Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dziennik Ustaw - rok 2022 poz. 139

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY1)

z dnia 12 stycznia 2022 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia obiektów, urządzeń i instalacji wchodzących w skład infrastruktury zapewniającej dostęp do portu o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o portach i przystaniach morskich (Dz. U. z 2021 r. poz. 491 i 1873) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie określenia obiektów, urządzeń i instalacji wchodzących w skład infrastruktury zapewniającej dostęp do portu o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej]

W rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 7 maja 2015 r. w sprawie określenia obiektów, urządzeń i instalacji wchodzących w skład infrastruktury zapewniającej dostęp do portu o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej (Dz. U. poz. 733) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

a) w pkt 1 lit. b otrzymuje brzmienie:

"b) tor podejściowy do Portu Północnego:

- odcinek od pławy PP do pary pław P1-P2, o długości 5,06 km i głębokości naturalnej większej od 18,0 m, zapewniającej podejście z dowolnego kierunku,

- odcinek od pary pław P1-P2 do pary stawa P13 – pława P14, o długości 4,79 km, szerokości w dnie 600 m i głębokości technicznej 18,0 m,

- odcinek od pary stawa P13 – pława P14 do obrotnicy o średnicy 670 m włączający obrotnicę zewnętrzną o średnicy 750 m i głębokości technicznej 18,0 m, o długości 1,50 km i głębokości technicznej 18,0 m, rozszerzający się w lewą stronę od pławy P14 do pławy P18 i osiągający szerokość w dnie od 600 m do 810 m,

- obrotnica o średnicy 670 m i głębokości technicznej 18,0 m,",

b) w pkt 2:

- w lit. d wyrazy "652,8 m" zastępuje się wyrazami "1557,8 m",

- po lit. d dodaje się lit. da w brzmieniu:

"da) falochron osłonowy południowo-wschodni Portu Północnego o długości 826,0 m,",

- w lit. e w tiret drugim wyrazy "o długości 2100,0 m" zastępuje się wyrazami "wraz z pochłaniaczem falowania o długości 409,6 m",

c) w pkt 4 lit. b otrzymuje brzmienie:

"b) pławy toru podejściowego do Portu Północnego - 14 szt.,";

2) w § 3:

a) w pkt 1:

- lit. a i b otrzymują brzmienie:

"a) podejściowy tor wodny do Świnoujścia o długości 60,8 km, którego oś przebiega od punktu o współrzędnych podanych w układzie "WGS-84" φ = 53°55'45,6"N, λ = 014°16'40,5"E do punktu o współrzędnych podanych w układzie "WGS-84" φ = 54°14'40,9"N, λ = 014°11'00,8"E i dalej do punktu o współrzędnych podanych w układzie "WGS-84" φ = 54°16'58,2"N, λ = 014°05'13,1"E oraz dalej do punktu o współrzędnych podanych w układzie "WGS-84" φ = 54°26'26,9"N, λ = 014°05'43,3"E, o szerokościach w dnie: 210 m - od km 0 do km 0,8; 200 m - od km 0,8 do km 26,8; 220 m - od km 26,8 do km 35,6; 240 m - od km 35,6 do km 60,8 i głębokości technicznej 14,5 m,

b) wejściowy tor wodny do Portu Zewnętrznego w Świnoujściu, na odcinku od połączenia z podejściowym torem wodnym do Świnoujścia do obrotnicy w Porcie Zewnętrznym; szerokość toru w dnie 200 m, głębokość techniczna 14,5 m, długość toru 1386 m, licząc od punktu połączenia z torem podejściowym o współrzędnych w układzie "WGS-84" φ = 53°56'21,8"N, λ = 014°16'30,3"E do przecięcia z północną krawędzią obrotnicy w punkcie o współrzędnych w układzie "WGS-84" φ = 53°55'48,3"N, λ = 014°17'20,1"E,",

- lit. d otrzymuje brzmienie:

"d) tor wodny Świnoujście - Szczecin o długości 67,35 km (licząc od punktu o współrzędnych podanych w układzie "WGS-84" φ = 53°55'45,6"N, λ = 014°16'40,5"E w kierunku południowym) z odpowiednimi poszerzeniami na łukach toru oraz następujących szerokościach na odcinkach prostych: od 210 m do 150 m - od km 0 do km 3,1; od 150 m do 90 m - od km 3,1 do km 5,5; 90 m - od km 5,5 do km 67,35 i głębokościach technicznych: 14,5 m - od km 0 do km 3,1; 13 m - od km 3,1 do km 5,28; 10,5 m - od km 5,28 do km 67,35,",

- lit. g otrzymuje brzmienie:

"g) tor wodny w Kanale Polickim (Wąski Nurt) o długości 5,32 km, o szerokościach na odcinkach: 70 m - od km 0 do km 4,11; 100 m - od km 4,11 do km 5,03; od 160 m do 130 m - od km 5,03 do km 5,15; od 130 m do 140 m - od km 5,15 do km 5,32 i głębokościach technicznych: 4,5 m - od km 0 do km 4,11; 10,5 m - od km 4,11 do km 5,32,",

b) w pkt 9 w lit. a wyrazy "41 szt." zastępuje się wyrazami "39 szt.",

c) w pkt 10 po wyrazach "15 szt." dodaje się wyrazy "i pławy świetlne - 4 szt.",

d) w pkt 16 w lit. a wyrazy "(obrotnica północna o średnicy 350 m i głębokości 11,0 m)" zastępuje się wyrazami "(obrotnica o nieregularnych kształtach zbliżonych do elipsy, o maksymalnej długości 458 m, maksymalnej szerokości 401 m i głębokości od 7,0 m do 14,5 m)",

e) uchyla się pkt 22 i 23,

f) w pkt 24 wyrazy "6 świateł - falochron wschodni Portu Świnoujście" zastępuje się wyrazami "6 świateł - falochron centralny portu Świnoujście, 26 świateł - falochron wschodni Portu Świnoujście, 5 świateł - ostroga osłaniająca wejście do Portu Zewnętrznego w Świnoujściu",

g) w pkt 25 wyrazy "trałowo-hydrograficzny "Simrad EM 3000" " zastępuje się wyrazami "hydrograficzny do badania warunków żeglowności dróg wodnych",

h) w pkt 27 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 28 w brzmieniu:

"28) obiekty baz oznakowania nawigacyjnego oraz jednostki pływające przeznaczone do obsługi oznakowania nawigacyjnego i torów wodnych.".

§ 2. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Infrastruktury: A. Adamczyk


1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej - gospodarka morska, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. z 2021 r. poz. 937).

Dziennik Ustaw