Kategorie

Terminy w postępowaniu karnym

Anna Marlena Germanowicz
Terminy w postępowaniu karnym służą temu aby proces był skondensowany i nie ulegał niepotrzebnemu rozwlekaniu. Przy braku takiej terminowości proces karny uległby całkowitej deorganizacji. Warto zastanowić się czy aby nie można jeszcze bardziej przyśpieszyć postępowania karnego skracając jeszcze bardziej zakres terminowy wyznaczony do załatwienia niektórych spraw.

Ważne terminy:
• umorzenie lub podjęcie zawieszonego postępowania, jeżeli kara za inne przestępstwo nie została prawomocnie orzeczona - 3 miesiące-od uprawomocnienia się orzeczenia w sprawie o inne powództwo

• pokrzywdzony w razie powtórnego wydania przez prokuratora postanowienia o odmowie wszczęcia lub umorzenia postępowania i utrzymaniu w mocy tego postanowienia przez prokuratora nadrzędnego może wnieść akt oskarżenia do sądu-1 miesiąc-od doręczenia mu zawiadomienia o postanowieniu

• prokurator ma prawo przystąpić do oskarżenia w razie odstąpienia oskarżyciela posiłkowego od oskarżenia w sprawie, w której oskarżyciel publiczny nie bierze udziału-14 dni-od doręczenia zawiadomienia

• w razie odstąpienia prokuratora od oskarżenia pokrzywdzony który nie wniósł oskarżenia może złożyć akt oskarżenia lub oświadczenie że podtrzymuje oskarżenie jako prywatne-14 dni-od daty powiadomienia go o odstąpieniu prokuratora od oskarżenia

• w razie śmierci oskarżyciela prywatnego, osoby najbliższe mogą wstąpić w prawa zmarłego-3 miesiące-od dnia śmierci oskarżyciela

Zobacz: kodeks karny

Reklama

• jeżeli sąd odmówił przyjęcia powództwa cywilnego lub pozostawił je bez rozpoznania powód cywilny może wnieść o przekazanie pozwu sądowi właściwemu do rozpoznawania spraw cywilnych-30 dni-od daty odmowy przyjęcia lub pozostawienia powództwa cywilnego bez rozpoznania (za dzień zgłoszenia roszczenia uważa się dzień wniesienia pozwu w postępowaniu karnym)

• pokrzywdzony w razie umorzenia lub zawieszenia postępowania przygotowawczego może żądać przekazania sprawy sądowi właściwemu do rozpoznawania spraw cywilnych-30 dni-od daty doręczenia postanowienia

• zastrzeżenie przez prokuratora obecności jego lub osoby przez niego upoważnionej przy porozumiewaniu się podejrzanego z obrońcą i kontroli korespondencji nie mogą być utrzymane ani dokonane po upływie-14 dni-od dnia tymczasowego aresztowania podejrzanego

• w sprawach zawiłych lub z innych ważnych przyczyn można odroczyć sporządzenie uzasadnienia postanowienia-do 7 dni

Reklama

• po przyjęciu wniosku o stwierdzenie nieważności orzeczenia pozostałe strony, ich obrońcy i pełnomocnicy mogą przedstawić sądowi na piśmie swoje stanowisko-14 dni-od dnia doręczenia przyjętego wniosku o stwierdzenie nieważności orzeczenia

• jeżeli ustawa nie wymaga sporządzenia uzasadnienia wraz z wydaniem orzeczenia, w razie zgłoszenia zdania odrębnego, uzasadnienie należy sporządzić z urzędu-7 dni-od wydania orzeczenia składający zdanie odrębne dostarcza jego uzasadnienie w ciągu następnych 7 dni
• wzywa się osobę do usunięcia braku, jeżeli pismo procesowe nie odpowiada wymogom formalnym przewidzianym w art. 119 lub w przepisach szczególnych, a brak jest tego rodzaju, że pismo nie może otrzymać biegu albo brak polega na niezłożeniu należytych opłat lub upoważnienia do czynności procesowych-7 dni-od wezwania

• jeżeli niedotrzymanie terminu zawitego nastąpiło z przyczyn od strony niezależnych, strona może zgłosić wniosek o przywrócenie terminu dopełniając jednocześnie czynności, która miała być w terminie wykonana (to samo stosuje się do osób nie będących stronami)-7 dni-od daty ustania przeszkody

• na postanowienie w sprawie zachowania w tajemnicy danych osobowych świadka oskarżonemu przysługuje zażalenie-3 dni
• osobie mającej u siebie rzeczy podlegające wydaniu doręcza się postanowienie sądu lub prokuratora w przedmiocie zatwierdzenia tej czynności-7 dni-od zatrzymania rzeczy

• uzyskanie zatwierdzenia przez sąd kontroli i utrwalania rozmów telefonicznych zarządzonych w przypadkach nie cierpiących zwłoki przez prokuratora-5 dni

• wprowadzenie kontroli i utrwalania rozmów telefonicznych najwyżej-3 miesiące
w szczególnie uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość przedłużenia
najwyżej na kolejne -3 miesiące

• zatrzymanego należy zwolnić jeżeli nie zostanie on przekazany do dyspozycji sądu wraz z wnioskiem ozastosowanie tymczasowego aresztowania-48 godzin-od chwili zatrzymania przez uprawniony organ zatrzymanego należy zwolnić jeżeli nie doręczono mu postanowienia o zastosowaniu wobec niego tymczasowego aresztowania-24 godziny od przekazania go do dyspozycji sądu

• prokurator, a po wniesieniu aktu oskarżenia do sądu - sąd, rozstrzyga w przedmiocie złożonego przez oskarżonego wniosku o uchylenie lub zmianę środka zapobiegawczego-3 dni-na postanowienie w przedmiocie wniosku przysługuje zażalenie tylko wtedy, gdy wniosek został złożony po upływie-2 miesiące-od dnia rozpoznania poprzedniego wniosku dotyczącego tego samego oskarżonego

Zobacz: Kodeks postępowania karnego

• termin tymczasowego aresztowania w postępowaniu przygotowawczym nie dłuższy niż-3 miesiące-termin tymczasowego aresztowania w postępowaniu przygotowawczym, gdy ze względu na szczególne okoliczności sprawy nie można było ukończyć postępowania w terminie, na wniosek prokuratora sąd Iinstancji właściwy do rozpoznawania sprawy, gdy zachodzi tego potrzeba może przedłużyć. Maksymalnie do-12 miesięcy łączny okres stosowania tymczasowego aresztowania-2 lata-od chwili pierwszego wyroku przez sąd I instancji wystąpienie z wnioskiem o przedłużenie aresztowania-14 dni-przed upływem dotychczas określonego terminu stosowania tego środka
• należy uchylić karę pieniężną nałożoną na świadka, biegłego, tłumacza lub specjalistę, który bez usprawiedliwienia nie stawił się na wezwanie organu prowadzącego postępowanie albo bez zezwolenia tego organu wydalił się z miejsca czynności przed jej zakończeniem, jeżeli ukarany dostatecznie usprawiedliwił swe niestawiennictwo lub samowolne oddalenie się-1 tydzień-od daty doręczenia postanowienia wymierzającego karę pieniężną

• zajęcie mienia ruchomego osoby podejrzanej, jeżeli zachodzi obawa usunięcia tego mienia, wymaga zatwierdzenia postanowieniem prokuratora tymczasowe-5 dni-od daty jego dokonania tymczasowe zajęcie upada, jeżeli nie zostanie wydane postanowienie o zabezpieczeniu majątkowym-14 dni-od daty jego dokonania
• termin ukończenia śledztwa-3 miesiące-w szczególnie uzasadnionych przypadkach można przedłużyć termin ukończenia śledztwa-1 rok

• termin ukończenia dochodzenia-1 miesiąc-od rozpoczęcia dochodzenia prokurator nadzorujący dochodzenie może przedłużyć termin jego ukończenia-3 miesiące-od rozpoczęcia dochodzenia w razie niedokończenia dochodzenia można go przedłużyć o kolejne-3 miesiące
• usunięcie braków w akcie oskarżenia jeżeli nie odpowiada on warunkom formalnym-7 dni
• termin każdorazowej przerwy w rozprawie nie dłuższy niż - 35 dni

• sąd może odroczyć wydanie wyroku jeśli sprawa jest zawiła lub z innych powodów-7 dni

• termin do wniesienia apelacji-14 dni-od daty doręczenia wyroku wraz z uzasadnieniem
• termin do wniesienia kasacji dla stron-30 dni-od daty doręczenia orzeczenia z uzasadnieniem wniosek o doręczenie orzeczenia z uzasadnieniem-7 dni-od daty ogłoszenia orzeczenia
• roszczenie o odszkodowanie za poniesioną szkodę oraz zadośćuczynienie za doznaną krzywdę wynikłe z wykonania względem oskarżonego w całości lub w części kary, której nie powinien był ponieść lub w razie niewątpliwie niesłusznego aresztowania lub zatrzymania-1 rok-od daty uprawomocnienia się orzeczenia dającego podstawę do odszkodowania i zadośćuczynienia, w wypadku tymczasowego aresztowania - od daty uprawomocnienia się orzeczenia kończącego postępowanie wsprawie; w razie zatrzymania - od daty zwolnienia1


1 Ustawa "Kodeks postępowania karnego"

Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Prawo
  1 sty 2000
  23 cze 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Rosną długi Polaków wobec wymiaru sprawiedliwości

  Z danych BIG InfoMonitor wynika, iż długi wobec wymiaru sprawiedliwości najczęściej dotyczą grzywien i kosztów sądowych.

  Przedawnienie, wyzysk, odpowiedzialność najemców - zmiany w Kodeksie cywilnym

  Przedawnienie, wyzysk, odpowiedzialność najemców - zmiany w Kodeksie cywilnym. 22 czerwca 2021 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, przedłożony przez ministra sprawiedliwości. Celem tej nowelizacji jest usprawnienie i doprecyzowanie przepisów Kodeku cywilnego dotyczących przerwania i zawieszenia biegu przedawnienia oraz wymagania aktu notarialnego w przypadku gruntów rolnych, mających wchodzić w skład rolniczej spółdzielni produkcyjnej. Zmiany dotyczyć będą także przepisów zawiązanych z instytucją wyzysku oraz odpowiedzialnością pełnoletnich dzieci najemców za zobowiązania rodziców wynikające z tytułu umowy najmu.

  Wniosek o "Dobry start" - pomoc w wybranych placówkach

  Wniosek o "Dobry start" od 1 lipca 2021 r. będzie można złożyć tylko elektronicznie. Rodzice otrzymają pomoc w niektórych placówkach ZUS, KRUS i Poczty Polskiej.

  Ojciec na macierzyńskim to wciąż rzadkość [AUDIO]

  Przepisy dopuszczają, by część okresu pobierania zasiłku macierzyńskiego przejmowali mężczyźni. Okazuje się, że ojcowie niechętnie korzystają z tej możliwości.

  Uznanie ojcostwa przed porodem w 2021 r.

  Uznanie ojcostwa przed porodem wywołuje ważne skutki dla rodziców i dziecka. Jakie zasady obowiązują w 2021 r.?

  Prawa autorskie - odpowiedzialność operatorów platform internetowych

  Prawa autorskie. W obecnym stanie prawa UE operatorzy platform internetowych, co do zasady, sami nie dokonują publicznego udostępniania treści chronionych prawem autorskim, bezprawnie zamieszczanych na tych platformach przez ich użytkowników. Niemniej jednak owi operatorzy dokonują tej czynności z naruszeniem prawa autorskiego, jeżeli przyczyniają się – w inny sposób niż samo udostępnienie tych platform – do publicznego udostępniania takich treści. Tak orzekł Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku z 22 czerwca 2021 r. w sprawach połączonych C-682/18, YouTube i C-683/18, Cyando.

  Nowelizacja procedur karnych w okresie pandemii

  22 czerwca 2021 r. weszła w życie nowelizacja dotycząca procedur karnych w okresie pandemii. Zmiany dotyczą m.in. liczebności składów orzekających.

  Spis powszechny 2021- wywiady bezpośrednie od 23 czerwca

  Wywiady bezpośrednie w spisie powszechnym rachmistrzowie rozpoczną 23 czerwca 2021 r. Jak można sprawdzić tożsamość rachmistrza?

  Podróże po Europie w wakacje 2021 r.

  Podróże po Europie w wakacje 2021 r. rodzą wiele pytań m.in. o testy czy świadectwa szczepień. Jakie są aktualne zasady w poszczególnych krajach?

  Uznanie ojcostwa w 2021 r. – jak i kiedy?

  Zasady dotyczące uznania ojcostwa w 2021 r. nie zmieniły się. Na czym polega uznanie ojcostwa i jak tego dokonać?

  Kto ponosi odpowiedzialność za wypadek na basenie?

  Czy i od kogo można żądać odszkodowania za wypadek na basenie? Kwestię odpowiedzialności należy wywodzić z Kodeksu cywilnego.

  26.07.2021 wojewodowie ogłoszą termin kwalifikacji wojskowej

  26.07.2021 ogłoszony zostanie termin drugiej w tym roku kwalifikacji wojskowej. Kwalifikacja potrwa do 19.11.2021 i przeprowadzona zostanie przez powiatowe komisje lekarskie. Za powołanie tych komisji odpowiedzialni są wojewodowie.

  Upadłość konsumencka - koszty

  Upadłość konsumencka wiąże się z kilkoma kosztami, które dłużnik zobowiązany jest pokryć. Jak przygotować się do złożenia wniosku?

  RDOŚ powoła nowe strefy ochronne

  Nowe strefy ochronne dla rzadkich gatunków ptaków. Leśnicy z Nadleśnictwa Połczyn (RDLP w Szczecinku) znaleźli aż trzy nowe stanowiska ptaków chronionych, które wymagają ustalenia stref ochrony. Dwa gniazda są zajęte przez bociana czarnego (Ciconia nigra), a jedno przez orlika krzykliwego (Clanga pomarina).

  Delegowanie funkcjonariuszy SW do ośrodka w Gostyninie

  20.06.2021 weszła w życie ustawa mająca zapewnić środki na stworzenie tymczasowej placówki dla pacjentów ośrodka w Gostyninie, w którym przebywają najgroźniejsi przestępcy już po odbyciu kary. Przepisy pozwolą też na czasowe delegowanie tam funkcjonariuszy Służby Więziennej.

  Loty przeciwpożarowe i gaśnicze 2021 r.

  W 2021 r. zmieniły się przepisy ustawy – Prawo lotnicze. Umożliwiono Prezesowi Urzędu Lotnictwa Cywilnego wydanie – na wniosek zainteresowanego podmiotu – zezwolenia na wykonywanie zarobkowych operacji specjalistycznych wysokiego ryzyka statkami powietrznymi pozostającymi pod nadzorem krajowym, a także na wykonywanie zarobkowych operacji polegających na wykonywaniu lotów przeciwpożarowych i gaśniczych.

  500 plus – czerwiec 2021 r.

  Dla świadczeń „500 plus” czerwiec 2021 r. jest ważnym miesiącem. O jakim terminie warto pamiętać?

  Zmiany w zawiadamianiu wojskowych komendantów uzupełnień o osobach podlegających obowiązkowi czynnej służby wojskowej od 29.06.2021

  Od 29.06.2021 obowiązywać będą nowe wzory zawiadomień wojskowych komendantów uzupełnień o osobach podlegających obowiązkowi czynnej służby wojskowej oraz wydawania przez pracodawców, szkoły i inne jednostki organizacyjne zaświadczeń w sprawach powszechnego obowiązku obrony.

  Nowy formularz skierowania do komisji lekarskiej w Służbie Więziennej od 29.06.2021

  29.06.2021 r. w Służbie Więziennej obowiązywać będzie nowy formularz skierowania do komisji lekarskiej. Skierowane dotyczy kandydata, funkcjonariusza, funkcjonariusza zwolnionego, emeryta oraz rencisty.

  Czy Policja nie będzie musiała już badać stanu trzeźwości pracownika?

  Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii przygotowało przepisy, które umożliwią pracodawcom - pod pewnymi warunkami - wprowadzenie prewencyjnego badania pracowników na obecność alkoholu lub podobnie działających środków, a także zasady jego przeprowadzania.

  30.06.2021 r. upływa termin na dokonanie zgłoszenia rejestracyjnego do Centralnego Rejestru Podmiotów Akcyzowych

  Od 1 lipca 2021 r. podmioty, które nie zostały zarejestrowane w CRPA nie będą mogły prowadzić działalności gospodarczej w zakresie wyrobów akcyzowych. Z kolei podmioty zużywające wyroby akcyzowe nieprowadzące działalności gospodarczej i niebędące osobami fizycznymi (takie jak jednostki samorządu terytorialnego, wojsko, policja, straż graniczna) nie będą mogły nabywać zwolnionych od akcyzy - ze względu na ich przeznaczenie - paliw lotniczych, paliw żeglugowych i gazu LPG.

  NIK o resocjalizacji więźniów poprzez aktywizację zawodową

  Nastąpił wzrost aktywności pracowniczej i społecznej więźniów oraz zwiększenie ich zdolności do zatrudnienia. Przyczynił się do tego specjalny program szkoleń, które w ramach resocjalizacji prowadziła Służba Więzienna. Choć praca osadzonych po zakończonych szkoleniach była istotą projektu, to jednak jego założenia nie gwarantowały utrwalania zdobytych umiejętności. W konsekwencji większość uczestników projektu wykonywało nieodpłatne prace porządkowe i pomocnicze na rzecz zakładów karnych. W wielu przypadkach prace te pozostawały bez związku z tematem ukończonego szkolenia a wykonywane były przez krótkie okresy. Ograniczało to skuteczność wejścia na rynek pracy po opuszczeniu jednostki penitencjarnej.

  Podsumowanie operacji Labour Exploitation Empact Action Days 2021

  Od 31 maja do 6 czerwca 2021r. polska Policja uczestniczyła w międzynarodowej operacji Labour Exploitation Empact Action Days 2021 mającej na celu zwalczanie handlu ludźmi wykorzystywanymi do pracy przymusowej. Wydział dw. z Handlem Ludźmi Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji, jako krajowy koordynator platformy EMPACT THB, koordynował działania podjęte przez wszystkie Komendy Wojewódzkie Policji i Komendę Stołeczną Policji. W operacji wzięli udział również funkcjonariusze Straży Granicznej, pracownicy Okręgowych Inspekcji Pracy oraz Sanepidu. Całość działań koordynowana była przez Europol.

  Trwają prace nad projektem nowelizacji przepisów i zasad regulujących obszar przeprowadzania czynności kontrolno-rozpoznawczych oraz prowadzenia postępowań pokontrolnych

  18.06.2021 odbyło się spotkanie zespołu roboczego Komendanta Głównego PSP do spraw opracowania projektu nowelizacji przepisów i zasad regulujących obszar przeprowadzania czynności kontrolno-rozpoznawczych oraz prowadzenia postępowań pokontrolnych.

  Pobieranie torrentów - wyrok TSUE

  Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł, iż dostawca internetu może systematycznie rejestrować adresy IP użytkowników oraz udostępniać ich nazwy i adresy pocztowe podmiotowi praw własności intelektualnej lub osobie trzeciej, zajmującej się windykacją tych praw.