REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria C

Ogłoszenie skierowane do osoby objętej środkami ograniczającymi przewidzianymi w decyzji Rady (WPZiB) 2015/1333, wykonywanej decyzją wykonawczą Rady (WPZiB) 2021/2198, i w rozporządzeniu Rady (UE) 2016/44, wykonywanym rozporządzeniem wykonawczym Rady (UE) 2021/2192, w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Libii 2021/C 504/16

Strony 43 - 43 Pobierz pdf

Ogłoszenie skierowane do podmiotów danych, do których to podmiotów mają zastosowanie środki ograniczające przewidziane w decyzji Rady (WPZiB) 2015/1333 i w rozporządzeniu Rady (UE) 2016/44 w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Libii 2021/C 504/17

Strony 44 - 44 Pobierz pdf

REKLAMA

Sprawozdanie dotyczące wszelkich zobowiązań warunkowych wynikających z wykonywania przez Jednolitą Radę ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji, Radę i Komisję zadań na mocy rozporządzenia (UE) nr 806/2014 za rok budżetowy 2020 2021/C 504/19

Strony 46 - 46 Pobierz pdf

Zawiadomienie Komisji w sprawie bieżących stóp procentowych od zwracanej pomocy państwa oraz stóp referencyjnych/dyskontowych obowiązujących od dnia 1 stycznia 2022 r. (Opublikowano zgodnie z art. 10 rozporządzenia Komisji (WE) nr 794/2004 (Dz.U. L 140 z 30.4.2004, s. 1.)) 2021/C 504/20

Strony 47 - 47 Pobierz pdf

REKLAMA

Publikacja jednolitego dokumentu, o którym mowa w art. 94 ust. 1 lit. d) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013, oraz odesłania do publikacji specyfikacji produktu objętego nazwą pochodzenia w sektorze wina 2021/C 504/21

Strony 48 - 48 Pobierz pdf

Publikacja wniosku o rejestrację nazwy zgodnie z art. 50 ust. 2 lit. b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/2012 w sprawie systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych 2021/C 504/22

Strony 57 - 57 Pobierz pdf

Kursy walutowe euro — 13 grudnia 2021 r.

Strony 45 - 45 Pobierz pdf

Wspólny katalog odmian gatunków roślin rolniczych — Suplement 2021/12

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Wspólny katalog odmian roślin warzywnych — Suplement 2021/12

Strony 8 - 8 Pobierz pdf

Ostatnie publikacje Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Sprawa C-186/18: Wyrok Trybunału (siódma izba) z dnia 14 października 2021 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal Supremo – Hiszpania) – José Cánovas Pardo SL / Club de Variedades Vegetales Protegidas [Odesłanie prejudycjalne – Wspólnotowa ochrona odmian roślin – Rozporządzenie (WE) nr 2100/94 – Artykuł 96 – Obliczanie terminów przedawnienia roszczeń, o których mowa w art. 94 i 95 – Rozpoczęcie biegu terminu – Data przyznania wspólnotowego prawa do ochrony oraz powzięcia wiedzy o naruszeniu i poznania tożsamości sprawcy – Data zaprzestania rozpatrywanych działań – Kolejność zdarzeń – Działania o charakterze ciągłym – Ograniczenie do działań podjętych ponad trzy lata wcześniej]

Strony 2 - 2 Pobierz pdf

Sprawa C-373/19: Wyrok Trybunału (dziewiąta izba) z dnia 21 października 2021 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bundesfinanzhof – Niemcy) – Finanzamt München Abteilung III / Dubrovin & Tröger GbR – Aquatics [Odesłanie prejudycjalne – Podatek od wartości dodanej (VAT) – Dyrektywa 2006/112/WE – Artykuł 132 ust. 1 lit. i) i j) – Zwolnienia dotyczące określonych czynności wykonywanych w interesie ogólnym – Kształcenie dzieci lub młodzieży, kształcenie powszechne lub wyższe – Kształcenie powszechne lub wyższe – Podstawowe kursy pływania]

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Sprawa C-583/19 P: Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 14 października 2021 r. – Belén Bernaldo de Quirós / Komisja Europejska [Odwołanie – Służba publiczna – Postępowanie dyscyplinarne – Regulamin pracowniczy urzędników Unii Europejskiej – Artykuł 3 załącznika IX – Decyzja Komisji C(2004) 1588 ustanawiająca ogólne przepisy wspomniany wykonawcze dotyczące prowadzenia dochodzeń administracyjnych i postępowań dyscyplinarnych – Artykuł 4 ust. 4 – Dochodzenie administracyjne – Wysłuchanie zainteresowanego urzędnika – Upoważnienie Biura Dochodzeń i Postępowań Dyscyplinarnych Komisji (IDOC) do przeprowadzenia tego wysłuchania – Prawo do obrony – Prawo do bycia wysłuchanym]

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Sprawa C-662/19 P: Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 14 października 2021 r. – NRW.Bank / Jednolita Rada ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji (SRB), Rada Unii Europejskiej, Komisja Europejska [Odwołanie – Unia gospodarcza i walutowa – Unia bankowa – Restrukturyzacja i uporządkowana likwidacja instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych – Jednolity mechanizm restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji instytucji kredytowych i niektórych firm inwestycyjnych (SRM) – Jednolita Rada ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji (SRB) – Jednolity fundusz restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji (SRF) – Ustalenie składki ex ante za rok 2016 – Skarga o stwierdzenie nieważności – Termin na wniesienie skargi – Przekroczenie terminu – Akt zaskarżalny – Akt potwierdzający]

Strony 4 - 4 Pobierz pdf

Sprawa C-683/19: Wyrok Trybunału (piąta izba) z dnia 14 października 2021 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal Supremo – Hiszpania) – Viesgo Infraestructuras Energéticas SL / Administración General del Estado i in. [Odesłanie prejudycjalne – Wspólne zasady rynku wewnętrznego energii elektrycznej – Dyrektywa 2009/72/WE – Artykuł 3 ust. 2 i 6 – Nałożenie obowiązków użyteczności publicznej – Finansowanie bonu społecznego w celu ochrony odbiorców wrażliwych – Obowiązki przejrzystości i niedyskryminacji]

Strony 4 - 4 Pobierz pdf

Sprawa C-824/19: Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 21 października 2021 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Varhoven administrativen sad – Bułgaria) – TC, UB / Komisia za zashtita ot diskriminatsia, VA [(Odesłanie prejudycjalne – Polityka społeczna – Równość traktowania w zakresie zatrudnienia i pracy – Dyrektywa 2000/78/WE – Zakaz dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność – Artykuł 2 ust. 2 lit. a) – Artykuł 4 ust. 1 – Artykuł 5 – Karta praw podstawowych Unii Europejskiej – Artykuły 21 i 26 – Konwencja Narodów Zjednoczonych o prawach osób niepełnosprawnych – Obowiązki ławnika w postępowaniu karnym – Osoba niewidoma – Całkowite wykluczenie z uczestnictwa w sprawach karnych)]

Strony 5 - 5 Pobierz pdf

Sprawa C-825/19: Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 21 października 2021 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Thüringer Finanzgericht – Niemcy) – Beeren-, Wild-, Feinfrucht GmbH / Hauptzollamt Erfurt [Odesłanie prejudycjalne – Unia celna – Procedura końcowego przeznaczenia – Pozwolenie z mocą wsteczną – Rozporządzenie (UE) nr 952/2013 – Unijny kodeks celny – Artykuł 211 ust. 2 – Zakres stosowania ratione temporis – Warunki – Rozporządzenie (EWG) nr 2454/93 – Artykuł 294 ust. 2 – Zakres]

Strony 6 - 6 Pobierz pdf

Sprawa C-29/20: Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 14 października 2021 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Oberlandesgericht Köln – Niemcy) – Biofa AG / Sikma D. Vertriebs GmbH und Co. KG [Odesłanie prejudycjalne – Rozporządzenie (UE) nr 528/2012 – Artykuł 3 ust. 1 lit. a) i c) – Pojęcia „produktu biobójczego” i „substancji czynnej” – Warunki – Sposób działania inny niż poprzez działanie czysto fizyczne lub mechaniczne – Artykuł 9 ust. 1 lit. a) – Zatwierdzenie substancji czynnej – Zakres zatwierdzenia]

Strony 6 - 6 Pobierz pdf

Sprawy połączone C-45/20 i C-46/20: Wyrok Trybunału (ósma izba) z dnia 14 października 2021 r. (wnioski o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożone przez Bundesfinanzhof – Niemcy) – E / Finanzamt N (C-45/20) i Z / Finanzamt G (C-46/20) [Odesłanie prejudycjalne – Podatek od wartości dodanej (VAT) – Dyrektywa 2006/112/WE – Artykuł 167, art. 168 lit. a), art. 250 i art. 252 – Odliczenie podatku naliczonego – Nieruchomość – Pomieszczenie biurowe – Instalacja fotowoltaiczna – Decyzja o przyporządkowaniu dająca prawo do odliczenia – Powiadomienie o decyzji o przyporządkowaniu – Termin zawity na wykonanie prawa do odliczenia – Domniemanie przyporządkowania do prywatnego majątku podatnika w braku powiadomienia o decyzji o przyporządkowaniu – Zasada neutralności – Zasada pewności prawa – Zasady równoważności i proporcjonalności]

Strony 7 - 7 Pobierz pdf

Sprawa C-231/20: Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 14 października 2021 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Verwaltungsgerichtshof – Austria) – MT / Landespolizeidirektion Steiermark [Odesłanie prejudycjalne – Swoboda świadczenia usług – Artykuł 56 TFUE – Gry losowe – Udostępnianie zakazanych loterii – Sankcje – Proporcjonalność – Minimalne grzywny – Kumulacja – Brak górnej granicy – Zastępcza kara pozbawienia wolności – Proporcjonalny udział w kosztach postępowania – Artykuł 49 ust. 3 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej]

Strony 8 - 8 Pobierz pdf

Sprawa C-244/20: Wyrok Trybunału (ósma izba) z dnia 14 października 2021 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal Superior de Justicia de Cataluña – Hiszpania) – F.C.I. / Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) [Odesłanie prejudycjalne – Dyrektywa 79/7/CEE – Artykuł 3 ust. 2 – Równość traktowania mężczyzn i kobiet w dziedzinie zabezpieczenia społecznego – Świadczenia z tytułu renty rodzinnej – Renta wdowia wynikająca ze związku partnerskiego – Klauzula wyłączająca – Ważność – Zakaz wszelkiej dyskryminacji ze względu na płeć – Świadczenie niewchodzące w zakres stosowania dyrektywy 79/7 – Niedopuszczalność – Artykuł 21 ust. 1 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej – Niedyskryminacja ze względu na płeć – Artykuł 17 ust. 1 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej – Prawo własności – Sytuacja prawna niewchodząca w zakres stosowania prawa Unii – Brak właściwości]

Strony 9 - 9 Pobierz pdf

Sprawa C-360/20: Wyrok Trybunału (ósma izba) z dnia 14 października 2021 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunalul Argeş – Rumunia) – Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei, dawniej Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice / NE [Odesłanie prejudycjalne – Ochrona interesów finansowych Unii Europejskiej – Artykuł 325 TFUE – Zwalczanie oszustw i wszelkich innych bezprawnych działań – Konwencja w sprawie ochrony interesów finansowych Unii – Pojęcie „nadużyć finansowych” – Noszące znamiona naruszenia zachowanie w okresie utrzymania trwałości projektu]

Strony 9 - 9 Pobierz pdf

Sprawa C-373/20: Wyrok Trybunału (siódma izba) z dnia 14 października 2021 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie – Polska) – A.M. / Dyrektor Z. Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa [Odesłanie prejudycjalne – Rolnictwo – Wspólna polityka rolna – Systemy wsparcia bezpośredniego – Wspólne zasady – System płatności jednolitych – Rozporządzenie (WE) nr 1120/2009 – Artykuł 2 lit. c) – Pojęcie „trwałych użytków zielonych” – Płodozmian – Naturalne i okresowe podtopienia łąk oraz pastwisk położonych w strefie szczególnej ochrony przyrodniczej]

Strony 10 - 10 Pobierz pdf

Sprawa C-464/20 P: Wyrok Trybunału (szósta izba) z dnia 14 października 2021 r. – KF / Centrum Satelitarne Unii Europejskiej [Odwołanie – Prawo instytucjonalne – Personel Centrum Satelitarnego Unii Europejskiej (Satcenu) – Personel kontraktowy – Szczegółowe zasady dochodzenia administracyjnego prowadzonego w stosunku do strony skarżącej – Wznowienie dochodzenia – Wykonanie wyroku Sądu Unii Europejskiej z dnia 25 października 2018 r., KF/Centrum Satelitarne Unii Europejskiej (T-286/15, EU:T:2018:718) – Skarga o stwierdzenie nieważności oraz o odszkodowanie i zadośćuczynienie]

Strony 11 - 11 Pobierz pdf

Sprawa C-27/21 P: Odwołanie od wyroku Sądu (trzecia izba) wydanego w dniu 17 listopada 2020 r. w sprawie T-257/20, González Calvet / SRB, wniesione w dniu 13 stycznia 2021 r. przez Ramóna Gonzáleza Calveta i Joana Gonzáleza Calveta

Strony 11 - 11 Pobierz pdf

REKLAMA