REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Obowiązki pracodawcy zatrudniającego określoną liczbę pracowników. Kwestie praktyczne

Obowiązki pracodawcy zatrudniającego określoną liczbę pracowników. Kwestie praktyczne
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Obowiązujące przepisy prawa nakładają na pracodawców liczne obowiązki, które uzależnione są od liczby zatrudnianych pracowników. W tej kwestii kluczowe jest precyzyjne zdefiniowanie liczby pracujących osób w przedsiębiorstwie w przeliczeniu na pełne etaty. Katalogi obowiązków są  inne dla firm zatrudniających co najmniej 20 osób oraz firm zatrudniających minimum 50 pracowników. Radca prawny Klaudia Nowak z Kancelarii Mirosławski, Galos, Mozes w Sosnowcu omawia mechanizmy, do których wdrożenia zobligowani są pracodawcy.

Jakie obowiązki ma pracodawca?

W przypadku zatrudniania co najmniej 50 pracowników na pracodawcy spoczywają poniższe obowiązki:

REKLAMA

I.  wprowadzenie regulaminu wynagradzania ustalającego warunki wynagradzania za pracę (art. 77§ 1 kodeksu pracy, Dz.U.2022.1510 t.j. z dnia 2022.07.19, dalej k.p.);

II.  wprowadzenie regulaminu pracy ustalającego organizację i porządek w procesie pracy oraz związane z tym prawa i obowiązki pracodawcy oraz pracowników, chyba że w tym zakresie obowiązują postanowienia układu zbiorowego pracy (art. 104 § 11 k.p.);

III. utworzenie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych; fundusz tworzy pracodawca zatrudniający według stanu na dzień 1 stycznia danego roku co najmniej 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty (art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 4 marca 1994 r.  o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, Dz.U.2022.923 t.j. z dnia 2022.04.28);

IV. stosowanie ustawy z dnia 7 kwietnia 2006 r. o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji (Dz.U.2006.79.550 z dnia 2006.05.10) i utworzenie rady pracowników – instytucji reprezentacji pracowniczej, za pośrednictwem której pracodawca informuje pracowników w sprawach dotyczących pracodawcy oraz przeprowadza z nimi konsultacje;

Dalszy ciąg materiału pod wideo

V.  utworzenie służby bhp pełniącej funkcje doradcze i kontrolne w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, wykonywanie zadań w zakresie służby bhp, dobranie formy organizacyjnej służby bhp; obowiązek utworzenia służby bhp spoczywa na pracodawcy zatrudniającym więcej niż 100 pracowników - wówczas tworzy wieloosobową lub jednoosobową komórkę albo zatrudnia w tej komórce pracownika służby bhp w niepełnym wymiarze czasu pracy (art. 23711 § 1 k.p. w zw. z § 1 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy, Dz.U.1997.109.704 z dnia 1997.09.18); natomiast pracodawca zatrudniający do 100 pracowników wprowadza formy organizacyjne, do których należy wykonywanie zadań służby bhp: (i) może powierzyć wykonywanie zadań służby bhp pracownikowi zatrudnionemu przy innej pracy, pod warunkiem, że spełnia on wymagania kwalifikacyjne niezbędne do wykonywania zadań służby bhp oraz ukończył szkolenie w dziedzinie bhp dla pracowników tej służby, (ii) może powierzyć wykonywanie zadań służby bhp specjalistom spoza zakładu spełniającym odpowiednie wymagania kwalifikacyjne niezbędne do wykonywania zadań służby bhp oraz mającym ukończone szkolenie w dziedzinie bhp dla pracowników tej służby, (iii) sam pracodawca może wykonywać zadania tej służby, jeżeli posiada ukończone szkolenia dla służb bhp i zatrudnia do 10 albo do 50 pracowników, jeżeli jest zakwalifikowany do grupy działalności, dla której ustalono nie wyższą niż trzecia kategoria ryzyka w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (art. 23711 § 1 i § 2 k.p.).

Należy również wspomnieć o obowiązkach, które spoczywają na pracodawcach zatrudniających już od 20 pracowników:

I.  wprowadzenie regulaminu wynagradzania, w przypadku gdy pracodawca zatrudnia co najmniej 20 i mniej niż 50 pracowników, nieobjętych zakładowym układem zbiorowym pracy ani ponadzakładowym układem zbiorowym pracy, a zakładowa organizacja związkowa wystąpi z wnioskiem o ustalenie warunków wynagradzania za pracę w regulaminie wynagradzania (art. 772 § 12 k.p.);

II. wprowadzenie regulaminu pracy, w przypadku gdy pracodawca zatrudnia co najmniej 20 i mniej niż 50 pracowników i zakładowa organizacja związkowa wystąpiła z wnioskiem o jego wprowadzenie, chyba że w zakresie organizacji i porządku w procesie pracy oraz związanych z tym praw i obowiązków pracodawcy i pracowników, obowiązują postanowienia układu zbiorowego pracy (art. 104 § 3 k.p.); 

III.  stosowanie ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, Dz.U.2018.1969 t.j. z dnia 15.10.2018 r. (potocznie zwana ustawą o zwolnieniach grupowych); przepisy ustawy stosuje się bowiem w razie: 

 (i) konieczności rozwiązania przez pracodawcę zatrudniającego co najmniej 20 pracowników stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, w drodze wypowiedzenia dokonanego przez pracodawcę, a także na mocy porozumienia stron, jeżeli w okresie nieprzekraczającym 30 dni zwolnienie obejmuje co najmniej:

  1. 10 pracowników, gdy pracodawca zatrudnia mniej niż 100 pracowników,
  2. 10% pracowników, gdy pracodawca zatrudnia co najmniej 100, jednakże mniej niż 300 pracowników,
  3. 30 pracowników, gdy pracodawca zatrudnia co najmniej 300 lub więcej pracowników

- tzw. grupowe zwolnienia, 

 (ii) w razie konieczności rozwiązania przez pracodawcę zatrudniającego co najmniej 20 pracowników stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, jeżeli przyczyny te stanowią wyłączny powód uzasadniający wypowiedzenie stosunku pracy lub jego rozwiązanie na mocy porozumienia stron, a zwolnienia w okresie nieprzekraczającym 30 dni obejmują mniejszą liczbę pracowników niż określone wyżej - tzw. zwolnienia indywidualne;

IV.  utworzenie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, w przypadku gdy pracodawca zatrudnia według stanu na dzień 1 stycznia danego roku, co najmniej 20 i mniej niż 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty i zakładowa organizacja związkowa złożyła wniosek o jego utworzenie (art. 3 ust. 1c ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, Dz.U.2022.923 t.j. z dnia 2022.04.28);

V.  utworzenie pomieszczenia do spożywania posiłków – jadalni, w przypadku zatrudnienia powyżej 20  pracowników na jednej zmianie, chyba że w zakładzie pracy wykonywane są prace wyłącznie o charakterze biurowym; powyższy obowiązek spoczywa także na pracodawcach zatrudniających dwudziestu i mniej pracowników, jeżeli narażeni są na kontakt ze szkodliwymi środkami chemicznymi lub promieniotwórczymi, materiałami biologicznie zakaźnymi albo przy pracach szczególnie brudzących (rozdział 5 § 29 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, Dz.U.2003.169.1650 t.j. z dnia 2003.09.29) oraz zapewnienie co najmniej jednej umywalki z doprowadzoną do niej ciepłą wodą - na każdych dwudziestu pracowników jednocześnie zatrudnionych, przy wyjściu z pomieszczenia, w którym odbywa się praca przy użyciu materiałów zakaźnych lub toksycznych (rozdział 6 § 103 ust. 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, Dz.U.2003.169.1650 t.j. z dnia 2003.09.29);

VI.  ustalenie prawa do zasiłków z ubezpieczenia chorobowego, ich wysokości oraz wypłata, w przypadku płatników składek na ubezpieczenie chorobowe, którzy zgłaszają do ubezpieczenia chorobowego powyżej 20 ubezpieczonych (art. 61 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, Dz.U.2022.1732 t.j. z dnia 2022.08.18); liczbę ubezpieczonych ustala się według stanu na dzień 30 listopada poprzedniego roku kalendarzowego, a w stosunku do płatników składek, którzy na ten dzień nie zgłaszali nikogo do ubezpieczenia chorobowego - według stanu na pierwszy miesiąc, w którym dokonali takiego zgłoszenia;

VII.  dokonywanie miesięcznych wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych; obowiązek ten obciąża pracodawców zatrudniających co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, chyba że wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych u tych pracodawców wynosi co najmniej 6% (art. 21 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, Dz.U.2023.100 t.j. z dnia 2023.01.13).

Mały i średni przedsiębiorca 

Ponadto zatrudnienie na poziomie od 50 do 249 pracowników może spowodować zmianę statusu z małego na średniego przedsiębiorcę, jeżeli dodatkowo zostanie spełnione określone kryterium w zakresie obrotu oraz odnotowanych w bilansie aktywów. Za małego przedsiębiorcę uznaje się przedsiębiorcę, który w przynajmniej jednym roku w okresie ostatnich dwóch lat obrotowych spełniał łącznie dwie przesłanki: zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników oraz osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 10 milionów euro lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z dwóch ostatnich lat obrotowych nie przekroczyły równowartości w złotych 10 milionów euro. Średnimi przedsiębiorcami są natomiast przedsiębiorcy, którzy w przynajmniej jednym roku w okresie ostatnich dwóch lat obrotowych spełniali łącznie następujące przesłanki: zatrudniali średniorocznie mniej niż 250 pracowników oraz osiągnęli roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 50 milionów euro lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z dwóch ostatnich lat obrotowych nie przekroczyły równowartości w złotych 43 milionów euro. Co do zasady uzyskanie statusu średniego przedsiębiorstwa następuje w przypadku osiągnięcia określonych pułapów zatrudnienia i finansowych w ciągu dwóch kolejnych okresów obrachunkowych, a nie natychmiast. 

MGM Kancelaria Radców Prawnych Mirosławski Galos Mozes sp. j. z siedzibą w Sosnowcu nieprzerwanie od 2007 roku prowadzi działalność, specjalizując się w świadczeniu kompleksowej obsługi prawnej dla przedsiębiorców i klientów korporacyjnych prowadzących działalność gospodarczą we wszelkich przewidzianych prawem formach (spółek kapitałowych i osobowych, indywidualnej działalności gospodarczej czy spółdzielni). Kancelaria świadczy również pomoc prawną dla podmiotów nieprowadzących działalności gospodarczej oraz klientów indywidualnych. Kancelaria specjalizuje się w dziedzinach: prawa pracy, prawa nieruchomości i obsługi inwestycji, prawa z obszaru TSL, prawa energetycznego, prawa spółek i restrukturyzacji, diagnostyki laboratoryjnej oraz procesach sądowych. 

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Wynagrodzenie minimalne 2023 [quiz]
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/15
Kiedy będą miały miejsce podwyżki minimalnego wynagrodzenia w 2023 roku?
od 1 stycznia i od 1 lipca
od 1 stycznia i od 1 czerwca
od 1 lutego i od 1 lipca
Następne
Prawo
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Wybory do europarlamentu w 2024 r. Jak głosować?

Wybory do europarlamentu zbliżają się wielkimi krokami. Kto może głosować w kraju? Jak można zmienić oddać swój głos poza miejscem zamieszkania? Co z osobami niepełnosprawnymi? Odpowiadamy!

Wypłata dodatków dla pracowników pomocy społecznej i rodzin zastępczych już możliwa. W Dzienniku Ustaw opublikowano nowelizację ustawy

Wypłata dodatków dla pracowników pomocy społecznej i rodzin zastępczych już możliwa. W Dzienniku Ustaw opublikowano nowelizację ustawy, na podstawie której będzie można wypłacić dodatki m.in. pracownikom pomocy społecznej i żłobków oraz zawodowym rodzinom zastępczym.

Będzie obligatoryjna coroczna aktualizacja kryteriów dochodowych uprawniających do otrzymania pomocy społecznej

Będzie obligatoryjna coroczna aktualizacja kryteriów dochodowych uprawniających do otrzymania pomocy społecznej. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zapowiada kompleksową reformą systemu pomocy społecznej.

1500 zł – takie wsparcie dla ucznia w roku szkolnym 2024/2025. O złożeniu wniosku muszą pamiętać rodzice. Ale kiedy to zrobić?

1500 zł – to wsparcie dla ucznia w roku szkolnym 2024/2025. O złożeniu wniosków muszą jednak pamiętać rodzice. Kiedy to zrobić, by otrzymać pieniądze jeszcze w wakacje?

REKLAMA

Abonament RTV 2025 – stawki już ogłoszone. Jakie zniżki za zapłatę z góry za cały rok?

W 2025 roku będą obowiązywać takie same stawki abonamentu RTV jak w 2024 roku. Tak wynika z rozporządzenia Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z 13 maja 2024 r. w sprawie wysokości opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych oraz zniżek za ich uiszczanie z góry za okres dłuższy niż jeden miesiąc w 2025 r. 

Czy pokrzywdzony musi bać się groźby, by jej sprawca został ukarany?

Groźba nie jest niczym przyjemnym. Wiele osób może odczuwać poważne obawy, a co za tym idzie także emocjonalno–psychiczne cierpienia utrudniające normalne, codzienne funkcjonowanie. Tymczasem są też ludzie bardzo odporni psychicznie na tyle, że w przypadku stosowania wobec nich gróźb, często mogą nie odczuwać ani żadnych obaw ani emocji.

Sanatorium na koszt ZUS 2024 - choroby układu oddechowego. Astma, mukowiscydoza, następstwa przebytego COVID-19 i inne. Jak uzyskać skierowanie?

ZUS informuje, że cały czas można skorzystać z rehabilitacji leczniczej w sanatorium na koszt Zakładu. Dotyczy to różnych schorzeń - także układu oddechowego. Tylko w zeszłym roku skierowanych zostało na rehabilitację lecznicza w ramach prewencji rentowej ZUS ponad 50,8 tys. osób w całej Polsce. Ponad tysiąc osób z całego kraju odbyło leczenie z powodu schorzeń układu oddechowego. Do dolegliwości tych należą m.in. mukowiscydoza, przewlekła choroba płuc, astma oskrzelowa, nadciśnienie płucne czy następstwa przebytego COVID-19.

674 zł – to kryterium dochodowe zostanie utrzymane do 2027 r. Rada Ministrów mówi stop. Mniej osób dostanie zasiłek na dziecko.

674 zł – takie kryterium dochodowe zostanie utrzymane do 2027 r. Rada Ministrów mówi stop świadczeniom rodzinnym. Konsekwencją będzie to, że mniej osób dostanie zasiłek na dziecko.

REKLAMA

Najniższa krajowa na poziomie 60% przeciętnego wynagrodzenia. Jest projekt ustawy, zgodny z dyrektywą UE

Najniższa krajowa na poziomie 60% przeciętnego wynagrodzenia. Projekt ustawy, określający płacę minimalną na poziomie 60% przeciętnego wynagrodzenia, jest już w wykazie prac legislacyjnych i programowych rządu. Taka zmiana jest zgodna z dyrektywą unijną w sprawie adekwatnych wynagrodzeń minimalnych w UE.

MRPiPS: dłuższy urlop macierzyński i rodzicielski dla niektórych rodziców. Dziemianowicz-Bąk: Tydzień hospitalizacji to tydzień dłuższego urlopu

Ministra rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk zapowiedziała 21 maja 2024 r., że w najbliższy piątek zaprezentuje projekt ustawy, która wydłuża urlopy dla rodziców wcześniaków i dzieci hospitalizowanych po narodzinach.

REKLAMA