| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Infor.pl > Prawo > Konsument i umowy > Umowy > Inne umowy > Umowa przechowania - WZÓR UMOWY

Umowa przechowania - WZÓR UMOWY

Umowa przechowania jest jedną z tzw. umów życia codziennego. Może mieć ona charakter odpłatny lub nieodpłatny. Zawieramy ją np. oddając kurtkę do szatni. Pobierz wzór umowy.

UMOWA PRZECHOWANIA

Zawarta w dniu ………………….. (data)  w ……………………… (miejscowość), pomiędzy:

1. ................................................................................. (imię i nazwisko), zam. .................................. (adres) legitymującym się dowodem osobistym nr ............................... (numer i seria dowodu osobistego) wydanym przez ......................... (nazwa organu) z datą ważności do ....................................... (data) numer PESEL ……………………….. (numer PESEL) nazywaną dalej SKŁADAJĄCYM

a

2. …………………………….................................….(imię i nazwisko), synem …………………… (imię ojca) i ………………….. (imię matki), zamieszkałym w ……………………………… (adres), legitymującym się dowodem osobistym seria……………. (seria dowodu osobistego), numer …………………. (numer dowodu osobistego), prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą……………………….. (nazwa działalności), wpisaną do Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez …………………………………….. (nazwa organu) pod numerem ……………………………, nazywanym dalej PRZECHOWAWCĄ

§1

Przechowawca w ramach swojej działalności gospodarczej zobowiązuje się przyjąć i zachować w stanie nie pogorszonym oddane mu następujące przedmioty:

…………………………………………………………… (określenie przedmiotów)

……………………………………………………………(określenie przedmiotów)

……………………………………………………………(określenie przedmiotów)

§2

Dostawa przedmiotów do magazynu Przechowawcy (adres: ……………………) nastąpi na rachunek i ryzyko Składającego.

Przedmioty zostaną doręczone dnia ……………………., o godzinie ………………………..

§3

Przedmioty będą składowane w odpowiednich warunkach w opakowaniach zapewnionych przez Składającego.

§4

Przechowawca zwróci te same przedmioty Składającemu w stanie nie pogorszonym.

Wydanie przedmiotów nastąpi dnia……………………., w godzinach………………………. , w magazynie Przechowawcy przy ul. …………………………..

§5

Za wykonaną usługę Składający zapłaci Przechowawcy zryczałtowane  w wysokości ………………………..zł.

Rozliczenie nastąpi w dniu wydania towaru w gotówce.

§6

Przechowawca zobowiązuje się ubezpieczyć przedmioty na czas trwania umowy na własny koszt.

§7

W sprawach nie unormowanych niniejszą umową zastosowanie będą miały przepisy polskiego kodeksu cywilnego dotyczące umowy przechowania

§8

Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy.

§9

Umowa została spisana w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

             SKŁADAJĄCY                                                                    PRZECHOWAWCA

………………………………………                                       …………………………………

POBIERZ BEZPŁATNY WZÓR: Umowa przechowania

Czytaj także

Narzędzia

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawnicza Polz & Polz

Kancelaria Prawnicza Polz & Polz działa na rynku od 2004 roku. Świadczymy kompleksowe usługi doradztwa prawnego dla podmiotów gospodarczych oraz osób fizycznych, zarówno polskich jak i zagranicznych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »