| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY1)

z dnia 10 października 2019 r.

w sprawie wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla lotnisk, którym przyznano zwolnienie ze stosowania przepisów Unii Europejskiej, oraz lotnisk dla śmigłowców, o których mowa w przepisach Unii Europejskiej

Na podstawie art. 59a ust. 5 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (Dz. U. z 2019 r. poz. 1580 i 1495) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa wymagania techniczne i eksploatacyjne dla lotnisk użytku publicznego:

1) którym przyznano zwolnienie, o którym mowa w art. 2 ust. 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1139 z dnia 4 lipca 2018 r. w sprawie wspólnych zasad w dziedzinie lotnictwa cywilnego i utworzenia Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Lotniczego oraz zmieniającego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 2111/2005, (WE) nr 1008/2008, (UE) nr 996/2010, (UE) nr 376/2014 i dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/30/UE i 2014/53/UE, a także uchylającego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 552/2004 i (WE) nr 216/2008 i rozporządzenie Rady (EWG) nr 3922/91 (Dz. Urz. UE L 212 z 22.08.2018, str. 1);

2) dla śmigłowców, o których mowa w art. 2 ust. 1 lit. e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1139 z dnia 4 lipca 2018 r. w sprawie wspólnych zasad w dziedzinie lotnictwa cywilnego i utworzenia Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Lotniczego oraz zmieniającego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 2111/2005, (WE) nr 1008/2008, (UE) nr 996/2010, (UE) nr 376/2014 i dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/30/UE i 2014/53/UE, a także uchylającego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 552/2004 i (WE) nr 216/2008 i rozporządzenie Rady (EWG) nr 3922/91.

§ 2. [Definicje]

Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) autonomicznym systemie ostrzegania o wtargnięciu na drogę startową – ARIWS (Autonomous runway incursion warning system), drodze startowej, liczbie klasyfikacyjnej nawierzchni – PCN (Pavement classification number), liczbie klasyfikacyjnej statku powietrznego – ACN (Aircraft classification number), nośności nawierzchni sztucznej pola ruchu naziemnego, pasie drogi startowej, powierzchni podejścia, powierzchni podejścia wewnętrznej, powierzchni przejściowej, powierzchni przejściowej wewnętrznej, powierzchni przerwanego lądowania, powierzchni wznoszenia, strefie bezpieczeństwa końca drogi startowej – RESA (Runway end safety area) i światłach stanu drogi startowej – RWSL (Runway status lights) – należy przyjmować ich znaczenie zgodnie z przepisami Załącznika 14 tom I;

2) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze;

3) Załączniku 14 tom I – należy przez to rozumieć Załącznik 14 „Lotniska” tom I „Projektowanie i eksploatacja lotnisk” do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, sporządzonej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r. (Dz. U. z 1959 r. poz. 212 i 214, z późn. zm.2)), ogłoszony w załączniku do obwieszczenia nr 3 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 11 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia tekstu Załącznika 14, tomu I do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, sporządzonej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r. (Dz. Urz. ULC poz. 4) (w brzmieniu z dnia 11 stycznia 2019 r.);

4) Załączniku 14 tom II – należy przez to rozumieć Załącznik 14 „Lotniska” tom II „Lotniska dla śmigłowców” do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, sporządzonej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r., ogłoszony w załączniku do obwieszczenia nr 4 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 11 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia tekstu Załącznika 14, tomu II do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, sporządzonej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r. (Dz. Urz. ULC poz. 5) (w brzmieniu z dnia 11 stycznia 2019 r.).

§ 3. [Kompetencje i obowiązki właściwej władzy]

Kompetencje i obowiązki „właściwej władzy”, o której mowa w przepisach Załącznika 14 tom I lub Załącznika 14 tom II, wskazanych w niniejszym rozporządzeniu, pełni Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

Rozdział 2

Wymagania dla lotniska, któremu przyznano zwolnienie ze stosowania przepisów Unii Europejskiej

§ 4. [Wymagania techniczne i eksploatacyjne dla lotniska]

Dla lotniska, o którym mowa w § 1 pkt 1, wymagania techniczne i eksploatacyjne, z zastrzeżeniem § 5–12, określają normy i zalecane metody postępowania, o których mowa w Załączniku 14 tom I w:

1) rozdziale 1 „Wymagania ogólne”, z wyłączeniem pkt 1.2.1, 1.2.2 i 1.4;

2) rozdziale 2 „Dane dotyczące lotniska”, z wyłączeniem pkt 2.1.2, 2.1.3, 2.9.4, 2.9.10, 2.10 i 2.11;

3) rozdziale 3 „Charakterystyki fizyczne”, z wyłączeniem pkt 3.5.3 w zakresie możliwości zmniejszania długości strefy bezpieczeństwa końca drogi startowej – RESA (Runway end safety area), jeżeli został zainstalowany system zatrzymywania samolotów, i pkt 3.5.4;

4) rozdziale 5 „Pomoce wzrokowe dla nawigacji”, z wyłączeniem pkt 5.1.4, 5.2.2.2, 5.2.4.3, 5.3.1.2, 5.3.3, 5.3.5.2 lit. a, 5.3.7, 5.3.12.2, 5.3.12.4, 5.3.17.2, 5.3.30, 5.4.5, 5.5.2 i 5.5.6;

5) rozdziale 7 „Pomoce wzrokowe do oznakowania stref o ograniczonym użytkowaniu”;

6) rozdziale 8 „Systemy elektryczne”, z wyłączeniem pkt 8.3.1;

7) rozdziale 9 „Lotniskowe służby operacyjne, wyposażenie i instalacje”, z wyłączeniem pkt 9.1–9.7, 9.8.7 i 9.8.8;

8) rozdziale 10 „Obsługa techniczna lotniska”, z wyłączeniem pkt 10.5.13;

9) dodatku 1 „Kolory naziemnych świateł lotniczych, oznakowania poziomego, znaków pionowych i tablic”;

10) dodatku 2 „Charakterystyki naziemnych świateł lotniczych”;

11) dodatku 3 „Oznakowanie poziome informacyjne i nakazu”;

12) dodatku 4 „Wymagania dotyczące projektowania znaków pionowych dla dróg kołowania”.

§ 5. [Wykonywanie operacji lotniczych na lotnisku]

1. Wykonywanie operacji lotniczych na lotnisku, o którym mowa w § 1 pkt 1, przez statki powietrzne, których liczba klasyfikacyjna statku powietrznego – ACN (Aircraft classification number) jest większa od liczby klasyfikacyjnej nawierzchni – PCN (Pavement classification number) ustalonej dla danej drogi startowej, jest dopuszczalne pod warunkiem określenia przez zarządzającego lotniskiem w instrukcji operacyjnej lotniska, o której mowa w art. 69 ust. 1 ustawy, metod i kryteriów, o których mowa w rozdziale 2 „Dane dotyczące lotniska” pkt 2.6.7 Załącznika 14 tom I, pozwalających na kontrolę użytkowania nawierzchni dla danego typu operacji lotniczej.

2. Metody i kryteria, o których mowa w ust. 1, określa się zgodnie z wymaganiami sekcji 20 załącznika A do Załącznika 14 tom I.

3. Wyniki badań i pomiarów nośności nawierzchni sztucznej pola ruchu naziemnego są przez zarządzającego lotniskiem, o którym mowa w § 1 pkt 1, zamieszczane w instrukcji operacyjnej lotniska, o której mowa w art. 69 ust. 1 ustawy, i przekazywane w celu publikacji w Zintegrowanym Pakiecie Informacji Lotniczych, o którym mowa w art. 121 ust. 3 ustawy.

4. Wyniki wykonywanych prac remontowych i konserwacyjnych oraz okresowych kontroli stanu nawierzchni sztucznej pola ruchu naziemnego są przez zarządzającego lotniskiem, o którym mowa w § 1 pkt 1, zamieszczane w książce obiektu budowlanego, o której mowa w art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, 1309, 1524, 1696, 1712 i 1815).

§ 6. [Minimalny współczynnik tarcia]

Minimalny współczynnik tarcia, o którym mowa w rozdziale 2 „Dane dotyczące lotniska” pkt 2.9.7, w rozdziale 3 „Charakterystyki fizyczne” pkt 3.1.23 i w rozdziale 10 „Obsługa techniczna lotniska” pkt 10.2.3 i 10.2.5 Załącznika 14 tom I, określa się zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia.

§ 7. [Pomoce wzrokowe dla nawigacji]

1. Wymagania określone w rozdziale 5 „Pomoce wzrokowe dla nawigacji” pkt 5.1.4, 5.3.3 i 5.4.5 Załącznika 14 tom I stosuje się do lotniska, na którym nie jest zapewniana służba ruchu lotniczego.

2. Wiązka światła, o której mowa w rozdziale 5 „Pomoce wzrokowe dla nawigacji” pkt 5.3.3.7 i 5.3.3.11 Załącznika 14 tom I, w płaszczyźnie pionowej powinna zawierać się od kąta wzniesienia nie większego niż 1° do kąta wzniesienia wystarczającego do prowadzenia statku powietrznego na maksymalnej wysokości, dla jakiej jest przewidziana dana latarnia.

§ 8. [Operacje lotnicze przy widzialności wzdłuż drogi startowej poniżej 550 m]

Wymagania określone w rozdziale 5 „Pomoce wzrokowe dla nawigacji” pkt 5.3.17.2 Załącznika 14 tom I dotyczące świateł linii środkowej drogi kołowania stosuje się do lotniska, na którym są wykonywane operacje lotnicze przy widzialności wzdłuż drogi startowej poniżej 550 m.

§ 9. [Światła stanu drogi startowej]

Wymagania określone w rozdziale 5 „Pomoce wzrokowe dla nawigacji” pkt 5.3.30 Załącznika 14 tom I stosuje się do lotniska, na którym zainstalowano światła stanu drogi startowej – RWSL (Runway status lights).

§ 10. [Światła przeszkodowe]

Światła przeszkodowe, o których mowa w rozdziale 8 „Systemy elektryczne” pkt 8.1.10 lit. b Załącznika 14 tom I, zlokalizowane:

1) w pasie drogi startowej, w strefie bezpieczeństwa końca drogi startowej – RESA (Runway end safety area), w obszarze zabezpieczenia wydłużonego startu,

2) na przeszkodach lotniczych w zasięgu powierzchni ograniczających przeszkody: powierzchni podejścia, powierzchni podejścia wewnętrznej, powierzchni przejściowej, powierzchni przejściowej wewnętrznej, powierzchni przerwanego lądowania oraz powierzchni wznoszenia

– powinny mieć zapewnione rezerwowe źródło zasilania.

§ 11. [Systemy elektryczne]

1. Wymagania określone w rozdziale 8 „Systemy elektryczne” pkt 8.3.1 Załącznika 14 tom I dotyczące systemu monitorowania sprawności systemów świetlnych stosuje się do lotniska, na którym są wykonywane operacje lotnicze przy widzialności wzdłuż drogi startowej poniżej 550 m.

2. Minimalne poziomy niezawodności systemów świetlnych, o których mowa w rozdziale 8 „Systemy elektryczne” pkt 8.3.5 Załącznika 14 tom I, dla poszczególnych elementów tych systemów są określone w rozdziale 10 „Obsługa techniczna lotniska” pkt 10.5.7–10.5.11 Załącznika 14 tom I.

§ 12. [Lotniskowe służby operacyjne, wyposażenie i instalacje]

Wymagania określone w rozdziale 9 „Lotniskowe służby operacyjne, wyposażenie i instalacje” pkt 9.12 Załącznika 14 tom I stosuje się do lotniska, na którym zainstalowano autonomiczny system ostrzegania o wtargnięciu na drogę startową – ARIWS (Autonomous runway incursion warning system).

Rozdział 3

Wymagania dla lotniska dla śmigłowców

§ 13. [Wymagania dla lotniska dla śmigłowców]

Dla lotniska, o którym mowa w § 1 pkt 2, wymagania techniczne i eksploatacyjne określają normy i zalecane metody postępowania, o których mowa w Załączniku 14 tom II w:

1) rozdziale 1 „Wymagania ogólne”, z wyłączeniem pkt 1.2.1;

2) rozdziale 2 „Dane lotniska dla śmigłowców”;

3) rozdziale 3 „Charakterystyki fizyczne”;

4) rozdziale 5 „Pomoce wzrokowe”, z wyłączeniem pkt 5.3.12 i 5.3.13;

5) dodatku 1 „Międzynarodowe normy i zalecane metody postępowania dla przyrządowych lotnisk dla śmigłowców z podejściem nieprecyzyjnym i/lub precyzyjnym oraz odlotami według wskazań przyrządów”, z wyłączeniem pkt 4.

Rozdział 4

Przepisy przejściowe i przepis końcowy

§ 14. [Przepis przejściowy]

1. Do postępowań o wydanie, zmianę, przedłużenie albo wznowienie ważności certyfikatu dla lotniska użytku publicznego, któremu przyznano zwolnienie, o którym mowa w art. 2 ust. 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1139 z dnia 4 lipca 2018 r. w sprawie wspólnych zasad w dziedzinie lotnictwa cywilnego i utworzenia Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Lotniczego oraz zmieniającego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 2111/2005, (WE) nr 1008/2008, (UE) nr 996/2010, (UE) nr 376/2014 i dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/30/UE i 2014/53/UE, a także uchylającego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 552/2004 i (WE) nr 216/2008 i rozporządzenie Rady (EWG) nr 3922/91 (Dz. Urz. UE L 212 z 22.08.2018, str. 1), wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.

2. Do lotnisk użytku publicznego, którym przyznano zwolnienie, o którym mowa w art. 2 ust. 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1139 z dnia 4 lipca 2018 r. w sprawie wspólnych zasad w dziedzinie lotnictwa cywilnego i utworzenia Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Lotniczego oraz zmieniającego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 2111/2005, (WE) nr 1008/2008, (UE) nr 996/2010, (UE) nr 376/2014 i dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/30/UE i 2014/53/UE, a także uchylającego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 552/2004 i (WE) nr 216/2008 i rozporządzenie Rady (EWG) nr 3922/91 (Dz. Urz. UE L 212 z 22.08.2018, str. 1), przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, nie stosuje się norm i zalecanych metod postępowania, o których mowa w Załączniku 14 tom I w rozdziale 3 „Charakterystyki fizyczne” pkt 3.1.13–3.1.20, 3.4.13–3.4.16, 3.5.9–3.5.11, 3.9.8–3.9.11, 3.11.5, 3.11.6, 3.13.4 i 3.13.5.

§ 15. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.3)

Minister Infrastruktury: wz. A. Bittel


1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej - transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. poz. 101 i 176).

2) Zmiany wymienionej umowy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1963 r. poz. 137 i 138, z 1969 r. poz. 210 i 211, z 1976 r. poz. 130, 131, 188, 189, 227 i 228, z 1984 r. poz. 199 i 200, z 2000 r. poz. 446 i 447, z 2002 r. poz. 527 i 528, z 2003 r. poz. 700 i 701 oraz z 2012 r. poz. 368, 369, 370 i 371.

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla lotnisk użytku publicznego podlegających obowiązkowi certyfikacji (Dz. U. poz. 1661), które zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo lotnicze oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 235) traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

Załącznik 1. [MINIMALNY WSPÓŁCZYNNIK TARCIA DLA NAWIERZCHNI DRÓG STARTOWYCH]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 10 października 2019 r. (poz. 2154)

MINIMALNY WSPÓŁCZYNNIK TARCIA DLA NAWIERZCHNI DRÓG STARTOWYCH

Urządzenie pomiarowe

Opona testowa

Prędkość

pomiarowa

(km/h)

Głębokość

pomiarowa wody

(mm)

Wartości

projektowe

dla nowej

nawierzchni

Poziom planowania

działań naprawczych

Minimalny poziom tarcia

Typ

Ciśnienie (kPa)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

Przyczepa

Mu-meter

A

A

70

70

65

95

1.0

1.0

0.72

0.66

0.52

0.38

0.42

0.26

Przyczepa

Skiddometer

B

B

210

210

65

95

1.0

1.0

0.82

0.74

0.60

0.47

0.50

0.34

Surface Friction

Tester Vehicle

B

B

210

210

65

95

1.0

1.0

0.82

0.74

0.60

0.47

0.50

0.34

Runway Friction

Tester Vehicle

B

B

210

210

65

95

1.0

1.0

0.82

0.74

0.60

0.54

0.50

0.41

TATRA Friction

Tester Vehicle

B

B

210

210

65

95

1.0

1.0

0.76

0.67

0.57

0.52

0.48

0.42

Przyczepa

GripTester

C

C

140

140

65

95

1.0

1.0

0.74

0.64

0.53

0.36

0.43

0.24

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna LexArt

świadczenie usług prawniczych i prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej dla przedsiębiorców, a także udzielanie porad prawnych osobom indywidualnym

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »