REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria C

Zawiadomienie dla: Alexanda Amon Kotey, Elshafee El Sheikh, Muhammad Bahrum Naim Anggih Tamtomo, Malik Ruslanovich Barkhanoev, Murad Iraklievich Margoshvili, OMAN ROCHMAN, HANIFA MONEY EXCHANGE OFFICE (ODDZIAŁ MAJĄCY SIEDZIBĘ W ALBU KAMAL, SYRYJSKA REPUBLIKA ARABSKA), SELSELAT AL-THAHAB, Jaysh Khalid Ibn al Waleed, Jund Al Aqsa, dodanych do wykazu, o którym mowa w art. 2, 3 i 7 rozporządzenia Rady (WE) nr 881/2002 z dnia 27 maja 2002 r. wprowadzającego niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z organizacjami ISIL (Daisz) i Al-Kaida, na mocy rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2017/1390

Strony 22 - 22 Pobierz pdf

Kursy walutowe euro

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

REKLAMA

Streszczenie decyzji Komisji Europejskiej w sprawie zezwoleń na wprowadzanie do obrotu lub na stosowanie substancji wymienionych w załączniku XIV do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) (opublikowane na podstawie art. 64 ust. 9 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006)

Strony 2 - 2 Pobierz pdf

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.8470 - DAAM/InfraVia/FIH/AI)

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

REKLAMA

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.8534 - Bouygues Immobilier/Accor/Nextdoor)

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Kursy walutowe euro

Strony 2 - 2 Pobierz pdf

Opinia Komitetu Doradczego ds. Koncentracji wydana na posiedzeniu w dniu 13 marca 2017 r. dotycząca projektu decyzji w sprawie M.7995 - Deutsche Börse/London Stock Exchange - Sprawozdawca: Rumunia

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Sprawozdanie końcowe urzędnika przeprowadzającego spotkanie wyjaśniające - Deutsche Börse/London Stock Exchange Group (Sprawa M.7995)

Strony 5 - 5 Pobierz pdf

Streszczenie decyzji Komisji z dnia 29 marca 2017 r. uznającej koncentrację za niezgodną z rynkiem wewnętrznym oraz z funkcjonowaniem Porozumienia EOG (Sprawa M.7995 - Deutsche Börse/London Stock Exchange) (notyfikowana jako dokument nr C(2017) 2006)

Strony 7 - 7 Pobierz pdf

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.8556 - Carlyle/GTCR/Albany Molecular Research) - Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

Strony 13 - 13 Pobierz pdf

Ostatnie publikacje Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Sprawa C-562/14 P: Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 11 maja 2017 r. - Królestwo Szwecji/Darius Nicolai Spirlea, Mihaela Spirlea, Komisja Europejska, Republika Czeska, Królestwo Danii, Królestwo Hiszpanii, Republika Finlandii [Odwołanie - Prawo publicznego dostępu do dokumentów - Rozporządzenie (WE) nr 1049/2001 - Artykuł 4 ust. 2 tiret trzecie - Wyjątki od prawa dostępu do dokumentów - Niewłaściwa wykładnia - Ochrona celów kontroli, dochodzenia i audytu - Nadrzędny interes publiczny uzasadniający ujawnienie dokumentów - Ogólne domniemanie poufności - Dokumenty dotyczące postępowania EU Pilot]

Strony 2 - 2 Pobierz pdf

Opinia 2/15: Opinia Trybunału (w pełnym składzie) z dnia 16 maja 2017 r. - Komisja Europejska (Opinia wydana na podstawie art. 218 ust. 11 TFUE - Umowa o wolnym handlu między Unią Europejską a Republiką Singapuru - Umowa handlowa „nowej generacji” wynegocjowana po wejściu w życie traktatów UE i FUE - Kompetencja do zawarcia umowy - Artykuł 3 ust. 1 lit. e) TFUE - Wspólna polityka handlowa - Artykuł 207 ust. 1 TFUE - Handel towarami i usługami - Bezpośrednie inwestycje zagraniczne - Zamówienia publiczne - Handlowe aspekty własności intelektualnej - Konkurencja - Handel z państwami trzecimi i zrównoważony rozwój - Ochrona socjalna pracowników - Ochrona środowiska - Artykuł 207 ust. 5 TFUE - Usługi w dziedzinie transportu - Artykuł 3 ust. 2 TFUE - Umowa międzynarodowa mogąca wpływać na wspólne zasady lub zmieniać ich zakres - Akty prawa wtórnego Unii obowiązujące w dziedzinie swobodnego świadczenia usług w dziedzinie transportu - Inwestycje zagraniczne inne, niż bezpośrednie - Artykuł 216 TFUE - Umowa konieczna do celów realizacji jednego z celów traktatu - Swobodny przepływ kapitału i płatności między państwami członkowskimi a państwami trzecimi - Następowanie po sobie umów dotyczących inwestycji - Zastąpienie umów inwestycyjnych między państwami członkowskimi a Republiką Singapuru - Postanowienia instytucjonalne umowy - Rozstrzyganie sporów między inwestorami a państwami - Rozstrzyganie sporów między stronami)

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Sprawa C-68/15: Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 17 maja 2017 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Grondwettelijk Hof - Belgia) - X/Ministerraad (Odesłanie prejudycjalne - Swoboda przedsiębiorczości - Dyrektywa o spółkach dominujących i zależnych - Przepisy podatkowe - Podatek dochodowy od osób prawnych - Wypłata dywidend - Pobranie podatku u źródła - Podwójne opodatkowanie - Fairness tax)

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Sprawa C-133/15: Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 10 maja 2017 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Centrale Raad van Beroep - Niderlandy) - H.C. Chavez-Vilchez i in./Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank i in. (Odesłanie prejudycjalne - Obywatelstwo Unii - Artykuł 20 TFUE - Prawo pobytu w państwie członkowskim warunkujące dostęp do pomocy społecznej, a także do zasiłków rodzinnych - Obywatel państwa trzeciego sprawujący faktycznie na co dzień opiekę nad swym małoletnim dzieckiem będącym obywatelem tego państwa członkowskiego - Obowiązek wykazania przez obywatela państwa trzeciego niezdolności drugiego rodzica, będącego obywatelem wspomnianego państwa członkowskiego, do opiekowania się dzieckiem - Odmowa prawa pobytu, która może zmusić dziecko do opuszczenia terytorium państwa członkowskiego, a nawet terytorium Unii)

Strony 4 - 4 Pobierz pdf

Sprawa C-421/15 P: Wyrok Trybunału (piąta izba) z dnia 11 maja 2017 r. - Yoshida Metal Industry Co. Ltd/Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO), Pi-Design AG, Bodum France SAS, Bodum Logistics A/S [Odwołanie - Znak towarowy Unii Europejskiej - Rejestracja oznaczeń przedstawiających powierzchnię z czarnymi kropkami - Unieważnienie prawa do znaku - Rozporządzenie (WE) nr 40/94 - Artykuł 7 ust. 1 lit. e) ppkt (ii) - Artykuł 51 ust. 3]

Strony 5 - 5 Pobierz pdf

Sprawa C-437/15 P: Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 17 maja 2017 r. - Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej/Deluxe Entertainment Services Group Inc. (Odwołanie - Znak towarowy Unii Europejskiej - Graficzny znak towarowy zawierający element słowny „deluxe” - Odmowa rejestracji przez eksperta)

Strony 6 - 6 Pobierz pdf

Sprawa C-617/15: Wyrok Trybunału (dziesiąta izba) z dnia 18 maja 2017 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Oberlandesgericht Düsseldorf - Niemcy) - Hummel Holding A/S/Nike Inc., Nike Retail B.V. (Odesłanie prejudycjalne - Własność intelektualna - Rozporządzenie (WE) nr 207/2009 - Znak towarowy Unii Europejskiej - Artykuł 97 ust. 1 - Jurysdykcja międzynarodowa - Powództwo o naruszenie skierowane przeciwko spółce mającej siedzibę w państwie trzecim - Spółka pośrednio zależna mająca siedzibę na terytorium państwa członkowskiego sądu, do którego wniesiono powództwo - Pojęcie „przedsiębiorstwa”)

Strony 6 - 6 Pobierz pdf

Sprawa C-624/15: Wyrok Trybunału (dziewiąta izba) z dnia 18 maja 2017r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Vilniaus apygardos administracinis teismas - Litwa) - UAB „Litdana”/Valstybinė mokesčiĹł inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansĹł ministerijos Odesłanie prejudycjalne - Podatki - Podatek od wartości dodanej (VAT) - Dyrektywa 2006/112/WE - Artykuł 314 - Procedura marży - Przesłanki stosowania - Brak zgody krajowych organów podatkowych na zastosowanie przez podatnika procedury marży - Wzmianki na fakturach odnoszące się zarówno do zastosowania przez dostawcę procedury marży, jak i do zwolnienia z podatku VAT - Niezastosowanie przez dostawcę procedury marży przy dostawie towarów - Przesłanki wskazujące na istnienie nieprawidłowości lub przestępstwa przy dostawie towarów

Strony 7 - 7 Pobierz pdf

Sprawa C-682/15: Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 16 maja 2017 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Cour administrative - Luksemburg) - Berlioz Investment Fund SA/Directeur de l’administration des contributions directes (Odesłanie prejudycjalne - Dyrektywa 2011/16/UE - Współpraca administracyjna w dziedzinie opodatkowania - Artykuł 1 ust. 1 - Artykuł 5 - Wniosek o przekazanie informacji skierowany do osoby trzeciej - Odmowa udzielenia odpowiedzi - Sankcja - Pojęcie „przewidywalnego związku” informacji, których dotyczy wniosek - Kontrola organu współpracującego - Kontrola sądowa - Zakres - Karta praw podstawowych Unii Europejskiej - Artykuł 51 - Wprowadzanie w życie prawa Unii - Artykuł 47 - Prawo do skutecznego środka prawnego przed sądem - Dostęp sądu i osoby trzeciej do wniosku o przekazanie informacji złożonego przez organ wnioskujący)

Strony 8 - 8 Pobierz pdf

Sprawa C-690/15: Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 10 maja 2017 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Cour administrative d’appel de Douai - Francja) - Wenceslas de Lobkowicz/Ministère des Finances et des Comptes publics (Odesłanie prejudycjalne - Urzędnik Unii Europejskiej - Regulamin pracowniczy - Obowiązkowa przynależność do systemu zabezpieczenia społecznego instytucji Unii Europejskiej - Dochody z nieruchomości uzyskiwane w państwie członkowskim - Podleganie na mocy prawa państwa członkowskiego obowiązkowi zapłaty powszechnych składek na zabezpieczenie społeczne, opłaty socjalnej i składek uzupełniających - Udział w finansowaniu systemu zabezpieczenia społecznego tego państwa członkowskiego)

Strony 9 - 9 Pobierz pdf

Sprawa C-36/16: Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 11 maja 2017 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Naczelny Sąd Administracyjny - Polska) - Minister Finansów/Posnania Investment SA [Odesłanie prejudycjalne - Podatki - Wspólny system podatku od wartości dodanej - Dyrektywa 2006/112/WE - Artykuł 2 ust. 1 lit. a) - Artykuł 14 ust. 1 - Transakcje podlegające opodatkowaniu - Pojęcie „odpłatnej dostawy towarów” - Przeniesienie nieruchomości na rzecz państwa lub jednostki samorządu terytorialnego w celu spłaty zobowiązania podatkowego - Wyłączenie]

Strony 10 - 10 Pobierz pdf

Sprawa C-44/16 P: Wyrok Trybunału (dziewiąta izba) z dnia 11 maja 2017 r. - Dyson Ltd/Komisja Europejska [Odwołanie - Dyrektywa 2010/30/UE - Wskazanie, poprzez etykietowanie oraz standardowe informacje o produkcie, zużycia energii - Rozporządzenie delegowane (UE) nr 665/2013 - Etykietowanie energetyczne odkurzaczy - Efektywność energetyczna - Metoda pomiaru - Granice kompetencji oddelegowanych - Przeinaczenie dowodów - Obowiązek uzasadnienia spoczywający na Sądzie]

Strony 10 - 10 Pobierz pdf

Sprawa C-48/16: Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 17 maja 2017 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Okresný súd Dunajská Streda - Słowacja) - ERGO Poist’ovňa, a.s./Alžbeta Barlíková (Odesłanie prejudycjalne - Przedstawiciele handlowi działający na własny rachunek - Dyrektywa 86/653/EWG - Prowizja przedstawiciela handlowego - Artykuł 11 - Częściowe niewykonanie umowy zawartej między osobą trzecią a zleceniodawcą - Konsekwencje dla prawa do prowizji - Pojęcie „okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi zleceniodawca”)

Strony 11 - 11 Pobierz pdf

Sprawa C-59/16: Wyrok Trybunału (dziesiąta izba) z dnia 11 maja 2017 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Hoge Raad der Nederlanden - Niderlandy) - The Shirtmakers BV/Staatssecretaris van Financiën [Odesłanie prejudycjalne - Unia celna - Rozporządzenie (EWG) nr 2913/92 - Wspólnotowy kodeks celny - Artykuł 32 ust. lit. e) ppkt (i) - Wartość celna - Wartość transakcyjna - Ustalenie - Pojęcie „kosztów transportu”]

Strony 12 - 12 Pobierz pdf

REKLAMA