Kategorie

Praca wakacyjna: gdzie może pracować dziecko?

Anna Winczakiewicz
Dziecko może pracować za zgodą swojego rodzica na rzecz wybranych podmiotów.
Dziecko może pracować za zgodą swojego rodzica na rzecz wybranych podmiotów.
Okres wakacji to czas wzmożonego zainteresowania u dzieci pracami lekkimi, jak roznoszenie ulotek czy statystowanie przy produkcji filmów. Kto dziecko może podjąć taką pracę i jakie dodatkowe warunki należy spełnić?

Dzieckiem według Kodeksu pracy (dalej k.p.) jest osoba, która nie ukończyła 16-go roku życia. Może ona wykonywać pracę jedynie na rzecz podmiotu prowadzącego działalność kulturalną, artystyczną, sportową lub reklamową. Będą to wszelkiego rodzaju domy kultury, kina, teatry, kluby sportowe, agencje reklamowe, aktorskie, firmy producenckie z branży filmowej.

Warunki zatrudnienia dziecka

Przepisy nie regulują formy prawnej wymaganej do zatrudnienia takiej osoby. Można skorzystać więc zarówno z instytucji prawa pracy – i zawrzeć umowę o pracę, jak i z prawa cywilnego – i zawrzeć umowę zlecenia czy umowę o dzieło.

Koniecznym warunkiem, by umowa stała się skuteczna, jest pisemna zgoda przedstawiciela ustawowego dziecka i właściwego inspektora Państwowej Inspekcji Pracy.

Zgodnie z art. 3045 § 4 k.p. pracodawca zwracając się do inspektora pracy do wniosku dołącza:

1) pisemną zgodę rodzica lub opiekuna dziecka na wykonywanie przez dziecko pracy lub innych zajęć zarobkowych,

2) opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej dotyczącą braku przeciwwskazań do wykonywania przez dziecko pracy lub innych zajęć zarobkowych,

3) orzeczenie lekarza stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania przez dziecko pracy lub innych zajęć zarobkowych,

4) jeżeli dziecko podlega obowiązkowi szkolnemu - opinię dyrektora szkoły, do której dziecko uczęszcza, dotyczącą możliwości wypełniania przez dziecko tego obowiązku w czasie wykonywania przez nie pracy lub innych zajęć zarobkowych.

Zezwolenie na pracę

Inspektor pracy wydając zezwolenie zawiera w nim informacje o:

 • dziecku, jego przedstawicielu ustawowym lub opiekunie,
 • podmiocie prowadzącym działalność,
 • rodzaju pracy,
 • określenie dopuszczalnego okresu wykonywania przez dziecko,
 • określenie dopuszczalnego dobowego wymiaru czasu pracy,

Odmowa wydania i cofnięcie zezwolenia

Inspektor pracy odmówi wydania zezwolenia jeżeli spełnione zostaną przesłanki z art. 3045 § 3. k.p.:

 • wykonywanie pracy powoduje zagrożenie dla życia, zdrowia i rozwoju psychofizycznego dziecka;
 • zagraża wypełnianiu obowiązku szkolnego przez dziecko.

Dodatkowo, na wniosek przedstawiciela ustawowego lub opiekuna dziecka właściwy inspektor pracy cofa wydane zezwolenie. Może też cofnąć je z urzędu, jeżeli stwierdzi, że warunki pracy dziecka nie odpowiadają warunkom określonym w wydanym zezwoleniu.

Czas pracy dzieci

W stosunku do dzieci stosowany jest inny wymiar czasu pracy, niż dla pełnoletnich pracowników. Pracownik w wieku do 16 lat nie może wykonywać obowiązków dłużej niż 6 godzin na dobę. Okres wykonywania pracy i jej wymiar dobowy musi być zawarty w zezwoleniu. Powinny się znaleźć w nim także inne ustalenia wymagane ze względu na dobro dziecka lub rodzaj, charakter albo warunki wykonywania pracy lub innych zajęć zarobkowych przez dziecko.

Zobacz też: Praca małoletnich


Warunki zatrudnienia młodocianego

Pod pojęciem „młodocianego” w k.p. rozumiemy osobę, która ukończyła 16 rok życia a nie ukończyła 18-go. Warunkiem zatrudnienia takiej osoby ukończenie gimnazjum i zaświadczenie lekarskim potwierdzającym, iż praca danego rodzaju nie będzie zagrażać zdrowiu młodocianego. Jeśli przesłanki te są spełnione, zgoda wyrażona przez przedstawiciela ustawowego, nie jest konieczna. Nie jest wymagane też zezwolenie inspektora pracy.

Młodocianych można zatrudniać:

 • w celu przygotowania zawodowego;
 • do wykonywania prac lekkich.

Przygotowanie zawodowe może mieć formę nauki zawodu albo przyuczenia do wykonywania określonej pracy. Umowa w celu przygotowania zawodowego zawiera informację o rodzaju tego przygotowania, czasie i miejscu odbywania, sposobie kształcenia teoretycznego i wysokości wynagrodzenia.

Pracodawca sporządzając wykaz prac lekkich obowiązany jest uzyskać zgodę lekarza wykonującego zadania służby medycyny pracy a także uzyskać zatwierdzenie przez właściwego inspektora pracy. Wykaz lekkich prac nie może zawierać prac wzbronionych młodocianym. Praca nie może powodować zagrożenia dla zdrowia, życia i rozwoju psychofizycznego młodocianego oraz nie może utrudniać mu wypełniania obowiązku szkolnego.

Czas pracy młodocianych

Pracodawca ustala wymiar i rozkład czasu pracy młodocianego zatrudnionego przy lekkiej pracy, uwzględniając tygodniową liczbę godzin nauki wynikającą z programu nauczania, a także z rozkładu zajęć szkolnych młodocianego. Podczas ferii szkolnych czas pracy nie może przekraczać 7 godzin na dobę i 35 godzin w tygodniu. Obowiązuje bezwzględny zakaz zatrudnienia młodocianych w godzinach nadliczbowych i w porze nocnej, a przerwa w pracy młodocianego obejmująca porę nocną powinna trwać nieprzerwanie nie mniej niż 14 godzin. Oprócz tego w każdym tygodniu przysługuje mu prawo do co najmniej 48 godzin nieprzerwanego odpoczynku.

Art. 201. k.p. nakłada obowiązek przeprowadzenia badań lekarskich przed przyjęciem do pracy oraz badaniom okresowym i kontrolnym w jej trakcie.
Ważne: Jeżeli lekarz orzeknie, że dana praca zagraża zdrowiu młodocianego, pracodawca jest obowiązany zmienić rodzaj pracy, a gdy nie ma takiej możliwości, niezwłocznie rozwiązać umowę o pracę i wypłacić odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za okres wypowiedzenia.

Urlop na czas ferii szkolnych

Młodocianemu uczęszczającemu do szkoły należy udzielić urlopu w okresie ferii szkolnych. Jeżeli nie nabył on jeszcze prawa do urlopu, pracodawca może, na jego wniosek, udzielić mu urlopu zaliczkowo. Pracodawca jest obowiązany na wniosek młodocianego, ucznia szkoły dla pracujących, udzielić mu w okresie ferii szkolnych urlopu bezpłatnego w wymiarze nie przekraczającym łącznie z urlopem wypoczynkowym 2 miesięcy.

Wypowiedzenie umowy o pracę

Odmiennie kształtują się warunki, pod jakimi można wypowiedzieć umowę o pracę zawartą z młodocianym pracownikiem. Zgodnie z art. 196 k.p. dopuszczalne jest to jedynie w razie:

1) niewypełniania przez młodocianego obowiązków wynikających z umowy o pracę lub obowiązku dokształcania się, pomimo stosowania wobec niego środków wychowawczych,

2) ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy,

3) reorganizacji zakładu pracy uniemożliwiającej kontynuowanie przygotowania zawodowego,

4) stwierdzenia nieprzydatności młodocianego do pracy, w zakresie której odbywa przygotowanie zawodowe.

Zobacz serwis: Dziecko i prawo

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy

Chcesz dowiedzieć się więcej, sięgnij po naszą publikację
Czas pracy 2021. Planowanie, rozliczanie i ewidencja
Czas pracy 2021. Planowanie, rozliczanie i ewidencja
Tylko teraz
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Prawo
  1 sty 2000
  16 wrz 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Nowelizacja KPA a odszkodowania

  Nowelizacja Kodeksu postępowania administracyjnego weszła w życie. Czy właściciele nieruchomości będą dochodzić odszkodowań przed ETPC?

  Czas pracy - od kiedy?

  Czas pracy budzi szereg wątpliwości. Od kiedy się liczy? Co z tzw. czynnościami przygotowawczymi?

  Brak alimentów a dodatkowe zajęcia pozalekcyjne [BADANIE]

  W wielu przypadkach rodziców opiekujących się dziećmi, które nie otrzymują alimentów, nie stać na sfinansowanie jakichkolwiek zajęć pozalekcyjnych.

  Wynagrodzenia rodzin zastępczych i inne zmiany

  Wynagrodzenia rodzin zastępczych powiązane z płacą minimalną zakłada projekt nowelizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

  Cmentarze i chowanie zmarłych – planowane zmiany

  Nowa ustawa o cmentarzach i chowaniu zmarłych ma w sposób kompleksowy regulować problematykę tzw. prawa pośmiertnego. Oto założenia projektu.

  Świadczenie usług cyfrowych - duże zmiany od 2022 roku

  Usługi cyfrowe. 1 stycznia 2022 r. mija termin implementacji przez państwa członkowskie UE dyrektywy 2019/770 z 20 maja 2019 r. w sprawie niektórych aspektów umów o dostarczanie treści i usług cyfrowych. Co się zmieni po wejściu w życie tych przepisów? Jakie nowe zasady wprowadza ta dyrektywa? Co powinni wiedzieć konsumenci?

  "Małżeństwa" jednopłciowe i związki partnerskie - rezolucja PE

  Parlament Europejski przyjął rezolucję, w której postuluje, by "małżeństwa" jednopłciowe i związki partnerskie były uznawane w całej Unii .

  Straż Graniczna przypomina grzybiarzom o stanie wyjątkowym

  Straż Graniczna zaleca, by grzybiarze, zanim wybiorą się do lasów, sprawdzili jak przebiega strefa stanu wyjątkowego.

  Wnioski o "Dobry start" złożone przez większość uprawnionych

  Wnioski o "Dobry start" złożyła już wnioski o "Dobry start". Z danych ZUS wynika, iż rodzice najczęściej wybierali bankowość elektroniczną.

  Święta Wielkanocne w 2022 r.

  Święta Wielkanocne w 2022 r. to data oczekiwana przez wielu pracowników. Kiedy jest Wielkanoc? Czy jest to dzień wolny od pracy?

  Spis powszechny do 30 września 2021 r.

  Spis powszechny potrwa do 30 września. Jak można wziąć udział w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań w 2021 r.?

  Zakup akcji lub obligacji - UOKiK radzi

  Na co zwracać uwagę przy najbardziej popularnych instrumentach finansowych, czyli akcjach i obligacjach?

  Wydziedziczenie – na czym polega?

  Wydziedziczenie jest możliwe tylko po spełnieniu określonych warunków. Na czym w rzeczywistości polega?

  Alienacja rodzicielska - co robić?

  Alienacja rodzicielska, czyli utrudnianie kontaktów z dzieckiem przez rodzica to ważny problem. Co można zrobić w takiej sytuacji?

  Osoby niepełnosprawne - powstanie nowa ustawa?

  Ustawa o wyrównywaniu szans osób z niepełnosprawnościami ma umożliwić pełne wdrożenie Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych.

  Stwierdzenie nieważności decyzji (KPA)

  Stwierdzenie nieważności decyzji to instytucja z Kodeksie postępowania administracyjnego, która stanowi wyjątek od zasady trwałości decyzji administracyjnych.

  O ile wzrosną emerytury w 2022 r.?

  O ile wzrosną najniższe emerytury w 2022 r.? Co z rentą z tytułu całkowitej niezdolności do pracy i rentą rodzinną?

  Zasiłek okresowy w 2022 r.

  Zasiłek okresowy w 2022 r. czeka podwyżka kryteriów dochodowych. Czy wpływa to na wysokość świadczeń?

  Wakacyjny urlop - gdzie i za ile? [BADANIE]

  Ponad 80% Polaków spędziło tegoroczny wakacyjny urlop w kraju. Ile środków przeznaczyliśmy na wyjazdy?

  MS zapowiada zmiany dotyczące samorządu kuratorskiego

  Przepisy mają zostać wyostrzone, aby kuratorzy mieli bardziej szczegółowe określone narzędzia działania.

  Dodatek energetyczny w 2021 r.

  Dodatek energetyczny w 2021 r. przysługuje odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej. Ile aktualnie wynosi takie świadczenie?

  Limity dorabiania dla emerytów z KRUS od września 2021 r.

  Ile może dorobić emeryt i rencista KRUS od 1 września 2021 r.? Przy jakich kwotach świadczenie może zostać zmniejszone lub zawieszone?

  Grzywna za podrzucanie śmieci

  Czy za podrzucanie śmieci sąsiad może zapłacić grzywnę? Co z możliwością wykorzystania nagrania z monitoringu?

  Czerwcowi emeryci - jakie zmiany?

  Czerwcowi emeryci już nie stracą. Ich emerytury zostaną przeliczone przez ZUS z urzędu na korzystniejszych zasadach.

  KE zwraca się do TSUE o nałożenie kar finansowych na Polskę

  Komisja Europejska zdecydowała o zwróceniu się do Trybunału Sprawiedliwości UE o nałożenie kar finansowych na Polskę za nieprzestrzeganie decyzji dotyczącej środków tymczasowych z 14 lipca.