REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria C

P9_TA(2022)0430Lotnictwo cywilne: uchylenie dyrektywy Rady 89/629/EWGRezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 13 grudnia 2022 r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady uchylającej dyrektywę Rady 89/629/EWG (COM(2022)0465 – C9-0310/2022 – 2022/0282(COD))P9_TC1-COD(2022)0282Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 13 grudnia 2022 r. w celu przyjęcia decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/…w sprawie uchylenia dyrektywy Rady 89/629/EWG

Strony 141 - 141 Pobierz pdf

Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 13 grudnia 2022 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 389/2012 w odniesieniu do wymiany informacji przechowywanych w elektronicznych rejestrach podmiotów gospodarczych przemieszczających wyroby akcyzowe między państwami członkowskimi w celach handlowych (COM(2022)0539 – C9-0367/2022 – 2022/0331(CNS))

Strony 142 - 142 Pobierz pdf

REKLAMA

Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 13 grudnia 2022 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady w sprawie stosowania art. 93, 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do niektórych kategorii pomocy państwa w sektorze transportu kolejowego, żeglugi śródlądowej i transportu multimodalnego (COM(2022)0327 – C9-0290/2022 – 2022/0209(NLE))

Strony 143 - 143 Pobierz pdf

Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 14 grudnia 2022 r. w sprawie stanowiska Rady w pierwszym czytaniu w celu przyjecia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego instrument wsparcia dla Ukrainy na 2023 r. (pomoc makrofinansowa +) (15727/2022 – C9-0424/2022 – 2022/0371(COD))

Strony 144 - 144 Pobierz pdf

REKLAMA

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 14 grudnia 2022 r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Funduszu Solidarności Unii Europejskiej w celu udzielenia pomocy Niemcom, Belgii, Niderlandom, Austrii, Luksemburgowi, Hiszpanii i Grecji w związku z klęskami żywiołowymi, które miały miejsce w tych krajach w 2021 r. (COM(2022)0665 – C9-0350/2022 – 2022/0337(BUD))

Strony 145 - 145 Pobierz pdf

Poprawki przyjęte przez Parlament Europejski w dniu 14 grudnia 2022 r. w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę (UE) 2018/2001 w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych, dyrektywę 2010/31/UE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków i dyrektywę 2012/27/UE w sprawie efektywności energetycznej (COM(2022)0222 – C9-0184/2022 – 2022/0160(COD))Poprawka 1, chyba że wskazano inaczej

Strony 148 - 148 Pobierz pdf

Protokół posiedzenia w dniu 17 października 2022 r.

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Protokół posiedzenia w dniu 18 października 2022 r.

Strony 22 - 22 Pobierz pdf

Protokół posiedzenia w dniu 19 października 2022 r.

Strony 94 - 94 Pobierz pdf

Protokół posiedzenia w dniu 20 października 2022 r.

Strony 357 - 357 Pobierz pdf

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.10712 – APOLLO MANAGEMENT / TENNECO)

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.11083 – KBR / SUN CAPITAL / HOMESAFE JV)

Strony 2 - 2 Pobierz pdf

Kursy walutowe euro – 16 maja 2023 r.

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Streszczenie opinii Europejskiego Inspektora Ochrony Danych na temat wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ogólnounijnych skutków niektórych zakazów prowadzenia pojazdów (Pełny tekst niniejszej opinii jest dostępny w wersji angielskiej, francuskiej i niemieckiej na stronie internetowej EIOD https://edps.europa.eu)

Strony 4 - 4 Pobierz pdf

Nota informacyjna Komisji na podstawie art. 16 ust. 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1008/2008 w sprawie wspólnych zasad wykonywania przewozów lotniczych na terenie Wspólnoty – Nałożenie obowiązku użyteczności publicznej w zakresie wykonywania regularnych przewozów lotniczych

Strony 6 - 6 Pobierz pdf

Ogłoszenie Komisji zgodnie z procedurą przewidzianą w art. 17 ust. 5 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1008/2008 w sprawie wspólnych zasad wykonywania przewozów lotniczych na terenie Wspólnoty – Zaproszenie do składania ofert w zakresie wykonywania regularnych przewozów lotniczych zgodnie z obowiązkiem użyteczności publicznej

Strony 7 - 7 Pobierz pdf

Systemy identyfikacji elektronicznej notyfikowane na podstawie art. 9 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym

Strony 8 - 8 Pobierz pdf

Powiadomienie o wniosku dotyczącym stosowalności art. 34 dyrektywy 2014/25/UE – Wniosek podmiotu zamawiającego

Strony 14 - 14 Pobierz pdf

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.10978 – CACEIS / RBC INVESTOR SERVICES BANK / RBC OFFSHORE FUND MANAGERS / RBC INVESTOR SERVICES TRUST ASSETS)

Strony 15 - 15 Pobierz pdf

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.11110 – EFMS / PSPIB / RADIUS) – Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

Strony 17 - 17 Pobierz pdf

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.11117 – APOLLO / PLATINUM FALCON / UNIVAR) – Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

Strony 19 - 19 Pobierz pdf

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M. 11046 – IBV / ACEN / ACRI / SINGAPORE JV / TAIWAN JV / PHILIPPINES JV) – Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

Strony 21 - 21 Pobierz pdf

Publikacja wniosku o rejestrację nazwy zgodnie z art. 50 ust. 2 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/2012 w sprawie systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych

Strony 23 - 23 Pobierz pdf

Opinia Komisji z dnia 10 maja 2023 r. dotycząca planu trwałego składowania odpadów promieniotwórczych pochodzących z nowego zakładu AMC2 znajdującego się na terenie przemysłowym Tricastin we Francji

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.10561 – CINTRA / ABERTIS / ITINERE / BIP & DRIVE)

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

REKLAMA