REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria C

Sprawa C-472/15 P: Wyrok Trybunału (dziewiąta izba) z dnia 23 listopada 2017 r. - Servizi assicurativi del commercio estero SpA (SACE), Sace BT SpA / Komisja Europejska, Republika Włoska (Odwołanie - Pomoc państwa - Ubezpieczenie kredytów eksportowych - Pokrycie reasekuracyjne udzielone przez przedsiębiorstwo publiczne jego spółce zależnej - Wkłady kapitałowe mające pokryć straty spółki zależnej - Pojęcie pomocy państwa - Możliwość przypisania państwu - Kryterium inwestora prywatnego)

Strony 2 - 2 Pobierz pdf

Sprawy połączone C-596/15 P i C-597/15 P: Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 23 listopada 2017 r. - Bionorica SE (C-596/15 P), Diapharm GmbH & Co. KG (C-597/15 P) / Komisja Europejska [Odwołanie - Zdrowie publiczne - Ochrona konsumentów - Rozporządzenie (WE) nr 1924/2006 - Oświadczenia zdrowotne dotyczące żywności - Artykuł 13 ust. 3 - Wykaz dopuszczonych oświadczeń zdrowotnych dotyczących żywności - Substancje botaniczne - Oświadczenia zdrowotne, których rozpatrzenie zawieszono - Skarga na bezczynność - Artykuł 265 TFUE - Zajęcie stanowiska przez Komisję Europejską - Interes prawny - Legitymacja procesowa czynna]

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

REKLAMA

Sprawa C-658/15: Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 16 listopada 2017 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez College van Beroep voor het Bedrijfsleven - Niderlandy) - Robeco Hollands Bezit NV i in. / Stichting Autoriteit Financiële Markten (AFM) (Odesłanie prejudycjalne - Dyrektywa 2004/39/WE - Rynki instrumentów finansowych - Artykuł 4 ust. 1 pkt 14 - Pojęcie „rynku regulowanego” - Zakres stosowania - System, do którego należą brokerzy reprezentujący inwestorów oraz agenci otwartych funduszy inwestycyjnych mających obowiązek wykonać zlecenia związane z funduszami owych inwestorów)

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Sprawa C-671/15: Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 14 listopada 2017 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Cour de cassation - Francja) - Président de l’Autorité de la concurrence / Association des producteurs vendeurs d’endives (APVE) i in. [Odesłanie prejudycjalne - Wspólna polityka rolna - Artykuł 42 TFUE - Rozporządzenie (WE) nr 2200/96 - Rozporządzenie (WE) nr 1182/2007 - Rozporządzenie (WE) nr 1234/2007 - Praktyki antykonkurencyjne - Artykuł 101 TFUE - Rozporządzenie nr 26 - Rozporządzenie (WE) nr 1184/2006 - Organizacje producentów - Zrzeszenia organizacji producentów - Zadania tych organizacji i zrzeszeń - Praktyka ustalania minimalnych cen sprzedaży - Praktyka uzgadniania ilości wprowadzanych do obrotu - Praktyka wymiany informacji strategicznych - Francuski rynek cykorii]

Strony 4 - 4 Pobierz pdf

REKLAMA

Sprawa C-691/15 P: Wyrok Trybunału (szósta izba) z dnia 22 listopada 2017 r. - Komisja Europejska / Bilbaína de Alquitranes SA i in. [Odwołanie - Środowisko naturalne - Rozporządzenie (WE) nr 1272/2008 - Klasyfikacja, oznakowanie i pakowanie niektórych substancji i mieszanin - Rozporządzenie (UE) nr 944/2013 - Klasyfikacja paku, wysokotemperaturowej smoły węglowej - Kategorie ostrej toksyczności wodnej (H400) i chronicznej toksyczności wodnej (H410) - Obowiązek staranności - Oczywisty błąd w ocenie]

Strony 5 - 5 Pobierz pdf

Sprawa C-122/16 P: Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 14 listopada 2017 r. - British Airways plc / Komisja Europejska (Odwołanie - Konkurencja - Porozumienia, decyzje i uzgodnione praktyki - Europejski rynek lotniczego przewozu towarów - Decyzja Komisji dotycząca porozumień i uzgodnionych praktyk w zakresie wielu składników cen za usługi lotniczego przewozu towarów - Wada uzasadnienia - Zarzut oparty na normie porządku publicznego uwzględniony z urzędu przez sąd Unii Europejskiej - Zakaz orzekania ultra petita - Żądania skargi o stwierdzenie częściowej nieważności spornej decyzji wszczynającej postępowanie - Zakaz orzeczenia przez Sąd Unii Europejskiej całkowitej nieważności spornej decyzji - Artykuł 47 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej - Prawo do skutecznego środka prawnego)

Strony 6 - 6 Pobierz pdf

Sprawa C-165/16: Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 14 listopada 2017 r. [wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez High Court of Justice (England & Wales), Queens Bench Division (Administrative Court) - Zjednoczone Królestwo] - Toufik Lounes / Secretary of State for the Home Department Odesłanie prejudycjalne - Obywatelstwo Unii - Artykuł 21 TFUE - Dyrektywa 2004/38/WE - Beneficjenci - Podwójne obywatelstwo - Obywatel Unii, który nabył obywatelstwo przyjmującego państwa członkowskiego, zachowując przy tym obywatelstwo państwa pochodzenia - Prawo pobytu w tym państwie członkowskim obywatela państwa trzeciego będącego członkiem rodziny obywatela Unii

Strony 7 - 7 Pobierz pdf

Sprawa C-224/16: Wyrok Trybunału (dziesiąta izba) z dnia 22 listopada 2017 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Varhoven administrativen sad - Bułgaria) - Asotsiatsia na balgarskite predpriyatia za mezhdunarodni prevozi i patishtata (Aebtri) / Nachalnik na Mitnitsa Burgas [Odesłanie prejudycjalne - Unia celna - Tranzyt zewnętrzny - Przewóz drogowy towarów z zastosowaniem karnetu TIR - Artykuł 267 TFUE - Właściwość Trybunału do interpretowania art. 8 i 11 konwencji TIR - Niezwolnienie operacji TIR - Odpowiedzialność stowarzyszenia poręczającego - Artykuł 8 ust. 7 konwencji TIR - Obowiązek zażądania, w miarę możliwości, zapłaty od osoby lub osób bezpośrednio odpowiedzialnych przed skierowaniem roszczenia do stowarzyszenia poręczającego - Noty wyjaśniające załączone do konwencji TIR - Rozporządzenie (EWG) nr 2454/93 - Artykuł 457 ust. 2 - Wspólnotowy kodeks celny - Artykuły 203 i 213 - Osoby, które nabyły lub posiadały towar i które wiedziały bądź powinny były wiedzieć, że był to towar usunięty spod dozoru celnego]

Strony 8 - 8 Pobierz pdf

Sprawa C-246/16: Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 23 listopada 2017 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Commissione tributaria provinciale di Siracusa - Włochy) - Enzo Di Maura / Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Siracusa [Odesłanie prejudycjalne - Podatek od wartości dodanej (VAT) - Podstawa opodatkowania - Szósta dyrektywa 77/388/EWG - Artykuł 11 część C ust. 1 akapit drugi - Ograniczenie prawa do obniżenia podstawy opodatkowania przy niewywiązaniu się z płatności przez kontrahenta - Swoboda uznania, jaką dysponują państwa członkowskie przy transpozycji - Proporcjonalność okresu wstępnego finansowania przez przedsiębiorcę]

Strony 9 - 9 Pobierz pdf

Sprawa C-250/16 P: Wyrok Trybunału (dziesiąta izba) z dnia 16 listopada 2017 r. - Ludwig-Bölkow-Systemtechnik GmbH / Komisja Europejska [Odwołanie - Klauzula arbitrażowa - Szósty program ramowy w zakresie badań, rozwoju technologicznego i demonstracji (2002 - 2006) - Zwrot części kwot wypłaconych wnoszącej odwołanie - Odszkodowania ryczałtowe]

Strony 9 - 9 Pobierz pdf

Sprawa C-251/16: Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 22 listopada 2017 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Supreme Court - Irlandia) - Edward Cussens, John Jennings, Vincent Kingston / T. G. Brosnan [Odesłanie prejudycjalne - Wspólny system podatku od wartości dodanej (VAT) - Szósta dyrektywa 77/388/EWG - Artykuł 4 ust. 3 lit. a) oraz art. 13 część B lit. g) - Zwolnienie dostaw budynków lub ich części, wraz gruntem, na którym stoją, innych niż określone w art. 4 ust. 3 lit. a) - Zasada zakazu nadużyć - Zastosowanie w braku przepisów krajowych transponujących tę zasadę - Zasady pewności prawa oraz ochrony uzasadnionych oczekiwań]

Strony 10 - 10 Pobierz pdf

Sprawa C-292/16: Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 23 listopada 2017 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Helsingin hallinto-oikeus - Finlandia) - postępowanie wszczęte przez A Oy (Odesłanie prejudycjalne - Swoboda przedsiębiorczości - Podatki bezpośrednie - Podatek dochodowy od osób prawnych - Dyrektywa 90/434/EWG - Artykuł 10 ust. 2 - Wniesienie aktywów - Stały zakład niebędący rezydentem przeniesiony w ramach operacji wniesienia aktywów do spółki przejmującej również niebędącej rezydentem - Prawo państwa członkowskiego spółki przekazującej do opodatkowania zysków lub zysków kapitałowych tego zakładu wynikających z wniesienia aktywów - Uregulowanie prawa krajowego przewidujące natychmiastowe opodatkowanie już w roku przeniesienia zysków lub zysków kapitałowych - Pobór należnego podatku jako wpływu roku podatkowego, w którym operacja wniesienia aktywów miała miejsce)

Strony 11 - 11 Pobierz pdf

Sprawa C-308/16: Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 16 listopada 2017 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Naczelny Sąd Administracyjny - Polska) - Kozuba Premium Selection sp. z o.o. / Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie [Odesłanie prejudycjalne - Podatki - Wspólny system podatku od wartości dodanej (VAT) - Dyrektywa 2006/112/WE - Artykuł 12 ust. 1 i 2 - Artykuł 135 ust. 1 lit. j) - Czynności podlegające opodatkowaniu - Zwolnienie dostaw budynków - Pojęcie „pierwszego zasiedlenia” - Pojęcie „przebudowy”]

Strony 11 - 11 Pobierz pdf

Sprawy połączone C-374/16 i C-375/16: Wyrok Trybunału (piąta izba izba) z dnia 15 listopada 2017 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bundesfinanzhof - Niemcy) - Rochus Geissel; działający w charakterze syndyka RGEX GmbH i.L. / Finanzamt Neuss (C-374/16) i Finanzamt Bergisch Gladbach / Igor Butin (C-375/16) [Odesłanie prejudycjalne - Podatki - Podatek od wartości dodanej (VAT) - Dyrektywa 2006/112 WE - Artykuł 168 lit. a), art. 178 lit. a) i art. 226 pkt 5 - Odliczenie podatku naliczonego - Dane, jakie muszą znajdować się na fakturach - Uzasadnione oczekiwania podatnika co do spełnienia przesłanek prawa do odliczenia)

Strony 12 - 12 Pobierz pdf

Sprawa C-381/16: Wyrok Trybunału (dziesiąta izba) z dnia 23 listopada 2017 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal Supremo - Hiszpania) - Salvador Benjumea Bravo de Laguna / Esteban Torras Ferrazzuolo [Odesłanie prejudycjalne - Rozporządzenie (WE) nr 207/2009 - Znak towarowy Unii Europejskiej - Artykuł 16 - Znak towarowy jako przedmiot własności - Traktowanie unijnego znaku towarowego jako krajowego znaku towarowego - Artykuł 18 - Przeniesienie znaku towarowego zarejestrowanego na rzecz agenta lub przedstawiciela właściciela znaku towarowego - Przepis krajowy umożliwiający wytoczenie powództwa o ustalenie własności krajowego znaku towarowego zarejestrowanego z naruszeniem praw właściciela lub z naruszeniem zobowiązania wynikającego z ustawy lub z umowy - Zgodność z rozporządzeniem nr 207/2009]

Strony 13 - 13 Pobierz pdf

Sprawy połączone C-427/16 i C-428/16: Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 23 listopada 2017 r. (wnioski o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożone przez Sofiyski rayonen sad - Bułgaria) - „CHEZ Elektro Bulgaria” AD / Yordan Kotsev (C-427/16) i „FrontEx International” EAD / Emil Yanakiev (C-428/16) [Odesłanie prejudycjalne - Konkurencja - Swoboda świadczenia usług - Ustalanie przez organizację zawodową adwokatów minimalnych stawek wynagrodzeń - Zakaz zasądzenia przez sąd zwrotu wynagrodzenia w kwocie niższej od tych minimalnych stawek - Przepisy krajowe uznające podatek od wartości dodanej (VAT) za część ceny usługi świadczonej w ramach wykonywania wolnego zawodu]

Strony 13 - 13 Pobierz pdf

Sprawa C-507/16: Wyrok Trybunału (szósta izba) z dnia 15 listopada 2017 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Administrativen sad Sofia-grad - Bułgaria) - Entertainment Bulgaria System EOOD / Direktor na Direktsia „Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika” - Sofia [Odesłanie prejudycjalne - Podatki - Dyrektywa 2006/112/WE - Artykuł 168 lit. a), art. 169 lit. a), art. 214 ust. 1 lit. d) i e) oraz art. 289 i 290 - Możliwość odliczenia podatku od wartości dodanej (VAT) należnego lub zapłaconego - Transakcje objęte podatkiem należnym w innych państwach członkowskich - System zwolnienia z podatku w państwie członkowskim, w którym skorzystano z prawa do odliczenia]

Strony 14 - 14 Pobierz pdf

Sprawa C-547/16: Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 23 listopada 2017 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal Supremo - Hiszpania) - Gasorba SL, Josefa Rico Gil, Antonio Ferrándiz González / Repsol Comercial de Productos Petrolíferos SA [Konkurencja - Artykuł 101 TFUE - Porozumienia między przedsiębiorstwami - Stosunki handlowe pomiędzy podmiotami prowadzącymi stacje paliw a przedsiębiorstwami paliwowymi - Długoterminowa umowa o wyłączną dostawę paliw - Decyzja, w której Komisja Europejska uznaje zobowiązania zaproponowane przez przedsiębiorstwo za wiążące - Stopień związania sądów krajowych wydaną przez Komisję decyzją w sprawie zobowiązań - Artykuł 9 ust. 1 i art. 16 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1/2003]

Strony 15 - 15 Pobierz pdf

Sprawa C-424/17 P: Odwołanie od wyroku Sądu (pierwsza izba) wydanego w dniu 22 czerwca 2017 r. w sprawie T-58/17, Kaleychev / Europejski Trybunał Praw Człowieka, wniesione w dniu 14 lipca 2017 r. przez Vilislava Andreeva Kaleycheva

Strony 16 - 16 Pobierz pdf

Sprawa C-455/17: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Amtsgericht Hannover (Niemcy) w dniu 31 lipca 2017 r. - Benedikt Brisch / TUIfly GmbH

Strony 16 - 16 Pobierz pdf

Sprawa C-456/17: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Oberlandesgericht Köln (Niemcy) w dniu 31 lipca 2017 r. - Gabriela Verena Glanzmann i in. / Deutsche Lufthansa AG

Strony 16 - 16 Pobierz pdf

Sprawa C-470/17: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Handelsgericht Wien (Austria) w dniu 7 sierpnia 2017 r. - Teresa Coria Garcia i in./Austrian Airlines AG

Strony 17 - 17 Pobierz pdf

Sprawa C-549/17 P: Odwołanie od postanowienia Sądu (szósta izba) wydanego w dniu 19 lipca 2017 r. w sprawie T-346/14 DEP, Yanukovych / Rada, wniesione w dniu 19 września 2017 r. przez Ukrainę

Strony 17 - 17 Pobierz pdf

Sprawa C-550/17 P: Odwołanie od postanowienia Sądu (szósta izba) wydanego w dniu 19 lipca 2017 r. w sprawie T-347/14 DEP, Yanukovych / Rada, wniesione w dniu 19 września 2017 r. przez Ukrainę

Strony 17 - 17 Pobierz pdf

Sprawa C-551/17 P: Odwołanie od postanowienia Sądu (szósta izba) wydanego w dniu 19 lipca 2017 r. w sprawie T-348/14 DEP, Yanukovych / Rada, wniesione w dniu 19 września 2017 r. przez Ukrainę

Strony 18 - 18 Pobierz pdf

REKLAMA