REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria C

Sprawa C-595/20: Wyrok Trybunału (ósma izba) z dnia 10 lutego 2022 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Oberster Gerichtshof – Austria) – UE/ShareWood Switzerland AG, VF [Odesłanie prejudycjalne – Współpraca sądowa w sprawach cywilnych – Prawo właściwe dla zobowiązań umownych – Rozporządzenie (WE) nr 593/2008 (Rzym I) – Umowy konsumenckie – Wybór prawa właściwego – Artykuł 6 ust. 4 lit. c) – Wyłączenie umów, których przedmiotem jest prawo rzeczowe na nieruchomości lub prawo do korzystania z nieruchomości – Umowa sprzedaży obejmująca umowę dzierżawy i umowę o świadczenie usług, dotycząca drzew zasadzanych wyłącznie w celu ich wycięcia z zyskiem]

Strony 7 - 7 Pobierz pdf

Sprawa C-156/21: Wyrok Trybunału (w pełnym składzie) z dnia 16 lutego 2022 r. – Węgry/Parlament Europejski, Rada Unii Europejskiej [Skarga o stwierdzenie nieważności – Rozporządzenie (UE, Euratom) 2020/2092 – Ogólny system warunkowości służący ochronie budżetu Unii – Ochrona budżetu Unii Europejskiej w przypadku naruszeń zasad państwa prawnego w państwach członkowskich – Podstawa prawna – Artykuł 322 ust. 1 lit. a) TFUE – Podnoszone obejście art. 7 TUE i art. 269 TFUE – Podnoszone naruszenia art. 4 ust. 1, art. 5 ust. 2 i art. 13 ust. 2 TUE, a także zasad pewności prawa, proporcjonalności i równości państw członkowskich wobec traktatów]

Strony 7 - 7 Pobierz pdf

REKLAMA

Sprawa C-157/21: Wyrok Trybunału (w pełnym składzie) z dnia 16 lutego 2022 r. – Rzeczpospolita Polska/Parlament Europejski, Rada Unii Europejskiej [Skarga o stwierdzenie nieważności – Rozporządzenie (UE, Euratom) 2020/2092 – Ogólny system warunkowości służący ochronie budżetu Unii – Ochrona budżetu Unii Europejskiej w przypadku naruszeń zasad państwa prawnego w państwach członkowskich – Podstawa prawna – Artykuł 322 ust. 1 lit. a) TFUE – Artykuł 311 TFUE – Artykuł 312 TFUE – Podnoszone obejście art. 7 TUE i art. 269 TFUE – Podnoszone naruszenia art. 4 ust. 1, art. 5 ust. 2, art. 13 ust. 2 TUE, art. 296 akapit drugi TFUE, Protokołu (nr 2) w sprawie stosowania zasad pomocniczości i proporcjonalności oraz zasad przyznania, pewności prawa, proporcjonalności i równości państw członkowskich wobec traktatów – Podnoszone nadużycie władzy]

Strony 8 - 8 Pobierz pdf

Sprawa C-674/21 P: Odwołanie od wyroku Sądu (piąta izba) wydanego w dniu 1 września 2021 r. w sprawie T-566/20, Residencial Palladium/EUIPO – Palladium Gestión (Palladium Hotel Garden Beach), wniesione w dniu 10 listopada 2021 r. przez Residencial Palladium, S.L.

Strony 9 - 9 Pobierz pdf

REKLAMA

Sprawa C-675/21: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Supremo Tribunal de Justiça (Portugalia) w dniu 10 listopada 2021 r. – Strong Charon, Soluções de Segurança, S.A./2045-Empresa de Segurança, S.A., FL

Strony 9 - 9 Pobierz pdf

Sprawa C-678/21 P: Odwołanie od wyroku Sądu (dziewiąta izba) wydanego w dniu 1 września 2021 r. w sprawie T-463/20, Sony Interactive Entertainment Europe/EUIPO, wniesione w dniu 10 listopada 2021 r. przez Sony Interactive Entertainment Europe Ltd

Strony 10 - 10 Pobierz pdf

Sprawa C-679/21 P: Odwołanie od wyroku Sądu (trzecia izba) wydanego w dniu 1 września 2021 r. w sprawie T-561/20, Sony Interactive Entertainment Europe/EUIPO, wniesione w dniu 10 listopada 2021 r. przez Sony Interactive Entertainment Europe Ltd

Strony 10 - 10 Pobierz pdf

Sprawa C-777/21: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunale di Napoli (Włochy) w dniu 15 grudnia 2021 r. – VB/Comune di Portici

Strony 11 - 11 Pobierz pdf

Sprawa C-2/22: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Landgericht Erfurt (Niemcy) w dniu 3 stycznia 2022 r. – HK/Allianz Lebensversicherungs AG

Strony 11 - 11 Pobierz pdf

Sprawa C-8/22: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Conseil d'État (Belgia) w dniu 5 stycznia 2022 r. – XXX/Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

Strony 12 - 12 Pobierz pdf

Sprawa C-12/22: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Okresný súd Prešov (Słowacja) w dniu 6 stycznia 2022 r. – UR/365.bank a.s.

Strony 13 - 13 Pobierz pdf

Sprawa C-26/22: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Verwaltungsgericht Wiesbaden (Niemcy) w dniu 11 stycznia 2022 r. – UF/Land Hessen

Strony 14 - 14 Pobierz pdf

Sprawa C-53/22: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Włochy) w dniu 26 stycznia 2022 r. – VZ/CA

Strony 15 - 15 Pobierz pdf

Sprawa C-56/22: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez tribunal de première instance de Liège (Belgia) w dniu 28 stycznia 2022 r. – PL/État belge

Strony 16 - 16 Pobierz pdf

Sprawa C-64/22: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Verwaltungsgericht Wiesbaden (Niemcy) w dniu 2 lutego 2022 r. – AB/Land Hessen

Strony 16 - 16 Pobierz pdf

Sprawa C-85/22: Skarga wniesiona w dniu 8 lutego 2022 r. – Komisja Europejska/Republika Bułgarii

Strony 17 - 17 Pobierz pdf

Sprawa C-109/22: Skarga wniesiona w dniu 15 lutego 2022 r. – Komisja Europejska/Rumunia

Strony 18 - 18 Pobierz pdf

Sprawa C-116/22: Skarga wniesiona w dniu 18 lutego 2022 r. – Komisja Europejska/Republika Federalna Niemiec

Strony 19 - 19 Pobierz pdf

Sprawa T-195/19: Wyrok Sądu z dnia 9 lutego 2022 r. – GEA Group/Komisja [Konkurencja – Porozumienia, decyzje i uzgodnione praktyki – Europejskie rynki stabilizatorów cynowych i stabilizatorów termicznych na bazie ESBO/estrów – Decyzja stwierdzająca naruszenie art. 81 WE – Stwierdzenie nieważności decyzji zmieniającej pierwotną decyzję – Decyzja oddalająca wniosek o zwrot grzywny – Skarga o stwierdzenie nieważności – Akt podlegający zaskarżeniu – Interes prawny – Dopuszczalność – Artykuł 266 ust. 1 TFUE]

Strony 21 - 21 Pobierz pdf

Sprawa T-520/19: Wyrok Sądu z dnia 9 lutego 2022 r. – Heitec/EUIPO – Hetec Datensysteme (HEITEC) [Znak towarowy Unii Europejskiej – Postępowanie w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia prawa do znaku – Słowny unijny znak towarowy HEITEC – Nieuwzględnienie dowodów przedstawionych przed Wydziałem Unieważnień i przed Izbą Odwoławczą – Artykuł 95 ust. 2 rozporządzenia (UE) 2017/1001 – Brak rzeczywistego używania znaku towarowego – Artykuł 51 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 [obecnie art. 58 ust. 1 lit. a) rozporządzenia 2017/1001] – Zasada 40 ust. 5 rozporządzenia (WE) nr 2868/95 [obecnie art. 19 ust. 1 rozporządzenia delegowanego (UE) 2018/625]]

Strony 21 - 21 Pobierz pdf

Sprawa T-672/19: Wyrok Sądu z dnia 9 lutego 2022 r. – Companhia de Seguros Índico SA/Komisja [Zamówienia publiczne – Rozporządzenie finansowe – Wykluczenie z postępowań w sprawie udzielenia zamówień publicznych i z przyznawania subwencji finansowanych z budżetu ogólnego Unii i z EFR przez okres trzech lat – Zasada dobrej wiary – Nadużycie prawa – Oczywisty błąd w ocenie – Proporcjonalność]

Strony 22 - 22 Pobierz pdf

Sprawa T-791/19: Wyrok Sądu z dnia 9 lutego 2022 r. – Sped-Pro/Komisja [Konkurencja – Nadużycie pozycji dominującej – Rynek usług kolejowych przewozów towarowych – Decyzja o odrzuceniu skargi do Komisji – Artykuł 7 rozporządzenia (WE) nr 773/2004 – Rozsądny termin – Interes Unii w dalszym rozpatrywaniu skargi do Komisji – Określenie organu najbardziej właściwego do rozpatrzenia skargi – Kryteria – Oczywisty błąd w ocenie – Systemowe lub ogólne nieprawidłowości w zakresie poszanowania państwa prawnego – Ryzyko naruszenia praw składającego skargę do Komisji w przypadku jej odrzucenia – Obowiązek uzasadnienia]

Strony 23 - 23 Pobierz pdf

Sprawa T-709/20: Wyrok Sądu z dnia 23 lutego 2022 r. – OJ/Komisja [Służba publiczna – Urzędnicy – Zatrudnienie – Konkurs EPSO/AD/380/19 – Decyzja odmawiająca przedłużenia dat testów w ramach konkursu – Terminy wyznaczone na zdanie egzaminu kwalifikacyjnego w centrum egzaminacyjnym – Prawo do rzetelnej procedury – Obowiązek dbałości – Równość traktowania]

Strony 23 - 23 Pobierz pdf

Sprawa T-736/20: Postanowienie Sądu z dnia 11 lutego 2022 r. – OP/Komisja [Służba publiczna – Urzędnicy – Nabór – Otwarty konkurs EPSO/AST/147/19 – Decyzja o nieumieszczeniu nazwiska skarżącego na liście rezerwy kadrowej konkursu – Obowiązek uzasadnienia – Równość traktowania]

Strony 24 - 24 Pobierz pdf

Sprawa T-67/21: Postanowienie Sądu z dnia 4 lutego 2022 r. – ultra air/EUIPO – Donaldson Filtration Deutschland (ultrafilter international) [Znak towarowy Unii Europejskiej – Postępowania w sprawie unieważnienia prawa do znaku i stwierdzenia jego wygaśnięcia – Słowny unijny znak towarowy ultrafilter international – Wniosek o konwersję na zgłoszenie krajowego znaku towarowego – Bezprzedmiotowość postępowania w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia prawa do znaku – Skarga prawnie oczywiście bezzasadna]

Strony 24 - 24 Pobierz pdf

REKLAMA