REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria C

Sprawa C-822/19: Wyrok Trybunału (dziewiąta izba) z dnia 3 czerwca 2021 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Curtea de Apel Alba Iulia – Rumunia) –Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Braşov, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală a Vămilor – Direcţia Regională Vamală Braşov – Biroul Vamal de Interior Sibiu / Flavourstream SRL [Odesłanie prejudycjalne – Unia celna – Wspólna taryfa celna – Nomenklatura scalona – Klasyfikacja taryfowa – Podpozycje taryfowe 1702 90 95, 2912 49 00 i 3824 90 92 – Roztwory wodne]

Strony 9 - 9 Pobierz pdf

Sprawa C-910/19: Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 3 czerwca 2021 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal Supremo – Hiszpania) – Bankia SA / Unión Mutua Asistencial de Seguros (UMAS) [Odesłanie prejudycjalne – Dyrektywa 2003/71/WE – Prospekt emisyjny w związku z publiczną ofertą lub dopuszczeniem do obrotu papierów wartościowych – Artykuł 3 ust. 2 – Artykuł 6 – Oferta skierowana zarówno do inwestorów detalicznych, jak i inwestorów kwalifikowanych – Treść informacji podanych w prospekcie emisyjnym – Powództwo z tytułu odpowiedzialności cywilnej – Inwestorzy detaliczni i inwestorzy kwalifikowani – Wiedza o sytuacji ekonomicznej emitenta]

Strony 10 - 10 Pobierz pdf

REKLAMA

Sprawa C-914/19: Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 3 czerwca 2021 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Consiglio di Stato – Włochy) – Ministero della Giustizia / GN [Odesłanie prejudycjalne – Polityka społeczna – Zasada równego traktowania w dziedzinie zatrudnienia i pracy – Dyrektywa 2000/78/WE – Artykuł 6 ust. 1 – Karta praw podstawowych Unii Europejskiej – Artykuł 21 – Zakaz wszelkiej dyskryminacji ze względu na wiek – Uregulowanie krajowe ustanawiające granicę wiekową dla dostępu do zawodu notariusza na 50 lat – Względy uzasadniające]

Strony 11 - 11 Pobierz pdf

Sprawa C-931/19: Wyrok Trybunału (dziesiąta izba) z dnia 3 czerwca 2021 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bundesfinanzgericht – Austria) – Titanium Ltd / Finanzamt Österreich, dawniej Finanzamt Wien [Odesłanie prejudycjalne – Podatki – Podatek od wartości dodanej (VAT) – Dyrektywa 2006/112/WE – Artykuły 43 i 45 – Dyrektywa 2006/112/WE zmieniona dyrektywą 2008/8/WE – Artykuły 44, 45 i 47 – Świadczenie usług – Miejsce opodatkowania – Pojęcie „stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej” – Najem nieruchomości w państwie członkowskim – Właściciel nieruchomości mający siedzibę na wyspie Jersey]

Strony 11 - 11 Pobierz pdf

REKLAMA

Sprawa C-942/19: Wyrok Trybunału (siódma izba) z dnia 3 czerwca 2021 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal Superior de Justicia de Aragón – Hiszpania) – Servicio Aragonés de Salud / LB [Odesłanie prejudycjalne – Polityka społeczna – Porozumienie ramowe w sprawie pracy na czas określony zawarte przez UNICE, CEEP oraz ETUC – Klauzula 4 – Zasada niedyskryminacji – Oddalenie wniosku o oddelegowanie na stanowisko w sektorze publicznym przewidziane dla stałego personelu statutowego – Uregulowanie krajowe wykluczające możliwość skorzystania z takiego oddelegowania w przypadku zatrudnienia tymczasowego – Zakres stosowania – Brak możliwości zastosowania klauzuli 4 – Brak właściwości Trybunału]

Strony 12 - 12 Pobierz pdf

Sprawa C-39/20: Wyrok Trybunału (piąta izba) z dnia 3 czerwca 2021 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Hoge Raad der Nederlanden – Niderlandy) – Staatssecretaris van Financiën / Jumbocarry Trading GmbH [Odesłanie prejudycjalne – Rozporządzenie (UE) nr 952/2013 – Unijny kodeks celny – Artykuł 22 ust. 6 akapit pierwszy w związku z art. 29 – Powiadomienie zainteresowanej osoby przed wydaniem decyzji, która może być dla niej niekorzystna, o jej podstawach – Artykuł 103 ust. 1 i art. 103 ust. 3 lit. b) – Przedawnienie długu celnego – Termin powiadomienia o długu celnym – Zawieszenie terminu – Artykuł 124 ust. 1 lit. a) – Wygaśnięcie długu celnego w przypadku przedawnienia – Stosowanie w czasie przepisów regulujących przyczyny zawieszenia – Zasady pewności prawa oraz ochrony uzasadnionych oczekiwań]

Strony 13 - 13 Pobierz pdf

Sprawa C-76/20: Wyrok Trybunału (ósma izba) z dnia 3 czerwca 2021 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Administrativen sad – Varna – Bułgaria) – „BalevBio” EOOD / Teritorialna direktsia Severna morska, Agentsia „Mitnitsi”, [Odesłanie prejudycjalne – Wspólna taryfa celna – Klasyfikacja taryfowa – Nomenklatura scalona – Towary składające się z różnych materiałów – Włókna roślinne – Żywica melaminowa – Pozycje 3924 i 4419 – Towary opisane jako „kubki bambusowe”]

Strony 13 - 13 Pobierz pdf

Sprawa C-182/20: Wyrok Trybunału (ósma izba) z dnia 3 czerwca 2021 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Curtea de Apel Suceava – Rumunia) – BE, DT / Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Suceava, Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Iaşi, Accer Ipurl Suceva – w charakterze syndyka masy upadłości BE, EP [Odesłanie prejudycjalne – Podatek od wartości dodanej (VAT) – Dyrektywa 2006/112/WE – Prawo do odliczenia – Korekta odliczeń – Postępowanie upadłościowe – Uregulowanie krajowe przewidujące automatyczną odmowę odliczenia VAT w odniesieniu do transakcji podlegających opodatkowaniu poprzedzających wszczęcie tego postępowania]

Strony 14 - 14 Pobierz pdf

Sprawa C-194/20: Wyrok Trybunału (szósta izba) z dnia 3 czerwca 2021 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Verwaltungsgericht Düsseldorf – Niemcy) – BY, CX, FU, DW, EV / Stadt Duisburg [Odesłanie prejudycjalne – Układ stowarzyszeniowy EWG – Turcja – Decyzja nr 1/80 – Artykuły 6 i 7 – Legalne zatrudnienie – Artykuł 9 – Dostęp dzieci pracownika tureckiego do szkolnictwa – Prawo pobytu – Odmowa]

Strony 15 - 15 Pobierz pdf

Sprawa C-210/20: Wyrok Trybunału (dziewiąta izba) z dnia 3 czerwca 2021 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Consiglio di Stato – Włochy) – Rad Service Srl Unipersonale, Cosmo Ambiente Srl, Cosmo Scavi Srl / Del Debbio SpA, Gruppo Sei Srl, Ciclat Val di Cecina Soc. Coop., Daf Costruzioni Stradali Srl [Odesłanie prejudycjalne – Udzielanie zamówień publicznych na usługi, dostawy i roboty budowlane – Dyrektywa 2014/24/UE – Przebieg postępowania – Wybór uczestników oraz udzielenie zamówienia – Artykuł 63 – Oferent polegający na zdolności innego podmiotu w celu spełnienia wymogów instytucji zamawiającej – Artykuł 57 ust. 4, 6, 7 – Nieprawdziwe oświadczenia złożone przez ten podmiot – Wykluczenie tego oferenta bez wymagania od niego zastąpienia rzeczonego podmiotu i bez zezwolenia mu na takie zastąpienie – Zasada proporcjonalności]

Strony 15 - 15 Pobierz pdf

Sprawa C-280/20: Wyrok Trybunału (ósma izba) z dnia 3 czerwca 2021 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Sofiyski rayonen sad – Bułgaria) – ZN / Generalno konsulstvo na Republika Bulgaria v grad Valensia, Kralstvo Ispania [Odesłanie prejudycjalne – Współpraca sądowa w sprawach cywilnych – Rozporządzenie (UE) nr 1215/2012 – Ustalenie jurysdykcji międzynarodowej sądów państwa członkowskiego – Artykuł 5 ust. 1 – Pracownik będący obywatelem państwa członkowskiego – Umowa zawarta z konsulatem tego państwa członkowskiego w innym państwie członkowskim – Funkcje wykonywane przez pracownika – Brak wykonywania prerogatyw władzy publicznej]

Strony 16 - 16 Pobierz pdf

Sprawa C-364/19: Postanowienie Trybunału (szósta izba) z dnia 14 kwietnia 2021 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunalul Galaţi – Rumunia) – XU, YV, ZW, AU, BZ, CA, DB, EC, NL / SC Credit Europe Ipotecar IFN SA, Credit Europe Bank NV [Odesłanie prejudycjalne – Artykuł 99 regulaminu postępowania przed Trybunałem – Ochrona konsumentów – Nieuczciwe warunki umowne – Dyrektywa 93/13/EWG – Artykuł 1 ust. 2 – Wyłączenie z zakresu stosowania tej dyrektywy warunków umowy odzwierciedlających bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa krajowego – Artykuł 4 ust. 2 – Wyjątek od oceny nieuczciwego charakteru warunku – Umowa kredytu denominowanego w walucie obcej – Zarzucane uchybienie obowiązkowi informowania ciążącemu na przedsiębiorcy – Badanie przez sąd krajowy, które ma być przeprowadzone w pierwszej kolejności na podstawie art. 1 ust. 2]

Strony 17 - 17 Pobierz pdf

Sprawa C-108/20: Wyrok Trybunału (dziesiąta izba) z dnia 14 kwietnia 2021 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Finanzgericht Berlin-Brandenburg – Niemcy) – HR / Finanzamt Wilmersdorf [Odesłanie prejudycjalne – Artykuł 99 regulaminu postępowania przed Trybunałem – Podatki – Podatek od wartości dodanej (VAT) – Dyrektywa 2006/112/WE – Artykuły 167 i 168 – Prawo do odliczenia naliczonego VAT – Odmowa – Oszustwo – Łańcuch dostaw – Odmowa prawa do odliczenia, jeżeli podatnik wiedział lub powinien był wiedzieć, że poprzez nabycie towaru uczestniczył w transakcji związanej z oszustwem w zakresie VAT]

Strony 17 - 17 Pobierz pdf

Sprawa C-471/20: Postanowienie Trybunału (dziesiąta izba) z dnia 23 kwietnia 2021 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Cour du travail de Mons – Belgia) – Centre d’Enseignement Secondaire Saint-Vincent de Soignies ASBL / FS [Odesłanie prejudycjalne – Artykuł 53 ust. 2 i art. 99 regulaminu postępowania przed Trybunałem – Polityka społeczna – Ochrona bezpieczeństwa i zdrowia pracowników – Organizacja czasu pracy – Dyrektywa 2003/88/WE – Maksymalny tygodniowy wymiar czasu pracy – Okres rozliczeniowy – Artykuł 16 – Odstępstwa – Artykuł 17 i 18 – Wychowawca w internacie, wykonujący obowiązki w zakresie nadzoru, pełniący również dyżur nocny – Sposób obliczania odpoczynku wyrównawczego]

Strony 18 - 18 Pobierz pdf

Sprawa C-573/20: Postanowienie Trybunału szósta izba) z dnia 14 kwietnia 2021 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Commissione tributaria provinciale di Parma – Włochy) – Casa di Cura Città di Parma SpA / Agenzia delle Entrate [Odesłanie prejudycjalne – Artykuł 53 § 2 i art. 99 regulaminu postępowania przed Trybunałem – Podatki – Wspólny system podatku od wartości dodanej (VAT) – Szósta dyrektywa 77/388/EWG – Artykuł 17 ust. 2 lit. a) – Podatnik mieszany – Proporcja podlegająca odliczeniu – Publiczne lub prywatne struktury zdrowotne wykonujące działalność objętą zwolnieniem – Uregulowanie krajowe wyłączające odliczenie VAT związanego z kupnem towarów lub usług wykorzystywanych na potrzeby działalności zwolnionej z podatku]

Strony 19 - 19 Pobierz pdf

Sprawa C-594/20: Postanowienie Trybunału (szósta izba) z dnia 15 kwietnia 2021 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Markkinaoikeus – Finlandia) – Kuluttaja-asiamies / MiGame Oy [Odesłanie prejudycjalne – Artykuł 99 regulaminu postępowania przed Trybunałem – Dyrektywa 2011/83/UE – Umowy zawierane z konsumentami – Artykuł 21 – „Porozumiewanie się z wykorzystaniem telefonu” – Wykorzystanie przez przedsiębiorcę linii telefonicznej w celu umożliwienia konsumentom kontaktowania się z nim w sprawie zawartej umowy – Udostępnienie przez spółkę, w ramach obsługi posprzedażnej dotyczącej zawartych umów, dwóch linii telefonicznych, to jest linii w sieci stacjonarnej o podwyższonej płatności i bezpłatnej linii w sieci ruchomej – Treść materiałów informacyjnych przeznaczonych dla klientów – Dopuszczalność istnienia linii obsługi serwisowej narażającej klientów na taryfę wyższą niż taryfa podstawowa – Pojęcie taryfy podstawowej]

Strony 19 - 19 Pobierz pdf

Sprawa C-92/21: Postanowienie Trybunału (piąta izba) z dnia 26 marca 2021 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal du travail de Liège – Belgia) – VW / Agence fédérale pour l'Accueil des demandeurs d'asile (Fedasil) [Odesłanie prejudycjalne – Artykuł 99 regulaminu postępowania przed Trybunałem – Kontrole graniczne, azyl i imigracja – Polityka azylowa – Kryteria i mechanizmy ustalania państwa członkowskiego odpowiedzialnego za rozpatrzenie wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej – Rozporządzenie (UE) nr 604/2013 (Dublin III) – Artykuł 27 – Środki odwoławcze od decyzji o przekazaniu – Charakter zawieszający odwołania – Artykuł 29 – Metody i terminy przekazania – Normy dotyczące przyjmowania osób ubiegających się o udzielenie ochrony międzynarodowej – Dyrektywa 2013/33/UE – Artykuł 18 – Środek krajowy polegający na umieszczeniu wnioskodawcy, wobec którego wydano decyzję o przekazaniu, w specjalnym ośrodku dla cudzoziemców, w którym osoby zakwaterowane otrzymują pomoc w celu przygotowania ich przekazania]

Strony 20 - 20 Pobierz pdf

Sprawa C-40/21: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Curtea de Apel Timişoara (Rumunia) w dniu 26 stycznia 2021 r. – T.A.C. / ANI

Strony 21 - 21 Pobierz pdf

Sprawa C-109/21 P: Odwołanie od wyroku Sądu (szósta izba) wydanego w dniu 16 grudnia 2020 r. w sprawie T-535/19, H.R. Participations / EUIPO – Hottinger Investment Management (JCE HOTTINGUER), wniesione w dniu 22 lutego 2021 r. przez H.R. Participations SA

Strony 21 - 21 Pobierz pdf

Sprawa C-181/21: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Sąd Okręgowy w Katowicach (Polska) w dniu 23 marca 2021 r. – G. przeciwko M.S.

Strony 22 - 22 Pobierz pdf

Sprawa C-208/21: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie (Polska) w dniu 23 marca 2021 r. – K.D. przeciwko Towarzystwo Ubezpieczeń Ż S.A.

Strony 23 - 23 Pobierz pdf

Sprawa C-213/21: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Consiglio di Stato (Włochy) w dniu 6 kwietnia 2021 r. – Italy Emergenza Cooperativa Sociale / Azienda Sanitaria Locale Barletta-Andria-Trani

Strony 24 - 24 Pobierz pdf

Sprawa C-214/21: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Consiglio di Stato (Włochy) w dniu 6 kwietnia 2021 r. – Italy Emergenza Cooperativa Sociale / Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza

Strony 24 - 24 Pobierz pdf

Sprawa C-243/21: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Sąd Okręgowy w Warszawie (Polska) w dniu 14 kwietnia 2021 r. – „TOYA” sp. z o.o., Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji przeciwko Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej

Strony 25 - 25 Pobierz pdf

Sprawa C-250/21: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Naczelny Sąd Administracyjny (Polska) w dniu 21 kwietnia 2021 r. – Szef Krajowej Administracji Skarbowej przeciwko O. Funduszowi Inwestycyjnemu Zamkniętemu reprezentowanemu przez O S.A.

Strony 26 - 26 Pobierz pdf

REKLAMA