REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria C

Wspólny katalog odmian roślin warzywnych Suplement 2021/8 (Tekst mający znaczenie dla EOG) 2021/C 319/02

Strony 19 - 19 Pobierz pdf

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.10305 — CDPQ/DWS/Ermewa) (tekst mający znaczenie dla EOG) 2021/C 318/01

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

REKLAMA

Kursy walutowe euro — 6 sierpnia 2021 r.

Strony 2 - 2 Pobierz pdf

Zatwierdzenie pomocy państwa zgodnie z art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej – Przypadki, wobec których Komisja nie wnosi sprzeciwu

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

REKLAMA

Pomoc państwa – Portugalia – Pomoc państwa SA.60165 (2021/C) – Portugalia – Pomoc na restrukturyzację dla TAP SGPS – Zaproszenie do zgłaszania uwag zgodnie z art. 108 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

Strony 13 - 13 Pobierz pdf

PARLAMENT EUROPEJSKI SESJA 2019–2020Posiedzenie w dniu 9 marca 2020 r.SESJA 2020–2021Posiedzenie w dniu 10 marca 2020 r.TEKSTY PRZYJĘTEPosiedzenie w dniu 26 marca 2020 r.TEKSTY PRZYJĘTEPosiedzenia z 16 i 17 kwietnia 2020 r.TEKSTY PRZYJĘTE

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 17 kwietnia 2020 r. w sprawie skoordynowanych działań UE na rzecz walki z pandemią COVID-19 i jej skutkami (2020/2616(RSP))

Strony 2 - 2 Pobierz pdf

Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 16 kwietnia 2020 r. w sprawie projektu rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (UE, Euratom) nr 1311/2013 określające wieloletnie ramy finansowe na lata 2014–2020 w odniesieniu do zakresu łącznego marginesu na zobowiązania (07170/2020 – C9-0110/2020 –2020/0055(APP))

Strony 12 - 12 Pobierz pdf

Decyzja Parlamentu Europejskiego w sprawie niewyrażania sprzeciwu wobec rozporządzenia delegowanego Komisji z dnia 30 stycznia 2020 r. wprowadzającego odstępstwo od rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/1149 uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 w odniesieniu do krajowych programów wsparcia w sektorze wina (C(2020)00423 – 2020/2543(DEA))

Strony 13 - 13 Pobierz pdf

P9_TA(2020)0041Wspólne zasady przydzielania czasu na start lub lądowanie w portach lotniczych Wspólnoty ***IRezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (EWG) nr 95/93 w sprawie wspólnych zasad przydzielania czasu na start lub lądowanie w portach lotniczych Wspólnoty (COM(2020)0111 – C9-0082/2020 – 2020/0042(COD))P9_TC1-COD(2020)0042Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 26 marca 2020 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/… zmieniającego rozporządzenie (EWG) nr 95/93 w sprawie wspólnych zasad przydzielania czasu na start lub lądowanie w portach lotniczych Wspólnoty

Strony 15 - 15 Pobierz pdf

P9_TA(2020)0042Szczególne środki w celu uruchomienia inwestycji w systemach ochrony zdrowia państw członkowskich oraz w innych sektorach ich gospodarek w odpowiedzi na epidemię COVID-19 (Inicjatywa inwestycyjna w odpowiedzi na koronawirusa) ***IRezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenia (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013 oraz (UE) nr 508/2014 w odniesieniu do szczególnych środków w celu uruchomienia inwestycji w systemach ochrony zdrowia państw członkowskich oraz w innych sektorach ich gospodarek w odpowiedzi na epidemię COVID-19 [Inicjatywa inwestycyjna w odpowiedzi na koronawirusa] (COM(2020)0113 – C9-0083/2020 – 2020/0043(COD))P9_TC1-COD(2020)0043Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 26 marca 2020 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/… zmieniającego rozporządzenia (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013 oraz (UE) nr 508/2014 w odniesieniu do szczególnych środków w celu uruchomienia inwestycji w systemach ochrony zdrowia państw członkowskich oraz w innych sektorach ich gospodarek w odpowiedzi na epidemię COVID-19 (Inicjatywa inwestycyjna w odpowiedzi na koronawirusa)

Strony 16 - 16 Pobierz pdf

P9_TA(2020)0043Zapewnienie pomocy finansowej państwom członkowskim i państwom prowadzącym negocjacje w sprawie przystąpienia do Unii znacząco dotkniętym w związku zpoważnym stanem zagrożenia zdrowia publicznego ***IRezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 2012/2002 w celu zapewnienia pomocy finansowej państwom członkowskim i państwom prowadzącym negocjacje w sprawie przystąpienia do Unii znacząco dotkniętym w związku z poważnym stanem zagrożenia zdrowia publicznego (COM(2020)0114 – C9-0084/2020 – 2020/0044(COD))P9_TC1-COD(2020)0044Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 26 marca 2020 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/… zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 2012/2002 w celu zapewnienia pomocy finansowej państwom członkowskim i państwom prowadzącym negocjacje w sprawie przystąpienia do Unii znacząco dotkniętym w związku z poważnym stanem zagrożenia zdrowia publicznego

Strony 17 - 17 Pobierz pdf

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 17 kwietnia 2020 r. w sprawie stanowiska Rady dotyczącego projektu budżetu korygującego nr 1/2020 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2020 – Pomoc dla Grecji w odpowiedzi na zwiększoną presję migracyjną – Natychmiastowe środki w związku z pandemią COVID-19 – Wsparcie odbudowy po trzęsieniu ziemi w Albanii – Inne dostosowania (07250/2020 – C9-0101/2020 – 2020/2052(BUD))

Strony 18 - 18 Pobierz pdf

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 17 kwietnia 2020 r. w sprawie stanowiska Rady dotyczącego projektu budżetu korygującego nr 2/2020 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2020 – Udzielenie wsparcia państwom członkowskim w sytuacji nadzwyczajnej i wzmocnienie Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności/rescEU w odpowiedzi na epidemię Covid-19 (07251/2020 – C9-0109/2020 –2020/2055(BUD))

Strony 19 - 19 Pobierz pdf

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 17 kwietnia 2020 r. w sprawie decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia instrumentu elastyczności na sfinansowanie natychmiastowych działań budżetowych w kontekście pandemii COVID-19 oraz na zwiększenie środków Prokuratury Europejskiej (COM(2020)0140 – C9-0092/2020 –2020/2053(BUD))

Strony 20 - 20 Pobierz pdf

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 17 kwietnia 2020 r. w sprawie decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia instrumentu elastyczności na sfinansowanie natychmiastowych działań budżetowych w kontekście pandemii COVID-19 (COM(2020)0171 – C9-0096/2020 –2020/2056(BUD))

Strony 22 - 22 Pobierz pdf

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 17 kwietnia 2020 r. w sprawie deyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia marginesu na nieprzewidziane wydatki w 2020 r. w celu zapewnienia państwom członkowskim pomocy w sytuacjach nadzwyczajnych oraz dalszego wzmocnienia Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności/rescEU w reakcji na pandemię COVID-19 (COM(2020)0172 – C9-0097/2020 –2020/2057(BUD))

Strony 24 - 24 Pobierz pdf

P9_TA(2020)0050Szczególne środki zapewniające wyjątkową elastyczność na potrzeby wykorzystania europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych w odpowiedzi na epidemię COVID-19 ***IRezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 17 kwietnia 2020 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 i (UE) nr 1301/2013 w odniesieniu do szczególnych środków zapewniających wyjątkową elastyczność na potrzeby wykorzystania europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych w odpowiedzi na epidemię COVID-19(COM(2020)0138 – C9-0095/2020 – 2020/0054(COD))P9_TC1-COD(2020)0054Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 17 kwietnia 2020 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/… zmieniającego rozporządzenia (UE) nr 1301/2013 i (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do szczególnych środków zapewniających wyjątkową elastyczność na potrzeby wykorzystania europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych w odpowiedzi na epidemię COVID-19

Strony 26 - 26 Pobierz pdf

P9_TA(2020)0051Wprowadzenie szczególnych środków reagowania na epidemię COVID-19 ***IRezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 17 kwietnia 2020 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 223/2014 w odniesieniu do wprowadzenia szczególnych środków reagowania na epidemię COVID-19 (COM(2020)0141 – C9-0094/2020 – 2020/0058(COD))P9_TC1-COD(2020)0058Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 17 kwietnia 2020 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/… zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 223/2014 w odniesieniu do wprowadzenia szczególnych środków reagowania na epidemię COVID-19

Strony 27 - 27 Pobierz pdf

P9_TA(2020)0052Środki specjalne mające na celu łagodzenie skutków epidemii COVID-19 dla sektora rybołówstwa i akwakultury ***IRezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 17 kwietnia 2020 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 1379/2013 i rozporządzenie (UE) nr 508/2014 w odniesieniu do środków szczegółowych mających na celu złagodzenie skutków pandemii COVID-19 dla sektora rybołówstwa i akwakultury (COM(2020)0142 – C9-0093/2020 – 2020/0059(COD))P9_TC1-COD(2020)0059Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 17 kwietnia 2020 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/… zmieniającego rozporządzenia (UE) nr 508/2014 i (UE) nr 1379/2013 w odniesieniu do środków szczególnych mających na celu złagodzenie skutków epidemii COVID-19 dla sektora rybołówstwa i akwakultury

Strony 28 - 28 Pobierz pdf

P9_TA(2020)0053Wyroby medyczne ***IRezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 17 kwietnia 2020 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) 2017/745 w sprawie wyrobów medycznych w odniesieniu do dat rozpoczęcia stosowania niektórych jego przepisów(COM(2020)0144 – C9-0098/2020 – 2020/0060(COD))P9_TC1-COD(2020)0060Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 17 kwietnia 2020 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/… zmieniającego rozporządzenie (UE) 2017/745 w sprawie wyrobów medycznych w odniesieniu do dat rozpoczęcia stosowania niektórych jego przepisów

Strony 29 - 29 Pobierz pdf

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Zdrowia i Cyfryzacji na rok budżetowy 2021 2021/C 315/01

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób na rok budżetowy 2021 – Budżet korygujący nr 1 2021/C 315/02

Strony 6 - 6 Pobierz pdf

Zestawienie dochodów i wydatków Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej na rok budżetowy 2021 – Budżet korygujący nr 1 2021/C 315/03

Strony 11 - 11 Pobierz pdf

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Edukacji i Kultury (EACEA) na rok budżetowy 2021 – Budżet korygujący nr 1 2021/C 315/04

Strony 18 - 18 Pobierz pdf

REKLAMA