REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria L z 2011 roku

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 19 grudnia 2011 r. zatwierdzająca określone zmienione programy zwalczania i monitorowania chorób zwierząt i chorób odzwierzęcych na rok 2011 i zmieniająca decyzję 2010/712/UE w odniesieniu do wkładu finansowego Unii przeznaczonego na programy zatwierdzone tą decyzją(notyfikowana jako dokument nr C(2011) 9478)

Strony 64 - 69 Pobierz pdf

Decyzja nr 2/2011 Wspólnego Komitetu ds. Transportu Lotniczego Wspólnota/Szwajcaria ustanowionego na mocy Umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie transportu lotniczego z dnia 25 listopada 2011 r. zastępująca załącznik do Umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie transportu lotniczego

Strony 70 - 89 Pobierz pdf

REKLAMA

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1310/2011 z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 w odniesieniu do pomocy zwrotnej i inżynierii finansowej oraz niektórych przepisów dotyczących deklaracji wydatków

Strony 1 - 4 Pobierz pdf

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1311/2011 z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 w odniesieniu do niektórych przepisów dotyczących zarządzania finansowego dla niektórych państw członkowskich doświadczających poważnych trudności w zakresie ich stabilności finansowej lub nimi zagrożonych

Strony 5 - 8 Pobierz pdf

REKLAMA

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/95/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie norm dotyczących kwalifikowania obywateli państw trzecich lub bezpaństwowców jako beneficjentów ochrony międzynarodowej, jednolitego statusu uchodźców lub osób kwalifikujących się do otrzymania ochrony uzupełniającej oraz zakresu udzielanej ochrony

Strony 9 - 26 Pobierz pdf

Sprostowanie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 661/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie wymagań technicznych w zakresie homologacji typu pojazdów silnikowych dotyczących ich bezpieczeństwa ogólnego, ich przyczep oraz przeznaczonych dla nich układów, części i oddzielnych zespołów technicznych(  )

Strony 27 - 27 Pobierz pdf

Decyzja Rady z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie podpisania, w imieniu Unii, Europejskiej konwencji o prawnej ochronie usług opartych lub polegających na dostępie warunkowym

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Europejska konwencja o prawnej ochronie usług opartych lub polegających na dostępie warunkowym

Strony 2 - 5 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 1331/2011 z dnia 14 grudnia 2011 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe i stanowiące o ostatecznym pobraniu tymczasowego cła nałożonego na przywóz niektórych przewodów rurowych i rur, bez szwu, ze stali nierdzewnej pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

Strony 6 - 19 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1332/2011 z dnia 16 grudnia 2011 r. ustanawiające wspólne wymogi korzystania z przestrzeni powietrznej i procedury operacyjne w celu zapobiegania kolizjom w powietrzu 

Strony 20 - 22 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1333/2011 z dnia 19 grudnia 2011 r. ustanawiające normy handlowe dotyczące bananów, zasady weryfikacji zgodności z tymi normami handlowymi i wymogi dotyczące powiadomień w sektorze bananów

Strony 23 - 34 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1334/2011 z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie publikacji na 2012 r. nomenklatury produktów rolnych do celów refundacji wywozowych ustanowionej rozporządzeniem (EWG) nr 3846/87

Strony 35 - 71 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1335/2011 z dnia 19 grudnia 2011 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 72 - 73 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 15 grudnia 2011 r. przedłużająca okres obowiązywania odstępstwa, podczas którego Rumunia może wnosić sprzeciw wobec przemieszczania do Rumunii niektórych odpadów do odzysku zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1013/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie przemieszczania odpadów(notyfikowana jako dokument nr C(2011) 9191) 

Strony 74 - 74 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie wkładu finansowego Unii przeznaczonego na niektóre środki służące zwalczaniu pryszczycy u dzikich zwierząt w południowo-wschodniej Bułgarii w latach 2011-2012(notyfikowana jako dokument nr C(2011) 9225)

Strony 75 - 80 Pobierz pdf

Zalecenie Komisji z dnia 15 grudnia 2011 r. dotyczące zapobiegania podwójnemu opodatkowaniu spadków

Strony 81 - 84 Pobierz pdf

Sprostowanie do decyzji wykonawczej Komisji 2011/851/UE z dnia 12 grudnia 2011 r. w sprawie dodatkowego wkładu finansowego Unii na lata 2006 i 2007 na pokrycie wydatków poniesionych przez Portugalię w celu zwalczania Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (węgorka sosnowca)(  )

Strony 85 - 85 Pobierz pdf

Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 1/2005 z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie ochrony zwierząt podczas transportu i związanych z tym działań oraz zmieniające dyrektywy 64/432/EWG i 93/119/WE oraz rozporządzenie (WE) nr 1255/97(  )

Strony 86 - 87 Pobierz pdf

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/92/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie zwalczania niegodziwego traktowania w celach seksualnych i wykorzystywania seksualnego dzieci oraz pornografii dziecięcej, zastępująca decyzję ramową Rady 2004/68/WSiSW

Strony 1 - 14 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 1320/2011 z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie wykonania art. 8a ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 765/2006 dotyczącego środków ograniczających wobec Białorusi

Strony 15 - 16 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1321/2011 z dnia 16 grudnia 2011 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 3030/93 w sprawie wspólnych reguł przywozu niektórych wyrobów włókienniczych z państw trzecich

Strony 17 - 41 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1322/2011 z dnia 16 grudnia 2011 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Rady (WE) nr 517/94 w sprawie wspólnych reguł dotyczących przywozu wyrobów włókienniczych z niektórych państw trzecich, nieobjętych umowami dwustronnymi, protokołami, innymi ustaleniami lub innymi szczegółowymi normami Wspólnoty dotyczącymi przywozu

Strony 42 - 56 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1323/2011 z dnia 16 grudnia 2011 r. ustanawiające reguły zarządzania i dystrybucji dla kontyngentów wyrobów włókienniczych ustanowionych na rok 2012 na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 517/94

Strony 57 - 64 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1324/2011 z dnia 16 grudnia 2011 r. wprowadzające w odniesieniu do 2012 r. odstępstwo od rozporządzenia (WE) nr 1067/2008 otwierającego i ustalającego zarządzanie wspólnotowymi kontyngentami taryfowymi na pszenicę zwyczajną o jakości innej niż wysoka pochodzącą z państw trzecich

Strony 65 - 65 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1325/2011 z dnia 16 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 543/2011 w zakresie wartości progowych dla dodatkowych ceł za gruszki, cytryny, jabłka i cukinie

Strony 66 - 67 Pobierz pdf

REKLAMA