Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Umowa zlecenie jako forma zatrudnienia

Wioleta Matela-Marszałek
Umowa zlecenie jako forma zatrudnienia
Umowa zlecenie jako forma zatrudnienia
Shutterstock

Umowa zlecenie jest formą zatrudnienia często stosowaną na rynku pracy. Czym różni się od umowy o pracę? Jakie zapisy powinna zawierać? Oto najważniejsze informacje.

rozwiń >

Różnice między umową-zleceniem a umową o pracę

Umowa-zlecenie jest umową cywilnoprawną uregulowaną w Kodeksie cywilnym. Polega ona na tym, iż przyjmujący zlecenie zobowiązuje się do dokonania określonej czynności prawnej dla dającego zlecenie.

Podstawową różnicą pomiędzy umową-zleceniem a umową o pracę jest to, iż przyjmujący zlecenie nie jest pracownikiem w rozumieniu Kodeksu pracy. Jak stanowi bowiem art. 2 Kodeksu pracy, pracownikiem jest osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę. 

Pracownikiem jest zatem m.in. osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę. W praktyce oznacza to, iż ma ona określone prawa, ale i obowiązki.

Przykład

Pracodawca (poza określonymi w Kodeksie pracy wyjątkami) nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w okresie ciąży, a także w okresie urlopu macierzyńskiego pracownicy. 

Kodeks pracy przewiduje również wiele innych uprawnień dedykowanych pracownicom w ciąży i karmiącym piersią. Jako przykładowe można tu wymienić przerwy na karmienie, urlopy macierzyńskie i rodzicielskie czy zwolnienie od pracy z tytułu opieki nad dzieckiem. 

Inne grupy pracowników również podlegają szczególnej ochronie. Warto tu wspomnieć chociażby zakazie wypowiadania umowy o pracę pracownikowi, któremu brakuje nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego. Chodzi tu o pracownika, któremu okres zatrudnienia umożliwia uzyskanie prawa do emerytury z osiągnięciem tego wieku. W takim przypadku również przewidziano określone wyjątki.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Pamiętajmy, iż Kodeks pracy reguluje ważne kwestie dotyczące umów o pracę, takie jak m.in. urlopy wypoczynkowe, terminy wypowiedzenia umów o pracę, zasady BHP.

Pracownik ma też szereg obowiązków. Jak stanowi art. 22 Kodeksu pracy, przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę. Pracodawca zobowiązuje się zaś do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem.

W ramach umowy o pracę pracownik wykonuje zatem pracę osobiście, w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę. Ryzyko związane z prowadzoną działalnością ponosi pracodawca.

Zleceniobiorca nie korzysta zaś z takich praw jak m.in. urlopy pracownicze, odprawy emerytalne i rentowe. Nie obowiązuje go wspomniana wcześniej ochrona przed wypowiedzeniem czy ochrona przewidziana dla kobiet w ciąży.

Praktycznym plusem umowy-zlecenia jest zaś większa jej swoboda. Zleceniobiorca nie jest podporządkowany zleceniodawcy. Może też powierzyć wykonanie zlecenia osobie trzeciej, jednak tylko wtedy, gdy to wynika z umowy lub ze zwyczaju albo gdy jest do tego zmuszony przez okoliczności.

Pamiętajmy jednak, iż zastąpienie umowy o pracę umową cywilnoprawną, jeśli zachowane są warunki umowy o pracę, nie jest dopuszczalne. Nie ma tu znaczenia nazwa umowy. Piszemy o tym w dalszej części artykułu.

Jakie zapisy muszą się znaleźć w umowie-zleceniu?

Wprawdzie przepisy nie nakazują zawierania umów zlecenia w formie pisemnej, jednak w praktyce jest to korzystne rozwiązanie.

Sporządzając umowę zlecenia, pamiętajmy przede wszystkim o takich elementach jak:

 1. Strony umowy: zleceniodawca i zleceniobiorca;
 2. Datę i miejsce podpisania umowy;
 3. Termin rozpoczęcia i zakończenia umowy;
 4. Czynność prawna, która jest przedmiotem umowy;
 5. Wysokość i termin płatności wynagrodzenia (lub wskazanie, że zleceniobiorca zobowiązał się wykonać zlecenie bez wynagrodzenia);
 6. Kwestie ewentualnego zastępstwa; kosztów;
 7. Podpisy stron umowy.

Kiedy zawierać umowę-zlecenie?

Umowy zlecenia często są stosowane przy takich pracach jak przykładowo: sprzątanie pomieszczeń, pośrednictwo przy sprzedaży, roznoszenie ulotek.

W przypadku zlecenia często podkreśla się, iż jest to umowa starannego działania. Często w ramach takiej umowy wykonuje się czynności w sposób ciągły lub powtarzalny. Zleceniobiorca nie ma jednak dokładnie wyznaczonych godzin pracy.

Charakterystyczną cechą zlecenia jest to, iż w określonych przypadkach zleceniobiorca może korzystać powierzyć wykonanie zlecenia zastępcy.

Składki odprowadzane od umowy-zlecenia

Aktualnie dot. umów zawartych po 13 stycznia 2000 r.) osoby, które wykonują swoją pracę na podstawie umowy zlecenia podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym. Podobnie jest w przypadku ubezpieczenia wypadkowego. Ubezpieczenie chorobowe zleceniobiorcy jest zaś dobrowolne.

Od zasady tej są wyjątki. 

Ubezpieczeniom społecznym nie podlegają bowiem osoby, wykonujące pracę na podstawie umowy zlecenia, jeżeli są uczniami gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, szkół ponadpodstawowych lub studentami – do ukończenia 26 lat.

Pracodawca, który jednak zawarł umowę zlecenia z własnym pracownikiem, będącym jednocześnie studentem lub uczniem (w wieku do 26 lat) z tytułu umowy zlecenia powinien opłacać wszystkie składki na ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe). 

Umowa zlecenie – przepisy

Przepisy dotyczące umów-zleceń zostały zawarte w Kodeksie cywilnym, w tytule XXI. 

Zgodnie z art. 734. Kodeksu cywilnego przez umowę zlecenia przyjmujący zlecenie zobowiązuje się do dokonania określonej czynności prawnej dla dającego zlecenie.

W przypadku braku odmiennej umowy zlecenie obejmuje umocowanie do wykonania czynności w imieniu dającego zlecenie. Nie uchybia to przepisom o formie pełnomocnictwa.

Za wykonanie zlecenia należy się wynagrodzenie, jeżeli ani z umowy, ani z okoliczności nie wynika, że przyjmujący zlecenie zobowiązał się wykonać je bez wynagrodzenia,.

Jeżeli nie ma obowiązującej taryfy, a strony nie ustaliły wysokości wynagrodzenia, to należy się wynagrodzenie odpowiadające wykonanej pracy.

Osoba, która zawodowo wykonuje zlecenia, a nie chce przyjąć zlecenia, powinna niezwłocznie zawiadomić o tym dającego zlecenie. 

Zleceniobiorca może  odstąpić od wskazanego przez zleceniodawcę sposobu wykonania zlecenia, jeżeli nie ma możności uzyskania jego zgody, a zachodzi uzasadniony powód do przypuszczenia, że dający zlecenie zgodziłby się na zmianę, gdyby wiedział o istniejącym stanie rzeczy.

Jak stanowi art. 738, przyjmujący zlecenie może powierzyć wykonanie zlecenia osobie trzeciej tylko wtedy, gdy to wynika z umowy lub ze zwyczaju albo gdy jest do tego zmuszony przez okoliczności. W takiej sytuacji obowiązany jest zawiadomić niezwłocznie dającego zlecenie o osobie i o miejscu zamieszkania swego zastępcy i w razie zawiadomienia odpowiedzialny jest tylko za brak należytej staranności w wyborze zastępcy.

Zastępca odpowiedzialny jest za wykonanie zlecenia także względem dającego zlecenie. W sytuacji, gdy przyjmujący zlecenie ponosi odpowiedzialność za czynności swego zastępcy jak za swoje własne czynności, to ich odpowiedzialność jest solidarna.

Przepisy określają również przypadki, gdy przyjmujący zlecenie powierza wykonanie zlecenia innej osobie, nie będąc do tego uprawnionym i w takich okolicznościach rzecz, należąca do dającego zlecenie uległa przy wykonywaniu zlecenia utracie lub uszkodzeniu.  Przyjmujący zlecenie jest wówczas odpowiedzialny także za utratę lub uszkodzenie przypadkowe, chyba że jedno lub drugie nastąpiłoby również wtedy, gdyby sam zlecenie wykonywał.

Obowiązkiem przyjmującego zlecenie jest udzielanie dającemu zlecenie potrzebnych wiadomości o przebiegu sprawy. Po wykonaniu zlecenia przyjmujący zlecenie powinien złożyć sprawozdanie. 

Zleceniobiorcy nie wolno używać we własnym interesie rzeczy i pieniędzy dającego zlecenie. Od sum pieniężnych zatrzymanych ponad potrzebę wynikającą z wykonywania zlecenia powinien płacić dającemu zlecenie odsetki ustawowe.

Dający zlecenie powinien zwrócić przyjmującemu zlecenie wydatki, które ten poczynił w celu należytego wykonania zlecenia, wraz z odsetkami ustawowymi; powinien również zwolnić przyjmującego zlecenie od zobowiązań, które ten w powyższym celu zaciągnął w imieniu własnym.

Zleceniobiorca może żądać zaliczki, jeżeli wykonanie zlecenia wymaga wydatków, a dający zlecenie powinien w takim wypadku jej udzielić.

Co do zasady w przypadku odpłatnego zlecenia wynagrodzenie jest należne zleceniobiorcy dopiero po wykonaniu zlecenia. Inne postanowienia mogą jednak wynikać z umowy lub przepisów szczególnych.

Gdy kilka osób dało lub przyjęło zlecenie wspólnie, ich odpowiedzialność względem drugiej strony jest solidarna.

Zgodnie z art. 746 Kodeksu cywilnego, dający zlecenie może je wypowiedzieć w każdym czasie. Powinien jednak zwrócić przyjmującemu zlecenie wydatki, które ten poczynił w celu należytego wykonania zlecenia. W przypadku odpłatnego zlecenia zleceniodawca obowiązany jest uiścić przyjmującemu zlecenie część wynagrodzenia odpowiadającą jego dotychczasowym czynnościom. Jeżeli wypowiedzenie nastąpiło bez ważnego powodu, powinien on także naprawić szkodę.

Również zleceniobiorca może wypowiedzieć zlecenie w każdym czasie. Gdy jednak zlecenie jest odpłatne, a wypowiedzenie nastąpiło bez ważnego powodu, to przyjmujący zlecenie jest odpowiedzialny za szkodę.

Pamiętajmy, iż nie można zrzec się z góry uprawnienia do wypowiedzenia zlecenia z ważnych powodów.

W umowie można określić, iż wskutek śmierci zleceniodawcy zlecenie wygasa. W przypadku zaś braku takiej umowy, zlecenie nie wygasa. Podobnie jest w sytuacji, gdy zleceniodawca utracił zdolność do czynności prawnych. Gdy jednak zgodnie z umową, zlecenie wygasło, to przyjmujący zlecenie powinien, gdyby z przerwania powierzonych mu czynności mogła wyniknąć szkoda, prowadzić te czynności nadal, dopóki spadkobierca albo przedstawiciel ustawowy dającego zlecenie nie będzie mógł zarządzić inaczej.

Ważne

W braku odmiennej umowy zlecenie wygasa wskutek śmierci przyjmującego zlecenie albo wskutek utraty przez niego pełnej zdolności do czynności prawnych.

Jeżeli zlecenie wygasło, uważa się je mimo to za istniejące na korzyść przyjmującego zlecenie aż do chwili, kiedy dowiedział się o wygaśnięciu zlecenia.

Umowa zlecenie - jakie uprawnienia ma zleceniobiorca?

Z powyższych przepisów wynika zatem, iż zleceniobiorca ma szereg uprawnień. Przede wszystkim może żądać wynagrodzenia, a w określonych przypadkach zaliczki. Kodeks cywilny wymienia też sytuacje, gdy zleceniobiorca ma prawo do korzystania z pomocy zastępcy.

Umowa zlecenie - stawka godzinowa

W przypadku umów-zleceń wysokość wynagrodzenia powinna być ustalona w umowie w taki sposób, aby wysokość wynagrodzenia za każdą godzinę wykonania zlecenia nie była niższa niż wysokość minimalnej stawki godzinowej.

Od dnia 1 stycznia 2023 r. minimalna stawka godzinowa wynosi 22,80 zł, a od 1 lipca wyniesie 23,50 zł.

Umowa zlecenie - stosunek pracy

W niektórych sytuacjach umowa zlecenia może zostać uznana za umowę o pracę. 

Kluczowy jest tu art. 22 Kodeksu pracy:

Art. 22. § 1. Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca – do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem.

§ 11. Zatrudnienie w warunkach określonych w § 1 jest zatrudnieniem na podstawie stosunku pracy, bez względu na nazwę zawartej przez strony umowy.

§ 12. Nie jest dopuszczalne zastąpienie umowy o pracę umową cywilnoprawną przy zachowaniu warunków wykonywania pracy, określonych w § 1.

§ 2. Pracownikiem może być osoba, która ukończyła 18 lat. Na warunkach określonych w dziale dziewiątym pracownikiem może być również osoba, która nie ukończyła 18 lat.

§ 3. Osoba ograniczona w zdolności do czynności prawnych może bez zgody przedstawiciela ustawowego nawiązać stosunek pracy oraz dokonywać czynności prawnych, które dotyczą tego stosunku. Jednakże gdy stosunek pracy sprzeciwia się dobru tej osoby, przedstawiciel ustawowy za zezwoleniem sądu opiekuńczego może stosunek pracy rozwiązać.

W praktyce o istniejącym stosunku pracy mogą świadczyć min. podporządkowanie pracownika pracodawcy, ponoszenie ryzyka przez pracodawcę, wykonywanie pracy w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę.

Warto pamiętać, iż każdy przypadek należy oceniać indywidualnie.

Osoba, która jest zatrudniona na podstawie umowy zlecenia, a faktycznie wykonuje swoją pracę w ramach stosunku pracy, może wnieść do sądu pozew o ustalenie istnienia stosunku pracy.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (j. t. Dz. U. z 2022 r., poz. 1360; ost. zm. Dz.U. z 2022 r., poz. 2339);
 • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2022 r., poz. 1510; ost. zm. Dz.U. z 2023 r., poz. 240);
 • Ustawa z dnia10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (j. t. Dz. U. z 2020 r., poz. 2207);
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2022 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2023 r. (Dz. U. z 2022 r., poz. 1952).
 

Polecamy: „Kodeks pracy 2023. Praktyczny komentarz z przykładami”. Książka z aktualizowanym serwisem online

Zestaw arkuszy egzaminacyjnych z odpowiedziami i punktacją do zadań
Zestaw arkuszy egzaminacyjnych z odpowiedziami i punktacją do zadań.

Język polski, Matematyka, Język angielski.


Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(1)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
 • Nina
  2023-03-26 13:27:20
  Ostatnio szukałam porady notarialnej i trafiłam do notariusz Cejrowskiej - ogromna wiedza i doświadczenie, warto.
  0
QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Wynagrodzenie minimalne 2023 [quiz]
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
 • Czytaj artykuły
 • Rozwiązuj testy
 • Zdobądź certyfikat
1/15
Kiedy będą miały miejsce podwyżki minimalnego wynagrodzenia w 2023 roku?
od 1 stycznia i od 1 lipca
od 1 stycznia i od 1 czerwca
od 1 lutego i od 1 lipca
Następne
Prawo
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Czy dziecko może samo robić zakupy? Kiedy możliwy zwrot?

Osoba przed osiągnięciem pełnoletności nie ma zdolności do czynności prawnych, co wyklucza swobodę w zakupach. Prawo zakłada jednak wyjątki. W pewnych przypadkach można prawnie podważyć zakup dokonany przez niepełnoletniego.

Ostatnie dni na płatności bonem turystycznym. Co z terminem wyjazdu?

Polska Organizacja Turystyczna przypomina, iż tylko do 31 marca przedsiębiorcy mogą przyjmować płatności bonem turystycznym. Jest to jednak ostateczny termin na opłacenie usługi turystycznej. Wyjazd może się odbyć później.

Rząd dopłaci do transportu zboża do nadbałtyckich portów

Rząd chce dofinansować transport pszenicy i kukurydzy do portów nadbałtyckich; stawki będą uzależnione od odległości od portów; najwięcej do tony zboża dopłaci się we wschodnich i południowych województwach - wynika z projektu, o którym poinformowano w wykazie prac legislacyjnym rządu.

Rewolucja w przepisach o zagospodarowaniu przestrzennym?

Reforma planowania przestrzennego wpłynie na dostępność i ceny działek pod budownictwo mieszkaniowe, a co za tym idzie na ceny mieszkań - podkreślił w piątek w TVP1 minister rozwoju i technologii Waldemar Buda. Mieszkańcy chcą mieć dostępne mieszkania, cena może spaść nawet o 15 proc. 

Oszuści próbują podszyć się pod ZUS

Po raz kolejny Zakład Ubezpieczeń Społecznych ostrzega klientów przed oszustami, którzy wysyłają fałszywe wiadomości w celu wyłudzenia danych. 

Czy będzie rewolucja w leczeniu stwardnienia rozsianego?

Stwardnienie rozsiane. Lekarze wskazują, że zmiany w leczeniu stwardnienia rozsianego (SM) są jednym z największych osiągnięć medycyny w ostatnich latach. Wraz z pojawianiem się kolejnych leków i włączaniem ich do refundacji neurolodzy mają możliwość coraz lepszej personalizacji leczenia uwzględniającej styl i plany życiowe pacjenta. 

Pielęgniarka rodzinna. Jak nią zostać? Ile zarabia?

Pielęgniarka rodzinna – kto to jest? Ścieżek rozwoju dla pielęgniarek jest wiele, jedną z nich to pielęgniarstwo rodzinne. Jakie kwalifikacje są niezbędne, aby móc pracować, jako pielęgniarka rodzinna? Czy jest to opłacalne zajęcie? 

Kawalerzyści dostaną w tym roku śmigłowce ze Świdnika

Pierwsze dwa śmigłowce AW149 produkowane w PZL Świdnik trafią do końca roku do 25 Brygady Kawalerii Powietrznej w Tomaszowie Mazowieckim. W 2024 r. kawalerzyści otrzymają kolejnych sześć. Uzbrojone m.in. w pociski Hellfire będą transportować żołnierzy i wspierać ich z powietrza; posłużą także do operacji ewakuacyjnych i poszukiwawczych.

Najwięcej prób samobójczych jest w poniedziałki

Próba samobójcza. Z danych KGP wynika, że w 2022 roku było o ponad 5% więcej prób samobójczych niż rok wcześniej. Powód wciąż najczęściej pozostaje nieustalony. W ub.r. tak stwierdzono w 5,7 tys. przypadków, a rok wcześniej – w 5,5 tys. Z kolei wśród znanych przyczyn przeważnie wskazuje się chorobę psychiczną i zaburzenia psychiczne. Miejscem popełnienia takiego czynu zwykle jest mieszkanie lub dom. Najwięcej osób próbuje odebrać sobie życie w poniedziałki. Eksperci komentujący dane podnoszą alarm, że wciąż zbyt mało wiadomo o przyczynach takich dramatów. Przypominają też o pogarszającym się zdrowiu psychicznym Polaków i o braku wystarczających nakładów budżetowych w celu zminimalizowania tego zjawiska.

Nakaz noszenia maseczek będzie przedłużony. Jak długo jeszcze?

Nakaz noszenia maseczek ma zostać przedłużony o kolejny miesiąc – do końca kwietnia 2023 r. Gdzie wciąż należy nosić maseczki? Kto podlega temu obowiązkowi? Czy są jakieś wyjątki od obowiązku noszenia maseczek?

Cyfryzacja. mObywatel do aktualizacji

Aktualizacja aplikacji mObywatel ma pojawić się na przełomie czerwca i lipca. Zmieni się interfejs aplikacji, pojawią się w niej nowe funkcjonalności. Aktualizacja ma być powiązana w czasie z planowanym wejściem w życie nowych przepisów o uznawaniu elektronicznych dokumentów.

Babciowe - jest pomysł na nowe świadczenie. Dla kogo 1500 zł?

Babciowe - to pomysł na nowe świadczenie. Ma wynosić 1500 zł miesięcznie. Jego wprowadzenie zapowiedział Donald Tusk podczas spotkania w Częstochowie.

Pierwsze trzynastki dla emerytów i rencistów jeszcze przed Wielkanocą

Tradycyjnie 13. są wypłacane razem z kwietniową emeryturą lub rentą. Gdy termin płatności wypada w sobotę, niedzielę lub święto - ZUS przelewa pieniądze tak żeby trafiły do adresata jeszcze przed dniem wolnym. Poniedziałek Wielkanocny, który w tym roku jest 10 kwietnia to jeden z dni, w których seniorzy dostają swoje wypłaty. Nie muszą jednak czekać aż skończą się święta gdyż 13. trafi do nich jeszcze przed Wielkanocą. 

500 tys. podpisów pod projektem ustawy ws. refundacji procedury in vitro

Refundacja in vitro. Posłanki KO poinformowały, że zebrano pół miliona podpisów pod obywatelskim projektem ustawy ws. refundacji procedury pozaustrojowego zapłodnienia metodą in vitro, który złożyły w czwartek w Sejmie. Podkreślały, że projekt stanowi test dla PiS, czy faktycznie chce walczyć z bezpłodnością w Polsce.

Przedterminowe wybory w Michałowie. Mieszkańcy wybiorą wójta według znowelizowanego Kodeksu wyborczego

Przedterminowe wybory wójta Michałowa zostaną przeprowadzone 7 maja – tak postanowił premier. Kandydaci mogą zgłaszać się do 12 kwietnia. Wybory zostaną przeprowadzane po wejściu w życie nowelizacji Kodeksu wyborczego.

Opiekun medyczny. Kto może nim zostać? Ile zarabia?

Opiekun medyczny – kto może nim zostać? Zawód opiekuna medycznego został stworzony w 2007 z inicjatywy ówczesnego Ministra Zdrowia. To odpowiedź na niewystarczającą infrastrukturę opiekuńczą – w szpitalach brakowało i brakuje pielęgniarzy, i pielęgniarek, a ludzi chorych i niesamodzielnych było i jest coraz więcej. Czym zajmuje się opiekun medyczny? Jakie kryteria należy spełnić, by nim zostać? 

Wydziedziczenie. Kiedy spadkobierca nie dostanie nic

Wydziedziczenie polega na pozbawieniu uprawnionych spadkobierców prawa do zachowku. Spadkodawca może to zrobić, ale jego swoboda w tym zakresie jest ograniczona przepisami Kodeksu cywilnego. W jakich sytuacjach spadkodawca może wydziedziczyć spadkobiercę? Jak dokonuje się wydziedziczenia? Jakie są skutki wydziedziczenia?

Ubrania w sklepach coraz gorszej jakości? Polacy narzekają

Polacy narzekają na jakość ubrań. Prawie połowa badanych konsumentów skarży się, że ubrania, kupowane w sklepach w ostatnich 6-12 miesiącach, są produkowane z coraz to gorszych materiałów. Według znawców tematu, problemy zaczęły się już podczas pandemii, gdy zostały zaburzone łańcuchy dostaw. Do tego doszła wysoka inflacja. Widać również, że gorszą jakość wymusza polityka klimatyczna. Jak dodają eksperci, powrót do wysokogatunkowych towarów może być dość trudny i trwać długo, bo producentom cała ta sytuacja jest raczej na rękę.

Wybory parlamentarne. Pierwsze propozycje daty

Termin 15 października jest bardzo dobry – powiedział wicemarszałek Sejmu i szef klubu PiS Ryszard Terlecki, pytany o możliwą datę wyborów parlamentarnych. 

Nowelizacja Prawa o notariacie. Minister zaprowadzi dyscyplinę wśród notariuszy

Kolejna nowelizacja Prawa o notariacie niebawem trafi do Sejmu. Resort sprawiedliwości chce zwiększyć kontrolę nad notariatem. Twierdzi jednak, że w porównaniu z projektem nowelizacji odrzuconej przez Sejm w grudniu złagodzono propozycje dotyczące odpowiedzialności dyscyplinarnej i zawieszania notariuszy. 

Ile można dorobić do emerytury lub renty od 1 marca 2023 r.? Kogo dotyczą limity?

Przez najbliższe 3 miesiące, licząc od 1 marca 2023 r. obowiązują nowe limity dorabiania dla emerytów i rencistów. Pracujący mogą dorobić 177 zł więcej. Limity te dotyczą tyko wcześniejszych emerytów. Emeryci, którzy osiągnęli powszechny wiek emerytalny, czyli kobiety 60 a mężczyźni 65 lat, nie muszą ograniczać się przy dorabianiu żadnymi limitami.

Czy spotkania w pracy to strata czasu? BADANIE

Spotkania w pracy. Prawie połowa Polaków podczas spotkań w pracy zajmuje się czymś innym, a 27% w ogóle nie widzi ich sensu. Nie znaczy to jednak, że wyjątkowo nie cierpią spotkań — 62% przyznaje, że je lubi. Z drugiej strony ⅓ sądzi, że są one stresujące (w tym ponad połowa najmłodszych badanych) i nudne, a 23%, że są przez nie mniej produktywni.

WIRON. Czy wiązać z nim nadzieje?

O tym, że wskaźnik WIRON nie zmieni wiele w wysokości rat kredytów hipotecznych, pisaliśmy już w połowie lutego. Dziś na ten temat piszą kolejne media. Bańka oczekiwań całkowicie pękła, gdy o przejściu z indeksu WIBOR na WIRON wypowiedział się sam premier. Przyznał, że przeliczył się co do tej zmiany i doradził, aby nie wiązać z nią zbytnio nadziei. Jak powiedział - to nie będzie żaden “game changer”.

UODO nałożył administracyjną karę pieniężną na wspólnotę mieszkaniową

Kilka naruszeń przepisów RODO było powodem nałożenia kary pieniężnej na wspólnotę mieszkaniową.

Dieta ketogenna jako pomoc przy leczeniu padaczki lekoopornej

Dieta ketogenna a padaczka. Kiedy w leczeniu padaczki postępowanie farmakologiczne jest nieskuteczne, rozważa się jedną z metod niefarmakologicznej terapii, jaką jest dieta ketogenna. Nie każdy wie, że jest ona wdrażana u dzieci z padaczką lekooporną, czyli w sytuacjach, w których stosowane leki nie przynoszą pożądanych rezultatów. Dieta ketogenna poprzez swoje działanie wpływa na zmniejszenie liczby i ciężkości napadów padaczkowych. Z okazji obchodów Międzynarodowego Dnia Epilepsji 26 marca wyjaśniamy, na czym polega dieta ketogenna i pokazujemy, że jej stosowanie jest szansą na normalne życie.