REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Umowa ustanawiająca spółkę z o.o. - WZÓR UMOWY

Piotr Chmiel

REKLAMA

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest kapitałową spółką, w której Wspólnicy nie ponoszą odpowiedzialności za jej zobowiązania (poza umówionym wkładem). Powstaje na mocy umowy wspólników, która musi mieć jednak formę aktu notarialnego.

POBIERZ BEZPŁATNY WZÓR: Umowa ustanawiająca spółkę z o.o.

REKLAMA


AKT NOTARIALNY
( projekt )

Dnia ……….. 20….. r  ( dnia …………… dwa tysiące …………………………… ) w Kancelarii Notarialnej w ……………….. stawili się :

 1. ………………………………….. syn …………………… zam. ………………… PESEL ……… legitymujący się dowodem osobistym seria ………………………………,
 2. . ……………………………, córka ……………………. Zam. ……………….. PESEL ………. legitymująca się dowodem osobistym seria ……………………………..,

Dalszy ciąg materiału pod wideo


UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ


I. POSTANOWIENIA OGÓLNE


§ 1

1. Stawiający oświadczają, że w celu prowadzenia działalności gospodarczej, zawiązują niniejszym spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, zwaną dalej Spółką.

2. Spółka będzie prowadzoną pod firmą "……………………….. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością". Spółka może posługiwać się skrótem firmy ……………… sp. zo.o., jego odpowiednikami w  językach obcych oraz wyróżniającym ją znakiem graficzny.

3. Siedzibą Spółki jest ……………………….

4.Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI


§ 2

Przedmiotem działalności Spółki zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD) jest:

1) …………………………………………………………………………………………. ( PKD …………………. );

2) …………………………………………………………………………………………. ( PKD …………………. );

4) …………………………………………………………………………………………. ( PKD …………………. );

5) …………………………………………………………………………………………. ( PKD …………………. );

6) …………………………………………………………………………………………. ( PKD …………………. );

7) …………………………………………………………………………………………. ( PKD …………………. );

8) …………………………………………………………………………………………. ( PKD …………………. );

9) …………………………………………………………………………………………. ( PKD …………………. );

10) …………………………………………………………………………………………. ( PKD …………………. );

11) …………………………………………………………………………………………. ( PKD …………………. );

12) …………………………………………………………………………………………. ( PKD …………………. );

13) …………………………………………………………………………………………. ( PKD …………………. );

III. KAPITAŁ SPÓŁKI

§ 3

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 50.000 zł ( pięćdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na  500 udziałów po 100 zł (sto złotych) każdy udział.

§ 4

1. Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony do kwoty ……………………………………… zł w terminie do ……………………….. r. (słownie: …………………………………………………………………………………………………………..roku).

2. Podwyższenie kapitału zakładowego w trybie określonym w ustępie 1 nie wymaga zmiany umowy spółki.

3. Uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego oraz o sposobie objęcia podwyższonego kapitału podejmuje Zgromadzenie Wspólników.

§ 5

1.Udziały w Spółce są równe i niepodzielne. Każdy wspólnik może mieć więcej niż jeden udział.

2.Udziały w kapitale zakładowym objęte zostały w następujący sposób :

REKLAMA

- ……………………………………….. obejmuje ……… udziałów,  o wartości 100 zł każdy, o łącznej wartości ………… zł, pokrywając je gotówką, na zasadzie wspólności majątkowej małżeńskiej, a małżonka ………………………. wyraża zgodę.

- ………………………………………. obejmuje …….. udziałów,  o wartości 100 zł każdy, o łącznej wartości ………….. zł, pokrywając je gotówką, na zasadzie wspólności majątkowej małżeńskiej, a mąż …………………………….. wyraża zgodę.

3. Udziały mogą być umorzone za zgodą wspólnika.

§ 6

1.      Wspólnicy są zobowiązani do wnoszenia dopłat, proporcjonalnie do posiadanych udziałów.

2.      Wysokość i terminy dopłat oznaczone zostaną w miarę potrzeby uchwałą Zgromadzenia Wspólników.

3.      Dopłaty mogą być zwrócone wspólnikom na mocy uchwały Zgromadzenia Wspólników pod warunkiem, że nie są potrzebne do pokrycia strat bilansowych Spółki.


IV. ORGANY SPÓŁKI


§ 7

Organami Spółki są:

1. Zarząd Spółki.

2. Zgromadzenie Wspólników.

A. Zarząd Spółki


§ 8

1. Zarząd Spółki składa się z jednej do pięciu osób

2. Kadencja Zarządu Spółki trwa 5 (pięć ) kolejnych lat.

3. Zarząd jest powoływany i odwoływany przez Zgromadzenie wspólników.

§ 9

1. Zarząd jest zobowiązany zarządzać majątkiem i sprawami Spółki, oraz spełniać swoje obowiązki ze starannością wymaganą w obrocie gospodarczym przestrzegając przepisów prawa, postanowień umowy, uchwał powziętych przez Zgromadzenie Wspólników. Do zakresu działania Zarządu należą sprawy Spółki niezastrzeżone do właściwości Zgromadzenia Wspólników.

2. Zarząd reprezentuje Spółkę względem osób trzech.

3. Do pierwszego składu Zarządu zostali powołani : Stanisław  Wojtas i Elżbieta Wojtas. Powierza się Stanisławowi Wojtas pełnienie funkcji Prezesa Zarządu. Kolejne Zarządy zostaną ustanowione uchwałą Zgromadzenia Wspólników

4. Do reprezentowania Spółki uprawniony jest każdy członek zarządu samodzielnie.

B. Zgromadzenie Wspólników


§ 10

1. Zgromadzenie Wspólników obraduje na posiedzeniach zwyczajnych lub nadzwyczajnych.

2. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy w ciągu sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.

3. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy lub na wniosek wspólników reprezentujących, co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego.

4. Zwołanie nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników na wniosek wspólników powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku.

§ 11

1. Zgromadzenie Wspólników może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad.

2. Porządek obrad ustala Zarząd Spółki.

3. Wspólnicy reprezentujący, co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad najbliższego Zgromadzenia Wspólników.

§ 12

Zgromadzenia Wspólników odbywają się w siedzibie Spółki.

§ 13

Na każdy udział przypada jeden głos. Głosowanie przez pełnomocnika jest dopuszczalne.


§ 14

1. Uchwały Zgromadzenia Wspólników zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, o ile przepisy ustawy lub niniejsza umowa nie stanowią inaczej.

2. W przypadku przewidzianym w art. 246 § 1 Kodeksu spółek handlowych do uchwały
o rozwiązaniu Spółki wymagana jest większość 3/4 (trzech czwartych) głosów.

§ 15

 Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach organów Spółki oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów lub likwidatora Spółki, bądź  o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobistych. Ponadto tajne głosowanie zarządza się na wniosek choćby jednego z obecnych uprawnionych do głosowania.

§ 16

1.      Zgromadzenie Wspólników otwiera Prezes Zarządu lub osoba przez niego wskazana, po czym spośród osób uprawnionych do głosowania wybiera się przewodniczącego Zgromadzenia.

2.      Zgromadzenie Wspólników uchwala swój regulamin określający szczegółowo tryb prowadzenia obrad

§ 17

1. Do wyłącznej kompetencji Zgromadzenia Wspólników należy:

1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy;

2) powzięcie uchwały o podziale zysku lub sposobie pokrycia strat;

3) udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków;

4) zmiana przedmiotu działalności Spółki;

5) zmiana umowy Spółki;

6) połączenie, przekształcenie i utworzenie nowej Spółki lub przystąpienie do innej Spółki;

7) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego;

8) wyrażenie zgody na obciążenie udziałów lub ustanowienie na nich zastawu oraz na zbycie udziałów, także na rzecz Spółki w celu ich umorzenia;

9) umorzenie udziałów;

10) powzięcie uchwały o wysokości i terminie dopłat oraz ich ewentualnym zwrocie;

11) rozwiązanie i likwidacja Spółki;

12) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego;

13) postanowienie co do dalszego istnienia Spółki w przypadku, gdy straty przekraczają sumę funduszu zapasowego i połowę kapitału zakładowego;

14) ustalenie wynagrodzenia dla  Zarządu Spółki;

15) postanowienie dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu zarządu .

2. Oprócz spraw wymienionych w ustępie 1. uchwały Zgromadzenia Wspólników wymagają sprawy określone w innych postanowieniach niniejszej umowy oraz w Kodeksie spółek handlowych.

3. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymaga uchwały Zgromadzenia Wspólników.

V. GOSPODARKA SPÓŁKI

§ 18

Organizację Spółki określa regulamin organizacyjny ustalony przez Zarząd Spółki.

§ 19

1. Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy, za wyjątkiem pierwszego roku obrotowego, który kończy się 31.12.200…… r .

§ 20

Zarząd Spółki jest zobowiązany przedłożyć na piśmie Zgromadzeniu Wspólników roczne sprawozdanie finansowe oraz roczne sprawozdanie z działalności Zarządu Spółki, w czasie umożliwiającym odbycie zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników bez naruszania terminu określonego w przepisach powszechnie obowiązujących.

§ 21

1. Czysty zysk wynikający z rocznego bilansu przeznaczony jest na kapitał zapasowy, o ile wspólnicy nie rozporządzą inaczej.

2. Wspólnicy mogą przeznaczyć zysk lub jego część do podziału między siebie oraz przeznaczyć na fundusz zapasowy lub inne fundusze określone w uchwale Zgromadzenia Wspólników.

3. Zysk lub jego część przeznaczoną uchwałą Zgromadzenia Wspólników do podziału między wspólników dzieli się w stosunku proporcjonalnym do udziałów wspólników.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 22

1. Spółka zamieszcza wymagane prawem ogłoszenia w "Monitorze Sądowym i Gospodarczym".

§ 23

Koszty tego aktu ponosi Spółka.

POBIERZ BEZPŁATNY WZÓR: Umowa ustanawiająca spółkę z o.o.

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

REKLAMA

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Wynagrodzenie minimalne 2023 [quiz]
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/15
  Kiedy będą miały miejsce podwyżki minimalnego wynagrodzenia w 2023 roku?
  od 1 stycznia i od 1 lipca
  od 1 stycznia i od 1 czerwca
  od 1 lutego i od 1 lipca
  Następne
  Prawo
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Egzekucja z nieruchomości - jak przebiega. Zajęcie, opis i oszacowanie, obwieszczenie o licytacji

  Jednym ze sposobów wyegzekwowania roszczenia należnego wierzycielowi jest przeprowadzenie egzekucji ze składnika majątkowego dłużnika jakim jest nieruchomość. Tytułem wstępu należy dodać, iż postępowanie egzekucyjne może być wszczęte w sytuacji gdy wierzyciel posiada tytuł wykonawczy. 

  Oszustwo nigeryjskie - ostrzeżenie i przykład

  Oszustwo nigeryjskie - na czym polega? Oto przykład oszustwa nigeryjskiego oraz ostrzeżenie NASK przed jego nowymi odmianami.

  Osoby niepełnosprawne z większym dostępem do najpowszechniejszych produktów i usług. Co zakłada nowy projekt?

  Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zapewnianiu spełniania wymagań dostępności niektórych produktów i usług przez podmioty gospodarcze.

  Kwota bazowa wzrosła. Od 1 marca dodatkowa emerytura wyższa o więcej niż 700,00 zł. Dożywotnio i bez wniosku. Sprawdź!

  Kwota bazowa wzrosła. Wraz z nią wzrosła wysokość dodatkowej emerytury dla najstarszych seniorów. Od 1 marca 2024 przyznawane im świadczenie honorowe dla stulatków będzie wyższe o 705,88 zł.

  REKLAMA

  Dragon-24, czyli wspólne ćwiczenia wojsk NATO właśnie ruszają. Będą utrudnienia na drogach w całym kraju

  Dragon-24, czyli wspólne ćwiczenia wojsk NATO właśnie ruszają. Sztab Generalny Wojska Polskiego informuje o wzmożonym ruchu kolumn pojazdów wojskowych w całym kraju. Można się spodziewać wielu utrudnień na drogach.

  Renta wdowia nie tylko dla wdów! Będzie składała się z dwóch elementów. Uprawniony sam zdecyduje ile świadczenia dostanie.

  Uchwalenie zmian w przepisach dot. uprawnień wdów i wdowców jest coraz bliżej. Jak wynika z zapewnień MRPiPS, istnieje techniczna i finansowa możliwość wprowadzenie renty wdowiej jeszcze w 2024 r. – środki na ten cel zostały zapewnione. Ministerstwo jest jednak zwolennikiem wprowadzenia tych regulacji w modelu kroczącym.

  Przybicie na aukcji online a ukształtowanie ceny przedmiotu aukcji przy udziale ofert pozostałych uczestników. Co wynika z przepisów i praktyki?

  W aukcji chodzi przecież o najlepszą cenę rynkową. Pytanie, czy porównanie wszystkich ofert cenowych w czasie rzeczywistym jest przywilejem jedynie organizatora aukcji, czy prawem wszystkich uczestników. Platformy sprzedaży online generują cenę, ponieważ rzeczywistość wirtualna umożliwia udział w czynności prawnej uczestnikom online, likwidując barierę lokalności konkretnego wydarzenia. Z drugiej strony jednak popularność czynności online generuje z kolei szereg ograniczeń co do wiedzy o postąpieniach w aukcjach, które naturalnie zawsze występowały dotychczas w konwencjonalnej aukcji live.

  Przepisy się zmieniły i w 2024 r. pracodawca udzieli przeciętnemu pracownikowi 35 dni wolnego. Niektórzy będą odpoczywali dłużej. Sprawdź, jak wnioskować.

  W 2024 roku na 366 dni co do zasady przypadnie 115 dni wolnych od pracy i 251 dni pracujących. To jednak tylko punkt wyjścia. Przeciętny pracownik będzie miał możliwość wykorzystania 35 dni urlopów i zwolnień od pracy. Istnieją też grupy pracowników, które mają jeszcze większe uprawnienia.

  REKLAMA

  UOKiK wziął na tapet OLX. Te praktyki sprzedażowe zostaną ukrócone

  Konsument robiący zakupy na OLX mógł ostatnio odnieść wrażenie, że praktyki sprzedażowe serwisu są nie do końca przejrzyste. Niejasności dotyczące zakresu pakietu ochronnego, brak informacji o możliwości zakupu produktu bez usługi serwisowej czy nieprecyzyjne sortowanie ofert od najtańszego produktu – te zarzuty od użytkowników skłoniły UOKiK do zajęcia się tematem. 

  Dorabianie do renty i wcześniejszej emerytury w 2024 roku. Wyższe limity od 1 marca. 5 278,30 zł brutto bez zmniejszenia świadczenia

  Od 1 marca 2024 r. renciści i osoby na wcześniejszych emeryturach mogą zarobić prawie 10 tys. zł i nie stracą prawa do świadczenia. W tym dniu zmieniają się graniczne kwoty przychodu (limity) dla pracujących rencistów i emerytów, którzy nie ukończyli powszechnego wieku emerytalnego, czyli 60 lat kobieta i 65 lat mężczyzna. 

  REKLAMA