REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria C

Systemy identyfikacji elektronicznej notyfikowane na podstawie art. 9 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym

Strony 6 - 6 Pobierz pdf

Postępowanie likwidacyjne – Decyzja o wszczęciu postępowania upadłościowego wobec spółki EUROINS ROMÂNIA ASIGURARE-REASIGURARE – S.A. (Publikacja zgodnie z art. 280 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/138/WE w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej)

Strony 12 - 12 Pobierz pdf

REKLAMA

Publikacja wniosku o rejestrację nazwy zgodnie z art. 50 ust. 2 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/2012 w sprawie systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych

Strony 13 - 13 Pobierz pdf

Stopa procentowa stosowana przez Europejski Bank Centralny do podstawowych operacji refinansujących: 4,00 % na dzień 1 lipca 2023 r. – Kursy walutowe euro

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

REKLAMA

Sprawozdanie specjalne 17/2023 pt. – „Gospodarka o obiegu zamkniętym – pomimo działań UE transformacja w państwach członkowskich przebiega powoli”

Strony 2 - 2 Pobierz pdf

Publikacja aktualizacji wykazu krajowych jednostek normalizacyjnych na podstawie art. 27 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1025/2012 w sprawie normalizacji europejskiej

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Zawiadomienie o wszczęciu częściowego przeglądu okresowego środków antydumpingowych i wyrównawczych mających zastosowanie do przywozu niektórych materiałów z włókna szklanego tkanych lub zszywanych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej i Egiptu, rozszerzonych na przywóz towarów wysyłanych z Turcji, zgłoszonych lub niezgłoszonych jako pochodzące z Turcji

Strony 7 - 7 Pobierz pdf

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.11082 – ARP / GRI / JV) – Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

Strony 13 - 13 Pobierz pdf

Ostatnie publikacje Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Sprawa C-626/21, Funke: Wyrok Trybunału (piąta izba) z dnia 17 maja 2023 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Verwaltungsgerichtshof – Austria) – Funke Sp. z o.o./Landespolizeidirektion Wien [Odesłanie prejudycjalne – Zbliżanie ustawodawstw – Dyrektywa 2001/95/WE – Artykuł 12 i załącznik II – Normy i przepisy techniczne – Unijny system szybkiej informacji (RAPEX) – Wytyczne – Niebezpieczne produkty nieżywnościowe – Decyzja wykonawcza (UE) 2019/417 – Rozporządzenie (WE) nr 765/2008 – Artykuły 20 i 22 – Zgłoszenia przekazane Komisji Europejskiej – Decyzja administracyjna – Zakaz sprzedaży określonych wyrobów pirotechnicznych i obowiązek wycofania z obrotu – Wniosek dystrybutora danych produktów o uzupełnienie zgłoszenia – Organ właściwy do rozpatrzenia wniosku – Artykuł 47 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej – Skuteczna ochrona sądowa]

Strony 2 - 2 Pobierz pdf

Sprawa C-97/22, DC (Odstąpienie od umowy po jej wykonaniu): Wyrok Trybunału (ósma izba) z dnia 17 maja 2023 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Landgericht Essen – Niemcy) – DC/HJ [Odesłanie prejudycjalne – Ochrona konsumentów – Dyrektywa 2011/83/UE – Artykuł 14 ust. 4 lit. a) ppkt (i) i art. 14 ust. 5 – Prawo do odstąpienia od umów zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa – Wymogi informacyjne po stronie zainteresowanego przedsiębiorcy – Uchybienie przez tego przedsiębiorcę obowiązkowi poinformowania konsumenta – Obowiązki konsumenta w przypadku odstąpienia od umowy – Odstąpienie po wykonaniu umowy – Konsekwencje]

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Sprawa C-105/22, Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie (Opodatkowanie wywożonych pojazdów używanych): Wyrok Trybunału (ósma izba) z dnia 17 maja 2023 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Naczelny Sąd Administracyjny – Polska) – P.M./Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie [Odesłanie prejudycjalne – Swobodny przepływ towarów – Przepisy podatkowe – Artykuł 110 TFUE – Podatek akcyzowy – Wywóz pojazdu zarejestrowanego w państwie członkowskim do państwa Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) – Odmowa zwrotu podatku akcyzowego zapłaconego od tego pojazdu w wysokości proporcjonalnej do okresu jego użytkowania na terytorium państwa członkowskiego rejestracji – Zasady jednokrotności poboru podatku akcyzowego i proporcjonalności]

Strony 4 - 4 Pobierz pdf

Sprawa C-176/22, BK i ZhP (Częściowe zawieszenie postępowania głównego): Wyrok Trybunału (dziewiąta izba) z dnia 17 maja 2023 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Spetsializiran nakazatelen sad – Bułgaria) – postępowanie karne przeciwko BK, ZhP [Odesłanie prejudycjalne – Statut Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej – Artykuł 23 akapit pierwszy – Zawieszenie postępowania głównego przez sąd krajowy występujący do Trybunału z wnioskiem o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym na podstawie art. 267 TFUE – Możliwość częściowego zawieszenia]

Strony 4 - 4 Pobierz pdf

Sprawa C-264/22, Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et d’Autres Infractions: Wyrok Trybunału (dziewiąta izba) z dnia 17 maja 2023 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal da Relação de Lisboa – Portugalia) – Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et d’Autres Infractions (FGTI)/Victoria Seguros S.A. [Odesłanie prejudycjalne – Współpraca sądowa w sprawach cywilnych – Prawo właściwe dla zobowiązań pozaumownych – Rozporządzenie (WE) nr 864/2007 – Artykuł 4 ust. 1 – Artykuł 15 lit. h) – Artykuł 19 – Wypadek spowodowany przez statek w jednym z państw członkowskich – Odszkodowanie dla osoby poszkodowanej w tym wypadku – Subrogacja zgodnie z prawem innego państwa członkowskiego – Żądanie zwrotu przez osobę trzecią, która wstąpiła w prawa i obowiązki poszkodowanego – Prawo właściwe – Przedawnienie]

Strony 5 - 5 Pobierz pdf

Sprawa C-365/22, État belge (VAT – Pojazdy sprzedawane na części): Wyrok Trybunału (ósma izba) z dnia 17 maja 2023 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Cour de cassation – Belgia) – IT/État belge [Odesłanie prejudycjalne – Podatek od wartości dodanej (VAT) – Dyrektywa 2006/112/WE – Procedura marży – Artykuł 311 – Pojęcie „towarów używanych” – Pojazdy wycofane z eksploatacji sprzedawane na części]

Strony 5 - 5 Pobierz pdf

Sprawa C-418/22, Cezam: Wyrok Trybunału (dziewiąta izba) z dnia 17 maja 2023 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal de première instance du Luxembourg – Belgia) – SA Cezam/État belge [Odesłanie prejudycjalne – Dyrektywa 2006/112/WE – Podatek od wartości dodanej (VAT) – Obowiązek zadeklarowania i zapłaty VAT – Artykuł 273 – Sankcje przewidziane na wypadek nieprzestrzegania obowiązków przez podatnika – Zasady proporcjonalności i neutralności VAT – Prawo do odliczenia VAT – Zgodność sankcji]

Strony 6 - 6 Pobierz pdf

Sprawa C-690/22, Shortcut: Postanowienie Trybunału (siódma izba) z dnia 24 maja 2023 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Supremo Tribunal Administrativo – Portugalia) – Shortcut – Consultadoria e Serviços de Tecnologias de Informação, Lda / Autoridade Tributária e Aduaneira [Odesłanie prejudycjalne – Artykuł 99 regulaminu postępowania przed Trybunałem – Wspólny system podatku od wartości dodanej (VAT) – Dyrektywa 2006/112/WE – Artykuł 178 lit. a) – Prawo do odliczenia – Sposoby wykonania – Artykuł 226 pkt 6 – Dane, jakie muszą znajdować się na fakturze – Zakres i charakter świadczonych usług – Faktury zawierające ogólny opis świadczonych usług]

Strony 7 - 7 Pobierz pdf

Sprawa C-162/23, Air France: Postanowienie Prezesa Trybunału z dnia 24 kwietnia 2023 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Landgericht Düsseldorf – Niemcy) – LN/Société Air France SA [Transport lotniczy – Prawo do zmiany planu podróży – Pasażer żądający zmiany planu podróży bez związku czasowego z pierwotnym planem podróży]

Strony 7 - 7 Pobierz pdf

Sprawa C-137/23, Alsen: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Hoge Raad der Nederlanden (Niderlandy) w dniu 7 marca 2023 r. – X/Staatssecretaris van Financiën

Strony 8 - 8 Pobierz pdf

Sprawa C-143/23, Mercedes-Benz Bank AG i Volkswagen Bank GmbH: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Landgericht Ravensburg (Niemcy) w dniu 9 marca 2023 r. – TJ, KI, FA/Mercedes-Benz Bank AG, Volkswagen Bank GmbH

Strony 8 - 8 Pobierz pdf

Sprawa C-158/23, Keren: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Raad van State (Niderlandy) w dniu 15 marca 2023 r. – T.G./Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Strony 9 - 9 Pobierz pdf

Sprawa C-179/23, Credidam: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (Rumunia) w dniu 21 marca 2023 r. – Centrul Român pentru Administrarea Drepturilor Artiștilor Interpreți (Credidam)/Guvernul României, Ministerul Finanțelor

Strony 10 - 10 Pobierz pdf

Sprawa C-184/23, Finanzamt T II: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bundesfinanzhof (Niemcy) w dniu 22 marca 2023 r. – Finanzamt T/S

Strony 10 - 10 Pobierz pdf

Sprawa C-187/23, Albausy: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Amtsgericht Lörrach (Niemcy) w dniu 23 marca 2023 r. – w postępowaniu spadkowym po P.M.J.T., spadkodawcy

Strony 11 - 11 Pobierz pdf

Sprawa C-209/23, RRC Sports: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Landgericht Mainz (Niemcy) w dniu 31 marca 2023 r. – FT i RRC Sports GmbH/Fédération internationale de football association (FIFA)

Strony 11 - 11 Pobierz pdf

REKLAMA