REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Inne

Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail

Nowe zaświadczenia z KRK w postępowaniach o zamówienia publiczne

Zaświadczenia z KRK w postępowaniach o zamówienia publiczne odgrywają ważną rolę. Wejście w życie od 1 stycznia 2021 r. nowej ustawy Prawo zamówień publicznych oznacza konieczność pozyskania nowych dokumentów podmiotowych, w tym zaświadczeń o niekaralności dla podmiotu (tzw. KRK zbiorowe) i dla osób wchodzących w skład zarządów, rad nadzorczych i prokurentów.

Jak uzyskać zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego (KRK)?

Zaświadczenie o niekaralności jest niezbędnym dokumentem wymaganym przez pracodawcę przy rekrutacji na stanowisko, na które ustawa wymaga niekaralności. Zaświadczenie o niekaralności można uzyskać przez Internet, w punkcie informacyjnym lub listownie.

Kara za znęcanie się nad zwierzętami

Znowelizowana ustawa o ochronie zwierząt zaostrza odpowiedzialność sprawcy za okrutne traktowanie zwierząt.

Czy sąd może ograniczyć zakaz prowadzenia pojazdów do pojazdów określonej kategorii?

W razie skazania osoby uczestniczącej w ruchu za przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, w szczególności jeżeli z okoliczności popełnionego przestępstwa wynika, że prowadzenie pojazdu przez tę osobę zagraża bezpieczeństwu w komunikacji – sąd może orzec zakaz prowadzenia pojazdów.

REKLAMA

Zarządzenie wykonania warunkowo zawieszonej kary pozbawienia wolności

Sąd wymierzając oskarżonemu karę pozbawienia wolności może jej wykonanie warunkowo zawiesić na okres próby – jeżeli jest to wystarczające dla osiągnięcia celów kary, a w szczególności zapobieżeniu powrotowi do przestępstwa.

Odpowiedzialność za prowadzenie pojazdu pod wpływem a po użyciu środka odurzającego

O ile stan nietrzeźwości został precyzyjnie określony w kodeksie karnym o tyle żadna ustawa nie zawiera kryteriów kiedy osoba znajduje się pod wpływem środka odurzającego a kiedy po użyciu środka odurzającego.

Czy można odpowiadać karnie za pomówienie innej osoby w piśmie procesowym?

Zgodnie z art. 212 kk - Kto pomawia inną osobę, grupę osób, instytucję, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej o takie postępowanie lub właściwości, które mogą poniżyć ją w opinii publicznej lub narazić na utratę zaufania potrzebnego dla danego stanowiska, zawodu lub rodzaju działalności – podlega karze grzywny lub ograniczenia wolności.

Komercyjne wykorzystywanie seksualne dzieci i młodzieży.

Przedstawiamy raport prezentujący wyniki projektu badawczego Fundacji Dzieci Niczyje na temat prostytucji dziecięcej, który został przeprowadzony w Polsce oraz na Ukrainie od maja do sierpnia 2011 roku.

REKLAMA

Skutki nieuiszczenia grzywny w terminie

Zgodnie z art. 44 kodeksu karnego wykonawczego – Sąd po uprawomocnieniu się wyroku wzywa skazanego do uiszczenia grzywny, wyznaczając 30 dniowy termin na opłacenie należności. Jeżeli grzywna była orzeczona w stawkach dziennych, w wezwaniu podaje się wysokość grzywny podlegającej uiszczeniu, a więc kwotę będącą wynikiem pomnożenia liczby stawek dziennych przez ich wysokość określoną w wyroku.

Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Przemocy wobec Dzieci

Od dziesięciu lat 19 listopada jest Międzynarodowym Dniem Zapobiegania Przemocy wobec Dzieci. W jego ramach, ponad 700 organizacji pozarządowych ze 125 krajów świata tworzy międzynarodową koalicję, która inicjuje obchody tego dnia, organizuje krajowe i lokalne akcje, adresuje postulaty i rekomendacje do rządów swoich krajów. Polską organizacją w koalicji Międzynarodowego Dnia Przeciwdziałania Przemocy wobec Dzieci jest Fundacja Dzieci Niczyje.

Czy lekarz ma obowiązek powiadomienia organów ścigania o przestępstwie?

Lekarz udzielając pomocy medycznej niejednokrotnie spotyka się z urazami lub wynikami badań, które mogą świadczyć o popełnieniu bądź przez pacjenta bądź też na pacjencie czynu zabronionego. Czy w takim wypadku ma obowiązek powiadomienia policji o wynikach swoich ustaleń czy też musi uzyskać zgodę pacjenta na powiadomienie organów ścigania.

Jawność rozprawy w postępowaniu karnym

Przepisy kodeksu postępowania karnego wskazują, że zasadniczo wszystkie rozprawy karne są jawne – czyli dostępne dla wszystkich zainteresowanych osób. Jawność rozprawy trwa od chwili wywołania sprawy do chwili zamknięcia rozprawy i ogłoszenia wyroku (za wyjątkiem narady nad wyrokiem). W rozprawie biorą udział strony, ich obrońcy i pełnomocnicy, osoby będące świadkami, biegłymi oraz publiczność.

Łatwiejsze poszukiwanie zaginionych dzieci-System Child Alert w Polsce

MSWiA rozstrzygnęło otwarty konkurs ofert na „Prowadzenie działań związanych z przygotowaniem do uruchomienia w Polsce systemu Child Alert”. Konkurs wygrała Fundacja ITAKA, która na realizację zadania otrzyma 100 tysięcy złotych.

Walka z seksualnym wykorzystywaniem dzieci

Parlament Europejski przyjął dyrektywę w sprawie zwalczania niegodziwego traktowania w celach seksualnych i wykorzystywania seksualnego dzieci oraz pornografii dziecięcej.

Elektroniczne obrączki coraz bardziej powszechne

Zgodnie z ustawą o wykonywaniu kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego funkcjonującą od roku 2009 elektroniczną obrączkę można założyć na wniosek osoby skazanej na karę pozbawienia wolności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe nieprzekraczające 6 miesięcy pozbawienia wolności.

Praca skazanych na rzecz społeczeństwa

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości – Stanisław Chmielewski oraz Dyrektor Generalny Służby Więziennej – gen. Jacek Włodarski wzięli udział w uroczystości podpisania Porozumienia o pracy skazanych na rzecz społeczeństwa.

Europejski Nakaz Ochrony-pomoc dla ofiar przemocy

Polska odnotowała sukces podczas pierwszych miesięcy Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej, jakim jest przeforsowanie europejskie nakazu ochrony. Jego funkcjonowanie będzie dużą pomocą dla ofiar przemocy domowej.

Biometryczna identyfikacja kibiców nie na Euro 2012

W opinii przedstawicieli UEFA zastosowanie biometrycznej identyfikacji na stadionach podczas Euro 2012 byłoby zbyt uciążliwe dla kibiców. W związku z tym biometria nie zostanie wykorzystane podczas przyszłorocznych Mistrzostw Piłki Nożnej.

Osoby pokrzywdzone pod większą ochroną

Większa ochrona ofiar przemocy, działania edukacyjno-informacyjne, oraz propozycje zmian legislacyjnych to działania Ministerstwa Sprawiedliwości podejmowane w celu polepszenia sytuacji osób pokrzywdzonych.

Orzeczenia sądów zagranicznych podstawą do pozbawienia wolności

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks postępowania karnego, który umożliwi wykonywanie kar pozbawienia wolności bezpośrednio, na podstawie orzeczeń innych państw członkowskich Unii Europejskiej.

Czym jest szalbierstwo?

Nieuiszczenie opłaty za przejazd komunikacją miejską w większości przypadków kończy się ukaraniem opłatą karną – często potocznie nazywaną mandatem. Niewielu jednak wie, że notoryczna jazda komunikacją bez biletu jest wykroczeniem – tzw. szalbierstwem, opisanym w art. 121 kodeksu wykroczeń.

Zaskarżenie wyroku zaocznego w postępowaniu karnym

Postępowanie karne opiera się na generalnej zasadzie obowiązkowego stawiennictwa oskarżonego na terminie rozprawy. Odmienność od tej zasady przewiduje postępowanie uproszczone.

Prowadzenie holowanego pojazdu a stan nietrzeźwości

Przestępstwo opisane w art. 178a (przestępstwo prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości) jest przestępstwem indywidualnym co do czynu. Oznacza to, że może je popełnić jedynie osoba kierująca pojazdem znajdująca się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego.

Dozór elektroniczny coraz bardziej powszechny

Rząd przyjął przepisy warunkujące szersze zastosowanie dozoru elektronicznego. Zaakceptowane zostały także propozycje kierowania na kontrolowane leczenie ambulatoryjne osób, które odbyły karę pozbawienia wolności za popełnienie najcięższych przestępstw seksualnych w związku z zaburzeniami preferencji seksualnych.

Kim jest świadek koronny?

Instytucja świadka koronnego wzbudza obecnie wiele emocji w życiu społecznym. Wynika to najprawdopodobniej z jej popularności chociażby w kinematografii. Sam świadek koronny jest osobą, która poprzez swoją tajemniczość i odosobnienie społeczne może powodować i powoduje wśród ludzi ciekawość.

Efektywne zwalczanie wykroczeń-projekt Ministerstwa Sprawiedliwości

Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks wykroczeń oraz niektórych innych ustaw, który ma na celu zwiększenie efektywności zwalczania wykroczeń. Zaostrza on zasady odpowiedzialności za wykroczenie, na przykład przewiduje zwiększenie górnej granicy grzywny z 5 tysięcy złotych do 10 tysięcy złotych.

Elektroniczny monitoring chuliganów stadionowych wkrótce

Sejm przyjął w dniu 28 lipca 2011 roku ustawę o bezpieczeństwie imprez masowych oraz zmianie niektórych innych ustaw, a także o zapewnieniu bezpieczeństwa w związku z organizacją Turnieju Finałowego UEFA Euro 2012.

Czym cechuje się taktyka przesłuchania świadków?

Pomimo tego, że zdaniem Policji przestępczość w Polsce stale spada, to jednak nadal utrzymuje się na wysokim poziomie. Jest wielce prawdopodobne, że kiedyś znajdziemy w centrum wydarzeń kryminalnych i zostaniemy wezwani np. na komendę policji w charakterze świadka. Jeśli już to nastąpi i usiądziemy twarzą w twarz z funkcjonariuszem przesłuchującym warto wiedzieć, jakie techniki przesłuchania są stosowane, tak by niepotrzebnie nie sprawić sobie kłopotów.

Co wpływa na przyznanie się do winy podejrzanych?

Naukowcy od lat badają zjawisko przyznawania się do winy. Efektem ich pracy są zarówno zaskakujące, jak i łatwe do przewidzenia wnioski. Aż 80 % przestępstw na świecie zostaje wyjaśnionych dzięki przyznaniu się przez podejrzanego, a po przyznaniu się niewielu oskarżonych zostaje uniewinnionych.

Przestępstwo drogowe popełnione poza drogą publiczną

Zasadniczo ruch drogowy odbywa się po drogach publicznych. Zgodnie z ustawą o drogach publicznych drogą publiczną jest droga zaliczona do jednej z kategorii dróg, z której może korzystać każdy, zgodnie z jej przeznaczeniem, z ograniczeniami i wyjątkami określonymi ustawie lub innych przepisach szczególnych.

Kontrola i utrwalanie rozmów w postępowaniu karnym

Z uwagi na fakt, że prawo telekomunikacyjne w sposób szczególny chroni tajemnice komunikowania się – wszelkiego rodzaju formy legalnego podsłuchu są szczegółowo uregulowane prawnie.

Skutki prawne sprzedaży alkoholu małoletniemu

Zakaz sprzedaży i spożywania napojów alkoholowych nieletnim to hasło często spotykane w barach i sklepach. Warto jednak pamiętać, że złamanie tego zakazu jest przestępstwem.

Czynności wyjaśniające w sprawie o wykroczenia

Czynności wyjaśniające w sprawie o wykroczenia są swoim charakterem zbliżone do dochodzenia prowadzonego w sprawach karnych. Są to czynności podejmowane przez organy przed wszczęciem postępowania, których celem jest ustalenie czy popełniono wykroczenie, a jeśli tak to kto winien być ukarany za jego popełnienie.

Odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności ze względu na zbyt ciężkie skutki

Osoba skazana na karę pozbawienia wolności może ubiegać się o odroczenie wykonania kary jeśli jej wykonanie spowodowałoby zbyt ciężkie skutki dla skazanego lub jego rodziny.

Uprawnienia pokrzywdzonego w sprawie o wykroczenia

Pomimo tego, że kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia zawiera zbieżną z kodeksem postępowania karnego definicję pokrzywdzonego – to uprawnienia pokrzywdzonego w sprawie o wykroczenia różnią się w istotny sposób od pokrzywdzonego w sprawie karnej.

Czym jest śledztwo?

Postępowanie przygotowawcze jest prowadzone albo w formie dochodzenia albo w formie śledztwa. W obu wypadkach postępowanie to ma na celu ustalenie czy popełniono przestępstwo, wykrycie sprawcy i ustalenie pokrzywdzonych oraz zebranie, zabezpieczenie i w niezbędnym zakresie utrwalenie dowodów dla sądu.

Gwarancja kontaktu podejrzanego z adwokatem

Obecnie Komisja Europejska dąży do zagwarantowania podejrzanym prawa do kontaktu z adwokatem oraz powiadomienia rodziny o aresztowaniu.

Zakaz prowadzenia pojazdów jako środek karny

Środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów został określony w art. 42 kodeksu karnego. Zakaz prowadzenia pojazdów może dotyczyć bądź pojazdów mechanicznych bądź innych pojazdów.

Czym jest niepoczytalność?

Nie popełnia przestępstwa kto z powodu choroby psychicznej, upośledzenia umysłowego lub innego zakłócenia czynności psychicznych, nie mógł w czasie czynu rozpoznać jego znaczenia lub pokierować swoich postępowaniem. Tyle przepisy, a jak to wygląda w praktyce?

Większa ochrona dla ofiar przestępstw

Bezwarunkowy dostęp do wymiaru sprawiedliwości, prawo do odszkodowania, ochrona podczas śledztwa – to niektóre z rozwiązań zawartych w projekcie dyrektywy dotyczącej minimalnych standardów stosowanych wobec ofiar przestępstw na terenie UE.

Usiłowanie popełnienia przestępstwa

Usiłowanie jest jedną z tzw. form stadialnych przestępstwa. Usiłowanie - tak jak i dokonanie - na gruncie kodeksu karnego jest zawsze karalne.

Jazda po użyciu środka odurzającego a będąc pod wpływem środka odurzającego

Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawodawca na równi ze stanem nietrzeźwości traktuje prowadzenie pojazdu mechanicznego pod wpływem środka odurzającego. Taki czyn został stypizowany w art. 178a § 1 kodeksu karnego.

Czym jest czyn ciągły?

Czyn ciągły w prawie karnym dla lepszego zrozumienia jest często określany jako popełnienie czynu zabronionego na raty. Zgodnie z art. 12 kodeksu karnego - dwa lub więcej zachowań, podjętych w krótkich odstępach czasu w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, uważa się za jeden czyn zabroniony; jeżeli przedmiotem zamachu jest dobro osobiste, warunkiem uznania wielości zachowań za jeden czyn zabroniony jest tożsamość pokrzywdzonego.

Popełnienie przestępstwa w stanie niepoczytalności

Zgodnie z art. 31§1 kodeksu karnego nie popełnia przestępstwa, kto, z powodu choroby psychicznej, upośledzenia umysłowego lub innego zakłócenia czynności psychicznych, nie mógł w czasie czynu rozpoznać jego znaczenia lub pokierować swoim postępowaniem. Nie oznacza to jednak, że wobec takiej osoby organy sądowe są bezradne. Sąd wobec takich osób stosuje środek zabezpieczający w postaci umieszczenia w zakładzie psychiatrycznym.

Dokuczanie innej osobie jako wykroczenie

Zgodnie z art. 107 kw kto w celu dokuczenia innej osobie złośliwie wprowadza ją w błąd lub w inny sposób złośliwie niepokoi, podlega karze ograniczenia wolności, grzywny do 1.500 złotych albo karze nagany.

Elektroniczne bransolety na stadionach

Powstał projekt zmian w przepisach dotyczących stadionowych wybryków chuligańskich. Elektroniczne bransolety dla kibiców mają ruszyć już w styczniu 2012 roku.

Apelacja od wyroku skazującego

Kodeks postępowania karnego przewiduje dwa tryby wydania wyroku skazującego na warunkach ustalonych z oskarżonym,  w trybie art. 335, lub 387 kodeksu postępowania karnego.

Zarządzenie wykonania kary zawieszonej

Sąd karny może wobec sprawcy przestępstwa zastosować warunkowe zawieszenie kary jednocześnie poddając go próbie. Warunkiem zawieszenia kary jest pozytywna prognoza, że cele kary wobec sprawcy zostaną osiągnięte szczególnie zaś, że nie powróci on do przestępstwa.

Odpowiedź na akt oskarżenia

Jeżeli akt oskarżenia odpowiada warunkom formalnym, prezes sądu zarządza doręczenie jego odpisu oskarżonemu, wzywając go do składania wniosków dowodowych w terminie 7 dni od doręczenia mu aktu oskarżenia. Sąd poucza również oskarżonego, że ma prawo wniesienia, w terminie 7 dni od doręczenia mu aktu oskarżenia, pisemnej odpowiedzi na akt oskarżenia.

Czym jest Niebieska karta?

Przemoc w rodzinie jest często spotykanym obecnie zjawiskiem. Jej ofiarą padają zarówno kobiety jak i mężczyźni. W 1998 roku powstał program prowadzony przez Policję nazwany „Niebieską Kartą”.

REKLAMA