| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Infor.pl > Prawo > Konsument i umowy > Umowy > Umowy w firmie > Umowa sprzedaży akcji - WZÓR UMOWY

Umowa sprzedaży akcji - WZÓR UMOWY

Akcje spółek akcyjnych są zbywalne. Dochodzi do tego na podstawie umowy sprzedaży. Statut spółki może ograniczać jednać zbywanie akcji imiennych.


UMOWA SPRZEDAŻY AKCJI


zawarta w  ...................... w dniu .......................... r. pomiędzy:


1. ............................., zamieszkałym w ................................. przy ul. ................. nr ......., – akcjonariuszem spółki „…………….” S.A. “z siedzibą w ................................, wpisanej Rejestru Handlowego Sądu Rejonowego w ..................................... pod nr ................., zwanym dalej Zbywającym,


a


2. ............................., zamieszkałym w ................................. przy ul. ................. nr ......., zwanym dalej Nabywcą.


§ 1

1. Zbywający sprzedaje, a Nabywca nabywa ....... akcji imiennych uprzywilejowanych serii ….. spółki „………………………….” S.A.  z siedzibą w ..................... o wartości nominalnej ............... złotych każda.

2. Zbywający przelewa na nabywcę całość praw i obowiązków związanych z akcjami, o których mowa w ust. 1

3. W dniu zawarcia niniejszej umowy Zbywający dokona odpowiedniego pisemnego oświadczenia na dokumencie akcji oraz przeniesie posiadanie dokumentów akcji, o których mowa w ust. 1, na Nabywcę.

§ 2

1. Sprzedaż i nabycie akcji następuje w takim stanie, w jakim się akcje znajdują.

2. Zbywający zapewnia Nabywcę, że akcje wolne są od wszelkich wad prawnych.

3. Nabywca oświadcza, że wszystkie okoliczności, określone w ust. 1 i 2, są mu znane i w związku z tym zrzeka się roszczeń z tytułu rękojmi za wady prawne.

§ 3

Zbywający legitymuje się pisemnym zezwoleniem Rady Nadzorczej spółki „…………………” S.A.  z siedzibą w ....................... na zbycie akcji, o których mowa w § 1.

§ 4

Strony ustalają cenę nabycia akcji na kwotę .......................... zł za każdą akcję.

§ 5

Nabywca zawiadomi spółkę „………………….” S.A. z siedzibą w ................... o nabyciu akcji.

§ 6

1. Strony potwierdzają sobie otrzymane wzajemnie świadczenia.

2. Rozliczenia między stronami co do korzyści i ciężarów, wynikających ze zbywanych akcji nastąpiło według stanu z chwili zawarcia niniejszej umowy.

3. Zbywający zapewnia pod rygorem odszkodowania, że ze zbytych akcji nie zalega żadnego świadczenia.

4. Nabywca zrzeka się prawa żądania obniżenia ceny sprzedaży.

§ 7

Koszty zawarcia niniejszej umowy ponosi Nabywca.

§ 8

Wszelkie zmiany niniejszej umowy powinny być sporządzone w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 9

W sprawach nie uregulowanych stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz prawa cywilnego.
..........................................          ...........................................
Zbywający                                            Nabywca

POBIERZ BEZPŁATNY WZÓR: Umowa sprzedaży akcji

Czytaj także

Narzędzia

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Kornelia Ksieniewicz

Ekspert z dziedziny postępowania egzekucyjnego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »