REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria L z 2017 roku

Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) 2017/396 z dnia 7 marca 2017 r. w sprawie wykonania art. 9 ust. 5 rozporządzenia (WE) nr 1183/2005 wprowadzającego niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko osobom naruszającym embargo na broń w odniesieniu do Demokratycznej Republiki Konga

Strony 9 - 9 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/397 z dnia 7 marca 2017 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 32 - 32 Pobierz pdf

REKLAMA

Decyzja wykonawcza Rady (WPZiB) 2017/398 z dnia 7 marca 2017 r. w sprawie wykonania decyzji 2010/231/WPZiB dotyczącej środków ograniczających wobec Somalii

Strony 34 - 34 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Rady (WPZiB) 2017/399 z dnia 7 marca 2017 r. w sprawie wykonania decyzji 2010/788/WPZiB w sprawie środków ograniczających wobec Demokratycznej Republiki Konga

Strony 41 - 41 Pobierz pdf

REKLAMA

Sprostowanie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 655/2014 z dnia 15 maja 2014 r. ustanawiającego procedurę europejskiego nakazu zabezpieczenia na rachunku bankowym w celu ułatwienia transgranicznego dochodzenia wierzytelności w sprawach cywilnych i handlowych ( Dz.U. L 189 z 27.6.2014 )

Strony 64 - 64 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/383 z dnia 1 marca 2017 r. zatwierdzające inną niż nieznaczna zmianę w specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych [Prosciutto Veneto Berico-Euganeo (ChNP)]

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/384 z dnia 2 marca 2017 r. zmieniające załączniki I i II do rozporządzenia (UE) nr 206/2010 w odniesieniu do wzorów świadectw weterynaryjnych BOV-X, OVI-X, OVI-Y i RUM oraz wykazów krajów trzecich, ich terytoriów lub części, z których dozwolone jest wprowadzanie do Unii niektórych zwierząt kopytnych i świeżego mięsa

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/385 z dnia 2 marca 2017 r. zatwierdzające inną niż nieznaczna zmianę w specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych [Jamón de Huelva (ChNP)]

Strony 33 - 33 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/386 z dnia 6 marca 2017 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1207/2011 ustanawiające wymogi dotyczące skuteczności działania i interoperacyjności systemów dozorowania w jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej

Strony 34 - 34 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/387 z dnia 6 marca 2017 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 37 - 37 Pobierz pdf

Decyzja Komisji (UE) 2017/388 z dnia 6 marca 2017 r. potwierdzająca uczestnictwo Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/794 w sprawie Agencji Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Ścigania (Europol)

Strony 39 - 39 Pobierz pdf

Sprostowanie do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 665/2013 z dnia 3 maja 2013 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE w odniesieniu do etykietowania energetycznego odkurzaczy ( Dz.U. L 192 z 13.7.2013 )

Strony 40 - 40 Pobierz pdf

Sprostowanie do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/798 z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie bezpieczeństwa kolei ( Dz.U. L 138 z 26.5.2016 )

Strony 41 - 41 Pobierz pdf

Sprostowanie do decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2015/1505 z dnia 8 września 2015 r. ustanawiającej specyfikacje techniczne i formaty dotyczące zaufanych list zgodnie z art. 22 ust. 5 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym ( Dz.U. L 235 z 9.9.2015 )

Strony 41 - 41 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) 2017/374 z dnia 3 marca 2017 r. dotyczące wykonania rozporządzenia (UE) nr 208/2014 w sprawie środków ograniczających skierowanych przeciwko niektórym osobom, podmiotom i organom w związku z sytuacją na Ukrainie

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/375 z dnia 2 marca 2017 r. w sprawie odnowienia zatwierdzenia substancji czynnej prosulfuron jako substancji kwalifikującej się do zastąpienia, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz w sprawie zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2017/376 z dnia 3 marca 2017 r. zmieniające rozporządzenie delegowane (UE) 2016/921 w odniesieniu do ponownego przydziału niewykorzystanych ilości zgłoszonych zgodnie z art. 2 ust. 4 tego rozporządzenia

Strony 8 - 8 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/377 z dnia 3 marca 2017 r. w sprawie niezatwierdzenia substancji czynnej Pseudozyma flocculosa szczep ATCC 64874, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin

Strony 11 - 11 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) 2017/378 z dnia 3 marca 2017 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1334/2008 w odniesieniu do niektórych substancji aromatycznych

Strony 14 - 14 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/379 z dnia 3 marca 2017 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 27 - 27 Pobierz pdf

Decyzja Rady (WPZiB) 2017/380 z dnia 3 marca 2017 r. przedłużająca mandat Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej ds. Procesu Pokojowego na Bliskim Wschodzie

Strony 29 - 29 Pobierz pdf

Decyzja Rady (WPZiB) 2017/381 z dnia 3 marca 2017 r. zmieniająca decyzję 2014/119/WPZiB w sprawie środków ograniczających skierowanych przeciwko niektórym osobom, podmiotom i organom w związku z sytuacją na Ukrainie

Strony 34 - 34 Pobierz pdf

Decyzja nr 1/2017 z dnia 1 marca 2017 r. Wspólnego Komitetu ustanowionego na mocy art. 14 Umowy o wzajemnym uznawaniu między Wspólnotą Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki zmieniająca Załącznik sektorowy dotyczący dobrej praktyki wytwarzania (GMP) w farmacji [2017/382]

Strony 36 - 36 Pobierz pdf

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/352 z dnia 15 lutego 2017 r. ustanawiające ramy w zakresie świadczenia usług portowych oraz wspólne zasady dotyczące przejrzystości finansowej portów

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/353 z dnia 15 lutego 2017 r. zastępujące załączniki A i B do rozporządzenia (UE) 2015/848 w sprawie postępowania upadłościowego

Strony 19 - 19 Pobierz pdf

REKLAMA