| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Infor.pl > Prawo > Konsument i umowy > Umowy > Umowy w firmie > Umowa licencyjna - WZÓR UMOWY

Umowa licencyjna - WZÓR UMOWY

W umowie licencyjnej Licencjodawca upoważnia Licencjobiorcę do korzystania z zastrzeżonego znaku towarowego. Umowa wykorzystywana przy prowadzeniu działalności gospodarczej.

POBIERZ BEZPŁATNY WZÓR: Umowa licencyjna


UMOWA LICENCYJNA


zawarta w dniu ....................... w .............................., pomiędzy:


......................................... z siedzibą w .................................... zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w ..................................... – Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS ........................,

reprezentowaną przez:

...........................................,

...........................................,

zwanym dalej Licencjodawcą,


a


......................................... z siedzibą w .................................... zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w ..................................... – Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS ........................,

reprezentowaną przez:

...........................................,

...........................................,

zwanym dalej Licencjobiorcą.


§ 1

1. Licencjodawca oświadcza, że jest uprawnionym do znaku towarowego nr ..................................

2. Znak ten został zarejestrowany na podstawie decyzji Urzędu Patentowego RP z dnia ............................................... r. Odpis niniejszej decyzji stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

3. Licencjodawca oświadcza, że opłaty za prawo ochronne zostały uiszczone, a ochrona z tego prawa trwa do dnia .........................

§ 2

1. Licencjodawca udziela licencji i upoważnia Licencjobiorcę do korzystania ze znaku towarowego, o którym mowa w § 1 w zakresie prowadzonej działalności na okres  ...........................................

2. Udzielanie sublicencji jest niedopuszczalne.

3. Przez używanie znaku należy rozumieć oznaczanie nim produktów oraz wprowadzanie ich tak oznakowanych do sprzedaży, a także stosowanie tego znaku w reklamach tych produktów prowadzonych w jakiejkolwiek formie.

4. Licencjodawca upoważnia Licencjobiorcę do używania znaku, o którym mowa w § 1, dla oznaczania produktów wymienionych w załączniku nr 2, który stanowi integralną część niniejszej umowy.

5. Strony wspólnie ustalają, że produkty, o których mowa w ust. 4, opatrzone tym znakiem muszą spełniać wymagania jakościowe określone przez Licencjodawcę, które zawiera załącznik nr 3 do niniejszej umowy.

6. Licencjobiorca obowiązany jest wskazywać na produktach i w reklamach, że korzysta z licencji na używanie znaku towarowego, poprzez umieszczenie oznaczenia „lic.” w sąsiedztwie znaku towarowego.

7. Licencjodawca zastrzega sobie prawo kontrolowania Licencjobiorcy w zakresie przestrzegania wymogów jakościowych, o których mowa w ust. 5.

8. W przypadku naruszania rygorów jakościowych, o których mowa w ust. 5, Licencjodawca może obciążyć Licencjobiorcę karą umowną, w wysokości ............................... złotych. Ponadto w takim przypadku Licencjodawca ma prawo rozwiązania niniejszej umowy w trybie natychmiastowym.

§ 3

Umowa zostaje zawarta na ......................................................

§ 4

1. Licencjodawca zobowiązuje się do nieodpłatnego świadczenia pomocy w ramach używania ww. znaku towarowego, a to poprzez udostępnienie w terminie 30 dni od podpisania niniejszej umowy:

a) kopii dokumentacji technicznej i projektowej (opis, zastrzeżenia, rysunki, obliczenia oraz schematy),

b) wytycznych technologicznych,

c) wyników prób i badań,

d) przeprowadzenia pełnego szkolenia pracowników wskazanych przez Licencjobiorcę,

e) przekazania doświadczeń związanych z wdrożeniem.

2. Pomoc określona w ust. 1 udzielana będzie w trakcie organizowania procesu produkcyjnego wytwarzania produktów, o których mowa w § 2 ust. 4-5, oraz w trakcie rozruchu i przez okres ......................... dni od momentu osiągnięcia pełnej zdolności produkcyjnej.

Czytaj także

Narzędzia

POLECANE

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Beata Sadowska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »