REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria C

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego „Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie oznaczeń geograficznych Unii Europejskiej w odniesieniu do wina, napojów spirytusowych i produktów rolnych oraz systemów jakości produktów rolnych, zmieniającego rozporządzenia (UE) nr 1308/2013, (UE) 2017/1001 i (UE) 2019/787 oraz uchylającego rozporządzenie (UE) nr 1151/2012”(COM(2022) 134 final – 2022/0089 (COD))

Strony 116 - 116 Pobierz pdf

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego „Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów »Zrównoważone produkty jako norma«”(COM(2022) 140 final) oraz wniosek w sprawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego ramy ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla zrównoważonych produktów i uchylającego dyrektywę 2009/125/WE (COM(2022) 142 final – 2022/0095(COD))

Strony 123 - 123 Pobierz pdf

REKLAMA

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego „Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie emisji przemysłowych (zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola) oraz dyrektywę Rady 1999/31/WE z dnia 26 kwietnia 1999 r. w sprawie składowania odpadów”(COM(2022) 156 final – 2022/0104 (COD)) oraz „Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie przekazywania danych środowiskowych z instalacji przemysłowych i ustanowienia Europejskiego Portalu Emisji Przemysłowych”(COM(2022) 157 final – 2022/0105 (COD))

Strony 130 - 130 Pobierz pdf

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego „Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady Europejskiej, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów »Bezpieczeństwo dostaw i przystępne ceny energii: warianty działań natychmiastowych i przygotowania na najbliższą zimę«”(COM(2022) 138 final)

Strony 140 - 140 Pobierz pdf

REKLAMA

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego „Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego szczególne środki tymczasowe w związku z rosyjską inwazją na Ukrainę, dotyczące dokumentów kierowcy wydanych przez Ukrainę zgodnie z jej prawodawstwem”(COM(2022) 313 final – 2022/0204 (COD))

Strony 144 - 144 Pobierz pdf

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego „Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę (UE) 2018/2001 w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych, dyrektywę 2010/31/UE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków i dyrektywę 2012/27/UE w sprawie efektywności energetycznej”(COM(2022) 222 final)

Strony 145 - 145 Pobierz pdf

Kursy walutowe euro – 21 listopada 2022 r.

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Sprawozdanie specjalne 23/2022 – „Synergie między programem »Horyzont 2020« a europejskimi funduszami strukturalnymi i inwestycyjnymi – potencjał, który nie został jeszcze w pełni wykorzystany”

Strony 2 - 2 Pobierz pdf

Zawiadomienie o wszczęciu przeglądu wygaśnięcia środków antydumpingowych stosowanych względem przywozu płytek ceramicznych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.10951 – BMF / Uniper) – Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

Strony 15 - 15 Pobierz pdf

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.10728 – CACF / STELLANTIS / FCA BANK / F2ML)

Strony 17 - 17 Pobierz pdf

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.10727 – SANTANDER / STELLANTIS / OPEL BANK ASSETS / FCA BANK ASSETS / JV)

Strony 19 - 19 Pobierz pdf

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.10806 – BROADCOM / VMWARE)

Strony 21 - 21 Pobierz pdf

Sprostowanie do publikacji istotnych części postanowienia o ogłoszeniu upadłości oraz o likwidacji majątku Sberbank CZ, a.s. w likwidacji zgodnie z art. 13 dyrektywy 2001/24/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie reorganizacji i likwidacji instytucji kredytowych – Zaproszenie do wniesienia roszczenia – Obowiązują limity czasowe – Zaproszenie do zgłaszania uwag dotyczących roszczeń – Obowiązują limity czasowe ( Dz.U. C 417 z 31.10.2022 )

Strony 22 - 22 Pobierz pdf

Ostatnie publikacje Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Sprawa C-592/21: Postanowienie Trybunału (ósma izba) z dnia 30 września 2022 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Administratīvā rajona tiesa – Łotwa) – „ĒDIENS & KM.LV” PS/Ieslodzījuma vietu pārvalde, Iepirkumu uzraudzības birojs [Odesłanie prejudycjalne – Artykuł 99 regulaminu postępowania przed Trybunałem – Udzielanie zamówień publicznych – Dyrektywa 2014/24/UE – Przebieg postępowania – Wybór uczestników – Kryteria kwalifikacji – Kwalifikacje techniczne i zawodowe – Artykuł 58 ust. 4 – Środki dowodowe – Jednolity europejski dokument zamówienia – Artykuł 59 – Poleganie na zdolności innych podmiotów – Artykuł 63 ust. 1 – Grupa wykonawców – Warunek dotyczący doświadczenia zawodowego, który musi spełnić członek grupy odpowiedzialny w przypadku uzyskania zamówienia za działania wymagające tego doświadczenia – Warunek nieprzewidziany w dokumentacji przetargowej – Brak wpływu na odpowiedzialność solidarną w ramach statusu spółki jawnej]

Strony 2 - 2 Pobierz pdf

Sprawa C-71/22 P: Odwołanie od wyroku Sądu (ósma izba) wydanego w dniu 24 listopada 2021 r. w sprawie T-743/16 RENV II, CX/Komisja, wniesione w dniu 3 lutego 2022 r. przez CX

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Sprawa C-168/22 P: Odwołanie od wyroku Sądu (ósma izba) wydanego w dniu 15 grudnia 2021 r. w sprawie T-224/20, FT i in./Komisja, wniesione w dniu 28 lutego 2022 r. przez FT i in.

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Sprawa C-170/22 P: Odwołanie od wyroku Sądu (ósma izba) wydanego w dniu 15 grudnia 2021 r. w sprawie T-225/20, FJ i in./ESDZ, wniesione w dniu 28 lutego 2022 r. przez FJ i in.

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Sprawa C-171/22 P: Odwołanie od wyroku Sądu (ósma izba) wydanego w dniu 15 grudnia 2021 r. w sprawie T-619/20, FJ i in./ESDZ, wniesione w dniu 2 marca 2022 r. przez FJ i in.

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Sprawa C-172/22 P: Odwołanie od wyroku Sądu (ósma izba) wydanego w dniu 15 grudnia 2021 r. w sprawie T-618/20, FZ i in./Komisja, wniesione w dniu 2 marca 2022 r. przez FZ i in.

Strony 4 - 4 Pobierz pdf

Sprawa C-511/22: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Landgericht Frankfurt am Main (Niemcy) w dniu 29 lipca 2022 r. – AQ/trendtours Touristik GmbH

Strony 4 - 4 Pobierz pdf

Sprawa C-529/22: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Landgericht Frankfurt am Main (Niemcy) w dniu 9 sierpnia 2022 r. – PA/trendtours Touristik GmbH

Strony 5 - 5 Pobierz pdf

Sprawa C-541/22 P: Odwołanie od wyroku Sądu (trzecia izba w składzie powiększonym) wydanego w dniu 1 czerwca 2022 r. w sprawie T-523/17, Eleveté Invest Group i in./Komisja i SRB, wniesione w dniu 11 sierpnia 2022 r. przez Araceli García Fernández i in.

Strony 5 - 5 Pobierz pdf

Sprawa C-555/22 P: Odwołanie od wyroku Sądu (druga izba w składzie powiększonym) wydanego w dniu 8 czerwca 2022 r. w sprawach połączonych T-363/19 i T-456/19, Zjednoczone Królestwo i ITV/Komisja, wniesione w dniu 16 sierpnia 2022 r. przez Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej

Strony 7 - 7 Pobierz pdf

REKLAMA