REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria C

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.9514 - Bain Capital Investors/Kantar) - Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

Strony 18 - 18 Pobierz pdf

Zalecenie Europejskiego Banku Centralnego z dnia 25 lipca 2019 r. udzielane Radzie Unii Europejskiej w sprawie zewnętrznych biegłych rewidentów Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta (EBC/2019/24)

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

REKLAMA

Kursy walutowe euro

Strony 2 - 2 Pobierz pdf

Publikacja wniosku o rejestrację nazwy zgodnie z art. 50 ust. 2 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/2012 w sprawie systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

REKLAMA

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego „W kierunku europejskich ram prawnych dostosowanych do przedsiębiorstw gospodarki społecznej” (opinia z inicjatywy własnej)

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego „Lepsze wdrażanie filaru praw socjalnych oraz promowanie podstawowych usług”  (opinia z inicjatywy własnej)

Strony 7 - 7 Pobierz pdf

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego „W kierunku lepszej konwergencji gospodarczej i konkurencyjności w makroregionach (np. strategia UE na rzecz regionu Dunaju): rola klastrów transnarodowych” (opinia rozpoznawcza)

Strony 14 - 14 Pobierz pdf

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego „Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Banku Centralnego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, Komitetu Regionów oraz Europejskiego Banku Inwestycyjnego ÂťPlan inwestycyjny dla Europy: bilans i dalsze kroki«” (COM(2018) 771 final)

Strony 20 - 20 Pobierz pdf

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego „Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady Europejskiej (Szczyt Strefy Euro), Rady, Europejskiego Banku Centralnego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów W kierunku wzmocnienia międzynarodowej roli euro”(COM(2018) 796 final)

Strony 27 - 27 Pobierz pdf

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego „Wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie wytycznych dotyczących polityk zatrudnienia państw członkowskich”  [COM(2019) 151 final]

Strony 32 - 32 Pobierz pdf

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego „Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady Europejskiej i Rady - Dalsze umacnianie praworządności w Unii. Aktualna sytuacja i możliwe kolejne działania”  (COM(2019) 163 final)

Strony 39 - 39 Pobierz pdf

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego „Wniosek dotyczący decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej decyzję nr 1313/2013/UE w sprawie Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności”  (COM(2019) 125 final - 2019/0070 (COD))

Strony 49 - 49 Pobierz pdf

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego „Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady Europejskiej, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, Komitetu Regionów i Europejskiego Banku Inwestycyjnego »Czysta planeta dla wszystkich. Europejska długoterminowa wizja strategiczna dobrze prosperującej, nowoczesnej, konkurencyjnej i neutralnej dla klimatu gospodarki«â€ (COM(2018) 773 final)

Strony 51 - 51 Pobierz pdf

Sprostowanie do opinii Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego „Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) 2015/757 w celu właściwego uwzględnienia globalnego systemu gromadzenia danych na temat zużycia paliwa olejowego przez statki”  ( Dz.U. C 240 z 16.7.2019 )

Strony 60 - 60 Pobierz pdf

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.9441 - EDF/Energy2Market)

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Kursy walutowe euro

Strony 2 - 2 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej wniosku o zatwierdzenie w specyfikacji produktu zmiany, która nie jest nieznaczna i o której mowa w art. 53 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/2012, w odniesieniu do nazwy „Olives noires de la Vallée des Baux-de-Provence” (ChNP)

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Wiążąca informacja o pochodzeniu

Strony 18 - 18 Pobierz pdf

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.9452 - Global Payments/TSYS)

Strony 24 - 24 Pobierz pdf

Ostatnie publikacje Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Sprawa C-573/17: Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 24 czerwca 2019 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Rechtbank Amsterdam - Niderlandy) - Wykonanie europejskiego nakazu aresztowania wydanego przeciwko Danielowi Adamowi Popławskiemu (Odesłanie prejudycjalne - Współpraca wymiarów sprawiedliwości w sprawach karnych - Europejski nakaz aresztowania - Decyzje ramowe - Brak bezpośredniej skuteczności - Pierwszeństwo prawa Unii - Konsekwencje - Decyzja ramowa 2002/584/WSiSW - Artykuł 4 pkt 6 - Decyzja ramowa 2008/909/WSiSW - Artykuł 28 ust. 2 - Oświadczenie państwa członkowskiego pozwalające mu na dalsze stosowanie istniejących instrumentów prawnych dotyczących przekazywania osób skazanych, mających zastosowanie przed dniem 5 grudnia 2011 r. - Opóźnione złożenie oświadczenia - Konsekwencje)

Strony 2 - 2 Pobierz pdf

Sprawa C-597/17: Wyrok Trybunału (szósta izba) z dnia 27 czerwca 2019 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Grondwettelijk Hof - Belgia) - Belgisch Syndicaat van Chiropraxie, Bart Vandendries i in./Ministerraad (Odesłanie prejudycjalne - Podatki - Wspólny system podatku od wartości dodanej (VAT) - Dyrektywa 2006/112/WE - Artykuł 132 ust. 1 lit. c) - Zwolnienia - Zawody medyczne i paramedyczne - Chiropraktyka i osteopatia - Artykuł 98 - Punkty 3 i 4 załącznika III - Produkty lecznicze i wyroby medyczne - Obniżona stawka - Świadczenie usług w ramach zabiegów lub leczenia o charakterze terapeutycznym - Stawka podstawowa - Świadczenie usług w ramach zabiegów lub leczenia o charakterze estetycznym - Zasada neutralności podatkowej - Utrzymanie skutków uregulowania krajowego sprzecznego z prawem Unii)

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Sprawa C-723/17: Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 26 czerwca 2019 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel - Belgia) - Lies Craeynest i in./Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Brussels Instituut voor Milieubeheer (Odesłanie prejudycjalne - Dyrektywa 2008/50/WE - Artykuły 6, 7, 13 i 23 - Załącznik III - Ocena jakości powietrza - Kryteria pozwalające na stwierdzenie przekroczenia dopuszczalnych wartości dwutlenku azotu - Pomiary dokonywane w stałych punktach pomiarowych - Wybór odpowiednich miejsc - Interpretacja wartości uzyskanych z pomiarów w punktach pomiarowych - Zobowiązania państw członkowskich - Kontrola sądowa - Stopień kontroli - Uprawnienie do skierowania nakazu)

Strony 4 - 4 Pobierz pdf

Sprawa C-729/17: Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 26 czerwca 2019 r. - Komisja Europejska/Republika Grecka (Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego - Artykuł 258 TFUE - Artykuł 49 TFUE - Dyrektywa 2006/123/WE - Artykuł 15 ust. 2 i 3 - Dyrektywa 2005/36/WE - Artykuły 13, 14 i 50 oraz załącznik VII - Swoboda przedsiębiorczości - Uznawanie kwalifikacji zawodowych - Krajowe przepisy dotyczące usługodawców kształcących mediatorów)

Strony 5 - 5 Pobierz pdf

Sprawa C-159/18: Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 26 czerwca 2019 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Juge de paix du troisième canton de Charleroi - Belgia) - André Moens/Ryanair Ltd (Odesłanie prejudycjalne - Transport lotniczy - Rozporządzenie (WE) nr 261/2004 - Artykuł 5 ust. 3 - Odszkodowanie dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów - Zakres - Zwolnienie z obowiązku odszkodowania - Pojęcie „nadzwyczajnych okoliczności” - Obecność paliwa na pasie startowym na lotnisku)

Strony 6 - 6 Pobierz pdf

REKLAMA