Kategorie

Umowa faktoringu - WZÓR UMOWY

Piotr Chmiel
Faktoring to usługa finansowa. Polega ona na wykupieniu przez faktora, czyli bank, wierzytelności przedsiębiorcy, które nieprzeterminowane i mają odroczony termin płatności.

POBIERZ BEZPŁATNY WZÓR: Umowa faktoringu


UMOWA FAKTORINGU

zawarta w dniu ....................... r. w ........................., pomiędzy:


1. ......................................... z siedzibą w .................................... przy ul. ...................................., numer KRS ............................, zwanym dalej Sprzedawcą, reprezentowanym przez:

...........................................,

...........................................,


oraz

2. Bankiem ................................. z siedzibą w ............................... Oddział w ................................... przy ul. ...................................., numer KRS .........................zwanym dalej Faktorem, reprezentowanym przez:

...........................................,

...........................................,


o następującej treści: 

§ 1

Reklama

1. Sprzedawca oświadcza, że prowadzi stałą współpracę gospodarczą ze spółką ..........................................., z siedzibą w ................................., zarejestrowaną w KRS pod numerem .........................., zwaną dalej Dłużnikiem z tytułu umowy o współpracy gospodarczej w zakresie sprzedaży produktów Sprzedawcy zawartej w dniu ........................................, zwanej dalej umową sprzedaży. Sprzedawca oświadcza ponadto, że umowa sprzedaży została zawarta na czas nieokreślony i na dzień zawarcia niniejszej umowy umowa obowiązuje i nie została wypowiedziana przez żadną ze stron.

2. Sprzedawca oświadcza, że na dzień zawarcia niniejszej umowy przysługuje mu wobec Dłużnika bezsporna co do zasady i co do wysokości wierzytelność w wysokości ................ zł (...........................................................), wynikająca umowy sprzedaży, którą potwierdza faktura nr .....................................

§ 2

1. Sprzedawca przenosi na rzecz Faktora wierzytelność określoną w § 1ust. 2, a Faktor przyjmuje przelew. Przelew wierzytelności następuje w stanie w jakim wierzytelność się znajduje, a wraz z wierzytelnością przelane zostają wszelkie świadczenia uboczne, w szczególności roszczenie o odsetki z tytułu opóźnienia w zapłacie ceny sprzedaży.

2. Sprzedawca przenosi na rzecz Faktora wszystkie wierzytelności, które powstaną z tytułu umowy. Przelew będzie następował w chwili doręczenia Faktorowi potwierdzonej przez Dłużnika faktury wystawionej na podstawie umowy. § 2 ust. 1 zd. 2 stosuje się.

3. W chwili zawarcia niniejszej umowy Sprzedawca przekaże Faktorowi umowę sprzedaży oraz fakturę, o której mowa w § 1 ust. 2.

§ 3

Sprzedawca oświadcza, że wierzytelność, o której mowa w § 1 ust. 2 nie jest przedawniona, obciążona prawami osób trzecich, nie została również zajęta przez organy egzekucyjne. Sprzedawca oświadcza, że przelewowi nie sprzeciwiają się ograniczenia umowne oraz, że Dłużnikowi nie przysługują wobec Sprzedawcy wierzytelności, które mogłyby zostać potrącone, a w szczególności z tytułu kar umownych i odszkodowań wynikających z umowy sprzedaży.

§ 4

Jeżeli którekolwiek z oświadczeń Sprzedawcy okaże się nieprawdziwe Faktor ma prawo odstąpić od umowy.

§ 5

Sprzedawca jest zobowiązany pod rygorem bezskuteczności niniejszej umowy do zawiadomienia Dłużnika o zawarciu umowy faktoringu. Sprzedawca ma obowiązek przedstawić Faktorowi dowód doręczenia Dłużnikowi zawiadomienia. Wzór zawiadomienia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy.


§ 6

Reklama

1. Faktor zapłaci Sprzedawcy kwotę stanowiącą 80% wartości nominalnej przelanej wierzytelności, a w odniesieniu do wierzytelności, o których mowa w § 2 ust. 2 – płacił będzie kwotę stanowiącą 90% wartości nominalnej wierzytelności.

2. Zapłata za przelaną wierzytelność nastąpi w terminie 7 dni od zawarcia umowy, a w odniesieniu do wierzytelności przyszłych – w terminie 7 dni od doręczenia Faktorowi potwierdzonej przez Dłużnika faktury.

3. Zapłata nastąpi przelewem na rachunek faktoringowy Sprzedawcy nr ........................................ prowadzony w oddziale Faktora. Datą zapłaty jest data księgowania polecenia obciążenia rachunku Faktora.

§ 7

Z chwilą zawarcia niniejszej umowy ryzyko wypłacalności Dłużnika przechodzi na Faktora.

§ 8

Jeżeli jakiekolwiek świadczenie wynikające z umowy sprzedaży zostanie spełnione do rąk Sprzedawcy, to zobowiązany jest on do niezwłocznego zwrotu pobranych kwot Faktorowi. W przypadku niewykonania tego obowiązku Faktor może od umowy odstąpić lub żądać zapłaty kary umownej w wysokości .......... zł (............................................).

§ 9

Faktor świadczył będzie na rzecz Sprzedawcy usługi w zakresie doradztwa ekonomicznego oraz prawnego w zakresie prowadzonej przez Sprzedawcę działalności, a ponadto prowadził będzie sprawdzanie stanu wypłacalności następujących podmiotów: ......................................., ........................................, .............................................

§ 10

Sprzedawca ponosi wobec Dłużnika odpowiedzialność z tytułu rękojmi oraz udzielonej gwarancji.

§ 11

1. Umowa zostaje zawarta na okres 2 lat i obowiązuje od dnia podpisania. W przypadku nie zgłoszenia przez którąkolwiek ze stron umowy woli ustania umowy wskutek upływu dwuletniego terminu okres obowiązywania umowy zostanie przedłużony o kolejne 2 lata.

2. Każdej ze stron przysługuje prawo rozwiązania umowy z zachowaniem 1-miesięcznego wypowiedzenia. Wypowiedzenie powinno zostać dokonane w formie pisemnej pod rygorem bezskuteczności.

§ 12

Wszelkie zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 13

W zakresie nieuregulowanym stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 14

Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy strony rozstrzygać będą w sposób polubowny. W przypadku braku możliwości polubownego rozstrzygnięcia sporu właściwym dla jego rozpatrzenia będzie sąd siedziby Faktora.

§ 15

Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron...........................................          ...........................................
                Sprzedawca                          Faktor

POBIERZ BEZPŁATNY WZÓR: Umowa faktoringu

Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Prawo
  1 sty 2000
  24 cze 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Kwarantanna dla osób przybywających spoza strefy Schengen - zmiany

  Zmienią się zasady 10-dniowej kwarantanny dla przyjeżdżających do Polski spoza strefy Schengen. Od kiedy?

  Rodzina wielodzietna – ile dzieci?

  Ile dzieci liczy rodzina wielodzietna? W jakich przepisach można znaleźć definicje i formy wsparcia rodzin wielodzietnych?

  Rosną długi Polaków wobec wymiaru sprawiedliwości

  Z danych BIG InfoMonitor wynika, iż długi wobec wymiaru sprawiedliwości najczęściej dotyczą grzywien i kosztów sądowych.

  Przedawnienie, wyzysk, odpowiedzialność najemców - zmiany w Kodeksie cywilnym

  Przedawnienie, wyzysk, odpowiedzialność najemców - zmiany w Kodeksie cywilnym. 22 czerwca 2021 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, przedłożony przez ministra sprawiedliwości. Celem tej nowelizacji jest usprawnienie i doprecyzowanie przepisów Kodeku cywilnego dotyczących przerwania i zawieszenia biegu przedawnienia oraz wymagania aktu notarialnego w przypadku gruntów rolnych, mających wchodzić w skład rolniczej spółdzielni produkcyjnej. Zmiany dotyczyć będą także przepisów zawiązanych z instytucją wyzysku oraz odpowiedzialnością pełnoletnich dzieci najemców za zobowiązania rodziców wynikające z tytułu umowy najmu.

  Wniosek o "Dobry start" - pomoc w wybranych placówkach

  Wniosek o "Dobry start" od 1 lipca 2021 r. będzie można złożyć tylko elektronicznie. Rodzice otrzymają pomoc w niektórych placówkach ZUS, KRUS i Poczty Polskiej.

  Ojciec na macierzyńskim to wciąż rzadkość [AUDIO]

  Przepisy dopuszczają, by część okresu pobierania zasiłku macierzyńskiego przejmowali mężczyźni. Okazuje się, że ojcowie niechętnie korzystają z tej możliwości.

  Uznanie ojcostwa przed porodem w 2021 r.

  Uznanie ojcostwa przed porodem wywołuje ważne skutki dla rodziców i dziecka. Jakie zasady obowiązują w 2021 r.?

  Prawa autorskie - odpowiedzialność operatorów platform internetowych

  Prawa autorskie. W obecnym stanie prawa UE operatorzy platform internetowych, co do zasady, sami nie dokonują publicznego udostępniania treści chronionych prawem autorskim, bezprawnie zamieszczanych na tych platformach przez ich użytkowników. Niemniej jednak owi operatorzy dokonują tej czynności z naruszeniem prawa autorskiego, jeżeli przyczyniają się – w inny sposób niż samo udostępnienie tych platform – do publicznego udostępniania takich treści. Tak orzekł Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku z 22 czerwca 2021 r. w sprawach połączonych C-682/18, YouTube i C-683/18, Cyando.

  Nowelizacja procedur karnych w okresie pandemii

  22 czerwca 2021 r. weszła w życie nowelizacja dotycząca procedur karnych w okresie pandemii. Zmiany dotyczą m.in. liczebności składów orzekających.

  Spis powszechny 2021- wywiady bezpośrednie od 23 czerwca

  Wywiady bezpośrednie w spisie powszechnym rachmistrzowie rozpoczną 23 czerwca 2021 r. Jak można sprawdzić tożsamość rachmistrza?

  Podróże po Europie w wakacje 2021 r.

  Podróże po Europie w wakacje 2021 r. rodzą wiele pytań m.in. o testy czy świadectwa szczepień. Jakie są aktualne zasady w poszczególnych krajach?

  Uznanie ojcostwa w 2021 r. – jak i kiedy?

  Zasady dotyczące uznania ojcostwa w 2021 r. nie zmieniły się. Na czym polega uznanie ojcostwa i jak tego dokonać?

  Kto ponosi odpowiedzialność za wypadek na basenie?

  Czy i od kogo można żądać odszkodowania za wypadek na basenie? Kwestię odpowiedzialności należy wywodzić z Kodeksu cywilnego.

  26.07.2021 wojewodowie ogłoszą termin kwalifikacji wojskowej

  26.07.2021 ogłoszony zostanie termin drugiej w tym roku kwalifikacji wojskowej. Kwalifikacja potrwa do 19.11.2021 i przeprowadzona zostanie przez powiatowe komisje lekarskie. Za powołanie tych komisji odpowiedzialni są wojewodowie.

  Upadłość konsumencka - koszty

  Upadłość konsumencka wiąże się z kilkoma kosztami, które dłużnik zobowiązany jest pokryć. Jak przygotować się do złożenia wniosku?

  RDOŚ powoła nowe strefy ochronne

  Nowe strefy ochronne dla rzadkich gatunków ptaków. Leśnicy z Nadleśnictwa Połczyn (RDLP w Szczecinku) znaleźli aż trzy nowe stanowiska ptaków chronionych, które wymagają ustalenia stref ochrony. Dwa gniazda są zajęte przez bociana czarnego (Ciconia nigra), a jedno przez orlika krzykliwego (Clanga pomarina).

  Delegowanie funkcjonariuszy SW do ośrodka w Gostyninie

  20.06.2021 weszła w życie ustawa mająca zapewnić środki na stworzenie tymczasowej placówki dla pacjentów ośrodka w Gostyninie, w którym przebywają najgroźniejsi przestępcy już po odbyciu kary. Przepisy pozwolą też na czasowe delegowanie tam funkcjonariuszy Służby Więziennej.

  Loty przeciwpożarowe i gaśnicze 2021 r.

  W 2021 r. zmieniły się przepisy ustawy – Prawo lotnicze. Umożliwiono Prezesowi Urzędu Lotnictwa Cywilnego wydanie – na wniosek zainteresowanego podmiotu – zezwolenia na wykonywanie zarobkowych operacji specjalistycznych wysokiego ryzyka statkami powietrznymi pozostającymi pod nadzorem krajowym, a także na wykonywanie zarobkowych operacji polegających na wykonywaniu lotów przeciwpożarowych i gaśniczych.

  500 plus – czerwiec 2021 r.

  Dla świadczeń „500 plus” czerwiec 2021 r. jest ważnym miesiącem. O jakim terminie warto pamiętać?

  Zmiany w zawiadamianiu wojskowych komendantów uzupełnień o osobach podlegających obowiązkowi czynnej służby wojskowej od 29.06.2021

  Od 29.06.2021 obowiązywać będą nowe wzory zawiadomień wojskowych komendantów uzupełnień o osobach podlegających obowiązkowi czynnej służby wojskowej oraz wydawania przez pracodawców, szkoły i inne jednostki organizacyjne zaświadczeń w sprawach powszechnego obowiązku obrony.

  Nowy formularz skierowania do komisji lekarskiej w Służbie Więziennej od 29.06.2021

  29.06.2021 r. w Służbie Więziennej obowiązywać będzie nowy formularz skierowania do komisji lekarskiej. Skierowane dotyczy kandydata, funkcjonariusza, funkcjonariusza zwolnionego, emeryta oraz rencisty.

  Czy Policja nie będzie musiała już badać stanu trzeźwości pracownika?

  Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii przygotowało przepisy, które umożliwią pracodawcom - pod pewnymi warunkami - wprowadzenie prewencyjnego badania pracowników na obecność alkoholu lub podobnie działających środków, a także zasady jego przeprowadzania.

  30.06.2021 r. upływa termin na dokonanie zgłoszenia rejestracyjnego do Centralnego Rejestru Podmiotów Akcyzowych

  Od 1 lipca 2021 r. podmioty, które nie zostały zarejestrowane w CRPA nie będą mogły prowadzić działalności gospodarczej w zakresie wyrobów akcyzowych. Z kolei podmioty zużywające wyroby akcyzowe nieprowadzące działalności gospodarczej i niebędące osobami fizycznymi (takie jak jednostki samorządu terytorialnego, wojsko, policja, straż graniczna) nie będą mogły nabywać zwolnionych od akcyzy - ze względu na ich przeznaczenie - paliw lotniczych, paliw żeglugowych i gazu LPG.

  NIK o resocjalizacji więźniów poprzez aktywizację zawodową

  Nastąpił wzrost aktywności pracowniczej i społecznej więźniów oraz zwiększenie ich zdolności do zatrudnienia. Przyczynił się do tego specjalny program szkoleń, które w ramach resocjalizacji prowadziła Służba Więzienna. Choć praca osadzonych po zakończonych szkoleniach była istotą projektu, to jednak jego założenia nie gwarantowały utrwalania zdobytych umiejętności. W konsekwencji większość uczestników projektu wykonywało nieodpłatne prace porządkowe i pomocnicze na rzecz zakładów karnych. W wielu przypadkach prace te pozostawały bez związku z tematem ukończonego szkolenia a wykonywane były przez krótkie okresy. Ograniczało to skuteczność wejścia na rynek pracy po opuszczeniu jednostki penitencjarnej.

  Podsumowanie operacji Labour Exploitation Empact Action Days 2021

  Od 31 maja do 6 czerwca 2021r. polska Policja uczestniczyła w międzynarodowej operacji Labour Exploitation Empact Action Days 2021 mającej na celu zwalczanie handlu ludźmi wykorzystywanymi do pracy przymusowej. Wydział dw. z Handlem Ludźmi Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji, jako krajowy koordynator platformy EMPACT THB, koordynował działania podjęte przez wszystkie Komendy Wojewódzkie Policji i Komendę Stołeczną Policji. W operacji wzięli udział również funkcjonariusze Straży Granicznej, pracownicy Okręgowych Inspekcji Pracy oraz Sanepidu. Całość działań koordynowana była przez Europol.