REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria C

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.11067 – HG / EFMS / TRUSTQUAY / VIEWPOINT)

Strony 4 - 4 Pobierz pdf

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.11089 – AXPO IBERIA / ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS / NOGUERA RENOVABLES)

Strony 5 - 5 Pobierz pdf

REKLAMA

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.11079 – BNP PARIBAS FORTIS / MATEXI / R2O JV)

Strony 6 - 6 Pobierz pdf

Ogłoszenie skierowane do podmiotów danych, do których to podmiotów mają zastosowanie środki ograniczające przewidziane w decyzji Rady (WPZiB) 2019/797 i w rozporządzeniu Rady (UE) 2019/796 w sprawie środków ograniczających w celu zwalczania cyberataków zagrażających Unii lub jej państwom członkowskim

Strony 7 - 7 Pobierz pdf

REKLAMA

Ogłoszenie skierowane do osób fizycznych, osób prawnych i podmiotów, do których mają zastosowanie środki ograniczające przewidziane w decyzji Rady (WPZiB) 2019/797, zmienionej decyzją Rady (WPZiB) 2023/964, i w rozporządzeniu Rady (UE) 2019/796 w sprawie środków ograniczających w celu zwalczania cyberataków zagrażających Unii lub jej państwom członkowskim

Strony 9 - 9 Pobierz pdf

Nowa strona narodowa obiegowych monet euro

Strony 11 - 11 Pobierz pdf

Kursy walutowe euro – 15 maja 2023 r.

Strony 12 - 12 Pobierz pdf

Sprawozdanie specjalne 12/2023 pt. – „Nadzór UE nad ryzykiem kredytowym banków – EBC zintensyfikował działania, ale należy zrobić więcej, aby zwiększyć pewność, że banki właściwie zarządzają ryzykiem kredytowym i odpowiednio się przed nim zabezpieczają”

Strony 13 - 13 Pobierz pdf

Nota informacyjna Komisji na podstawie art. 16 ust. 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1008/2008 w sprawie wspólnych zasad wykonywania przewozów lotniczych na terenie Wspólnoty – Obowiązek użyteczności publicznej w zakresie wykonywania regularnych przewozów lotniczych

Strony 14 - 14 Pobierz pdf

Nota informacyjna Komisji na podstawie art. 17 ust. 5 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1008/2008 w sprawie wspólnych zasad wykonywania przewozów lotniczych na terenie Wspólnoty – Zaproszenie do składania ofert w zakresie wykonywania regularnych przewozów lotniczych zgodnie z obowiązkiem użyteczności publicznej

Strony 15 - 15 Pobierz pdf

Publikacja zatwierdzonej zmiany standardowej w specyfikacji produktu objętego chronioną nazwą pochodzenia lub chronionym oznaczeniem geograficznym w sektorze produktów rolnych i środków spożywczych, o której to zmianie mowa w art. 6b ust. 2 i 3 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 664/2014

Strony 16 - 16 Pobierz pdf

Publikacja wniosku o zatwierdzenie zmiany w specyfikacji produktu, która nie jest zmianą nieznaczną, zgodnie z art. 50 ust. 2 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/2012 w sprawie systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych

Strony 24 - 24 Pobierz pdf

Publikacja wniosku o rejestrację nazwy zgodnie z art. 50 ust. 2 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/2012 w sprawie systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych

Strony 30 - 30 Pobierz pdf

Ostatnie publikacje Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Sprawa C-640/20 P: Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 23 marca 2023 r. – PV/Komisja Europejska [Odwołanie – Służba publiczna – Mobbing – Opinie lekarskie – Nieusprawiedliwione nieobecności – Wynagrodzenie – Regulamin pracowniczy urzędników Unii Europejskiej – Artykuł 11a – Konflikt interesów – Artykuł 21a – Polecenie oczywiście niezgodne z prawem – Artykuł 23 – Przestrzeganie przepisów ustawowych i porządkowych – Postępowanie dyscyplinarne – Wydalenie ze służby – Cofnięcie wydalenia ze służby – Ponowne postępowanie dyscyplinarne – Ponowne wydalenie ze służby]

Strony 2 - 2 Pobierz pdf

Sprawa C-70/21: Wyrok Trybunału (szósta izba) z dnia 23 marca 2023 r. – Komisja Europejska/Republika Grecka [Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego – Środowisko naturalne – Dyrektywa 2008/50/WE – Jakość otaczającego powietrza – Artykuł 13 ust. 1 – Załącznik XI – Systematyczne i trwałe przekraczanie wartości dopuszczalnych dla pyłu zawieszonego (PM10) w aglomeracji Saloniki (EL 0004) – Artykuł 23 ust. 1 – Załącznik XV – „Jak najkrótszy” okres przekroczenia – Odpowiednie środki]

Strony 2 - 2 Pobierz pdf

Sprawa C-365/21, Generalstaatsanwaltschaft Bamberg (Wyjątek od zasady ne bis in idem): Wyrok Trybunału (piąta izba) z dnia 23 marca 2023 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Oberlandesgericht Bamberg – Niemcy) – postępowanie karne przeciwko MR [Odesłanie prejudycjalne – Współpraca wymiarów sprawiedliwości w sprawach karnych – Konwencja wykonawcza do Układu z Schengen – Artykuł 54 – Zasada ne bis in idem – Artykuł 55 ust. 1 lit. b) – Wyjątek od stosowania zasady ne bis in idem – Przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu lub innym podstawowym interesom państwa członkowskiego – Artykuł 50 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej – Zasada ne bis in idem – Artykuł 52 ust. 1 – Ograniczenia w stosowaniu zasady ne bis in idem – Zgodność krajowej deklaracji przewidującej wyjątek od zasady ne bis in idem – Organizacja przestępcza – Przestępstwa przeciwko mieniu]

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Sprawa C-412/21, Dual Prod: Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 23 marca 2023 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunalul Satu Mare – Rumunia) – Dual Prod SRL/Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Cluj-Napoca – Comisia regională pentru autorizarea operatorilor de produse supuse accizelor armonizate [Odesłanie prejudycjalne – Podatki akcyzowe – Dyrektywa 2008/118/WE – Artykuł 16 ust. 1 – Zezwolenie na działanie jako skład podatkowy wyrobów akcyzowych – Kolejne środki zawieszające – Charakter karny – Artykuły 48 i 50 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej – Zasada domniemania niewinności – Zasada ne bis in idem – Proporcjonalność]

Strony 4 - 4 Pobierz pdf

Sprawy połączone C-514/21 i C-515/21, Minister for Justice and Equality (Uchylenie warunkowego zawieszenia wykonania kary) i in.: Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 23 marca 2023 r. (wnioski o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożone przez Court of Appeal – Irlandia) – Wykonanie dwóch europejskich nakazów aresztowania wydanych przeciwko LU (C-514/21), PH (C-515/21) [Odesłanie prejudycjalne – Współpraca policyjna i wymiarów sprawiedliwości w sprawach karnych – Europejski nakaz aresztowania – Decyzja ramowa 2002/584/WSiSW – Procedura przekazywania osób między państwami członkowskim – Warunki wykonania – Podstawy fakultatywnej odmowy wykonania – Artykuł 4a ust. 1 – Nakaz wydany w celu wykonania kary pozbawienia wolności – Pojęcie „rozprawy, w wyniku której wydano orzeczenie” – Zakres – Pierwszy wyrok skazujący z zawieszeniem wykonania kary – Drugi wyrok skazujący – Nieobecność zainteresowanego na rozprawie – Zarządzenie wykonania zawieszonej kary – Prawo do obrony – Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności – Artykuł 6 – Karta praw podstawowych Unii Europejskiej – Artykuły 47 i 48 – Naruszenie – Konsekwencje]

Strony 5 - 5 Pobierz pdf

Sprawa C-574/21, 02 Czech Republic: Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 23 marca 2023 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Nejvyšší soud – Republika Czeska) – QT/02 Czech Republic a. s. [Odesłanie prejudycjalne – Przedstawiciele handlowi działający na własny rachunek – Dyrektywa 86/653/EWG – Artykuł 17 ust. 2 lit. a) – Rozwiązanie umowy agencyjnej – Prawo przedstawiciela handlowego do świadczenia wyrównawczego – Przesłanki przyznania – Świadczenie wyrównawcze zgodne z zasadami słuszności – Ocena – Pojęcie „utraconych prowizji” – Prowizje od przyszłych transakcji – Nowi klienci pozyskani przez przedstawiciela handlowego – Dotychczasowi klienci, w odniesieniu do których przedstawiciel handlowy znacznie zwiększył wielkość obrotów handlowych – Jednorazowe prowizje]

Strony 6 - 6 Pobierz pdf

Sprawa C-653/21, Syndicat Uniclima: Wyrok Trybunału (ósma izba) z dnia 23 marca 2023 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Conseil d’État – Francja) – Syndicat Uniclima/Ministre de l’Intérieur [Odesłanie prejudycjalne – Rynek wewnętrzny – Harmonizacja ustawodawstw krajowych dotyczących maszyn, sprzętu elektrycznego pod napięciem i urządzeń ciśnieniowych – Dyrektywa 2006/42/WE – Dyrektywa 2014/35/UE – Dyrektywa 2014/68/UE – „Oznakowanie CE” – Nałożenie w drodze uregulowania krajowego dodatkowych wymagań w stosunku do zasadniczych wymagań bezpieczeństwa przewidzianych w tych dyrektywach – Warunki – Uregulowanie krajowe dotyczące bezpieczeństwa w zakresie zagrożenia pożarem i paniką w obiektach użyteczności publicznej]

Strony 7 - 7 Pobierz pdf

Sprawa C-662/21, Booky.fi: Wyrok Trybunału (dziesiąta izba) z dnia 23 marca 2023 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Korkein hallinto-oikeus – Finlandia) – Postepowanie wszczęte przez Booky.fi Oy [Odesłanie prejudycjalne – Artykuły 34 i 36 TFUE – Swobodny przepływ towarów – Środek o skutku równoważnym z ograniczeniem ilościowym – Nośniki audycji audiowizualnych – Sprzedaż przez internet – Uregulowanie państwa członkowskiego przewidujące obowiązek klasyfikacji według wieku i oznaczania audycji – Ochrona małoletnich – Nośniki, które były już przedmiotem klasyfikacji i oznakowania w innym państwie członkowskim – Proporcjonalność]

Strony 7 - 7 Pobierz pdf

Sprawa C-561/22, Willy Hermann Service: Postanowienie Trybunału (dziewiąta izba) z dnia 7 marca 2023 r. [wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bundesverwaltungsgericht (Innsbruck) – Austria] – Willy Hermann Service GmbH, DI/Präsidentin des Landesgerichts Feldkirch [Odesłanie prejudycjalne – Artykuł 99 regulaminu postępowania przed Trybunałem – Dyrektywa 2013/34/UE – Artykuły 30 i 51 – Ogłaszanie sprawozdań finansowych – Sankcje w przypadku braku ogłoszenia – Nałożenie grzywien przez sąd cywilny – Postępowanie administracyjne mające na celu ściągnięcie wspomnianych grzywien, które stały się prawomocne – Uregulowanie wyłączające ponowne rozpoznanie wspomnianych grzywien przez sąd administracyjny – Powaga rzeczy osądzonej – Zasada skuteczności – Proporcjonalność]

Strony 8 - 8 Pobierz pdf

Sprawa C-76/22: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie (Polska) w dniu 5 lutego 2022 r. – QI przeciwko Santander Bank Polska S.A.

Strony 9 - 9 Pobierz pdf

Sprawa C-552/22 P P: Odwołanie od postanowienia Sądu (druga izba) wydanego w dniu 13 lipca 2022 r. w sprawie T-280/22, Asociación de Delineantes de Hacienda/Hiszpania, wniesione w dniu 18 sierpnia 2022 r. przez Asociación de Delineantes de Hacienda

Strony 9 - 9 Pobierz pdf

REKLAMA