reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Infor.pl > Prawo > Konsument i umowy > Umowy > Umowy w firmie > Umowa menadżerska - WZÓR UMOWY

Umowa menadżerska - WZÓR UMOWY

Umowa zawierana z członkami kadry zarządzającej spółką handlową. Umowa określa prawa i obowiązki stron w związku w wykonywaniem funkcji członka zarządu.

POBIERZ BEZPŁATNY WZÓR: Umowa menadżerska


UMOWA MENEDŻERSKA


zawarta w dniu ....................... w ............................., pomiędzy:


1. ............................................. z siedzibą w ................................, ul. ....................................... nr .............., wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców KRS pod nr .......................................................... prowadzonego przez Sąd Rejonowy w .........................................., reprezentowaną przez:

......................................................... – przewodniczącą Rady Nadzorczej ww. Spółki, która reprezentuje spółkę na podstawie § ..................... statutu tej Spółki,

zwaną w dalszej części umowy Powierzającym lub Spółką,


a


2. ........................................ , zamieszkałym w ............................. przy ul. ........................... nr ..................,  prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą: Usługi Menedżerskie, wpisaną do ewidencji działalności Urzędu Miejskiego w ....................................... pod nr ................, NIP: ............................, REGON: ....................., zwanym w dalszej treści umowy Zarządcą,


o następującej treści:


§ 1

1. Strony zgodnie oświadczają, iż celem niniejszego kontraktu jest zapewnienie wysokiego poziomu kierowania Spółką, stworzenie odpowiednich mechanizmów motywacyjnych i  efektywnego zarządzania oraz zapewnienie wzrostu wartości Spółki.

2. Spółka oświadcza, iż w ramach przepisów prawa i postanowień Statutu Spółki zobowiązuje się współdziałać z Zarządcą, umożliwiając mu należyte wykonywanie działalności.

3. Zarządca oświadcza, iż przy wykonywaniu swoich obowiązków wynikających z przepisów prawa lub postanowień niniejszej umowy będzie współdziałać z pozostałymi Członkami Zarządu i organami Spółki zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki, regulaminu Zarządu Spółki oraz uchwałami jej organów, zmierzając do zachowania harmonijnej współpracy i ochrony interesów Spółki.

§ 2

1. Powierzający powierza Zarządcy zarząd – w ramach sprawowanej funkcji Prezesa Zarządu –  przedsiębiorstwem Spółki pod nazwą ............................................  z siedzibą w ..................................., a Zarządca zobowiązuje się do wykonania zarządu.

2. Zarządca obejmuje w zarząd Spółkę jako zespół materialnych i niematerialnych składników, przeznaczonych do realizacji zadań gospodarczych określonych w akcie założycielskim Spółki, ujętych w bilansie i ewidencji księgowej Spółki na dzień wejścia w życie umowy.

3. Postanowienia powyższe nie uchybiają obowiązkom Zarządzającego jako Prezesa Zarządu Spółki ...........................................

§ 3

1. Umowa zostaje zawarta na czas określony ................ lat od dnia ................................. r. do dnia ..................................... r.

2. Każda ze stron uprawniona jest do rozwiązania niniejszej umowy za sześciomiesięcznym wypowiedzeniem złożonym na koniec miesiąca kalendarzowego. Wypowiedzenie wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

3. Spółka może rozwiązać niniejszą umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku odwołania Zarządcy z pełnionej przez niego funkcji Prezesa Zarządu, o ile odwołanie nastąpiło z powodu:

a) dopuszczenia się rażącego naruszenia prawa,

b) dopuszczenia się przez Zarządcę rażącego naruszenia istotnych postanowień niniejszej umowy,

c) rażącego niedbalstwa Zarządcy, na skutek czego Spółka poniosła szkodę,

d) popełnienia przez Zarządcę przestępstwa stwierdzonego prawomocnym wyrokiem uniemożliwiającym mu dalsze pełnienie funkcji.

§ 4

W granicach przewidzianych obowiązującym polskim prawem Zarządca zarządza spółką i reprezentuje ją na zewnątrz, dokonując wszelkich czynności, z wyjątkiem czynności zastrzeżonych przez Kodeks spółek handlowych oraz statut Spółki ........................... do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

reklama

Czytaj także

Narzędzia

reklama
reklama

POLECANE

reklama

KORONAWIRUS TWOJE PRAWA

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Mikołaj Duda

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama