REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria C

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.10296 — EPCG/ECMI/Eroski S. Coop/Supratuc2020) Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (Tekst mający znaczenie dla EOG) 2021/C 291/06

Strony 7 - 7 Pobierz pdf

Sprostowanie do Komisji Administracyjnej Wspólnot Europejskich ds. Zabezpieczenia Społecznego Pracowników Migrujących – Przelicznik walut zgodnie z rozporządzeniem Rady (EWG) nr 574/72 (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 282 z dnia 14 lipca 2021 r.) 2021/C 291/07

Strony 9 - 9 Pobierz pdf

REKLAMA

Kursy walutowe euro — 20 lipca 2021 r.

Strony 4 - 4 Pobierz pdf

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.10323 — KKR/LGP/CNG) (tekst mający znaczenie dla EOG) 2021/C 290/01

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

REKLAMA

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.10309 — Castik/Abry/Xexec) (tekst mający znaczenie dla EOG) 2021/C 290/02

Strony 2 - 2 Pobierz pdf

Wycofanie zgłoszenia koncentracji (Sprawa M.10288 — DH 13/RFR Immo4/Bürogebäude) (Tekst mający znaczenie dla EOG) 2021/C 290/03

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Ogłoszenie skierowane do osób, grup i podmiotów umieszczonych w wykazie, objętych art. 2, 3 i 4 wspólnego stanowiska Rady 2001/931/WPZiB w sprawie zastosowania szczególnych środków w celu zwalczania terroryzmu, zaktualizowanego decyzją Rady (WPZiB) 2021/1192, i art. 2 ust. 3 rozporządzenia Rady (WE) nr 2580/2001 w sprawie szczególnych środków restrykcyjnych skierowanych przeciwko niektórym osobom i podmiotom mających na celu zwalczanie terroryzmu, wykonywanego rozporządzeniem wykonawczym Rady (UE) 2021/1188 2021/C 290/04

Strony 4 - 4 Pobierz pdf

Ogłoszenie skierowane do podmiotów danych umieszczonych w wykazie osób, grup i podmiotów objętych art. 2, 3 i 4 wspólnego stanowiska Rady 2001/931/WPZiB w sprawie zastosowania szczególnych środków w celu zwalczania terroryzmu, zaktualizowanego decyzją Rady (WPZiB) 2021/1192, i art. 2 ust. 3 rozporządzenia Rady (WE) nr 2580/2001 w sprawie szczególnych środków restrykcyjnych skierowanych przeciwko niektórym osobom i podmiotom mających na celu zwalczanie terroryzmu, wykonywanego rozporządzeniem wykonawczym Rady (UE) 2021/1188 2021/C 290/05

Strony 6 - 6 Pobierz pdf

Informacje, które należy przekazać zgodnie z art. 5 ust. 2 Utworzenie Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej (EUWT) Rozporządzenie (WE) nr 1082/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. (Dz.U. L 210 z 31.7.2006, s. 19) 2021/C 290/07

Strony 8 - 8 Pobierz pdf

Aktualizacja wykazu przejść granicznych, o których mowa w art. 2 ust. 8 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/399 w sprawie unijnego kodeksu zasad regulujących przepływ osób przez granice (kodeks graniczny Schengen) (Zob. wykaz wcześniejszych publikacji zamieszczony na końcu niniejszej aktualizacji.) 2021/C 290/08

Strony 10 - 10 Pobierz pdf

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.10169 — EPLI/SZ/JV) (Tekst mający znaczenie dla EOG) 2021/C 290/09

Strony 16 - 16 Pobierz pdf

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.10388 — Gamut/BCI/PS Parent) Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (Tekst mający znaczenie dla EOG) 2021/C 290/10

Strony 18 - 18 Pobierz pdf

Publikacja jednolitego dokumentu, o którym mowa w art. 94 ust. 1 lit. d) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013, oraz odesłania do publikacji specyfikacji produktu objętego nazwą w sektorze wina 2021/C 290/11

Strony 20 - 20 Pobierz pdf

Kursy walutowe euro — 19 lipca 2021 r.

Strony 7 - 7 Pobierz pdf

Ostatnie publikacje Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Sprawa C-635/18: Wyrok Trybunału (siódma izba) z dnia 3 czerwca 2021 r. – Komisja Europejska / Republika Federalna Niemiec [Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego – Środowisko naturalne – Dyrektywa 2008/50/WE – Jakość otaczającego powietrza – Artykuł 13 ust. 1 i załącznik XI – Systematyczne i trwałe przekraczanie wartości dopuszczalnych dla dwutlenku azotu (NO2) w niektórych strefach i aglomeracjach Niemiec – Artykuł 23 ust. 1 – Załącznik XV – „Jak najkrótszy” okres przekroczenia – Odpowiednie środki]

Strony 2 - 2 Pobierz pdf

Sprawa C-650/18: Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 3 czerwca 2021 r. – Węgry / Parlament Europejski [Skarga o stwierdzenie nieważności – Artykuł 7 ust. 1 TUE – Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie wniosku wzywającego Radę Unii Europejskiej do stwierdzenia istnienia wyraźnego ryzyka poważnego naruszenia wartości, na których opiera się Unia – Artykuły 263 i 269 TFUE – Właściwość Trybunału – Dopuszczalność skargi – Akt zaskarżalny – Artykuł 354 TFUE – Zasady dotyczące obliczania głosów w Parlamencie – Regulamin Parlamentu – Artykuł 178 ust. 3 – Pojęcie „oddanych głosów” – Wstrzymujący się od głosu – Zasady pewności prawa, równego traktowania, demokracji i lojalnej współpracy]

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Sprawy połączone C-818/18 P i C-6/19 P: Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 3 czerwca 2021 r. – The Yokohama Rubber Co. Ltd / Pirelli Tyre SpA (C-818/18 P), Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) / Pirelli Tyre SpA (C-6/19 P) [Odwołanie – Znak towarowy Unii Europejskiej – Bezwzględne podstawy odmowy rejestracji lub unieważnienia – Oznaczenie tworzone wyłącznie przez kształt towaru niezbędny do uzyskania efektu technicznego – Rozporządzenie (WE) nr 40/94 – Artykuł 7 ust. 1 lit. e) ppkt (ii) – Oznaczenie tworzone przez kształt nieprzedstawiający istotnej części towaru]

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Sprawa C-326/19: Wyrok Trybunału (siódma izba) z dnia 3 czerwca 2021 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Włochy) – EB / Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – MIUR, Università degli Studi Roma Tre [Odesłanie prejudycjalne – Polityka społeczna – Dyrektywa 1999/70/WE – Porozumienie ramowe w sprawie pracy na czas określony zawarte przez UNICE, CEEP oraz ETUC – Klauzula 5 – Kolejne umowy o pracę lub stosunki pracy zawierane lub nawiązywane na czas określony – Nadużywanie – Środki zapobiegawcze – Umowy o pracę na czas określony w sektorze publicznym – Pracownicy naukowi zatrudniani na uniwersytecie]

Strony 4 - 4 Pobierz pdf

Sprawa C-546/19: Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 3 czerwca 2021 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bundesverwaltungsgericht – Niemcy) – BZ / Westerwaldkreis [Odesłanie prejudycjalne – Przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości – Polityka imigracyjna – Powrót nielegalnie przebywających obywateli państw trzecich – Dyrektywa 2008/115/WE – Artykuł 2 ust. 1 – Zakres stosowania – Obywatel państwa trzeciego – Skazanie w państwie członkowskim – Artykuł 3 pkt 6 – Zakaz wjazdu – Względy porządku publicznego i bezpieczeństwa publicznego – Cofnięcie decyzji nakazującej powrót – Zgodność z prawem zakazu wjazdu]

Strony 5 - 5 Pobierz pdf

Sprawa C-563/19 P: Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 3 czerwca 2021 r. – Recylex SA, Fonderie et Manufacture de Métaux, Harz-Metall GmbH / Komisja Europejska [Odwołanie – Konkurencja – Porozumienia, decyzje i uzgodnione praktyki – Rynek recyklingu akumulatorów samochodowych – Komunikat w sprawie współpracy z 2006 r. – Punkt 26 – Częściowe zwolnienie z grzywny – Dodatkowe okoliczności faktyczne zwiększające wagę lub czas trwania naruszenia – Okoliczności znane Komisji Europejskiej – Obniżenie kwoty grzywny – Kwalifikacja dla celów obniżenia – Porządek chronologiczny]

Strony 6 - 6 Pobierz pdf

Sprawa C-624/19: Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 3 czerwca 2021 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Watford Employment Tribunal – Zjednoczone Królestwo) – K i in., L, M, N i in., O, P, Q, R, S, T / Tesco Stores Ltd [Odesłanie prejudycjalne – Polityka społeczna – Równość wynagrodzeń pracowników płci męskiej i żeńskiej – Artykuł 157 TFUE – Bezpośrednia skuteczność – Pojęcie „pracy takiej samej wartości” – Żądania zmierzające do korzystania z równości wynagrodzenia za pracę takiej samej wartości – Jedyne źródło – Pracownicy różnej płci mający tego samego pracodawcę – Różne zakłady – Porównanie]

Strony 6 - 6 Pobierz pdf

Sprawa C-726/19: Wyrok Trybunału (siódma izba) z dnia 3 czerwca 2021 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal Superior de Justicia de Madrid – Hiszpania) – Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario / JN [Odesłanie prejudycjalne – Polityka społeczna – Dyrektywa 1999/70/WE – Porozumienie ramowe w sprawie pracy na czas określony zawarte przez UNICE, CEEP oraz ETUC – Klauzula 5 – Stosowanie – Pojęcie „kolejnych umów o pracę lub stosunków pracy zawieranych na czas określony” – Umowy o pracę na czas określony zawierane w sektorze publicznym – Środki mające na celu zapobieganie nadużyciom w zawieraniu kolejnych umów o pracę lub nawiązywaniu kolejnych stosunków pracy na czas określony i karanie tych nadużyć – Pojęcie „obiektywnych powodów” uzasadniających takie umowy – Równoważne rozwiązania prawne – Obowiązek wykładni zgodnej prawa krajowego – Kryzys gospodarczy]

Strony 7 - 7 Pobierz pdf

Sprawa C-762/19: Wyrok Trybunału (piąta izba) z dnia 3 czerwca 2021 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģija – Łotwa) – „CV-Online Latvia” SIA / „Melons” SIA [Odesłanie prejudycjalne – Ochrona prawna baz danych – Dyrektywa 96/9/WE – Artykuł 7 – Prawo sui generis producentów baz danych – Zakaz „pobierania” lub „wtórnego wykorzystania” całości lub istotnej części zawartości bazy danych bez zgody producenta – Baza danych swobodnie dostępna w Internecie – Metawyszukiwarka wyspecjalizowana w wyszukiwaniu ogłoszeń o pracę – Pobieranie i wtórne wykorzystanie zawartości bazy danych – Przynoszenie szkody istotnej inwestycji dokonanej w celu uzyskania, weryfikacji i prezentacji zawartości bazy danych]

Strony 8 - 8 Pobierz pdf

Sprawa C-784/19: Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 3 czerwca 2021 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Administrativen sad – Varna – Bułgaria) – „TEAM POWER EUROPE” EOOD / Direktor na Teritorialna direktsia na Natsionalna agentsia za prihodite – Varna [Odesłanie prejudycjalne – Pracownicy migrujący – Zabezpieczenie społeczne – Właściwe ustawodawstwo – Rozporządzenie (WE) nr 883/2004 – Artykuł 12 ust. 1 – Delegowanie – Pracownicy tymczasowi – Rozporządzenie (WE) nr 987/2009 – Artykuł 14 ust. 2 – Zaświadczenie A 1 – Ustalenie państwa członkowskiego, w którym pracodawca normalnie prowadzi swą działalność – Pojęcie „znacznej części działalności, innej niż działalność związana z samym zarządzaniem wewnętrznym” – Brak udostępniania pracowników tymczasowych na terytorium państwa członkowskiego, w którym pracodawca ma siedzibę]

Strony 8 - 8 Pobierz pdf

REKLAMA