REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria C

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.10052 — ENI/UFG (Assets)) Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (Tekst mający znaczenie dla EOG) 2020/C 403/09

Strony 16 - 16 Pobierz pdf

Kursy walutowe euro — 25 listopada 2020 r.

Strony 8 - 8 Pobierz pdf

REKLAMA

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.9883 — INEOS/BP Chemicals Business) (tekst mający znaczenie dla EOG) 2020/C 402/01

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Wycofanie zgłoszenia koncentracji (Sprawa M.9997 — HMM/CMA CGM/DIF/TTIA) (Tekst mający znaczenie dla EOG) 2020/C 402/02

Strony 2 - 2 Pobierz pdf

REKLAMA

Informacje o zamknięciu łowisk przekazane przez Państwa Członkowskie 2020/C 402/04

Strony 4 - 4 Pobierz pdf

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.9968 — TOTAL/Ørsted UK) (Tekst mający znaczenie dla EOG) 2020/C 402/05

Strony 5 - 5 Pobierz pdf

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.9948 — Allianz/GE/JV) Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (Tekst mający znaczenie dla EOG) 2020/C 402/06

Strony 7 - 7 Pobierz pdf

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.9972 — Neste/Bunge Loders Croklaan Oils) Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (Tekst mający znaczenie dla EOG) 2020/C 402/07

Strony 8 - 8 Pobierz pdf

Kursy walutowe euro — 24 listopada 2020 r.

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Decyzja Komisji z dnia 14 października 2020 r. zlecająca centralnemu administratorowi dziennika transakcji Unii Europejskiej wprowadzenie zmian w tabelach krajowego rozdziału uprawnień Belgii, Czech, Danii, Niemiec, Francji, Łotwy, Litwy, Polski, Portugalii, Rumunii i Zjednoczonego Królestwa do dziennika transakcji Unii Europejskiej

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Konkluzje Rady i przedstawicieli rządów państw członkowskich w sprawie roli UE we wzmacnianiu Światowej Organizacji Zdrowia 2020/C 400/01

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Komisja Administracyjna Wspólnot Europejskich ds. Zabezpieczenia Społecznego Pracowników Migrujących Przelicznik walut zgodnie z rozporządzeniem Rady (EWG) nr 574/72 2020/C 400/03

Strony 5 - 5 Pobierz pdf

Sprawozdanie specjalne 24/2020 „Kontrole połączeń przedsiębiorstw i postępowania antymonopolowe w UE prowadzone przez Komisję – konieczne jest wzmocnienie nadzoru rynku” 2020/C 400/04

Strony 7 - 7 Pobierz pdf

Roczne Sprawozdanie za 2019 rok 2020/C 400/05

Strony 8 - 8 Pobierz pdf

Informacje o zamknięciu łowisk przekazane przez państwa członkowskie 2020/C 400/06

Strony 9 - 9 Pobierz pdf

Kursy walutowe euro — 23 listopada 2020 r.

Strony 4 - 4 Pobierz pdf

Ostatnie publikacje Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Wyznaczenie pierwszego rzecznika generalnego

Strony 2 - 2 Pobierz pdf

Wyznaczenie izb do rozpoznawania spraw, o których mowa w art. 107 regulaminu postępowania przed Trybunałem (pilny tryb prejudycjalny)

Strony 2 - 2 Pobierz pdf

Wybór prezesów izb złożonych z trzech sędziów

Strony 2 - 2 Pobierz pdf

Złożenie ślubowania przez nowych członków Trybunału

Strony 2 - 2 Pobierz pdf

Przydział sędziów do izb

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Sprawa C-485/18: Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 1 października 2020 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Conseil d'État – Francja) – Groupe Lactalis / Premier ministre, Ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation, Garde des Sceaux, ministre de la Justice, Ministre de l'Économie et des Finances [Odesłanie prejudycjalne – Rozporządzenie (UE) nr 1169/2011 – Przekazywanie konsumentom informacji na temat żywności – Artykuł 9 ust. 1 lit. i) i art. 26 ust. 2 lit. a) – Obowiązkowe oznaczenie kraju lub miejsca pochodzenia środka spożywczego – Zaniechanie mogące wprowadzić konsumentów w błąd – Artykuł 38 ust. 1 – Kwestie harmonizowane w szczególny sposób – Artykuł 39 ust. 2 – Przyjęcie przepisów krajowych przewidujących dodatkowe obowiązkowe dane dotyczące kraju lub miejsca pochodzenia szczególnych rodzajów lub kategorii środków spożywczych – Warunki – Istnienie udowodnionego związku jednej bądź kilku cech żywności z jej pochodzeniem – Pojęcia „udowodnionego związku” i „cech” – Dowód świadczący o tym, że większość konsumentów przywiązuje znaczną wagę do takiej informacji – Przepis krajowy przewidujący obowiązek wskazania krajowego, europejskiego lub pozaeuropejskiego pochodzenia mleka]

Strony 6 - 6 Pobierz pdf

Listy służące do ustalenia składów orzekających

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Sprawa C-601/18 P: Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 24 września 2020 r. – Prysmian SpA, Prysmian Cavi e Sistemi Srl / Komisja Europejska, The Goldman Sachs Group Inc., Pirelli & C. SpA [Odwołanie – Konkurencja – Porozumienia, decyzje i uzgodnione praktyki – Europejski rynek podziemnych i podmorskich kabli elektrycznych – Podział rynku w ramach projektów – Jednolite i ciągłe naruszenie – Następstwo podmiotów prawnych – Możliwość przypisania zachowania noszącego znamiona naruszenia – Zasada równego traktowania – Przeinaczenie dowodów – Rozporządzenie (WE) nr 1/2003 – Artykuł 20 – Uprawnienia Komisji Europejskiej w sprawach karteli – Uprawnienie do kopiowania danych bez uprzedniego badania i do ich późniejszego zbadania w pomieszczeniach Komisji – Grzywny]

Strony 7 - 7 Pobierz pdf

REKLAMA