REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2022 poz. 1540

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI I NAUKI1)

z dnia 22 lipca 2022 r.

w sprawie przyznawania, przekazywania i rozliczania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji remontów i inwestycji

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 75b ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1930 i 2445 oraz z 2022 r. poz. 1116) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa:

1) szczegółowe kryteria i tryb przyznawania oraz rozliczania, a także tryb przekazywania dotacji celowej, o której mowa w art. 75a ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, zwanej dalej "ustawą";

2) zakres informacji zawartych we wniosku o przyznanie dotacji celowej, o której mowa w art. 75a ustawy, oraz w sprawozdaniu z wykonania zadania;

3) sposób rozliczenia udzielonej dotacji celowej, o której mowa w art. 75a ustawy.

§ 2. [Wniosek o przyznanie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji lub remontu]

Wniosek o przyznanie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji lub remontu składa się do ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, zwanego dalej "ministrem".

§ 3. [Wniosek o przyznanie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji]

1. Wniosek o przyznanie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji:

1) inwestycji, o której mowa w art. 75a pkt 1 ustawy, składa się w terminie określonym w komunikacie wydanym na podstawie art. 90x ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2021 r. poz. 1915 oraz z 2022 r. poz. 583 i 1116), zwanym dalej "komunikatem";

2) inwestycji, o której mowa w art. 75a pkt 2 i 3 ustawy, lub remontu składa się w terminie do dnia 30 kwietnia danego roku.

2. W przypadku wystąpienia zdarzenia losowego powodującego zakłócenie działalności wnioskodawcy, wniosek o przyznanie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji, o której mowa w art. 75a pkt 2 i 3 ustawy, lub remontu może zostać złożony po terminie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2.

3. Wniosek o przyznanie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji lub remontu złożony zgodnie z ust. 2 jest kierowany do ministra i podlega weryfikacji, o której mowa w § 8.

§ 4. [Wniosek]

Wniosek o przyznanie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji lub remontu zawiera:

1) dane wnioskodawcy:

a) nazwę albo imię i nazwisko,

b) adres siedziby albo miejsca zamieszkania, oraz adres do korespondencji,

c) adres poczty elektronicznej,

d) numer PESEL, NIP, REGON albo KRS;

2) dane osoby uprawnionej do reprezentacji i składania oświadczeń woli w imieniu i na rzecz wnioskodawcy:

a) imię i nazwisko,

b) numer PESEL,

c) rodzaj umocowania i jego zakres,

d) adres do korespondencji;

3) nazwę banku i numer wyodrębnionego rachunku bankowego, przeznaczonego wyłącznie do gromadzenia, wydatkowania i rozliczania dotacji celowej;

4) określenie rodzaju inwestycji, jako inwestycja, o której mowa w art. 75a pkt 1, 2 albo 3 ustawy;

5) określenie lokalizacji lub miejsca inwestycji lub remontu;

6) wnioskowaną kwotę dotacji celowej na realizację inwestycji lub remontu oraz uzasadnienie dotyczące wnioskowanej wysokości kwoty dotacji celowej;

7) źródła współfinansowania inwestycji lub remontu: kwoty środków własnych i środków innych niż dotacja celowa, o której mowa w art. 75a ustawy, planowanych na finansowanie inwestycji lub remontu z uwzględnieniem podziału według źródeł ich pochodzenia - w przypadku, gdy występują inne źródła finansowania;

8) planowany zakres rzeczowo-finansowy inwestycji lub remontu, a w przypadku inwestycji, o której mowa w art. 75a pkt 2 i 3 ustawy, oraz remontu - także opis analizy potrzeb odpowiednio przedszkola, szkoły lub placówki;

9) informację o działaniach podjętych przez wnioskodawcę w celu realizacji inwestycji lub remontu oraz informację o dokonanych ustaleniach;

10) założenia i cel inwestycji, o której mowa w art. 75a pkt 1 ustawy, oraz uzasadnienie znaczenia realizacji tej inwestycji, z uwzględnieniem realizowanych zadań publicznych w zakresie oświaty i wychowania;

11) założenia i cel inwestycji, o której mowa w art. 75a pkt 2 i 3 ustawy, oraz uzasadnienie znaczenia realizacji tej inwestycji dla rozwoju przedszkoli, szkół lub placówek, z uwzględnieniem realizowanych zadań publicznych w zakresie oświaty i wychowania;

12) planowany zakres i cel remontu, z uwzględnieniem realizowanych zadań publicznych w zakresie oświaty i wychowania;

13) opis planowanego sposobu użytkowania nieruchomości, obiektu lub wyposażenia - w przypadku inwestycji, o której mowa w art. 75a ustawy;

14) deklarowany termin trwałości inwestycji, z tym że nie krótszy niż 5 lat - w przypadku inwestycji, o której mowa w art. 75a pkt 1 ustawy, związanej z zakupem nieruchomości, budową lub dostosowaniem obiektu lub zakupem wyposażenia, a także inwestycji, o której mowa w art. 75a pkt 2 i 3 ustawy;

15) deklarowany termin realizacji inwestycji lub remontu, w tym kolejność i terminy realizowania poszczególnych etapów inwestycji lub remontu (harmonogram inwestycji lub remontu);

16) informację o realizowanych przez wnioskodawcę inwestycjach finansowanych lub współfinansowanych ze środków publicznych w okresie ostatnich 5 lat liczonych od dnia złożenia wniosku - w przypadku inwestycji;

17) oświadczenie, że wnioskowane finansowanie lub dofinansowanie na realizację inwestycji lub remontu nie stanowi pomocy publicznej i pomocy de minimis;

18) oświadczenie o niezaleganiu przez wnioskodawcę z wpłatami z tytułu należności budżetowych;

19) oświadczenie o niezaleganiu przez wnioskodawcę z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne;

20) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przesyłanie korespondencji za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344), w szczególności na adres poczty elektronicznej wnioskodawcy;

21) oświadczenie, że informacje zawarte we wniosku są zgodne ze stanem faktycznym i prawnym;

22) wykaz załączników;

23) informacje określone w komunikacie - w przypadku inwestycji, o której mowa w art. 75a pkt 1 ustawy.

§ 5. [Dokumenty dołączane do wniosku]

1. Do wniosku o przyznanie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji:

1) inwestycji, o której mowa w art. 75a pkt 1 ustawy, której przedmiot programu, o którym mowa w art. 90x ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, jest związany z zakupem nieruchomości, dołącza się:

a) dokument poświadczający posiadanie przez sprzedającego prawa własności do nieruchomości budynkowej lub prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego do nieruchomości gruntowej - w przypadku, gdy prawo to nie wynika z założonej księgi wieczystej lub w przypadku, gdy dana nieruchomość nie ma założonej księgi wieczystej,

b) dokument lub oświadczenie wskazujące aktualny numer księgi wieczystej nieruchomości,

c) aktualne zaświadczenie ze zbioru dokumentów - w przypadku, gdy nieruchomość nie ma założonej księgi wieczystej, albo której księgi wieczyste zaginęły lub uległy zniszczeniu,

d) dokument stanowiący podstawę dokonania zmian oznaczenia nieruchomości - w przypadku, gdy aktualne oznaczenie nieruchomości nie zostało ujawnione w księdze wieczystej,

e) kosztorys szczegółowy i ogólny inwestycji,

f) dokumenty określone w komunikacie, o ile zostały przewidziane;

2) inwestycji, o której mowa w art. 75a pkt 1 ustawy, której przedmiot programu, o którym mowa w art. 90x ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, jest związany z budową obiektu, dołącza się:

a) dokument poświadczający posiadanie przez wnioskodawcę prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego do nieruchomości gruntowej - w przypadku, gdy prawo to nie wynika z założonej księgi wieczystej lub w przypadku, gdy dana nieruchomość nie ma założonej księgi wieczystej,

b) dokument lub oświadczenie, o którym mowa w pkt 1 lit. b,

c) dokument, o którym mowa w pkt 1 lit. c - w przypadku braku dokumentu lub oświadczenia, o którym mowa w pkt 1 lit. b,

d) dokument stwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, o którym mowa w art. 3 pkt 11 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 oraz z 2022 r. poz. 88),

e) aktualny wypis z rejestru gruntów wraz z wyrysem z mapy ewidencyjnej,

f) wypis z obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego albo decyzję o warunkach zabudowy, jeżeli została wydana, a w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - dokument wystawiony przez właściwy organ, poświadczający brak tego planu,

g) projekt budowlany, o którym mowa w art. 34 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane,

h) kosztorysy, o których mowa w pkt 1 lit. e,

i) dokumenty określone w komunikacie, o ile zostały przewidziane;

3) inwestycji, o której mowa w art. 75a pkt 1 ustawy, której przedmiot programu, o którym mowa w art. 90x ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, jest związany z dostosowaniem obiektu, dołącza się:

a) dokument poświadczający posiadanie przez wnioskodawcę prawa własności do obiektów, które mają być dostosowane, oraz dokument poświadczający posiadanie przez wnioskodawcę prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego do nieruchomości gruntowej, na której położny jest obiekt - w przypadku, gdy prawa te nie wynikają z założonej księgi wieczystej lub w przypadku, gdy dana nieruchomość nie ma założonej księgi wieczystej,

b) dokument lub oświadczenie, o którym mowa w pkt 1 lit. b,

c) dokument, o którym mowa w pkt 1 lit. c - w przypadku braku dokumentu lub oświadczenia, o którym mowa w pkt 1 lit. b,

d) dokument, o którym mowa w pkt 1 lit. d - w przypadku, o którym mowa w tym przepisie,

e) pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków, o którym mowa w art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2022 r. poz. 840), na realizację inwestycji - w przypadku prowadzenia inwestycji przy obiekcie budowlanym wpisanym do rejestru zabytków lub na obszarze wpisanym do rejestru zabytków,

f) pozwolenie na budowę, jeżeli realizacja inwestycji dotyczącej obiektu budowlanego oraz obszaru niewpisanego do rejestru zabytków, a ujętych w gminnej ewidencji zabytków, wymaga uzyskania tego pozwolenia,

g) kosztorysy, o których mowa w pkt 1 lit. e,

h) dokumenty określone w komunikacie, o ile zostały przewidziane;

4) inwestycji, o której mowa w art. 75a pkt 1 ustawy, której przedmiot programu, o którym mowa w art. 90x ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, jest związany z zakupem wyposażenia, dołącza się:

a) kosztorysy, o których mowa w pkt 1 lit. e,

b) dokumenty określone w komunikacie, o ile zostały przewidziane;

5) inwestycji, o której mowa w art. 75a pkt 2 ustawy, związanej odpowiednio z zakupem nieruchomości, budową lub dostosowaniem obiektów, niezbędnych dla rozwoju przedszkoli, szkół lub placówek, dołącza się dokumenty, o których mowa odpowiednio w pkt 1 lit. a-e, pkt 2 lit. a-h i pkt 3 lit. a-g;

6) inwestycji, o której mowa w art. 75a pkt 3 ustawy, związanej z wyposażeniem przedszkoli, szkół lub placówek, dołącza się:

a) dokument lub oświadczenie, o którym mowa w pkt 1 lit. b, dla nieruchomości budynkowej, w której jest prowadzone przedszkole, szkoła lub placówka - w przypadku, gdy wnioskodawca jest właścicielem nieruchomości, której dotyczy wniosek o przyznanie dotacji celowej na realizację tej inwestycji,

b) dokument, o którym mowa w pkt 1 lit. c - w przypadku braku dokumentu lub oświadczenia, o którym mowa w pkt 1 lit. b, w sytuacji, o której mowa w lit. a,

c) dokument, o którym mowa w pkt 1 lit. d - w przypadku, o którym mowa w tym przepisie, w sytuacji, o której mowa w lit. a,

d) dokument poświadczający posiadanie przez wnioskodawcę prawa upoważniającego wnioskodawcę do użytkowania nieruchomości budowlanej na cele związane z prowadzeniem przedszkola, szkoły lub placówki - w przypadku, gdy wnioskodawca nie jest właścicielem nieruchomości, której dotyczy wniosek o przyznanie dotacji celowej na realizację tej inwestycji,

e) dokument stwierdzający powierzchnię odpowiednio budynku, części budynku lub lokalu, w którym jest prowadzone przedszkole, szkoła lub placówka - w przypadku, gdy dokument, o którym mowa w lit. d, nie zawiera informacji o powierzchni odpowiednio tego budynku, części budynku lub lokalu,

f) kosztorysy, o których mowa w pkt 1 lit. e.

2. Do wniosku o przyznanie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji remontu dołącza się:

1) dokumenty poświadczające prawo własności wnioskodawcy do nieruchomości - w przypadku, gdy prawa te nie wynikają z założonej księgi wieczystej lub w przypadku, gdy dana nieruchomość nie ma założonej księgi wieczystej;

2) dokument lub oświadczenie wskazujące aktualny numer księgi wieczystej nieruchomości;

3) pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków, o którym mowa w art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, na realizację remontu - w przypadku prowadzenia remontu w obiekcie budowlanym wpisanym do rejestru zabytków lub na obszarze wpisanym do rejestru zabytków;

4) pozwolenie na budowę, jeżeli realizacja remontu dotyczy obiektu budowlanego oraz obszaru niewpisanego do rejestru zabytków, a ujętych w gminnej ewidencji zabytków, wymaga uzyskania tego pozwolenia;

5) harmonogram rzeczowo-finansowy remontu.

3. Do wniosku o przyznanie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji, o której mowa w art. 75a pkt 2 i 3 ustawy, lub remontu złożonego zgodnie z § 3 ust. 2 dołącza się także dokumenty zawierające opis zdarzenia losowego powodującego zakłócenie działalności wnioskodawcy oraz poświadczające zaistniałą szkodę, jeżeli wystąpiła, oraz uzasadnienie konieczności realizacji inwestycji lub remontu w związku z wystąpieniem tego zdarzenia.

§ 6. [Forma składania dokumentów]

Dokumenty, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 1 lit. a, c i d, pkt 2 lit. a i c-f, pkt 3 lit. a i c-f, pkt 6 lit. b-e oraz ust. 2 pkt 1, 3 i 4, są składane w notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego odpisu lub wyciągu z dokumentu zgodnie z art. 76a § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735, 1491 i 2052 oraz z 2022 r. poz. 1301).

§ 7. [Forma wniosku]

Wniosek o przyznanie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji lub remontu składa się w postaci papierowej w urzędzie obsługującym ministra, albo postaci elektronicznej - opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym albo podpisem zaufanym, za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej, zwanej dalej "ePUAP".

§ 8. [Weryfikacja formalna]

1. Wniosek o przyznanie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji lub remontu podlega weryfikacji formalnej. W przypadku złożenia wniosku niekompletnego lub niespełniającego wymagań określonych w § 4-6 wzywa się wnioskodawcę do usunięcia braków formalnych w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania, z pouczeniem, że ich nieusunięcie spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

2. Po usunięciu przez wnioskodawcę braków formalnych, o których mowa w ust. 1, wniosek podlega rozpatrzeniu pod względem merytorycznym.

§ 9. [Przyznawanie dotacji]

Przy przyznawaniu dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji:

1) inwestycji bierze się pod uwagę:

a) założenia i cel, jakiemu ma służyć inwestycja, oraz znaczenie tej inwestycji dla polityki oświatowej państwa - w przypadku inwestycji, o której mowa w art. 75a pkt 1 ustawy,

b) założenia i cel, jakiemu ma służyć inwestycja, oraz znaczenie tej inwestycji dla rozwoju przedszkoli, szkół lub placówek, z uwzględnieniem realizowanych zadań publicznych w zakresie oświaty i wychowania - w przypadku inwestycji, o której mowa w art. 75a pkt 2 i 3 ustawy,

c) zasadność planowanego zakresu rzeczowego inwestycji i terminu jej realizacji,

d) adekwatność środków finansowych do zakresu zaplanowanych prac,

e) prawidłowość wykorzystania i rozliczania wcześniej przyznanych środków finansowych na realizację inwestycji,

f) przygotowanie wnioskodawcy do realizacji inwestycji,

g) kryteria określone w komunikacie - w przypadku inwestycji, o której mowa w art. 75a pkt 1 ustawy;

2) remontu bierze się pod uwagę:

a) zakres i cel, jakiemu ma służyć remont, z uwzględnieniem realizowanych zadań publicznych w zakresie oświaty i wychowania,

b) przygotowanie wnioskodawcy do realizacji remontu.

§ 10. [Informacja o przyznaniu lub odmowie dotacji]

1. Minister informuje wnioskodawcę o przyznaniu albo odmowie przyznania dotacji celowej:

1) zamieszczając niezwłocznie w Biuletynie Informacji Publicznej na swojej stronie podmiotowej rozstrzygnięcie programu inwestycyjnego, o którym mowa w art. 90x ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty - w przypadku wniosku o przyznanie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji, o której mowa w art. 75a pkt 1 ustawy;

2) niezwłocznie po rozpatrzeniu wniosku za pomocą środków komunikacji elektronicznej - w przypadku wniosku o przyznanie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji, o której mowa w art. 75a pkt 2 i 3 ustawy, lub remontu.

2. Minister przekazuje dotację celową na realizację inwestycji lub remontu na podstawie umowy, o której mowa w art. 150 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, z późn. zm.2)), zwanej dalej "umową dotacyjną". Wzór umowy dotacyjnej minister zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej na swojej stronie podmiotowej lub przekazuje wnioskodawcy za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

3. W terminie 60 dni od dnia otrzymania informacji o przyznaniu dotacji celowej na realizację odpowiednio inwestycji lub remontu podmiot, któremu przyznano dotację celową, składa podpisaną umowę dotacyjną:

1) w przypadku postaci elektronicznej - opatrzoną kwalifikowanym podpisem elektronicznym za pośrednictwem ePUAP;

2) w przypadku postaci papierowej - w urzędzie obsługującym ministra, w trzech egzemplarzach.

4. Niedotrzymanie terminu, o którym mowa w ust. 3, uznaje się za rezygnację z zawarcia umowy dotacyjnej i z przyznanej dotacji celowej na realizację inwestycji lub remontu.

5. Dniem zawarcia umowy dotacyjnej jest dzień podpisania umowy przez ministra.

§ 11. [Forma przekazania dotacji]

Dotacja celowa na realizację inwestycji lub remontu może być przekazywana jednorazowo albo w transzach, zgodnie z harmonogramem płatności.

§ 12. [Łączna kwota dotacji]

1. Łączna kwota dotacji celowej na realizację inwestycji lub remontu nie może być wyższa niż jej wartość kosztorysowa określona w dniu zawarcia umowy dotacyjnej, z uwzględnieniem:

1) art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 1672, z późn. zm.3)) i art. 128 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych - w przypadku jednostek samorządu terytorialnego;

2) art. 133 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych - w przypadku jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych.

2. Jeżeli wartość kosztorysowa inwestycji lub remontu określona w umowie dotacyjnej została obniżona w trakcie realizacji inwestycji lub remontu, to łączną kwotę udzielonej dotacji celowej na realizację inwestycji lub remontu obniża się o ten sam procent.

§ 13. [Finansowanie kolejnego etapu]

1. W przypadku realizowania inwestycji lub remontu etapami, finansowanie kolejnego etapu może nastąpić po dokonaniu przez ministra pozytywnej oceny dotychczasowego przebiegu realizacji inwestycji lub remontu lub wykorzystania jej efektów rzeczowych osiągniętych przez podmiot, któremu udzielono dotacji celowej, o ile zakończenie poprzednich etapów pozwala na wykorzystanie efektów rzeczowych tej inwestycji lub remontu.

2. Podmiot, któremu udzielono dotacji celowej na realizację inwestycji lub remontu, na wezwanie ministra przedstawia rozliczenie rzeczowo-finansowe prac dotychczas zrealizowanych w ramach inwestycji lub remontu i wykorzystania jej efektów rzeczowych.

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, minister dokonuje pozytywnej albo negatywnej oceny rozliczenia etapów realizacji inwestycji lub remontu.

§ 14. [Wniosek]

1. Jeżeli podmiot, któremu udzielono dotacji celowej na realizację inwestycji lub remontu:

1) stwierdzi, że realizacja inwestycji lub remontu powinna być czasowo wstrzymana, albo

2) zaniecha realizacji inwestycji lub remontu

- składa do ministra odpowiednio wniosek w sprawie czasowego wstrzymania albo wniosek w sprawie zaniechania realizacji inwestycji lub remontu.

2. Do wniosku w sprawie czasowego wstrzymania inwestycji lub remontu dołącza się:

1) uzasadnienie potrzeby wstrzymania realizacji inwestycji lub remontu;

2) rozliczenie prac dotychczas zrealizowanych w ramach inwestycji lub remontu i wydatkach poniesionych na ich realizację, z uwzględnieniem wysokości kwoty udzielonej dotacji celowej;

3) analizę przewidywanych skutków wstrzymania realizacji inwestycji lub remontu, w tym skutków finansowych, ze wskazaniem kwoty dotacji celowej, która będzie potrzebna w poszczególnych latach na uregulowanie zobowiązań związanych z realizacją inwestycji lub remontu.

3. Do wniosku w sprawie zaniechania realizacji inwestycji lub remontu dołącza się:

1) uzasadnienie powodu zaniechania realizacji inwestycji lub remontu;

2) rozliczenie wydatków poniesionych na realizację inwestycji lub remontu w ramach udzielonej dotacji celowej, jeżeli takie nastąpiły;

3) potwierdzenie dokonania zwrotu niewykorzystanej dotacji celowej przez podmiot, któremu udzielono dotacji celowej.

4. Minister, w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku w sprawie czasowego wstrzymania albo wniosku w sprawie zaniechania realizacji inwestycji lub remontu, dokonuje oceny zasadności wniosku, i zawiadamia podmiot, któremu udzielono dotacji celowej, o przyjęciu albo odrzuceniu wniosku, uzasadniając przyczyny jego odrzucenia.

5. W przypadku odrzucenia wniosku w sprawie czasowego wstrzymania albo wniosku w sprawie zaniechania realizacji inwestycji lub remontu, podmiot, któremu udzielono dotacji celowej, może ponowić wniosek, przedstawiając ministrowi informacje uzupełniające.

6. W przypadku odrzucenia przez ministra wniosku w sprawie czasowego wstrzymania albo wniosku w sprawie zaniechania realizacji inwestycji lub remontu, podmiot, któremu udzielono dotacji celowej, jest obowiązany do kontynuowania realizacji inwestycji lub remontu zgodnie z postanowieniami umowy dotacyjnej. W przypadku niekontynuowania realizacji inwestycji lub remontu przez podmiot, któremu udzielono dotacji celowej, minister żąda zwrotu przyznanej dotacji celowej, wraz z odsetkami zgodnie z art. 169 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

7. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia przez ministra wniosku w sprawie zaniechania realizacji inwestycji lub remontu podmiot, któremu udzielono dotacji celowej, dokonuje zwrotu niewykorzystanej dotacji celowej w terminie 15 dni od dnia podjęcia rozstrzygnięcia przez ministra. W przypadku braku zwrotu dotacji celowej w tym terminie nalicza się odsetki zgodnie z art. 168 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

8. Podmiot, któremu udzielono dotacji celowej, dokonuje zwrotu przyznanej dotacji celowej oraz zwrotu niewykorzystanej dotacji celowej, o których mowa odpowiednio w ust. 6 lub 7, na rachunek bankowy urzędu obsługującego ministra.

§ 15. [Sprawozdanie końcowe]

Podmiot, któremu udzielono dotacji celowej na realizację inwestycji lub remontu, składa:

1) sprawozdanie roczne, w przypadku niezakończenia w danym roku budżetowym inwestycji lub remontu w terminie do dnia 31 stycznia roku następującego po roku, którego dotyczy sprawozdanie;

2) sprawozdanie końcowe, w przypadku zakończenia w danym roku budżetowym inwestycji lub remontu w terminie:

a) 60 dni od dnia zakończenia i przekazania do użytku inwestycji,

b) 30 dni od dnia zakończenia remontu.

§ 16. [Sprawozdanie roczne]

1. Sprawozdanie roczne dotyczące inwestycji lub remontu zawiera odpowiednio:

1) nazwę albo imię i nazwisko podmiotu, któremu udzielono dotacji celowej na realizację inwestycji lub remontu;

2) rodzaj i lokalizację lub miejsce inwestycji, a w przypadku remontu - lokalizację lub miejsce;

3) numer umowy dotacyjnej;

4) opis niezrealizowanych prac, robót lub zadań oraz informacje, w jakim stopniu lub w jakiej części te prace, roboty lub zadania nie zostały zrealizowane;

5) opis zrealizowanych prac, robót lub zadań w okresie objętym sprawozdaniem;

6) informację o wydatkach poniesionych na realizację inwestycji lub remontu, w tym z podziałem na rodzaj poniesionych wydatków w okresie objętym sprawozdaniem;

7) spis rachunków w okresie objętym sprawozdaniem, z wyszczególnieniem tych, które zostały opłacone w całości lub w części ze środków pochodzących z dotacji celowej.

2. Sprawozdanie końcowe dotyczące inwestycji lub remontu zawiera informacje, o których mowa w ust. 1, oraz odpowiednio:

1) porównanie rzeczywistych kosztów, podstawowych efektów rzeczowych, okresu realizacji i źródeł finansowania inwestycji lub remontu z odpowiednimi wielkościami planowanymi przy ich rozpoczęciu oraz określonymi w wyniku zmian dokonanych w okresie realizacji odpowiednio tej inwestycji lub remontu;

2) analizę różnic między wielkościami, o których mowa w pkt 1, wraz z uzasadnieniem;

3) informację dotyczącą podatku od towarów i usług, zapłaconego i zwróconego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.

3. Sprawozdanie roczne i sprawozdanie końcowe podpisane przez podmiot, któremu udzielono dotacji celowej, składa się w postaci papierowej w urzędzie obsługującym ministra, albo postaci elektronicznej - opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym albo podpisem zaufanym, za pośrednictwem ePUAP.

§ 17. [Niezłożenie sprawozdania]

1. W przypadku niezłożenia sprawozdania rocznego, o którym mowa w § 16 ust. 1, albo sprawozdania końcowego, o którym mowa w § 16 ust. 2, albo złożenia sprawozdania rocznego albo sprawozdania końcowego niespełniającego wymagań określonych w § 16, minister wzywa podmiot, któremu udzielono dotacji celowej, do złożenia odpowiednio sprawozdania rocznego albo sprawozdania końcowego zgodnego z wymogami określonymi w § 16, w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania.

2. Niezłożenie sprawozdania rocznego, o którym mowa w § 16 ust. 1, stanowi podstawę do odstąpienia przez ministra od umowy dotacyjnej w terminie 60 dni od upłynięcia terminu, o którym mowa w ust. 1, z wezwaniem do zwrotu przyznanej dotacji celowej.

3. Niezłożenie sprawozdania końcowego, o którym mowa w § 16 ust. 2, stanowi podstawę do żądania przez ministra zwrotu przyznanej dotacji celowej, wraz z odsetkami zgodnie z art. 169 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

§ 18. [Rozliczanie dotacji]

Przy rozliczaniu dotacji celowej udzielonej na realizację inwestycji lub remontu bierze się pod uwagę:

1) zgodność zrealizowanej inwestycji lub remontu z umową dotacyjną;

2) prawidłowość wydatkowania dotacji celowej na realizację inwestycji lub remontu, z uwzględnieniem planowanych nakładów i źródeł finansowania, w tym zgodność z umową dotacyjną.

§ 19. [Termin złożenia wniosku]

1. W 2022 r. wniosek o przyznanie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji, o której mowa w art. 75a pkt 2 i 3 ustawy, lub remontu mogą złożyć podmioty niebędące jednostkami sektora finansów publicznych w terminie do dnia 31 października 2022 r.

2. W 2022 r. termin, o którym mowa w § 10 ust. 3, wynosi 14 dni.

§ 20. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z tym że § 12 ust. 1 pkt 2 wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.

Minister Edukacji i Nauki: P. Czarnek


1) Minister Edukacji i Nauki kieruje działem administracji rządowej - oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji i Nauki (Dz. U. z 2022 r. poz. 18).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2054 i 2270 oraz z 2022 r. poz. 583, 655, 1079 i 1283.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1901 i 1927 oraz z 2022 r. poz. 646, 655, 1116 i 1265.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA