REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria C

Zawiadomienieo zbliżającym się wygaśnięciu niektórych środków antydumpingowych 2021/C 311/05

Strony 5 - 5 Pobierz pdf

Zawiadomienie o wszczęciu przeglądu wygaśnięcia środków antydumpingowych stosowanych względem przywozu niektórych płaskich wyrobów ze stali walcowanych na zimno pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej i Federacji Rosyjskiej 2021/C 311/06

Strony 6 - 6 Pobierz pdf

REKLAMA

Publikacja jednolitego dokumentu zmienionego w następstwie zatwierdzenia zmiany nieznacznej zgodnie z art. 53 ust. 2 akapit drugi rozporządzenia (UE) nr 1151/2012 2021/C 311/07

Strony 18 - 18 Pobierz pdf

Publikacja wniosku o rejestrację nazwy zgodnie z art. 50 ust. 2 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/2012 w sprawie systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych 2021/C 311/08

Strony 24 - 24 Pobierz pdf

REKLAMA

Ostatnie publikacje Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Sprawa C-597/19: Wyrok Trybunału (piąta izba) z dnia 17 czerwca 2021 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Ondernemingsrechtbank Antwerpen – Belgia) – Mircom International Content Management & Consulting (M.I.C.M.) Limited / Telenet BVBA [Odesłanie prejudycjalne – Własność intelektualna – Prawo autorskie i prawa pokrewne – Dyrektywa 2001/29/WE – Artykuł 3 ust. 1 i 2 – Pojęcie „podawania do publicznej wiadomości” – Pobieranie poprzez sieć równorzędną (peer-to-peer) pliku zawierającego chroniony utwór z jednoczesnym podaniem do wiadomości segmentów tego pliku w celu ich zamieszczania – Dyrektywa 2004/48/WE – Artykuł 3 ust. 2 – Nadużywanie środków, procedur i środków naprawczych – Artykuł 4 – Osoby uprawnione do występowania o zastosowanie środków, procedur i środków naprawczych – Artykuł 8 – Prawo do informacji – Artykuł 13 – Pojęcie „uszczerbku” – Rozporządzenie (UE) 2016/679 – Artykuł 6 ust. 1 akapit pierwszy lit. f) – Ochrona osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych – Zgodność przetwarzania z prawem – Dyrektywa 2002/58/WE – Artykuł 15 ust. 1 – Przepisy ustawowe mające na celu ograniczenie zakresu praw i obowiązków – Prawa podstawowe – Artykuł 7 i 8, art. 17 ust. 2 oraz art. 47 akapit pierwszy Karty praw podstawowych Unii Europejskiej]

Strony 2 - 2 Pobierz pdf

Sprawa C-645/19: Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 15 czerwca 2021 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Hof van beroep te Brussel – Belgia) – Facebook Ireland Limited, Facebook Inc., Facebook Belgium BVBA / Gegevensbeschermingsautoriteit [Odesłanie prejudycjalne – Ochrona osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych – Karta praw podstawowych Unii Europejskiej – Artykuły 7, 8 i 47 – Rozporządzenie (UE) 2016/679 – Transgraniczne przetwarzanie danych osobowych – Mechanizm kompleksowej współpracy – Lojalna i skuteczna współpraca między organami nadzorczymi – Właściwość i uprawnienia – Uprawnienie do wszczęcia postępowania sądowego]

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Sprawa C-800/19: Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 17 czerwca 2021 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Sąd Apelacyjny w Warszawie – Polska) – Mittelbayerischer Verlag KG / SM [Odesłanie prejudycjalne – Współpraca sądowa w sprawach cywilnych – Rozporządzenie (UE) nr 1215/2012 – Jurysdykcja i uznawanie orzeczeń sądowych oraz ich wykonywanie w sprawach cywilnych i handlowych – Artykuł 7 pkt 2 – Jurysdykcja szczególna w sprawach dotyczących czynu niedozwolonego lub czynu podobnego do czynu niedozwolonego – Miejsce, w którym nastąpiło lub może nastąpić zdarzenie wywołujące szkodę – Osoba podnosząca naruszenie jej dóbr osobistych wynikające z publikacji artykułu w Internecie – Miejsce, w którym szkoda się urzeczywistniła – Centrum interesów życiowych danej osoby]

Strony 5 - 5 Pobierz pdf

Sprawa C-862/19 P: Wyrok Trybunału (piąta izba) z dnia 17 czerwca 2021 r. – Republika Czeska / Komisja Europejska, Rzeczpospolita Polska [Odwołanie – Europejski Fundusz Społeczny (EFS) – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR) – Częściowe uchylenie pomocy na programy operacyjne w Republice Czeskiej – Dyrektywa 2004/18/WE – Artykuł 16 lit. b) – Wyłączenie szczególne – Zamówienia publiczne na usługi dotyczące programów przeznaczonych do transmisji]

Strony 5 - 5 Pobierz pdf

Sprawa C-23/20: Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 17 czerwca 2021 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Klagenævnet for Udbud – Dania) – Simonsen & Weel A/S / Region Nordjylland og Region Syddanmark [Odesłanie prejudycjalne – Zamówienia publiczne – Umowa ramowa – Dyrektywa 2014/24/UE – Artykuł 5 ust. 5 – Artykuł 18 ust. 1 – Artykuły 33 i 49 – Załącznik V, część C, pkt 7, 8 i 10 – Rozporządzenie wykonawcze (UE) 2015/1986 – Załącznik II, rubryki II.1.5) i II.2.6) – Procedury udzielania zamówień publicznych – Obowiązek wskazania w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji warunków zamówienia, po pierwsze, szacunkowej ilości lub wartości, a po drugie, maksymalnej ilości lub wartości produktów, które mają zostać dostarczone na podstawie umowy ramowej – Zasady przejrzystości i równego traktowania – Dyrektywa 89/665/EWG – Artykuł 2d ust. 1 – Procedury odwoławcze w dziedzinie udzielania zamówień publicznych – Brak skutków umowy – Wyłączenie]

Strony 6 - 6 Pobierz pdf

Sprawy połączone C-58/20 i C-59/20: Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 17 czerwca 2021 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bundesfinanzgericht – Austria) – K (C-58/20), DBKAG (C-59/20) / Finanzamt Österreich, dawniej Finanzamt Linz [Odesłanie prejudycjalne – Podatek od wartości dodanej (VAT) – Dyrektywa 2006/112/WE – Artykuł 135 ust. 1 – Zwolnienia – Zarządzanie specjalnymi funduszami inwestycyjnymi – Outsourcing – Świadczenie usług przez osobę trzecią]

Strony 7 - 7 Pobierz pdf

Sprawa C-153/20 P: Wyrok Trybunału (dziewiąta izba) z dnia 17 czerwca 2021 r. – Republika Litewska / Komisja Europejska, Republika Czeska [Odwołanie – Europejski Fundusz Rolniczy Gwarancji (EFRG) i Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) – Wydatki wyłączone z finansowania przez Unię Europejską – Wydatki poniesione przez Republikę Litewską – Rozporządzenie (UE) nr 65/2011 – Kontrole administracyjne – Kontrola na miejscu – Jakość kontroli – Status wnioskodawcy – Sztucznie stworzone warunki – Wydatki poniesione w ramach przedsięwzięć]

Strony 8 - 8 Pobierz pdf

Sprawa C-641/20: Postanowienie Trybunału (dziewiąta izba) z dnia 5 maja 2021 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal du travail de Liège – Belgia) – VT / Centre public d’action sociale de Líège (CPAS) [Odesłanie prejudycjalne – Przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości – Dyrektywa 2008/115/WE – Powrót nielegalnie przebywających obywateli państw trzecich – Decyzja nakazująca powrót – Skarga – Tymczasowe prawo pobytu i prawo do pomocy społecznej podczas okresu, w którym skarga jest zawisła]

Strony 8 - 8 Pobierz pdf

Sprawa C-684/20 P: Odwołanie od wyroku Sądu (druga izba) wydanego w dniu 6 października 2020 r. w sprawie T-180/20, Sharpston / Rada i Konferencja przedstawicieli rządów państw członkowskich, wniesione w dniu 16 grudnia 2020 r. przez Eleanor Sharpston

Strony 9 - 9 Pobierz pdf

Sprawa C-685/20 P: Odwołanie od wyroku Sądu (druga izba) wydanego w dniu 6 października 2020 r. w sprawie T-550/20, Sharpston / Rada i Konferencja przedstawicieli rządów państw członkowskich, wniesione w dniu 16 grudnia 2020 r. przez Eleanor Sharpston

Strony 9 - 9 Pobierz pdf

Sprawa C-699/20: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Sąd Rejonowy w Nysie (Polska) w dniu 21 grudnia 2020 r. – Centraal Justitieel Incassobureau, Ministerie van Veiligheid en Justitie (CJIB) przeciwko AP

Strony 10 - 10 Pobierz pdf

Sprawa C-283/21: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Landessozialgericht Nordrhein-Westfalen (Niemcy) w dniu 4 maja 2021 r. – VA / Deutsche Rentenversicherung Bund

Strony 10 - 10 Pobierz pdf

Sprawa C-307/21: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Landgericht Kleve (Niemcy) w dniu 14 maja 2021 r. – AB i in. / Ryanair DAC

Strony 11 - 11 Pobierz pdf

Sprawa C-319/21: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Corte d'appello di Venezia (Włochy) w dniu 21 maja 2021 r. – Agecontrol SpA / ZR, Lidl Italia Srl

Strony 11 - 11 Pobierz pdf

Sprawa C-334/21: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunale di Rieti (Włochy) w dniu 26 maja 2021 r. – Postępowanie karne przeciwko G.B., R.H.

Strony 12 - 12 Pobierz pdf

Sprawa C-341/21 P: Odwołanie od wyroku Sądu (siódma izba) wydanego w dniu 24 marca 2021 r. w sprawie T-374/20, KM / Komisja Europejska, wniesione w dniu 2 czerwca 2021 r. przez Komisję Europejską

Strony 13 - 13 Pobierz pdf

Sprawa C-357/21 P: Odwołanie od wyroku Sądu (siódma izba) wydanego w dniu 24 marca 2021 r. w sprawie T-374/20, KM / Komisja Europejska, wniesione w dniu 7 czerwca 2021 r. przez Radę Unii Europejskiej

Strony 14 - 14 Pobierz pdf

Sprawa C-371/21 P: Odwołanie od wyroku Sądu (dziewiąta izba) wydanego w dniu 14 kwietnia 2021 r. w sprawie T-285/19, SGI Studio Galli Ingegneria Srl / Komisja, wniesione w dniu 14 czerwca 2021 r. przez SGI Studio Galli Ingegneria Srl

Strony 15 - 15 Pobierz pdf

Sprawy T-695/17 i T-704/17: Wyrok Sądu z dnia 16 czerwca 2021 r. – Włochy i Hiszpania / Komisja [System językowy – Ogłoszenie o konkursie otwartym celem naboru tłumaczy języka niemieckiego, francuskiego, włoskiego i niderlandzkiego – Ograniczenie wyboru języków 2 i 3 konkursów do języków angielskiego, francuskiego i niemieckiego – Rozporządzenie nr 1 – Artykuł 1d ust. 1 i 6, art. 27 i art. 28 lit. f) regulaminu pracowniczego – Dyskryminacja ze względu na język – Interes służby – Proporcjonalność – Obowiązek uzasadnienia]

Strony 18 - 18 Pobierz pdf

Sprawa T-126/19: Wyrok Sądu z dnia 16 czerwca 2021 r. – Krajowa Izba Gospodarcza Chłodnictwa i Klimatyzacji / Komisja [Środowisko naturalne – Rozporządzenie (UE) nr 517/2014 – Fluorowane gazy cieplarniane – Przydział kontyngentów na wprowadzanie wodorofluorowęglowodorów do obrotu – Zarzut niezgodności z prawem – Artykuł 16 rozporządzenia nr 517/2014 oraz załączniki V i VI do tego rozporządzenia – Zasada niedyskryminacji – Obowiązek uzasadnienia]

Strony 18 - 18 Pobierz pdf

REKLAMA