Kategorie

Umowa o przygotowanie zawodowe

Jakie postanowienia powinna zawierać umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego?
Jakie postanowienia powinna zawierać umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego?
Umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego jest specyficzną umową o pracę ze względu na obowiązek nałożony na młodocianego pracownika jakim jest obowiązek nauki.

 Uwagi ogólne

Zasadniczo umowy te zawiera się na czas nieokreślony, jedynie pracodawca, który zatrudnia w celu nauki zawodu większą liczbę młodocianych, niż to wynika z jego potrzeb, może zawierać z młodocianymi umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego na czas określony, ale nie krótszy niż czas przewidziany na naukę danego zawodu.

Po ustaniu umowy w celu przygotowania zawodowego powinno nastąpić zatrudnienie młodocianego jako wykwalifikowanego robotnika – czeladnika, bądź robotnika przyuczonego, po ukończeniu przez niego pełnoletniości podstawą zatrudnienia powinna stać się „zwykła” umowa o pracę.

W czasie przygotowania zawodowego pracownikowi młodocianemu przysługuje wynagrodzenia za pracę, które chronione jest przepisami ogólnymi kodeksu pracy, co oznacza że np. nieterminowe lub nieprawidłowe wypłacanie wynagrodzenia stanowi wykroczenie pracodawcy.

Do umów o pracę w celu przygotowania zawodowego mają odpowiednie zastosowanie także przepisy ogólne kodeksu pracy dotyczące nawiązywania i rozwiązywania (wygaśnięcia) umów o pracę zawieranych na czas nieokreślony, z tym tylko że wypowiadanie umów zawartych z młodocianymi pracownikami przez pracodawcę podlega istotnym ograniczeniom. W takich przypadkach na pracodawcę nałożony jest obowiązek zawiadomienia o wypowiedzeniu umowy dotyczącej nauki zawodu (ale nie przyuczenia do określonej pracy) zarówno przedstawiciela ustawowego młodocianego, jak i szkołę, do której dany młodociany uczęszcza, aby umożliwić mu kontynuowanie nauki zawodu w dotychczasowym lub pokrewnym zakresie.

Zobacz również serwis: Praca małoletnich

Strony i forma umowy

Stronami tej umowy są pracodawca oraz młodociany, który może podpisać umowę nawet bez zgody rodzica lub opiekuna. Jednakże ze względów wychowawczych pożądane jest współdziałanie rodziców (opiekunów), szczególnie że w ściśle określonych przypadkach mogą oni w imię dobra młodocianego taką umowę rozwiązać.

Umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego powinna być zawarta na piśmie. Niedopuszczalne jest zawarcie tej umowy w formie ustnej lub w sposób dorozumiany. Niezachowanie formy pisemnej nie powoduje jednak nieważności zawartej umowy, ale nakłada na pracodawcę obowiązek niezwłocznego pisemnego jej potwierdzenia

Treść umowy

W treści umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego powinny znaleźć się postanowienia dotyczące:

1) rodzaju przygotowania zawodowego czy to w formie nauki zawodu, czy też w formie przyuczenia do wykonywania określonej pracy;

2) czasu trwania i miejsce odbywania przygotowania zawodowego;

3) sposobu dokształcania teoretycznego

4) wysokości wynagrodzenia.

Ponadto umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego może zwierać klauzule umowne, zawierające prawa i obowiązki stron umowy, które jednak nie mogą być sprzeczne z przepisami prawa pracy. W umowie takiej można postanowić, iż po zakończeniu przygotowania zawodowego egzaminem z wynikiem co najmniej bardzo dobrym, młodociany będzie świadczył pracę na rzecz pracodawcy, zgodnie z uzyskanymi kwalifikacjami jako wykwalifikowany czeladnik.

Natomiast nieważne będą postanowienia, na podstawie których młodociany pracownik, zatrudniony u danego pracodawcy w celu przygotowania zawodowego, zobowiązany jest do przepracowania oznaczonego okresu po ukończeniu tego przygotowania i do zwrotu na rzecz tego pracodawcy kosztów związanych z tym przygotowaniem, w razie rozwiązania przez młodocianego umowy o pracę przed upływem przedmiotowego okresu.

Zobacz również: Czy umowa młodocianego może zostać rozwiązana przez rodzica?

Wynagrodzenie

Młodocianemu pracownikowi, zatrudnionemu w celu przygotowania zawodowego, przysługuje stosowne wynagrodzenie. W okresie nauki zawodu wynagrodzenie to należy obliczać w stosunku procentowym do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za pracę w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale, obowiązującego od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa GUS w Monitorze Polskim, z tym że procentowy stosunek tego wynagrodzenia powinien wynosić co najmniej:

 • w I roku nauki - 4%,
 • w II roku nauki - 5% oraz
 • w III roku nauki - 6%.

Wynagrodzenie młodocianych podlega szczególnej ochronie. Oznacza to że młodociany nie może się zrzec prawa do tego wynagrodzenia, względnie przenieść tego prawa na osobę trzecią, a także że za czas niezdolności do pracy na skutek choroby lub wypadku przy pracy młodociany pracownik zachowuje uprawnienia do tego wynagrodzenia łącznie przez 33 dni w danym roku kalendarzowym, a następnie prawo do zasiłku chorobowego.

Pracownikom młodocianym przysługują, na zasadach ogólnych, także inne świadczenia związane z wynagrodzeniem za pracę. Chodzi tu o takie świadczenia jak:

1) świadczenia finansowane przez zakładowy fundusz socjalny,

2) posiłki regeneracyjne,

3) środki ochrony indywidualnej,  

4) odzież i obuwie robocze.

Rozwiązanie umowy

W czasie przygotowania zawodowego młodociany jest szczególnie chroniony przed zwolnieniem go z pracy. Rozwiązanie za wypowiedzeniem umowy o pracę zawartej w celu przygotowania zawodowego przez pracodawcę dopuszczalne jest tylko w razie:

 1) niewypełniania przez młodocianego obowiązków wynikających z umowy o pracę lub obowiązku dokształcania się, pomimo stosowania wobec niego środków wychowawczych,

 2) ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy,

 3) reorganizacji zakładu pracy uniemożliwiającej kontynuowanie przygotowania zawodowego,

 4) stwierdzenia nieprzydatności młodocianego do pracy, w zakresie której odbywa przygotowanie zawodowe.

Poza tym do wypowiedzenia umowy o pracę zawartej w celu przygotowania zawodowego mają zastosowanie przepisy ogólne kodeksu pracy. Oznacza to m.in., że jeżeli zaistnieje któraś z wyżej wymienionych przyczyn i pracodawca będzie chciał rozwiązać umowę w drodze wypowiedzenia, to będzie to musiał zrobić na piśmie wskazując przyczynę uzasadniającą wypowiedzenie, okres wypowiedzenia oraz pouczenie młodocianego o przysługującym mu uprawnieniu odwołania się do sądu pracy w terminie 7 dni od daty doręczenia tego pisma.

W przypadku zaistnienia sporu sądowego, wypowiedzenie będzie badane przez sąd pracy pod kątem legalności i zasadności, w kontekście zwłaszcza przyczyny wypowiedzenia, która powinna być prawdziwa.

Młodociani chronieni są również przed wypowiedzeniem w okresie usprawiedliwionej nieobecności w pracy, w tym zwłaszcza w czasie urlopu.

Przy wypowiadaniu umowy pracodawca zobowiązany jest zawiadomić o tym właściwą szkołę i rodziców (opiekunów), aby w ten sposób umożliwić młodocianym dalsze kontynuowanie dotychczasowego przygotowania zawodowego odbywanego w formie nauki, z tym że nie dotyczy to jednak przyuczenia do wykonywania określonej pracy.

Przepisy wprowadzone celem ochrony młodocianego pracownika przed wypowiedzeniem nie wykluczają ustania stosunku pracy w trybie rozwiązania umowy np. za porozumieniem stron.

Zobacz również serwis: Dziecko i prawo

Poszerzaj swoją wiedzę z naszej publikacji
Zmiany w zasiłkach i ubezpieczeniach ZUS – rewolucja w rozliczeniach
Zmiany w zasiłkach i ubezpieczeniach ZUS – rewolucja w rozliczeniach
Tylko teraz
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Prawo
  1 sty 2000
  18 wrz 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Punkty spisowe w placówkach ZUS

  Punkty spisowe w placówkach ZUS powstaną w całej Polsce. Jaką pomoc będzie można w nich uzyskać?

  Opieka nad seniorem w miejscu zamieszkania

  Opieka nad seniorami ma być świadczona w miejscu zamieszkania. Rząd planuje zmiany w funkcjonowaniu domów pomocy społecznej.

  Przepisy antylichwiarskie na stałe?

  Przepisy antylichwiarskie zostały uwzględnione w tzw. ustawach covidowych. Ministerstwo Sprawiedliwości pracuje nad nową stałą regulacją.

  ZUS przejmie obsługę 500 plus [WYWIAD]

  ZUS ma przejąć obsługę programu "500 plus"? Czy jest na to gotowy? O szczegółach mówił PAP wiceprezes ZUS Włodzimierz Owczarczyk.

  PE o wolności mediów i praworządności w Polsce

  Parlament Europejski przyjął w rezolucję zatytułowaną "Wolność mediów i dalsze pogarszanie się praworządności w Polsce".

  Nowelizacja KPA a odszkodowania

  Nowelizacja Kodeksu postępowania administracyjnego weszła w życie. Czy właściciele nieruchomości będą dochodzić odszkodowań przed ETPC?

  Czas pracy - od kiedy?

  Czas pracy budzi szereg wątpliwości. Od kiedy się liczy? Co z tzw. czynnościami przygotowawczymi?

  Brak alimentów a dodatkowe zajęcia pozalekcyjne [BADANIE]

  W wielu przypadkach rodziców opiekujących się dziećmi, które nie otrzymują alimentów, nie stać na sfinansowanie jakichkolwiek zajęć pozalekcyjnych.

  Wynagrodzenia rodzin zastępczych i inne zmiany

  Wynagrodzenia rodzin zastępczych powiązane z płacą minimalną zakłada projekt nowelizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

  Cmentarze i chowanie zmarłych – planowane zmiany

  Nowa ustawa o cmentarzach i chowaniu zmarłych ma w sposób kompleksowy regulować problematykę tzw. prawa pośmiertnego. Oto założenia projektu.

  Świadczenie usług cyfrowych - duże zmiany od 2022 roku

  Usługi cyfrowe. 1 stycznia 2022 r. mija termin implementacji przez państwa członkowskie UE dyrektywy 2019/770 z 20 maja 2019 r. w sprawie niektórych aspektów umów o dostarczanie treści i usług cyfrowych. Co się zmieni po wejściu w życie tych przepisów? Jakie nowe zasady wprowadza ta dyrektywa? Co powinni wiedzieć konsumenci?

  "Małżeństwa" jednopłciowe i związki partnerskie - rezolucja PE

  Parlament Europejski przyjął rezolucję, w której postuluje, by "małżeństwa" jednopłciowe i związki partnerskie były uznawane w całej Unii .

  Straż Graniczna przypomina grzybiarzom o stanie wyjątkowym

  Straż Graniczna zaleca, by grzybiarze, zanim wybiorą się do lasów, sprawdzili jak przebiega strefa stanu wyjątkowego.

  Wnioski o "Dobry start" złożone przez większość uprawnionych

  Wnioski o "Dobry start" złożyła już wnioski o "Dobry start". Z danych ZUS wynika, iż rodzice najczęściej wybierali bankowość elektroniczną.

  Święta Wielkanocne w 2022 r.

  Święta Wielkanocne w 2022 r. to data oczekiwana przez wielu pracowników. Kiedy jest Wielkanoc? Czy jest to dzień wolny od pracy?

  Spis powszechny do 30 września 2021 r.

  Spis powszechny potrwa do 30 września. Jak można wziąć udział w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań w 2021 r.?

  Zakup akcji lub obligacji - UOKiK radzi

  Na co zwracać uwagę przy najbardziej popularnych instrumentach finansowych, czyli akcjach i obligacjach?

  Wydziedziczenie – na czym polega?

  Wydziedziczenie jest możliwe tylko po spełnieniu określonych warunków. Na czym w rzeczywistości polega?

  Alienacja rodzicielska - co robić?

  Alienacja rodzicielska, czyli utrudnianie kontaktów z dzieckiem przez rodzica to ważny problem. Co można zrobić w takiej sytuacji?

  Osoby niepełnosprawne - powstanie nowa ustawa?

  Ustawa o wyrównywaniu szans osób z niepełnosprawnościami ma umożliwić pełne wdrożenie Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych.

  Stwierdzenie nieważności decyzji (KPA)

  Stwierdzenie nieważności decyzji to instytucja z Kodeksie postępowania administracyjnego, która stanowi wyjątek od zasady trwałości decyzji administracyjnych.

  O ile wzrosną emerytury w 2022 r.?

  O ile wzrosną najniższe emerytury w 2022 r.? Co z rentą z tytułu całkowitej niezdolności do pracy i rentą rodzinną?

  Zasiłek okresowy w 2022 r.

  Zasiłek okresowy w 2022 r. czeka podwyżka kryteriów dochodowych. Czy wpływa to na wysokość świadczeń?

  Wakacyjny urlop - gdzie i za ile? [BADANIE]

  Ponad 80% Polaków spędziło tegoroczny wakacyjny urlop w kraju. Ile środków przeznaczyliśmy na wyjazdy?

  MS zapowiada zmiany dotyczące samorządu kuratorskiego

  Przepisy mają zostać wyostrzone, aby kuratorzy mieli bardziej szczegółowe określone narzędzia działania.