REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2023 poz. 2016

OBWIESZCZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 21 sierpnia 2023 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego

Tekst pierwotny

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 marca 2017 r. w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2425), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

1) rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 grudnia 2022 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego (Dz. U. poz. 2718);

2) rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 marca 2023 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego (Dz. U. poz. 620).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje:

1) § 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 grudnia 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego (Dz. U. poz. 2718), który stanowi:

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem § 1 pkt 1, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.";

2) § 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 marca 2023 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego (Dz. U. poz. 620), które stanowią:

„§ 2. Kwoty wynagrodzenia zasadniczego określone w tabeli A załącznika nr 3 do rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, stosuje się do wynagrodzenia zasadniczego przysługującego urzędnikom i innym pracownikom sądów i prokuratury od dnia 1 stycznia 2023 r.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.".

Minister Sprawiedliwości: Z. Ziobro

Załącznik 1. [Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 marca 2017 r. w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego]

Załącznik do obwieszczenia Ministra Sprawiedliwości
z dnia 21 sierpnia 2023 r. (Dz. U. poz. 2016)

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 3 marca 2017 r.

w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego

Na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (Dz. U. z 2018 r. poz. 577) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) stanowiska w sądach powszechnych i wojskowych oraz w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury, zwanych dalej „sądami i prokuraturą", na których są zatrudniani urzędnicy i inni pracownicy, a także kwalifikacje wymagane do zajmowania tych stanowisk;

2) szczegółowe zasady wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury;

3) tabele wynagrodzenia zasadniczego urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury;

4) wysokość dodatku przysługującego z tytułu zajmowanego stanowiska oraz pełnionej funkcji;

5) sposób i tryb odbywania stażu urzędniczego oraz przeprowadzania egzaminu.

§ 2. 1. Stanowiska, na których są zatrudniani urzędnicy w sądach i prokuraturze, oraz kwalifikacje wymagane do zajmowania tych stanowisk są określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

2. Stanowiska, na których są zatrudniani pracownicy niebędący urzędnikami w sądach i prokuraturze, oraz kwalifikacje wymagane do zajmowania tych stanowisk są określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

3. Do okresu pracy na innym stanowisku w sądzie albo prokuraturze, wskazanego w załącznikach nr 1 i 2 do rozporządzenia jako wymóg niezbędny do zajmowania określonego stanowiska, można zaliczyć wyłącznie okres pracy, za który pracownik uzyskał dobre lub bardzo dobre okresowe oceny kwalifikacyjne, o których mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury.

§ 3. 1.1) Tabele wynagrodzenia zasadniczego przysługującego urzędnikom i innym pracownikom sądów i prokuratury są określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia.

2. Godzinową stawkę wynagrodzenia zasadniczego określonego stawką miesięczną oblicza się, dzieląc miesięczną stawkę wynagrodzenia przez liczbę godzin pracy przypadających do przepracowania w danym miesiącu.

§ 4. 1. Wysokość dodatku z tytułu zajmowanego stanowiska oraz pełnionej funkcji przysługującego urzędnikom i innym pracownikom sądów i prokuratury jest określona w załączniku nr 4 do rozporządzenia.

2. W przypadku pełnienia więcej niż jednej funkcji lub zajmowania więcej niż jednego stanowiska urzędnikom i innym pracownikom sądów i prokuratury przysługuje jeden, najwyższy dodatek z dodatków przyznanych z tytułu zajmowanego stanowiska oraz pełnionej funkcji.

3. Dyrektor sądu albo właściwy prokurator powierzają pełnienie funkcji albo odwołują z niej urzędników lub innych pracowników sądów i prokuratury, o których mowa w załączniku nr 4 do rozporządzenia.

4. Powierzenie pełnienia funkcji, o którym mowa w ust. 3, następuje na czas określony, nie dłuższy niż dwa lata, albo na czas nieokreślony.

§ 5. 1. Urzędnikom i innym pracownikom sądów i prokuratury dyrektor sądu albo właściwy prokurator mogą przyznać dodatek specjalny z tytułu okresowego zwiększenia obowiązków służbowych lub powierzenia dodatkowych zadań, w szczególności zadań o wysokim stopniu złożoności lub odpowiedzialności.

2. Dodatek specjalny przyznaje się na czas określony w kwocie nieprzekraczającej 40% wynagrodzenia zasadniczego i dodatku z tytułu zajmowanego stanowiska lub pełnionej funkcji łącznie.

3.2) Urzędnikowi zatrudnionemu w sądzie lub w powszechnej jednostce organizacyjnej prokuratury, których siedziba znajduje się na obszarze m.st. Warszawy, świadczącemu pracę na obszarze m.st. Warszawy, może, w ramach posiadanych środków na wynagrodzenia, zostać przyznany na czas określony również stołeczny dodatek specjalny w wysokości do 25% wynagrodzenia zasadniczego i dodatku z tytułu zajmowanego stanowiska lub pełnionej funkcji łącznie.

§ 6. 1. Urzędnikom i innym pracownikom sądów i prokuratury mogą być przyznane nagrody za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej z funduszu nagród.

2. Fundusz nagród tworzy się w wysokości do 3% planowanych wynagrodzeń osobowych. Fundusz nagród pozostaje w dyspozycji dyrektora sądu albo właściwego prokuratora i może być przez nich podwyższany w ramach posiadanych środków na wynagrodzenia.

§ 7. 1. Urzędnikom i innym pracownikom sądów i prokuratury mogą być przyznawane premie z funduszu premiowego.

2. Dyrektor sądu albo właściwy prokurator tworzą fundusz premiowy w ramach posiadanych środków na wynagrodzenia, określając jego wysokość oraz regulamin premiowania.

§ 8. 1. Do okresów pracy uprawniających do dodatku za wieloletnią pracę wlicza się zakończone okresy zatrudnienia oraz inne okresy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze.

2. W przypadku równoczesnego pozostawania w więcej niż jednym stosunku pracy do okresu pracy uprawniającego do dodatku za wieloletnią pracę wlicza się jeden z tych okresów.

3. Dodatek za wieloletnią pracę przysługuje urzędnikowi i innemu pracownikowi sądów i prokuratury za dni, za które otrzymują wynagrodzenie, oraz za dni nieobecności w pracy z powodu niezdolności do pracy wskutek choroby albo konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny, za które urzędnik lub inny pracownik sądów i prokuratury otrzymują z tego tytułu zasiłek z ubezpieczenia społecznego.

4. Dodatek za wieloletnią pracę wypłaca się w terminie wypłaty wynagrodzenia:

1) począwszy od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym urzędnik i inny pracownik sądów i prokuratury nabyli prawo do dodatku lub wyższej stawki dodatku, jeżeli nabycie prawa nastąpiło w ciągu miesiąca;

2) za dany miesiąc, jeżeli nabycie prawa do dodatku lub wyższej stawki dodatku nastąpiło pierwszego dnia miesiąca.

5. Jeżeli w aktach osobowych urzędnika i innego pracownika sądów i prokuratury brak jest odpowiedniej dokumentacji, dodatek za wieloletnią pracę wypłaca się po udokumentowaniu przez urzędnika i innego pracownika prawa do dodatku za wieloletnią pracę lub prawa do wyższej stawki dodatku za wieloletnią pracę. Przepis ust. 4 stosuje się odpowiednio.

§ 9. 1. Do okresu pracy uprawniającego do nagrody jubileuszowej wlicza się zakończone okresy zatrudnienia oraz inne okresy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze.

2. W razie równoczesnego pozostawania w więcej niż jednym stosunku pracy do okresu pracy uprawniającego do nagrody jubileuszowej wlicza się jeden z tych okresów.

3. Urzędnik i inny pracownik sądów i prokuratury nabywają prawo do nagrody jubileuszowej w dniu upływu okresu uprawniającego do tej nagrody lub w dniu wejścia w życie przepisów wprowadzających nagrodę jubileuszową.

4. Urzędnik i inny pracownik sądów i prokuratury są obowiązani udokumentować swoje prawo do nagrody jubileuszowej, jeżeli w ich aktach osobowych brak jest odpowiedniej dokumentacji.

5. Wypłata nagrody jubileuszowej następuje niezwłocznie po nabyciu przez urzędnika lub innego pracownika sądów i prokuratury prawa do tej nagrody, a jeżeli w aktach osobowych brak jest odpowiedniej dokumentacji – niezwłocznie po udokumentowaniu przez urzędnika albo innego pracownika sądów i prokuratury prawa do nagrody jubileuszowej.

6. Podstawę obliczenia nagrody jubileuszowej stanowi wynagrodzenie przysługujące urzędnikowi lub innemu pracownikowi sądów i prokuratury w dniu nabycia prawa do nagrody, a jeżeli jest to korzystniejsze – wynagrodzenie przysługujące w dniu jej wypłaty. Jeżeli urzędnik lub inny pracownik sądów i prokuratury nabyli prawo do nagrody, będąc zatrudnionymi w innym wymiarze czasu pracy niż w dniu jej wypłaty, podstawę obliczenia nagrody stanowi wynagrodzenie przysługujące w dniu nabycia prawa do nagrody.

7. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 6, oblicza się zgodnie z przepisami w sprawie ustalania ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy.

8. W razie ustania stosunku pracy w związku z przejściem na rentę z tytułu niezdolności do pracy albo na emeryturę urzędnikowi lub innemu pracownikowi sądów i prokuratury, którym do nabycia prawa do nagrody jubileuszowej brakuje mniej niż 12 miesięcy, licząc od dnia rozwiązania stosunku pracy, nagrodę tę wypłaca się w dniu rozwiązania stosunku pracy.

9. Jeżeli w dniu wejścia w życie przepisów wprowadzających zaliczalność do okresów uprawniających do świadczeń pracowniczych okresów niepodlegających dotychczas wliczeniu upływa okres uprawniający do dwóch lub więcej nagród, wypłaca się tylko jedną, najwyższą nagrodę.

10. Urzędnikowi lub innemu pracownikowi sądów i prokuratury, którzy w dniu wejścia w życie przepisów, o których mowa w ust. 9, legitymują się okresem dłuższym niż uprawniający do nagrody danego stopnia, a którym w okresie 12 miesięcy od tego dnia upłynie okres uprawniający do nabycia nagrody wyższego stopnia, nagrodę niższą wypłaca się w pełnej wysokości, a w dniu nabycia prawa do nagrody wyższej – różnicę między kwotą nagrody wyższej a kwotą nagrody niższej.

11. Przepisy ust. 9 i 10 stosuje się odpowiednio w przypadku, gdy urzędnik lub inny pracownik sądów i prokuratury w dniu, w którym udokumentowali swoje prawo do nagrody, byli uprawnieni do nagrody wyższego stopnia, oraz w przypadku, gdy urzędnik lub inny pracownik sądów i prokuratury nabędą to prawo w terminie 12 miesięcy od tego dnia.

12. Urzędnikowi i innemu pracownikowi zatrudnionym w sądzie albo prokuraturze w dniu 30 marca 1999 r. przy ustalaniu prawa do kolejnych nagród jubileuszowych wlicza się okresy, które zostały wliczone przy ustalaniu prawa do nagrody jubileuszowej, do której nabyli prawo w sądzie albo prokuraturze przed tym dniem.

§ 10. Urzędnikowi i innemu pracownikowi sądów powszechnych i powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury wykonującym pracę w porze nocnej przysługuje dodatek do wynagrodzenia za każdą godzinę pracy w porze nocnej w wysokości 20% stawki godzinowej wynagrodzenia zasadniczego.

§ 11. 1. Staż urzędniczy, zwany dalej „stażem", odbywa osoba podejmująca pracę w sądzie albo prokuraturze, która ma być zatrudniona na stanowisku, o którym mowa w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

2. Osoba, o której mowa w ust. 1, zatrudniona w charakterze stażysty, zwana dalej „stażystą", poznaje strukturę sądu albo prokuratury, funkcjonowanie podstawowych komórek organizacyjnych oraz podległych jednostek organizacyjnych, jak również tryb załatwiania spraw, które będą należały do zakresu przyszłych obowiązków stażysty jako urzędnika.

3. Przed przystąpieniem do odbywania stażu stażysta składa oświadczenie, że zapoznał się z obowiązującymi przepisami o ochronie informacji niejawnych.

§ 12. 1. Staż obejmuje zajęcia teoretyczne, uwzględniające w szczególności organizację i funkcjonowanie sądów albo prokuratury, oraz zajęcia praktyczne umożliwiające nabycie umiejętności zastosowania wiedzy teoretycznej w praktycznym działaniu.

2. Wymiar czasu zajęć teoretycznych w okresie stażu wynosi łącznie 48 godzin lekcyjnych.

3. Miejsce i czas odbywania zajęć teoretycznych oraz praktycznych określają w harmonogramie stażu i organizują dyrektor sądu albo właściwy prokurator.

4. W terminie nie dłuższym niż miesiąc od dnia rozpoczęcia stażu dyrektor sądu albo właściwy prokurator ustalają program zajęć teoretycznych i przekazują do zatwierdzenia odpowiednio Ministrowi Sprawiedliwości albo Prokuratorowi Generalnemu.

§ 13. 1. Staż może być organizowany dla dwóch lub większej liczby sądów powszechnych albo powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury na podstawie porozumienia zawartego przez dyrektorów sądów albo właściwych prokuratorów.

2. Dyrektor sądu albo właściwy prokurator są w okresie stażu przełożonymi służbowymi stażystów.

§ 14. 1. Dyrektor sądu albo właściwy prokurator wyznaczają spośród urzędników kierownika stażu, który odpowiada za jego przebieg.

2. Kierownik stażu sporządza w odniesieniu do każdego stażysty kwartalną opinię o przebiegu stażu, obejmującą następujące cechy stażysty:

1) wiedzę zawodową oraz umiejętności jej stosowania w praktyce;

2) obowiązkowość, pracowitość, inicjatywę i punktualność;

3) zdolności zawodowe;

4) stosunek do współpracowników i interesantów.

3. Jeżeli w sądzie albo w powszechnej jednostce prokuratury staż odbywa równocześnie więcej niż 15 stażystów, dyrektor sądu albo właściwy prokurator mogą zwolnić kierownika stażu z innych obowiązków służbowych. W takim przypadku kierownikowi stażu nie przysługuje dodatek z tytułu pełnionej funkcji, o którym mowa w załączniku nr 4 do rozporządzenia.

§ 15. 1. W ostatnim miesiącu stażu stażysta przystępuje do egzaminu.

2. Egzamin przeprowadza komisja powołana przez dyrektora sądu albo właściwego prokuratora.

3. Komisja składa się z przewodniczącego, którym jest dyrektor sądu albo zastępca dyrektora sądu lub prokurator albo zastępca prokuratora, oraz dwóch lub trzech doświadczonych urzędników sądu albo prokuratury.

4. Egzamin odbywa się w formie pisemnej w terminie i miejscu wyznaczonych przez przewodniczącego komisji w obecności kierownika stażu.

5. Przedmiotem egzaminu jest całość zagadnień wchodzących w zakres programu zajęć teoretycznych, o którym mowa w § 12 ust. 4, z uwzględnieniem znajomości przepisów w sprawie wewnętrznej organizacji i zakresu działania sekretariatów i innych działów administracji sądowej albo prokuratorskiej oraz wybranych zagadnień organizacji i funkcjonowania sądów i prokuratury.

6. Komisja określa wynik egzaminu ocenami: „bardzo dobry", „dobry", „dostateczny" albo „niedostateczny".

7. Z przebiegu egzaminu sporządza się protokół, który podpisują wszyscy członkowie komisji egzaminacyjnej. Wynik egzaminu podaje się do wiadomości zainteresowanemu.

§ 16. Po zakończeniu stażu dyrektor sądu albo właściwy prokurator sporządzają ocenę końcową stażu, w której uwzględniają wynik egzaminu oraz opinie sporządzone przez kierownika stażu. O treści oceny informuje się stażystę.

§ 16a. Urzędnik lub inny pracownik zatrudnieni w sądzie albo w prokuraturze, którzy nie spełniają wymagań kwalifikacyjnych przewidzianych w niniejszym rozporządzeniu dla stanowiska zajmowanego przez nich w dniu wejścia w życie rozporządzenia, mogą być nadal zatrudnieni na tym stanowisku.

§ 17. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia3).4)

Załączniki do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości
z dnia 3 marca 2017 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 2016)

Załącznik nr 15)

STANOWISKA, NA KTÓRYCH SĄ ZATRUDNIANI URZĘDNICY W SĄDACH I PROKURATURZE, ORAZ KWALIFIKACJE WYMAGANE DO ZAJMOWANIA TYCH STANOWISK

Stanowisko

Wymagane kwalifikacje

SĄDY POWSZECHNE I WOJSKOWE

Stanowiska samodzielne

główny księgowy

według odrębnych przepisów

zastępca głównego księgowego

wykształcenie wyższe: studia pierwszego stopnia lub studia drugiego stopnia, lub jednolite studia magisterskie, na kierunku związanym z kształceniem w zakresie ekonomii, lub ekonomiczne studia podyplomowe i co najmniej 3-letnia praktyka w księgowości, lub ukończona średnia, policealna lub pomaturalna szkoła ekonomiczna i co najmniej 6-letnia praktyka w księgowości

inspektor ochrony danych

wykształcenie wyższe na poziomie studiów drugiego stopnia

audytor wewnętrzny

według odrębnych przepisów

radca prawny

według odrębnych przepisów

pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych

zastępca pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych

według odrębnych przepisów

Stanowiska wspomagające pion orzeczniczy

starszy inspektor ds. biurowości

wykształcenie wyższe na poziomie studiów drugiego stopnia oraz 3 lata pracy na stanowisku inspektora ds. biurowości

inspektor ds. biurowości

wykształcenie wyższe na poziomie studiów pierwszego stopnia oraz 5 lat pracy na stanowisku starszego sekretarza sądowego lub sekretarza sądowego

starszy sekretarz sądowy sekretarz sądowy

wykształcenie średnie lub wykształcenie średnie branżowe oraz zdany egzamin maturalny, umiejętność obsługi komputera, w tym biegłego pisania, a w przypadku starszego sekretarza sądowego - wykształcenie wyższe na poziomie studiów pierwszego stopnia oraz umiejętność obsługi komputera, w tym biegłego pisania, oraz 5 lat pracy na stanowisku sekretarza sądowego

starszy protokolant sądowy

protokolant sądowy

wykształcenie średnie lub wykształcenie średnie branżowe oraz zdany egzamin maturalny, umiejętność obsługi komputera, w tym biegłego pisania, oraz w przypadku starszego protokolanta sądowego - wykształcenie wyższe na poziomie studiów pierwszego stopnia, umiejętność obsługi komputera, w tym biegłego pisania, oraz 3 lata pracy na stanowisku protokolanta sądowego

Pozostałe stanowiska wspomagające

główny specjalista ds. (ze wskazaniem specjalności)

specjalista ds. (ze wskazaniem specjalności)

wykształcenie wyższe na poziomie studiów pierwszego stopnia, a w przypadku głównego specjalisty - wykształcenie wyższe na poziomie studiów drugiego stopnia oraz 5 lat pracy na stanowisku specjalisty

inspektor ds. obronnych

wykształcenie wyższe na poziomie studiów pierwszego stopnia

główny specjalista ds. bhp

specjalista / starszy specjalista ds. bhp

inspektor / starszy inspektor ds. bhp

inspektor ds. ochrony przeciwpożarowej

według odrębnych przepisów

starszy inspektor / starszy księgowy inspektor/księgowy

wykształcenie wyższe na poziomie studiów pierwszego stopnia, umiejętność obsługi komputera oraz:

1) w przypadku starszego inspektora - 5 lat pracy na stanowisku inspektora,

2) w przypadku starszego księgowego - 5 lat pracy na stanowisku księgowego

kasjer

wykształcenie średnie lub wykształcenie średnie branżowe oraz zdany egzamin maturalny

administrator systemu informatycznego

administrator systemu teleinformatycznego

inspektor bezpieczeństwa teleinformatycznego

informatyk

wykształcenie wyższe: studia pierwszego stopnia lub studia drugiego stopnia, lub jednolite studia magisterskie, na kierunku związanym z kształceniem w zakresie informatyki

technik-informatyk / technik-teleinformatyk

wykształcenie średnie lub średnie branżowe

menedżer usługi

wykształcenie wyższe: studia pierwszego stopnia lub studia drugiego stopnia, lub jednolite studia magisterskie, lub studia podyplomowe - na kierunku związanym z kształceniem w zakresie informatyki, ekonomii, zarządzania lub prawa

bibliotekarz

według odrębnych przepisów

archiwista

wykształcenie średnie lub wykształcenie średnie branżowe oraz zdany egzamin maturalny, a także kurs dla archiwistów

POWSZECHNE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE PROKURATURY

Stanowiska samodzielne

dyrektor departamentu/biura w Prokuraturze Krajowej zastępca dyrektora departamentu/biura

w Prokuraturze Krajowej dyrektor finansowo-administracyjny

wykształcenie wyższe na poziomie studiów drugiego stopnia, co najmniej 5-letni staż pracy, w tym co najmniej 2 lata pracy na stanowisku kierowniczym, doświadczenie w dziedzinie finansów publicznych, prowadzenia inwestycji i gospodarowania mieniem Skarbu Państwa

główny księgowy

według odrębnych przepisów

zastępca głównego księgowego

wykształcenie wyższe: studia pierwszego stopnia lub studia drugiego stopnia, lub jednolite studia magisterskie, na kierunku związanym z kształceniem w zakresie ekonomii, lub ekonomiczne studia podyplomowe i co najmniej 3-letnia praktyka w księgowości, lub ukończona średnia, policealna lub pomaturalna szkoła ekonomiczna i co najmniej 6-letnia praktyka w księgowości

inspektor ochrony danych

wykształcenie wyższe na poziomie studiów drugiego stopnia

audytor wewnętrzny

według odrębnych przepisów

radca prawny

według odrębnych przepisów


pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych

zastępca pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych

według odrębnych przepisów

ekspert ds. (ze wskazaniem specjalności)

wykształcenie wyższe na poziomie studiów drugiego stopnia oraz co najmniej 5-letnie doświadczenie w zakresie problematyki związanej z zakresem obowiązków eksperta

Stanowiska wspomagające pion orzeczniczy

starszy inspektor ds. biurowości

wykształcenie wyższe na poziomie studiów drugiego stopnia oraz 3 lata pracy na stanowisku inspektora ds. biurowości

inspektor ds. biurowości

wykształcenie wyższe na poziomie studiów pierwszego stopnia oraz 5 lat pracy na stanowisku referendarza lub starszego referenta

referendarz

wykształcenie wyższe na poziomie studiów pierwszego stopnia oraz umiejętność obsługi komputera, oraz 3 lata pracy na stanowisku starszego referenta lub referenta

starszy referent referent młodszy referent

wykształcenie średnie lub średnie branżowe oraz zdany egzamin maturalny, umiejętność obsługi komputera, a także:

1) w przypadku starszego referenta - co najmniej 3 lata pracy na stanowisku referenta,

2) w przypadku referenta - co najmniej 2 lata pracy na stanowisku

młodszego referenta

referent prawny

wykształcenie wyższe prawnicze, znajomość języka obcego

analityk kryminalny

wykształcenie wyższe na poziomie studiów pierwszego stopnia, znajomość obsługi komputera

Pozostałe stanowiska wspomagające

główny specjalista ds. (ze wskazaniem specjalności)

specjalista ds. (ze wskazaniem specjalności)

wykształcenie wyższe na poziomie studiów pierwszego stopnia, a w przypadku głównego specjalisty - wykształcenie wyższe na poziomie studiów drugiego stopnia oraz 5 lat pracy na stanowisku specjalisty

starszy inspektor ds. obronnych

inspektor ds. obronnych

wykształcenie wyższe na poziomie studiów pierwszego stopnia

główny specjalista ds. bhp

specjalista / starszy specjalista ds. bhp

inspektor / starszy inspektor ds. bhp

inspektor ds. ochrony przeciwpożarowej

według odrębnych przepisów

starszy inspektor / starszy księgowy inspektor/księgowy

wykształcenie wyższe na poziomie studiów pierwszego stopnia, umiejętność obsługi komputera oraz:

1) w przypadku starszego inspektora - 5 lat pracy na stanowisku inspektora,

2) w przypadku starszego księgowego - 5 lat pracy na stanowisku księgowego

kasjer

wykształcenie średnie lub średnie branżowe oraz zdany egzamin maturalny

administrator systemu informatycznego

administrator systemu teleinformatycznego

inspektor bezpieczeństwa teleinformatycznego

informatyk

wykształcenie wyższe: studia pierwszego stopnia lub studia drugiego stopnia, lub jednolite studia magisterskie, na kierunku związanym z kształceniem w zakresie informatyki

technik-informatyk / technik-teleinformatyk

wykształcenie średnie lub średnie branżowe


menedżer usługi

wykształcenie wyższe: studia pierwszego stopnia lub studia drugiego stopnia, lub jednolite studia magisterskie, na kierunku związanym z kształceniem w zakresie informatyki, ekonomii, zarządzania lub studia prawnicze

bibliotekarz

według odrębnych przepisów

archiwista

wykształcenie średnie lub średnie branżowe oraz zdany egzamin maturalny, a także kurs dla archiwistów


Załącznik nr 2

STANOWISKA, NA KTÓRYCH SĄ ZATRUDNIANI PRACOWNICY NIEBĘDĄCY URZĘDNIKAMI W SĄDACH I PROKURATURZE, ORAZ KWALIFIKACJE WYMAGANE DO ZAJMOWANIA TYCH STANOWISK

Stanowisko

Wymagane kwalifikacje

SĄDY POWSZECHNE I WOJSKOWE

Stanowiska pomocnicze

sekretarka/sekretarz transkrybent

wykształcenie średnie lub średnie branżowe, umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych

starszy wartownik/wartownik-konwojent wartownik/wartownik-konwojent

według odrębnych przepisów,

a w przypadku starszego wartownika/ wartownika-konwojenta - dodatkowo 5 lat pracy na stanowisku wartownika/wartownika-konwojenta

woźny sądowy operator ksiąg wieczystych goniec

wykształcenie średnie lub średnie branżowe

Stanowiska obsługi technicznej

i gospodarczej

kierowca

według odrębnych przepisów

maszynistka telefonistka/telefonista operator urządzeń elektronicznych/powielających

wykształcenie średnie lub średnie branżowe, a w przypadku maszynistki - dodatkowo umiejętność biegłego pisania

magazynier

wykształcenie średnie lub średnie branżowe

rzemieślnik/konserwator robotnik gospodarczy palacz c.o.

wykształcenie zasadnicze

portier dozorca sprzątaczka

wykształcenie podstawowe

POWSZECHNE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE PROKURATURY

Stanowiska pomocnicze

sekretarka/sekretarz

wykształcenie średnie lub średnie branżowe, umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych

pracownik biura podawczego goniec

wykształcenie średnie lub średnie branżowe, a w przypadku pracownika biura podawczego - dodatkowo znajomość obsługi komputera

Stanowiska obsługi  technicznej i gospodarczej

kierowca

według odrębnych przepisów

maszynistka telefonistka/telefonista operator urządzeń elektronicznych/powielających

wykształcenie średnie lub średnie branżowe

magazynier

wykształcenie średnie lub średnie branżowe

rzemieślnik/konserwator robotnik gospodarczy palacz co.

wykształcenie zasadnicze

portier dozorca sprzątaczka

wykształcenie podstawowe

Załącznik nr 36)

TABELA WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO PRZYSŁUGUJĄCEGO URZĘDNIKOM I INNYM PRACOWNIKOM SĄDÓW I PROKURATURY

A. Obowiązująca w okresie od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 30 czerwca 2023 r.

Stanowiska

Kwota w zł

Stanowiska samodzielne

3600-15 000

Stanowiska wspomagające

3490-9750

Stażysta

3490-5200

Stanowiska pomocnicze, obsługi technicznej i gospodarczej

3490-6100

B. Obowiązująca od dnia 1 lipca 2023 r.

Stanowiska

Kwota w zł

Stanowiska samodzielne

3600-15 000

Stanowiska wspomagające

3600-9750

Stażysta

3600-5200

Stanowiska pomocnicze, obsługi technicznej i gospodarczej

3600-6100


Załącznik nr 47)

WYSOKOŚĆ DODATKU Z TYTUŁU ZAJMOWANEGO STANOWISKA ORAZ PEŁNIONEJ FUNKCJI PRZYSŁUGUJĄCEGO URZĘDNIKOM I INNYM PRACOWNIKOM SĄDÓW I PROKURATURY

Grupa stanowisk lub funkcji

Kwota w zł

SĄDY POWSZECHNE I WOJSKOWE

Stanowiska samodzielne

do 2252

Stanowiska wspomagające:


- starszy inspektor ds. biurowości

do 1689

- inspektor ds. biurowości

do 1239

- główny specjalista ds. (ze wskazaniem specjalności)

do 1126

- administrator systemu informatycznego

do 1689

- administrator systemu teleinformatycznego

do 1689

- inspektor bezpieczeństwa teleinformatycznego

do 1689

- informatyk

do 901

- menedżer usługi

do 2000

Funkcja naczelnika wydziału

do 1689

Funkcje kierowników: sekretariatu, sekretariatu wydziału lub sekcji wydziału, oddziału, biura, sekcji, zespołu, działu

do 1689

Funkcje zastępców kierowników: sekretariatu, sekretariatu wydziału lub sekcji wydziału, oddziału, biura, sekcji, zespołu, działu

do 901

Funkcja punktu kontaktowego Europejskiej Sieci Sądowej w sprawach cywilnych i handlowych

do 901

Funkcja jednego koordynatora do spraw dostępności dla obszaru apelacji

do 901

Funkcje kierowników: kancelarii tajnej, biura podawczego, archiwum, biblioteki, magazynu, warsztatu

do 676

Funkcje: dowódcy straży, dowódcy zmiany

do 563

Funkcja kierownika stażu

do 338

Funkcje powierzane urzędnikom delegowanym do Ministerstwa Sprawiedliwości:


- głównego specjalisty

do 901

- naczelnika wydziału

do 1689

- zastępcy dyrektora biura/departamentu

do 2252

- dyrektora biura/departamentu

do 2252

POWSZECHNE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE PROKURATURY

Stanowiska samodzielne

do 2252

Stanowiska wspomagające:


- starszy inspektor ds. biurowości

do 1689

- inspektor ds. biurowości

do 1239

- główny specjalista ds. (ze wskazaniem specjalności)

do 1126

- administrator systemu informatycznego

do 1689

- administrator systemu teleinformatycznego

do 1689

- inspektor bezpieczeństwa teleinformatycznego

do 1689

- informatyk

do 901

- menedżer usługi

do 2000

Funkcja naczelnika wydziału

do 1689

Funkcja kierownika:


- sekretariatu

do 1689

- działu

do 1689

- kancelarii tajnej

do 901

- oddziału kancelarii tajnej

do 901

Funkcje:


- zastępcy kierownika sekretariatu

do 901

- zastępcy kierownika kancelarii tajnej

do 676

Funkcja kierownika stażu

do 338

Funkcja jednego koordynatora do spraw dostępności:


- dla obszaru prokuratury regionalnej

do 901

- w Prokuraturze Krajowej

do 901

Funkcje powierzane urzędnikom delegowanym do Prokuratury Krajowej:


- głównego specjalisty ds.

do 901

- naczelnika wydziału

do 1689

- zastępcy dyrektora biura/departamentu

do 2252

- dyrektora biura/departamentu

do 2252


1) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 marca 2023 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego (Dz. U. poz. 620), które weszło w życie z dniem 15 kwietnia 2023 r.

2) Dodany przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 grudnia 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego (Dz. U. poz. 2718), które weszło w życie z dniem 6 stycznia 2023 r.; wszedł w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.

3) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 6 marca 2017 r.

4) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego (Dz. U. z 2015 r. poz. 54 i 2322 oraz z 2016 r. poz. 2266), które na podstawie art. 73 pkt 2 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o prokuraturze (Dz. U. poz. 178 i 2103) utraciło moc.

5) Ze zmianami wprowadzonymi przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2, oraz przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 1.

6) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 1.

7) Ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 3 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

 

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-09-26
  • Data wejścia w życie: 2023-09-26
  • Data obowiązywania: 2023-09-26
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA