej, w której zajęcia dydaktyczno-wychowawcze kończą się w styczniu - nie później niż do końca marca.

4.5) Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły artystycznej nie później niż do końca września, a w artystycznej szkole policealnej, w której zajęcia dydaktyczno-wychowawcze kończą się w styczniu - nie później niż do końca marca.

5.4) Roczna, a w artystycznej szkole policealnej i pomaturalnej - semestralna, ocena klasyfikacyjna ustalona w wyniku egzaminu poprawkowego jest ostateczna, z zastrzeżeniem art. 44n ust. 7.

5.5) Roczna, a w artystycznej szkole policealnej - semestralna, ocena klasyfikacyjna ustalona w wyniku egzaminu poprawkowego jest ostateczna, z zastrzeżeniem art. 44n ust. 7.

6.4) Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej, a w artystycznej szkole policealnej i pomaturalnej - na semestr programowo wyższy.

6.5) Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej, a w artystycznej szkole policealnej - na semestr programowo wyższy.

7. Rada pedagogiczna szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne, uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, może jeden raz w ciągu cyklu kształcenia w danym typie szkoły artystycznej promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych ogólnokształcących, pod warunkiem że te zajęcia są realizowane w klasie programowo wyższej.

8.165) Uczeń, który nie otrzymał promocji do klasy programowo wyższej, a w artystycznej szkole policealnej i pomaturalnej - na semestr programowo wyższy, podlega skreśleniu z listy uczniów, z zastrzeżeniem art. 68 ust. 3 ustawy - Prawo oświatowe, chyba że rada pedagogiczna wyrazi zgodę na powtarzanie danej klasy, a w artystycznej szkole policealnej i pomaturalnej - danego semestru, biorąc pod uwagę dotychczasowe osiągnięcia ucznia.

8.166) Uczeń, który nie otrzymał promocji do klasy programowo wyższej, a w artystycznej szkole policealnej - na semestr programowo wyższy, podlega skreśleniu z listy uczniów, z zastrzeżeniem art. 68 ust. 3 ustawy - Prawo oświatowe, chyba że rada pedagogiczna wyrazi zgodę na powtarzanie danej klasy, a w artystycznej szkole policealnej - danego semestru, biorąc pod uwagę dotychczasowe osiągnięcia ucznia.

9.4) W ciągu cyklu kształcenia w danym typie szkoły artystycznej uczeń może powtarzać daną klasę, a w artystycznej szkole policealnej i pomaturalnej - dany semestr, tylko jeden raz.

9.5) W ciągu cyklu kształcenia w danym typie szkoły artystycznej uczeń może powtarzać daną klasę, a w artystycznej szkole policealnej - dany semestr, tylko jeden raz.

10. W przypadku szkoły artystycznej realizującej wyłącznie kształcenie artystyczne rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na realizowanie obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu danej klasy w ciągu dwóch kolejnych lat, biorąc pod uwagę dotychczasowe osiągnięcia ucznia.

Art. 44zl. 1.167) Uczeń szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej lub liceum ogólnokształcącego otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli:

1) ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych otrzymał pozytywne roczne oceny klasyfikacyjne, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 44zq, z zastrzeżeniem art. 44zk ust. 7, oraz

2) przystąpił do egzaminu ósmoklasisty, z zastrzeżeniem art. 44zw, art. 44zx i art. 44zz ust. 2 - w przypadku ucznia klasy, której zakres nauczania odpowiada klasie VIII szkoły podstawowej.

2. (uchylony)168)

3.4) Uczeń szkoły artystycznej realizującej wyłącznie kształcenie artystyczne otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, a w artystycznej szkole policealnej i pomaturalnej - na semestr programowo wyższy, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych artystycznych odpowiednio w danej klasie lub danym semestrze otrzymał pozytywne roczne oceny klasyfikacyjne, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 44zq.

3.5) Uczeń szkoły artystycznej realizującej wyłącznie kształcenie artystyczne otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, a w artystycznej szkole policealnej - na semestr programowo wyższy, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych artystycznych odpowiednio w danej klasie lub danym semestrze otrzymał pozytywne roczne oceny klasyfikacyjne, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 44zq.

Art. 44zm. 1. Uczeń kończy szkołę artystyczną, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej otrzymał ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych pozytywne końcowe oceny klasyfikacyjne, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 44zq, oraz:

1) w przypadku szkoły artystycznej, w której jest przeprowadzany egzamin dyplomowy - ponadto zdał ten egzamin;

2)169) w przypadku szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne, w której ostatni rok nauki odpowiada klasie VIII szkoły podstawowej - ponadto przystąpił do egzaminu ósmoklasisty, z zastrzeżeniem art. 44zw, art. 44zx i art. 44zz ust. 2.

2.170) Uczeń, który nie spełnił warunku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, może za zgodą rady pedagogicznej powtarzać ostatnią klasę i przystąpić do egzaminu ósmoklasisty.

3. Uzyskanie przez ucznia szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie liceum ogólnokształcącego, w wyniku klasyfikacji w klasie, której zakres nauczania odpowiada ostatniej klasie liceum ogólnokształcącego, ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych ogólnokształcących pozytywnych ocen klasyfikacyjnych, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 44zq, jest równoważne z ukończeniem liceum ogólnokształcącego.

4. (uchylony)171)

5. Uzyskanie przez ucznia szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, w wyniku klasyfikacji w klasie, której zakres nauczania odpowiada ostatniej klasie szkoły podstawowej, ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych ogólnokształcących pozytywnych ocen klasyfikacyjnych, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 44zq, jest równoważne z ukończeniem szkoły podstawowej.

Art. 44zn. 1.4) W klasie programowo najwyższej w szkole artystycznej kształcącej w zawodach artystycznych, a w artystycznej szkole policealnej lub pomaturalnej - w semestrze programowo najwyższym, przeprowadza się egzamin dyplomowy, będący formą komisyjnej oceny poziomu przygotowania zawodowego uczniów.

1.5) W klasie programowo najwyższej w szkole artystycznej kształcącej w zawodach artystycznych, a w artystycznej szkole policealnej - w semestrze programowo najwyższym, przeprowadza się egzamin dyplomowy, będący formą komisyjnej oceny poziomu przygotowania zawodowego uczniów.

2. Egzamin dyplomowy składa się z części praktycznej i części teoretycznej.

3. Do egzaminu dyplomowego może przystąpić uczeń, który w wyniku klasyfikacji końcowej otrzymał pozytywne oceny klasyfikacyjne ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych przewidzianych dla danego typu szkoły artystycznej.

4. Do ucznia, który nie spełnił warunku, o którym mowa w ust. 3, przepis art. 44zk ust. 8 stosuje się odpowiednio.

5. Egzamin dyplomowy przeprowadza państwowa komisja egzaminacyjna.

6.172) Państwową komisję egzaminacyjną powołuje dyrektor specjalistycznej jednostki nadzoru, o której mowa w art. 53 ust. 1 ustawy - Prawo oświatowe, na wniosek dyrektora szkoły artystycznej, złożony nie później niż na 30 dni przed terminem przeprowadzenia egzaminu dyplomowego. Dyrektor specjalistycznej jednostki nadzoru wyznacza przewodniczącego komisji spośród nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze w danej szkole artystycznej, nie później niż na 21 dni przed terminem przeprowadzenia egzaminu dyplomowego, upoważniając przewodniczącego do powołania, w terminie 14 dni, pozostałych członków komisji.

7. Termin przeprowadzenia poszczególnych części egzaminu dyplomowego wyznacza dyrektor szkoły artystycznej w terminach niekolidujących ze zdawanymi przez uczniów egzaminami w zakresie egzaminu maturalnego.

8.173) Laureat olimpiady artystycznej oraz laureat konkursu, którego organizatorem jest minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego lub specjalistyczna jednostka nadzoru, o której mowa w art. 53 ust. 1 ustawy - Prawo oświatowe, jest zwolniony z części teoretycznej egzaminu dyplomowego w zakresie, który obejmowała olimpiada lub konkurs. Zwolnienie jest równoznaczne z uzyskaniem najwyższej pozytywnej oceny z tej części egzaminu.

9. Uczeń zdał egzamin dyplomowy, jeżeli z poszczególnych części tego egzaminu otrzymał pozytywne oceny określone w przepisach wydanych na podstawie art. 44zq.

10. Uczniowie niepełnosprawni przystępują do egzaminu dyplomowego w powszechnie obowiązującym terminie. W uzasadnionych przypadkach przewodniczący państwowej komisji egzaminacyjnej zezwala na przeprowadzenie części teoretycznej lub części praktycznej egzaminu dyplomowego w wydzielonej sali lub w domu ucznia, ustalając warunki i sposób przeprowadzenia egzaminu odpowiednie do możliwości ucznia.

Art. 44zo. 1. Uczeń, który z przyczyn nieusprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu dyplomowego albo przerwał egzamin dyplomowy w części praktycznej lub części teoretycznej, podlega skreśleniu z listy uczniów. Ponowne przystąpienie do egzaminu dyplomowego może nastąpić w trybie egzaminu eksternistycznego, o którym mowa w art. 10a.

2. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu dyplomowego albo przerwał egzamin dyplomowy, może do niego przystąpić w dodatkowym terminie, ustalonym przez przewodniczącego państwowej komisji egzaminacyjnej, nie później niż do dnia 30 września danego roku.

3. Uczeń, który nie zdał egzaminu dyplomowego w całości albo w części teoretycznej lub części praktycznej, może przystąpić do egzaminu poprawkowego odpowiednio z całości lub danej części egzaminu dyplomowego, w terminie ustalonym przez przewodniczącego państwowej komisji egzaminacyjnej, nie później niż do dnia 30 września danego roku.

4. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, o którym mowa w ust. 3, lub nie przystąpił do egzaminu dyplomowego lub jego części w dodatkowym terminie, może przystąpić do egzaminu dyplomowego wyłącznie w trybie egzaminu eksternistycznego, o którym mowa w art. 10a.

Art. 44zp. 1. Przewodniczący państwowej komisji egzaminacyjnej, w przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów dotyczących przeprowadzania egzaminu dyplomowego, może zawiesić egzamin dyplomowy, powiadamiając o tym ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego powołuje komisję w celu wyjaśnienia okoliczności zdarzeń i ustalenia odpowiedzialności uczniów oraz członków państwowej komisji egzaminacyjnej. Na podstawie ustaleń komisji minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego zarządza kontynuację egzaminu dyplomowego albo unieważnia egzamin dyplomowy i zarządza jego ponowne przeprowadzenie. Unieważnienie egzaminu dyplomowego może nastąpić zarówno w stosunku do wszystkich, jak i poszczególnych uczniów.

3. Termin ponownego egzaminu dyplomowego, o którym mowa w ust. 2, ustala dyrektor szkoły artystycznej w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

4. Kwestie sporne między uczniem a państwową komisją egzaminacyjną, wynikające ze stosowania przepisów dotyczących przeprowadzania egzaminu dyplomowego, rozstrzyga minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

Art. 44zq. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki i sposób oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w publicznych szkołach artystycznych, w tym:

1) przypadki, w których dostosowuje się wymagania edukacyjne, o których mowa w art. 44zd ust. 6 pkt 1, do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów, oraz podstawę tego dostosowania, z uwzględnieniem konieczności właściwego zapewnienia procesu kształcenia uczniów;

2) rodzaje obowiązkowych zajęć edukacyjnych, z których realizacji uczeń może być zwolniony, przypadki, w których to zwolnienie może nastąpić, rodzaje dokumentów będących podstawą zwolnienia oraz tryb i okres zwolnienia, uwzględniając indywidualne możliwości psychofizyczne ucznia, specyfikę danych zajęć edukacyjnych oraz celowość realizacji przez ucznia niektórych treści nauczania;

3) (uchylony)174)

4) skalę i formę ocen z zajęć edukacyjnych, ze wskazaniem, które z ocen według tej skali uznaje się za oceny pozytywne, a które za negatywne, oraz skalę rocznej i końcowej oceny klasyfikacyjnej zachowania, z uwzględnieniem obszarów, które bierze się pod uwagę przy ocenianiu zachowania oraz konieczności zapewnienia jednolitego systemu oceniania ucznia;

5)175) zajęcia edukacyjne artystyczne, z których uczeń otrzymuje ocenę w trybie egzaminu promocyjnego lub końcowego;

6)176) tryb i formę przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego, poprawkowego, promocyjnego i końcowego z zajęć edukacyjnych artystycznych oraz skład komisji egzaminacyjnych, z uwzględnieniem konieczności zapewnienia prawidłowości przeprowadzania tych egzaminów oraz udokumentowania ich przebiegu;

7) tryb i formę przeprowadzania sprawdzianu wiadomości i umiejętności ucznia, o którym mowa w art. 44n ust. 4 pkt 1, oraz ustalania rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, o której mowa w art. 44n ust. 4 pkt 2, skład komisji, o których mowa w art. 44n ust. 4, z uwzględnieniem konieczności zapewnienia prawidłowości przeprowadzenia tego sprawdzianu lub prawidłowości ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania oraz odpowiedniego udokumentowania pracy komisji;

8) warunki promocji ucznia do klasy programowo wyższej lub ukończenia szkoły artystycznej z wyróżnieniem, z uwzględnieniem rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, które wlicza się do średniej ocen, a w przypadku szkoły artystycznej realizującej także kształcenie ogólne - oceny zachowania;

9) tryb i zakres przeprowadzania egzaminu dyplomowego, a także skład komisji egzaminacyjnej, z uwzględnieniem konieczności zapewnienia prawidłowego przeprowadzenia tego egzaminu oraz udokumentowania jego przebiegu;

10) warunki i tryb wyrażania przez radę pedagogiczną zgody na powtarzanie przez ucznia klasy lub realizowanie obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania danej klasy w ciągu dwóch kolejnych lat.

Art. 44zr.140) Przepisów rozdziału 3a nie stosuje się do dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim.

Rozdział 3b

Egzamin ósmoklasisty, egzamin maturalny i egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie177)

Art. 44zs.178) Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy - Prawo oświatowe, oraz sprawdza, w jakim stopniu uczeń lub słuchacz spełnia te wymagania.

Art. 44zt. Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany:179)

1) w terminie głównym:

a) w szkołach dla dzieci i młodzieży oraz w szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze wiosennym - w kwietniu,

b) w szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze jesiennym - w styczniu, oraz

2) w terminie dodatkowym:

a) w szkołach dla dzieci i młodzieży oraz w szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze wiosennym - w czerwcu,

b) w szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze jesiennym - w kwietniu

- zgodnie z komunikatem, o którym mowa w art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze.

Art. 44zu. 1.180) Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej.

2. (uchylony)

3.181) Egzamin ósmoklasisty obejmuje następujące przedmioty obowiązkowe:

1) język polski;

2) matematykę;

3) język obcy nowożytny;

4) jeden przedmiot do wyboru spośród przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, geografia lub historia.

4.181) Uczeń lub słuchacz przystępuje do egzaminu ósmoklasisty z języka obcego nowożytnego, którego uczy się w szkole w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

4a.182) Egzamin ósmoklasisty z języka obcego nowożytnego jest przeprowadzany na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla języka obcego nowożytnego nauczanego od klasy IV szkoły podstawowej, stanowiącego kontynuację nauczania tego języka w klasach I-III.

5. (uchylony)183)

6. (uchylony)183)

7. (uchylony)183)

Art. 44zv. 1.184) Uczeń szkoły lub oddziału, w którym zajęcia edukacyjne są prowadzone w języku mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub języku regionalnym, przystępuje do egzaminu ósmoklasisty z przedmiotów, o których mowa w art. 44zu ust. 3 pkt 2 i 4, w języku polskim albo w języku danej mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub języku regionalnym.

2. (uchylony)185)

Art. 44zw. 1.186) Uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym lub niepełnosprawności sprzężone, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, nie przystępuje do egzaminu ósmoklasisty.

2.186) Uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawności sprzężone inne niż wymienione w ust. 1 może być zwolniony przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty, na wniosek rodziców pozytywnie zaopiniowany przez dyrektora szkoły.

3. (uchylony)187)

Art. 44zx.188) 1. Laureat i finalista olimpiady przedmiotowej wymienionej w wykazie, o którym mowa w art. 44zzzw, oraz laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, przeprowadzanego zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8, organizowanych z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty, są zwolnieni z egzaminu ósmoklasisty z tego przedmiotu.

2. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, następuje na podstawie zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie odpowiednio przez ucznia lub słuchacza szkoły podstawowej lub ucznia szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej tytułu odpowiednio laureata lub finalisty. Zaświadczenie przedkłada się przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego, o którym mowa w art. 44zzs ust. 3.

3. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, jest równoznaczne z uzyskaniem z egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu najwyższego wyniku.

4. W przypadku gdy uczeń lub słuchacz uzyskał tytuł laureata lub finalisty, o których mowa w ust. 1, z innego języka obcego nowożytnego lub innego przedmiotu do wyboru, o którym mowa w art. 44zu ust. 3 pkt 4, niż ten, który został zadeklarowany, dyrektor szkoły, na wniosek rodziców ucznia lub na wniosek słuchacza, złożony nie później niż na 2 tygodnie przed terminem egzaminu ósmoklasisty, informuje okręgową komisję egzaminacyjną o zmianie języka obcego nowożytnego, jeżeli języka tego uczeń lub słuchacz uczy się w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych, lub o zmianie przedmiotu do wyboru. Przepisy ust. 3 stosuje się odpowiednio.

Art. 44zy.188) 1. Rodzice ucznia lub słuchacz składają dyrektorowi szkoły, nie później niż do dnia 30 września roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany egzamin ósmoklasisty, pisemną deklarację:

1) wskazującą język obcy nowożytny, z którego uczeń lub słuchacz przystąpi do egzaminu ósmoklasisty;

2) wskazującą przedmiot do wyboru, o którym mowa w art. 44zu ust. 3 pkt 4;

3) informującą o zamiarze przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów, o których mowa w art. 44zu ust. 3 pkt 2 i 4, w języku danej mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub języku regionalnym.

2. Rodzice ucznia lub słuchacz mogą złożyć dyrektorowi szkoły, nie później niż na 3 miesiące przed terminem egzaminu ósmoklasisty, z zastrzeżeniem art. 44zx ust. 4, pisemną informację o:

1) zmianie języka obcego nowożytnego wskazanego w deklaracji;

2) zmianie przedmiotu do wyboru, o którym mowa w art. 44zu ust. 3 pkt 4, wskazanego w deklaracji;

3) rezygnacji z przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów, o których mowa w art. 44zu ust. 3 pkt 2 i 4, w języku danej mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub języku regionalnym.

Art. 44zz.188) 1. Uczeń lub słuchacz, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych, w terminie głównym:

1) nie przystąpił do egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów albo

2) przerwał egzamin ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów

- przystępuje do egzaminu z tego przedmiotu lub przedmiotów w terminie dodatkowym w szkole, której jest uczniem lub słuchaczem.

2. W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, uniemożliwiających przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów w terminie dodatkowym, dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej, na udokumentowany wniosek dyrektora szkoły, może zwolnić ucznia lub słuchacza z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów. Dyrektor szkoły składa wniosek w porozumieniu z rodzicami ucznia lub ze słuchaczem.

Art. 44zza. 1.189) Wyniki egzaminu ósmoklasisty są przedstawiane w procentach i na skali centylowej.

2.189) Wyniki egzaminu ósmoklasisty w procentach ustala dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej na podstawie:

1) liczby punktów przyznanych przez egzaminatorów sprawdzających prace egzaminacyjne oraz

2) elektronicznego odczytu karty odpowiedzi - w przypadku wykorzystania do sprawdzania prac egzaminacyjnych narzędzi elektronicznych.

3. (uchylony)

4.190) Wyniki egzaminu ósmoklasisty obejmują:

1) wynik z języka polskiego;

2) wynik z matematyki;

3) wynik z języka obcego nowożytnego;

4) wynik z przedmiotu do wyboru, o którym mowa w art. 44zu ust. 3 pkt 4.

5.190) Wyniki egzaminu ósmoklasisty na skali centylowej opracowuje Centralna Komisja Egzaminacyjna na podstawie wyników ustalonych przez dyrektorów okręgowych komisji egzaminacyjnych.

6. (utracił moc)

7.191) Wyniki egzaminu ósmoklasisty nie wpływają na ukończenie szkoły, a w przypadku szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne z zakresu szkoły podstawowej, w której klasa odpowiadająca klasie VIII szkoły podstawowej nie jest ostatnią klasą w cyklu kształcenia - również na promocję do klasy programowo wyższej.

8.191) Dyrektor szkoły przekazuje uczniowi lub jego rodzicom albo słuchaczowi:

1) zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty, wydane przez okręgową komisję egzaminacyjną, wraz ze świadectwem ukończenia szkoły - w przypadku gdy uczeń lub słuchacz spełnił warunki określone odpowiednio w art. 44q ust. 1, art. 44za ust. 1 lub art. 44zm ust. 1 pkt 2, albo

2) w przypadku szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne z zakresu szkoły podstawowej, w której klasa odpowiadająca klasie VIII szkoły podstawowej nie jest ostatnią klasą w cyklu kształcenia - zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty, wydane przez okręgową komisję egzaminacyjną, wraz ze świadectwem promocyjnym - w przypadku gdy uczeń spełnił warunki określone w art. 44zl ust. 1, albo

3) informację o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty, opracowaną przez okręgową komisję egzaminacyjną - w przypadku gdy uczeń lub słuchacz nie spełnił warunków określonych w art. 44q ust. 1, art. 44za ust. 1, art. 44zl ust. 1 lub art. 44zm ust. 1 pkt 2.

Art. 44zzb.192) Egzamin maturalny jest przeprowadzany na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 1 lit. c i d ustawy - Prawo oświatowe, oraz sprawdza, w jakim stopniu absolwent spełnia te wymagania.

Art. 44zzc. Egzamin maturalny jest przeprowadzany jeden raz w ciągu roku, w okresie od maja do września, w terminie głównym, dodatkowym i poprawkowym, zgodnie z komunikatem, o którym mowa w art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze.

Art. 44zzd. 1. Egzamin maturalny jest przeprowadzany z przedmiotów obowiązkowych oraz przedmiotów dodatkowych i składa się z części ustnej oraz z części pisemnej.

2. Egzamin maturalny obejmuje następujące przedmioty obowiązkowe:

1) w części ustnej:

a) język polski,

b) język obcy nowożytny,

c) język mniejszości narodowej - dla absolwentów szkół lub oddziałów z nauczaniem języka danej mniejszości narodowej;

2) w części pisemnej:

a) język polski,

b) język obcy nowożytny,

c) matematykę,

d) język mniejszości narodowej - dla absolwentów szkół lub oddziałów z nauczaniem języka danej mniejszości narodowej.

3. Przedmioty dodatkowe, z których jest przeprowadzany egzamin maturalny w części ustnej i w części pisemnej, określają przepisy wydane na podstawie art. 44zzza.

4. Absolwent przystępuje do egzaminu maturalnego z przedmiotów obowiązkowych oraz do części pisemnej egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu dodatkowego.

4a.193) Absolwent szkoły lub oddziału dwujęzycznego przystępuje do części pisemnej egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego na poziomie dwujęzycznym, o którym mowa w art. 44zze ust. 3 pkt 2, jako przedmiotu dodatkowego, o którym mowa w ust. 4. Przepis art. 44zze ust. 4 stosuje się odpowiednio.

4b.193) Obowiązek przystąpienia do części pisemnej egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu dodatkowego, o którym mowa w ust. 4, nie dotyczy absolwenta posiadającego dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika.

4c.193) Przepisu ust. 4b nie stosuje się do absolwenta szkoły lub oddziału dwujęzycznego.

5. Absolwent może w danym roku przystąpić do egzaminu maturalnego z nie więcej niż pięciu przedmiotów dodatkowych oprócz przedmiotu, o którym mowa w ust. 4.

5a.194) Absolwent, o którym mowa w ust. 4b, może w danym roku przystąpić do egzaminu maturalnego z nie więcej niż pięciu przedmiotów dodatkowych.

6. W przypadku przedmiotów dodatkowych, z których egzamin maturalny jest przeprowadzany w części ustnej i w części pisemnej, absolwent może przystąpić do egzaminu maturalnego z tego przedmiotu w części pisemnej albo w części pisemnej i w części ustnej.

7. Egzamin maturalny z języka obcego nowożytnego jako przedmiotu obowiązkowego jest zdawany w części ustnej i w części pisemnej z tego samego języka.

8. Absolwent szkoły lub oddziału z nauczaniem języka danej mniejszości narodowej nie może wybrać języka danej mniejszości narodowej na egzaminie maturalnym z języka obcego nowożytnego jako przedmiotu obowiązkowego.

9. W przypadku gdy absolwent wybrał na egzaminie maturalnym w części pisemnej jako przedmiot dodatkowy ten sam język obcy nowożytny lub ten sam język mniejszości narodowej, który zdawał jako przedmiot obowiązkowy, zdaje ten język tylko w części pisemnej, z zastrzeżeniem art. 44zze ust. 3 i 4.

10. W przypadku gdy absolwent wybrał na egzaminie maturalnym jako przedmiot dodatkowy język polski, zdaje ten przedmiot tylko w części pisemnej.

11. Wybór przedmiotu dodatkowego, do którego absolwent przystępuje na egzaminie maturalnym, nie jest zależny od typu szkoły, do której absolwent uczęszczał, ani od przedmiotów, których uczył się w tej szkole.

Art. 44zze. 1. Egzamin maturalny w części pisemnej z przedmiotów obowiązkowych jest przeprowadzany na poziomie podstawowym i obejmuje wymagania określone w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla zakresu podstawowego. Dla egzaminu maturalnego w części ustnej z przedmiotów obowiązkowych nie określa się poziomu egzaminu.

2. Egzamin maturalny w części pisemnej z przedmiotów dodatkowych jest przeprowadzany na poziomie rozszerzonym i obejmuje wymagania określone w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla zakresu podstawowego i rozszerzonego. Dla egzaminu maturalnego w części ustnej z przedmiotów dodatkowych nie określa się poziomu egzaminu.

3. Egzamin maturalny w części pisemnej z języka obcego nowożytnego jako przedmiotu dodatkowego jest przeprowadzany na:

1) poziomie rozszerzonym i obejmuje wymagania określone w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla zakresu podstawowego i rozszerzonego albo

2) poziomie dwujęzycznym i obejmuje wymagania określone w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla oddziałów dwujęzycznych.

4. W przypadku gdy absolwent wybrał na egzaminie maturalnym w części pisemnej jako przedmiot dodatkowy język obcy nowożytny na poziomie dwujęzycznym, o którym mowa w ust. 3 pkt 2, może przystąpić do egzaminu maturalnego z tego języka na poziomie dwujęzycznym również w części ustnej.

Art. 44zzf. 1. Absolwent szkoły lub oddziału z językiem nauczania mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub językiem regionalnym, w których zajęcia są prowadzone w tych językach, oraz absolwent szkoły lub oddziału dwujęzycznego, w których język mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub język regionalny jest drugim językiem nauczania, może zdawać na egzaminie maturalnym przedmioty w języku polskim lub - z wyjątkiem języka polskiego oraz treści dotyczących historii Polski i geografii Polski - w języku danej mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub języku regionalnym.

2. Absolwent szkoły lub oddziału dwujęzycznego na egzaminie maturalnym z matematyki, nauczanej w języku obcym będącym drugim językiem nauczania, zdawanej jako przedmiot obowiązkowy, rozwiązuje w języku polskim zadania egzaminacyjne przygotowane dla absolwentów zdających egzamin maturalny w języku polskim oraz może rozwiązać w języku obcym będącym drugim językiem nauczania dodatkowe zadania egzaminacyjne przygotowane w tym języku. Dodatkowe zadania egzaminacyjne obejmują wymagania określone w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla zakresu podstawowego.

3. Absolwent szkoły lub oddziału dwujęzycznego na egzaminie maturalnym z przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, geografia i historia, nauczanych w języku obcym będącym drugim językiem nauczania, zdawanych jako przedmioty dodatkowe, rozwiązuje w języku polskim zadania egzaminacyjne przygotowane dla absolwentów zdających egzamin maturalny w języku polskim oraz może rozwiązać w języku obcym będącym drugim językiem nauczania dodatkowe zadania egzaminacyjne przygotowane w tym języku. Dodatkowe zadania egzaminacyjne obejmują wymagania określone w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla zakresu podstawowego i rozszerzonego.

4. W przypadku zgłoszenia w deklaracji, o której mowa w art. 44zzi, zamiaru rozwiązywania dodatkowych zadań egzaminacyjnych, o których mowa w ust. 2 i 3, i nieprzystąpienia do rozwiązywania tych zadań, absolwent otrzymuje z dodatkowych zadań egzaminacyjnych wynik "0%".

Art. 44zzg. 1. Absolwent niesłyszący jest zwolniony z części ustnej egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego.

2. Absolwent, który ze względu na niepełnosprawność lub stan zdrowia trwale nie posługuje się mową, jest zwolniony z części ustnej egzaminu maturalnego.

Art. 44zzh. 1. Laureat i finalista olimpiady przedmiotowej wymienionej w wykazie, o którym mowa w art. 44zzzw, są zwolnieni z egzaminu maturalnego z danego przedmiotu.

2.83) Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, następuje na podstawie zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie przez ucznia lub słuchacza szkoły ponadpodstawowej lub ucznia szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie liceum ogólnokształcącego tytułu odpowiednio laureata lub finalisty. Zaświadczenie przedkłada się przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego, o którym mowa w art. 44zzs ust. 3.

3.83) W przypadku absolwenta szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej lub oddziału dwujęzycznego w szkole ponadpodstawowej ogólnodostępnej, który uzyskał tytuł laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej z przedmiotu nauczanego w języku obcym będącym drugim językiem nauczania, zwolnienie z egzaminu maturalnego z danego przedmiotu nie obejmuje dodatkowych zadań egzaminacyjnych, o których mowa w art. 44zzf ust. 2 i 3.

4. Laureatowi i finaliście olimpiady przedmiotowej uprawnienie wymienione w ust. 1 przysługuje także wtedy, gdy nie uczestniczyli w zajęciach edukacyjnych z danego przedmiotu w szkole.

5. W przypadku gdy uczeń lub słuchacz uzyskał tytuł laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej z danego przedmiotu, w tym z danego języka obcego nowożytnego, przewodniczący zespołu egzaminacyjnego, o którym mowa w art. 44zzs ust. 3, na wniosek ucznia lub słuchacza, złożony nie później niż na 2 tygodnie przed terminem egzaminu maturalnego, informuje okręgową komisję egzaminacyjną o zmianie przedmiotu lub wyborze nowego przedmiotu, w tym o zmianie języka obcego nowożytnego, lub o zmianie poziomu egzaminu z języka obcego nowożytnego, wskazanych w deklaracji, o której mowa w art. 44zzi.

6. Zwolnienie laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej z egzaminu maturalnego z:

1) przedmiotu obowiązkowego zdawanego w części ustnej - jest równoznaczne z uzyskaniem z tego przedmiotu w części ustnej egzaminu maturalnego najwyższego wyniku;

2) przedmiotu obowiązkowego zdawanego w części pisemnej - jest równoznaczne z uzyskaniem z tego przedmiotu w części pisemnej egzaminu maturalnego najwyższego wyniku na poziomie podstawowym;

3) języka obcego nowożytnego jako przedmiotu dodatkowego zdawanego w części ustnej - jest równoznaczne z uzyskaniem z tego języka w części ustnej egzaminu maturalnego najwyższego wyniku, z zastrzeżeniem pkt 4;

4) języka obcego nowożytnego jako przedmiotu dodatkowego zdawanego w części ustnej na poziomie dwujęzycznym - jest równoznaczne z uzyskaniem z tego języka w części ustnej egzaminu maturalnego najwyższego wyniku na poziomie dwujęzycznym;

5) przedmiotu dodatkowego, z wyjątkiem języka obcego nowożytnego, zdawanego w części pisemnej - jest równoznaczne z uzyskaniem z tego przedmiotu w części pisemnej egzaminu maturalnego najwyższego wyniku na poziomie rozszerzonym;

6)195) języka obcego nowożytnego jako przedmiotu dodatkowego zdawanego w części pisemnej - jest równoznaczne z uzyskaniem z tego języka w części pisemnej egzaminu maturalnego najwyższego wyniku na poziomie:

a) wskazanym w deklaracji, o której mowa w art. 44zzi,

b) dwujęzycznym - w przypadku absolwenta, o którym mowa w art. 44zzd ust. 4a.

Art. 44zzi. Zdający, który zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego, składa pisemną deklarację przystąpienia do tego egzaminu.

Art. 44zzj. 1. W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, uniemożliwiających przystąpienie do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów w części ustnej lub części pisemnej w terminie głównym, dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej, na udokumentowany wniosek absolwenta lub jego rodziców, może wyrazić zgodę na przystąpienie przez absolwenta do egzaminu maturalnego z tego przedmiotu lub przedmiotów w terminie dodatkowym.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, absolwent lub jego rodzice składają do dyrektora szkoły, w której absolwent przystępuje do egzaminu maturalnego, nie później niż w dniu, w którym odbywa się egzamin maturalny z danego przedmiotu. Dyrektor szkoły przekazuje wniosek wraz z załączonymi do niego dokumentami dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej nie później niż następnego dnia po otrzymaniu wniosku.

3. Dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej rozpatruje wniosek, o którym mowa w ust. 1, w terminie 2 dni od dnia jego otrzymania. Rozstrzygnięcie dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej jest ostateczne.

4. Do absolwentów, którzy nie przystąpili do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów w terminie głównym albo w terminie dodatkowym, stosuje się odpowiednio art. 44zzn.

Art. 44zzk. 1. Wyniki egzaminu maturalnego są przedstawiane:

1) w części ustnej - w procentach;

2) w części pisemnej - w procentach i na skali centylowej, z tym że wyniki z egzaminu maturalnego z dodatkowych zadań egzaminacyjnych, o których mowa w art. 44zzf ust. 2 i 3, są przedstawiane wyłącznie w procentach.

2. Wyniki egzaminu maturalnego w procentach ustala dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej na podstawie:

1) liczby punktów przyznanych przez zespół przedmiotowy, o którym mowa w art. 44zzs ust. 4 pkt 2 - w części ustnej egzaminu maturalnego;

2) liczby punktów przyznanych przez egzaminatorów sprawdzających prace egzaminacyjne oraz elektronicznego odczytu karty odpowiedzi w przypadku wykorzystania do sprawdzania prac egzaminacyjnych narzędzi elektronicznych - w części pisemnej egzaminu maturalnego.

3. Wyniki części pisemnej egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów na skali centylowej opracowuje Centralna Komisja Egzaminacyjna na podstawie wyników ustalonych przez dyrektorów okręgowych komisji egzaminacyjnych.

4. (uchylony)

Art. 44zzl. 1.196) Absolwent zdał egzamin maturalny, jeżeli:

1) z każdego przedmiotu obowiązkowego w części ustnej i w części pisemnej otrzymał co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania, oraz

2) z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego w części pisemnej otrzymał co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania

- z zastrzeżeniem ust. 1a.

1a.197) Absolwent posiadający dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika zdał egzamin maturalny, jeżeli z każdego przedmiotu obowiązkowego w części ustnej i w części pisemnej otrzymał co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania.

2. (uchylony)198)

3.199) Niezdanie lub nieprzystąpienie do egzaminu maturalnego z:

1) przedmiotu lub przedmiotów obowiązkowych w części ustnej lub w części pisemnej, albo

2) przedmiotu lub przedmiotów dodatkowych w części ustnej lub części pisemnej

- nie stanowi przeszkody w przystępowaniu do egzaminu maturalnego z pozostałych przedmiotów.

4. Absolwent, który zdał egzamin maturalny, otrzymuje świadectwo dojrzałości wydane przez okręgową komisję egzaminacyjną.

5. Absolwent, który nie zdał egzaminu maturalnego, otrzymuje informację o wynikach tego egzaminu opracowaną przez okręgową komisję egzaminacyjną.

Art. 44zzm. 1.200) Absolwent, który przystąpił do egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i w części pisemnej oraz do co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego w części pisemnej i nie zdał egzaminu maturalnego wyłącznie z jednego przedmiotu obowiązkowego w części ustnej albo w części pisemnej albo nie zdał egzaminu z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego w części pisemnej, może w tym samym roku przystąpić do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu obowiązkowego odpowiednio w części ustnej albo w części pisemnej albo tego samego przedmiotu dodatkowego w części pisemnej, w terminie poprawkowym, z zastrzeżeniem ust. 1a.

1a.201) Absolwent posiadający dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika, który przystąpił do egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i w części pisemnej i nie zdał egzaminu maturalnego wyłącznie z jednego przedmiotu obowiązkowego w części ustnej albo w części pisemnej, może w tym samym roku przystąpić do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu obowiązkowego odpowiednio w części ustnej albo w części pisemnej, w terminie poprawkowym.

2.202) Przepisów ust. 1 i 1a nie stosuje się w przypadku gdy egzamin maturalny z przedmiotu lub przedmiotów, o których mowa w ust. 1 lub 1a, został unieważniony.

3.203) Absolwent, o którym mowa w ust. 1 lub 1a, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników egzaminu maturalnego, określonego w komunikacie, o którym mowa w art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze, składa przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego, o którym mowa w art. 44zzs ust. 3, pisemne oświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym.

Art. 44zzn. 1. Absolwent, który nie zdał egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów obowiązkowych w części ustnej lub w części pisemnej, może przystąpić ponownie do części ustnej lub części pisemnej egzaminu maturalnego z tego przedmiotu lub przedmiotów, zgodnie z przepisami obowiązującymi w roku, w którym przystępował do egzaminu maturalnego po raz pierwszy, w okresie 5 lat od pierwszego egzaminu maturalnego, licząc od października roku, w którym absolwent przystąpił do egzaminu maturalnego po raz pierwszy.

2.204) Absolwent, który nie zdał egzaminu maturalnego z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego w części pisemnej, może przystąpić ponownie do egzaminu maturalnego z dowolnego przedmiotu dodatkowego, zgodnie z przepisami obowiązującymi w roku, w którym ponownie przystępuje do egzaminu maturalnego, w okresie 5 lat od pierwszego egzaminu maturalnego, licząc od października roku, w którym absolwent przystąpił do egzaminu maturalnego po raz pierwszy, z zastrzeżeniem art. 44zzd ust. 4a.

3. Absolwent, o którym mowa w ust. 1 i 2, ma prawo przystąpić do egzaminu maturalnego, zarówno w części ustnej, jak i w części pisemnej, z przedmiotu lub przedmiotów dodatkowych, zgodnie z przepisami obowiązującymi w roku, w którym ponownie przystępuje do egzaminu maturalnego.

4.205) Absolwent, o którym mowa w ust. 1 i 2, ma prawo ponownie przystąpić do egzaminu maturalnego, zarówno w części ustnej, jak i w części pisemnej, z przedmiotu lub przedmiotów obowiązkowych, z których uzyskał wynik określony w art. 44zzl ust. 1 lub 1a, zgodnie z przepisami obowiązującymi w roku, w którym ponownie przystępuje do egzaminu maturalnego.

5. Absolwent, o którym mowa w ust. 1, przystępujący ponownie do egzaminu maturalnego może wybrać jako przedmiot obowiązkowy inny język obcy nowożytny niż język obcy nowożytny, który zdawał poprzednio.

6. Absolwent, o którym mowa w ust. 1, przystępujący ponownie do egzaminu maturalnego, nie może wybrać jako przedmiotu obowiązkowego języka obcego nowożytnego, z którego poprzednio przystąpił do egzaminu maturalnego jako przedmiotu dodatkowego w części ustnej bez określania poziomu egzaminu.

7. Po upływie 5 lat od daty pierwszego przystąpienia do egzaminu maturalnego, licząc od października roku, w którym absolwent przystąpił do egzaminu maturalnego po raz pierwszy, absolwent, o którym mowa w ust. 1 i 2, przystępuje do egzaminu maturalnego w pełnym zakresie, zgodnie z przepisami obowiązującymi w roku, w którym ponownie przystępuje do egzaminu maturalnego.

8.206) W przypadku zgłoszenia w deklaracji, o której mowa w art. 44zzi, zamiaru przystąpienia do egzaminu maturalnego z przedmiotu dodatkowego, o którym mowa w art. 44zzd ust. 5 lub 5a, i nieprzystąpienia do egzaminu maturalnego z tego przedmiotu, absolwent otrzymuje z egzaminu maturalnego z tego przedmiotu wynik "0%".

Art. 44zzna.207) 1. Absolwent, który nie zdał egzaminu maturalnego z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego w części pisemnej, może otrzymać świadectwo dojrzałości wydane przez okręgową komisję egzaminacyjną, jeżeli w okresie 5 lat od pierwszego egzaminu maturalnego, licząc od października roku, w którym absolwent przystąpił do egzaminu maturalnego po raz pierwszy, uzyskał dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika.

2. Po upływie 5 lat od daty pierwszego przystąpienia do egzaminu maturalnego, licząc od października roku, w którym absolwent przystąpił do egzaminu maturalnego po raz pierwszy, absolwent, o którym mowa w ust. 1, przystępuje do egzaminu maturalnego w pełnym zakresie, zgodnie z przepisami obowiązującymi w roku, w którym ponownie przystępuje do egzaminu maturalnego.

Art. 44zzo. 1. Absolwent, który uzyskał świadectwo dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego, ma prawo ponownie przystąpić do egzaminu maturalnego, w części pisemnej albo w części pisemnej i w części ustnej, z wybranego przedmiotu albo wybranych przedmiotów, z których jest przeprowadzany egzamin maturalny, zgodnie z przepisami obowiązującymi w roku, w którym ponownie przystępuje do egzaminu maturalnego.

2. Absolwent, o którym mowa w ust. 1, który podwyższył wynik egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów lub przystąpił do egzaminu maturalnego z przedmiotu lub przedmiotów dodatkowych, z których wcześniej nie zdawał egzaminu maturalnego, otrzymuje aneks do świadectwa dojrzałości wydany przez okręgową komisję egzaminacyjną.

Art. 44zzp. 1. Absolwent, który posiada świadectwo dojrzałości uzyskane po zdaniu egzaminu dojrzałości przeprowadzanego dla absolwentów ponadpodstawowych szkół średnich, ma prawo przystąpić do egzaminu maturalnego, w części pisemnej albo w części pisemnej i w części ustnej, z wybranego przedmiotu albo wybranych przedmiotów, z których jest przeprowadzany egzamin maturalny, zgodnie z przepisami obowiązującymi w roku, w którym przystępuje do egzaminu maturalnego.

2. Absolwent, o którym mowa w ust. 1, otrzymuje zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego z przedmiotu lub przedmiotów, do których przystąpił, wydane przez okręgową komisję egzaminacyjną.

3. Absolwent, o którym mowa w ust. 1, ma prawo ponownie przystąpić do egzaminu maturalnego w części ustnej albo w części pisemnej, albo w obu tych częściach, z tych samych przedmiotów, zgodnie z przepisami obowiązującymi w roku, w którym ponownie przystępuje do egzaminu maturalnego. Absolwent, który podwyższył wynik egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów, otrzymuje zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego z przedmiotu lub przedmiotów, do których przystąpił, wydane przez okręgową komisję egzaminacyjną.

Art. 44zzq. 1. Egzamin maturalny z każdego przedmiotu obowiązkowego i przedmiotu dodatkowego, zarówno w części ustnej, jak i w części pisemnej, jest odpłatny dla:

1) absolwentów, którzy po raz trzeci i kolejny przystępują do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu obowiązkowego lub z tego samego przedmiotu dodatkowego;

2) absolwentów, którzy przystępują do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu dodatkowego, który w poprzednim roku lub w poprzednich latach zgłaszali w deklaracji, o której mowa w art. 44zzi, ale nie przystąpili do egzaminu maturalnego z tego przedmiotu.

2. Opłata za egzamin maturalny, o której mowa w ust. 1, stanowi dochód budżetu państwa. Opłata nie podlega zwrotowi.

3. Opłatę za egzamin maturalny, o której mowa w ust. 1, wnosi się w terminie od dnia 1 stycznia do dnia 7 lutego roku kalendarzowego, w którym absolwent zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego, na rachunek bankowy wskazany przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej. Niewniesienie w tym terminie opłaty za egzamin maturalny, o której mowa w ust. 1, skutkuje brakiem możliwości przystąpienia do tego egzaminu.

4. Dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej może zwolnić z opłaty, o której mowa w ust. 1, osobę o niskim dochodzie, na jej wniosek, jeżeli ten dochód nie jest większy niż kwota, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1952).

Art. 44zzr. 1.30) Uczeń lub absolwent posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność może przystąpić do egzaminu ósmoklasisty i egzaminu maturalnego w warunkach i formie dostosowanych do rodzaju niepełnosprawności, na podstawie tego orzeczenia.

2.30) Uczeń lub absolwent posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niedostosowanie społeczne lub zagrożenie niedostosowaniem społecznym może przystąpić do egzaminu ósmoklasisty i egzaminu maturalnego w warunkach dostosowanych do jego potrzeb edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, wynikających odpowiednio z niedostosowania społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem społecznym, na podstawie tego orzeczenia.

3.30) Uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania lub absolwent, który w roku szkolnym, w którym przystępuje do egzaminu maturalnego, posiadał orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania, może przystąpić do egzaminu ósmoklasisty i egzaminu maturalnego w warunkach dostosowanych do jego potrzeb edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych wynikających z jego stanu zdrowia, na podstawie tego orzeczenia.

4.30) Uczeń, słuchacz albo absolwent chory lub niesprawny czasowo może przystąpić do egzaminu ósmoklasisty i egzaminu maturalnego w warunkach odpowiednich ze względu na jego stan zdrowia, na podstawie zaświadczenia o stanie zdrowia wydanego przez lekarza.

5.30) Uczeń, słuchacz albo absolwent posiadający opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się, wydaną zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 44zb, może przystąpić do egzaminu ósmoklasisty i egzaminu maturalnego w warunkach dostosowanych do jego potrzeb edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych wynikających z rodzaju tych trudności, na podstawie tej opinii.

6.30) Uczeń, słuchacz albo absolwent, który w roku szkolnym, w którym przystępuje do egzaminu ósmoklasisty lub egzaminu maturalnego, był objęty pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole ze względu na trudności adaptacyjne związane z wcześniejszym kształceniem za granicą, zaburzenia komunikacji językowej lub sytuację kryzysową lub traumatyczną, może przystąpić do egzaminu ósmoklasisty i egzaminu maturalnego w warunkach dostosowanych do jego potrzeb edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych wynikających odpowiednio z rodzaju tych trudności, zaburzeń lub sytuacji kryzysowej lub traumatycznej, na podstawie pozytywnej opinii rady pedagogicznej.

7.208) Uczeń albo absolwent, o którym mowa w art. 165 ust. 1 i 2 ustawy - Prawo oświatowe, któremu ograniczona znajomość języka polskiego utrudnia zrozumienie czytanego tekstu, może przystąpić do:

1) egzaminu ósmoklasisty, z wyjątkiem egzaminu ósmoklasisty z języka obcego nowożytnego - w warunkach i formie dostosowanych do jego potrzeb edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych wynikających z tego ograniczenia, na podstawie pozytywnej opinii rady pedagogicznej;

2) egzaminu maturalnego, z wyjątkiem egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego, języka mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub języka regionalnego - w warunkach dostosowanych do jego potrzeb edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych wynikających z tego ograniczenia, na podstawie pozytywnej opinii rady pedagogicznej.

8.209) Dostosowanie formy egzaminu ósmoklasisty i egzaminu maturalnego, o którym mowa w ust. 1, polega na przygotowaniu odrębnych arkuszy egzaminacyjnych dostosowanych do rodzaju niepełnosprawności ucznia lub absolwenta niepełnosprawnego, z tym że nie przygotowuje się odrębnych arkuszy egzaminacyjnych dla absolwentów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu lekkim.

9.30) Dostosowanie formy egzaminu ósmoklasisty, o którym mowa w ust. 7 pkt 1, polega na przygotowaniu odrębnych arkuszy egzaminacyjnych dostosowanych do potrzeb ucznia, któremu ograniczona znajomość języka polskiego utrudnia zrozumienie czytanego tekstu.

10.30) Dostosowanie warunków przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty i egzaminu maturalnego, o których mowa w ust. 1-7, polega odpowiednio na:

1) zminimalizowaniu ograniczeń wynikających z niepełnosprawności, niedostosowania społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem społecznym ucznia, słuchacza albo absolwenta;

2) zapewnieniu uczniowi, słuchaczowi albo absolwentowi miejsca pracy odpowiedniego do jego potrzeb edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych;

3) wykorzystaniu odpowiedniego sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych;

4) odpowiednim przedłużeniu czasu przewidzianego na przeprowadzenie egzaminu ósmoklasisty i egzaminu maturalnego;

5) ustaleniu zasad oceniania rozwiązań zadań wykorzystywanych do przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty i egzaminu maturalnego, o których mowa w art. 9a ust. 2 pkt 2, uwzględniających potrzeby edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne ucznia, słuchacza albo absolwenta;

6) zapewnieniu obecności i pomocy w czasie egzaminu ósmoklasisty i egzaminu maturalnego nauczyciela wspomagającego ucznia lub absolwenta w czytaniu lub pisaniu lub specjalisty odpowiednio z zakresu danego rodzaju niepełnosprawności, niedostosowania społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem społecznym, jeżeli jest to niezbędne do uzyskania właściwego kontaktu z uczniem lub absolwentem lub pomocy w obsłudze sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych.

11. Dla ucznia, słuchacza albo absolwenta, o którym mowa w ust. 2-6, nie przygotowuje się odrębnych arkuszy egzaminacyjnych.

12.30) Rada pedagogiczna, spośród możliwych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty i egzaminu maturalnego, wymienionych w komunikacie, o którym mowa w art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret trzecie, wskazuje sposób lub sposoby dostosowania warunków lub formy przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty i egzaminu maturalnego dla ucznia, słuchacza albo absolwenta, o którym mowa w ust. 1-7.

13.30) Dyrektor szkoły lub upoważniony przez niego nauczyciel informuje na piśmie rodziców ucznia, słuchacza albo absolwenta o wskazanych sposobach dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty i egzaminu maturalnego do jego potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych.

14. Rodzice ucznia, słuchacz albo absolwent składają oświadczenie o korzystaniu albo niekorzystaniu ze wskazanych sposobów dostosowania, o których mowa w ust. 13, w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania informacji, o której mowa w ust. 13.

15. W przypadku absolwenta, o którym mowa w ust. 4 i 5, który ukończył szkołę we wcześniejszych latach, sposób lub sposoby dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu maturalnego do potrzeb i możliwości absolwenta, spośród możliwych sposobów dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu maturalnego, wymienionych w komunikacie, o którym mowa w art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret trzecie, wskazuje przewodniczący zespołu egzaminacyjnego, o którym mowa w art. 44zzs ust. 3. Przepisy ust. 13 i 14 stosuje się odpowiednio.

16.30) Przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty i egzaminu maturalnego w warunkach i formie dostosowanych do potrzeb i możliwości ucznia, słuchacza albo absolwenta, o którym mowa w ust. 1-7, zapewnia przewodniczący zespołu egzaminacyjnego, o którym mowa w art. 44zzs ust. 3.

17.30) W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych dyrektor szkoły, na wniosek rady pedagogicznej, może wystąpić do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej z wnioskiem o wyrażenie zgody na przystąpienie ucznia, słuchacza albo absolwenta do egzaminu ósmoklasisty i egzaminu maturalnego w warunkach dostosowanych do jego potrzeb edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, nieujętych w komunikacie, o którym mowa w art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret trzecie.

Art. 44zzs. 1.30) Za organizację i przebieg egzaminu ósmoklasisty lub egzaminu maturalnego w danej szkole odpowiada dyrektor tej szkoły.

2.30) Do przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty lub egzaminu maturalnego w danej szkole dyrektor szkoły powołuje zespół egzaminacyjny.

3.30) Dyrektor szkoły jest przewodniczącym zespołu egzaminacyjnego. W przypadku choroby przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego lub innych ważnych przyczyn uniemożliwiających jego udział w egzaminie ósmoklasisty lub egzaminie maturalnym albo wynikających z konieczności zapewnienia właściwej organizacji tych egzaminów, przewodniczącym zespołu egzaminacyjnego może być osoba wskazana przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej.

4. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego, spośród członków zespołu egzaminacyjnego, powołuje odpowiednio:

1)30) zespoły nadzorujące przebieg egzaminu ósmoklasisty lub części pisemnej egzaminu maturalnego w poszczególnych salach egzaminacyjnych oraz wyznacza przewodniczących tych zespołów;

2) zespoły przedmiotowe do przeprowadzenia części ustnej egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów oraz wyznacza przewodniczących tych zespołów.

5.30) Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego organizuje i nadzoruje przebieg w danej szkole odpowiednio egzaminu ósmoklasisty lub egzaminu maturalnego, w tym:

1) informuje uczniów, słuchaczy albo absolwentów, którzy zamierzają przystąpić do egzaminu maturalnego, odpowiednio o egzaminie ósmoklasisty i egzaminie maturalnym;

2) zapewnia przekazanie do okręgowej komisji egzaminacyjnej informacji niezbędnych do przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty lub egzaminu maturalnego;

3) zapewnia warunki do samodzielnej pracy uczniów, słuchaczy i absolwentów podczas odpowiednio egzaminu ósmoklasisty lub egzaminu maturalnego;

4) zabezpiecza przed nieuprawnionym ujawnieniem materiały egzaminacyjne niezbędne do przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty lub egzaminu maturalnego od momentu odbioru materiałów egzaminacyjnych do momentu ich przekazania dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej.

6.30) Przebieg egzaminu ósmoklasisty i egzaminu maturalnego jest dokumentowany w protokołach tych egzaminów.

Art. 44zzt.30) 1. W czasie trwania egzaminu ósmoklasisty i egzaminu maturalnego każdy uczeń, słuchacz albo absolwent pracuje przy osobnym stoliku, w odległości zapewniającej samodzielność pracy.

2. Do sali egzaminacyjnej, w której jest przeprowadzany egzamin ósmoklasisty i egzamin maturalny, nie można wnosić żadnych urządzeń telekomunikacyjnych oraz materiałów i przyborów pomocniczych niewymienionych w komunikacie, o którym mowa w art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret drugie, ani korzystać z nich w tej sali.

3. Uczeń, słuchacz albo absolwent samodzielnie rozwiązuje zadania zawarte w arkuszu egzaminacyjnym, w szczególności tworzy własny tekst lub własne rozwiązania zadań w czasie trwania egzaminu ósmoklasisty lub egzaminu maturalnego.

Art. 44zzu. 1. Prace egzaminacyjne uczniów, słuchaczy albo absolwentów sprawdzają i przyznają punkty egzaminatorzy wpisani do ewidencji egzaminatorów, o której mowa w art. 9c ust. 2 pkt 7, wyznaczeni przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej. Egzaminatorzy stosują zasady oceniania rozwiązań zadań, o których mowa w art. 9a ust. 2 pkt 2.

2. Prace egzaminacyjne uczniów, słuchaczy albo absolwentów mogą być sprawdzane z wykorzystaniem narzędzi elektronicznych.

3.210) Egzaminatorzy, o których mowa w ust. 1, tworzą odpowiednio zespół egzaminatorów w zakresie danego przedmiotu objętego egzaminem ósmoklasisty lub egzaminem maturalnym. W przypadku egzaminu ósmoklasisty z języka obcego nowożytnego egzaminatorzy tworzą zespół egzaminatorów w zakresie danego języka obcego nowożytnego.

4. Dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej, spośród członków zespołu egzaminatorów, o którym mowa w ust. 3, wyznacza przewodniczącego tego zespołu.

5. Część ustną egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów przeprowadzają i przyznają punkty zespoły przedmiotowe, o których mowa w art. 44zzs ust. 4 pkt 2.

Art. 44zzv. W przypadku:

1) stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez ucznia, słuchacza albo absolwenta lub

2) wniesienia lub korzystania przez ucznia, słuchacza albo absolwenta w sali egzaminacyjnej z urządzenia telekomunikacyjnego albo materiałów lub przyborów pomocniczych niewymienionych w komunikacie, o którym mowa w art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret drugie, lub

3)211) zakłócania przez ucznia, słuchacza albo absolwenta prawidłowego przebiegu egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu albo części ustnej lub części pisemnej egzaminu maturalnego, w sposób utrudniający pracę pozostałym uczniom, słuchaczom albo absolwentom

- przewodniczący zespołu egzaminacyjnego przerywa i unieważnia temu uczniowi, słuchaczowi albo absolwentowi odpowiednio egzamin ósmoklasisty z danego przedmiotu albo egzamin maturalny z danego przedmiotu odpowiednio w części ustnej lub w części pisemnej. Informację o przerwaniu i unieważnieniu zamieszcza się w protokole przebiegu odpowiednio egzaminu ósmoklasisty i egzaminu maturalnego.212)

Art. 44zzw. 1. W przypadku stwierdzenia podczas sprawdzania pracy egzaminacyjnej przez egzaminatora:

1) niesamodzielnego rozwiązania zadania lub zadań przez ucznia, słuchacza albo absolwenta,

2) występowania w pracy egzaminacyjnej ucznia, słuchacza albo absolwenta jednakowych sformułowań wskazujących na udostępnienie rozwiązań innemu uczniowi, słuchaczowi albo absolwentowi lub korzystanie z rozwiązań innego ucznia, słuchacza albo absolwenta

- dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej przekazuje, za pośrednictwem dyrektora szkoły, uczniowi lub jego rodzicom, słuchaczowi albo absolwentowi pisemną informację o zamiarze unieważnienia temu uczniowi, słuchaczowi albo absolwentowi odpowiednio egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu albo egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w części pisemnej. Dyrektor szkoły niezwłocznie przekazuje tę informację uczniowi lub jego rodzicom, słuchaczowi albo absolwentowi.213)

2.214) Uczeń lub jego rodzice, słuchacz albo absolwent mają prawo złożyć wniosek o wgląd do dokumentacji, na podstawie której dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej zamierza unieważnić odpowiednio egzamin ósmoklasisty z danego przedmiotu albo egzamin maturalny z danego przedmiotu w części pisemnej. Wniosek składa się do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej w terminie 2 dni roboczych od dnia otrzymania pisemnej informacji, o której mowa w ust. 1.

3. W terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 2, dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej umożliwia uczniowi lub jego rodzicom, słuchaczowi albo absolwentowi zapoznanie się z dokumentacją oraz złożenie wyjaśnień, we wskazanym miejscu i czasie.

4. Dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej rozstrzyga o unieważnieniu odpowiednio egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu lub egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w części pisemnej, w terminie 14 dni od dnia:215)

1) otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 2, albo

2) upływu terminu do złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 2.

5.216) Dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej przekazuje uczniowi lub jego rodzicom, słuchaczowi albo absolwentowi pisemną informację o unieważnieniu odpowiednio egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu lub egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w części pisemnej, wraz z uzasadnieniem.

6. Uczeń lub jego rodzice, słuchacz albo absolwent, w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania informacji o unieważnieniu, o której mowa w ust. 5, mogą wnieść do dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, za pośrednictwem dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, zastrzeżenia do rozstrzygnięcia dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej.

7. Zastrzeżenia, o których mowa w ust. 6, wraz z dokumentacją niezbędną do ich rozpatrzenia, dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej przekazuje, nie później niż następnego dnia roboczego od dnia otrzymania zastrzeżeń, dyrektorowi Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, chyba że dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej uwzględni zastrzeżenia złożone przez ucznia lub jego rodziców, słuchacza albo absolwenta.

8. Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej rozpatruje zastrzeżenia, o których mowa w ust. 6, w terminie 7 dni od dnia otrzymania zastrzeżeń wraz z dokumentacją niezbędną do ich rozpatrzenia. Rozstrzygnięcie dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej jest ostateczne i nie służy na nie skarga do sądu administracyjnego.

9.217) W przypadku braku możliwości przekazania uczniowi lub jego rodzicom, słuchaczowi albo absolwentowi pisemnej informacji, o której mowa w ust. 1, dyrektor szkoły niezwłocznie informuje o tym dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, który, w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji od dyrektora szkoły, rozstrzyga o unieważnieniu egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu lub egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w części pisemnej. W przypadku unieważnienia dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej przekazuje, za pośrednictwem dyrektora szkoły, pisemną informację o tym unieważnieniu wraz z uzasadnieniem uczniowi lub jego rodzicom, słuchaczowi albo absolwentowi. Przepisy ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio.

10. W przypadku, o którym mowa w ust. 9, uczeń lub jego rodzice, słuchacz albo absolwent mogą wnieść do dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, za pośrednictwem dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, zastrzeżenia do rozstrzygnięcia dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, w terminie 3 dni roboczych od dnia:

1) otrzymania informacji o unieważnieniu, o której mowa w ust. 9, albo

2) zapoznania się z dokumentacją oraz złożenia wyjaśnień, o których mowa w ust. 2 i 3.

11. Do zastrzeżeń, o których mowa w ust. 10, przepisy ust. 7 i 8 stosuje się odpowiednio.

12. Zaświadczenie, o którym mowa w art. 44zza ust. 8 pkt 1, dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej wydaje po rozstrzygnięciu w sprawie unieważnienia.

13.218) Świadectwo dojrzałości, o którym mowa w art. 44zzl ust. 4, dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej wydaje po rozstrzygnięciu w sprawie unieważnienia, jeżeli w wyniku tego rozstrzygnięcia absolwent spełnia warunki, o których mowa w art. 44zzl ust. 1 lub 1a.

14. Aneks do świadectwa dojrzałości, o którym mowa w art. 44zzo ust. 2, lub zaświadczenie, o którym mowa w art. 44zzp ust. 2, dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej wydaje po rozstrzygnięciu w sprawie unieważnienia, jeżeli w wyniku tego rozstrzygnięcia absolwent podwyższył wynik z egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w części pisemnej.

15.219) Uczeń lub słuchacz, któremu unieważniono egzamin ósmoklasisty z danego przedmiotu, przystępuje ponownie do egzaminu ósmoklasisty z tego przedmiotu w dodatkowym terminie w szkole, której jest uczniem lub słuchaczem.

16.219) W przypadku unieważnienia egzaminu maturalnego danego absolwenta z przedmiotu dodatkowego, o którym mowa w art. 44zzd ust. 5 i 5a, dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej ustala wynik egzaminu maturalnego z tego przedmiotu dodatkowego jako "0%".

Art. 44zzx.220) W przypadku unieważnienia z przyczyn, o których mowa w art. 44zzv lub art. 44zzw ust. 1, egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu, przeprowadzonego w terminie dodatkowym, w sytuacjach określonych w art. 44zz ust. 1 i art. 44zzw ust. 15, dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej ustala wynik egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu jako "0%".

Art. 44zzy. 1.221) Uczeń lub jego rodzice, słuchacz albo absolwent mogą, w terminie 2 dni roboczych od dnia przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu lub egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w części ustnej lub części pisemnej, zgłosić zastrzeżenia wraz z uzasadnieniem do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, jeżeli uznają, że w trakcie egzaminu zostały naruszone przepisy dotyczące jego przeprowadzania.

2. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w ust. 1, do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w części ustnej dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej zwraca się do przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego o przedstawienie wyjaśnień dotyczących wniesionego zastrzeżenia.

3. Dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej rozpatruje zastrzeżenia, o których mowa w ust. 1, w terminie 7 dni od dnia ich otrzymania i informuje pisemnie ucznia lub jego rodziców, słuchacza albo absolwenta o wyniku rozstrzygnięcia.

4. Uczeń lub jego rodzice, słuchacz albo absolwent, w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania informacji o wyniku rozstrzygnięcia, o której mowa w ust. 3, mogą wnieść do dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, za pośrednictwem dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, zastrzeżenia do rozstrzygnięcia dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej.

5. Zastrzeżenia, o których mowa w ust. 4, wraz z dokumentacją niezbędną do ich rozpatrzenia dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej przekazuje, nie później niż następnego dnia roboczego od dnia otrzymania zastrzeżeń, dyrektorowi Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, chyba że dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej uwzględni zastrzeżenia złożone przez ucznia lub jego rodziców, słuchacza albo absolwenta.

6. Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej rozpatruje zastrzeżenia, o których mowa w ust. 4, w terminie 7 dni od dnia ich wniesienia. Rozstrzygnięcie dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej jest ostateczne i nie służy na nie skarga do sądu administracyjnego.

7.222) W przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów dotyczących przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty lub egzaminu maturalnego, na skutek zastrzeżeń, o których mowa w ust. 1, lub z urzędu, dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej, w porozumieniu z dyrektorem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, może unieważnić egzamin ósmoklasisty z danego przedmiotu lub egzamin maturalny z danego przedmiotu w części ustnej lub części pisemnej i zarządzić ich ponowne przeprowadzenie, jeżeli to naruszenie mogło wpłynąć na wynik tego egzaminu.

8.222) W przypadku, o którym mowa w ust. 6, dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej może unieważnić egzamin ósmoklasisty z danego przedmiotu lub egzamin maturalny z danego przedmiotu w części ustnej lub części pisemnej i zarządzić ich ponowne przeprowadzenie, jeżeli to naruszenie mogło wpłynąć na wynik egzaminu. O rozstrzygnięciu w sprawie unieważnienia dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej informuje dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej.

9. W przypadkach, o których mowa w ust. 7 i 8, unieważnienie może nastąpić w stosunku do wszystkich uczniów, słuchaczy albo absolwentów, uczniów, słuchaczy albo absolwentów w poszczególnych szkołach, a także w stosunku do poszczególnych uczniów, słuchaczy albo absolwentów.

10.223) W przypadku niemożności ustalenia wyników egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu lub egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w części pisemnej z powodu zaginięcia lub zniszczenia prac egzaminacyjnych, dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej, w porozumieniu z dyrektorem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, unieważnia egzamin ósmoklasisty z danego przedmiotu lub egzamin maturalny z danego przedmiotu w części pisemnej danego ucznia, słuchacza albo absolwenta i zarządza jego ponowne przeprowadzenie.

11.30) Termin ponownego egzaminu ósmoklasisty lub egzaminu maturalnego ustala dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

Art. 44zzz. 1. Uczeń lub jego rodzice, słuchacz albo absolwent mają prawo wglądu do sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej tego ucznia, słuchacza albo absolwenta, w miejscu i czasie wskazanym przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, w terminie 6 miesięcy od dnia wydania przez okręgową komisję egzaminacyjną:

1) zaświadczenia, o którym mowa w art. 44zza ust. 8 pkt 1;

2) świadectwa dojrzałości, o którym mowa w art. 44zzl ust. 4;

3) aneksu do świadectwa dojrzałości, o którym mowa w art. 44zzo ust. 2;

4) zaświadczenia, o którym mowa w art. 44zzp ust. 2;

5)30) informacji o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty albo informacji o wynikach egzaminu maturalnego - w przypadkach, o których mowa odpowiednio w art. 44zza ust. 8 pkt 3 i art. 44zzl ust. 5.

2. Podczas dokonywania wglądu, o którym mowa w ust. 1, uczniowi lub jego rodzicom, słuchaczowi albo absolwentowi zapewnia się możliwość zapoznania się z zasadami oceniania rozwiązań zadań, o których mowa w art. 9a ust. 2 pkt 2.

2a. Podczas dokonywania wglądu, o którym mowa w ust. 1, uczeń lub jego rodzice, słuchacz albo absolwent mogą sporządzać notatki i wykonywać fotografie pracy egzaminacyjnej.

3. Uczeń lub jego rodzice, słuchacz albo absolwent mogą zwrócić się z wnioskiem o weryfikację sumy punktów, o których mowa w art. 44zza ust. 2 lub art. 44zzk ust. 2. Wniosek wraz z uzasadnieniem składa się do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej w terminie 2 dni roboczych od dnia dokonania wglądu.

4. Weryfikacji sumy punktów dokonuje się w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 3. Dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej do weryfikacji sumy punktów wyznacza egzaminatora wpisanego do ewidencji egzaminatorów, o której mowa w art. 9c ust. 2 pkt 7, innego niż egzaminator, który sprawdzał i oceniał pracę egzaminacyjną, której dotyczy wniosek, o którym mowa w ust. 3.

5. Dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej informuje pisemnie ucznia lub jego rodziców, słuchacza albo absolwenta o wyniku weryfikacji sumy punktów, w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 3.

6. Jeżeli w wyniku przeprowadzonej weryfikacji suma punktów została podwyższona, dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej ustala nowe wyniki odpowiednio:

1)30) egzaminu ósmoklasisty oraz anuluje dotychczasowe zaświadczenie, o którym mowa w art. 44zza ust. 8 pkt 1, i wydaje nowe zaświadczenie;

2) egzaminu maturalnego oraz:

a)224) wydaje świadectwo dojrzałości, jeżeli absolwent spełnił warunki określone w art. 44zzl ust. 1 lub 1a, lub

b) anuluje dotychczasowe świadectwo dojrzałości, aneks do świadectwa dojrzałości, o którym mowa w art. 44zzo ust. 2, lub zaświadczenie, o którym mowa w art. 44zzp ust. 2, i wydaje nowe świadectwo dojrzałości, aneks do świadectwa dojrzałości lub zaświadczenie.

7. Absolwent może wnieść odwołanie od wyniku weryfikacji sumy punktów z części pisemnej egzaminu maturalnego, o którym mowa w ust. 5, do Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego, za pośrednictwem dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o której mowa w ust. 5.

8. Absolwent w odwołaniu wskazuje zadanie lub zadania egzaminacyjne, co do których nie zgadza się z przyznaną liczbą punktów, wraz z uzasadnieniem, w którym wykazuje, że rozwiązanie tego zadania lub zadań egzaminacyjnych przez niego:

1) jest merytorycznie poprawne oraz

2) spełnia warunki określone w poleceniu do danego zadania egzaminacyjnego oraz instrukcji dla zdającego zamieszczonej w arkuszu egzaminacyjnym.

9. Dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej może w wyniku wniesionego odwołania dokonać ponownej weryfikacji sumy punktów.

10. Jeżeli dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej uzna, że odwołanie zasługuje na uwzględnienie w całości, ustala nowy wynik części pisemnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Przepis ust. 6 pkt 2 stosuje się odpowiednio.

11. Jeżeli dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej uzna, że odwołanie zasługuje na uwzględnienie w części, przekazuje do dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej odwołanie wraz z uzasadnieniem w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Do odwołania dołącza się:

1) pisemną informację, w jakim zakresie odwołanie zostało uwzględnione;

2) kopię rozwiązania zadania lub zadań egzaminacyjnych, które zostały wskazane w odwołaniu;

3) kopię informacji, o której mowa w ust. 5.

12. Jeżeli dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej uzna, że odwołanie nie zasługuje na uwzględnienie, przekazuje do dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej odwołanie wraz z uzasadnieniem w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Do odwołania dołącza się:

1) kopię rozwiązania zadania lub zadań egzaminacyjnych, które zostały wskazane w odwołaniu;

2) kopię informacji, o której mowa w ust. 5.

13. O przekazaniu odwołania, o którym mowa w ust. 11 i 12, dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej niezwłocznie informuje absolwenta, który wniósł odwołanie.

14. Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej przekazuje Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego odwołanie wraz z uzasadnieniem i dołączonymi dokumentami, o których mowa w ust. 11 i 12, w postaci zanonimizowanej, uniemożliwiającej identyfikację absolwenta, który wniósł odwołanie.

15. W przypadku, o którym mowa w ust. 11, Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego rozpatruje odwołanie wyłącznie w zakresie nieuwzględnionym przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej.

16. Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego może zwrócić się do Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z wnioskiem o opinię dotyczącą rozwiązania danego zadania lub zadań egzaminacyjnych. Opinia nie jest wiążąca dla Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego.

17. Odwołanie rozpatruje się w terminie 21 dni od dnia przekazania odwołania przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej do dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Termin może być jednokrotnie przedłużony, nie więcej jednak niż o 7 dni.

18. Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego, w terminie określonym przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, nie krótszym niż 10 dni, podejmuje rozstrzygnięcie w odniesieniu do zadania lub zadań egzaminacyjnych, przestrzegając zasad oceniania rozwiązań zadań, o których mowa w art. 9a ust. 2 pkt 2, i sporządza pisemne uzasadnienie zawierające w szczególności ocenę zasadności argumentów podniesionych w odwołaniu. Rozstrzygnięcie Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego jest ostateczne i nie służy na nie skarga do sądu administracyjnego.

19. Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego przekazuje dyrektorowi Centralnej Komisji Egzaminacyjnej rozstrzygnięcie i uzasadnienie, o których mowa w ust. 18.

20. Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej przekazuje niezwłocznie rozstrzygnięcie i uzasadnienie, o których mowa w ust. 18, dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej oraz absolwentowi, który wniósł odwołanie.

21. Jeżeli w wyniku:

1) rozstrzygnięcia, o którym mowa w ust. 18, lub

2) uwzględnienia w części odwołania, o którym mowa w ust. 11

- suma punktów została podwyższona, dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej ustala nowy wynik części pisemnej egzaminu maturalnego. Przepis ust. 6 pkt 2 stosuje się odpowiednio.

Art. 44zzza. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki i sposób przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty i egzaminu maturalnego, w tym:30)

1)30) wykaz języków obcych nowożytnych, z których jest przeprowadzany egzamin ósmoklasisty i egzamin maturalny,

2) wykaz przedmiotów dodatkowych, z których jest przeprowadzany egzamin maturalny, z uwzględnieniem przedmiotów, dla których podstawa programowa kształcenia ogólnego określa wymagania w zakresie rozszerzonym,

3) zakres danych, które powinna zawierać deklaracja o przystąpieniu do egzaminu maturalnego, oraz tryb składania tej deklaracji,

4)30) zakres i terminy przekazywania dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej informacji niezbędnych do przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty i egzaminu maturalnego, w tym informacji zawartych w deklaracjach, o których mowa w art. 44zy i art. 44zzi,

5) tryb wydawania opinii, o których mowa w art. 44zzr ust. 6 i 7,

6) skład zespołów, o których mowa w art. 44zzs ust. 4,

7) szczegółowe zadania przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego oraz zespołów, o których mowa w art. 44zzs ust. 4,

8) zakres informacji, które zamieszcza się w protokołach, o których mowa w art. 44zzs ust. 6,

9) sposób postępowania z materiałami egzaminacyjnymi dostarczanymi do szkół, w tym tryb zgłaszania nieprawidłowości w tym zakresie,

10)225) czas trwania, sposób organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów oraz części ustnej i części pisemnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu, sposób postępowania w sytuacjach zagrożenia lub nagłego zakłócenia przebiegu egzaminu ósmoklasisty i egzaminu maturalnego, przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty i egzaminu maturalnego w miejscu innym niż szkoła ze względu na stan zdrowia ucznia, słuchacza lub jego niepełnosprawność,

11)30) termin przechowywania prac uczniów, słuchaczy i absolwentów oraz dokumentacji egzaminu ósmoklasisty i egzaminu maturalnego,

12)30) osoby, które nie wchodzą w skład zespołu egzaminacyjnego i nie biorą udziału w przeprowadzaniu egzaminu ósmoklasisty i egzaminu maturalnego, które mogą przebywać w sali egzaminacyjnej podczas tych egzaminów, w tym osoby, które mogą występować w charakterze obserwatorów podczas egzaminu ósmoklasisty i egzaminu maturalnego,

13) wysokość opłat pobieranych za egzamin maturalny w przypadkach określonych w art. 44zzq ust. 1 oraz tryb i termin złożenia wniosku o zwolnienie z opłaty za egzamin maturalny

- z uwzględnieniem konieczności zapewnienia właściwej organizacji i przebiegu oraz właściwego dokumentowania egzaminu ósmoklasisty i egzaminu maturalnego, zapewnienia w składzie zespołów, o których mowa w art. 44zzs ust. 4, co najmniej jednej osoby zatrudnionej w innej szkole lub w placówce, zapewnienia możliwości wglądu, o którym mowa w art. 44zzz ust. 1, oraz że wysokość opłaty za dany egzamin maturalny nie może być wyższa niż średni koszt przeprowadzania egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów w części pisemnej.30)

Art. 44zzzb. 1. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie jest formą oceny poziomu opanowania przez osoby, o których mowa w ust. 3, wiadomości i umiejętności z zakresu jednej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie, ustalonych w podstawie programowej kształcenia w zawodach.

2. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie jest przeprowadzany na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia w zawodach.

3. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie jest przeprowadzany dla:

1)226) uczniów branżowych szkół I stopnia, branżowych szkół II stopnia i techników oraz uczniów i słuchaczy szkół policealnych,

2)226) absolwentów zasadniczych szkół zawodowych, branżowych szkół I stopnia, branżowych szkół II stopnia, techników i szkół policealnych,

3) osób, które ukończyły kwalifikacyjny kurs zawodowy,

4) osób dorosłych, które ukończyły praktyczną naukę zawodu dorosłych lub przyuczenie do pracy dorosłych, o których mowa odpowiednio w art. 53c i art. 53d ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017 r. poz. 1065, 1292, 1321, 1428 i 1543), jeżeli program przyuczenia do pracy uwzględniał wymagania określone w podstawie programowej kształcenia w zawodach,

5) osób spełniających warunki dopuszczenia do egzaminu eksternistycznego potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie określone w przepisach wydanych na podstawie art. 10 ust. 5

- zwanych dalej "zdającymi".

Art. 44zzzc. 1.227) Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie jest przeprowadzany w ciągu całego roku szkolnego, a w przypadku części praktycznej tego egzaminu - w szczególności w okresie ferii letnich lub zimowych, w terminach ustalonych przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, na podstawie harmonogramu ogłoszonego w komunikacie, o którym mowa w art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze.

2. Termin egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej ogłasza na stronie internetowej okręgowej komisji egzaminacyjnej, nie później niż na 5 miesięcy przed terminem egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.

Art. 44zzzd. 1. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie składa się z części pisemnej i części praktycznej.

1a.228) W technikum zdający przystępuje do:

1) części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w trakcie nauki w technikum;

2) części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w ostatnim roku nauki w technikum.

1b.228) W uzasadnionych przypadkach związanych ze specyfiką kształcenia w danym zawodzie lub wynikających ze względów organizacyjnych związanych z przeprowadzaniem egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w danym zawodzie, część praktyczna tego egzaminu, o której mowa w ust. 1a pkt 2, po uzgodnieniu z dyrektorem okręgowej komisji egzaminacyjnej, może zostać przeprowadzona w roku szkolnym poprzedzającym ostatni rok nauki w technikum.

2. Część pisemna jest przeprowadzana w formie testu pisemnego, a część praktyczna w formie zadania lub zadań praktycznych.

3. Część pisemna jest przeprowadzana:

1) z wykorzystaniem elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, po uzyskaniu upoważnienia, o którym mowa w art. 44zzzl ust. 1, albo

2) z wykorzystaniem arkuszy egzaminacyjnych i kart odpowiedzi.

4. Część praktyczna polega na wykonaniu zadania lub zadań egzaminacyjnych, których rezultatem jest wyrób, usługa lub dokumentacja.

5.229) Dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej udostępnia szkole, placówce, o której mowa w art. 2 pkt 4 ustawy - Prawo oświatowe, pracodawcy lub podmiotowi prowadzącemu kwalifikacyjny kurs zawodowy, o którym mowa w art. 117 ust. 2 ustawy - Prawo oświatowe, elektroniczny system przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.

Art. 44zzze. 1. Laureat i finalista turnieju lub olimpiady tematycznej związanych z wybraną dziedziną wiedzy, wymienionych w wykazie, o którym mowa w art. 44zzzw, są zwolnieni z części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.

2. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, następuje na podstawie zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie tytułu odpowiednio laureata lub finalisty. Zaświadczenie przedkłada się przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego, o którym mowa w art. 44zzzi ust. 3.

3. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, jest równoznaczne z uzyskaniem z części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie najwyższego wyniku.

Art. 44zzzf. 1. Uczeń lub absolwent posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność może przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w warunkach i formie dostosowanych do rodzaju niepełnosprawności, na podstawie tego orzeczenia.

2. Uczeń lub absolwent posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niedostosowanie społeczne lub zagrożenie niedostosowaniem społecznym może przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w warunkach dostosowanych do jego potrzeb edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, wynikających odpowiednio z niedostosowania społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem społecznym, na podstawie tego orzeczenia.

3. Uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania lub absolwent, który w roku szkolnym, w którym przystępuje do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, posiadał orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania, może przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w warunkach dostosowanych do jego potrzeb edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, wynikających z jego stanu zdrowia, na podstawie tego orzeczenia.

4. Zdający chory lub niesprawny czasowo może przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w warunkach odpowiednich ze względu na jego stan zdrowia, na podstawie zaświadczenia o stanie zdrowia wydanego przez lekarza.

5. Uczeń, słuchacz albo absolwent posiadający opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się, wydaną zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 44zb, może przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w warunkach dostosowanych do jego potrzeb edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych wynikających z rodzaju tych trudności, na podstawie tej opinii.

6. Uczeń, słuchacz albo absolwent, który w roku szkolnym, w którym przystępuje do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, był objęty pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole ze względu na trudności adaptacyjne związane z wcześniejszym kształceniem za granicą, zaburzenia komunikacji językowej lub sytuację kryzysową lub traumatyczną, może przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w warunkach dostosowanych do jego potrzeb edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych wynikających odpowiednio z rodzaju tych trudności, zaburzeń lub sytuacji kryzysowej lub traumatycznej, na podstawie pozytywnej opinii rady pedagogicznej.

7. Dostosowanie formy egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, o którym mowa w ust. 1, polega na przygotowaniu odrębnych arkuszy egzaminacyjnych dla ucznia, słuchacza lub absolwenta niewidomego albo słabowidzącego.

8. Dostosowanie warunków przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, o których mowa w ust. 1-6, polega odpowiednio na:

1) zminimalizowaniu ograniczeń wynikających z niepełnosprawności, niedostosowania społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem społecznym ucznia, słuchacza albo absolwenta;

2) zapewnieniu uczniowi, słuchaczowi albo absolwentowi miejsca pracy odpowiedniego do jego potrzeb edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych;

3) wykorzystaniu odpowiedniego sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych;

4) odpowiednim przedłużeniu czasu przewidzianego na przeprowadzenie egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie;

5) zapewnieniu obecności i pomocy w czasie egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie specjalisty odpowiednio z zakresu danego rodzaju niepełnosprawności, niedostosowania społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem społecznym, jeżeli jest to niezbędne do uzyskania właściwego kontaktu z uczniem lub absolwentem lub pomocy w obsłudze sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych.

9. Dla ucznia, słuchacza albo absolwenta, o którym mowa w ust. 2-6, nie przygotowuje się odrębnych arkuszy egzaminacyjnych.

10. Rada pedagogiczna, spośród możliwych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, wymienionych w komunikacie, o którym mowa w art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret trzecie, wskazuje sposób lub sposoby dostosowania warunków lub formy przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie dla ucznia, słuchacza albo absolwenta, o którym mowa w ust. 1-6.

11. Dyrektor szkoły lub upoważniony przez niego nauczyciel informuje na piśmie rodziców ucznia, słuchacza albo absolwenta o wskazanych sposobach dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie do jego potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych.

12. Rodzice ucznia, słuchacz albo absolwent składają oświadczenie o korzystaniu albo niekorzystaniu ze wskazanych sposobów dostosowania, o których mowa w ust. 11, w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania informacji, o której mowa w ust. 11.

13. W przypadku absolwenta, o którym mowa w ust. 4 i 5, który ukończył szkołę we wcześniejszych latach, sposób lub sposoby dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie do potrzeb i możliwości absolwenta, spośród możliwych sposobów dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, wymienionych w komunikacie, o którym mowa w art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret trzecie, wskazuje przewodniczący zespołu egzaminacyjnego, o którym mowa w art. 44zzzi ust. 3. Przepisy ust. 11 i 12 stosuje się odpowiednio.

14. Przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w warunkach i formie dostosowanych do potrzeb i możliwości ucznia, słuchacza albo absolwenta, o którym mowa w ust. 1-6, zapewnia przewodniczący zespołu egzaminacyjnego, o którym mowa w art. 44zzzi ust. 3.

15. W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych dyrektor szkoły, na wniosek rady pedagogicznej, może wystąpić do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej z wnioskiem o wyrażenie zgody na przystąpienie ucznia, słuchacza albo absolwenta do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w warunkach dostosowanych do jego potrzeb edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, nieujętych w komunikacie, o którym mowa w art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret trzecie.

Art. 44zzzg. Zdający, który zamierza przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, składa pisemną deklarację przystąpienia do tego egzaminu.

Art. 44zzzh. 1.140) Zdający, o których mowa w art. 44zzzb ust. 3 pkt 3-5: niewidomi, słabowidzący, niesłyszący, słabosłyszący, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, przystępują do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w warunkach i formie dostosowanych do rodzaju ich niepełnosprawności, na podstawie zaświadczenia potwierdzającego występowanie danej dysfunkcji, wydanego przez lekarza. Przepisy art. 44zzzf ust. 7, 8 i 14 stosuje się odpowiednio.

2. Na podstawie zaświadczenia, o którym mowa w ust. 1, oraz komunikatu, o którym mowa w art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret trzecie, dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej lub upoważniona przez niego osoba wskazuje sposób lub sposoby dostosowania warunków i formy przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie dla zdających, o których mowa w ust. 1.

Art. 44zzzi. 1.230) Za organizację i przebieg egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w danej szkole, placówce, o której mowa w art. 2 pkt 4 ustawy - Prawo oświatowe, u danego pracodawcy lub w danym podmiocie prowadzącym kwalifikacyjny kurs zawodowy, o którym mowa w art. 117 ust. 2 ustawy - Prawo oświatowe, odpowiada dyrektor tej szkoły, placówki, o której mowa w art. 2 pkt 4 ustawy - Prawo oświatowe, ten pracodawca lub upoważniony przez niego pracownik lub podmiot prowadzący kwalifikacyjny kurs zawodowy, o którym mowa w art. 117 ust. 2 ustawy - Prawo oświatowe, lub upoważniony przez niego pracownik.

2.230) Do przeprowadzenia egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie dyrektor szkoły, placówki, o której mowa w art. 2 pkt 4 ustawy - Prawo oświatowe, pracodawca lub podmiot prowadzący kwalifikacyjny kurs zawodowy, o którym mowa w art. 117 ust. 2 ustawy - Prawo oświatowe, powołuje zespół egzaminacyjny.

3.230) Dyrektor szkoły, placówki, o której mowa w art. 2 pkt 4 ustawy - Prawo oświatowe, pracodawca lub upoważniony przez niego pracownik lub podmiot prowadzący kwalifikacyjny kurs zawodowy, o którym mowa w art. 117 ust. 2 ustawy - Prawo oświatowe, lub upoważniony przez niego pracownik jest przewodniczącym zespołu egzaminacyjnego. W przypadku choroby przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego lub innych ważnych przyczyn uniemożliwiających jego udział w egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie albo wynikających z konieczności zapewnienia właściwej organizacji tego egzaminu, przewodniczącym zespołu egzaminacyjnego może być osoba wskazana przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej.

4. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego, spośród członków zespołu egzaminacyjnego, powołuje zespoły nadzorujące przebieg części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w poszczególnych salach egzaminacyjnych oraz zespoły nadzorujące przebieg części praktycznej tego egzaminu w poszczególnych salach egzaminacyjnych i wyznacza przewodniczących tych zespołów.

5. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego organizuje i nadzoruje przebieg w danej szkole, placówce, o której mowa w art. 2 pkt 4 ustawy - Prawo oświatowe, u danego pracodawcy lub w danym podmiocie prowadzącym kwalifikacyjny kurs zawodowy, o którym mowa w art. 117 ust. 2 ustawy - Prawo oświatowe, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, w tym:231)

1) informuje zdających, którzy zamierzają przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, o tym egzaminie;

2) zapewnia przekazanie do okręgowej komisji egzaminacyjnej informacji niezbędnych do przeprowadzenia egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie;

3) zapewnia warunki do samodzielnej pracy zdających podczas egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie;

4) zabezpiecza przed nieuprawnionym ujawnieniem materiały egzaminacyjne niezbędne do przeprowadzenia egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie od momentu odbioru materiałów egzaminacyjnych do momentu ich przekazania dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej.

6. Przebieg egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie jest dokumentowany w protokole tego egzaminu.

Art. 44zzzj. 1. W czasie trwania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie każdy zdający pracuje w warunkach zapewniających samodzielność pracy.

2. Do sali egzaminacyjnej, w której jest przeprowadzany egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, nie można wnosić żadnych urządzeń telekomunikacyjnych oraz materiałów i przyborów pomocniczych niewymienionych w komunikacie, o którym mowa w art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret drugie, ani korzystać z nich w tej sali.

3. Zdający samodzielnie wykonuje zadania egzaminacyjne w czasie trwania części pisemnej i części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.

Art. 44zzzk.232) 1. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie przeprowadza się w danej szkole, placówce, o której mowa w art. 2 pkt 4 ustawy - Prawo oświatowe, u danego pracodawcy albo w miejscu wskazanym przez pracodawcę, w danym podmiocie prowadzącym kwalifikacyjny kurs zawodowy, o którym mowa w art. 117 ust. 2 ustawy - Prawo oświatowe, albo w miejscu wskazanym przez ten podmiot.

2. Dla osób, o których mowa w art. 44zzzb ust. 3 pkt 3, egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie organizuje podmiot prowadzący kwalifikacyjny kurs zawodowy, o którym mowa w art. 117 ust. 2 ustawy - Prawo oświatowe.

Art. 44zzzl. 1.233) Część praktyczną egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz część pisemną tego egzaminu przeprowadzaną z wykorzystaniem elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie przeprowadza się w szkole, placówce, o której mowa w art. 2 pkt 4 ustawy - Prawo oświatowe, u pracodawcy lub w podmiocie prowadzącym kwalifikacyjny kurs zawodowy, o którym mowa w art. 117 ust. 2 ustawy - Prawo oświatowe, posiadających upoważnienie wydane przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej.

2. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, potwierdza, że szkoła, placówka, o której mowa w art. 2 pkt 4 ustawy - Prawo oświatowe, pracodawca lub podmiot prowadzący kwalifikacyjny kurs zawodowy, o którym mowa w art. 117 ust. 2 ustawy - Prawo oświatowe, posiada warunki zapewniające prawidłowy przebieg egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie:234)

1) w przypadku części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie:

a) zapewnia warunki do realizacji kształcenia w danym zawodzie, określone w podstawie programowej kształcenia w zawodach,

b) zapewnia warunki do samodzielnego wykonywania przez zdających zadań egzaminacyjnych zawartych w arkuszu egzaminacyjnym, z uwzględnieniem bezpieczeństwa i higieny pracy, oraz warunki socjalne,

c) zapewnia zdającym przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w warunkach dostosowanych do ich potrzeb i możliwości,

d) zapewnia zdającym pierwszą pomoc medyczną;

2) w przypadku części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie przeprowadzanej z wykorzystaniem elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie:

a) posiada odpowiednie wyposażenie indywidualnych stanowisk egzaminacyjnych wspomaganych elektronicznie,

b) zapewnia warunki do samodzielnego wykonywania zadań egzaminacyjnych przez zdających.

3. Upoważnienia, o którym mowa w ust. 1, udziela się na okres nie dłuższy niż 3 lata.

4.235) Upoważnienia, o którym mowa w ust. 1, udziela się na wniosek szkoły, placówki, o której mowa w art. 2 pkt 4 ustawy - Prawo oświatowe, pracodawcy lub podmiotu prowadzącego kwalifikacyjny kurs zawodowy, o którym mowa w art. 117 ust. 2 ustawy - Prawo oświatowe.

5. Upoważnienie może zostać przedłużone na kolejne okresy nie dłuższe niż 3 lata. Przepisy ust. 2-4 stosuje się odpowiednio.

Art. 44zzzm. 1. Część pisemna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie trwa nie krócej niż 45 minut i nie dłużej niż 90 minut.

2. Część praktyczna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie trwa nie krócej niż 120 minut i nie dłużej niż 240 minut.

3. Czas trwania części pisemnej i części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie określa się w informatorze, o którym mowa w art. 9a ust. 2 pkt 3.

Art. 44zzzn. 1. Prace egzaminacyjne zdających w części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie są sprawdzane z wykorzystaniem narzędzi elektronicznych.

2. Część praktyczną egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, której rezultatem końcowym jest wyrób lub usługa, obserwują i oceniają obecni w sali egzaminacyjnej egzaminatorzy wpisani do ewidencji egzaminatorów w zakresie przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, o której mowa w art. 9c ust. 2 pkt 7.

3. Część praktyczną egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, której jedynym rezultatem końcowym jest dokumentacja, sprawdzają i oceniają egzaminatorzy wpisani do ewidencji egzaminatorów w zakresie przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, o której mowa w art. 9c ust. 2 pkt 7, wyznaczeni przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej.

4. Egzaminatorzy stosują zasady oceniania rozwiązań zadań, o których mowa w art. 9a ust. 2 pkt 2.

5. Egzaminatorzy, o których mowa w ust. 3, z zakresu danej kwalifikacji tworzą zespół egzaminatorów.

6. Dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej, spośród członków zespołu egzaminatorów, o którym mowa w ust. 5, wyznacza przewodniczącego tego zespołu.

Art. 44zzzo. 1. Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie ustala dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej na podstawie liczby punktów uzyskanych przez zdającego:

1) w części pisemnej:

a) po odczytaniu odpowiedzi zapisanych i zarchiwizowanych w elektronicznym systemie przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie - w przypadku gdy część pisemna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie jest przeprowadzana z wykorzystaniem elektronicznego systemu przeprowadzania tego egzaminu,

b) po elektronicznym odczytaniu karty odpowiedzi - w przypadku gdy część pisemna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie jest przeprowadzana z wykorzystaniem arkuszy egzaminacyjnych i kart odpowiedzi;

2) w części praktycznej - po elektronicznym odczytaniu karty oceny.

2. Zdający zdał egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, jeżeli uzyskał:

1) z części pisemnej - co najmniej 50% punktów możliwych do uzyskania oraz

2) z części praktycznej - co najmniej 75% punktów możliwych do uzyskania.

3. Zdający, który zdał egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie wydane przez okręgową komisję egzaminacyjną. Zdający, który nie zdał egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, otrzymuje informację o wynikach tego egzaminu opracowaną przez okręgową komisję egzaminacyjną.

3a.236) Zdający, o którym mowa w art. 44zzzd ust. 1a, po każdej części pisemnej lub każdej części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie otrzymuje informację o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie z danej części tego egzaminu, opracowaną przez okręgową komisję egzaminacyjną.

4. (uchylony)

Art. 44zzzp. 1. W przypadku:

1) stwierdzenia niesamodzielnego wykonywania zadań egzaminacyjnych przez zdającego lub

2) wniesienia lub korzystania przez zdającego w sali egzaminacyjnej z urządzenia telekomunikacyjnego albo materiałów lub przyborów pomocniczych niewymienionych w komunikacie, o którym mowa w art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret drugie, lub

3) zakłócania przez zdającego prawidłowego przebiegu części pisemnej lub części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sposób utrudniający pracę pozostałym zdającym

- przewodniczący zespołu egzaminacyjnego przerywa i unieważnia temu zdającemu odpowiednią część egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. Informację o przerwaniu i unieważnieniu zamieszcza się w protokole przebiegu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.

2. W przypadku unieważnienia części pisemnej lub części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie danego zdającego, dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej ustala wynik uzyskany z części pisemnej lub części praktycznej tego egzaminu jako "0%".

Art. 44zzzq. 1. W przypadku stwierdzenia podczas sprawdzania i oceniania zadania lub zadań egzaminacyjnych przez egzaminatora, jeżeli jedynym rezultatem końcowym wykonania zadania lub zadań egzaminacyjnych jest dokumentacja:

1) niesamodzielnego wykonania zadania lub zadań przez zdającego w części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie,

2) występowania w pracy zdającego jednakowych sformułowań wskazujących na udostępnienie rozwiązań innemu zdającemu lub korzystanie z rozwiązań innego zdającego

- dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej przekazuje zdającemu, a w przypadku ucznia, o którym mowa w art. 44zzzb ust. 3 pkt 1 - uczniowi lub jego rodzicom, pisemną informację o zamiarze unieważnienia temu zdającemu części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.

2.237) W przypadku zdających, o których mowa w art. 44zzzb ust. 3 pkt 1-3, informację, o której mowa w ust. 1, dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej przekazuje za pośrednictwem dyrektora szkoły, dyrektora placówki, o której mowa w art. 2 pkt 4 ustawy - Prawo oświatowe, pracodawcy lub podmiotu prowadzącego kwalifikacyjny kurs zawodowy, o którym mowa w art. 117 ust. 2 ustawy - Prawo oświatowe. Dyrektor szkoły, dyrektor placówki, o której mowa w art. 2 pkt 4 ustawy - Prawo oświatowe, pracodawca albo podmiot prowadzący kwalifikacyjny kurs zawodowy, o którym mowa w art. 117 ust. 2 ustawy - Prawo oświatowe, niezwłocznie przekazuje tę informację zdającemu, a w przypadku ucznia, o którym mowa w art. 44zzzb ust. 3 pkt 1 - uczniowi lub jego rodzicom.

3. Zdający, a w przypadku ucznia, o którym mowa w art. 44zzzb ust. 3 pkt 1 - uczeń lub jego rodzice, mają prawo złożyć wniosek o wgląd do dokumentacji, na podstawie której dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej zamierza unieważnić część praktyczną egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. Wniosek składa się do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej w terminie 2 dni roboczych od dnia otrzymania pisemnej informacji, o której mowa w ust. 1.

4. W terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 3, dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej umożliwia zdającemu, a w przypadku ucznia, o którym mowa w art. 44zzzb ust. 3 pkt 1 - uczniowi lub jego rodzicom, zapoznanie się z dokumentacją oraz złożenie wyjaśnień w tej sprawie, we wskazanym miejscu i czasie.

5. Dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej rozstrzyga o unieważnieniu części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, w terminie 14 dni od dnia:

1) otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 3, albo

2) upływu terminu do złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 3.

6. Dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej przekazuje zdającemu, a w przypadku ucznia, o którym mowa w art. 44zzzb ust. 3 pkt 1 - uczniowi lub jego rodzicom, pisemną informację o unieważnieniu części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, wraz z uzasadnieniem. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio.

7. Zdający, a w przypadku ucznia, o którym mowa w art. 44zzzb ust. 3 pkt 1 - uczeń lub jego rodzice, w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania informacji o unieważnieniu, o której mowa w ust. 6, mogą wnieść do dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, za pośrednictwem dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, zastrzeżenia do rozstrzygnięcia dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej.

8. Zastrzeżenia, o których mowa w ust. 7, wraz z dokumentacją niezbędną do ich rozpatrzenia, dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej przekazuje, nie później niż następnego dnia roboczego od dnia otrzymania zastrzeżeń, dyrektorowi Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, chyba że dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej uwzględni zastrzeżenia złożone przez zdającego, a w przypadku ucznia, o którym mowa w art. 44zzzb ust. 3 pkt 1 - ucznia lub jego rodziców.

9. Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej rozpatruje zastrzeżenia, o których mowa w ust. 7, w terminie 7 dni od dnia otrzymania zastrzeżeń wraz z dokumentacją niezbędną do ich rozpatrzenia. Rozstrzygnięcie dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej jest ostateczne i nie służy na nie skarga do sądu administracyjnego.

10.238) W przypadku braku możliwości przekazania zdającemu, o którym mowa w art. 44zzzb ust. 3 pkt 1-3, a w przypadku ucznia, o którym mowa w art. 44zzzb ust. 3 pkt 1 - uczniowi lub jego rodzicom, informacji, o której mowa w ust. 1, dyrektor szkoły, dyrektor placówki, o której mowa w art. 2 pkt 4 ustawy - Prawo oświatowe, pracodawca albo podmiot prowadzący kwalifikacyjny kurs zawodowy, o którym mowa w art. 117 ust. 2 ustawy - Prawo oświatowe, niezwłocznie informuje o tym dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, który, w terminie 7 dni od dnia otrzymania tej informacji, rozstrzyga o unieważnieniu części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. W przypadku unieważnienia dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej przekazuje, za pośrednictwem dyrektora szkoły, dyrektora placówki, o której mowa w art. 2 pkt 4 ustawy - Prawo oświatowe, pracodawcy lub podmiotu prowadzącego kwalifikacyjny kurs zawodowy, o którym mowa w art. 117 ust. 2 ustawy - Prawo oświatowe, pisemną informację o unieważnieniu wraz z uzasadnieniem, zdającemu, a w przypadku ucznia, o którym mowa w art. 44zzzb ust. 3 pkt 1 - uczniowi lub jego rodzicom. Przepisy ust. 3 i 4 stosuje się odpowiednio.

11. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania przez zdającego, o którym mowa w art. 44zzzb ust. 3 pkt 4 i 5, informacji, o której mowa w ust. 1, dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej rozstrzyga o unieważnieniu części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. W przypadku unieważnienia dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej przekazuje pisemną informację o unieważnieniu temu zdającemu. Przepisy ust. 3 i 4 stosuje się odpowiednio.

12. W przypadku, o którym mowa w ust. 10, zdający, a w przypadku ucznia, o którym mowa w art. 44zzzb ust. 3 pkt 1 - uczeń lub jego rodzice, mogą wnieść do dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, za pośrednictwem dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, zastrzeżenia do rozstrzygnięcia dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, w terminie 3 dni roboczych od dnia:

1) otrzymania informacji o unieważnieniu, o której mowa w ust. 10, albo

2) zapoznania się z dokumentacją oraz złożenia wyjaśnień, o których mowa w ust. 3 i 4.

13. Do zastrzeżeń, o których mowa w ust. 12, przepisy ust. 8 i 9 stosuje się odpowiednio.

14.239) Dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej po dokonaniu rozstrzygnięcia w sprawie unieważnienia wydaje:

1) świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie, o którym mowa w art. 44zzzo ust. 3, jeżeli w wyniku tego rozstrzygnięcia nie została unieważniona część praktyczna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie tego zdającego i zdający spełnił warunki, o których mowa w art. 44zzzo ust. 2, lub

2) informację, o której mowa w art. 44zzzo ust. 3a.

15. W przypadku unieważnienia części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie danego zdającego, dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej ustala wynik uzyskany z części praktycznej tego egzaminu jako "0%".

Art. 44zzzr. 1. Zdający, a w przypadku ucznia, o którym mowa w art. 44zzzb ust. 3 pkt 1 - uczeń lub jego rodzice, w terminie 2 dni roboczych od dnia przeprowadzenia:

1) części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie,

2) części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, której jedynym rezultatem końcowym wykonania zadania lub zadań egzaminacyjnych jest dokumentacja

- mogą zgłosić zastrzeżenia wraz z uzasadnieniem do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, jeżeli uznają, że w trakcie egzaminu zostały naruszone przepisy dotyczące jego przeprowadzania.

2. Dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej rozpatruje zastrzeżenia, o których mowa w ust. 1, w terminie 7 dni od dnia ich otrzymania i informuje pisemnie zdającego, a w przypadku ucznia, o którym mowa w art. 44zzzb ust. 3 pkt 1 - ucznia lub jego rodziców, o wyniku rozstrzygnięcia.

3. Zdający, a w przypadku ucznia, o którym mowa w art. 44zzzb ust. 3 pkt 1 - uczeń lub jego rodzice, w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania informacji o wyniku rozstrzygnięcia, o której mowa w ust. 2, mogą wnieść do dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, za pośrednictwem dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, zastrzeżenia do rozstrzygnięcia dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej.

4. Zastrzeżenia, o których mowa w ust. 3, wraz z dokumentacją niezbędną do ich rozpatrzenia dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej przekazuje, nie później niż następnego dnia roboczego od dnia otrzymania zastrzeżeń, dyrektorowi Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, chyba że dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej uwzględni zastrzeżenia złożone przez zdającego, a w przypadku ucznia, o którym mowa w art. 44zzzb ust. 3 pkt 1 - ucznia lub jego rodziców.

5. Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej rozpatruje zastrzeżenia, o których mowa w ust. 3, w terminie 7 dni od dnia ich wniesienia. Rozstrzygnięcie dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej jest ostateczne i nie służy na nie skarga do sądu administracyjnego.

6. W przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów dotyczących przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, na skutek zastrzeżeń, o których mowa w ust. 1, lub z urzędu, dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej, w porozumieniu z dyrektorem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, może unieważnić daną część egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie i zarządzić jej ponowne przeprowadzenie, jeżeli to naruszenie mogło wpłynąć na wynik tego egzaminu.

7. W przypadku, o którym mowa w ust. 5, dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej może unieważnić daną część egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie i zarządzić jej ponowne przeprowadzenie, jeżeli to naruszenie mogło wpłynąć na wynik egzaminu. O rozstrzygnięciu dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej informuje dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej.

8.240) W przypadkach, o których mowa w ust. 6 i 7, unieważnienie może nastąpić w stosunku do wszystkich zdających, zdających w poszczególnych szkołach, placówkach, o których mowa w art. 2 pkt 4 ustawy - Prawo oświatowe, u pracodawców lub w podmiotach prowadzących kwalifikacyjne kursy zawodowe, o których mowa w art. 117 ust. 2 ustawy - Prawo oświatowe, a także w stosunku do poszczególnych zdających.

9. W przypadku niemożności ustalenia wyników danej części egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, z powodu zaginięcia lub zniszczenia kart oceny lub prac egzaminacyjnych i kart odpowiedzi, dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej, w porozumieniu z dyrektorem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, unieważnia daną część egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie danego zdającego i zarządza jego ponowne przeprowadzenie.

10. Termin ponownego przeprowadzenia egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie ustala dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

Art. 44zzzs. 1. W przypadku części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, której rezultatem końcowym wykonania zadania lub zadań egzaminacyjnych jest wyrób lub usługa, zdający, a w przypadku ucznia, o którym mowa w art. 44zzzb ust. 3 pkt 1 - uczeń lub jego rodzice, mogą zgłosić do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej zastrzeżenia wraz z uzasadnieniem, jeżeli uznają, że w trakcie części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie zostały naruszone przepisy dotyczące jej przeprowadzania. Zastrzeżenia wraz z uzasadnieniem zgłasza się w terminie 2 dni roboczych od dnia przeprowadzenia części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej zwraca się do przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego o przedstawienie wyjaśnień dotyczących wniesionych zastrzeżeń.

3. Przepisy art. 44zzzr ust. 2-8 i 10 stosuje się odpowiednio.

Art. 44zzzt. 1. Zdający, a w przypadku ucznia, o którym mowa w art. 44zzzb ust. 3 pkt 1 - uczeń lub jego rodzice, mają prawo wglądu do:

1) karty odpowiedzi - w przypadku części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie,

2) karty oceny - w przypadku części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

- w miejscu i czasie wskazanym przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, w terminie 6 miesięcy od dnia wydania przez okręgową komisję egzaminacyjną świadectwa potwierdzającego kwalifikację w zawodzie lub informacji o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, o których mowa w art. 44zzzo ust. 3 lub 3a. Jeżeli jedynym rezultatem końcowym wykonania zadania egzaminacyjnego w części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie jest dokumentacja, zdający, a w przypadku ucznia, o którym mowa w art. 44zzzb ust. 3 pkt 1 - uczeń lub jego rodzice, mają prawo wglądu także do tej dokumentacji.241)

2. Podczas dokonywania wglądu, o którym mowa w ust. 1, zdającemu, a w przypadku ucznia, o którym mowa w art. 44zzzb ust. 3 pkt 1 - uczniowi lub jego rodzicom, zapewnia się możliwość zapoznania się z zasadami oceniania rozwiązań zadań, o których mowa w art. 9a ust. 2 pkt 2.

2a. Podczas dokonywania wglądu, o którym mowa w ust. 1, zdający, a w przypadku ucznia, o którym mowa w art. 44zzzb ust. 3 pkt 1 - uczeń lub jego rodzice mogą sporządzać notatki i wykonywać fotografie karty odpowiedzi, karty oceny lub dokumentacji, o których mowa w ust. 1.

3. Zdający, a w przypadku ucznia, o którym mowa w art. 44zzzb ust. 3 pkt 1 - uczeń lub jego rodzice, mogą zwrócić się z wnioskiem o weryfikację sumy punktów, o których mowa w art. 44zzzo ust. 1. Wniosek wraz z uzasadnieniem składa się do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej w terminie 2 dni roboczych od dnia dokonania wglądu.

4. Weryfikacji sumy punktów dokonuje się w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 3. W przypadku części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, której jedynym rezultatem końcowym wykonania zadania egzaminacyjnego jest dokumentacja, dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej do weryfikacji sumy punktów wyznacza egzaminatora wpisanego do ewidencji egzaminatorów, o której mowa w art. 9c ust. 2 pkt 7, innego niż egzaminator, który sprawdzał i oceniał tę część egzaminu zdającego.

5. Dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej informuje pisemnie zdającego, a w przypadku ucznia, o którym mowa w art. 44zzzb ust. 3 pkt 1 - ucznia lub jego rodziców, o wyniku weryfikacji sumy punktów, w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 3.

6. Jeżeli w wyniku przeprowadzonej weryfikacji suma punktów została podwyższona, dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej ustala nowy wynik egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz:

1) wydaje świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie, jeżeli zdający spełnił warunki określone w art. 44zzzo ust. 2 albo

2) anuluje dotychczasowe świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie oraz wydaje nowe świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie;

3)242) anuluje dotychczasową informację, o której mowa w art. 44zzzo ust. 3a, i wydaje nową informację, o której mowa w art. 44zzzo ust. 3a.

7. Zdający, a w przypadku ucznia, o którym mowa w art. 44zzzb ust. 3 pkt 1 - uczeń lub jego rodzice mogą wnieść odwołanie od wyniku weryfikacji sumy punktów z części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, o którym mowa w ust. 5, do Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego, za pośrednictwem dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o której mowa w ust. 5.

8. Zdający, a w przypadku ucznia, o którym mowa w art. 44zzzb ust. 3 pkt 1 - uczeń lub jego rodzice w odwołaniu wskazują zadanie lub zadania egzaminacyjne, co do których nie zgadzają się z przyznaną liczbą punktów, wraz z uzasadnieniem, w którym wykazują, że rozwiązanie tego zadania lub zadań egzaminacyjnych przez zdającego:

1) jest merytorycznie poprawne oraz

2) spełnia warunki określone w poleceniu do danego zadania egzaminacyjnego.

9. Dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej może w wyniku wniesionego odwołania dokonać ponownej weryfikacji sumy punktów.

10. Jeżeli dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej uzna, że odwołanie zasługuje na uwzględnienie w całości, ustala nowy wynik części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Przepis ust. 6 stosuje się odpowiednio.

11. Jeżeli dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej uzna, że odwołanie zasługuje na uwzględnienie w części, przekazuje do dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej odwołanie wraz z uzasadnieniem w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Do odwołania dołącza się:

1) pisemną informację, w jakim zakresie odwołanie zostało uwzględnione;

2) kopię karty odpowiedzi;

3) kopię informacji, o której mowa w ust. 5.

12. Jeżeli dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej uzna, że odwołanie nie zasługuje na uwzględnienie, przekazuje do dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej odwołanie wraz z uzasadnieniem w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Do odwołania dołącza się:

1) kopię karty odpowiedzi;

2) kopię informacji, o której mowa w ust. 5.

13. O przekazaniu odwołania, o którym mowa w ust. 11 i 12, dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej niezwłocznie informuje zdającego, a w przypadku ucznia, o którym mowa w art. 44zzzb ust. 3 pkt 1 - ucznia lub jego rodziców, którzy wnieśli odwołanie.

14. Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej przekazuje Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego odwołanie wraz z uzasadnieniem i dołączonymi dokumentami, o których mowa w ust. 11 i 12, w postaci zanonimizowanej, uniemożliwiającej identyfikację zdającego, a w przypadku ucznia, o którym mowa w art. 44zzzb ust. 3 pkt 1 - ucznia lub jego rodziców, którzy wnieśli odwołanie.

15. W przypadku, o którym mowa w ust. 11, Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego rozpatruje odwołanie wyłącznie w zakresie nieuwzględnionym przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej.

16. Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego może zwrócić się do Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z wnioskiem o opinię dotyczącą rozwiązania danego zadania lub zadań egzaminacyjnych. Opinia nie jest wiążąca dla Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego.

17. Odwołanie rozpatruje się w terminie 21 dni od dnia przekazania odwołania przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej do dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Termin może być jednokrotnie przedłużony, nie więcej jednak niż o 7 dni.

18. Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego, w terminie określonym przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, nie krótszym niż 10 dni, podejmuje rozstrzygnięcie w odniesieniu do zadania lub zadań egzaminacyjnych, przestrzegając zasad oceniania rozwiązań zadań, o których mowa w art. 9a ust. 2 pkt 2, i sporządza pisemne uzasadnienie zawierające w szczególności ocenę zasadności argumentów podniesionych w odwołaniu. Rozstrzygnięcie Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego jest ostateczne i nie służy na nie skarga do sądu administracyjnego.

19. Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego przekazuje dyrektorowi Centralnej Komisji Egzaminacyjnej rozstrzygnięcie i uzasadnienie, o których mowa w ust. 18.

20. Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej przekazuje niezwłocznie rozstrzygnięcie i uzasadnienie, o których mowa w ust. 18, dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej oraz zdającemu, a w przypadku ucznia, o którym mowa w art. 44zzzb ust. 3 pkt 1 - uczniowi lub jego rodzicom, którzy wnieśli odwołanie.

21. Jeżeli w wyniku:

1) rozstrzygnięcia, o którym mowa w ust. 18, lub

2) uwzględnienia w części odwołania, o którym mowa w ust. 11

- suma punktów została podwyższona, dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej ustala nowy wynik części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. Przepis ust. 6 stosuje się odpowiednio.

Art. 44zzzu. 1. Zdający, o którym mowa w art. 44zzzb ust. 3 pkt 1:

1) który nie przystąpił do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie lub odpowiedniej części tego egzaminu w wyznaczonym terminie albo

2) którego część pisemna lub część praktyczna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie została unieważniona, albo

3) który nie uzyskał wymaganej do zdania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie liczby punktów z danej części tego egzaminu

- ma prawo przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie lub odpowiedniej części tego egzaminu w kolejnych terminach jego przeprowadzania w trakcie nauki.

2. Zdający, o którym mowa w art. 44zzzb ust. 3 pkt 2 i 3:

1) który nie przystąpił do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie lub odpowiedniej części tego egzaminu w wyznaczonym terminie albo

2) którego część pisemna lub część praktyczna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie została unieważniona, albo

3) który nie uzyskał wymaganej do zdania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie liczby punktów z danej części tego egzaminu

- ma prawo przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie lub odpowiedniej części tego egzaminu w kolejnych terminach jego przeprowadzania, z tym że w przypadku gdy przystępuje do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie lub jego części po raz trzeci lub kolejny, zdaje ten egzamin lub jego część na zasadach określonych dla egzaminu eksternistycznego potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, z tym że tego zdającego nie dotyczy wykaz zawodów, o którym mowa w art. 10 ust. 6.

3. Zdający, o którym mowa w art. 44zzzb ust. 3 pkt 4 i 5, który przystąpił do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie i nie uzyskał z jednej części tego egzaminu wymaganej do zdania liczby punktów, ma prawo przystąpić do tej części egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w kolejnych terminach jego przeprowadzania przez okres 5 lat, licząc od dnia, w którym przystąpił do tego egzaminu po raz pierwszy.

4. Po upływie 5 lat, licząc od dnia, w którym zdający po raz pierwszy:

1) przystąpił do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie i nie uzyskał z jednej części tego egzaminu wymaganej do zdania liczby punktów,

2) którego część pisemna lub część praktyczna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie została unieważniona, albo

3) nie przystąpił do części pisemnej lub części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w wyznaczonym terminie

- zdający ten przystępuje do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w pełnym zakresie.

Art. 44zzzua.243) Zdający, o którym mowa w art. 44zzzd ust. 1a, który przystąpił wyłącznie do części pisemnej albo części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, i który nie kontynuuje nauki w technikum, może przystąpić odpowiednio do części praktycznej albo części pisemnej tego egzaminu na zasadach określonych dla egzaminu eksternistycznego potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.

Art. 44zzzv. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki i sposób przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, w tym:

1) zakres danych, które powinna zawierać deklaracja o przystąpieniu do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, oraz tryb składania tej deklaracji,

2) zakres i terminy przekazywania dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej informacji niezbędnych do przeprowadzenia egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, w tym informacji zawartych w deklaracjach, o których mowa w art. 44zzzg,

3) tryb wydawania opinii, o której mowa w art. 44zzzf ust. 6,

4) skład zespołów, o których mowa w art. 44zzzi ust. 4,

5) szczegółowe zadania przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego oraz zespołów nadzorujących, o których mowa w art. 44zzzi, egzaminatorów i zespołów egzaminatorów w zakresie części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, a także nauczycieli biorących udział w przeprowadzaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie,

6) zakres informacji, które zamieszcza się w protokołach, o których mowa w art. 44zzzi ust. 6,

7)244) sposób postępowania z materiałami egzaminacyjnymi dostarczanymi do szkół, placówek, o których mowa w art. 2 pkt 4 ustawy - Prawo oświatowe, pracodawców, podmiotów prowadzących kwalifikacyjne kursy zawodowe, o których mowa w art. 117 ust. 2 ustawy - Prawo oświatowe, w tym tryb zgłaszania nieprawidłowości w tym zakresie,

8)244) sposób organizacji i przeprowadzania każdej części egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, sposób postępowania w sytuacjach zagrożenia lub nagłego zakłócenia przebiegu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w miejscu innym niż szkoła, placówka, o której mowa w art. 2 pkt 4 ustawy - Prawo oświatowe, u danego pracodawcy lub w danym podmiocie prowadzącym kwalifikacyjny kurs zawodowy, o którym mowa w art. 117 ust. 2 ustawy - Prawo oświatowe, ze względu na stan zdrowia zdającego lub jego niepełnosprawność,

9) termin przechowywania prac zdających oraz dokumentacji egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie,

10)245) zakres informacji zawartych we wniosku, o którym mowa w art. 44zzzl ust. 4, termin złożenia tego wniosku oraz tryb udzielania i przedłużania upoważnienia szkołom, placówkom, o których mowa w art. 2 pkt 4 ustawy - Prawo oświatowe, pracodawcom oraz podmiotom prowadzącym kwalifikacyjne kursy zawodowe, o których mowa w art. 117 ust. 2 ustawy - Prawo oświatowe,

11) osoby, które nie wchodzą w skład zespołu egzaminacyjnego i nie biorą udziału w przeprowadzaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, które mogą przebywać w sali egzaminacyjnej podczas tego egzaminu, w tym osoby, które mogą występować w charakterze obserwatorów podczas egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie,

12) wysokość opłat pobieranych za egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie przeprowadzany dla uczniów - młodocianych pracowników, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 191 § 3 i art. 195 § 2 Kodeksu pracy, oraz dla osób dorosłych, o których mowa w art. 44zzzb ust. 3 pkt 4, oraz możliwość zwalniania osób o niskich dochodach z całości lub części opłat za egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie oraz tryb tego zwalniania

- z uwzględnieniem konieczności zapewnienia właściwej organizacji i przebiegu oraz właściwego dokumentowania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, zapewnienia w składzie zespołów, o których mowa w art. 44zzzi ust. 4, co najmniej jednej osoby zatrudnionej w innej szkole lub w placówce, o której mowa w art. 2 pkt 4 ustawy - Prawo oświatowe, zapewnienia możliwości wglądu, o którym mowa w art. 44zzzt ust. 1, oraz że wysokość opłaty za egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie nie może być wyższa niż koszt przeprowadzania tego egzaminu.246)

Art. 44zzzw.247) 1. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania ogłasza w Biuletynie Informacji Publicznej komunikat w sprawie wykazu olimpiad przedmiotowych przeprowadzanych z przedmiotu lub przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty lub egzaminem maturalnym, a także turniejów lub olimpiad tematycznych związanych z wybranym przedmiotem lub dziedziną wiedzy, uprawniających odpowiednio do:

1) zwolnienia z przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu, egzaminu maturalnego z danego przedmiotu albo części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie,

2) przyjmowania laureatów i finalistów tych olimpiad lub turniejów w pierwszej kolejności do szkół wymienionych w art. 132 ustawy - Prawo oświatowe

- nie później niż na 2 lata przed terminem ich przeprowadzania.

2. W uzasadnionych przypadkach minister właściwy do spraw oświaty i wychowania może dokonać zmian w wykazie, o którym mowa w ust. 1. Wykaz wraz ze zmianami jest ogłaszany w Biuletynie Informacji Publicznej.

Art. 44zzzx.140) Przepisów rozdziału 3b nie stosuje się do dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim.

Art. 44zzzy.30) Wyniki egzaminu ósmoklasisty, egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie ustalone w trybie przepisów ustawy są ostateczne i nie służy na nie skarga do sądu administracyjnego.

Rozdział 4

(uchylony)248)

Rozdział 5

(uchylony)248)

Rozdział 6

(uchylony)248)

Rozdział 7

Finansowanie szkół i placówek publicznych

Art. 78a. 1. Ilekroć w niniejszym rozdziale jest mowa o najbliższej gminie prowadzącej przedszkole, należy przez to rozumieć w przypadku odpowiednio gminy wiejskiej, miejsko-wiejskiej, miejskiej, miasta na prawach powiatu do 150 tys. mieszkańców lub miasta na prawach powiatu powyżej 150 tys. mieszkańców gminę graniczącą:

1) będącą odpowiednio gminą wiejską, miejsko-wiejską, miejską, miastem na prawach powiatu do 150 tys. mieszkańców lub miastem na prawach powiatu powyżej 150 tys. mieszkańców oraz

2) prowadzącą co najmniej jedno przedszkole, w którym zaplanowane wydatki bieżące finansowane z użyciem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej nie przekraczają wartości 50% jego zaplanowanych wydatków bieżących, niebędące przedszkolem specjalnym, oraz

3) o najbardziej zbliżonym wskaźniku dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w gminie, to jest o najmniejszej wartości bezwzględnej różnicy pomiędzy wskaźnikiem dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w gminie dotującej i wskaźnikiem dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w gminie graniczącej.

2. W przypadku braku gminy spełniającej warunki, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lub 2, przez najbliższą gminę prowadzącą przedszkole należy rozumieć w przypadku odpowiednio gminy wiejskiej, miejsko-wiejskiej, miejskiej, miasta na prawach powiatu do 150 tys. mieszkańców lub miasta na prawach powiatu powyżej 150 tys. mieszkańców gminę:

1) będącą odpowiednio gminą wiejską, miejsko-wiejską, miejską, miastem na prawach powiatu do 150 tys. mieszkańców lub miastem na prawach powiatu powyżej 150 tys. mieszkańców oraz

2) prowadzącą co najmniej jedno przedszkole, w którym zaplanowane wydatki bieżące finansowane z użyciem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej nie przekraczają wartości 50% jego zaplanowanych wydatków bieżących, niebędące przedszkolem specjalnym, oraz

3) o najbardziej zbliżonym wskaźniku dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w gminie, to jest o najmniejszej wartości bezwzględnej różnicy pomiędzy wskaźnikiem dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w gminie dotującej i wskaźnikiem dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w gminie spełniającej warunki określone w pkt 1 i 2

- położoną na terenie tego samego powiatu co gmina dotująca, a w przypadku braku gminy położonej na terenie tego samego powiatu co gmina dotująca - na terenie tego samego województwa co gmina dotująca, a w przypadku braku gminy położonej na terenie tego samego województwa co gmina dotująca - na terenie innego województwa niż gmina dotująca.

3. Ilekroć w niniejszym rozdziale jest mowa o najbliższej gminie prowadzącej szkołę podstawową, w której zorganizowano oddział przedszkolny, należy przez to rozumieć w przypadku odpowiednio gminy wiejskiej, miejsko-wiejskiej, miejskiej, miasta na prawach powiatu do 150 tys. mieszkańców lub miasta na prawach powiatu powyżej 150 tys. mieszkańców gminę graniczącą:

1) będącą odpowiednio gminą wiejską, miejsko-wiejską, miejską, miastem na prawach powiatu do 150 tys. mieszkańców lub miastem na prawach powiatu powyżej 150 tys. mieszkańców oraz

2) prowadzącą co najmniej jedną szkołę podstawową, w której zorganizowano oddział przedszkolny, w którym zaplanowane wydatki bieżące finansowane z użyciem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej nie przekraczają wartości 50% jego zaplanowanych wydatków bieżących, niebędącą szkołą podstawową specjalną, oraz

3) o najbardziej zbliżonym wskaźniku dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w gminie, to jest o najmniejszej wartości bezwzględnej różnicy pomiędzy wskaźnikiem dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w gminie dotującej i wskaźnikiem dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w gminie graniczącej.

4. W przypadku braku gminy spełniającej warunki, o których mowa w ust. 3 pkt 1 lub 2, przez najbliższą gminę prowadzącą szkołę podstawową, w której zorganizowano oddział przedszkolny, należy rozumieć w przypadku odpowiednio gminy wiejskiej, miejsko-wiejskiej, miejskiej, miasta na prawach powiatu do 150 tys. mieszkańców lub miasta na prawach powiatu powyżej 150 tys. mieszkańców gminę:

1) będącą odpowiednio gminą wiejską, miejsko-wiejską, miejską, miastem na prawach powiatu do 150 tys. mieszkańców lub miastem na prawach powiatu powyżej 150 tys. mieszkańców oraz

2) prowadzącą co najmniej jedną szkołę podstawową, w której zorganizowano oddział przedszkolny, w którym zaplanowane wydatki bieżące finansowane z użyciem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej nie przekraczają wartości 50% jego zaplanowanych wydatków bieżących, niebędącą szkołą podstawową specjalną, oraz

3) o najbardziej zbliżonym wskaźniku dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w gminie, to jest o najmniejszej wartości bezwzględnej różnicy pomiędzy wskaźnikiem dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w gminie dotującej i wskaźnikiem dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w gminie spełniającej warunki określone w pkt 1 i 2

- położoną na terenie tego samego powiatu co gmina dotująca, a w przypadku braku gminy położonej na terenie tego samego powiatu co gmina dotująca - na terenie tego samego województwa co gmina dotująca, a w przypadku braku gminy położonej na terenie tego samego województwa co gmina dotująca - na terenie innego województwa niż gmina dotująca.

5. Ilekroć w niniejszym rozdziale jest mowa o najbliższej gminie prowadzącej szkołę danego typu i rodzaju, należy przez to rozumieć w przypadku odpowiednio gminy wiejskiej, miejsko-wiejskiej, miejskiej, miasta na prawach powiatu do 150 tys. mieszkańców lub miasta na prawach powiatu powyżej 150 tys. mieszkańców gminę graniczącą:

1) będącą odpowiednio gminą wiejską, miejsko-wiejską, miejską, miastem na prawach powiatu do 150 tys. mieszkańców lub miastem na prawach powiatu powyżej 150 tys. mieszkańców oraz

2) prowadzącą co najmniej jedną szkołę danego typu i rodzaju, oraz

3) o najbardziej zbliżonym wskaźniku dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w gminie, to jest o najmniejszej wartości bezwzględnej różnicy pomiędzy wskaźnikiem dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w gminie dotującej i wskaźnikiem dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w gminie graniczącej.

6. W przypadku braku gminy spełniającej warunki, o których mowa w ust. 5 pkt 1 lub 2, przez najbliższą gminę prowadzącą szkołę danego typu i rodzaju należy rozumieć w przypadku odpowiednio gminy wiejskiej, miejsko-wiejskiej, miejskiej, miasta na prawach powiatu do 150 tys. mieszkańców lub miasta na prawach powiatu powyżej 150 tys. mieszkańców gminę:

1) będącą odpowiednio gminą wiejską, miejsko-wiejską, miejską, miastem na prawach powiatu do 150 tys. mieszkańców lub miastem na prawach powiatu powyżej 150 tys. mieszkańców oraz

2) prowadzącą co najmniej jedną szkołę danego typu i rodzaju, oraz

3) o najbardziej zbliżonym wskaźniku dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w gminie, to jest o najmniejszej wartości bezwzględnej różnicy pomiędzy wskaźnikiem dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w gminie dotującej i wskaźnikiem dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w gminie spełniającej warunki określone w pkt 1 i 2

- położoną na terenie tego samego powiatu co gmina dotująca, a w przypadku braku gminy położonej na terenie tego samego powiatu co gmina dotująca - na terenie tego samego województwa co gmina dotująca, a w przypadku braku gminy położonej na terenie tego samego województwa co gmina dotująca - na terenie innego województwa niż gmina dotująca.

7. Ilekroć w niniejszym rozdziale jest mowa o najbliższym powiecie prowadzącym szkołę danego typu i rodzaju, należy przez to rozumieć w przypadku odpowiednio powiatu niebędącego miastem na prawach powiatu, miasta na prawach powiatu do 150 tys. mieszkańców lub miasta na prawach powiatu powyżej 150 tys. mieszkańców powiat graniczący:

1) będący odpowiednio powiatem niebędącym miastem na prawach powiatu, miastem na prawach powiatu do 150 tys. mieszkańców lub miastem na prawach powiatu powyżej 150 tys. mieszkańców oraz

2) prowadzący co najmniej jedną szkołę danego typu i rodzaju, oraz

3) o najbardziej zbliżonym wskaźniku dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w powiecie, to jest o najmniejszej wartości bezwzględnej różnicy pomiędzy wskaźnikiem dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w powiecie dotującym i wskaźnikiem dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w powiecie graniczącym.

8. W przypadku braku powiatu spełniającego warunki, o których mowa w ust. 7 pkt 1 lub 2, przez najbliższy powiat prowadzący szkołę danego typu i rodzaju należy rozumieć w przypadku odpowiednio powiatu niebędącego miastem na prawach powiatu, miasta na prawach powiatu do 150 tys. mieszkańców lub miasta na prawach powiatu powyżej 150 tys. mieszkańców powiat:

1) będący odpowiednio powiatem niebędącym miastem na prawach powiatu, miastem na prawach powiatu do 150 tys. mieszkańców lub miastem na prawach powiatu powyżej 150 tys. mieszkańców oraz

2) prowadzący co najmniej jedną szkołę danego typu i rodzaju, oraz

3) o najbardziej zbliżonym wskaźniku dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w powiecie, to jest o najmniejszej wartości bezwzględnej różnicy pomiędzy wskaźnikiem dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w powiecie dotującym i wskaźnikiem dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w powiecie spełniającym warunki określone w pkt 1 i 2

- położony na terenie tego samego województwa co powiat dotujący, a w przypadku braku powiatu położonego na terenie tego samego województwa co powiat dotujący - na terenie innego województwa niż powiat dotujący.

9. Ilekroć w niniejszym rozdziale jest mowa o najbliższym powiecie prowadzącym placówkę danego rodzaju, o której mowa w art. 2 pkt 7 i 8 ustawy - Prawo oświatowe, należy przez to rozumieć w przypadku odpowiednio powiatu niebędącego miastem na prawach powiatu, miasta na prawach powiatu do 150 tys. mieszkańców lub miasta na prawach powiatu powyżej 150 tys. mieszkańców powiat graniczący:249)

1) będący odpowiednio powiatem niebędącym miastem na prawach powiatu, miastem na prawach powiatu do 150 tys. mieszkańców lub miastem na prawach powiatu powyżej 150 tys. mieszkańców oraz

2)249) prowadzący co najmniej jedną placówkę danego rodzaju, o której mowa w art. 2 pkt 7 i 8 ustawy - Prawo oświatowe, oraz

3) o najbardziej zbliżonym wskaźniku dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w powiecie, to jest o najmniejszej wartości bezwzględnej różnicy pomiędzy wskaźnikiem dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w powiecie dotującym i wskaźnikiem dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w powiecie graniczącym.

10. W przypadku braku powiatu spełniającego warunki, o których mowa w ust. 9 pkt 1 lub 2, przez najbliższy powiat prowadzący placówkę danego rodzaju, o której mowa w art. 2 pkt 7 i 8 ustawy - Prawo oświatowe, należy rozumieć w przypadku odpowiednio powiatu niebędącego miastem na prawach powiatu, miasta na prawach powiatu do 150 tys. mieszkańców lub miasta na prawach powiatu powyżej 150 tys. mieszkańców powiat:249)

1) będący odpowiednio powiatem niebędącym miastem na prawach powiatu, miastem na prawach powiatu do 150 tys. mieszkańców lub miastem na prawach powiatu powyżej 150 tys. mieszkańców oraz

2)249) prowadzący co najmniej jedną placówkę danego rodzaju, o której mowa w art. 2 pkt 7 i 8 ustawy - Prawo oświatowe, oraz

3) o najbardziej zbliżonym wskaźniku dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w powiecie, to jest o najmniejszej wartości bezwzględnej różnicy pomiędzy wskaźnikiem dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w powiecie dotującym i wskaźnikiem dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w powiecie spełniającym warunki określone w pkt 1 i 2

- położony na terenie tego samego województwa co powiat dotujący, a w przypadku braku powiatu położonego na terenie tego samego województwa co powiat dotujący - na terenie innego województwa niż powiat dotujący.

11. Ilekroć w niniejszym rozdziale jest mowa o najbliższej gminie prowadzącej szkołę, w której zorganizowano internat, należy przez to rozumieć w przypadku odpowiednio gminy wiejskiej, miejsko-wiejskiej, miejskiej, miasta na prawach powiatu do 150 tys. mieszkańców lub miasta na prawach powiatu powyżej 150 tys. mieszkańców gminę graniczącą:

1) będącą odpowiednio gminą wiejską, miejsko-wiejską, miejską, miastem na prawach powiatu do 150 tys. mieszkańców lub miastem na prawach powiatu powyżej 150 tys. mieszkańców oraz

2) prowadzącą co najmniej jedną szkołę, w której zorganizowano internat, oraz

3) o najbardziej zbliżonym wskaźniku dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w gminie, to jest o najmniejszej wartości bezwzględnej różnicy pomiędzy wskaźnikiem dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w gminie dotującej i wskaźnikiem dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w gminie graniczącej.

12. W przypadku braku gminy spełniającej warunki, o których mowa w ust. 11 pkt 1 lub 2, przez najbliższą gminę prowadzącą szkołę, w której zorganizowano internat, należy rozumieć w przypadku odpowiednio gminy wiejskiej, miejsko-wiejskiej, miejskiej, miasta na prawach powiatu do 150 tys. mieszkańców lub miasta na prawach powiatu powyżej 150 tys. mieszkańców gminę:

1) będącą odpowiednio gminą wiejską, miejsko-wiejską, miejską, miastem na prawach powiatu do 150 tys. mieszkańców lub miastem na prawach powiatu powyżej 150 tys. mieszkańców oraz

2) prowadzącą co najmniej jedną szkołę, w której zorganizowano internat, oraz

3) o najbardziej zbliżonym wskaźniku dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w gminie, to jest o najmniejszej wartości bezwzględnej różnicy pomiędzy wskaźnikiem dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w gminie dotującej i wskaźnikiem dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w gminie spełniającej warunki określone w pkt 1 i 2

- położoną na terenie tego samego powiatu co gmina dotująca, a w przypadku braku gminy położonej na terenie tego samego powiatu co gmina dotująca - na terenie tego samego województwa co gmina dotująca, a w przypadku braku gminy położonej na terenie tego samego województwa co gmina dotująca - na terenie innego województwa niż gmina dotująca.

13. Ilekroć w niniejszym rozdziale jest mowa o najbliższym powiecie prowadzącym szkołę, w której zorganizowano internat, należy przez to rozumieć w przypadku odpowiednio powiatu niebędącego miastem na prawach powiatu, miasta na prawach powiatu do 150 tys. mieszkańców lub miasta na prawach powiatu powyżej 150 tys. mieszkańców powiat graniczący:

1) będący odpowiednio powiatem niebędącym miastem na prawach powiatu, miastem na prawach powiatu do 150 tys. mieszkańców lub miastem na prawach powiatu powyżej 150 tys. mieszkańców oraz

2) prowadzący co najmniej jedną szkołę, w której zorganizowano internat, oraz

3) o najbardziej zbliżonym wskaźniku dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w powiecie, to jest o najmniejszej wartości bezwzględnej różnicy pomiędzy wskaźnikiem dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w powiecie dotującym i wskaźnikiem dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w powiecie graniczącym.

14. W przypadku braku powiatu spełniającego warunki, o których mowa w ust. 13 pkt 1 lub 2, przez najbliższy powiat prowadzący szkołę, w której zorganizowano internat, należy rozumieć w przypadku odpowiednio powiatu niebędącego miastem na prawach powiatu, miasta na prawach powiatu do 150 tys. mieszkańców lub miasta na prawach powiatu powyżej 150 tys. mieszkańców powiat:

1) będący odpowiednio powiatem niebędącym miastem na prawach powiatu, miastem na prawach powiatu do 150 tys. mieszkańców lub miastem na prawach powiatu powyżej 150 tys. mieszkańców oraz

2) prowadzący co najmniej jedną szkołę, w której zorganizowano internat, oraz

3) o najbardziej zbliżonym wskaźniku dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w powiecie, to jest o najmniejszej wartości bezwzględnej różnicy pomiędzy wskaźnikiem dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w powiecie dotującym i wskaźnikiem dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w powiecie spełniającym warunki określone w pkt 1 i 2

- położony na terenie tego samego województwa co powiat dotujący, a w przypadku braku powiatu położonego na terenie tego samego województwa co powiat dotujący - na terenie innego województwa niż powiat dotujący.

15. Ilekroć w niniejszym rozdziale jest mowa o najbliższym województwie prowadzącym szkołę danego typu i rodzaju, należy przez to rozumieć województwo prowadzące co najmniej jedną szkołę danego typu i rodzaju, na którego terenie jest położona gmina dotująca lub powiat dotujący.

16. W przypadku braku województwa spełniającego warunek, o którym mowa w ust. 15, przez najbliższe województwo prowadzące szkołę danego typu i rodzaju należy rozumieć województwo:

1) prowadzące co najmniej jedną szkołę danego typu i rodzaju oraz

2) o najmniejszej odległości mierzonej w linii prostej pomiędzy miastem będącym siedzibą sejmiku województwa, na którego terenie jest położona gmina dotująca lub powiat dotujący, a miastem będącym siedzibą sejmiku województwa spełniającego warunek określony w pkt 1.

17. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania udostępnia na stronie internetowej urzędu obsługującego tego ministra narzędzie pomocnicze w postaci elektronicznej aplikacji do wyznaczania, dla każdej gminy i powiatu, gmin i powiatów:

1) spełniających warunki, o których mowa w ust. 1 pkt 1, ust. 2 pkt 1, ust. 3 pkt 1, ust. 4 pkt 1, ust. 5 pkt 1, ust. 6 pkt 1, ust. 7 pkt 1, ust. 8 pkt 1, ust. 9 pkt 1, ust. 10 pkt 1, ust. 11 pkt 1, ust. 12 pkt 1, ust. 13 pkt 1 i ust. 14 pkt 1,

2) w zakresie spełnienia warunków, o których mowa w ust. 1 pkt 3, ust. 2 pkt 3, ust. 3 pkt 3, ust. 4 pkt 3, ust. 5 pkt 3, ust. 6 pkt 3, ust. 7 pkt 3, ust. 8 pkt 3, ust. 9 pkt 3, ust. 10 pkt 3, ust. 11 pkt 3, ust. 12 pkt 3, ust. 13 pkt 3 i ust. 14 pkt 3

- przedstawiając listę gmin i powiatów, z wyszczególnieniem prowadzonych przez nie przedszkoli, szkół w podziale na typy, w tym szkół, w których zorganizowano oddział przedszkolny lub internat, oraz placówek, o których mowa w art. 2 pkt 7 i 8 ustawy - Prawo oświatowe, ustaloną na podstawie danych systemu informacji oświatowej według stanu na dzień 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy, uszeregowanych pod względem najbardziej zbliżonego wskaźnika dochodów podatkowych na jednego mieszkańca.249)

Art. 78b. 1. Ilekroć w niniejszym rozdziale jest mowa o podstawowej kwocie dotacji dla przedszkoli, należy przez to rozumieć kwotę wydatków bieżących zaplanowanych na prowadzenie przez gminę przedszkoli, z wyłączeniem przedszkoli specjalnych i przedszkoli, w których zaplanowane wydatki bieżące finansowane z użyciem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przekraczają wartość 50% ich zaplanowanych wydatków bieżących, pomniejszonych o:

1) zaplanowane na rok budżetowy w budżecie gminy opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w tych przedszkolach, stanowiące dochody budżetu gminy,

2) zaplanowane na rok budżetowy w budżecie gminy opłaty za wyżywienie w tych przedszkolach, stanowiące dochody budżetu gminy,

3)250) sumę iloczynów odpowiednich kwot przewidzianych w części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy na uczniów niepełnosprawnych w przedszkolach, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy - Prawo oświatowe, wydane ze względu na odpowiednie rodzaje niepełnosprawności, oraz statystycznej liczby tych uczniów w tych przedszkolach,

4) zaplanowane na rok budżetowy w budżecie gminy wydatki bieżące finansowane z użyciem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na prowadzenie tych przedszkoli,

5)251) iloczyn kwoty przewidzianej w części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy na dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w przedszkolu, posiadające opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, o której mowa w art. 127 ust. 10 ustawy - Prawo oświatowe, oraz statystycznej liczby tych dzieci w tych przedszkolach,

6)250) iloczyn kwoty przewidzianej w części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy na uczestnika zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w przedszkolach, posiadającego orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy - Prawo oświatowe, oraz statystycznej liczby uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w tych przedszkolach,

7) zaplanowane na rok budżetowy w budżecie gminy wydatki bieżące na programy, o których mowa w art. 90u, w tych przedszkolach

- i podzielonych przez statystyczną liczbę uczniów w tych przedszkolach, pomniejszoną o statystyczną liczbę uczniów niepełnosprawnych w tych przedszkolach, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy - Prawo oświatowe, wydane ze względu na odpowiednie rodzaje niepełnosprawności.250)

2. Ilekroć w niniejszym rozdziale jest mowa o podstawowej kwocie dotacji dla szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny, należy przez to rozumieć kwotę wydatków bieżących zaplanowanych na prowadzenie przez gminę szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny, z przeznaczeniem na ten oddział przedszkolny, z wyłączeniem szkół podstawowych specjalnych i szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny, w którym zaplanowane wydatki bieżące finansowane z użyciem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przekraczają wartość 50% jego zaplanowanych wydatków bieżących, pomniejszonych o:

1) zaplanowane na rok budżetowy w budżecie gminy opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w tych oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, stanowiące dochody budżetu gminy,

2) zaplanowane na rok budżetowy w budżecie gminy opłaty za wyżywienie w tych oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, stanowiące dochody budżetu gminy,

3)250) sumę iloczynów odpowiednich kwot przewidzianych w części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy na uczniów niepełnosprawnych w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy - Prawo oświatowe, wydane ze względu na odpowiednie rodzaje niepełnosprawności, oraz statystycznej liczby tych uczniów w tych oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych,

4) zaplanowane na rok budżetowy w budżecie gminy wydatki bieżące finansowane z użyciem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na prowadzenie tych szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny, z przeznaczeniem na ten oddział przedszkolny,

5)251) iloczyn kwoty przewidzianej w części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy na dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej, posiadające opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, o której mowa w art. 127 ust. 10 ustawy - Prawo oświatowe, oraz statystycznej liczby tych dzieci w tych oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych,

6)250) iloczyn kwoty przewidzianej w części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy na uczestnika zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, posiadającego orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy - Prawo oświatowe, oraz statystycznej liczby uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w tych oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych,

7) zaplanowane na rok budżetowy w budżecie gminy wydatki bieżące na programy, o których mowa w art. 90u, w tych oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych

- i podzielonych przez statystyczną liczbę uczniów w tych oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, pomniejszoną o statystyczną liczbę uczniów niepełnosprawnych w tych oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy - Prawo oświatowe, wydane ze względu na odpowiednie rodzaje niepełnosprawności.250)

3. Ilekroć w niniejszym rozdziale jest mowa o podstawowej kwocie dotacji dla szkół danego typu i rodzaju, należy przez to rozumieć kwotę wydatków bieżących zaplanowanych na prowadzenie przez jednostkę samorządu terytorialnego szkół danego typu i rodzaju, pomniejszonych o:

1) zaplanowane na rok budżetowy w budżecie jednostki samorządu terytorialnego opłaty za wyżywienie w tych szkołach, stanowiące dochody budżetu jednostki samorządu terytorialnego,

2)250) sumę iloczynów odpowiednich kwot przewidzianych w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego na uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie lub zagrożonych niedostosowaniem społecznym w szkołach danego typu i rodzaju, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy - Prawo oświatowe, wydane ze względu na odpowiednie rodzaje niepełnosprawności, niedostosowanie społeczne lub zagrożenie niedostosowaniem społecznym, oraz statystycznej liczby tych uczniów w tych szkołach, z wyłączeniem uczniów szkół specjalnych,

3) zaplanowane na rok budżetowy w budżecie jednostki samorządu terytorialnego wydatki bieżące finansowane z użyciem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na prowadzenie tych szkół,

4)251) iloczyn kwoty przewidzianej w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego na dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w szkole danego typu i rodzaju, posiadające opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, o której mowa w art. 127 ust. 10 ustawy - Prawo oświatowe, oraz statystycznej liczby tych dzieci w tych szkołach,

5)250) iloczyn kwoty przewidzianej w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego na uczestnika zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w szkołach danego typu i rodzaju, posiadającego orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy - Prawo oświatowe, oraz statystycznej liczby uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w tych szkołach,

6) zaplanowaną na rok budżetowy w budżecie jednostki samorządu terytorialnego kwotę dotacji, o której mowa w art. 22ae ust. 3, dla tych szkół,

7) zaplanowane na rok budżetowy w budżecie jednostki samorządu terytorialnego wydatki bieżące na finansowanie działalności internatów w tych szkołach,

8) zaplanowane na rok budżetowy w budżecie jednostki samorządu terytorialnego wydatki bieżące na programy, o których mowa w art. 90u, w tych szkołach

- i podzielonych przez statystyczną liczbę uczniów w tych szkołach, pomniejszoną, w przypadku szkół niebędących szkołami specjalnymi, o statystyczną liczbę uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie lub zagrożonych niedostosowaniem społecznym w tych szkołach, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy - Prawo oświatowe, wydane ze względu na odpowiednie rodzaje niepełnosprawności, niedostosowanie społeczne lub zagrożenie niedostosowaniem społecznym.250)

4. Ilekroć w niniejszym rozdziale jest mowa o podstawowej kwocie dotacji dla placówek danego rodzaju, o których mowa w art. 2 pkt 7 i 8 ustawy - Prawo oświatowe, należy przez to rozumieć kwotę wydatków bieżących zaplanowanych na prowadzenie przez powiat placówek danego rodzaju, o których mowa w art. 2 pkt 7 i 8 ustawy - Prawo oświatowe, z wyłączeniem szkół funkcjonujących w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii i specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, pomniejszonych o:249)

1) zaplanowane na rok budżetowy w budżecie powiatu opłaty za korzystanie z pobytu i wyżywienie w tych placówkach, stanowiące dochody budżetu powiatu,

2) zaplanowane na rok budżetowy w budżecie powiatu wydatki bieżące finansowane z użyciem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na prowadzenie tych placówek,

3)251) iloczyn kwoty przewidzianej w części oświatowej subwencji ogólnej dla powiatu na dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w placówce danego rodzaju, posiadające opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, o której mowa w art. 127 ust. 10 ustawy - Prawo oświatowe, oraz statystycznej liczby tych dzieci w tych placówkach,

4) zaplanowane na rok budżetowy w budżecie powiatu wydatki bieżące na programy, o których mowa w art. 90u, w tych placówkach

- i podzielonych przez statystyczną liczbę wychowanków w tych placówkach.

5. Ilekroć w niniejszym rozdziale jest mowa o podstawowej kwocie dotacji dla szkół, w których zorganizowano internat, należy przez to rozumieć kwotę wydatków bieżących zaplanowanych na finansowanie działalności internatów w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, pomniejszonych o zaplanowane na rok budżetowy w budżecie jednostki samorządu terytorialnego:

1) opłaty za korzystanie z pobytu i wyżywienie w tych internatach, stanowiące dochody budżetu jednostki samorządu terytorialnego,

2) wydatki bieżące finansowane z użyciem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na finansowanie działalności tych internatów,

3) wydatki bieżące na programy, o których mowa w art. 90u, w tych internatach

- i podzielonych przez statystyczną liczbę wychowanków w tych internatach.

6. Ilekroć w niniejszym rozdziale jest mowa o podstawowej kwocie dotacji dla szkół artystycznych danego typu, należy przez to rozumieć kwotę wydatków bieżących zaplanowanych na prowadzenie przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego szkół artystycznych danego typu, pomniejszonych o zaplanowane na rok budżetowy w budżecie ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego:

1) wydatki bieżące finansowane z użyciem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na prowadzenie tych szkół,

2) wydatki bieżące na zapewnienie uczniom prawa, o którym mowa w art. 22ac, w tych szkołach,

3) wydatki bieżące na finansowanie działalności internatów w tych szkołach,

4) wydatki bieżące na programy, o których mowa w art. 90u, w tych szkołach

- i podzielonych przez statystyczną liczbę uczniów w tych szkołach.

7. Ilekroć w niniejszym rozdziale jest mowa o podstawowej kwocie dotacji dla szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne, należy przez to rozumieć kwotę wydatków bieżących zaplanowanych na prowadzenie przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne, pomniejszonych o zaplanowane na rok budżetowy w budżecie ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego:

1) wydatki bieżące finansowane z użyciem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na prowadzenie tych szkół,

2) wydatki bieżące na zapewnienie uczniom prawa, o którym mowa w art. 22ac, w tych szkołach,

3) wydatki bieżące na finansowanie działalności internatów w tych szkołach,

4) wydatki bieżące na programy, o których mowa w art. 90u, w tych szkołach

- i podzielonych przez statystyczną liczbę uczniów w tych szkołach.

8. Ilekroć w niniejszym rozdziale jest mowa o podstawowej kwocie dotacji dla szkół artystycznych realizujących wyłącznie kształcenie artystyczne, należy przez to rozumieć kwotę wydatków bieżących zaplanowanych na prowadzenie przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego szkół artystycznych realizujących wyłącznie kształcenie artystyczne, pomniejszonych o zaplanowane na rok budżetowy w budżecie ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego:

1) wydatki bieżące finansowane z użyciem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na prowadzenie tych szkół,

2) wydatki bieżące na finansowanie działalności internatów w tych szkołach,

3) wydatki bieżące na programy, o których mowa w art. 90u, w tych szkołach

- i podzielonych przez statystyczną liczbę uczniów w tych szkołach.

9. Ilekroć w niniejszym rozdziale jest mowa o podstawowej kwocie dotacji dla szkół artystycznych, w których zorganizowano internat, należy przez to rozumieć kwotę wydatków bieżących zaplanowanych na finansowanie działalności internatów w szkołach prowadzonych przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, pomniejszonych o zaplanowane na rok budżetowy w budżecie ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego:

1) wydatki bieżące finansowane z użyciem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na finansowanie działalności tych internatów,

2) wydatki bieżące na programy, o których mowa w art. 90u, w tych internatach

- i podzielonych przez statystyczną liczbę wychowanków w tych internatach.

10. Przez wydatki bieżące, o których mowa w ust. 1-5, art. 78a ust. 1 pkt 2, ust. 2 pkt 2, ust. 3 pkt 2 i ust. 4 pkt 2, art. 79a ust. 1 oraz art. 80 ust. 2, 2b i 2da, należy rozumieć wszystkie wydatki bieżące, o których mowa w art. 236 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, zaplanowane na rok budżetowy w budżecie jednostki samorządu terytorialnego, w tym w jednostkach organizujących wspólną obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek, bez uwzględnienia wydatków zaplanowanych na wydzielonym rachunku, o którym mowa w art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, na prowadzenie przez jednostkę samorządu terytorialnego odpowiednio przedszkoli, szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny, z przeznaczeniem na ten oddział przedszkolny, innych form wychowania przedszkolnego, szkół danego typu i rodzaju lub placówek danego rodzaju lub na finansowanie działalności internatów w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego.

11. Przez wydatki bieżące, o których mowa w ust. 6-9, należy rozumieć wszystkie wydatki bieżące zaplanowane na rok budżetowy w budżecie ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, bez uwzględnienia wydatków zaplanowanych na wydzielonym rachunku, o którym mowa w art. 11a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, na prowadzenie przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego odpowiednio szkół artystycznych danego typu, szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne lub szkół artystycznych realizujących wyłącznie kształcenie artystyczne lub na finansowanie działalności internatów w szkołach prowadzonych przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

Art. 78c. 1. Ilekroć w niniejszym rozdziale jest mowa o statystycznej liczbie dzieci, uczniów, wychowanków lub uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, należy przez to rozumieć liczbę odpowiednio dzieci, uczniów, wychowanków lub uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, ustaloną na podstawie danych systemu informacji oświatowej według stanu na dzień 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy.

2. Aktualizacji statystycznej liczby dzieci, uczniów, wychowanków lub uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dokonuje się w październiku roku budżetowego. Zaktualizowana statystyczna liczba dzieci, uczniów, wychowanków lub uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych stanowi sumę 2/3 liczby odpowiednio dzieci, uczniów, wychowanków lub uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, ustalonej na podstawie danych systemu informacji oświatowej według stanu na dzień 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy, oraz 1/3 liczby odpowiednio dzieci, uczniów, wychowanków lub uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, ustalonej na podstawie danych systemu informacji oświatowej według stanu na dzień 30 września roku budżetowego.

3. Aktualizacji podstawowej kwoty dotacji, o której mowa w art. 78b ust. 1-9 i art. 79a ust. 1, dokonuje się:

1) w miesiącu roku budżetowego następującym po miesiącu, w którym upłynęło 30 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na rok budżetowy;

2) w październiku roku budżetowego.

4. W aktualizacji dokonywanej na podstawie ust. 3 pkt 1 uwzględnia się plan dochodów i wydatków:

1) budżetu jednostki samorządu terytorialnego - w przypadku aktualizacji podstawowej kwoty dotacji, o której mowa w art. 78b ust. 1-5 i art. 79a ust. 1,

2) budżetu ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego - w przypadku aktualizacji podstawowej kwoty dotacji, o której mowa w art. 78b ust. 6-9

- według stanu na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego miesiąc aktualizacji.

5. W aktualizacji dokonywanej na podstawie ust. 3 pkt 2 uwzględnia się:

1) plan dochodów i wydatków:

a) budżetu jednostki samorządu terytorialnego - w przypadku aktualizacji podstawowej kwoty dotacji, o której mowa w art. 78b ust. 1-5 i art. 79a ust. 1,

b) budżetu ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego - w przypadku aktualizacji podstawowej kwoty dotacji, o której mowa w art. 78b ust. 6-9

- według stanu na dzień 30 września roku budżetowego;

2) zaktualizowaną zgodnie z ust. 2 statystyczną liczbę dzieci, uczniów, wychowanków lub uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.

6. Zaktualizowana podstawowa kwota dotacji, o której mowa w art. 78b ust. 1-9 i art. 79a ust. 1, obowiązuje od pierwszego dnia miesiąca roku budżetowego następującego po miesiącu, w którym dokonano aktualizacji podstawowej kwoty dotacji.

Art. 78d. 1. Jeżeli ustawa budżetowa na rok budżetowy została ogłoszona po dniu 1 grudnia roku poprzedzającego rok budżetowy, wysokość dotacji, o której mowa w art. 80 ust. 2-3ae, 5b i 5c, w zakresie kwoty przewidzianej w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego, ustala się:

1) w okresie do ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym upływa 30 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na rok budżetowy - z uwzględnieniem kwoty przewidzianej w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego w roku poprzedzającym rok budżetowy;

2) w okresie od pierwszego dnia drugiego miesiąca następującego po miesiącu, w którym upłynęło 30 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na rok budżetowy - z uwzględnieniem kwoty przewidzianej w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego w roku budżetowym.

2. Jeżeli w wyniku aktualizacji podstawowej kwoty dotacji, o której mowa w art. 78b ust. 1-9, dokonanej na podstawie art. 78c ust. 3, lub w wyniku zmiany kwoty przewidzianej w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego, dokonanej na podstawie ust. 1, wysokość dotacji, o której mowa w art. 80 ust. 2-3ae i 5-5c, uległa zmianie, suma kolejnych przekazywanych części dotacji, począwszy od pierwszego dnia obowiązywania zaktualizowanej podstawowej kwoty dotacji, stanowi różnicę pomiędzy wysokością dotacji, o której mowa odpowiednio w art. 80 ust. 2-3ae i 5-5c, według stanu na pierwszy dzień obowiązywania zaktualizowanej podstawowej kwoty dotacji a sumą części dotacji przekazanych od początku roku budżetowego do dnia poprzedzającego pierwszy dzień obowiązywania zaktualizowanej podstawowej kwoty dotacji.

Art. 78e. 1. W Biuletynie Informacji Publicznej jednostki samorządu terytorialnego, która udziela dotacji, o których mowa w art. 80 ust. 2-3ae, ogłasza się:

1) podstawową kwotę dotacji, o której mowa w art. 78b ust. 1-5, oraz jej aktualizacje dokonywane na podstawie art. 78c ust. 3;

2) statystyczną liczbę dzieci, uczniów, wychowanków lub uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych oraz jej aktualizacje dokonywane na podstawie art. 78c ust. 2.

2.172) W Biuletynie Informacji Publicznej specjalistycznej jednostki nadzoru, o której mowa w art. 53 ust. 1 ustawy - Prawo oświatowe, ogłasza się:

1) podstawową kwotę dotacji, o której mowa w art. 78b ust. 6-9, oraz jej aktualizacje dokonywane na podstawie art. 78c ust. 3;

2) statystyczną liczbę uczniów lub wychowanków oraz jej aktualizacje dokonywane na podstawie art. 78c ust. 2.

Art. 79. 1. Przedszkola, szkoły i placówki publiczne zakładane i prowadzone przez ministrów i jednostki samorządu terytorialnego są jednostkami budżetowymi. Zasady gospodarki finansowej tych szkół, przedszkoli i placówek określają odrębne przepisy, z zastrzeżeniem ust. 1c.

1a. (uchylony)

1b. (uchylony)

1c. Jednostki samorządu terytorialnego mogą planować w swoich budżetach wydatki, w tym wydatki inwestycyjne, na rzecz szkół i placówek artystycznych prowadzonych przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

2. (uchylony)

2a. (uchylony)

3. (uchylony)

Art. 79a. 1. Przez podstawową kwotę dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego należy rozumieć kwotę wydatków bieżących zaplanowanych na prowadzenie przez gminę innych form wychowania przedszkolnego, z wyłączeniem innych form wychowania przedszkolnego, w których zaplanowane wydatki bieżące finansowane z użyciem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przekraczają wartość 50% ich zaplanowanych wydatków bieżących, pomniejszonych o:

1) zaplanowane na rok budżetowy w budżecie gminy opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w tych innych formach wychowania przedszkolnego, stanowiące dochody budżetu gminy,

2) zaplanowane na rok budżetowy w budżecie gminy opłaty za wyżywienie w tych innych formach wychowania przedszkolnego, stanowiące dochody budżetu gminy,

3)250) sumę iloczynów odpowiednich kwot przewidzianych w części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy na uczniów niepełnosprawnych w innych formach wychowania przedszkolnego, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy - Prawo oświatowe, wydane ze względu na odpowiednie rodzaje niepełnosprawności, oraz statystycznej liczby tych uczniów w tych innych formach wychowania przedszkolnego,

4) zaplanowane na rok budżetowy w budżecie gminy wydatki bieżące finansowane z użyciem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na prowadzenie tych innych form wychowania przedszkolnego,

5)251) iloczyn kwoty przewidzianej w części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy na dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w innej formie wychowania przedszkolnego, posiadające opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, o której mowa w art. 127 ust. 10 ustawy - Prawo oświatowe, oraz statystycznej liczby tych dzieci w tych innych formach wychowania przedszkolnego,

6)250) iloczyn kwoty przewidzianej w części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy na uczestnika zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w innych formach wychowania przedszkolnego, posiadającego orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy - Prawo oświatowe, oraz statystycznej liczby uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w tych innych formach wychowania przedszkolnego,

7) zaplanowane na rok budżetowy w budżecie gminy wydatki bieżące na programy, o których mowa w art. 90u, w tych innych formach wychowania przedszkolnego

- i podzielonych przez statystyczną liczbę uczniów w tych innych formach wychowania przedszkolnego, pomniejszoną o statystyczną liczbę uczniów niepełnosprawnych w tych innych formach wychowania przedszkolnego, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy - Prawo oświatowe, wydane ze względu na odpowiednie rodzaje niepełnosprawności.250)

2.252) Jeżeli do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez gminę, uczęszcza uczeń w wieku do lat 5 niebędący jej mieszkańcem, który nie jest uczniem niepełnosprawnym, gmina, której mieszkańcem jest ten uczeń, pokrywa koszty wychowania przedszkolnego tego ucznia w wysokości równej odpowiednio podstawowej kwocie dotacji dla przedszkoli, podstawowej kwocie dotacji dla szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny, lub podstawowej kwocie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego, określonej dla gminy, w której uczeń uczęszcza do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej lub innej formy wychowania przedszkolnego, pomniejszonej o kwotę dotacji, o której mowa w art. 14d ust. 1, przewidzianej na ucznia na dany rok budżetowy.

3.253) Przez ucznia w wieku do 5 lat, o którym mowa w ust. 2, rozumie się ucznia objętego wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończy 6 lat.

Art. 80. 1. Przedszkola, szkoły i placówki publiczne niewymienione w art. 79 prowadzą gospodarkę finansową według zasad określonych przez organ lub podmiot prowadzący szkołę.

2. Prowadzone przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne publiczne przedszkola, niebędące przedszkolami specjalnymi, otrzymują na każdego ucznia z budżetu gminy dotację w wysokości równej podstawowej kwocie dotacji dla przedszkoli, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na takiego ucznia niepełnosprawnego przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy. W przypadku braku na terenie gminy przedszkola prowadzonego przez gminę, w którym zaplanowane wydatki bieżące finansowane z użyciem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej nie przekraczają wartości 50% jego zaplanowanych wydatków bieżących, niebędącego przedszkolem specjalnym, kwotę dotacji określa się w wysokości równej podstawowej kwocie dotacji dla przedszkoli w najbliższej gminie prowadzącej przedszkole, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na takiego ucznia niepełnosprawnego przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy.

2a.254) Jeżeli do publicznego przedszkola, o którym mowa w ust. 2, uczęszcza uczeń w wieku do lat 5 niebędący mieszkańcem gminy dotującej to przedszkole, który nie jest uczniem niepełnosprawnym, gmina, której mieszkańcem jest ten uczeń, pokrywa koszty dotacji udzielonej zgodnie z ust. 2, pomniejszonej o kwotę dotacji, o której mowa w art. 14d ust. 1, przewidzianej na ucznia na dany rok budżetowy.

2aa. Prowadzone przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne publiczne przedszkola specjalne otrzymują na każdego ucznia z budżetu gminy dotację w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na takiego ucznia niepełnosprawnego przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy.

2b. Osoba prawna niebędąca jednostką samorządu terytorialnego lub osoba fizyczna prowadząca wychowanie przedszkolne w publicznej innej formie wychowania przedszkolnego otrzymuje na każdego ucznia dotację z budżetu gminy w wysokości nie niższej niż 50% podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na takiego ucznia niepełnosprawnego innej formy wychowania przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy. W przypadku braku na terenie gminy przedszkola prowadzonego przez gminę, w którym zaplanowane wydatki bieżące finansowane z użyciem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej nie przekraczają wartości 50% jego zaplanowanych wydatków bieżących, niebędącego przedszkolem specjalnym, kwotę dotacji określa się w wysokości nie niższej niż 50% podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli w najbliższej gminie prowadzącej przedszkole, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na takiego ucznia niepełnosprawnego innej formy wychowania przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy.

2c.255) Prowadzone przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne publiczne przedszkola, inne formy wychowania przedszkolnego, szkoły podstawowe, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, specjalne ośrodki wychowawcze, ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze oraz poradnie psychologiczno-pedagogiczne, które zgodnie z art. 127 ust. 5 ustawy - Prawo oświatowe prowadzą wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, otrzymują na każde dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju, niezależnie od dotacji, o których mowa w ust. 2, 2aa, 2b, 2da, 2dc, 3, 3a, 3ab i 3ac, dotację z budżetu odpowiednio gminy lub powiatu w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na takie dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w części oświatowej subwencji ogólnej odpowiednio dla gminy lub powiatu, pod warunkiem że osoba prowadząca publiczne przedszkole, inną formę wychowania przedszkolnego, szkołę, ośrodek lub poradnię poda organowi właściwemu do udzielenia dotacji informację o planowanej liczbie dzieci, które mają być objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju, nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.

2d.256) Jeżeli do publicznej innej formy wychowania przedszkolnego, o której mowa w ust. 2b, uczęszcza uczeń w wieku do lat 5 niebędący mieszkańcem gminy dotującej tę inną formę wychowania przedszkolnego, który nie jest uczniem niepełnosprawnym, gmina, której mieszkańcem jest ten uczeń, pokrywa koszty dotacji udzielonej zgodnie z ust. 2b do wysokości iloczynu podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli określonej dla gminy dotującej i wskaźnika procentowego ustalonego na potrzeby dotowania publicznych innych form wychowania przedszkolnego, o których mowa w ust. 2b, w gminie zobowiązanej do pokrycia kosztów udzielonej dotacji, pomniejszając powyższy iloczyn o kwotę dotacji, o której mowa w art. 14d ust. 1, przewidzianej na ucznia na dany rok budżetowy. W przypadku braku na terenie gminy zobowiązanej do pokrycia kosztów udzielonej dotacji publicznej innej formy wychowania przedszkolnego, o której mowa w ust. 2b, zamiast wskaźnika procentowego określonego w zdaniu pierwszym przyjmuje się wskaźnik procentowy w wysokości 50%.

2da. Prowadzone przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne publiczne szkoły podstawowe, w których zorganizowano oddział przedszkolny, niebędące szkołami podstawowymi specjalnymi, otrzymują na każdego ucznia tego oddziału przedszkolnego z budżetu gminy dotację w wysokości równej podstawowej kwocie dotacji dla szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na takiego ucznia niepełnosprawnego oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej w części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy. W przypadku braku na terenie gminy szkoły podstawowej prowadzonej przez gminę, w której zorganizowano oddział przedszkolny, w którym zaplanowane wydatki bieżące finansowane z użyciem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej nie przekraczają wartości 50% jego zaplanowanych wydatków bieżących, niebędącej szkołą podstawową specjalną, kwotę dotacji określa się w wysokości równej podstawowej kwocie dotacji dla szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny, w najbliższej gminie prowadzącej szkołę podstawową, w której zorganizowano oddział przedszkolny, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na takiego ucznia niepełnosprawnego oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej w części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy.

2db.257) Jeżeli do oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej, o którym mowa w ust. 2da, uczęszcza uczeń w wieku do lat 5 niebędący mieszkańcem gminy dotującej tę szkołę podstawową, w której zorganizowano oddział przedszkolny, który nie jest uczniem niepełnosprawnym, gmina, której mieszkańcem jest ten uczeń, pokrywa koszty dotacji udzielonej zgodnie z ust. 2da, pomniejszonej o kwotę dotacji, o której mowa w art. 14d ust. 1, przewidzianej na ucznia na dany rok budżetowy.

2dc. Prowadzone przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne publiczne szkoły podstawowe specjalne, w których zorganizowano oddział przedszkolny, otrzymują na każdego ucznia tego oddziału przedszkolnego z budżetu powiatu dotację w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na takiego ucznia niepełnosprawnego oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej w części oświatowej subwencji ogólnej dla powiatu.

2dd.258) Przez ucznia w wieku do 5 lat, o którym mowa w ust. 2a, 2d i 2db, rozumie się ucznia objętego wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończy 6 lat.

2e. W szczególnie uzasadnionych przypadkach rada gminy, w drodze uchwały, może wyrazić zgodę na udzielenie dotacji, o której mowa w ust. 2 lub 2da, w wysokości wyższej niż wysokość określona odpowiednio w ust. 2 lub 2da. Rada gminy w uchwale ustala okres udzielania tej dotacji.

2f. Na wniosek osoby prowadzącej odpowiednio publiczne przedszkole, inną formę wychowania przedszkolnego, szkołę, ośrodek lub poradnię psychologiczno-pedagogiczną, o których mowa w ust. 2c i 3ac, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego właściwej do udzielenia dotacji może wyrazić zgodę na odstąpienie od terminu, o którym mowa w ust. 2c i 3ac, lub na udzielenie dotacji w terminie wcześniejszym niż od początku następnego roku budżetowego.

3. Prowadzone przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne publiczne szkoły, w których jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, otrzymują na każdego ucznia dotację z budżetu jednostki samorządu terytorialnego obowiązanej do prowadzenia danego typu i rodzaju szkół w wysokości równej podstawowej kwocie dotacji dla szkół danego typu i rodzaju, nie niższej jednak niż kwota przewidziana na takiego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego. W przypadku braku na terenie odpowiednio gminy lub powiatu szkoły danego typu i rodzaju prowadzonej odpowiednio przez gminę lub powiat kwotę dotacji określa się w wysokości równej podstawowej kwocie dotacji dla szkół danego typu i rodzaju odpowiednio w najbliższej gminie lub powiecie prowadzącym szkołę danego typu i rodzaju, nie niższej jednak niż kwota przewidziana na takiego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej odpowiednio dla gminy lub powiatu. W przypadku braku odpowiednio najbliższej gminy lub powiatu prowadzącego szkołę danego typu i rodzaju kwotę dotacji określa się w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na takiego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej odpowiednio dla gminy lub powiatu.

3a.249) Prowadzone przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne publiczne placówki, o których mowa w art. 2 pkt 7 i 8 ustawy- Prawo oświatowe, otrzymują na każdego wychowanka dotację z budżetu powiatu w wysokości równej podstawowej kwocie dotacji dla placówek danego rodzaju, o których mowa w art. 2 pkt 7 i 8 ustawy - Prawo oświatowe, nie niższej jednak niż kwota przewidziana na takiego wychowanka w części oświatowej subwencji ogólnej dla powiatu. W przypadku braku na terenie powiatu placówki danego rodzaju prowadzonej przez powiat kwotę dotacji określa się w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na takiego wychowanka w części oświatowej subwencji ogólnej dla powiatu.

3aa.259) Wysokość dotacji, o której mowa w ust. 3a, dla prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne publicznych placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania, będących domami wczasów dziecięcych, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 123 ust. 1 pkt 1 ustawy - Prawo oświatowe, jest proporcjonalna do czasu pobytu wychowanka w tej placówce i jest ustalana jako iloczyn podstawowej kwoty dotacji dla placówek danego rodzaju, o których mowa w art. 2 pkt 7 i 8 ustawy - Prawo oświatowe, nie niższej jednak niż kwota przewidziana na takiego wychowanka w części oświatowej subwencji ogólnej dla powiatu, oraz liczby dni pobytu tego wychowanka w tej placówce, pomniejszonej o jeden dzień, i podzielonej przez liczbę dni w roku budżetowym.

3ab. Prowadzone przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne publiczne młodzieżowe ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii i specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, posiadające w swoich strukturach szkołę, a w przypadku specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych - także przedszkole lub szkołę podstawową, w której zorganizowano oddział przedszkolny, otrzymują, niezależnie od dotacji, o której mowa w ust. 3a, na każdego ucznia tej szkoły, tego przedszkola lub tego oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej dotację z budżetu powiatu w wysokości, o której mowa w ust. 2aa, 2dc lub 3.

3ac.260) Prowadzone przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne publiczne przedszkola, inne formy wychowania przedszkolnego, szkoły podstawowe, szkoły ponadpodstawowe, poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz ośrodki, o których mowa w art. 2 pkt 7 ustawy - Prawo oświatowe, które prowadzą zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze, otrzymują na każdego uczestnika tych zajęć dotację z budżetu odpowiednio gminy lub powiatu w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na takiego uczestnika zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w części oświatowej subwencji ogólnej odpowiednio dla gminy lub powiatu, pod warunkiem że osoba prowadząca publiczne przedszkole, inną formę wychowania przedszkolnego, szkołę, ośrodek lub poradnię poda organowi właściwemu do udzielenia dotacji informację o planowanej liczbie uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.

3ad. Prowadzone przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne publiczne szkoły, o których mowa w ust. 3, w których zorganizowano internat, otrzymują, niezależnie od dotacji, o której mowa w ust. 3, na każdego wychowanka tego internatu dotację z budżetu jednostki samorządu terytorialnego obowiązanej do prowadzenia danego typu i rodzaju szkół w wysokości równej podstawowej kwocie dotacji dla szkół, w których zorganizowano internat, nie niższej jednak niż kwota przewidziana na takiego wychowanka internatu w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego. W przypadku braku na terenie odpowiednio gminy lub powiatu szkoły, w której zorganizowano internat, prowadzonej odpowiednio przez gminę lub powiat kwotę dotacji określa się w wysokości równej podstawowej kwocie dotacji dla szkół, w których zorganizowano internat, odpowiednio w najbliższej gminie lub najbliższym powiecie prowadzącym szkołę, w której zorganizowano internat, nie niższej jednak niż kwota przewidziana na takiego wychowanka internatu w części oświatowej subwencji ogólnej odpowiednio dla gminy lub powiatu.

3ae. Prowadzone przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne publiczne szkoły niewymienione w ust. 3 otrzymują na każdego ucznia dotację z budżetu jednostki samorządu terytorialnego obowiązanej do prowadzenia danego typu i rodzaju szkół w wysokości równej podstawowej kwocie dotacji dla szkół danego typu i rodzaju, nie niższej jednak niż kwota przewidziana na takiego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego. W przypadku braku na terenie odpowiednio gminy lub powiatu szkoły danego typu i rodzaju prowadzonej odpowiednio przez gminę lub powiat kwotę dotacji określa się w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na takiego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej odpowiednio dla gminy lub powiatu.

3b. Placówki publiczne prowadzone przez osoby prawne i fizyczne, niewymienione w ust. 3a, mogą otrzymywać dotacje z budżetu powiatu w wysokości i na zasadach ustalonych przez radę powiatu.

3c. Dotacje, o których mowa w ust. 2-3ae, są przekazywane na rachunek bankowy szkoły, przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego, placówki lub zespołu szkół lub placówek w 12 częściach w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca, z tym że część za grudzień jest przekazywana w terminie do dnia 15 grudnia roku budżetowego.

3d. Dotacje, o których mowa w ust. 2-3b, są przeznaczone na dofinansowanie realizacji zadań szkoły, przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego lub placówki w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym kształcenia specjalnego i profilaktyki społecznej. Dotacje mogą być wykorzystane wyłącznie na:

1) pokrycie wydatków bieżących szkół, przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i placówek, obejmujących każdy wydatek poniesiony na cele działalności szkoły, przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego lub placówki, w tym na:

a) wynagrodzenie osoby fizycznej prowadzącej szkołę, przedszkole, inną formę wychowania przedszkolnego lub placówkę, jeżeli odpowiednio pełni funkcję dyrektora szkoły, przedszkola lub placówki albo prowadzi zajęcia w innej formie wychowania przedszkolnego,

b)261) sfinansowanie wydatków związanych z realizacją zadań organu prowadzącego, o których mowa w art. 10 ust. 1 ustawy - Prawo oświatowe

- z wyjątkiem wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne, zakup i objęcie akcji i udziałów lub wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego;

2) zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, obejmujących:

a) książki i inne zbiory biblioteczne,

b) środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach, przedszkolach i placówkach,

c) sprzęt rekreacyjny i sportowy,

d) meble,

e) pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości, w momencie oddania do używania.

3da. Dotacja, o której mowa w ust. 2-3b, może być wykorzystana wyłącznie na pokrycie wydatków związanych z realizacją zadań określonych w ust. 3d, poniesionych w okresie roku budżetowego, na który dotacja została udzielona, niezależnie od tego, którego roku dotyczą te zadania.

3e. Organy jednostek samorządu terytorialnego, o których mowa w ust. 2-3b, mogą kontrolować prawidłowość pobrania i wykorzystania dotacji przyznanych szkołom, przedszkolom, innym formom wychowania przedszkolnego i placówkom z budżetów tych jednostek.

3f. Osoby upoważnione do przeprowadzenia kontroli przez organy, o których mowa w ust. 3e, mają prawo wstępu do szkół, przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i placówek oraz wglądu do prowadzonej przez nie dokumentacji organizacyjnej, finansowej i dokumentacji przebiegu nauczania.

3g. Organy, o których mowa w ust. 3e, w związku z przeprowadzaniem kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji przez szkoły, przedszkola, inne formy wychowania przedszkolnego i placówki mogą przetwarzać dane osobowe uczniów tych szkół, przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i placówek.

3h.262) Szkoła publiczna przekazana do prowadzenia osobie prawnej niebędącej jednostką samorządu terytorialnego lub osobie fizycznej na podstawie umowy, o której mowa w art. 9 ust. 1 ustawy - Prawo oświatowe, otrzymuje dotacje, o których mowa w ust. 2-3b, od dnia przekazania szkoły.

3i.263) W przypadku szkół, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w klasach (semestrach) programowo najwyższych kończą się w kwietniu lub czerwcu, dotacja, o której mowa w ust. 3 i 3ae, przysługuje również na każdego absolwenta szkoły w okresie od miesiąca następującego po miesiącu, w którym ukończył szkołę, do końca roku szkolnego, w którym absolwent ukończył szkołę.

4. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego ustala tryb udzielania i rozliczania dotacji, o których mowa w ust. 2-3b, oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania, uwzględniając w szczególności podstawy obliczania dotacji, zakres danych, które powinny być zawarte we wniosku o udzielenie dotacji i w rozliczeniu jej wykorzystania, oraz termin i sposób rozliczenia dotacji.

5. Publiczne szkoły artystyczne niewymienione w art. 79, z wyjątkiem szkół, o których mowa w ust. 5b, otrzymują na każdego ucznia dotację z budżetu państwa w wysokości równej podstawowej kwocie dotacji dla szkół artystycznych danego typu. Jeżeli minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego nie prowadzi szkoły artystycznej danego typu, kwotę dotacji określa się:

1) w przypadku szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne - w wysokości równej podstawowej kwocie dotacji dla szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne;

2) w przypadku szkoły artystycznej realizującej wyłącznie kształcenie artystyczne - w wysokości równej podstawowej kwocie dotacji dla szkół artystycznych realizujących wyłącznie kształcenie artystyczne.

5a. Publiczne szkoły artystyczne niewymienione w art. 79, w których zorganizowano internat, z wyjątkiem szkół, o których mowa w ust. 5c, otrzymują, niezależnie od dotacji, o której mowa w ust. 5, na każdego wychowanka tego internatu będącego uczniem szkoły artystycznej dotację z budżetu państwa w wysokości równej podstawowej kwocie dotacji dla szkół artystycznych, w których zorganizowano internat.

5b.264) Publiczne szkoły artystyczne niewymienione w art. 79, przekazane przez jednostkę samorządu terytorialnego do prowadzenia osobie prawnej niebędącej jednostką samorządu terytorialnego lub osobie fizycznej na podstawie umowy, o której mowa w art. 9 ust. 1 ustawy - Prawo oświatowe, otrzymują na każdego ucznia dotację z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, która przekazała szkołę, w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na takiego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego.

5c.264) Publiczne szkoły artystyczne niewymienione w art. 79, w których zorganizowano internat, przekazane przez jednostkę samorządu terytorialnego do prowadzenia osobie prawnej niebędącej jednostką samorządu terytorialnego lub osobie fizycznej na podstawie umowy, o której mowa w art. 9 ust. 1 ustawy - Prawo oświatowe, otrzymują, niezależnie od dotacji, o której mowa w ust. 5b, na każdego wychowanka tego internatu dotację z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, która przekazała szkołę, w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na takiego wychowanka internatu w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego.

5d. Do dotacji, o których mowa w ust. 5b i 5c, stosuje się odpowiednio ust. 3c-4.

6. Dotacje, o których mowa w ust. 5 i 5a, są przekazywane na rachunek bankowy szkoły lub zespołu szkół w 12 częściach w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca, z tym że część za grudzień jest przekazywana w terminie do dnia 15 grudnia roku budżetowego.

6a. Do dotacji, o których mowa w ust. 5 i 5a, stosuje się odpowiednio ust. 3d-3g oraz 3i.

7. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:

1) tryb przekazywania przez organ prowadzący szkołę informacji niezbędnych dla ustalenia wysokości dotacji, o których mowa w ust. 5 i 5a, oraz wzór wniosku o udzielenie dotacji zawierającego te informacje,

2) tryb udzielania oraz rozliczania wykorzystania dotacji, o których mowa w ust. 5 i 5a, wzór składanego przez szkołę oświadczenia o liczbie uczniów i poniesionych wydatkach sfinansowanych z udzielonej części dotacji przypadającej na dany miesiąc oraz wzór formularza rozliczenia wykorzystania tych dotacji,

3) tryb oraz zakres kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji, o których mowa w ust. 5 i 5a

- uwzględniając typy szkół, których informacje dotyczą, oraz odpowiedni stopień szczegółowości danych, konieczność zapewnienia jednolitości zasad dotowania szkół, możliwość wykorzystania środków komunikacji elektronicznej i informatycznych nośników danych przy składaniu wniosku o udzielenie dotacji oraz rozliczaniu wykorzystania tych dotacji, a także konieczność zapewnienia weryfikacji prawidłowości wydatkowania środków publicznych i odpowiedniego udokumentowania przebiegu kontroli.

8.83) Prowadzone przez osobę prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną ponadpodstawowe szkoły publiczne prowadzące kwalifikacyjne kursy zawodowe otrzymują na każdego słuchacza kursu, który zdał egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji, dotację z budżetu powiatu w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na takiego słuchacza kwalifikacyjnego kursu zawodowego w części oświatowej subwencji ogólnej dla powiatu, pod warunkiem że osoba prowadząca szkołę:

1) poda organowi właściwemu do udzielenia dotacji informację o planowanej liczbie słuchaczy kursu nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji;

2) udokumentuje zdanie egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji przez słuchaczy kursu w terminie 30 dni od daty ogłoszenia wyników tego egzaminu przez okręgową komisję egzaminacyjną.

8a. Rada powiatu, w drodze uchwały, może wyrazić zgodę na udzielenie dotacji, o której mowa w ust. 8, w wysokości wyższej niż wysokość określona w ust. 8.

9. Dotacje, o których mowa w ust. 8, są wypłacane jednorazowo, w terminie 30 dni od dnia złożenia staroście właściwego powiatu przez osobę prowadzącą szkołę zaświadczenia o zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji przez słuchaczy, którzy ukończyli kwalifikacyjny kurs zawodowy w tej szkole, wydanego przez okręgową komisję egzaminacyjną na wniosek osoby prowadzącej szkołę.

10. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, w drodze uchwały, może wyrazić zgodę na udzielenie dotacji, o której mowa w:

1)265) ust. 2 i 2da w odniesieniu do ucznia niepełnosprawnego - w wysokości wyższej niż wysokość określona w ust. 2 i 2da w odniesieniu do ucznia niepełnosprawnego;

2)265) ust. 2aa, 2b, 2c, 2dc, 3ac, 5b i 5c - w wysokości wyższej niż wysokość określona w ust. 2aa, 2b, 2c, 2dc, 3ac, 5b i 5c;

3) ust. 3-3aa, 3ad i 3ae w odniesieniu do kwoty przewidzianej w części oświatowej subwencji ogólnej - w wysokości wyższej niż wysokość określona w ust. 3-3aa, 3ad i 3ae w odniesieniu do kwoty przewidzianej w części oświatowej subwencji ogólnej;

4)266) ust. 2 i 2da w odniesieniu do ucznia przedszkola integracyjnego, ucznia oddziału integracyjnego w przedszkolu z oddziałami integracyjnymi lub ucznia oddziału przedszkolnego integracyjnego zorganizowanego w szkole podstawowej - w wysokości wyższej niż wysokość określona w ust. 2 i 2da.

11. Przyznanie dotacji, o których mowa w art. 80 ust. 2-8, stanowi czynność z zakresu administracji publicznej, o której mowa w art. 3 § 2 pkt 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2017 r. poz. 1369 i 1370).

Art. 81. 1. Publiczne szkoły, placówki, a także inne formy wychowania przedszkolnego, placówki doskonalenia nauczycieli i kolegia pracowników służb społecznych oraz prowadzące je organy są zwolnione z opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania i użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego i ich związków, zajętych na działalność oświatową.

2. Publiczne szkoły, placówki, a także inne formy wychowania przedszkolnego, placówki doskonalenia nauczycieli i kolegia pracowników służb społecznych oraz prowadzące je organy są zwolnione z podatku od nieruchomości, podatku leśnego i podatku rolnego w zakresie nieruchomości zajętych na działalność oświatową, na zasadach określonych odpowiednio w przepisach o podatkach i opłatach lokalnych, podatku leśnym oraz podatku rolnym.

Rozdział 8

Szkoły i placówki niepubliczne

Art. 82. (uchylony)267)

Art. 83. (uchylony)267)

Art. 83a. (uchylony)267)

Art. 84. (uchylony)267)

Art. 84a. (uchylony)267)

Art. 84b. (uchylony)267)

Art. 85. (uchylony)267)

Art. 85a. (uchylony)267)

Art. 85b. 1. (uchylony)268)

2.85) Na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w zakresie, o którym mowa w art. 22ae ust. 1, przeznaczonych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, określonych w ramowych planach nauczania ustalonych dla publicznych szkół podstawowych, niepubliczne szkoły podstawowe otrzymują, na wniosek, dotację celową z budżetu jednostki samorządu terytorialnego obowiązanej do prowadzenia szkół odpowiedniego typu i rodzaju.

3. Zapewnienie sfinansowania kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, o których mowa w ust. 2, jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej, wykonywanym przez jednostki samorządu terytorialnego obowiązane do prowadzenia szkół odpowiedniego typu i rodzaju. Na realizację tego zadania jednostka samorządu terytorialnego otrzymuje dotację celową z budżetu państwa, udzielaną przez wojewodę.

4.269) Do dotacji celowej, o której mowa w ust. 2 i 3, przepisy art. 22ae ust. 5-18, art. 22af ust. 2-11 oraz przepisy wydane na podstawie art. 22ag i art. 22aga stosuje się odpowiednio.

5.85) Na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w zakresie, o którym mowa w art. 22ae ust. 1, przeznaczonych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, określonych w ramowych planach nauczania ustalonych dla publicznych szkół podstawowych, niepubliczne szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej otrzymują, na wniosek, dotację celową z budżetu państwa. Przepisy art. 22ae ust. 5-14 i art. 22ah ust. 2-8 stosuje się odpowiednio.

6. Szkoły, o których mowa w ust. 2 i 5, które otrzymały dotację celową, zapewniają uczniom bezpłatny dostęp do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, zakupionych z tej dotacji.

7. (uchylony)270)

8. W przypadku likwidacji szkół, o których mowa w ust. 2 i 5, podręczniki, materiały edukacyjne lub urządzenia, sprzęt lub oprogramowanie, o których mowa w art. 22ae ust. 11, zakupione z dotacji celowej podlegają zwrotowi odpowiednio jednostce samorządu terytorialnego, która udzieliła dotacji albo ministrowi właściwemu do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

9. Jeżeli wartość podręczników, materiałów edukacyjnych lub urządzeń, sprzętu lub oprogramowania, o których mowa w art. 22ae ust. 11, podlegających zwrotowi zgodnie z ust. 8, przewyższa wartość udzielonej dotacji celowej, organ prowadzący szkołę może zwrócić równowartość otrzymanej dotacji odpowiednio jednostce samorządu terytorialnego, która udzieliła dotacji albo ministrowi właściwemu do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

Art. 86. (uchylony)271)

Art. 87. (uchylony)

Art. 88. (uchylony)272)

Art. 89. (uchylony)272)

Art. 89a. (uchylony)272)

Art. 89b. 1. Do dotacji, o których mowa w art. 90, stosuje się przepisy art. 78a-78c.

2. Do wydatków bieżących, o których mowa w art. 90 ust. 1b, 1ba, 1c, 2b, 2d i 2ea, stosuje się przepis art. 78b ust. 10.

Art. 89c. 1. Jeżeli ustawa budżetowa na rok budżetowy została ogłoszona po dniu 1 grudnia roku poprzedzającego rok budżetowy, wysokość dotacji, o której mowa w art. 90 ust. 1a-3ad, w zakresie kwoty przewidzianej w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego, ustala się:

1) w okresie do ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym upływa 30 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na rok budżetowy - z uwzględnieniem kwoty przewidzianej w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego w roku poprzedzającym rok budżetowy;

2) w okresie od pierwszego dnia drugiego miesiąca następującego po miesiącu, w którym upłynęło 30 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na rok budżetowy - z uwzględnieniem kwoty przewidzianej w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego w roku budżetowym.

2. Jeżeli w wyniku aktualizacji podstawowej kwoty dotacji, o której mowa w art. 78b ust. 1-9, dokonanej na podstawie art. 78c ust. 3, lub w wyniku zmiany kwoty przewidzianej w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego, dokonanej na podstawie ust. 1, wysokość dotacji, o której mowa w art. 90 ust. 1a-3ad i 4a-4cb, uległa zmianie, suma kolejnych przekazywanych części dotacji, począwszy od pierwszego dnia obowiązywania zaktualizowanej podstawowej kwoty dotacji, stanowi różnicę pomiędzy wysokością dotacji, o której mowa odpowiednio w art. 90 ust. 1a-3ad i 4a-4cb, według stanu na pierwszy dzień obowiązywania zaktualizowanej podstawowej kwoty dotacji a sumą części dotacji przekazanych od początku roku budżetowego do dnia poprzedzającego pierwszy dzień obowiązywania zaktualizowanej podstawowej kwoty dotacji.

Art. 89d. 1. W Biuletynie Informacji Publicznej jednostki samorządu terytorialnego, która udziela dotacji, o których mowa w art. 90 ust. 1a-3ad, ogłasza się:

1) podstawową kwotę dotacji, o której mowa w art. 78b ust. 1-5, oraz jej aktualizacje dokonywane na podstawie art. 78c ust. 3;

2) statystyczną liczbę dzieci, uczniów, wychowanków lub uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych oraz jej aktualizacje dokonywane na podstawie art. 78c ust. 2.

2.172) W Biuletynie Informacji Publicznej specjalistycznej jednostki nadzoru, o której mowa w art. 53 ust. 1 ustawy - Prawo oświatowe, ogłasza się:

1) podstawową kwotę dotacji, o której mowa w art. 78b ust. 6-9, oraz jej aktualizacje dokonywane na podstawie art. 78c ust. 3;

2) statystyczną liczbę uczniów lub wychowanków oraz jej aktualizacje dokonywane na podstawie art. 78c ust. 2.

Art. 90. 1.273) Niepubliczne przedszkola, w tym specjalne, szkoły podstawowe, w tym z oddziałami integracyjnymi, z wyjątkiem szkół podstawowych specjalnych oraz szkół podstawowych artystycznych, otrzymują dotacje z budżetu gminy.

1a.274) Niepubliczne przedszkola, inne formy wychowania przedszkolnego, szkoły podstawowe, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, specjalne ośrodki wychowawcze, ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze oraz poradnie psychologiczno-pedagogiczne, które zgodnie z art. 127 ust. 5 ustawy - Prawo oświatowe prowadzą wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, otrzymują na każde dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju, niezależnie od dotacji, o których mowa w ust. 1b, 1ba, 1c, 2a, 2b, 2ca, 2d, 2ea, 2ec, 3a, 3ab i 3ac, dotację z budżetu odpowiednio gminy lub powiatu w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na takie dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w części oświatowej subwencji ogólnej odpowiednio dla gminy lub powiatu, pod warunkiem że osoba prowadząca niepubliczne przedszkole, inną formę wychowania przedszkolnego, szkołę, ośrodek lub poradnię poda organowi właściwemu do udzielenia dotacji informację o planowanej liczbie dzieci, które mają być objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju, nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.

1b. Niepubliczne przedszkole niebędące przedszkolem specjalnym otrzymuje na każdego ucznia z budżetu gminy dotację w wysokości równej podstawowej kwocie dotacji dla przedszkoli, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na takiego ucznia niepełnosprawnego przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy, jeżeli to przedszkole:

1)275) spełni warunki określone w art. 13 ust. 1 ustawy - Prawo oświatowe, z tym że czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki, o którym mowa w art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy - Prawo oświatowe, nie może być krótszy niż czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki ustalony przez radę gminy dla przedszkoli prowadzonych przez gminę;

2) będzie pobierać opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego nie wyższe niż opłaty ustalone przez radę gminy na podstawie art. 14 ust. 5 pkt 1 lit. a;

3) będzie prowadzić dokumentację przebiegu nauczania, wychowania i opieki ustaloną dla przedszkoli publicznych;

4)276) zapewni liczbę uczniów w oddziale przedszkolnym nieprzekraczającą maksymalnej liczby uczniów w oddziale przedszkola publicznego, określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 111 ustawy - Prawo oświatowe;

5)277) zapewni uczniom pomoc psychologiczno-pedagogiczną zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 5 ustawy - Prawo oświatowe;

6)278) stosuje zasady przyjmowania do publicznych przedszkoli określone w rozdziale 6 ustawy - Prawo oświatowe.

W przypadku braku na terenie gminy przedszkola prowadzonego przez gminę, w którym zaplanowane wydatki bieżące finansowane z użyciem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej nie przekraczają wartości 50% jego zaplanowanych wydatków bieżących, niebędącego przedszkolem specjalnym, kwotę dotacji określa się w wysokości równej podstawowej kwocie dotacji dla przedszkoli w najbliższej gminie prowadzącej przedszkole, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na takiego ucznia niepełnosprawnego przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy.

1ba. Niepubliczna szkoła podstawowa, w której zorganizowano oddział przedszkolny, niebędąca szkołą podstawową specjalną, otrzymuje na każdego ucznia tego oddziału przedszkolnego z budżetu gminy dotację w wysokości równej podstawowej kwocie dotacji dla szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na takiego ucznia niepełnosprawnego oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej w części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy, jeżeli ten oddział przedszkolny w szkole podstawowej:

1)279) spełni warunki określone w art. 13 ust. 1 ustawy - Prawo oświatowe, z tym że czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki, o którym mowa w art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy - Prawo oświatowe, nie może być krótszy niż czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki ustalony przez radę gminy dla przedszkoli prowadzonych przez gminę;

2) będzie pobierać opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego nie wyższe niż opłaty ustalone przez radę gminy na podstawie art. 14 ust. 5 pkt 1 lit. a;

3) będzie prowadzić dokumentację przebiegu nauczania, wychowania i opieki ustaloną dla przedszkoli publicznych;

4)280) zapewni liczbę uczniów w oddziale przedszkolnym nieprzekraczającą maksymalnej liczby uczniów w oddziale przedszkola publicznego, określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 111 ustawy - Prawo oświatowe;

5)281) zapewni uczniom pomoc psychologiczno-pedagogiczną zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 5 ustawy - Prawo oświatowe;

6)282) stosuje zasady przyjmowania do publicznych przedszkoli określone w rozdziale 6 ustawy - Prawo oświatowe.

W przypadku braku na terenie gminy szkoły podstawowej prowadzonej przez gminę, w której zorganizowano oddział przedszkolny, w którym zaplanowane wydatki bieżące finansowane z użyciem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej nie przekraczają wartości 50% jego zaplanowanych wydatków bieżących, niebędącej szkołą podstawową specjalną, kwotę dotacji określa się w wysokości równej podstawowej kwocie dotacji dla szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny, w najbliższej gminie prowadzącej szkołę podstawową, w której zorganizowano oddział przedszkolny, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na takiego ucznia niepełnosprawnego oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej w części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy.

1c. Osoba prawna lub osoba fizyczna prowadząca wychowanie przedszkolne w niepublicznej innej formie wychowania przedszkolnego otrzymuje na każdego ucznia z budżetu gminy dotację w wysokości równej 50% podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na takiego ucznia niepełnosprawnego innej formy wychowania przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy, jeżeli ta inna forma wychowania przedszkolnego:

1)283) spełni warunki określone w art. 13 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy - Prawo oświatowe, z tym że czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki, o którym mowa w art. 13 ust. 2 ustawy - Prawo oświatowe, nie może być krótszy niż czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki ustalony przez radę gminy dla publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez gminę;

2) będzie pobierać opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego nie wyższe niż opłaty ustalone przez radę gminy na podstawie art. 14 ust. 5 pkt 1 lit. b;

3)284) stosuje zasady przyjmowania do publicznych innych form wychowania przedszkolnego określone w rozdziale 6 ustawy - Prawo oświatowe.

W przypadku braku na terenie gminy przedszkola prowadzonego przez gminę, w którym zaplanowane wydatki bieżące finansowane z użyciem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej nie przekraczają wartości 50% jego zaplanowanych wydatków bieżących, niebędącego przedszkolem specjalnym, kwotę dotacji określa się w wysokości równej 50% podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli w najbliższej gminie prowadzącej przedszkole, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na takiego ucznia niepełnosprawnego innej formy wychowania przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy.

1d. Przyznanie dotacji, o której mowa w ust. 1b-1c, odbywa się po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert ogłaszanego przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta). Do ogłoszenia otwartego konkursu ofert stosuje się odpowiednio przepisy art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 60, 573 i 1909).

1e. Przystępując do otwartego konkursu ofert, osoba prowadząca niepubliczne przedszkole, szkołę podstawową, w której zorganizowano oddział przedszkolny, lub inną formę wychowania przedszkolnego składa zobowiązanie do przestrzegania warunków, o których mowa odpowiednio w ust. 1b, 1ba lub 1c, oraz podaje informację o planowanej liczbie uczniów.

1f. Regulamin otwartego konkursu ofert, o którym mowa w ust. 1d, oraz kryteria wyboru ofert określa rada gminy w drodze uchwały, uwzględniając konieczność zapewnienia jak najlepszych warunków realizacji wychowania przedszkolnego.

1g. Gmina, która nie zapewnia wszystkim dzieciom, którym ma obowiązek zapewnić możliwość korzystania z wychowania przedszkolnego, miejsca korzystania z wychowania przedszkolnego, jest obowiązana przeprowadzić otwarty konkurs ofert, o którym mowa w ust. 1d, dla niepublicznych przedszkoli.

1h. Jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia konkursu, o którym mowa w ust. 1g, gmina nadal nie zapewnia miejsc korzystania z wychowania przedszkolnego wszystkim dzieciom, którym ma obowiązek zapewnić możliwość korzystania z wychowania przedszkolnego, gmina jest obowiązana przeprowadzić konkurs, o którym mowa w ust. 1d, dla niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego. Jeżeli gmina nadal nie zapewnia miejsc korzystania z wychowania przedszkolnego wszystkim dzieciom, którym ma obowiązek zapewnić możliwość korzystania z wychowania przedszkolnego, gmina jest obowiązana przeprowadzić konkurs, o którym mowa w ust. 1d, dla oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

1i.285) Informację o otrzymywaniu przez niepubliczne przedszkole, szkołę podstawową, w której zorganizowano oddział przedszkolny, lub inną formę wychowania przedszkolnego dotacji, o której mowa odpowiednio w ust. 1b, 1ba lub 1c, wpisuje się do ewidencji, o której mowa w art. 168 ust. 1 ustawy - Prawo oświatowe. Przepisy art. 168 ust. 9 ustawy - Prawo oświatowe stosuje się odpowiednio.

1j. Dotacja, o której mowa w ust. 1b, 1ba lub 1c, jest udzielana pod warunkiem, że osoba prowadząca odpowiednio niepubliczne przedszkole, szkołę podstawową, w której zorganizowano oddział przedszkolny, lub inną formę wychowania przedszkolnego poda organowi właściwemu do udzielenia dotacji informację o planowanej liczbie uczniów nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji. Przepisu nie stosuje się w roku, w którym dotacja została przyznana w drodze otwartego konkursu ofert.

1k.286) Jeżeli do niepublicznego przedszkola, o którym mowa w ust. 1b, uczęszcza uczeń w wieku do lat 5 niebędący mieszkańcem gminy dotującej to przedszkole, który nie jest uczniem niepełnosprawnym, gmina, której mieszkańcem jest ten uczeń, pokrywa koszty dotacji udzielonej zgodnie z ust. 1b, pomniejszonej o kwotę dotacji, o której mowa w art. 14d ust. 1, przewidzianej na ucznia na dany rok budżetowy.

1ka.287) Jeżeli do oddziału przedszkolnego w niepublicznej szkole podstawowej, o którym mowa w ust. 1ba, uczęszcza uczeń w wieku do lat 5 niebędący mieszkańcem gminy dotującej tę szkołę podstawową, w której zorganizowano oddział przedszkolny, który nie jest uczniem niepełnosprawnym, gmina, której mieszkańcem jest ten uczeń, pokrywa koszty dotacji udzielonej zgodnie z ust. 1ba, pomniejszonej o kwotę dotacji, o której mowa w art. 14d ust. 1, przewidzianej na ucznia na dany rok budżetowy.

1l.288) Jeżeli do niepublicznej innej formy wychowania przedszkolnego, o której mowa w ust. 1c, uczęszcza uczeń w wieku do lat 5 niebędący mieszkańcem gminy dotującej tę inną formę wychowania przedszkolnego, który nie jest uczniem niepełnosprawnym, gmina, której mieszkańcem jest ten uczeń, pokrywa koszty dotacji udzielonej zgodnie z ust. 1c do wysokości iloczynu podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli określonej dla gminy dotującej i wskaźnika procentowego ustalonego na potrzeby dotowania niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego, o których mowa w ust. 1c, w gminie zobowiązanej do pokrycia kosztów udzielonej dotacji, pomniejszając powyższy iloczyn o kwotę dotacji, o której mowa w art. 14d ust. 1, przewidzianej na ucznia na dany rok budżetowy. W przypadku braku na terenie gminy zobowiązanej do pokrycia kosztów udzielonej dotacji niepublicznej innej formy wychowania przedszkolnego, o której mowa w ust. 1c, zamiast wskaźnika procentowego określonego w zdaniu pierwszym przyjmuje się wskaźnik procentowy w wysokości 50%.

1m. Osoba prawna lub osoba fizyczna prowadząca niepubliczne przedszkole, szkołę podstawową, w której zorganizowano oddział przedszkolny, lub inną formę wychowania przedszkolnego, otrzymująca dotację, o której mowa odpowiednio w ust. 1b, 1ba lub 1c, może zrezygnować ze spełniania warunków, o których mowa odpowiednio w ust. 1b, 1ba lub 1c, i pobierania tej dotacji, z końcem roku szkolnego, po uprzednim zawiadomieniu o zamiarze rezygnacji: rodziców uczniów przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej lub innej formy wychowania przedszkolnego, organu udzielającego dotacji oraz kuratora oświaty, w terminie do dnia 31 sierpnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym ma nastąpić ta rezygnacja.

1n. Wójt (burmistrz, prezydent miasta), w drodze decyzji, może cofnąć niepublicznemu przedszkolu, szkole podstawowej, w której zorganizowano oddział przedszkolny, lub innej formie wychowania przedszkolnego dotację, o której mowa odpowiednio w ust. 1b, 1ba lub 1c, w przypadku stwierdzenia naruszenia przez przedszkole, szkołę podstawową, w której zorganizowano oddział przedszkolny, lub inną formę wychowania przedszkolnego warunków określonych odpowiednio w ust. 1b, 1ba lub 1c. Cofnięcie dotacji następuje z urzędu lub na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, po uprzednim wezwaniu przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) osoby prowadzącej przedszkole, szkołę podstawową, w której zorganizowano oddział przedszkolny, lub inną formę wychowania przedszkolnego do zaprzestania naruszania warunków określonych odpowiednio w ust. 1b, 1ba lub 1c, w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące.

1o. W szczególnie uzasadnionych przypadkach rada gminy, w drodze uchwały, może wyrazić zgodę na udzielenie niepublicznemu przedszkolu, szkole podstawowej, w której zorganizowano oddział przedszkolny, lub innej formie wychowania przedszkolnego dotacji, o której mowa odpowiednio w ust. 1b, 1ba lub 1c, w wysokości wyższej niż wysokość określona odpowiednio w ust. 1b, 1ba lub 1c. Rada gminy w uchwale ustala okres udzielania dotacji w tej wysokości.

2.289) Niepubliczne szkoły podstawowe specjalne oraz szkoły ponadpodstawowe o uprawnieniach szkół publicznych, w tym z oddziałami integracyjnymi, otrzymują dotacje z budżetu powiatu.

2a. Szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych, w których jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, otrzymują na każdego ucznia dotację z budżetu jednostki samorządu terytorialnego obowiązanej do prowadzenia danego typu i rodzaju szkół w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na takiego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego, pod warunkiem że osoba prowadząca szkołę niepubliczną poda organowi właściwemu do udzielenia dotacji informację o planowanej liczbie uczniów nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.

2b. Niepubliczne przedszkola niebędące przedszkolami specjalnymi, niespełniające warunków, o których mowa w ust. 1b, otrzymują na każdego ucznia dotację z budżetu gminy w wysokości nie niższej niż 75% podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na takiego ucznia niepełnosprawnego przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy, pod warunkiem że osoba prowadząca niepubliczne przedszkole poda organowi właściwemu do udzielenia dotacji informację o planowanej liczbie uczniów nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji. W przypadku braku na terenie gminy przedszkola prowadzonego przez gminę, w którym zaplanowane wydatki bieżące finansowane z użyciem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej nie przekraczają wartości 50% jego zaplanowanych wydatków bieżących, niebędącego przedszkolem specjalnym, kwotę dotacji określa się w wysokości nie niższej niż 75% podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli w najbliższej gminie prowadzącej przedszkole, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na takiego ucznia niepełnosprawnego przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy.

2c.290) Jeżeli do niepublicznego przedszkola, o którym mowa w ust. 2b, uczęszcza uczeń w wieku do lat 5 niebędący mieszkańcem gminy dotującej to przedszkole, który nie jest uczniem niepełnosprawnym, gmina, której mieszkańcem jest ten uczeń, pokrywa koszty dotacji udzielonej zgodnie z ust. 2b do wysokości iloczynu podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli określonej dla gminy dotującej i wskaźnika procentowego ustalonego na potrzeby dotowania niepublicznych przedszkoli, o których mowa w ust. 2b, w gminie zobowiązanej do pokrycia kosztów udzielonej dotacji, pomniejszając powyższy iloczyn o kwotę dotacji, o której mowa w art. 14d ust. 1, przewidzianej na ucznia na dany rok budżetowy. W przypadku braku na terenie gminy zobowiązanej do pokrycia kosztów udzielonej dotacji niepublicznego przedszkola, o którym mowa w ust. 2b, zamiast wskaźnika procentowego określonego w zdaniu pierwszym przyjmuje się wskaźnik procentowy w wysokości 75%.

2ca. Niepubliczne przedszkola specjalne otrzymują na każdego ucznia dotację z budżetu gminy w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na takiego ucznia niepełnosprawnego przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy, pod warunkiem że osoba prowadząca niepubliczne przedszkole poda organowi właściwemu do udzielenia dotacji informację o planowanej liczbie uczniów nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.

2d. Osoba prowadząca wychowanie przedszkolne w niepublicznej innej formie wychowania przedszkolnego niespełniającej warunków, o których mowa w ust. 1c, otrzymuje na każdego ucznia dotację z budżetu gminy w wysokości nie niższej niż 40% podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na takiego ucznia niepełnosprawnego innej formy wychowania przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy, pod warunkiem że osoba prowadząca niepubliczną inną formę wychowania przedszkolnego poda organowi właściwemu do udzielenia dotacji informację o planowanej liczbie uczniów nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji. W przypadku braku na terenie gminy przedszkola prowadzonego przez gminę, w którym zaplanowane wydatki bieżące finansowane z użyciem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej nie przekraczają wartości 50% jego zaplanowanych wydatków bieżących, niebędącego przedszkolem specjalnym, kwotę dotacji określa się w wysokości nie niższej niż 40% podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli w najbliższej gminie prowadzącej przedszkole, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na takiego ucznia niepełnosprawnego innej formy wychowania przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy.

2e.291) Jeżeli do niepublicznej innej formy wychowania przedszkolnego, o której mowa w ust. 2d, uczęszcza uczeń w wieku do lat 5 niebędący mieszkańcem gminy dotującej tę inną formę wychowania przedszkolnego, który nie jest uczniem niepełnosprawnym, gmina, której mieszkańcem jest ten uczeń, pokrywa koszty dotacji udzielonej zgodnie z ust. 2d do wysokości iloczynu podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli określonej dla gminy dotującej i wskaźnika procentowego ustalonego na potrzeby dotowania niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego, o których mowa w ust. 2d, w gminie zobowiązanej do pokrycia kosztów udzielonej dotacji, pomniejszając powyższy iloczyn o kwotę dotacji, o której mowa w art. 14d ust. 1, przewidzianej na ucznia na dany rok budżetowy. W przypadku braku na terenie gminy zobowiązanej do pokrycia kosztów udzielonej dotacji niepublicznej innej formy wychowania przedszkolnego, o której mowa w ust. 2d, zamiast wskaźnika procentowego określonego w zdaniu pierwszym przyjmuje się wskaźnik procentowy w wysokości 40%.

2ea. Niepubliczne szkoły podstawowe, w których zorganizowano oddział przedszkolny, niebędące szkołami podstawowymi specjalnymi, niespełniające warunków, o których mowa w ust. 1ba, otrzymują na każdego ucznia tego oddziału przedszkolnego z budżetu gminy dotację w wysokości nie niższej niż 75% podstawowej kwoty dotacji dla szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na takiego ucznia niepełnosprawnego oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej w części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy, pod warunkiem że osoba prowadząca niepubliczną szkołę podstawową, w której zorganizowano oddział przedszkolny, poda organowi właściwemu do udzielenia dotacji informację o planowanej liczbie uczniów nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji. W przypadku braku na terenie gminy szkoły podstawowej prowadzonej przez gminę, w której zorganizowano oddział przedszkolny, w którym zaplanowane wydatki bieżące finansowane z użyciem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej nie przekraczają wartości 50% jego zaplanowanych wydatków bieżących, niebędącej szkołą podstawową specjalną, kwotę dotacji określa się w wysokości nie niższej niż 75% podstawowej kwoty dotacji dla szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny, w najbliższej gminie prowadzącej szkołę podstawową, w której zorganizowano oddział przedszkolny, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na takiego ucznia niepełnosprawnego oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej w części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy.

2eb.292) Jeżeli do oddziału przedszkolnego w niepublicznej szkole podstawowej, o którym mowa w ust. 2ea, uczęszcza uczeń w wieku do lat 5 niebędący mieszkańcem gminy dotującej tę szkołę podstawową, w której zorganizowano oddział przedszkolny, który nie jest uczniem niepełnosprawnym, gmina, której mieszkańcem jest ten uczeń, pokrywa koszty dotacji udzielonej zgodnie z ust. 2ea do wysokości iloczynu podstawowej kwoty dotacji dla szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny, określonej dla gminy dotującej i wskaźnika procentowego ustalonego na potrzeby dotowania niepublicznych szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny, o których mowa w ust. 2ea, w gminie zobowiązanej do pokrycia kosztów udzielonej dotacji, pomniejszając powyższy iloczyn o kwotę dotacji, o której mowa w art. 14d ust. 1, przewidzianej na ucznia na dany rok budżetowy. W przypadku braku na terenie gminy zobowiązanej do pokrycia kosztów udzielonej dotacji niepublicznej szkoły podstawowej, w której zorganizowano oddział przedszkolny, o której mowa w ust. 2ea, zamiast wskaźnika procentowego określonego w zdaniu pierwszym przyjmuje się wskaźnik procentowy w wysokości 75%.

2ec. Niepubliczne szkoły podstawowe specjalne, w których zorganizowano oddział przedszkolny, otrzymują na każdego ucznia tego oddziału przedszkolnego z budżetu powiatu dotację w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na takiego ucznia niepełnosprawnego oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej w części oświatowej subwencji ogólnej dla powiatu, pod warunkiem że osoba prowadząca niepubliczną szkołę podstawową specjalną, w której zorganizowano oddział przedszkolny, poda organowi właściwemu do udzielenia dotacji informację o planowanej liczbie uczniów nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.

2ed.293) Przez ucznia w wieku do 5 lat, o którym mowa w ust. 1k, 1ka, 1l, 2c, 2e i 2eb, rozumie się ucznia objętego wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończy 6 lat.

2f. W przypadku szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w klasach (semestrach) programowo najwyższych kończą się w kwietniu lub czerwcu, dotacja, o której mowa w ust. 2a, przysługuje również na każdego absolwenta szkoły w okresie od miesiąca następującego po miesiącu, w którym ukończył szkołę, do końca roku szkolnego, w którym absolwent ukończył szkołę.

2g. Na wniosek osoby prowadzącej odpowiednio niepubliczne przedszkole, inną formę wychowania przedszkolnego, szkołę, ośrodek, poradnię psychologiczno-pedagogiczną lub placówkę, o których mowa w ust. 1a-1c, 2a, 2b, 2ca, 2d, 2ea, 2ec, 3, 3a i 3ab-3ad, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego właściwej do udzielenia dotacji może wyrazić zgodę na odstąpienie od terminu, o którym mowa w ust. 1a, 1j, 2a, 2b, 2ca, 2d, 2ea, 2ec i 3, 3a i 3ab-3ad, lub na udzielenie dotacji w terminie wcześniejszym niż od początku następnego roku budżetowego.

3. Szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych niewymienione w ust. 2a otrzymują na każdego ucznia uczestniczącego w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych w danym miesiącu dotację z budżetu jednostki samorządu terytorialnego obowiązanej do prowadzenia danego typu i rodzaju szkół w wysokości nie niższej niż 50% podstawowej kwoty dotacji dla szkół danego typu i rodzaju, pod warunkiem że osoba prowadząca szkołę niepubliczną poda organowi właściwemu do udzielenia dotacji informację o planowanej liczbie uczniów nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji, z zastrzeżeniem ust. 3h i 3i. Uczestnictwo uczniów w obowiązkowych zajęciach edukacyjnych musi być potwierdzone ich własnoręcznymi podpisami na listach obecności na tych zajęciach. W przypadku braku na terenie odpowiednio gminy lub powiatu szkoły danego typu i rodzaju prowadzonej odpowiednio przez gminę lub powiat kwotę dotacji określa się w wysokości nie niższej niż 50% podstawowej kwoty dotacji dla szkół danego typu i rodzaju odpowiednio w najbliższej gminie lub najbliższym powiecie prowadzącym szkołę danego typu i rodzaju. W przypadku braku odpowiednio najbliższej gminy lub najbliższego powiatu prowadzącego szkołę danego typu i rodzaju kwotę dotacji określa się w wysokości nie niższej niż 50% podstawowej kwoty dotacji dla szkół danego typu i rodzaju w najbliższym województwie prowadzącym szkołę danego typu i rodzaju.

3a.249) Niepubliczne placówki, o których mowa w art. 2 pkt 7 i 8 ustawy - Prawo oświatowe, otrzymują na każdego wychowanka dotację z budżetu powiatu w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na takiego wychowanka w części oświatowej subwencji ogólnej dla powiatu, pod warunkiem że osoba prowadząca niepubliczną placówkę poda organowi właściwemu do udzielenia dotacji informację o planowanej liczbie wychowanków nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.

3aa.294) Wysokość dotacji, o której mowa w ust. 3a, dla niepublicznych placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania, będących domami wczasów dziecięcych, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 123 ust. 1 pkt 1 ustawy - Prawo oświatowe, jest proporcjonalna do czasu pobytu wychowanka w tej placówce i jest ustalana jako iloczyn kwoty nie niższej niż kwota przewidziana na takiego wychowanka w części oświatowej subwencji ogólnej dla powiatu oraz liczby dni pobytu tego wychowanka w tej placówce, pomniejszonej o jeden dzień, i podzielonej przez liczbę dni w roku budżetowym.

3ab. Niepubliczne młodzieżowe ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii i specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, posiadające w swoich strukturach szkołę, a w przypadku specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych - także przedszkole lub szkołę podstawową, w której zorganizowano oddział przedszkolny, otrzymują, niezależnie od dotacji, o której mowa w ust. 3a, na każdego ucznia tej szkoły, tego przedszkola lub tego oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej dotację z budżetu powiatu w wysokości, o której mowa w ust. 2a, 2ca lub 2ec, pod warunkiem że osoba prowadząca placówkę niepubliczną poda organowi właściwemu do udzielenia dotacji informację o planowanej liczbie uczniów w tym przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub szkole nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.

3ac.295) Niepubliczne przedszkola, inne formy wychowania przedszkolnego, szkoły podstawowe, szkoły ponadpodstawowe, poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz ośrodki, o których mowa w art. 2 pkt 7 ustawy - Prawo oświatowe, które prowadzą zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze, otrzymują na każdego uczestnika tych zajęć dotację z budżetu odpowiednio gminy lub powiatu w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na takiego uczestnika zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w części oświatowej subwencji ogólnej odpowiednio dla gminy lub powiatu, pod warunkiem że osoba prowadząca niepubliczne przedszkole, inną formę wychowania przedszkolnego, szkołę, ośrodek lub poradnię poda organowi właściwemu do udzielenia dotacji informację o planowanej liczbie uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.

3ad. Niepubliczne szkoły, o których mowa w ust. 2a, w których zorganizowano internat, otrzymują, niezależnie od dotacji, o której mowa w ust. 2a, na każdego wychowanka tego internatu dotację z budżetu jednostki samorządu terytorialnego obowiązanej do prowadzenia danego typu i rodzaju szkół w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na takiego wychowanka internatu w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego, pod warunkiem że osoba prowadząca niepubliczną szkołę poda organowi właściwemu do udzielenia dotacji informację o planowanej liczbie wychowanków internatu nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.

3b.296) Szkoły niepubliczne nieposiadające uprawnień szkoły publicznej oraz placówki niepubliczne, o których mowa w art. 2 pkt 3, 6 i 10 ustawy - Prawo oświatowe, mogą otrzymywać dotacje z budżetu powiatu.

3c. Dotacje, o których mowa w ust. 1a-3ad, są przekazywane na rachunek bankowy szkoły, przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego, placówki lub zespołu szkół lub placówek w 12 częściach w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca, z tym że część za grudzień jest przekazywana w terminie do dnia 15 grudnia.

3d.297) Dotacje, o których mowa w ust. 1a-3b, są przeznaczone na dofinansowanie realizacji zadań szkoły, przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego lub placówki w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym kształcenia specjalnego i profilaktyki społecznej. Dotacje mogą być wykorzystane wyłącznie na:

1) pokrycie wydatków bieżących szkół, przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i placówek, obejmujących każdy wydatek poniesiony na cele działalności szkoły, przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego lub placówki, w tym na:

a) wynagrodzenie osoby fizycznej prowadzącej szkołę, przedszkole, inną formę wychowania przedszkolnego lub placówkę, jeżeli odpowiednio pełni funkcję dyrektora szkoły, przedszkola lub placówki albo prowadzi zajęcia w innej formie wychowania przedszkolnego,

b) sfinansowanie wydatków związanych z realizacją zadań organu prowadzącego, o których mowa w art. 10 ust. 1 ustawy - Prawo oświatowe

- z wyjątkiem wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne, zakup i objęcie akcji i udziałów lub wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego;

2) zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, obejmujących:

a) książki i inne zbiory biblioteczne,

b) środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach, przedszkolach i placówkach,

c) sprzęt sportowy i rekreacyjny,

d) meble,

e) pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości, w momencie oddania do używania.

3da. Dotacja, o której mowa w ust. 1a-3b, może być wykorzystana wyłącznie na pokrycie wydatków związanych z realizacją zadań określonych w ust. 3d, poniesionych w okresie roku budżetowego, na który dotacja została udzielona, niezależnie od tego, którego roku dotyczą te zadania.

3e. Organy jednostek samorządu terytorialnego, o których mowa w ust. 1a-3b, mogą kontrolować prawidłowość pobrania i wykorzystania dotacji przyznanych szkołom, przedszkolom, innym formom wychowania przedszkolnego i placówkom z budżetów tych jednostek.

3f. Osoby upoważnione do przeprowadzenia kontroli przez organy, o których mowa w ust. 3e, mają prawo wstępu do szkół, przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i placówek oraz wglądu do prowadzonej przez nie dokumentacji organizacyjnej, finansowej i dokumentacji przebiegu nauczania, a w przypadku szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych niewymienionych w ust. 2a - dodatkowo wglądu do list obecności, o których mowa w ust. 3, oraz ich weryfikacji.

3fa.298) W przypadku utrudniania lub udaremniania przez szkołę, o której mowa w ust. 3, lub przez niepubliczną placówkę, o której mowa w art. 2 pkt 3, 6, 8 i 10 ustawy - Prawo oświatowe, lub przez organ prowadzący tę szkołę lub placówkę czynności kontrolnych, o których mowa w ust. 3f, organ dotujący wzywa dyrektora szkoły lub placówki lub organ prowadzący tę szkołę lub placówkę do zaprzestania tych działań w określonym terminie.

3fb. Po bezskutecznym upływie terminu, o którym mowa w ust. 3fa, organ dotujący wstrzymuje przekazywanie szkole lub placówce dotacji do dnia umożliwienia przeprowadzenia w szkole lub placówce czynności kontrolnych, o których mowa w ust. 3f.

3fc. Dotacja przekazana szkole lub placówce za okres, którego dotyczyło wstrzymanie dotacji, może być wykorzystana wyłącznie na refundację wydatków związanych z realizacją zadań szkoły lub placówki, określonych w ust. 3d, poniesionych przez szkołę lub placówkę w okresie roku budżetowego, w którym dotacja została wstrzymana. Jeżeli okres wstrzymania dotacji przypada na więcej niż jeden rok budżetowy, może być ona wykorzystana proporcjonalnie do okresów wstrzymania w poszczególnych latach budżetowych.

3g. Organy, o których mowa w ust. 3e, w związku z przeprowadzaniem kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji przez szkoły, przedszkola, inne formy wychowania przedszkolnego i placówki, mogą przetwarzać dane osobowe uczniów tych szkół, przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i placówek.

3h. Dotacje dla szkół, o których mowa w ust. 3, przysługują za lipiec i sierpień na każdego ucznia, który w czerwcu spełnił warunek uczestniczenia w zajęciach, o którym mowa w ust. 3.

3i. Do szkół, o których mowa w ust. 3, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w klasach (semestrach) programowo najwyższych kończą się w kwietniu lub czerwcu, przepis ust. 2f stosuje się odpowiednio.

4. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego ustala tryb udzielania i rozliczania dotacji, o których mowa w ust. 1a-1c i 2-3b, oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania, uwzględniając w szczególności podstawę obliczania dotacji, zakres danych, które powinny być zawarte we wniosku o udzielenie dotacji i w rozliczeniu jej wykorzystania, oraz termin i sposób rozliczenia dotacji.

4a. Niepubliczne szkoły artystyczne o uprawnieniach szkół publicznych otrzymują dotacje z budżetu państwa.

4b. Niepubliczne szkoły artystyczne o uprawnieniach szkół publicznych realizujące kształcenie ogólne otrzymują na każdego ucznia dotację z budżetu państwa w wysokości równej podstawowej kwocie dotacji dla szkół artystycznych danego typu, pod warunkiem że osoba prowadząca niepubliczną szkołę artystyczną poda ministrowi właściwemu do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego informację o planowanej liczbie uczniów nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.

4c. Niepubliczne szkoły artystyczne o uprawnieniach szkół publicznych niewymienione w ust. 4b otrzymują na każdego ucznia uczestniczącego w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych w danym miesiącu dotację z budżetu państwa w wysokości nie niższej niż 25% podstawowej kwoty dotacji dla szkół artystycznych danego typu, pod warunkiem że osoba prowadząca niepubliczną szkołę artystyczną poda ministrowi właściwemu do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego informację o planowanej liczbie uczniów nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji. W niepublicznej artystycznej szkole policealnej uczestnictwo uczniów w obowiązkowych zajęciach edukacyjnych musi być potwierdzone ich własnoręcznymi podpisami na listach obecności na tych zajęciach.

4ca. Jeżeli minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego nie prowadzi szkoły artystycznej danego typu, kwotę dotacji, o której mowa w ust. 4b i 4c, określa się:

1) w przypadku niepublicznej szkoły artystycznej o uprawnieniach szkoły publicznej realizującej kształcenie ogólne - w wysokości równej podstawowej kwocie dotacji dla szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne;

2) w przypadku niepublicznej szkoły artystycznej realizującej wyłącznie kształcenie artystyczne - w wysokości nie niższej niż 25% podstawowej kwoty dotacji dla szkół artystycznych prowadzących wyłącznie kształcenie artystyczne.

4cb. Niepubliczne szkoły artystyczne, o których mowa w ust. 4b, w których zorganizowano internat, otrzymują, niezależnie od dotacji, o której mowa w ust. 4b, na każdego wychowanka tego internatu będącego uczniem szkoły artystycznej dotację z budżetu państwa w wysokości równej podstawowej kwocie dotacji dla szkół artystycznych, w których zorganizowano internat, pod warunkiem że osoba prowadząca niepubliczną szkołę artystyczną poda ministrowi właściwemu do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego informację o planowanej liczbie wychowanków internatu nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.

4d. Niepubliczne szkoły artystyczne nieposiadające uprawnień szkoły publicznej mogą otrzymywać dotacje z budżetu państwa.

4e. Dotacje, o których mowa w ust. 4a-4cb, są przekazywane na rachunek bankowy szkoły lub zespołu szkół w 12 częściach w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca, z tym że część za grudzień jest przekazywana w terminie do dnia 15 grudnia roku budżetowego.

4f. Do dotacji, o których mowa w ust. 4a-4d, stosuje się odpowiednio ust. 2f oraz 3d-3i.

4g. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:

1) tryb przekazywania przez organ prowadzący szkołę informacji niezbędnych dla ustalenia wysokości dotacji, o których mowa w ust. 4a-4d, oraz wzór wniosku o udzielenie dotacji zawierającego te informacje,

2) tryb udzielania oraz rozliczania wykorzystania dotacji, o których mowa w ust. 4a-4d, wzór składanego przez szkołę oświadczenia o liczbie uczniów i poniesionych wydatkach sfinansowanych z udzielonej części dotacji przypadającej na dany miesiąc oraz wzór formularza rozliczenia wykorzystania tych dotacji,

3) tryb oraz zakres kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji, o których mowa w ust. 4a-4d

- uwzględniając typy szkół, których informacje dotyczą, oraz odpowiedni stopień szczegółowości danych, konieczność zapewnienia jednolitości zasad dotowania szkół, możliwość wykorzystania środków komunikacji elektronicznej i informatycznych nośników danych przy składaniu wniosku o udzielenie dotacji oraz rozliczaniu wykorzystania tych dotacji, a także konieczność zapewnienia weryfikacji prawidłowości wydatkowania środków publicznych i odpowiedniego udokumentowania przebiegu kontroli.

5. (uchylony)

6. (uchylony)

7. Zwolnienia z podatków i opłat, o których mowa w art. 81, stosuje się również do niepublicznych szkół, placówek, a także innych form wychowania przedszkolnego, placówek doskonalenia nauczycieli i kolegiów pracowników służb społecznych oraz organów je prowadzących.

8.83) Niepubliczne szkoły ponadpodstawowe prowadzące kwalifikacyjne kursy zawodowe otrzymują na każdego słuchacza kursu, który zdał egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji, dotację z budżetu powiatu w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na takiego słuchacza kwalifikacyjnego kursu zawodowego w części oświatowej subwencji ogólnej dla powiatu, pod warunkiem że osoba prowadząca szkołę:

1) poda organowi właściwemu do udzielenia dotacji informację o planowanej liczbie słuchaczy kursu nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji;

2) udokumentuje zdanie egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji przez słuchaczy kursu w terminie 30 dni od daty ogłoszenia wyników tego egzaminu przez okręgową komisję egzaminacyjną.

8a. Rada powiatu, w drodze uchwały, może wyrazić zgodę na udzielenie dotacji, o której mowa w ust. 8, w wysokości wyższej niż wysokość określona w ust. 8.

9. Dotacja, o której mowa w ust. 8, jest wypłacana jednorazowo w terminie 30 dni od złożenia przez osobę prowadzącą szkołę zaświadczenia odpowiednio o wydaniu dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe lub o zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji przez słuchaczy, którzy ukończyli kwalifikacyjny kurs zawodowy w tej szkole, wydanych przez okręgową komisję egzaminacyjną na wniosek osoby prowadzącej szkołę.

10.299) Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, w drodze uchwały, może wyrazić zgodę na udzielenie dotacji, o której mowa w:

1) ust. 1a i 2a-3ad - w wysokości wyższej niż wysokość określona w ust. 1a i 2a-3ad;

2) ust. 1b, 1ba, 2b i 2ea w odniesieniu do ucznia przedszkola integracyjnego, ucznia oddziału integracyjnego w przedszkolu z oddziałami integracyjnymi lub ucznia oddziału przedszkolnego integracyjnego zorganizowanego w szkole podstawowej - w wysokości wyższej niż wysokość określona w ust. 1b, 1ba, 2b i 2ea.

11. Przyznanie dotacji, o których mowa w art. 90 ust. 1a-8, stanowi czynność z zakresu administracji publicznej, o której mowa w art. 3 § 2 pkt 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Art. 90a. (uchylony)300)

Rozdział 8a

Pomoc materialna dla uczniów

Art. 90b. 1. Uczniowi przysługuje prawo do pomocy materialnej ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa lub budżecie właściwej jednostki samorządu terytorialnego.

2. Pomoc materialna jest udzielana uczniom w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji, umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia, a także wspierania edukacji uczniów zdolnych.

3. Pomoc materialna przysługuje:

1) uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia;

2)301) wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

4. Świadczenia pomocy materialnej, o których mowa w art. 90c ust. 2, przysługują również uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Art. 90c. 1. Pomoc materialna ma charakter socjalny albo motywacyjny.

2. Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są:

1) stypendium szkolne;

2) zasiłek szkolny.

3. Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym są:

1) stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe;

2) stypendium Prezesa Rady Ministrów;

3) stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania;

4) stypendium ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

4. Uczniowi może być przyznana jednocześnie pomoc materialna o charakterze socjalnym i motywacyjnym.

Art. 90d. 1. Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe, z zastrzeżeniem ust. 12.

2. Stypendium szkolne może być udzielane uczniom w formie:

1) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą;

2) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników.

3. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio do wychowanków ośrodków, o których mowa w art. 90b ust. 3 pkt 2, oraz słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych.

4.83) Stypendium szkolne może być udzielane uczniom szkół ponadpodstawowych oraz słuchaczom kolegiów, o których mowa w ust. 3, także w formie całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania.

5.83) Stypendium szkolne może być także udzielone w formie świadczenia pieniężnego, jeżeli organ przyznający stypendium uzna, że udzielenie stypendium w formach, o których mowa w ust. 2, a w przypadku uczniów szkół ponadpodstawowych także w formie, o której mowa w ust. 4, nie jest możliwe, natomiast w przypadku słuchaczy kolegiów, o których mowa w ust. 3, udzielenie stypendium w formach, o których mowa w ust. 2 i 4, nie jest celowe.

6. Stypendium szkolne może być udzielone w jednej lub kilku formach jednocześnie.

7. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1769 i 1985).

8. Miesięczna wysokość dochodu, o której mowa w ust. 7, jest ustalana na zasadach określonych w art. 8 ust. 3-13 ustawy, o której mowa w ust. 7, z tym że do dochodu nie wlicza się świadczeń pomocy materialnej, o których mowa w art. 90c ust. 2 i 3.

9. Stypendium szkolne nie może być niższe miesięcznie niż 80% kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych i nie może przekraczać miesięcznie 200% kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

10. Stypendium szkolne jest przyznawane na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 10 miesięcy w danym roku szkolnym, a w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych - na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 9 miesięcy w danym roku szkolnym.

11. Jeżeli forma stypendium szkolnego tego wymaga, stypendium szkolne może być realizowane w okresach innych niż miesięczne lub jednorazowo, z tym że wartość stypendium szkolnego w danym roku szkolnym nie może przekroczyć łącznie dwudziestokrotności kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, a w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych - osiemnastokrotności kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

12. Stypendium szkolne nie przysługuje uczniowi, który otrzymuje inne stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych, z zastrzeżeniem ust. 13.

13. Uczeń, który otrzymuje inne stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych, może otrzymać stypendium szkolne w wysokości, która łącznie z innym stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych nie przekracza dwudziestokrotności kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, a w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych - osiemnastokrotności kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

Art. 90e. 1. Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.

2. Zasiłek szkolny może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.

3. Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jednorazowo kwoty stanowiącej pięciokrotność kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

4. O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

Art. 90f. Rada gminy uchwala regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy, kierując się celami pomocy materialnej o charakterze socjalnym, w którym określa w szczególności:

1) sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego w zależności od sytuacji materialnej uczniów i ich rodzin oraz innych okoliczności, o których mowa w art. 90d ust. 1;

2) formy, w jakich udziela się stypendium szkolnego w zależności od potrzeb uczniów zamieszkałych na terenie gminy;

3) tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego;

4) tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego w zależności od zdarzenia losowego.

Art. 90g. 1. Szkoła może udzielać stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe.

2. Stypendium za wyniki w nauce może być przyznane uczniowi, który uzyskał wysoką średnią ocen oraz co najmniej dobrą ocenę zachowania w okresie (semestrze) poprzedzającym okres (semestr), w którym przyznaje się to stypendium, a stypendium za osiągnięcia sportowe może być przyznane uczniowi, który uzyskał wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu co najmniej międzyszkolnym oraz co najmniej dobrą ocenę zachowania w okresie (semestrze) poprzedzającym okres (semestr), w którym przyznaje się to stypendium.

2a. Warunek uzyskania co najmniej dobrej oceny zachowania, o którym mowa w ust. 2, nie dotyczy uczniów szkół policealnych oraz szkół dla dorosłych.

3. O przyznanie stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe uczeń może ubiegać się nie wcześniej niż po ukończeniu pierwszego okresu (semestru) nauki w danym typie szkoły, z zastrzeżeniem ust. 4 i 5.

4. Stypendium za wyniki w nauce nie udziela się uczniom klas I-III szkoły podstawowej oraz uczniom klasy IV szkoły podstawowej do ukończenia pierwszego okresu nauki.

5. Stypendium za osiągnięcia sportowe nie udziela się uczniom klas I-III szkoły podstawowej.

6. Dyrektor szkoły powołuje w szkole komisję stypendialną.

7. Średnią ocen, o której mowa w ust. 2, ustala komisja stypendialna, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i samorządu uczniowskiego.

8. Wniosek o przyznanie stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe wychowawca klasy składa do komisji stypendialnej, która przekazuje wniosek wraz ze swoją opinią dyrektorowi szkoły.

9. Stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe jest wypłacane raz w okresie (semestrze).

10. Stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe nie może przekroczyć kwoty stanowiącej dwukrotność kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. Wysokość stypendium ustala dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii komisji stypendialnej i rady pedagogicznej oraz w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę.

11. Stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe przyznaje dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, w ramach środków przyznanych przez organ prowadzący na ten cel w budżecie szkoły.

12. Przepisy ust. 1-3 i 6-11 stosuje się odpowiednio do kolegium pracowników służb społecznych, z tym że wniosek o przyznanie stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe składa słuchacz.

Art. 90h. 1. Stypendium Prezesa Rady Ministrów może być przyznane uczniowi szkoły dla młodzieży, której ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości.

2. Stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznaje się uczniowi, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre.

3. Stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznaje się jednemu uczniowi danej szkoły na okres od września do czerwca w danym roku szkolnym.

4. Stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznaje Prezes Rady Ministrów.

Art. 90i. 1. Stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania może być przyznane uczniowi szkoły publicznej dla młodzieży lub szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej dla młodzieży, uzyskującemu wybitne osiągnięcia edukacyjne, w szczególności:

1) laureatowi międzynarodowej olimpiady lub laureatowi i finaliście olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim lub turnieju;

2) laureatowi konkursu na pracę naukową, organizowanego przez instytucję naukową lub stowarzyszenie naukowe;

3)83) uczniowi szkoły ponadpodstawowej uzyskującemu najwyższe wyniki w nauce według indywidualnego programu lub toku nauki;

4) uczniowi uczestniczącemu w zajęciach w uczelni przewidzianych tokiem studiów na podstawie postanowień regulaminu studiów dotyczących warunków uczestniczenia wybitnie uzdolnionych uczniów w zajęciach przewidzianych tokiem studiów;

5) uczniowi, który uzyskał wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu krajowym lub międzynarodowym.

2. Stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania przyznaje minister właściwy do spraw oświaty i wychowania.

3. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania ogłasza na stronach internetowych właściwego ministerstwa liczbę stypendiów oraz wysokość stypendium w każdym roku szkolnym.

Art. 90j. 1. Stypendium ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego może być przyznane uczniowi szkoły artystycznej prowadzącej kształcenie w zawodzie artystycznym.

2. Stypendium ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego może być przyznane uczniowi, który uzyskał w okresie (semestrze) bardzo dobrą średnią ocen z przedmiotów artystyczno-zawodowych oraz uczniowi - laureatowi międzynarodowego lub krajowego konkursu artystycznego.

3. Stypendium ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego może być przyznane nie wcześniej niż po ukończeniu pierwszego roku nauki w danym typie szkoły artystycznej i nie częściej niż raz w roku.

4. Stypendium ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego przyznaje minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

5. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego ogłasza na stronach internetowych właściwego ministerstwa liczbę stypendiów oraz wysokość stypendium w każdym roku szkolnym.

Art. 90k. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, wysokość stypendium Prezesa Rady Ministrów, a także szczegółowy sposób i tryb przyznawania i wypłacania stypendiów, o których mowa w art. 90c ust. 3 pkt 2-4, uwzględniając udział organów szkoły oraz kuratora oświaty w procesie wyłaniania kandydatów do stypendiów oraz terminy składania wniosków o przyznanie stypendium.

Art. 90l. Osoby fizyczne i osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego, przyznające ze środków własnych uczniom stypendia za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe, na warunkach i w trybie określonych w ustalonym przez siebie regulaminie, mogą ubiegać się o zatwierdzenie tego regulaminu przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

Art. 90m. 1. Świadczenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym przyznaje wójt (burmistrz, prezydent miasta).

2. Rada gminy może upoważnić kierownika ośrodka pomocy społecznej do prowadzenia postępowania w sprawach, o których mowa w ust. 1.

Art. 90n. 1. W sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym wydaje się decyzje administracyjne.

2. Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym są przyznawane na:

1) wniosek rodziców albo pełnoletniego ucznia;

2) wniosek odpowiednio dyrektora szkoły, kolegium pracowników służb społecznych lub ośrodka, o którym mowa w art. 90b ust. 3 pkt 2.

3. Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym mogą być również przyznawane z urzędu.

4. Wniosek o przyznanie świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym zawiera w szczególności:

1) imię i nazwisko ucznia i jego rodziców;

2) miejsce zamieszkania ucznia;

3) dane uzasadniające przyznanie świadczenia pomocy materialnej, w tym zaświadczenie albo oświadczenie o wysokości dochodów, z zastrzeżeniem ust. 5;

4) pożądaną formę świadczenia pomocy materialnej inną niż forma pieniężna.

5. W przypadku ubiegania się o stypendium szkolne dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, zamiast zaświadczenia albo oświadczenia o wysokości dochodów przedkłada się zaświadczenie albo oświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

5a. Oświadczenia, o których mowa w ust. 4 pkt 3 i ust. 5, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

6. Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się do dnia 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych - do dnia 15 października danego roku szkolnego.

7. W uzasadnionych przypadkach, wniosek o przyznanie stypendium szkolnego może być złożony po upływie terminu, o którym mowa w ust. 6.

Art. 90o. 1. Rodzice ucznia otrzymującego stypendium szkolne są obowiązani niezwłocznie powiadomić organ, który przyznał stypendium, o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego.

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do pełnoletniego ucznia.

3. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do dyrektora szkoły, kolegium pracowników służb społecznych lub ośrodka, o którym mowa w art. 90b ust. 3 pkt 2, w przypadku gdy dyrektor poweźmie informację o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego.

4. Stypendium szkolne wstrzymuje się albo cofa w przypadku ustania przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego.

5. Należności z tytułu nienależnie pobranego stypendium szkolnego podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

6. Wysokość należności podlegającej zwrotowi oraz termin zwrotu tej należności ustala się w drodze decyzji administracyjnej.

7. W przypadkach szczególnych, zwłaszcza jeżeli zwrot wydatków na udzielone stypendium szkolne w całości lub w części stanowiłby dla osoby zobowiązanej nadmierne obciążenie lub też niweczyłby skutki udzielanej pomocy, właściwy organ może odstąpić od żądania takiego zwrotu.

Art. 90p. 1. Udzielanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym jest zadaniem własnym gminy.

2. Udzielanie stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe w:

1) publicznych szkołach, kolegiach pracowników służb społecznych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego jest zadaniem własnym tych jednostek;

2) publicznych szkołach prowadzonych przez organy niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz szkołach niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych jest zadaniem organów prowadzących te szkoły.

Art. 90r. 1. Na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym gmina otrzymuje dotację celową z budżetu państwa.

2. Dotacji, o której mowa w ust. 1, udziela minister właściwy do spraw finansów publicznych, na wniosek ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

3. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, po zasięgnięciu opinii reprezentacji jednostek samorządu terytorialnego, określi, w drodze rozporządzenia, terminy przekazywania dotacji, o której mowa w ust. 1, gminom oraz sposób ustalania wysokości tej dotacji, uwzględniając w szczególności:

1) wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w gminie;

2) liczbę dzieci w wieku od 6 do 18 lat, zameldowanych na terenie gminy na pobyt stały;

3) stosunek liczby osób, którym przyznano zasiłek okresowy, o którym mowa w art. 36 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, do liczby osób zameldowanych na terenie gminy na pobyt stały.

4. Na finansowanie zasiłków szkolnych w danej gminie przeznacza się nie więcej niż 5% kwoty dotacji, o której mowa w ust. 1.

Art. 90s. 1. Stypendia za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe są finansowane z dochodów jednostek samorządu terytorialnego, z zastrzeżeniem ust. 4-6.

2. Szkoły publiczne prowadzone przez osoby fizyczne oraz osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego otrzymują środki na przyznanie stypendiów za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe w ramach dotacji, o której mowa w art. 80 ust. 3 i 3ae.

3. Szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych otrzymują środki na przyznanie stypendiów za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe w ramach dotacji, o której mowa w art. 90 ust. 2a i 3.

4. W szkołach publicznych prowadzonych przez właściwych ministrów stypendia za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe są finansowane z budżetu państwa z części, których dysponentami są właściwi ministrowie.

5. Publiczne szkoły artystyczne prowadzone przez osoby fizyczne oraz osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego otrzymują środki na przyznanie stypendiów za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe odpowiednio z budżetu państwa w ramach dotacji, o której mowa w art. 80 ust. 5, lub z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w ramach dotacji, o której mowa w art. 80 ust. 5b.

6. Niepubliczne szkoły artystyczne o uprawnieniach szkół publicznych otrzymują środki na przyznanie stypendiów za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe z budżetu państwa w ramach dotacji, o której mowa w art. 90 ust. 4b i 4c.

7. Stypendium Prezesa Rady Ministrów jest finansowane z budżetu państwa, a stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz stypendium ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego są finansowane z budżetu państwa z części, których dysponentami są odpowiednio minister właściwy do spraw oświaty i wychowania oraz minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

Art. 90sa.302) 1. Uczniom szkół i placówek prowadzonych przez Ministra Obrony Narodowej, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 49 ustawy - Prawo oświatowe, mogą być przyznane świadczenia w postaci bezpłatnego wyżywienia, zakwaterowania, umundurowania i pomocy lekarskiej.

2. Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia, szkoły i placówki, w których uczniowie mogą otrzymać świadczenia, o których mowa w ust. 1, zakres tych świadczeń, a także warunki korzystania z tych świadczeń, uwzględniając specyfikę nauczania w szkołach i placówkach prowadzonych przez Ministra Obrony Narodowej oraz konieczność właściwego zabezpieczenia procesu dydaktycznego.

Art. 90t. 1. Jednostki samorządu terytorialnego mogą tworzyć regionalne lub lokalne programy:

1) wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży;

2) wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży.

2. Na realizację programów, o których mowa w ust. 1, jednostki samorządu terytorialnego przeznaczają środki własne, a także mogą przeznaczać środki publiczne, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych303) (Dz. U. poz. 2104, z późn. zm.304)).

3. Jednostki samorządu terytorialnego mogą tworzyć programy, o których mowa w ust. 1, we współpracy z organizacjami, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

4. W przypadku przyjęcia programów, o których mowa w ust. 1, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego określa szczegółowe warunki udzielania pomocy dzieciom i młodzieży, formy i zakres tej pomocy, w tym stypendia dla uzdolnionych uczniów oraz tryb postępowania w tych sprawach, uwzględniając w szczególności przedsięwzięcia sprzyjające eliminowaniu barier edukacyjnych, a także osoby lub grupy osób uprawnione do pomocy oraz potrzeby edukacyjne na danym obszarze.

Art. 90u. 1. Rada Ministrów może przyjąć rządowy program albo programy mające na celu:

1) wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży oraz innych grup społecznych;

2) wspieranie powstawania i realizacji regionalnych lub lokalnych programów, o których mowa w art. 90t ust. 1 pkt 1, tworzonych przez jednostki samorządu terytorialnego lub organizacje, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;

3) wspieranie powstawania i realizacji regionalnych lub lokalnych programów, o których mowa w art. 90t ust. 1 pkt 2, tworzonych przez jednostki samorządu terytorialnego lub organizacje, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;

4) wspomaganie tworzenia warunków do sprawowania profilaktycznej opieki zdrowotnej nad uczniami;

5) wspomaganie organów prowadzących szkoły lub placówki w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki lub w podnoszeniu poziomu dyscypliny w szkołach lub placówkach;

6) rozwijanie kompetencji, zainteresowań i uzdolnień dzieci i młodzieży oraz innych grup społecznych, w tym wspomaganie organów prowadzących szkoły lub placówki w realizacji przedsięwzięć w tym obszarze;

7) wspieranie przedsięwzięć w zakresie edukacji patriotycznej i obywatelskiej dzieci i młodzieży.

2. Na współfinansowanie programów, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, jest przyznawana dotacja celowa, po zapewnieniu udziału środków własnych jednostki samorządu terytorialnego lub organizacji, o której mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, albo pozyskania przez tę jednostkę lub organizację środków z innych źródeł, na realizację tworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego lub organizację regionalnego lub lokalnego programu.

3. Na współfinansowanie programów, o których mowa w ust. 1, mogą być przeznaczane środki zagraniczne w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. z 2014 r. poz. 1448 i 1856, z 2015 r. poz. 1240, z 2016 r. poz. 1948 oraz z 2017 r. poz. 1566) oraz ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.

4. W przypadku przyjęcia programu albo programów, o których mowa w ust. 1, Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, odpowiednio:

1) szczegółowe warunki udzielania pomocy dzieciom i młodzieży oraz innym grupom społecznym objętym programem, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, formy i zakres tej pomocy oraz tryb postępowania w tych sprawach, uwzględniając w szczególności przedsięwzięcia sprzyjające eliminowaniu barier edukacyjnych, a także osoby i grupy osób uprawnione do pomocy;

2)30) szczegółowe warunki dofinansowania regionalnych lub lokalnych programów, o których mowa w ust. 1 pkt 2, warunki, jakie muszą spełnić te programy, podmioty dokonujące oceny programów oraz udział środków własnych niezbędnych do ubiegania się o udzielenie dofinansowania, a także sposób i tryb wyboru programów, którym zostanie udzielone dofinansowanie, uwzględniając w szczególności potrzeby edukacyjne na danym obszarze, osiągnięcia uczniów, w tym w szczególności wyniki egzaminu ósmoklasisty, egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, a w przypadku ubiegania się o dofinansowanie przez jednostkę samorządu terytorialnego - także udział nakładów na oświatę w budżecie tej jednostki;

3) szczegółowe warunki dofinansowania regionalnych lub lokalnych programów, o których mowa w ust. 1 pkt 3, warunki, jakie muszą spełnić te programy, podmioty dokonujące oceny programów oraz udział środków własnych niezbędnych do ubiegania się o udzielenie dofinansowania, a także sposób i tryb wyboru programów, którym zostanie udzielone dofinansowanie, uwzględniając w szczególności potrzeby i możliwości edukacyjne uczniów, ich osiągnięcia, bazę dydaktyczną niezbędną do realizacji programu, przygotowanie kadry pedagogicznej i warunki materialne uczniów;

4) szczegółowe warunki, formy i tryb wspomagania tworzenia warunków do sprawowania profilaktycznej opieki zdrowotnej nad uczniami, uwzględniając w szczególności tworzenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej dla uczniów;

5) formy i zakres wspierania organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach i placówkach lub podnoszeniu poziomu dyscypliny w szkołach lub placówkach, sposób podziału środków budżetu państwa przyznanych na realizację programu, szczegółowe kryteria i tryb oceny wniosków organów prowadzących o udzielenie wsparcia finansowego oraz zakres informacji, jakie powinien zawierać wniosek organu prowadzącego o udzielenie wsparcia finansowego, uwzględniając w szczególności wymóg skuteczności i efektywności przedsięwzięć podejmowanych w ramach programu;

6) szczegółowe warunki, formy i tryb realizacji przedsięwzięć w zakresie rozwijania kompetencji, zainteresowań i uzdolnień dzieci i młodzieży oraz innych grup społecznych, a także warunki i tryb wspomagania organów prowadzących szkoły lub placówki w realizacji przedsięwzięć w tym obszarze, uwzględniając konieczność rozwijania umiejętności ułatwiających przystosowanie się do zmian zachodzących w życiu społecznym i gospodarczym, możliwość udzielenia wsparcia finansowego organów prowadzących szkoły lub placówki oraz wymóg skuteczności i efektywności wydatkowania środków budżetowych;

7) szczegółowe warunki, formy i tryb wspierania przedsięwzięć w zakresie edukacji patriotycznej i obywatelskiej dzieci i młodzieży, uwzględniając w szczególności pomoc w poznawaniu miejsc pamięci narodowej.

Art. 90v.305) 1. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, w celu realizacji zadań służących wykonaniu programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem", przyjętego na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. poz. 1860), zwanego dalej "Programem", dotyczących pomocy uczennicom w ciąży przez stworzenie im możliwości kontynuowania nauki oraz utworzenia ośrodków koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczych, współdziała z jednostkami samorządu terytorialnego.

2. Na realizację zadań, o których mowa w ust. 1, minister właściwy do spraw oświaty i wychowania może udzielić jednostkom samorządu terytorialnego wsparcia finansowego w formie dotacji celowej.

3. Starosta wskazuje publiczne przedszkole, inną formę wychowania przedszkolnego, szkołę podstawową, w tym specjalną, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy dla dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania, ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy, o którym mowa w art. 2 pkt 7 ustawy - Prawo oświatowe, albo poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną, spełniające warunki określone w przepisach wydanych na podstawie art. 127 ust. 19 pkt 1 ustawy - Prawo oświatowe, które w danym powiecie pełnią funkcję wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego.

4. Do zadań wiodących ośrodków, o których mowa w ust. 3, należy udzielanie kompleksowego wsparcia rodzinom z dziećmi, od chwili wykrycia niepełnosprawności lub zagrożenia niepełnosprawnością do podjęcia nauki w szkole, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci do 3. roku życia, obejmującego w szczególności udzielanie informacji rodzinom, zapewnienie usług specjalistów w zależności od potrzeb dziecka i jego rodziny oraz koordynowanie działań służących wykorzystaniu dostępnych usług, w tym zajęć w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

5. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zdrowia oraz ministrem właściwym do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zadania wiodących ośrodków, o których mowa w ust. 3, uwzględniając koordynacyjny i kompleksowy charakter działań podejmowanych wobec dzieci i ich rodzin.

Rozdział 9

Przepisy szczególne

Art. 91. (uchylony)

Art. 91a. (uchylony)

Art. 92. 1. Uczniowie, z wyjątkiem uczniów szkół dla dorosłych, objęci są świadczeniami profilaktycznej opieki zdrowotnej.

2. Organizację oraz formy profilaktycznej opieki zdrowotnej nad uczniami określają przepisy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym306).

Art. 92a. 1. Ilekroć w art. 92b-92t i art. 96a jest mowa o wypoczynku, należy przez to rozumieć wypoczynek organizowany dla dzieci i młodzieży w celach rekreacyjnych lub regeneracji sił fizycznych i psychicznych, połączony ze szkoleniem lub pogłębianiem wiedzy, rozwijaniem zainteresowań, uzdolnień lub kompetencji społecznych dzieci i młodzieży, trwający nieprzerwanie co najmniej 2 dni, w czasie ferii letnich i zimowych oraz wiosennej i zimowej przerwy świątecznej, w kraju lub za granicą, w szczególności w formie kolonii, półkolonii, zimowiska, obozu i biwaku.

2. Przepisom ustawy nie podlega wypoczynek organizowany dla dzieci własnych lub dzieci znajomych przez rodzinę lub osoby znane rodzicom osobiście.

3. Przez rodzinę, o której mowa w ust. 2, należy rozumieć osoby spokrewnione albo osoby niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące.

Art. 92b. 1. Pierwszeństwo w korzystaniu z wypoczynku finansowanego ze środków pozostających w dyspozycji wojewody mają dzieci:

1) objęte pieczą zastępczą;

2) pochodzące z rodzin żyjących w trudnych warunkach materialnych, w tym:

a) z rodzin wychowujących troje lub więcej dzieci,

b)307) samotnie wychowywane w rozumieniu art. 4 pkt 43 ustawy - Prawo oświatowe;

3) z zaburzeniami somatycznymi potwierdzonymi zaświadczeniem lekarskim i zamieszkujące w środowisku ekologicznie zagrożonym.

2. Przez rodziny żyjące w trudnych warunkach materialnych, o których mowa w ust. 1 pkt 2, należy rozumieć rodziny, w których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego określonego w art. 5 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

3. Przy obliczaniu dochodu na osobę w rodzinie, o którym mowa w ust. 2, bierze się pod uwagę przeciętny miesięczny dochód z 3 miesięcy wybranych spośród ostatnich 6 miesięcy poprzedzających przekazanie przez rodziców uczestnika albo pełnoletniego uczestnika wypoczynku wypełnionej karty kwalifikacyjnej, o którym mowa w art. 92k ust. 4.

Art. 92c. 1. Organizatorami wypoczynku mogą być:

1) szkoły i placówki;

2) przedsiębiorcy wpisani do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych, o którym mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1553);

3) osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, inne niż wymienione w pkt 1 i 2, organizujące wypoczynek w celu:

a) niezarobkowym albo

b) zarobkowym, jeżeli organizowany wypoczynek nie stanowi imprezy turystycznej, o której mowa w art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych.

2. Organizator wypoczynku zapewnia:

1) bezpieczne i higieniczne warunki wypoczynku, w szczególności organizuje wypoczynek w obiekcie lub na terenie spełniającym wymagania ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska oraz warunki higieniczno-sanitarne, określone w przepisach o ochronie przeciwpożarowej, ochronie środowiska i Państwowej Inspekcji Sanitarnej, a w przypadku wypoczynku z udziałem dzieci i młodzieży niepełnosprawnej - organizuje wypoczynek w obiekcie lub na terenie dostosowanym do potrzeb wynikających z rodzaju niepełnosprawności uczestników wypoczynku;

2) kadrę wypoczynku, którą stanowią:

a) kierownik wypoczynku i wychowawcy wypoczynku spełniający warunki, o których mowa w art. 92p ust. 1-6; liczba wychowawców wypoczynku jest odpowiednia do liczby uczestników wypoczynku,

b) w zależności od programu wypoczynku i realizowanych zajęć - trenerzy i instruktorzy sportu, rekreacji, animacji kulturalno-oświatowej, lektorzy języka i inne osoby prowadzące zajęcia podczas wypoczynku, które spełniają następujące warunki:

- mają ukończone 18 lat,

-308) posiadają co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe,

- posiadają wiedzę, doświadczenie i umiejętności niezbędne do realizowanych zajęć;

3) dostęp do opieki medycznej:

a) w ramach świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1938) lub

b) na podstawie umowy zawartej z lekarzem, pielęgniarką lub ratownikiem medycznym;

4) program wypoczynku i zajęcia dostosowane do wieku, zainteresowań i potrzeb uczestników, ich stanu zdrowia, sprawności fizycznej i umiejętności;

5) żywienie zgodne z zasadami higieny żywienia określonymi w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2017 r. poz. 149 i 60);

6) bezpieczne korzystanie z wyznaczonego obszaru wodnego zgodnie z ustawą z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 656 oraz z 2017 r. poz. 1566);

7) bezpieczne przebywanie w górach oraz na zorganizowanych terenach narciarskich zgodnie z ustawą z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich (Dz. U. poz. 1241 oraz z 2013 r. poz. 7).

3. Opinia potwierdzająca spełnianie przez obiekt lub teren wymagań ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w ust. 2 pkt 1, wydana przez właściwego miejscowo komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej, jest ważna przez okres 3 lat od dnia jej wydania, jeżeli warunki ochrony przeciwpożarowej obiektu lub terenu nie uległy zmianie.

4. W przypadku wypoczynku organizowanego za granicą:

1) organizator wypoczynku ma obowiązek zawrzeć umowę ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia na rzecz uczestników wypoczynku, o ile obowiązek zawarcia takiej umowy nie wynika z odrębnych przepisów;

2) co najmniej jedna osoba spośród kadry wypoczynku zna język obcy na poziomie umożliwiającym porozumiewanie się w krajach tranzytowych i kraju docelowym.

Art. 92d. 1. Organizator wypoczynku jest obowiązany zgłosić kuratorowi oświaty właściwemu ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania organizatora wypoczynku zamiar zorganizowania wypoczynku, z zastrzeżeniem art. 92e ust. 1.

2. Organizator wypoczynku posiadający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zgłasza zamiar zorganizowania wypoczynku kuratorowi oświaty właściwemu ze względu na lokalizację wypoczynku.

3. Zamiar zorganizowania wypoczynku zgłasza się w formie zgłoszenia wypoczynku, które zawiera:

1) nazwę lub imię i nazwisko organizatora wypoczynku oraz jego dane teleadresowe: adres siedziby lub adres zamieszkania w przypadku osoby fizycznej, w tym województwo, powiat, gminę, oraz adres do korespondencji, numer telefonu i faksu, adres poczty elektronicznej, a także, jeżeli posiada:

a) numer identyfikacyjny REGON,

b) numer w Krajowym Rejestrze Sądowym,

c) numer identyfikacji podatkowej (NIP),

d) numer zaświadczenia o wpisie do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych, o którym mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych;

2) wskazanie:

a) formy wypoczynku,

b) terminu wypoczynku,

c) adresu wypoczynku, miejsca lokalizacji wypoczynku lub trasy wypoczynku, z podaniem nazwy kraju w przypadku wypoczynku organizowanego za granicą,

d) rodzaju zakwaterowania,

e) liczby uczestników wypoczynku, w tym liczby uczestników ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności wynikającymi z niepełnosprawności, niedostosowania społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem społecznym,

f) numeru telefonu kierownika wypoczynku;

3) ramowy program wypoczynku określający rodzaj zajęć realizowanych podczas wypoczynku;

4) informację o sposobie zapewnienia uczestnikom wypoczynku dostępu do opieki medycznej;

5) imiona i nazwiska oraz funkcje osób wchodzących w skład kadry wypoczynku, a także informację o spełnianiu przez te osoby odpowiednio warunków, o których mowa w art. 92p ust. 1-6 i art. 92c ust. 2 pkt 2 lit. b;

6) oświadczenie organizatora wypoczynku o posiadaniu kopii dokumentów potwierdzających spełnianie przez osoby wchodzące w skład kadry wypoczynku warunków, o których mowa w art. 92p ust. 1-6 i art. 92c ust. 2 pkt 2 lit. b, potwierdzonych przez organizatora wypoczynku za zgodność z oryginałem;

7) w przypadku organizatora wypoczynku, o którym mowa w art. 92c ust. 1 pkt 3 - oświadczenie organizatora wypoczynku, że organizuje wypoczynek w celu odpowiednio niezarobkowym albo zarobkowym i nie podlega obowiązkowi wpisu do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych, o którym mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych;

8) wykaz dokumentów dołączonych do zgłoszenia, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 92t;

9) datę i podpis organizatora wypoczynku.

4. W przypadku stwierdzenia braków lub nieprawidłowości w zgłoszeniu wypoczynku kurator oświaty wzywa niezwłocznie organizatora wypoczynku do ich uzupełnienia lub usunięcia w wyznaczonym terminie.

5. Zgłoszenie wypoczynku uzupełnione lub poprawione w wyznaczonym terminie wywołuje skutki od chwili jego przedstawienia.

6. Jeżeli zgłoszenie wypoczynku spełnia warunki określone w ustawie i przepisach wydanych na podstawie art. 92t, kurator oświaty umieszcza je niezwłocznie w bazie wypoczynku, o której mowa w art. 92h ust. 1, udostępniając do publicznej wiadomości następujące informacje:

1) numer zgłoszenia wypoczynku;

2) datę umieszczenia zgłoszenia wypoczynku w bazie wypoczynku;

3) nazwę lub imię i nazwisko organizatora wypoczynku;

4) dane teleadresowe organizatora wypoczynku, o których mowa w ust. 3 pkt 1;

5) termin wypoczynku;

6) adres wypoczynku, miejsce lokalizacji wypoczynku lub trasę wypoczynku, w tym nazwę kraju w przypadku wypoczynku organizowanego za granicą;

7) liczbę uczestników;

8) ramowy program wypoczynku;

9) sposób zapewnienia uczestnikom wypoczynku dostępu do opieki medycznej;

10) numer zaświadczenia, o którym mowa w ust. 3 pkt 1 lit. d, albo informację o złożeniu oświadczenia, o którym mowa w ust. 3 pkt 7.

7. Wypoczynek może się odbyć wyłącznie po umieszczeniu zgłoszenia wypoczynku w bazie wypoczynku.

8. Jeżeli mimo wezwania, o którym mowa w ust. 4, organizator wypoczynku nie uzupełnił braków lub nie usunął nieprawidłowości stwierdzonych w zgłoszeniu wypoczynku, kurator oświaty, w drodze decyzji administracyjnej, odmawia umieszczenia zgłoszenia wypoczynku w bazie wypoczynku, o której mowa w art. 92h ust. 1.

Art. 92e. 1. Zgłoszeniu, o którym mowa w art. 92d ust. 1, nie podlega zamiar zorganizowania wypoczynku przez szkołę lub placówkę, trwającego do 3 dni.

2. Dyrektor szkoły lub placówki zawiadamia organ prowadzący oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny o zamiarze zorganizowania wypoczynku, o którym mowa w ust. 1, przekazując tym organom kartę wypoczynku, z wyjątkiem listy, o której mowa w ust. 4 pkt 9.

3. Wypoczynek, o którym mowa w ust. 1, może się odbyć wyłącznie po zawiadomieniu organu prowadzącego szkołę lub placówkę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą lub placówką o zamiarze zorganizowania tego wypoczynku.

4. Karta wypoczynku zawiera:

1) nazwę i adres szkoły lub placówki;

2) adres wypoczynku, miejsce lokalizacji wypoczynku lub trasę wypoczynku, w tym nazwę kraju w przypadku wypoczynku organizowanego za granicą;

3) termin wypoczynku;

4) cel i program wypoczynku;

5) środek transportu;

6) imiona i nazwiska kierownika wypoczynku i wychowawców wypoczynku;

7) numer telefonu kierownika wypoczynku;

8) oświadczenie kierownika wypoczynku i wychowawców wypoczynku o zobowiązaniu się do przestrzegania przepisów dotyczących bezpieczeństwa w czasie wypoczynku;

9) listę uczestników wypoczynku, która zawiera następujące dane: imię i nazwisko, datę urodzenia i adres zamieszkania;

10) liczbę uczestników;

11) datę i podpis dyrektora szkoły lub placówki.

Art. 92f. Opłatę za udział uczestnika w wypoczynku ustala organizator wypoczynku.

Art. 92g. Niezwłocznie po umieszczeniu zgłoszenia wypoczynku w bazie wypoczynku, o której mowa w art. 92h ust. 1, kurator oświaty udostępnia z bazy wypoczynku państwowemu inspektorowi sanitarnemu, komendantowi powiatowemu (miejskiemu) Państwowej Straży Pożarnej oraz kuratorowi oświaty, właściwym ze względu na miejsce lokalizacji wypoczynku, wersję elektroniczną zgłoszenia wypoczynku, z tym że informacji o spełnianiu przez osoby wchodzące w skład kadry wypoczynku odpowiednio warunków, o których mowa w art. 92p ust. 1-6 i art. 92c ust. 2 pkt 2 lit. b, oraz oświadczenia, o którym mowa w art. 92d ust. 3 pkt 6, nie ujawnia się państwowemu inspektorowi sanitarnemu i komendantowi powiatowemu (miejskiemu) Państwowej Straży Pożarnej.

Art. 92h. 1. Bazę wypoczynku prowadzi minister właściwy do spraw oświaty i wychowania za pomocą systemu teleinformatycznego.

2. Zgłoszenia wypoczynku usuwa się z bazy wypoczynku:

1) po upływie 30 dni od dnia zakończenia ferii zimowych - w przypadku wypoczynku organizowanego w czasie zimowej przerwy świątecznej i ferii zimowych w danym roku szkolnym;

2) po upływie 30 dni od dnia zakończenia ferii letnich - w przypadku wypoczynku organizowanego w czasie wiosennej przerwy świątecznej i ferii letnich w danym roku szkolnym.

3. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, kurator oświaty, właściwy państwowy inspektor sanitarny i komendant powiatowy (miejski) Państwowej Straży Pożarnej przechowują odpowiednio dane zawarte w bazie wypoczynku, dokumentację dotyczącą zgłoszenia wypoczynku i dokumentację wypoczynku przez okres 5 lat od dnia usunięcia zgłoszenia z bazy wypoczynku.

4. Organizator wypoczynku przechowuje dokumentację dotyczącą zgłoszenia wypoczynku i dokumentację wypoczynku przez okres 5 lat od dnia usunięcia zgłoszenia z bazy wypoczynku.

5. Szkoła lub placówka przechowuje kartę wypoczynku przez okres 5 lat od dnia zakończenia wypoczynku.

Art. 92i. Organizator wypoczynku zawiadamia niezwłocznie kuratora oświaty właściwego ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania organizatora wypoczynku, a w przypadku organizatora wypoczynku posiadającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - kuratora oświaty właściwego ze względu na lokalizację wypoczynku, o zmianach okoliczności objętych zgłoszeniem wypoczynku.

Art. 92j. Organizator wypoczynku informuje rodziców uczestnika albo pełnoletniego uczestnika wypoczynku o warunkach organizacji wypoczynku, w szczególności o terminie, miejscu lub trasie wypoczynku, jego programie i regulaminie.

Art. 92k. 1. Organizator wypoczynku zakłada dla uczestnika wypoczynku kartę kwalifikacyjną, z wyłączeniem wypoczynku, o którym mowa w art. 92e ust. 1.

2. Karta kwalifikacyjna zawiera:

1) informacje dotyczące wypoczynku:

a) formę wypoczynku,

b) termin wypoczynku,

c) adres wypoczynku, miejsce lokalizacji wypoczynku lub trasę wypoczynku, w tym nazwę kraju w przypadku wypoczynku organizowanego za granicą;

2) informacje dotyczące uczestnika wypoczynku:

a) imię (imiona) i nazwisko uczestnika oraz imiona i nazwiska jego rodziców,

b) rok urodzenia,

c) adres zamieszkania, a w przypadku gdy uczestnik jest niepełnoletni - adres zamieszkania jego rodziców lub adres ich pobytu, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania,

d) numer telefonu rodziców lub osoby wskazanej przez pełnoletniego uczestnika,

e) informację o specjalnych potrzebach edukacyjnych uczestnika, w szczególności o potrzebach wynikających z niepełnosprawności, niedostosowania społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem społecznym,

f) istotne dane o stanie zdrowia, rozwoju psychofizycznym i stosowanej diecie uczestnika oraz jego numer PESEL w celu potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej,

g) zgodę rodziców uczestnika albo zgodę pełnoletniego uczestnika na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia uczestnika, zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922);

3) decyzję organizatora wypoczynku o zakwalifikowaniu uczestnika do udziału w wypoczynku;

4) potwierdzenie przez kierownika wypoczynku pobytu uczestnika w miejscu wypoczynku w terminie, o którym mowa w pkt 1 lit. b, albo informację kierownika wypoczynku o skróceniu tego pobytu;

5) informację kierownika wypoczynku o stanie zdrowia uczestnika w czasie trwania wypoczynku oraz o chorobach przebytych w jego trakcie;

6) informacje i spostrzeżenia wychowawcy wypoczynku dotyczące uczestnika wypoczynku.

3. Organizator wypoczynku podaje w karcie kwalifikacyjnej informacje, o których mowa w ust. 2 pkt 1, a następnie przekazuje ją rodzicom uczestnika albo pełnoletniemu uczestnikowi wypoczynku.

4. Rodzice uczestnika albo pełnoletni uczestnik wypoczynku podają w karcie kwalifikacyjnej informacje, o których mowa w ust. 2 pkt 2, a następnie przekazują ją organizatorowi wypoczynku.

Art. 92l. 1. Każda osoba wchodząca w skład kadry wypoczynku, która powzięła wiadomość o wypadku z udziałem uczestnika wypoczynku, niezwłocznie udziela mu pierwszej pomocy i zapewnia opiekę, a w razie potrzeby powiadamia podmioty ustawowo powołane do niesienia pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego.

2. Kierownik wypoczynku lub upoważniony przez niego wychowawca wypoczynku o każdym wypadku podczas wypoczynku zawiadamia niezwłocznie:

1) rodziców uczestnika, który uległ wypadkowi, albo osobę wskazaną przez pełnoletniego uczestnika wypoczynku w karcie kwalifikacyjnej;

2) organizatora wypoczynku;

3) kuratora oświaty właściwego ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania organizatora wypoczynku oraz kuratora oświaty właściwego ze względu na miejsce lokalizacji wypoczynku;

4) organ prowadzący szkołę lub placówkę, dyrektora szkoły lub placówki oraz radę rodziców - w przypadku gdy organizatorem wypoczynku jest szkoła lub placówka;

5) prokuratora - w razie wypadku śmiertelnego, ciężkiego lub zbiorowego;

6) państwowego inspektora sanitarnego - w przypadku zatrucia pokarmowego, do którego doszło na terenie kraju.

3. Miejsce wypadku zabezpiecza się do czasu sporządzenia protokołu powypadkowego.

4. Kierownik wypoczynku albo upoważniony przez niego wychowawca wypoczynku przeprowadza po wypadku postępowanie powypadkowe oraz sporządza protokół powypadkowy, który zawiera:

1) imię, nazwisko i adres zamieszkania uczestnika, który uległ wypadkowi;

2) okoliczności wypadku;

3) działania podjęte w związku z wypadkiem;

4) skutki wypadku;

5) miejscowość lub miejsce i datę sporządzenia protokołu oraz podpis osoby sporządzającej protokół.

5. W postępowaniu powypadkowym może uczestniczyć jako obserwator przedstawiciel kuratora oświaty właściwego ze względu na miejsce lokalizacji wypoczynku, a w przypadku wypoczynku organizowanego przez szkołę lub placówkę - także przedstawiciel organu prowadzącego.

6. Protokół powypadkowy sporządza się w trzech egzemplarzach, po jednym dla rodziców uczestnika, który uległ wypadkowi, albo pełnoletniego uczestnika wypoczynku, który uległ wypadkowi, lub osoby wskazanej przez niego w karcie kwalifikacyjnej, organizatora wypoczynku i kuratora oświaty właściwego ze względu na miejsce lokalizacji wypoczynku.

7. Rodzice uczestnika, który uległ wypadkowi, albo pełnoletni uczestnik, który uległ wypadkowi, lub osoba wskazana przez niego w karcie kwalifikacyjnej mogą zgłosić pisemne zastrzeżenia do ustaleń zawartych w protokole powypadkowym w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania.

8. W przypadku stwierdzenia, że zastrzeżenia do ustaleń zawartych w protokole powypadkowym są zasadne w całości lub w części kierownik wypoczynku albo upoważniony przez niego wychowawca wypoczynku zmienia lub uzupełnia protokół.

9. W przypadku nieuwzględnienia zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole powypadkowym w całości kierownik wypoczynku albo upoważniony przez niego wychowawca wypoczynku pozostawia protokół bez zmian.

10. Kierownik wypoczynku, w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole powypadkowym, informuje na piśmie osoby, o których mowa w ust. 6, o uwzględnieniu w całości lub w części albo nieuwzględnieniu tych zastrzeżeń, wraz z uzasadnieniem.

Art. 92m. 1. Nadzór nad wypoczynkiem organizowanym w kraju sprawuje kurator oświaty właściwy ze względu na miejsce lokalizacji wypoczynku.

2. W ramach nadzoru kurator oświaty zbiera i analizuje informacje o stanie i warunkach realizacji wypoczynku na obszarze województwa, a także, odpowiednio do potrzeb, może:

1) kontrolować wypoczynek w miejscu wypoczynku;

2) żądać wglądu do dokumentacji wypoczynku w miejscu wypoczynku;

3) żądać wglądu do dokumentacji wypoczynku po zakończeniu wypoczynku;

4) występować do organizatora wypoczynku o informacje związane z organizacją i przebiegiem wypoczynku.

3. Kurator oświaty zawiadamia organizatora wypoczynku o zamiarze przeprowadzenia kontroli. Nie zawiadamia się o zamiarze przeprowadzenia kontroli, w przypadku gdy przeprowadzenie kontroli jest uzasadnione bezpośrednim zagrożeniem zdrowia lub życia uczestników wypoczynku, jest wynikiem wcześniej przeprowadzonej kontroli lub następuje z powodu otrzymanych skarg.

4. Kontrolę przeprowadzają osoba lub osoby wyznaczone przez kuratora oświaty, na podstawie okazanego imiennego upoważnienia wydanego przez kuratora oświaty i po okazaniu legitymacji służbowej.

5. Osoba przeprowadzająca kontrolę podlega wyłączeniu z udziału w kontroli, na wniosek lub z urzędu, jeżeli kontrola może dotyczyć jej praw lub obowiązków, praw lub obowiązków jej małżonka, osoby pozostającej z nią faktycznie we wspólnym pożyciu, krewnych lub powinowatych do drugiego stopnia lub osoby związanej z nią z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli. Powody wyłączenia trwają mimo ustania małżeństwa, wspólnego pożycia, przysposobienia, opieki lub kurateli.

6. Przed rozpoczęciem kontroli osoba przeprowadzająca kontrolę składa pisemne oświadczenie o braku lub istnieniu okoliczności uzasadniających wyłączenie z udziału w kontroli.

7. Osoba przeprowadzająca kontrolę podlega wyłączeniu również w przypadku zaistnienia w toku kontroli okoliczności mogących wywołać uzasadnione wątpliwości co do jej bezstronności.

8. O wyłączeniu, o którym mowa w ust. 5 i 7, decyduje kurator oświaty.

9. Osobie przeprowadzającej kontrolę przysługuje prawo wstępu do wszystkich obiektów i urządzeń związanych z wypoczynkiem, wglądu do dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia kontroli, sporządzania jej kopii oraz żądania udzielenia ustnych lub pisemnych wyjaśnień.

10. Czynności kontrolnych dokonuje się w obecności organizatora wypoczynku lub kierownika wypoczynku albo osoby upoważnionej. Organizator wypoczynku oraz osoby wchodzące w skład kadry wypoczynku są obowiązani udzielać osobie przeprowadzającej kontrolę wszelkich potrzebnych informacji oraz zapewnić jej warunki sprawnego przeprowadzenia kontroli.

11. Osoba przeprowadzająca kontrolę sporządza protokół kontroli, który zawiera:

1) nazwę lub imię i nazwisko organizatora wypoczynku oraz jego adres siedziby lub adres zamieszkania;

2) imię i nazwisko kierownika wypoczynku oraz jego adres zamieszkania;

3) numer zgłoszenia wypoczynku umieszczonego w bazie wypoczynku;

4) imię, nazwisko i stanowisko służbowe osoby przeprowadzającej kontrolę;

5) datę rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych;

6) miejsce kontroli;

7) zakres kontroli;

8) opis ustalonego stanu faktycznego;

9) zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości;

10) imiona, nazwiska i funkcje osób odpowiedzialnych za nieprawidłowości;

11) pouczenie o prawie, sposobie i terminie zgłoszenia zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole kontroli i o prawie do odmowy podpisania protokołu.

12. Protokół kontroli podpisuje osoba przeprowadzająca kontrolę oraz organizator wypoczynku lub kierownik wypoczynku albo osoba upoważniona. W przypadku odmowy podpisania protokołu przez organizatora wypoczynku lub kierownika wypoczynku albo osobę upoważnioną osoba przeprowadzająca kontrolę umieszcza w protokole informację o tym fakcie.

13. Organizator wypoczynku lub kierownik wypoczynku albo osoba upoważniona ma prawo zgłosić pisemne umotywowane zastrzeżenia do ustaleń zawartych w protokole kontroli w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania.

14. Kurator oświaty, w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole kontroli, informuje na piśmie osoby, o których mowa w ust. 13, o uwzględnieniu w całości lub w części albo nieuwzględnieniu tych zastrzeżeń, wraz z uzasadnieniem.

15. W przypadku stwierdzenia, że zastrzeżenia do ustaleń zawartych w protokole kontroli są zasadne w całości lub w części osoba przeprowadzająca kontrolę zmienia lub uzupełnia protokół kontroli.

16. W przypadku nieuwzględnienia w całości zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole kontroli osoba przeprowadzająca kontrolę pozostawia protokół kontroli bez zmian.

Art. 92n. 1. W razie stwierdzenia, że wypoczynek jest prowadzony niezgodnie z prawem lub danymi zawartymi w zgłoszeniu wypoczynku, kurator oświaty właściwy ze względu na miejsce lokalizacji wypoczynku, z urzędu albo na wniosek właściwego państwowego inspektora sanitarnego lub komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej:

1) nakazuje organizatorowi wypoczynku usunięcie w wyznaczonym terminie stwierdzonych nieprawidłowości, pod rygorem zakończenia prowadzenia wypoczynku;

2) nakazuje organizatorowi wypoczynku natychmiastowe przeniesienie uczestników wypoczynku do innego obiektu, spełniającego warunki, o których mowa w art. 92c ust. 2 pkt 1, jeżeli nieprawidłowości powodują bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia uczestników wypoczynku, pod rygorem zakończenia prowadzenia wypoczynku.

2. W przypadku:

1) niemożności usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości, o których mowa w ust. 1 pkt 1,

2) niewykonania nakazu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lub 2

- kurator oświaty właściwy ze względu na miejsce lokalizacji wypoczynku zarządza, w drodze decyzji administracyjnej, zakończenie prowadzenia wypoczynku przez organizatora wypoczynku oraz nakazuje organizatorowi wypoczynku niezwłoczne zorganizowanie powrotu uczestników wypoczynku do miejsca zamieszkania.

3. Decyzji, o której mowa w ust. 2, nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności.

4. Kurator oświaty właściwy ze względu na miejsce lokalizacji wypoczynku zawiadamia niezwłocznie kuratora oświaty właściwego ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania organizatora wypoczynku o wydaniu decyzji, o której mowa w ust. 2, i przekazuje kopię tej decyzji.

5. Właściwy państwowy inspektor sanitarny i komendant powiatowy (miejski) Państwowej Straży Pożarnej są obowiązani niezwłocznie zawiadomić kuratora oświaty właściwego ze względu na miejsce lokalizacji wypoczynku o stwierdzonych okolicznościach uzasadniających zakończenie prowadzenia wypoczynku.

6. Informację o wydaniu decyzji, o której mowa w ust. 2, lub o stwierdzeniu okoliczności, o których mowa w ust. 5, kurator oświaty właściwy ze względu na miejsce lokalizacji wypoczynku zamieszcza niezwłocznie w bazie wypoczynku, o której mowa w art. 92h ust. 1, a informację o terminie zakończenia prowadzenia wypoczynku udostępnia w bazie wypoczynku do publicznej wiadomości.

Art. 92o. 1. Nadzór nad wypoczynkiem organizowanym za granicą sprawuje kurator oświaty właściwy ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania organizatora wypoczynku.

2. W ramach nadzoru kurator oświaty zbiera i analizuje informacje o stanie i warunkach realizacji wypoczynku za granicą, może żądać od organizatora wypoczynku dokumentacji wypoczynku oraz dodatkowych informacji związanych z organizacją i przebiegiem wypoczynku, w tym także po jego zakończeniu.

Art. 92p. 1. Kierownikiem wypoczynku może być osoba, która:

1) nie była karana za umyślne przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu, przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności, przestępstwo przeciwko rodzinie i opiece, z wyjątkiem przestępstwa określonego w art. 209 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny, przestępstwo określone w rozdziale 7 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii albo wobec której nie orzeczono zakazu prowadzenia działalności związanej z wychowywaniem, leczeniem, edukacją małoletnich lub opieką nad nimi lub zakazu przebywania w określonych środowiskach lub miejscach, kontaktowania się z określonymi osobami, zbliżania się do określonych osób lub opuszczania określonego miejsca pobytu bez zgody sądu;

2) ukończyła 18 lat;

3)309) posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe;

4) ukończyła kurs na kierownika wypoczynku;

5) posiada co najmniej trzyletnie doświadczenie w wykonywaniu zadań dydaktyczno-wychowawczych lub opiekuńczo-wychowawczych, uzyskane w okresie ostatnich 15 lat.

2. Wychowawcą wypoczynku może być osoba, która:

1) spełnia warunki, o których mowa w ust. 1 pkt 1-3;

2) ukończyła kurs na wychowawcę wypoczynku.

3. Warunek, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, nie dotyczy instruktorów harcerskich w stopniu co najmniej przewodnika lub równoważnym nadanym w organizacji harcerskiej funkcjonującej w Rzeczypospolitej Polskiej albo w stopniu równoważnym nadanym w organizacji harcerskiej funkcjonującej w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej, pełniących funkcję kierownika wypoczynku lub wychowawcy wypoczynku w formach wypoczynku organizowanych przez organizacje harcerskie.

4. Warunek, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, nie dotyczy osób zajmujących stanowiska kierownicze w szkołach lub placówkach oraz instruktorów harcerskich w stopniu co najmniej podharcmistrza lub równoważnym nadanym w organizacji harcerskiej funkcjonującej w Rzeczypospolitej Polskiej albo w stopniu równoważnym nadanym w organizacji harcerskiej funkcjonującej w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej.

5. Warunek, o którym mowa w ust. 1 pkt 5, nie dotyczy nauczycieli oraz instruktorów harcerskich w stopniu co najmniej podharcmistrza lub równoważnym nadanym w organizacji harcerskiej funkcjonującej w Rzeczypospolitej Polskiej albo w stopniu równoważnym nadanym w organizacji harcerskiej funkcjonującej w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej.

6. Warunek, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, nie dotyczy nauczycieli, osób pracujących z dziećmi w placówkach wsparcia dziennego lub placówkach opiekuńczo-wychowawczych, które posiadają wykształcenie określone w art. 26 ust. 1 pkt 1 lit. a lub w art. 98 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2017 r. poz. 697 i 1292), oraz instruktorów harcerskich w stopniu co najmniej przewodnika lub równoważnym nadanym w organizacji harcerskiej funkcjonującej w Rzeczypospolitej Polskiej albo w stopniu równoważnym nadanym w organizacji harcerskiej funkcjonującej w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej.

7. Równoważność stopnia, o którym mowa w ust. 3-6, stwierdza kurator oświaty właściwy ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania organizatora wypoczynku, w drodze decyzji administracyjnej. Kurator oświaty może zasięgnąć opinii organizacji harcerskiej funkcjonującej w Rzeczypospolitej Polskiej lub zwrócić się do organizatora wypoczynku o przedstawienie dokumentów niezbędnych do ustalenia równoważności stopnia.

8. W celu potwierdzenia spełniania warunku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1:

1) kandydat na kierownika lub wychowawcę wypoczynku jest obowiązany przedstawić organizatorowi wypoczynku informację z Krajowego Rejestru Karnego; informacja ta zachowuje ważność przez okres 12 miesięcy od dnia jej wydania;

2) kandydat na kierownika lub wychowawcę wypoczynku, który jest jednocześnie zatrudniony na podstawie przepisów, które przewidują warunek niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie, składa w formie pisemnej oświadczenie o niekaralności za przestępstwa, o których mowa w ust. 1 pkt 1.

Art. 92q. 1. Kurs na kierownika wypoczynku i kurs na wychowawcę wypoczynku mogą być prowadzone przez:

1) publiczne i niepubliczne placówki doskonalenia nauczycieli;

2) publiczne i niepubliczne placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego oraz ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego;

3) osoby prawne, osoby fizyczne oraz instytucje rynku pracy, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, prowadzące działalność edukacyjno-szkoleniową.

2. Prowadzenie kursu na kierownika wypoczynku i kursu na wychowawcę wypoczynku przez podmioty, o których mowa w ust. 1 pkt 3, wymaga zgody kuratora oświaty właściwego ze względu na miejsce prowadzenia kursów.

3. Zgoda jest wydawana na czas określony, nie dłuższy jednak niż rok.

4. Zgoda jest wydawana organizatorowi, który zapewni:

1) bazę dydaktyczną umożliwiającą realizację programu kursów;

2) kadrę posiadającą przygotowanie zapewniające realizację programu kursu;

3) program kursu zgodny z programem określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 92t.

5. Wniosek o udzielenie zgody zawiera:

1) nazwę lub imię i nazwisko organizatora kursu;

2) adres siedziby lub adres zamieszkania organizatora kursu;

3) rodzaj planowanych kursów;

4) liczbę planowanych kursów, z wyszczególnieniem liczby kursów na kierownika wypoczynku i kursów na wychowawcę wypoczynku;

5) adres miejsca prowadzenia kursów;

6) planowane terminy przeprowadzenia kursów;

7) planowany harmonogram kursów zawierający wykaz dni, w których mają się odbywać zajęcia, oraz czas trwania poszczególnych zajęć;

8) informację o bazie dydaktycznej umożliwiającej realizację kursów;

9) datę i podpis organizatora kursu.

6. Do wniosku dołącza się:

1) wykaz kadry prowadzącej zajęcia zawierający imię, nazwisko i rodzaj prowadzonych zajęć oraz kopie dokumentów potwierdzających posiadane przez nią przygotowanie, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 92t;

2) programy kursów;

3) kopię dokumentu określającego status prawny organizatora kursów.

7. Wniosek składa się nie później niż na 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia kursów.

8. Odmowa wydania zgody następuje w drodze decyzji administracyjnej.

Art. 92r. 1. Kurs na kierownika wypoczynku i kurs na wychowawcę wypoczynku kończą się egzaminem sprawdzającym wiedzę i umiejętności uczestnika kursu.

2. Uczestnik kursu po zdaniu egzaminu sprawdzającego wiedzę i umiejętności otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu na kierownika wypoczynku albo wychowawcę wypoczynku wydane przez organizatora kursu.

3. Organizator kursu prowadzi ewidencję wydanych zaświadczeń, która zawiera:

1) numer ewidencyjny zaświadczenia;

2) rok wydania zaświadczenia;

3) imię, nazwisko i datę urodzenia uczestnika kursu;

4) rodzaj ukończonego kursu;

5) numer zgody kuratora oświaty na prowadzenie kursu.

4. Organizator kursu nie później niż w terminie 30 dni od upływu okresu, na jaki została wydana zgoda na prowadzenie kursów, przekazuje kuratorowi oświaty informację o liczbie wydanych zaświadczeń oraz liczbie osób, które nie zdały egzaminu sprawdzającego wiedzę i umiejętności uczestnika kursu.

Art. 92s. 1. Kurator oświaty właściwy ze względu na miejsce prowadzenia kursu na kierownika wypoczynku lub wychowawcę wypoczynku sprawuje nadzór nad prowadzeniem kursu.

2. Kurator oświaty w ramach nadzoru może kontrolować prowadzenie kursu w miejscu jego organizacji, żądać dokumentacji kursu oraz występować do organizatora kursu o informacje związane z organizacją i przebiegiem kursu.

3. Kurator oświaty zawiadamia organizatora kursu o zamiarze przeprowadzenia kontroli nie później niż 7 dni przed dniem rozpoczęcia kontroli.

4. Kontrolę przeprowadzają osoba lub osoby wyznaczone przez kuratora oświaty, na podstawie okazanego imiennego upoważnienia wydanego przez kuratora oświaty i po okazaniu legitymacji służbowej.

5. Osoba przeprowadzająca kontrolę podlega wyłączeniu z udziału w kontroli, na wniosek lub z urzędu, jeżeli kontrola może dotyczyć jej praw lub obowiązków, praw lub obowiązków jej małżonka, osoby pozostającej z nią faktycznie we wspólnym pożyciu, krewnych lub powinowatych do drugiego stopnia lub osoby związanej z nią z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli. Powody wyłączenia trwają mimo ustania małżeństwa, wspólnego pożycia, przysposobienia, opieki lub kurateli.

6. Przed rozpoczęciem kontroli osoba przeprowadzająca kontrolę składa pisemne oświadczenie o braku lub istnieniu okoliczności uzasadniających wyłączenie z udziału w kontroli.

7. Osoba przeprowadzająca kontrolę podlega wyłączeniu również w przypadku zaistnienia w toku kontroli okoliczności mogących wywołać uzasadnione wątpliwości co do jej bezstronności.

8. O wyłączeniu, o którym mowa w ust. 5 i 7, decyduje kurator oświaty.

9. Osobie przeprowadzającej kontrolę przysługuje prawo wstępu do pomieszczeń, w których prowadzony jest kurs, wglądu do dokumentacji dotyczącej kursu, sporządzania jej kopii oraz żądania udzielenia ustnych lub pisemnych wyjaśnień.

10. Czynności kontrolnych dokonuje się w obecności organizatora kursu lub osoby przez niego upoważnionej. Organizator kursu oraz osoby prowadzące zajęcia są obowiązane udzielać osobie przeprowadzającej kontrolę wszelkich potrzebnych informacji oraz zapewnić jej warunki sprawnego przeprowadzenia kontroli.

11. Osoba przeprowadzająca kontrolę sporządza protokół kontroli, który zawiera:

1) nazwę lub imię i nazwisko organizatora kursu oraz jego adres siedziby lub adres zamieszkania;

2) imię, nazwisko i stanowisko służbowe osoby przeprowadzającej kontrolę;

3) datę rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych;

4) miejsce kontroli;

5) zakres kontroli;

6) opis ustalonego stanu faktycznego;

7) zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości;

8) imiona, nazwiska i funkcje osób odpowiedzialnych za nieprawidłowości;

9) pouczenie o prawie, sposobie i terminie zgłoszenia zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole kontroli i o prawie do odmowy podpisania tego protokołu.

12. Protokół kontroli podpisuje osoba przeprowadzająca kontrolę i organizator kursu lub osoba przez niego upoważniona. W przypadku odmowy podpisania protokołu przez organizatora kursu lub osobę przez niego upoważnioną osoba przeprowadzająca kontrolę umieszcza w protokole informację o tym fakcie.

13. Organizator kursu albo osoba przez niego upoważniona ma prawo zgłosić pisemne umotywowane zastrzeżenia do ustaleń zawartych w protokole kontroli w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania.

14. Kurator oświaty, w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole kontroli, informuje na piśmie osobę, o której mowa w ust. 13, o uwzględnieniu w całości lub w części albo nieuwzględnieniu tych zastrzeżeń, wraz z uzasadnieniem.

15. W przypadku stwierdzenia, że zastrzeżenia do ustaleń zawartych w protokole kontroli są zasadne w całości lub w części osoba przeprowadzająca kontrolę zmienia lub uzupełnia protokół kontroli.

16. W przypadku nieuwzględnienia w całości zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole kontroli osoba przeprowadzająca kontrolę pozostawia protokół kontroli bez zmian.

17. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w prowadzeniu kursu, w tym prowadzenia kursu niezgodnie z warunkami, o których mowa w art. 92q ust. 4, kurator oświaty nakazuje ich usunięcie w wyznaczonym terminie lub cofa wydaną zgodę.

18. Cofnięcie zgody następuje w drodze decyzji administracyjnej.

Art. 92t. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia:

1) termin złożenia zgłoszenia wypoczynku, o którym mowa w art. 92d ust. 1, jego formę, dokumenty dołączane do zgłoszenia oraz wzór tego zgłoszenia, mając na uwadze potrzebę prawidłowego realizowania przez kuratora oświaty obowiązków związanych z umieszczeniem zgłoszenia wypoczynku w bazie wypoczynku;

2) termin przekazania karty wypoczynku, o której mowa w art. 92e ust. 2, oraz wzór tej karty, mając na uwadze potrzebę uzyskania pełnych informacji o organizowanym wypoczynku;

3) liczbę uczestników wypoczynku w grupie pozostających pod opieką jednego wychowawcy, mając na uwadze konieczność zapewnienia właściwej opieki i bezpieczeństwa dzieciom i młodzieży, w tym ze względu na ich wiek lub specjalne potrzeby edukacyjne;

4) obowiązki kierownika wypoczynku i wychowawcy wypoczynku, w tym obowiązek prowadzenia przez wychowawcę dziennika zajęć realizowanych podczas wypoczynku, oraz wzór tego dziennika, biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia dzieciom i młodzieży bezpiecznego wypoczynku i właściwej opieki wychowawczej oraz prawidłowego dokumentowania przebiegu wypoczynku;

5) obowiązki kierownika wypoczynku i wychowawcy wypoczynku organizowanego przez szkołę i placówkę, o którym mowa w art. 92e ust. 1, biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia dzieciom i młodzieży bezpiecznego wypoczynku i właściwej opieki wychowawczej oraz charakter i specyfikę tego wypoczynku;

6) program kursów na kierownika wypoczynku albo wychowawcę wypoczynku, w tym formę i wymiar zajęć, z uwzględnieniem w programach kursów treści z zakresu specjalnych potrzeb edukacyjnych dzieci i młodzieży;

7) wzór karty kwalifikacyjnej, o której mowa w art. 92k ust. 1, mając na uwadze potrzebę zebrania niezbęd