REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria C

Sprostowanie do noty informacyjnej Komisji na podstawie art. 16 ust. 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1008/2008 w sprawie wspólnych zasad wykonywania przewozów lotniczych na terenie Wspólnoty – Obowiązek użyteczności publicznej w zakresie wykonywania regularnych przewozów lotniczych ( Dz.U. C 210 z 25.5.2022 )

Strony 55 - 55 Pobierz pdf

Ostatnie publikacje Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

REKLAMA

Sprawa C-241/21: Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 6 października 2022 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Riigikohus – Estonia) – I.L./Politsei- ja Piirivalveamet [Odesłanie prejudycjalne – Dyrektywa 2008/115/WE – Powrót nielegalnie przebywających obywateli państw trzecich – Artykuł 15 ust. 1 – Umieszczenie w ośrodku detencyjnym – Podstawy umieszczenia w ośrodku detencyjnym – Kryterium ogólne oparte na ryzyku, że skuteczne przeprowadzenie wydalenia będzie zagrożone – Ryzyko popełnienia przestępstwa – Skutki stwierdzenia naruszenia i wymierzenia kary – Utrudnienie procesu wydalenia – Artykuł 6 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej – Ograniczenie prawa podstawowego do wolności – Brak podstawy prawnej – Wymogi jasności, przewidywalności i dostępności – Ochrona przed arbitralnym działaniem]

Strony 2 - 2 Pobierz pdf

Sprawa C-250/21: Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 6 października 2022 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Naczelny Sąd Administracyjny – Polska) – Szef Krajowej Administracji Skarbowej/O. Fundusz Inwestycyjny Zamknięty reprezentowany przez O S.A. [Odesłanie prejudycjalne – Podatki – Podatek od wartości dodanej (VAT) – Dyrektywa 2006/112/WE – Odpłatne świadczenie usług – Zwolnienia – Artykuł 135 ust. 1 lit. b) – Udzielanie kredytów – Umowa o subpartycypację]

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

REKLAMA

Sprawa C-266/21: Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 6 października 2022 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Sofiyski gradski sad – Bułgaria) – postępowanie karne przeciwko HV [Odesłanie prejudycjalne – Wspólna polityka transportowa – Dyrektywa 2006/126/WE – Artykuł 11 ust. 2 i 4 – Zawieszenie uprawnienia do kierowania pojazdem o napędzie silnikowym – Prawo jazdy wymienione przez państwo członkowskie zwykłego miejsca zamieszkania w ramach wymiany prawa jazdy wydanego przez inne państwo członkowskie – Odmowa wykonania przez pierwsze państwo członkowskie orzeczenia o zawieszeniu uprawnienia do kierowania pojazdami wydanego przez drugie państwo członkowskie – Obowiązek drugiego państwa członkowskiego nieuznania, na jego terytorium, ważności prawa jazdy, które zostało zawieszone]

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Sprawa C-293/21: Wyrok Trybunału (dziesiąta izba) z dnia 6 października 2022 (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas – Lituanie) – UAB„Vittamed technologijos” w upadłości/Valstybinė mokesčių inspekcija [Odesłanie prejudycjalne – Wspólny system podatku od wartości dodanej (VAT) – Dyrektywa 2006/112/WE – Odliczenia VAT naliczonego – Towary i usługi wykorzystywane przez podatnika do wytwarzania dóbr inwestycyjnych – Artykuły 184 – 187 – Korekta odliczeń – Obowiązek korekty odliczeń VAT w przypadku postawienia tego podatnika w stan likwidacji i wykreślenia go z rejestru podatników VAT]

Strony 4 - 4 Pobierz pdf

Sprawy połączone C-433/21 i C-434/21: Wyrok Trybunału (ósma izba) z dnia 6 października 2022 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Corte suprema di cassazione – Włochy) – Agenzia delle Entrate/Contship Italia SpA [Odesłanie prejudycjalne – Podatki bezpośrednie – Swoboda przedsiębiorczości – Podatek dochodowy od osób prawnych – Podatkowy system zapobiegania unikaniu przez spółki fasadowe opodatkowania – Ustalenie dochodu podlegającego opodatkowaniu na podstawie domniemanego minimalnego dochodu – Wyłączenie z zakresu zastosowania tego systemu podatkowego spółek i podmiotów notowanych na krajowych rynkach regulowanych]

Strony 5 - 5 Pobierz pdf

Sprawa C-436/21: Wyrok Trybunału (ósma izba) z dnia 6 października 2022 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bundesgerichtshof – Niemcy) – flightright GmbH/American Airlines, Inc. [Odesłanie prejudycjalne – Transport lotniczy – Rozporządzenie (WE) nr 261/2004 – Artykuł 3 ust. 1 lit. a) – Zakres stosowania – Artykuł 2 lit. f) – h) – Pojęcie „biletu” – Pojęcie „rezerwacji” – Pojęcie „lotu łączonego” – Rezerwacja za pośrednictwem biura podróży – Artykuł 7 – Odszkodowanie przysługujące pasażerom lotniczym w przypadku dużego opóźnienia lotu – Operacja transportowa złożona z kilku lotów różnych obsługujących przewoźników lotniczych – Lot łączony mający wylot z lotniska znajdującego się w państwie członkowskim, międzylądowanie w Szwajcarii i miejsce docelowe w państwie trzecim]

Strony 6 - 6 Pobierz pdf

Sprawa C-673/21 P: Wyrok Trybunału (siódma izba) z dnia 6 października 2022 r. – KN/Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (EKES) [Odwołanie – Prawo instytucjonalne – Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (EKES) – Kodeks postępowania – Zarzuty stosowania mobbingu przeciwko członkowi EKES – Dochodzenie Europejskiego Urzędu ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) – Decyzja o zwolnieniu członka z wykonywania obowiązków w zakresie nadzoru i zarządzania personelem – Skarga o stwierdzenie nieważności i o zadośćuczynienie]

Strony 6 - 6 Pobierz pdf

Sprawa C-383/22 P: Odwołanie od wyroku Sądu (trzecia izba) wydanego w dniu 30 marca 2022 r. w sprawie T-35/21, SFD/EUIPO – Allmax Nutrition (ALLNUTRITION DESIGNED FOR MOTIVATION), wniesione w dniu 9 czerwca 2022 r. przez SFD S.A.

Strony 7 - 7 Pobierz pdf

Sprawa C-420/22: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Szegedi Törvényszék (Węgry) w dniu 24 czerwca 2022 r. – NW/Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság i Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter

Strony 7 - 7 Pobierz pdf

Sprawa C-429/22: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Oberlandesgericht Wien (Austria) w dniu 28 czerwca 2022 r. – VK/N1 Interactive Ltd.

Strony 8 - 8 Pobierz pdf

Sprawa C-528/22: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Szegedi Törvényszék (Węgry) w dniu 8 sierpnia 2022 r. – PQ/Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság i Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter

Strony 9 - 9 Pobierz pdf

Sprawa C-532/22: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Curtea de Apel Cluj (Rumunia) w dniu 9 sierpnia 2022 r. – Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Cluj-Napoca, Administraţia Judeţeană a Finaţelor Publice Cluj/SC Westside Unicat

Strony 10 - 10 Pobierz pdf

Sprawa C-563/22: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Administratiwen syd Sofija-grad (Bułgaria) w dniu 22 sierpnia 2022 r. – SN i LN, reprezentowana przez SN

Strony 11 - 11 Pobierz pdf

Sprawa C-625/22 P: Odwołanie od wyroku Sądu (trzecia izba w składzie powiększonym) wydanego w dniu 13 lipca 2022 r. w sprawie T-227/21, Illumina/Komisja, wniesione w dniu 30 września 2022 r. przez Grail LLC

Strony 13 - 13 Pobierz pdf

Sprawa T-170/21: Postanowienie Sądu z dnia 13 września 2022 r. – Ben Ali/Rada [Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa – Środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom w związku z sytuacją w Tunezji – Zgon strony skarżącej – Niepodjęcie postępowania przez następców prawnych – Umorzenie postępowania]

Strony 14 - 14 Pobierz pdf

Sprawa T-130/22: Postanowienie Sądu z dnia 12 września 2022 r. – Biologische Heilmittel Heel/EUIPO – Esi (TRAUMGEL) [Znak towarowy Unii Europejskiej – Postępowanie w sprawie sprzeciwu – Zgłoszenie graficznego unijnego znaku towarowego TRAUMGEL – Wcześniejszy słowny unijny znak towarowy Traumeel – Względna podstawa odmowy rejestracji – Brak prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd – Brak podobieństwa towarów – Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 [obecnie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) 2017/1001] – Skarga prawnie oczywiście bezzasadna]

Strony 14 - 14 Pobierz pdf

Sprawa T-569/22: Skarga wniesiona w dniu 13 września 2022 r. – QZ/EIB

Strony 15 - 15 Pobierz pdf

Sprawa T-570/22: Skarga wniesiona w dniu 12 września 2022 r. – Herbert Smith Freehills/Komisja

Strony 16 - 16 Pobierz pdf

Sprawa T-571/22: Skarga wniesiona w dniu 15 września 2022 r. – Sberbank Europe/SRB

Strony 16 - 16 Pobierz pdf

Sprawa T-572/22: Skarga wniesiona w dniu 15 września 2022 r. – Sberbank Europe/SRB

Strony 17 - 17 Pobierz pdf

Sprawa T-619/22: Skarga wniesiona w dniu 4 października 2022 r. – CMB/Komisja

Strony 18 - 18 Pobierz pdf

Sprawa T-627/22: Skarga wniesiona w dniu 10 października 2022 r. – Vi.ni.ca./EUIPO – Venica & Venica (agricolavinica. Le Colline di Ripa)

Strony 19 - 19 Pobierz pdf

Sprawa T-629/22: Skarga wniesiona w dniu 10 października 2022 r. –LAICO/Rada

Strony 20 - 20 Pobierz pdf

REKLAMA