Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dziennik Ustaw - rok 2022 poz. 2012

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY1)

z dnia 27 września 2022 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji statków powietrznych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 33 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. z 2022 r. poz. 1235, 1715 i 1846) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie klasyfikacji statków powietrznych]

W rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 5 sierpnia 2022 r. w sprawie klasyfikacji statków powietrznych (Dz. U. poz. 1939) w załączniku do rozporządzenia wprowadza się następujące zmiany:

1) w tabeli nr 1 "Wykaz klas oraz podział kategorii i podkategorii statków powietrznych z uwzględnieniem ograniczeń w zakresie masy albo nominalnej objętości powłoki balonu albo sterowca":

a) w wierszu "H3. Bardzo lekki" przypis nr 4 zastępuje się przypisem nr 3,

b) w przypisie nr 6 wyrazy "z wyjątkiem" zastępuje się wyrazem "oprócz";

2) w tabeli nr 2 "Szczegółowe warunki i wymagania dotyczące używania statków powietrznych i sprzętu danej kategorii":

a) w wierszu "K1. Podstawowa" w kolumnie "Szczegółowe warunki i wymagania" w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) używany zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1139 z dnia 4 lipca 2018 r. w sprawie wspólnych zasad w dziedzinie lotnictwa cywilnego i utworzenia Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Lotniczego oraz zmieniającego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 2111/2005, (WE) nr 1008/2008, (UE) nr 996/2010, (UE) nr 376/2014 i dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/30/UE i 2014/53/UE, a także uchylającego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 552/2004 i (WE) nr 216/2008 i rozporządzenie Rady (EWG) nr 3922/91 (Dz. Urz. UE L 212 z 22.08.2018, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej "rozporządzeniem 2018/1139/UE", oraz podlegający mającym zastosowanie wymaganiom operacyjnym określonym w rozporządzeniach wydanych na jego podstawie.",

b) w wierszu "K2. Konwencyjna" w kolumnie "Szczegółowe warunki i wymagania" pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) do którego nie mają zastosowania przepisy rozporządzenia 2018/1139/UE;";

3) użyte w tabeli nr 3 "Podział statków powietrznych klasy urządzenie latające kategorii K4 i K6 z uwzględnieniem ograniczeń w zakresie masy albo nominalnej objętości powłoki balonu albo sterowca, prędkości i liczby miejsc dla poszczególnych podkategorii" w wierszu "UL-A. Ultralekki samolot" w kolumnie "Liczba miejsc" oraz w wierszu "UL-H. Ultralekki śmigłowiec" w kolumnie "Liczba miejsc" wyrazy:

a) "jednomiejscowy" zastępuje się wyrazami "jedno-albo dwumiejscowy",

b) "dwumiejscowy" zastępuje się wyrazami "jedno-albo dwumiejscowy".

§ 2. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 29 września 2022 r.

Minister Infrastruktury: A. Adamczyk


1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej - transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. z 2021 r. poz. 937).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2022-09-28
  • Data wejścia w życie: 2022-09-29
  • Data obowiązywania: 2022-09-29

Dziennik Ustaw