REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria C

Ostatnie publikacje Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Sprawa C-524/16: Postanowienie Trybunału (ósma izba) z dnia 2 maja 2019 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Corte dei Conti - Włochy) - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale/Francesco Faggiano (Odesłanie prejudycjalne - Umorzenie postępowania)

Strony 2 - 2 Pobierz pdf

REKLAMA

Sprawy połączone od C-406/17 do C-408/17 i C-417/17: Postanowienie Trybunału (dziesiąta izba) z dnia 14 maja 2019 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Włochy) - Acea Energia SpA (C-406/17), Green Network SpA (C-407/17), Enel Energia SpA (C-408/17)/AutoritĂ  Garante della Concorrenza e del Mercato, AutoritĂ  per l’Energia Elettrica il Gas e il Sistema Idrico, AutoritĂ  per le Garanzie nelle Comunicazioni (od C-406/17 do C-408/17), Hera Comm Srl (C-417/17)/AutoritĂ  Garante della Concorrenza e del Mercato, AutoritĂ  per l’Energia Elettrica, il Gas e il Sistema Idrico (Odesłanie prejudycjalne - Artykuł 99 regulaminu postępowania przed Trybunałem - Dyrektywa 2005/29/WE - Nieuczciwe praktyki handlowe stosowane przez przedsiębiorstwa wobec konsumentów na rynku wewnętrznym - Dyrektywa 2009/72/WE - Rynek wewnętrzny energii elektrycznej - Dyrektywa 2009/73/WE - Rynek wewnętrzny gazu ziemnego - Dyrektywa 2011/83/UE - Agresywne praktyki handlowe - Zawieranie umów o dostawę energii elektrycznej i gazu ziemnego, które nie zostały zażądane przez konsumentów - Zawieranie umów o dostawę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa z naruszeniem praw konsumentów - Organ właściwy do nakładania sankcji w związku z tego rodzaju praktykami)

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Sprawa C-8/18: Postanowienie Trybunału (dziewiąta izba) z dnia 16 maja 2019 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Vilniaus apygardos teismas - Litwa) - TE, UD, YB, ZC/Luminor Bank AB (Odesłanie prejudycjalne - Artykuł 53 ust. 2 i art. 99 regulaminu postępowania przed Trybunałem - Swoboda świadczenia usług - Rynki instrumentów finansowych - Osoba fizyczna, która nabyła od banku pochodny instrument finansowy - Kwalifikacja tej osoby fizycznej w rozumieniu prawa Unii)

Strony 4 - 4 Pobierz pdf

REKLAMA

Sprawa C-367/18: Postanowienie Trybunału (druga izba) z dnia 12 czerwca 2019 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal Supremo - Hiszpania) - María Teresa Aragón Carrasco i in./Administración del Estado (Odesłanie prejudycjalne - Artykuł 53 § 2 art. 99 regulaminu postępowania przed Trybunałem - Polityka społeczna - Dyrektywa 1999/70/WE - Porozumienie ramowe w sprawie pracy na czas określony zawarte przez UNICE, CEEP oraz ETUC - Klauzula 4 - Zasada niedyskryminacji - Porównywalność sytuacji - Uzasadnienie - Klauzula 5 - Odprawa w wypadku rozwiązania umowy o pracę na czas nieokreślony z obiektywnej przyczyny - Brak odprawy w wypadku zakończenia pracy przez pracowników należących do personelu pomocniczego)

Strony 5 - 5 Pobierz pdf

Sprawa C-435/18: Postanowienie Trybunału (dziewiąta izba) z dnia 4 czerwca 2019 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte - Włochy) - Consorzio Nazionale Servizi SocietĂ  Cooperativa (CNS)/Gruppo Torinese Trasporti Gtt SpA (Odesłanie prejudycjalne - Artykuł 99 regulaminu postępowania przed Trybunałem - Procedury udzielania zamówień w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych - Dyrektywa 2004/18/WE - Artykuł 45 ust. 2 akapit pierwszy lit. d) - Podstawy wykluczenia - Poważne wykroczenie zawodowe - Naruszenie reguł z dziedziny konkurencji)

Strony 6 - 6 Pobierz pdf

Sprawa C-525/18P: Postanowienie Trybunału (czwarta izba) z dnia 21 maja 2019 r. - Marion Le Pen/Parlament Europejski, Rada Unii Europejskiej (Odwołanie - Parlament Europejski - Przepisy dotyczące zwrotu kosztów i diet posłów do Parlamentu Europejskiego - Dodatek na zatrudnienie asystentów parlamentarnych - Zwrot niesłusznie wypłaconych kwot)

Strony 7 - 7 Pobierz pdf

Sprawa C-665/18: Postanowienie Trybunału (dziewiąta izba) z dnia 4 czerwca 2019 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság - Węgry) - Bíróság Pólus Vegas Kft./Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága (Odesłanie prejudycjalne - Artykuł 53 § 2 i art. 99 regulaminu postępowania przed Trybunałem - Swobodne świadczenie usług - Ograniczenia - Gry losowe - Podatki krajowe obciążające korzystanie z automatów do gier zainstalowanych w salonach gier - Uregulowanie krajowe pięciokrotnie zwiększające podatek i ustanawiające podatek dodatkowy)

Strony 7 - 7 Pobierz pdf

Sprawy połączone C-789/18 i C-790/18: Postanowienie Trybunału (siódma izba) z dnia 15 maja 2019 r. (wnioski o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożone przez Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Włochy) - AQ i in. (C-789/18) i ZQ (C-790/18)/Corte dei Conti, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell’Economia e delle Finanze, Inps-Gestione (C-789/18) (Odesłanie prejudycjalne - Służba publiczna - Sumowanie uposażeń otrzymywanych z tytułu wykonywania pracy najemnej lub działalności na własny rachunek na rzecz jednego lub większej liczby podmiotów państwowych - Uregulowanie krajowe przewidujące górny limit takiego sumowania - Sytuacja o charakterze wyłącznie wewnętrznym - Artykuł 53 ust. 2 i art. 94 regulaminu postępowania przed Trybunałem - Oczywista niedopuszczalność)

Strony 8 - 8 Pobierz pdf

Spawa C-827/18: Postanowienie Trybunału (szósta izba) z dnia 15 maja 2019 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Amtsgericht Kamenz - Niemcy) - MC/ND (Odesłanie prejudycjalne - Artykuł 53 § 2 i art. 99 regulaminu postępowania przed Trybunałem - Przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości - Współpraca sądowa w sprawach cywilnych - Jurysdykcja i uznawanie orzeczeń sądowych oraz ich wykonywanie w sprawach cywilnych i handlowych - Konwencja z Lugano II - Artykuł 22 pkt 1 - Spory, których przedmiotem są prawa rzeczowe na nieruchomościach oraz najem lub dzierżawa nieruchomości - Zwrot pożytków uzyskanych z najmu rzeczy przed przeniesieniem własności)

Strony 9 - 9 Pobierz pdf

Sprawa C-9/19: Postanowienie Trybunału (siódma izba) z dnia 8 maja 2019 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunalul București - Rumunia) - SC Mitliv Exim SRL/Agenția Națională de Administrare Fiscală, Direcția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili (Odesłanie prejudycjalne - Artykuł 53 § 2 i art. 94 regulaminu postępowania przed Trybunałem - Brak dostatecznych wyjaśnień w przedmiocie rozpatrywanego w postępowaniu głównym stanu faktycznego i prawnego oraz w przedmiocie względów uzasadniających konieczność uzyskania odpowiedzi na pytanie prejudycjalne - Oczywista niedopuszczalność)

Strony 9 - 9 Pobierz pdf

Sprawa C-26/19: Postanowienie Trybunału (siódma izba) z dnia 30 kwietnia 2019 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Commissione tributaria provinciale di Modena - Włochy) - Azienda USL di Modena/Comune di Sassuolo (Odesłanie prejudycjalne - Artykuł 53 § 2 regulaminu postępowania przed Trybunałem - Pomoc państwa - Krajowa służba zdrowia - Zwolnienie z podatku od nieruchomości - Budynek oddany w najem spółce handlowej o kapitale mieszanym prowadzącej działalność w obszarze zdrowia w warunkach konkurencji z innymi placówkami opieki zdrowotnej o wyłącznie prywatnym kapitale)

Strony 10 - 10 Pobierz pdf

Sprawa C-105/19: Postanowienie Trybunału (szósta izba) z dnia 23 maja 2019 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Monomeles Protodikeio Serron - Grecja) - WP/Trapeza Peiraios AE (Odesłanie prejudycjalne - Artykuł 53 § 2 regulaminu postępowania przed Trybunałem - Ochrona konsumentów - Nieuczciwe warunki w umowach konsumenckich - Dyrektywa 93/13/EWG - Uprawnienia i obowiązki sądu krajowego - Postępowanie w sprawie wydania nakazu zapłaty - Uwzględnienie sprzeciwu od tego nakazu - Brak dostatecznych wyjaśnień w przedmiocie stanu faktycznego i prawnego sporu w postępowaniu głównym oraz względów uzasadniających konieczność uzyskania odpowiedzi na pytanie prejudycjalne - Oczywista niedopuszczalność)

Strony 11 - 11 Pobierz pdf

Sprawa C-78/19 P: Odwołanie od wyroku Sądu (dziewiąta izba) wydanego w dniu 29 listopada 2018 r. w sprawie T-493/17, WL/ERCEA, wniesione w dniu 31 stycznia 2019 r. przez WL

Strony 11 - 11 Pobierz pdf

Sprawa C-121/19 P: Odwołanie od wyroku Sądu (trzecia izba) wydanego w dniu 7 grudnia 2018 r. w sprawie T-471/17, Edison/EUIPO (EDISON), wniesione w dniu 15 lutego 2019 r. przez Edison SpA

Strony 12 - 12 Pobierz pdf

Sprawa C-294/19: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Curtea de Apel Constanța (Rumunia) w dniu 10 kwietnia 2019 r. - Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură - Centrul Județean Tulcea/SC Piscicola Tulcea SA

Strony 13 - 13 Pobierz pdf

Sprawa C-302/19: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Corte suprema di cassazione (Włochy) w dniu 11 kwietnia 2019 r. - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale/WS

Strony 13 - 13 Pobierz pdf

Sprawa C-303/19: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Corte suprema di cassazione (Włochy) w dniu 11 kwietnia 2019 r. - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale/VR

Strony 14 - 14 Pobierz pdf

Sprawa C-304/19: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Curtea de Apel Constanța (Rumunia) w dniu 12 kwietnia 2019 r. - Ira Invest SRL/Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură - Centrul Județean Tulcea

Strony 15 - 15 Pobierz pdf

Sprawa C-326/19: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Włochy) w dniu 23 kwietnia 2019 r. - EB/Presidenza del Consiglio dei Ministri i in.

Strony 15 - 15 Pobierz pdf

Sprawa C-329/19: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunale di Milano (Włochy) w dniu 23 kwietnia 2019 r. - Condominio di Milano/Eurothermo SpA

Strony 16 - 16 Pobierz pdf

Sprawa C-334/19: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Landgericht Stuttgart (Niemcy) w dniu 24 kwietnia 2019 r. - Eurowings GmbH/GD, HE, IF

Strony 17 - 17 Pobierz pdf

Sprawa C-355/19: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Curtea de Apel Pitești (Rumunia) w dniu 6 maja 2019 r. - Asociația „Forumul Judecătorilor din România”, Asociația „Mișcarea pentru Apărarea Statutului Procurorilor”, OL/Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție - Procurorul General al României

Strony 18 - 18 Pobierz pdf

Sprawa C-357/19: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Înalta Curte de Casație și Justiție (Rumunia) w dniu 6 maja 2019 r. - Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție - Direcția Națională Anticorupție, PM, RO, SP, TQ/QN, UR, VS, WT, Autoritatea Națională pentru Turism, Agenția Națională de Administrare Fiscală, SC Euro Box Promotion SRL

Strony 19 - 19 Pobierz pdf

Sprawa C-364/19: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunalul Galați (Rumunia) w dniu 7 maja 2019 r. - XU i in./SC Credit Europe Ipotecar IFN SA i Credit Europe Bank

Strony 19 - 19 Pobierz pdf

REKLAMA